Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach"

Transkrypt

1 Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach wersja 1.4

2 Spis treści WSTĘP... 3 KROK 1 ZAKUP CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 5 OBSŁUGA ZAMÓWIENIA... 5 OBSŁUGA KONTA UŻYTKOWNIKA...13 ZAKUP CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO...19 KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM OPIS PROCESU SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI...28 KROK 3 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO INFORMACJE OGÓLNE...30 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO...33 ZAAWANSOWANA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO...37 SPIS RYSUNKÓW... 44

3 WSTĘP Certyfikat kwalifikowany służy do podpisu elektronicznego i w świetle Ustawy o podpisie elektronicznymhttp:// 1.pdf jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego można zrealizować w 3 krokach: 1. Zakup certyfikatu w e-sklepie CERTUM, w Punkcie Rejestracji lub w Punkcie Partnerskim 2. Aktywacja karty Certum, 3. Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Poniższa instrukcja dotyczy opisu poszczególnych kroków uzyskiwania certyfikatu kwalifikowanego. Uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego możliwe jest przy wykorzystaniu przeglądarek: - Microsoft Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej, - Mozilla FireFox w wersji 3 lub wyższej, - Gogle Chrome w wersji 4 lub wyżej, - Apple Safari w wersji 4 lub wyżej, - SeeMonkey w wersji 2 lub wyżej. Proces uzyskania certyfikatu kwalifikowanego wymaga zainstalowanego środowiska Sun Java Runtime Environment (w wersji 1.6.0_20 lub nowszej). Można je pobrać ze strony - Zakres stosowania certyfikatu: wydany, na podstawie podanych danych, certyfikat będzie stosowany do weryfikacji bezpiecznych podpisów elektronicznych składanych przy użyciu klucza prywatnego komplementarnego do klucza publicznego zawartego w wydanym certyfikacie (z ograniczeniami wynikającymi z górnej kwoty transakcji określonej we wniosku o wydanie kwalifikowanego certyfikatu oraz zakresu otrzymanego przez wnioskodawcę umocowania do działania w cudzym imieniu). Skutki prawne składania podpisów elektronicznych weryfikowanych przy pomocy tego certyfikatu: bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu stanowi dowód tego, że został złożony przez osobę określoną w tym certyfikacie jako składającą podpis elektroniczny, a dane w postaci elektronicznej nim opatrzone są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, z zastrzeżeniem, że przepisy szczególne mogą stanowić inaczej. Sposób rozpatrywania skarg i wniosków: przedmiotem rozstrzygania skarg mogą być jedynie rozbieżności bądź konflikty powstałe pomiędzy stronami w zakresie wydawania i unieważniania kwalifikowanego certyfikatu w oparciu o regulacje Kodeksu Postępowania Certyfikacyjnego, skargi składane są w formie pisemnej do Prezesa Zarządu Unizeto Technologies S.A., postępowanie ze skargami jest zastrzeżone do wyłącznego działania Prezesa Zarządu, podlegają one pisemnemu rozpatrzeniu w terminie do 10 dni, w przypadku wystąpienia innych sporów będących konsekwencją użycia certyfikatu wydanego lub innych usług świadczonych przez CERTUM, Subskrybent zobowiązuje się pisemnie poinformować CERTUM o przedmiocie powstałego sporu, spory związane z usługami certyfikacyjnymi świadczonymi przez CERTUM będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze postępowania pojednawczego, 3

4 w przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w terminie 30 dni od rozpoczęcia postępowania pojednawczego, stronom przysługuje prawo do wystąpienia na drogę sądową, sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd Powszechny właściwy dla pozwanego. System dobrowolnej rejestracji podmiotów kwalifikowanych i jego znaczenie: podmiot świadczący usługi certyfikacyjne może, zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, wystąpić o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki, uzyskanie wpisu do ww. rejestru stanowi potwierdzenie, że podmiot ten jest instytucją posiadającą wystarczający potencjał merytoryczny i techniczny dla wystawcy kwalifikowanych certyfikatów oraz spełnia ustawowo określone wymagania, nad przestrzeganiem przepisów ustawy sprawuje nadzór minister właściwy ds. gospodarki, zapewniając ochronę interesów odbiorców usług certyfikacyjnych. 4

