Przykładowe zadania do egzaminu z Makroekonomii 1 17 stycznia 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe zadania do egzaminu z Makroekonomii 1 17 stycznia 2011 r."

Transkrypt

1 Przykładowe zadania do egzaminu z Makroekonomii 1 17 stycznia 2011 r. Część I 1. W 2005 roku w pewnym roku nominalny PKB wyniósł 160 mld dolarów USA. Rok później wyniósł 180 mld. Deflator PKB wyniósł 115. O ile procent zmienił się realny PKB miedzy rokiem 2005 a 2006? a) Wzrósł o 15% b) Spadł o ok. 2,17% c) wzrósł o ok. 24% d) spadł o ok. 11% 2. Bezrobocie wynikające z braku dopasowania kwalifikacji zawodowych bezrobotnych do potrzeb rynku pracodawców zgłaszanych na rynku pracy to bezrobocie: a) frykcyjne b) cykliczne c) strukturalne d) ukryte e) koniunkturalne 3. W pewnym kraju w roku 2000 stopa bezrobocia wynosiła 5,5%, zaś produkcja 160 mld dolarów USA. Przyjmując, że naturalna stopa bezrobocia wynosi 6%, zgodnie z prawem Okuna potencjalny produkt w tym kraju wynosi: a) Ok.142 mld b) ok. 152 mld c) ok. 162 mld d) ok.158 mld 4. Urząd statystyczny pewnego kraju mierzy inflację za pomocą pomiaru wartości koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych. W cenach bieżących wartość tego koszyka wynosiła 75 w roku 1998, 83 w roku 1999 oraz 88 w roku Indeks cen w roku 2000 (przyjmując za rok bazowy 1998) wyniósł: a) 1,0602 b) 106,02 c) 1,173 d) 117,3 5. PKB w stosunku do PNB jest zawsze: a) wyższy b) niższy c) taki sam d) trudno powiedzieć e) wyższy na początku roku, a niższy na końcu 6. PNB w cenach rynkowych różni się od PNN w cenach rynkowych o: a) koszty materiałowe b) zużycie pośrednie c) inwestycje nieplanowane d) podatki pośrednie e) żaden z powyższych 7. W gospodarce zamkniętej z udziałem rządu, dopływy do obiegu okrężnego to: a) oszczędności i eksport, b) inwestycje i podatki netto c) inwestycje i wydatki rządowe d) transfery rządowe, wydatki rządowe i oszczędności 8. Model keynesowksi opisuje gospodarkę: a) od strony podaży, b) w warunkach niepełnego wykorzystania czynników produkcji c) w warunkach pełnego wykorzystania czynników produkcji d) w długim okresie e) w zależności od zasobów czynników produkcji 9. Równowagę w modelu Keynesa można opisać równaniem: a) AD S = Y C b) S = I c) Y = C + S d) Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne e) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 10. Jeżeli w modelu trzysektorowym, krańcowa skłonność do oszczędzania wynosi 0,2, stopa opodatkowania wynosi 0,25, zaś krzywa zagregowanych wydatków przecina oś rzędnych w punkcie 350 mln to dochód w równowadze wynosi: a) 2333,3 mln b) 437,5 mln c) 291,67 mln d) 350 mln 11. Jeżeli miesięczny dochód danej osoby spada z 2000 do 1500, zaś jej konsumpcja spada z 1450 do 1000, to krańcowa skłonność do oszczędzania tej osoby wynosi: a) 0,1 b) 0,45 c) 0,55 d) 0,9 1