5 KROK 1 ZAKUP CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO Obsługa zamówienia Aby złożyć zamówienie na certyfikat kwalifikowany, należy wejść do serwisu CERTUM PCC Powszechne Centrum Certyfikacji dostępnego pod adresem Pojawi się wówczas następujący ekran: Rysunek 1: Strona główna CERTUM. Wybór sposobu zakupu Zarówno zakupu jak i odnowienia certyfikatu można dokonać na trzy sposoby: za pośrednictwem sklepu internetowego; w Punktach Rejestracji Certum PCC; w Punktach Partnerskich. Aby wybrać sposób zamówienia, należy ustawić kursor myszy na pole ZESTAW CERTUM TRZY KROKI DO WŁASNEGO E-PODPISU, znajdujące się w środku otwartej witryny. Następnie należy nacisnąć na przycisk KUPUJĘ ZESTAW CERTUM. 5

6 Rysunek 2: Wybór sposobu zakupu lub odnowienia. Wybór oferty Aby przejść do strony informacyjnej o dostępnej ofercie, należy przejść do sekcji Zestaw CERTUM, która znajduje się w prawej, górnej części strony. W przypadku chęci zakupu zestawu Certum drogą internetową, należy nacisnąć przycisk KUP W E-SKLEPIE. W przypadku chęci zakupu certyfikatu w Punkcie Rejestracji, Punkcie Partnerskim lub Salonie sprzedażowym Vobis, należy wyszukać dogodny punkt przy użyciu opcji zawartych na stronie. 6

7 Rysunek 3: Sekcja zamówień. Po naciśnięciu przycisku KUP W E-SKLEPIE, pojawi się strona, na której znajduje się informacja o dostępnych zestawach z certyfikatem kwalifikowanym. 7

8 Rysunek 4: Sklep CERTUM PCC. Dostępny interfejs umożliwia wybór produktów. O stanie zamówienia informuje sekcja Twój koszyk, znajdująca się pod listą produktów. Rysunek 5: Twój koszyk (pusty). 8

9 Dodawanie produktu do koszyka Aby dodać produkt do koszyka, należy nacisnąć przycisk z kwotą przy danym produkcie. Do wyboru są 2 opcje: zamówienie na 1 rok i na 2 lata. W przypadku zamówienia na 1 rok, należy nacisnąć przycisk Zamów 1 rok. Rysunek 6: Wybór rocznej opcji jednego produktu. Sekcja Twój koszyk zostanie zaktualizowana. 9

10 Rysunek 7: Koszyk z produktami. Usuwanie produktów z koszyka Aby usunąć pojedynczy produkt z koszyka, należy nacisnąć przycisk przy danym produkcie. Rysunek 8: Koszyk z produktami (stan przed usunięciem produktu). Sekcja Twój koszyk zostanie zaktualizowana. 10

11 Rysunek 9: Koszyk z produktami (stan po usunięciu produktu). Aby usunąć wszystkie produkty znajdujące się w koszyku, należy nacisnąć przycisk Usuń znajdujący się bezpośrednio przy produkcie. Rysunek 10: Przycisk czyszczenia koszyka. Po jego naciśnięciu zawartość koszyka zostanie całkowicie wyczyszczona. 11

12 Rysunek 11: Pusty koszyk. Realizacja zamówienia Aby przejść do realizacji zamówienia, należy nacisnąć przycisk Produkty i Podpis elektroniczny Rysunek 12: Realizacja zamówienia Następnie klikamy zakładkę Zestawy do podpisu elektronicznego Rysunek 13: Wybór zestawu 12

13 Aby przeprowadzić proces składania zamówienia, należy zarejestrować się w systemie i zalogować do konta klienta. Rysunek 14: Strona logowania do konta klienta. Obsługa konta użytkownika Aby skorzystać z pełnych możliwości systemu CERTUM PCC Powszechne Centrum Certyfikacji, należy zarejestrować się i zalogować do systemu. Na poszczególnych stronach pojawiają się ikony informacyjne. Ich opis znajduje się poniżej. Ikona informacyjna. Po jej wskazaniu wyświetlany jest monit zawierający informację o przeznaczeniu danego pola lub treści, jakie należy wprowadzić do pola tekstowego. Ikona informacyjna. Po jej wskazaniu wyświetlany jest monit zawierający informację o tym, że wprowadzone dane mogą być niepoprawne. Ikona błędu. Pojawia przy błędnie uzupełnionym polu. Po jej wskazaniu wyświetlany jest monit zawierający informację o przyczynie wystąpienia błędu. Kolejne podrozdziały opisują sposób obsługi konta użytkownika. 13

14 Rejestracja w systemie Aby utworzyć konto w serwisie CERTUM PCC Powszechne Centrum Certyfikacji, należy nacisnąć odnośnik Załóż konto >>. Pojawi się wówczas formularz rejestracyjny. Rysunek 15: Zakładanie nowego konta. 14