2 12. W modelu keynesowskim, spadek stopy podatkowej powoduje, ze: a) funkcja konsumpcji staje się bardziej płaska b) funkcja AE staje się bardziej płaska c) spada dochód w równowadze d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa 13. W modelu keynesowskim: który z poniższych efektów zostanie wywołany przez wzrost krańcowej skłonności do oszczędzania: a) wzrost wpływów podatkowych b) AE stanie się bardziej płaska c) Wzrost dochodu w równowadze d) Więcej niż jedna z powyższych odpowiedzi jest e) Żadne z powyższych 14. Działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury polega na: a) Przyspieszaniu wzrostu gospodarczego w okresach ożywienia, b) Hamowaniu spadku popytu globalnego w okresach ożywienia c) Hamowaniu wzrostu wydatków budżetowych d) Hamowaniu wzrostu popytu globalnego w okresie recesji e) Hamowaniu spadku popytu globalnego w okresie recesji 15. Do automatycznych stabilizatorów koniunktury należą: a) Stopy procentowe b) Ceny gwarantowane na produkty rolne c) oszczędności d) podatki progresywne e) wszystkie z powyższych 16. Zgodnie z podejściem keynesowskim, całkowity popyt na pieniądz w ujęciu nominalnym w danej gospodarce jest: a) wprost proporcjonalny do nominalnego PKB i stopy procentowej b) wprost proporcjonalny do nominalnego PKB i odwrotnie proporcjonalny do stopy procentowej, c) odwrotnie proporcjonalny do stopy procentowej i wprost proporcjonalny do stopy procentowej, d) odwrotnie proporcjonalny do stopy procentowej i odwrotnie proporcjonalny do stopy procentowej,. 17. Przeniesienie 100 zł z konta a vista na konto terminowe powoduje: a) spadek M1 I wzrost M2 b) spadek M1, brak zmiany M2 c) brak zmiany M1, wzrost M2 d) wzrost M1, spadek M2 e) wzrost M1, brak zmiany M2 18. Podaż pieniądza maleje gdy: a) bank centralny obniża stopę rezerw obowiązkowych b) bank centralny podwyższa stopę dyskontową c) bank centralny skupuje papiery wartościowe na otwartym rynku d) więcej niż jedna z powyższych odpowiedz jest e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest 19. Mnożnik kreacji pieniądza rośnie, gdy: a) rośnie stosunek utrzymywanych rezerw do depozytów, b) rośnie stosunek gotówki w obiegu do depozytów, c) maleje stosunek gotówki w obiegu do depozytów, d) rośnie baza monetarna, e) maleje baza monetarna. 20. Bank centralny prowadzi ekspansywna politykę pieniężną, jeśli: a) Podnosi stopę rezerw obowiązkowych b) podnosi stopę redyskontową, c) sprzedaje papiery wartościowe d) wszystkie powyższych odpowiedzi są prawidłowe e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 21. Parametr b w funkcji inwestycji opisuje wrażliwość inwestycji względem: a) dochodu b) oczekiwanej stopy inflacji c) kursu walutowego d) oprocentowania obligacji skarbowych 22. Które z poniższych zdarzeń mogło spowodować przesunięcie funkcji inwestycji w lewo (w dół): a) informacja o lepszych prognozach gospodarczych na rok przyszły, b) informacja, o nowych bardziej korzystnych dla przedsiębiorców zasadach odliczania od podatku kosztów inwestycji, c) informacja o pogorszeniu koniunktury u naszego ważnego partnera handlowego d) spadek stóp procentowych e) wzrost stóp procentowych 23. Ekspansywna polityka pieniężna, zgodnie z podejściem Keynesa, powinna wpłynąć na wzrost poziomu Y: a) ponieważ doprowadzi do wzrostu skłonności do konsumpcji (ludzie będą mieli więcej pieniędzy w portfelu), a tym samym do wzrostu Y (poprzez mechanizm mnożnikowy) 2

3 b) ponieważ podniesie stopy procentowe i dzięki temu wzrosną inwestycje, co podniesie Y (poprzez mechanizm mnożnikowy) c) ponieważ obniży stopy procentowe, co zwiększy inwestycje i zwiększy Y (przez mechanizm mnożnikowy) d) jej pozytywny wpływ zostanie złagodzony przez wzrost popytu na pieniądz spowodowany przez wzrost Y e) więcej niż jedna z powyższych odpowiedz jest. 24. W im większym stopniu dany przyrost dochodu oddziałuje na wzrost wielkości zapotrzebowania na pieniądz, tym: a) krzywa LM jest bardziej płaska b) polityka fiskalna jest mniej skuteczna c) mnożnik polityki fiskalnej jest większy d) więcej niż jedna z powyższych odpowiedzi jest prawdziwa e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe 25. Im bardziej wrażliwe są inwestycje na zmiany stopy procentowej, tym: a) IS jest bardziej strome b) LM jest bardziej płaskie c) Tym skuteczniejsza jest polityka fiskalna d) Tym skuteczniejsza jest polityka monetarna e) Więcej niż jedna z powyższych odpowiedzi jest 26. Który z poniższych czynników może spowodować przesunięcie równoległe LM w prawo: a) wzrost cen b) spadek nominalnej podaży pieniądza c) wzrost podatków kwotowych d) więcej niż jedna z powyższych odpowiedzi jest 27. Wzrost krańcowej skłonności do importu spowoduje, że: a) IS stanie się bardziej stroma b) Dany wzrost Y będzie wymagał mniejszego wzrostu r dla zachowania równowagi na rynku dóbr, c) Mnożnik polityki fiskalnej wzrośnie d) Dwie z powyższych odpowiedzi są poprawne e) Wszystkie powyższe odpowiedzi do poprawne 28. Punkty położone pod krzywą IS to takie kombinacje r i Y, gdzie: a) występuje nierównowaga zewnętrzna gospodarki, b) występuje nadmierna podaż pieniądza w stosunku do popytu, c) za wysoki popyt na dobra i usługi w stosunku do podaży d) zbyt wysokimi oszczędnościami w stosunku do inwestycji 29. Jednoczesne zastosowanie obniżenia podatków i zwiększenia nominalnej podaży pieniądza: a) musi spowodować wzrost stopy procentowej, b) musi spowodować wzrost dochodu c) może spowodować brak zmiany dochodu d) musi spowodować spadek stopy procentowej e) więcej niż jedna z powyższych odpowiedzi jest 30. Polityka monetarna jest tym bardziej skuteczna: a) im wyższa jest krańcowa skłonność do konsumpcji b) im niższe są podatki proporcjonalne c) im wyższa jest krańcowa skłonność do importu d) odpowiedzi a i b są poprawne e) odpowiedzi a i c są poprawne 31. Zjawisko wypierania: a) wynika z konieczności finansowania deficytu budżetowego (pojawiającego się w następstwie nadmiernego wzrostu wydatków państwa) przez podniesienie podatków, co zmniejsza konsumpcję b) wynika z ze spadku inwestycji autonomicznych, jakie pociąga za sobą wzrost wydatków państwa c) wynika z ze wzrostu stopy procentowej w wyniku spadku popytu na pieniądz, będącego wynikiem zwiększenia wydatków państwa d) jest największe, gdy wrażliwość popytu na pieniądz na zmiany dochodu jest mała 32. Jak na produkcję wpłynie zwiększenie wydatków sektora rządowego na dobra i usługi o 100, jeśli mnożnik polityki monetarnej wynosi 2, zaś mnożnik polityki fiskalnej 2,5, zaś realna podaż pieniądza wynosi 200: a) Y wzrośnie o 200 b) Y wzrośnie o 250 c) Y wzrośnie o 500 d) Y wzrośnie o 650 e) Y wzrośnie o Poniższy rysunek przedstawia skutki pewnego egzogenicznego szoku. Które z poniższych wydarzeń mogło wywołać takie skutki: r IS 2 IS 1 LM 1 LM 2 Y 3