15 Rysunek 16: Formularz rejestracyjny. W formularzu rejestracyjnym należy uzupełnić sekcje: Dane konta i Adres do korespondencji oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych poprzez zaznaczenie pola wyboru: Akceptuję regulamin Unizeto Technologies S.A. i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach w nim określonych * Tak, jestem zainteresowany nowymi produktami Unizeto i chciałbym otrzymywać informację o nowych ofertach Następnie klikamy dalej. Użytkownik może korzystać z serwisu przy pomocy nazwy użytkownika i hasła, podanych w formularzu rejestracyjnym. 15

16 Rysunek 17: Rejestracja zakończona Logowanie do systemu Uwaga! Do systemu mają dostęp użytkownicy zarejestrowani w serwisie. Aby uzyskać nazwę użytkownika i hasło należy przejść do procedury rejestracyjnej f. Rejestracja w systemie. W Panelu logowania należy wprowadzić prawidłowy adres i hasło, a następnie nacisnąć przycisk Zaloguj się. 16

17 Rysunek 18: Panel logowania. Po poprawnym zweryfikowaniu danych zostaniemy przeniesieni do Panelu użytkownika. Przypomnienie nazwy użytkownika Jeżeli użytkownik zapomniał swoją nazwę użytkownika, może skorzystać z systemowej procedury przypomnienia. W tym celu należy nacisnąć odnośnik Przypomnij nazwę użytkownika >>. Wyświetlona zostanie poniższa strona. Rysunek 19: Panel przypomnienia nazwy użytkownika. Przypomnienie hasła użytkownika Jeżeli użytkownik zapomniał swoje hasło, może skorzystać z systemowej procedury przypomnienia hasła użytkownika. W tym celu należy nacisnąć odnośnik Resetuj hasło >> Wyświetlona zostania poniższa strona. 17

18 Rysunek 20: Przypomnienie hasła użytkownika. Należy wprowadzić nazwę użytkownika ( adres ). Na adres e-mial zostanie wysłany link do resetowania hasła. Rysunek 21: Resetowanie hasła Menu użytkownika Po zalogowaniu do sklepu, użytkownik zostanie poinformowany o możliwościach korzystania z konta. 18

19 Rysunek 22: Ekran powitalny po zalogowaniu do konta użytkownika. Po lewej stronie znajduje się menu wyboru, składające się z 3 sekcji: Kody elektroniczne, Aktywacja certyfikatów, Zarządzanie certyfikatami, Historia zamówień, Dane adresowe, Narzędzia, Newsletter. Rysunek 23: Menu wyboru użytkownika po zalogowaniu. Zakup certyfikatu kwalifikowanego Po wybraniu produktów, dodaniu ich do koszyka i zalogowaniu się do konta użytkownika sklepu, można zrealizować zamówienie na certyfikat. Pojawi się wówczas ekran Elementy zamówienia zawierający wybrane produkty. 19

20 Rysunek 24: Elementy zamówienia. W następnym kroku należy wybrać typ podmiotu zamawiającego. W przypadku osoby fizycznej, należy zaznaczyć Zamówienie na osobę fizyczną i nacisnąć Dalej. Rysunek 25: Wybór podmiotu zamawiającego. 20

21 Zamówienie można złożyć, jako osoba fizyczna lub jako przedstawiciel firmy/organizacji. Po wybraniu opcji drugiej, pojawi się tabela umożliwiająca wybranie firmy/organizacji, w imieniu której zostanie złożone zamówienie. Po naciśnięciu przycisku Dodaj dane firmy, pojawi się formularz umożliwiający dodanie nowej firmy. Rysunek 26: Dane firmy 21

22 Formularz można wypełnić samodzielnie. Po wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk Dalej. Rysunek 27: Podsumowanie. Aby kontynuować zamówienie, należy nacisnąć przycisk Dalej. Rysunek 28: Weryfikacja danych W sekcji Rodzaj płatności można zdefiniować rodzaj płatności. Dostępne są 3 kanały płatności: przelew, płatność kartą poprzez ecard, płatność szybkim przelewem poprzez ecard. 22

23 Rysunek 29: Wybór rodzaju płatności. Po zaznaczeniu dostępnych opcji i wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy nacisnąć przycisk Dalej. System przekieruje nas do następnego kroku, w którym wyświetlane jest podsumowanie zamówienia. Rysunek 30: Ostatni etap składania zamówienia. W celu pobrania faktury proforma należy przejść do konta użytkownika a następnie klikamy zakładkę Historia zamówień. 23