4 a) sprzedaż przez bank centralny obligacji skarbowych za kwotę 1 mld złotych oraz obniżenie stawek podatku od dochodów osobistych o 5 punktów procentowych, b) podwyższenie podatków kwotowych oraz obniżenie stopy rezerw obowiązkowych c) obniżenie stopy dyskontowej oraz podwyższenie stawek podatku od dochodów osobistych o 5 punktów procentowych, d) sprzedaż przez bank centralny obligacji skarbowych za kwotę 1 mld złotych oraz wzrost krańcowej skłonności do importu 34. W modelu SAS-AD, ekspansywna polityka fiskalna zaowocuje: a) wzrostem Y krótkim okresie i brakiem zmian Y w długim okresie, b) brakiem zmiany Y w krótkim okresie i wzrostem Y w długim okresie c) wzrostem Y w krótkim i długim okresie d) spadkiem bezrobocia i wzrostem cen w długim okresie 35. W podejściu klasycznym, gdy bezrobocie spada poniżej naturalnej stopy bezrobocia: a) występuje presja na obniżenie płac b) występuje presja na wzrost płac c) spada kurs waluty d) więcej niż jedna z powyższych możliwości jest e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest 36. W modelu ASAD, jeśli bank centralny podniesie podaż pieniądz o 20%, to w długim okresie: a) ceny wzrosną, ale płace nie b) płace wzrosną, podobnie jak ceny o 20% c) płace wzrosną, podobnie, jak ceny, ale o mnie niż o 20%, d) płace początkowo wzrosną, ale potem spadną i w sumie się nie zmienią, a zatem ceny spadną. 37. Które z poniższych wydarzeń mogą przesunąć AD w prawo: a) ogłoszenie i uruchomienie programu budowy autostrad b) sprzedaż przez bank centralny obligacji z własnego portfela c) zamrożenie progów podatkowych d) znaczące pogorszenie koniunktury gospodarczej u głównego partnera handlowego 38. Które z poniższych wydarzeń nie spowodowały przesunięcia SAS w prawo a) obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne b) zniesienie obowiązku atestowania produktów elektrotechnicznych c) obniżenie akcyzy na benzynę o 50% d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 39. Krzywa Philipsa: a) pokazuje relację między realna stopą inflacji a stopą bezrobocia b) w długim okresie jest linią ujemnie nachyloną c) w długim okresie jest linia poziomą d) w krótkim okresie ma nachylenie dodatnie e) więcej niż jedna z powyższych odpowiedzi jest prawidłowa 40. W pewnej gospodarce istnieje system kursu płynnego. Jednego dnia zaobserwowano kurs waluty tego kraju (rublona) względem dolara amerykańskiego na poziomie RBL/USD 2,2. Tydzień później kurs wynosił RBL/USD 2,5. Oznacza to, iż w tym tygodniu: a) Rublon uległ aprecjacji, b) Rublon uległ deprecjacji, c) Rublon uległ dewaluacji, d) Rublon uległ rewaluacji, e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest 4

5 Część 2 Zadanie 1 Gospodarka kraju A wytwarza jedynie dwa dobra: sok jeżynowy i klimatyzatory. Informacje o wielkości produkcji i cenach zawarte są w poniższej tabeli: ilość cena Ilość Cena Sok jeżynowy (hektolitry) Klimatyzatory (sztuk) a) Oblicz realny PKB w roku 2002 (przyjmując za bazowy rok 2001) b) Oblicz (i zinterpretuj jednym zdaniem) delator PKB w 2002 roku (przyjmując za bazowy rok 2001)? c) O ile procent wzrósł realny PKB między rokiem 2001 a 2002 (przyjmując za bazowy rok 2001)? Zadanie 2 Poniższa tabela zawiera informacje o pewnej otwartej gospodarce: Wydatki na spożycie indywidualne 1200 Prywatne krajowe inwestycje w ujęciu brutto 500 Prywatne krajowe inwestycje w ujęciu netto 400 Spożycie zbiorowe 600 Podatki od dochodów osobistych 450 Transfery rządowe 200 Wpływy podatkowe z VAT i akcyzy 750 Eksport 800 Import 750 Nierozdzielone zyski w korporacjach 50 Składki na ubezpieczenie społeczne 150 Dochody krajowych czynników z tytułu własności za granicą 130 Dochody zagranicznych czynników z tytułu własności w kraju 150 Oblicz: - produkt krajowy brutto w cenach rynkowych, - produkt narodowy netto w cenach rynkowych, - produkt narodowy brutto w cenach czynników produkcji, - rozporządzalny dochód osobisty, - deficyt budżetowy - saldo handlu zagranicznego. Zadanie 3 Rozważamy otwartą gospodarkę z rządem. Konsumpcja autonomiczna wynosi 50 mld, stopa podatkowa wynosi 25%. Rząd wydaje na dobra i usługi 150 mld. Inwestycje wynoszą 200 mld. Eksport ma charakter autonomiczny i wynosi 80 mld. Podatki kwotowe wynoszą 150 mld, a transfery dla ludności 100 mld. Wzrost dochodu dyspozycyjnego o 100 wywołuje wzrost konsumpcji o 90, zaś spadek dochodu o 100 wywołuje spadek importu o 5. a) Ile wynosi mnożnik w tej gospodarce? Ile wynosi dochód w równowadze? b) Dla dochodu w równowadze powiedz, ile wynosi saldo budżetu i saldo handlu zagranicznego? c) Ile wynosi krańcowa skłonność do konsumpcji z dochodu dyspozycyjnego dla dochodu w równowadze, a ile przeciętna skłonność do konsumpcji z dochodu całkowitego (przed opodatkowaniem) dla dochodu w równowadze? 5

6 d) Rządowi bardzo zależy na zrównoważeniu budżetu. W tym celu chce odpowiednio dostosować swoje wydatki. O ile musi zmienić wydatki na dobra i usługi (G), aby saldo budżetu wynosiło zero? e) Zapisz funkcję C (Y) oraz S (Y) f) Narysuj wykres funkcji eksportu netto g) Pokaż, że w tej gospodarce suma oszczędności jest równa inwestycjom Zadanie 4 W gospodarce kraju A zasób pieniądza wielkiej mocy wynosi 100 mln jednostek pieniężnych. Banki komercyjne bardzo optymistycznie postrzegają swoją sytuacje finansowa i nie utrzymują żadnych rezerw ponad rezerwy obowiązkowe, które wynoszą 4,5%. Ludzie mają wielkie zaufanie do banków (za gotówkę kupują jedynie gumę do żucia i gazety). Stąd preferencje ludzi do trzymania gotówki są następujące: 10 procent swych zasobów utrzymują w postaci gotówki, zaś 90% w postaci depozytów bankowych. Ile wynosi mnożnik kreacji pieniądza, a ile wynosi podaż pieniądza M 1? Na skutek spektakularnego bankructwa jednego z banków, pozostałe banki stają się bardziej ostrożne i wprowadzają dodatkowe rezerwy w wysokości 3% depozytów. Jednocześnie jednak ludzie tracą zaufanie do banków: teraz aż 25% swoich zasobów utrzymują w gotówce. Ile teraz wynosi mnożnik kreacji pieniądza i podaż pieniądza? Zadanie 5 1 stycznia 2005 roku ma rynku pracy w pewnym kraju obserwowano następujące liczebności populacji: pracujących było 15 mln, bezrobotnych 2,5 mln, a 10 mln osób pozostawało w nieaktywności zawodowej. W okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku, na rynku pracy kraju X zaszły następujące zmiany: 500 tys. bezrobotnych wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy, 400 tys. do tej pory pracujących postanowiło odejść na emeryturę i zaprzestać pracy zawodowej 100 tys. bezrobotnych zniechęciło się do poszukiwania pracy i wycofało się z jej aktywnego szukania 100 tys. bezrobotnych znalazło zatrudnienie 300 tys. osób dotychczas pracujących zwolniono z pracy, przy czym wszystkie do tej pory szukają aktywnie nowej pracy 500 tys. osób zmieniło miejsce pracy a) Określi liczebność pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo na koniec 2005 roku b) Oblicz współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia i stopę bezrobocia dla roku 2004 i

EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I Wersja przykładowa

EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I Wersja przykładowa EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I Wersja przykładowa... Imię i nazwisko, nr albumu INSTRUKCJA 1. Najpierw przeczytaj zasady i objaśnienia. 2. Potem podpisz wszystkie kartki (tam, gdzie jest miejsce na Twoje imię

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I... Imię i nazwisko, nr albumu Egzamin składa się z dwóch części. W pierwszej części składającej się z 20 zamkniętych pytań testowych należy wybrać jedną z pięciu podanych

Bardziej szczegółowo

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych.

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych. Notatka model ISLM Model IS-LM ilustruje równowagę w gospodarce będącą efektem jednoczesnej równowagi na rynku dóbr i usług, a także rynku pieniądza. Jest to matematyczna interpretacja teorii Keynesa.

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe

Zadania powtórzeniowe Zadanie 1. Jakie argumenty przemawiają na rzecz twierdzenia o niedoskonałości PKB (i pochodnych), jako mierników poziomu życia mieszkańców? Zadanie 2. PNB Zasiedmiogórogrodu w cenach rynkowych wynosi 400

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

Wykład 9. Model ISLM

Wykład 9. Model ISLM Makroekonomia 1 Wykład 9 Model ISLM Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Nasza mapa drogowa Krzyż keynesowski Teoria preferencji płynności Krzywa IS Krzywa LM Model ISLM

Bardziej szczegółowo

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku).

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Zadanie 1 Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Składniki PKB Wielkość (mld) Wydatki konsumpcyjne (C ) 300 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez: a) gospodarstwo domowe b) bank komercyjny c) sektor publiczny d) firmę prywatną

11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez: a) gospodarstwo domowe b) bank komercyjny c) sektor publiczny d) firmę prywatną Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Baza monetarna to: a) łączna ilość banknotów i bilonu, znajdujących się w obiegu

Bardziej szczegółowo

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny.

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. Uzasadnienie: wysoka stopa procentowa zmniejsza popyt

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1. Modele graficzne

Makroekonomia 1. Modele graficzne Makroekonomia 1 Modele graficzne Obieg okrężny $ Gospodarstwa domowe $ $ $ $ $ Rynek zasobów $ Rynek finansowy $ $ Rząd $ $ $ $ $ $ $ Rynek dóbr i usług $ Firmy $ Model AD - AS Popyt zagregowany (AD) Popyt

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia. Jan Baran

Makroekonomia. Jan Baran Makroekonomia Jan Baran Model Keynesowski a klasyczny Model Keynesowski Sztywność cen i płac analiza krótkookresowa Możliwe niepełne wykorzystanie czynników produkcji (dopuszcza istnienie bezrobocia) Produkt

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania Zadanie 1 Załóżmy, że w gospodarce ilość pieniądza rośnie w tempie 5% rocznie, a realne PKB powiększa się w tempie 2,5% rocznie. Ile wyniesie stopa inflacji w

Bardziej szczegółowo

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Konsumpcja, inwestycje Utrzymujemy założenie o stałości cen w gospodarce. Stopa procentowa wiąże ze

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia. Jan Baran

Makroekonomia. Jan Baran Makroekonomia Jan Baran Model Keynesowski a klasyczny Model Keynesowski Sztywność cen i płac analiza krótkookresowa Możliwe niepełne wykorzystanie czynników produkcji (dopuszcza istnienie bezrobocia) Produkt

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z MAKROEKONOMII ZRÓB TO SAM

ZADANIA Z MAKROEKONOMII ZRÓB TO SAM ZADANIA Z MAKROEKONOMII ZRÓB TO SAM ZADANIE 1 1. W tabeli poniżej przedstawiono składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących: Składniki PKB Wartość [mln.jednostek pieniężnych]

Bardziej szczegółowo

pieniężnej. Jak wpłynie to na: krzywą LM... krajową stopę procentową... kurs walutowy... realny kurs walutowy ( przyjmij e ) ... K eksport netto...

pieniężnej. Jak wpłynie to na: krzywą LM... krajową stopę procentową... kurs walutowy... realny kurs walutowy ( przyjmij e ) ... K eksport netto... ZADANIA, TY I 1. Rozważmy model gospodarki otwartej (IS-LM i B), z płynnym kursem walutowym, gdy (nachylenie LM > nachylenie B). aństwo decyduje się na prowadzenie ekspansywnej polityki krzywą LM krajową

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model ISLM Rozwinięcie podejścia Keynesowskiego zaproponowane przez Hicksa w 1937 roku W modelu ISLM wprowadzamy do modelu stopę procentową, którą jest teraz zmienną endogeniczną

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska Makroekonomia dla MSEMen Gabriela Grotkowska Plan wykładu 5 Model Keynesa: wprowadzenie i założenia Wydatki zagregowane i równowaga w modelu Mnożnik i jego interpretacja Warunek równowagi graficznie i

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/26 Plan wykładu: Prosty model keynesowski

Bardziej szczegółowo

Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski

Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski WYKŁAD 12 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSODARCZYCH, CE UW Copyright 2006 earson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Model Keynesa: wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA Wpływ polityki stabilizacyjnej na przedsiębiorstwa ZAŁOŻENIA: 1. Mała gospodarka, analizowana w dwóch wariantach: Gospodarka zamknięta, Gospodarka otwarta.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 10: Polityka gospodarcza w modelu ISLM

Makroekonomia 1 Wykład 10: Polityka gospodarcza w modelu ISLM Makroekonomia 1 Wykład 10: Polityka gospodarcza w modelu ISLM Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Skuteczność polityki makroekonomicznej Polityka fiskalna

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Stanley Fischer o modelu IS-LM Model IS-LM jest użyteczny z dwóch powodów. Po pierwsze jako narzędzie o znaczeniu historycznym, a po drugie,

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM John Hicks (1904-1989) Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation (1937) Value and Capital (1939) Nagroda Nobla (1972) Model IS

Bardziej szczegółowo

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie minimum 51% punktów możliwych do uzyskania w semestrze. Punkty studenci mogą zdobyć za:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie minimum 51% punktów możliwych do uzyskania w semestrze. Punkty studenci mogą zdobyć za: Ćwiczenia: Makroekonomia I Prowadzący: Łukasz Goczek WWW: http://coin.wne.uw.edu.pl/lgoczek E-mail: lgoczek@wne.uw.edu.pl Dyżur: poniedziałek 14:00-14:55, sala 409-10 I. Cel zajęć Celem ćwiczeń prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model klasyczny a keynesowski W prostym modelu klasycznym zakładamy, że produkt zależy jedynie od nakładów czynników produkcji i funkcji produkcji. Nie wpływają na niego wprowadzone

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Model ISLM w gospodarce otwartej Fundamentalne równania modelu: IS: Y = C(Y d ) + I(r) + G + NX(Y,Y*,q)

Bardziej szczegółowo

Zadania ćw.6 (Krzyż Keynesowski) 20 marca Zadanie 1. Wyznacz funkcję oszczędności, jeśli funkcja konsumpcji opisana jest wzorem:

Zadania ćw.6 (Krzyż Keynesowski) 20 marca Zadanie 1. Wyznacz funkcję oszczędności, jeśli funkcja konsumpcji opisana jest wzorem: Zadanie 1. Wyznacz funkcję oszczędności, jeśli funkcja konsumpcji opisana jest wzorem: a) C=120 + 0,8Y b) C=0,95Y + 10 c) C=4/5Y Zadanie 2. Dla jakiej wielkości dochodu (Y) nie będą występować żadne oszczędności

Bardziej szczegółowo

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1 Podejście klasyczne a podejście keynesowskie Notatka model keynesowski Szkoła klasyczna twierdzi, że w gospodarce istnieje mechanizm w postaci elastycznych cen, który przywraca równowagę zakłóconą przez

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Model ISLM w gospodarce otwartej Fundamentalne równania modelu: IS: LM: Y = C(Y d ) + I(i) + G

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 13: Model ASAD i szoki makroekonomiczne

Makroekonomia 1 Wykład 13: Model ASAD i szoki makroekonomiczne Makroekonomia 1 Wykład 13: Model ASAD i szoki makroekonomiczne Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Sytuacja na rynku pracy a położenie krzywej AS Krótko-

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania na egzamin ustny

Przykładowe pytania na egzamin ustny Przykładowe pytania na egzamin ustny 1. Mnożnikowe mechanizmy wzrostu gospodarczego 2. Popytowe i podażowe czynniki wzrostu gospodarczego 3. Ekstensywne i intensywne czynniki wzrostu gospodarczego 4. Cykl

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA

MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Wykład: MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Aktorzy gry rynkowej RZĄD FIRMY GOSPODARSTWA DOMOWE SEKTOR FINANSOWY Rynki makroekonomiczne Zasoby i strumienie STRUMIENIE ZASOBY Strumienie: dochody liczba

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Ujęcie popytowe Według Keynesa, dosyć częstą sytuacją w gospodarce rynkowej jest niepełne wykorzystanie czynników produkcji. W związku z tym produkcja

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Model Keynesa. wydatki zagregowane są sumą popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego

Model Keynesa. wydatki zagregowane są sumą popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego Model Keynesa Model Keynesa opracowany w celu wyjaśnienia przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia i niskiego poziomu produkcji, obserwowanych w latach 30-tych (okres Wielkiego Kryzysu). Jest to model krótkookresowy,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

Polityka fiskalna i pieniężna

Polityka fiskalna i pieniężna Ćwiczenia z akroekonomii II Polityka fiskalna i pieniężna Deficyt budżetowy i cykle koniunkturalne na wstępie zaznaczyliśmy, że wielkość deficytu powinna zależeć od tego w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynki makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna i fiskalna

Polityka pieniężna i fiskalna Polityka pieniężna i fiskalna Spis treści: 1. Ekspansywna i restrykcyjna polityka gospodarcza...2 2. Bank centralny i jego polityka: operacje otwartego rynku, zmiany stopy dyskontowej, zmiany stopy rezerw

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Nasz mapa drogowa Krzyż keynesowski Teoria preferencji płynności

Bardziej szczegółowo

Model Keynesa opracowany w celu wyjaśnienia przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia i

Model Keynesa opracowany w celu wyjaśnienia przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia i Temat 2 - Model Keynesa Model Keynesa opracowany w celu wyjaśnienia przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia i niskiego poziomu produkcji, obserwowanych w latach 30-tych (okres Wielkiego Kryzysu). Jest to

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 8

Makroekonomia I ćwiczenia 8 Makroekonomia I ćwiczenia 8 The Keynesian cross Tomasz Gajderowicz Rozkład jazdy: Kartkówka Model Keynesowski Zadania Założenia płace i ceny są stałe przy tym poziomie płac i cen gospodarka operuje poniżej

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 07.03.2008r

Makroekonomia 07.03.2008r Makroekonomia 07.03.2008r CREATED BY HooB Czynniki określające poziom konsumpcji i oszczędności Dochody dyspozycyjne gospodarstw domowych dzielą się na konsumpcję oraz oszczędności. Konsumpcja synonim

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne. Wykład Polityka fiskalna i budżetowa państwa, część 2 Michał Możdżeń

Finanse publiczne. Wykład Polityka fiskalna i budżetowa państwa, część 2 Michał Możdżeń Finanse publiczne Wykład Polityka fiskalna i budżetowa państwa, część 2 Michał Możdżeń michal.mozdzen@uek.krakow.pl Polityka fiskalna a cykl koniunkturalny Jest kilka kanałów wpływu polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia II Polityka fiskalna

Makroekonomia II Polityka fiskalna Makroekonomia II Polityka fiskalna D R A D A M C Z E R N I A K S Z K O Ł A G Ł Ó W N A H A N D L O W A W W A R S Z A W I E K A T E D R A E K O N O M I I I I 2 MIERNIKI RÓWNOWAGI FISKALNEJ wykład I Co składa

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim rok akademicki 2017/2018

EKONOMIA. Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim rok akademicki 2017/2018 EkonomiaProgramDr2017 dr hab. Jerzy Cz. Ossowski Katedra Nauk Ekonomicznych Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska EKONOMIA Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Horyzont czasu w makroekonomii Długi okres Ceny są elastyczne i

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD VI: MODEL IS-LM/AS-AD OGÓLNE RAMY DLA ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJ Linia FE: Równowaga na rynku pracy Krzywa IS: Równowaga na rynku dóbr Krzywa LM: Równowaga

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Fakty dotyczące cyklu koniunkturalnego PKB

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia

Makroekonomia 1 - ćwiczenia Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 6 Model klasyczny Plan Założenia modelu: Produkcja skąd się bierze? Gospodarka zamknięta Gospodarka otwarta Stopa procentowa w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 7

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 7 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 7 Keynesian cross Tomasz Gajderowicz. Rozkład jazdy: Kartkówka Omówienie kartkówki Model Keynesowski Zadania Model Keynesa Produkcja długookresowa a krótkookresowa.

Bardziej szczegółowo

Bank centralny. Polityka pieniężna

Bank centralny. Polityka pieniężna Bank centralny. Polityka pieniężna Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Bank centralny. Polityka pieniężna Bank centralny pełni trzy funkcje:

Bardziej szczegółowo

Krzywa AD pokazuje, na jaki poziom PKB (Y) będzie zapotrzebowanie przy poszczególnych poziomach cen.

Krzywa AD pokazuje, na jaki poziom PKB (Y) będzie zapotrzebowanie przy poszczególnych poziomach cen. Notatka model AS-AD Rozważania dotyczące procesów dostosowawczych w gospodarce rozpoczniemy od wyprowadzenia krzywej łącznego popytu AD. Krzywa łącznego popytu reprezentuje punkty równowagi modelu IS-

Bardziej szczegółowo

Inwestycje (I) Konsumpcja (C)

Inwestycje (I) Konsumpcja (C) Determinanty dochodu narodowego Zadanie 1 Wypełnij podaną tabelę, wiedząc, że wydatki konsumpcyjne stanowią 80% dochody narodowego, inwestycje są wielkością autonomiczną i wynoszą 1.000. Produkcja i dochód

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu 1. Krótkookresowe wahania koniunktury Dynamiczny model zagregowanego popytu i podaży: skutki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 4 Pieniądz

Makroekonomia I ćwiczenia 4 Pieniądz Makroekonomia I ćwiczenia 4 Pieniądz Tomasz Gajderowicz Agenda Przyporządkowanie tematów Pieniądz Co to jest Inflacja? Zadania Wykorzystując informacje z omawianych na zajęciach źródeł danych empirycznych,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja Przed kolokwium 90 minut Kilka zadań testowych (nie więcej niż 10), raczej z pierwszej części materiału (PKB, rynek pracy,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej

Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej Jeżeli do modelu klasycznego poznanego w ramach makro 2 wprowadzimy założenie o możliwości wymiany międzynarodowej, to sumę wydatków w gospodarce danego kraju

Bardziej szczegółowo

T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków

T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków Szoki makroekonomiczne. to nieoczekiwane zdarzenia zakłócające przewidywalny przebieg zmian produktu, bezrobocia i stopy procentowej Szoki popytowe (oddziałujące

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wyzwania stojące przed polską gospodarką Bartosz Majewski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 8 czerwca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ bezrobocie frykcyjne

Bardziej szczegółowo

Budżet państwa. Polityka fiskalna

Budżet państwa. Polityka fiskalna Budżet państwa. Polityka fiskalna Budżet państwa Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej.

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 03. dr Adam Salomon

Podstawy ekonomii wykład 03. dr Adam Salomon Podstawy ekonomii wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Podstawy ekonomii dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN UM w Gdyni 2 Rynki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I Ćwiczenia

Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 2 Model AS-AD [AD-AS] Karol Strzeliński Model AS-AD Dotychczasowe rozważania dotyczące wyznaczania produktu dotyczyły krótkiego okresu, ponieważ zakładaliśmy, że ceny

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Popularny w USA i Europie Zachodniej podręcznik przeznaczony do studiowania makroekonomii na pierwszych latach studiów. Obejmuje takie zagadnienia, jak rachunek

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Kurs walutowy w krótkim

Bardziej szczegółowo

4. Krańcowa skłonność do konsumpcji i krańcowa skłonność do oszczędzania.

4. Krańcowa skłonność do konsumpcji i krańcowa skłonność do oszczędzania. * Wykład nr 6 1. Składniki popytu globalnego. 2. Funkcja konsumpcji i krzywa skłonności do konsumpcji. 3. Funkcja oszczędności, a wydatki konsumpcyjne. 4. Krańcowa skłonność do konsumpcji i krańcowa skłonność

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Pieniądz i system bankowy

Pieniądz i system bankowy Pieniądz i system bankowy Pieniądz pewien powszechnie akceptowany towar, który w zależności od sytuacji pełni funkcję: środka wymiany jednostki rozrachunkowej (umożliwia wyrażanie cen i prowadzenie rozliczeń)

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska Makroekonomia dla MSEMen Gabriela Grotkowska Plan wykładu 6 Komplikujemy model Keynesa: Ujęcie dwusektorowe Rola rządu Otwarcie gospodarki Efekty mnożnikowe i ich interpretacja Polityka fiskalna: jej narzędzia

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Makroekonomiczna równowaga na rynku

WYKŁAD. Makroekonomiczna równowaga na rynku WYKŁAD Makroekonomiczna równowaga na rynku POPYT JAKO AGREGAT EKONOMICZNY (AD) Zagregowany popyt zależność między całkowitą ilością dóbr i usług (realny PKB) jaką podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 13

Makroekonomia I ćwiczenia 13 Makroekonomia I ćwiczenia 13 Prawo Okuna, Krzywa Philipsa Kilka uwag przed kolokwium Tomasz Gajderowicz Agenda Prawo Okuna, Krzywa Philipsa Kilka uwag przed kolokwium Zadanie 1 (inflacja i adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ realna stopa procentowa KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA koszty produkcji ponoszone przez producentów są jednocześnie wynagrodzeniem za czynniki produkcji (płaca, zysk, renta), a tym

Bardziej szczegółowo

Analiza cykli koniunkturalnych model ASAD

Analiza cykli koniunkturalnych model ASAD Analiza cykli koniunkturalnych model AS odstawowe założenia modelu: ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli) punktem odniesienia analizy jest obserwacja poziomu

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej

Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej 1. Kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA określany jest mianem: a. kryzysu subprimes debts, b. kryzysu collateral debts, c. kryzysu senior

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/37 Plan wykładu: Model klasyczny małej gospodarki otwartej Przepływy dóbr

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

Pieniądz. Polityka monetarna

Pieniądz. Polityka monetarna Pieniądz. Polityka monetarna Definicja Pieniądz można więc najogólniej zdefiniować jako powszechnie akceptowany w danym kraju środek płatniczy. Istota pieniądza przejawia się w jego funkcjach: środka wymiany

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Ekorozwojem WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Ekorozwojem WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj przedmiotu MAKROEKONOMIA BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

Bardziej szczegółowo

POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI

POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI Wykład: POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI Co zdarzyło się w czasie Wielkiej Depresji w USA? Rok Stopa bezrobocia (w %) Realny PNB (w mld USD z 1958 r.) Konsumpcja (w mld USD z 1958 r.)

Bardziej szczegółowo

Polityka fiskalna (budżetowa) dr Krzysztof Kołodziejczyk

Polityka fiskalna (budżetowa) dr Krzysztof Kołodziejczyk Polityka fiskalna (budżetowa) dr Krzysztof Kołodziejczyk https://flic.kr/p/b6mlmh Plan 1. Definicja polityki fiskalnej 2. Instrumentarium polityki fiskalnej 3. Budżet państwa - deficyt budżetowy - dług

Bardziej szczegółowo