24 KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM 2.1. Opis procesu Załączona do zestawu CERTUM karta kryptograficzna jest nieaktywna - tzn. nie posiada certyfikatu kwalifikowanego. Aktywację karty można przeprowadzić w dowolnym momencie samodzielnie ( lub w Punkcie Rejestracji CERTUM PCC. Aktywacji karty powinna dokonać osoba, która będzie w przyszłości posługiwać się certyfikatem kwalifikowanym. o Samodzielna aktywacja karty (zalecany sposób) Zanim przystąpimy do kroku 2 należy przygotować swoją kartę kryptograficzną znajdującą się w zestawie CERTUM (zamówionym w Kroku 1). Na rewersie karty znajduje się numer, który będzie potrzebny w trakcie jej aktywacji. Następnie wybieramy rodzaj certyfikatu kwalifikowanego (zalecamy wybór certyfikatu UNIWERSALNEGO), którym chcemy się posługiwać w przyszłości i na kolejnej stronie wypełniamy formularz interaktywny. Wysłane za jego pośrednictwem informacje posłużą CERTUM PCC do automatycznego wygenerowania dokumentów formalnych wymaganych w procesie certyfikacyjnym. UWAGA: Przy aktywacji karty nie ma potrzeby umieszczania jej w czytniku. Wymagane jest jedynie wpisanie w formularzu aktywacyjnym numeru karty zamieszczonego na jej rewersie. Po wysłaniu formularza do CERTUM PPC otrzymamy na podany adres informację o złożeniu zamówienia wraz z numerem umowy oraz linkiem umożliwiającym pobranie wygenerowanych dokumentów. Powinniśmy sprawdzić ich treść, a następnie wydrukować: Umowę z Subskrybentem (2 egzemplarze), Załącznik nr 1 (2 egzemplarze), Pełnomocnictwo (2 egzemplarze) - wymagane w przypadku certyfikatów z dodatkowymi danymi, Oświadczenie (1 egzemplarz). Następnie dokumenty należy podpisać w obecności osoby weryfikującej tożsamość i wysłać wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do wydania certyfikatu (w zależności od rodzaju certyfikatu: uniwersalny lub z dodatkowymi danymi) na adres: CERTUM PCC ul. Bajeczna Szczecin UWAGA: Prosimy pamiętać, aby w przesyłce znalazły się 2 egzemplarze Umowy z Subskrybentem, Załącznika nr 1, Pełnomocnictwa (jeżeli jest to certyfikat z dodatkowymi danymi) oraz podpisany egzemplarz Oświadczenia (lub dokument od notariusza potwierdzający wykonanie czynności notarialnego poświadczenia podpisu). o Aktywacja karty w Punkcie Rejestracji / Punkcie Partnerskim 24

25 Jeżeli dokonujemy aktywacji karty kryptograficznej w Punkcie Rejestracji / Punkcie Partnerskim musimy przygotować wszystkie dokumenty niezbędne do wydania certyfikatu kwalifikowanego. Pracownik Punktu Rejestracji / Punktu Partnerskiego potwierdzi Naszą tożsamość, odbierze wymagane dokumenty i prześle je do CERTUM PCC (w przypadku Punktów Partnerskich jest to usługa płatna). UWAGA: Jeżeli certyfikat będzie zawierał dodatkowe dane tj. informacje o reprezentowanym podmiocie, w pierwszej kolejności proszę przygotować dokumenty potwierdzające dane tego podmiotu, zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów. Dokumenty te powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Rysunek 31: Wybór aktywowanego certyfikatu online 2.2. Sposób wypełnienia formularza Wypełnienie formularza aktywacyjnego jest zależne od rodzaju wybranego certyfikatu. Poniżej zostanie opisany sposób wypełnienia formularza dla obu typów certyfikatów. Certyfikat uniwersalny 25

26 Sekcja Pola Uwagi Karta kryptograficzna Dane karty kryptograficznej: nr karty oraz potwierdzenie informacji czy na kartę zostały wgrane certyfikaty Dane wnioskodawcy Dane personalne wnioskodawcy Dokument tożsamości wnioskodawcy Dane kontaktowe wnioskodawcy Nazwa powszechnie stosowana Wybór dokumentu tożsamości Dane kontaktowe wnioskodawcy Nazwa powszechna do ustawienia w certyfikacie W przypadku niektórych danych, istnieje możliwość umieszczenia ich w wygenerowanym certyfikacie. Dane obowiązkowo umieszczane w certyfikacie, nie mają możliwości odznaczenia opcji widoczności, natomiast w przypadku pozostałych jest to uzależnione od użytkownika. Adres do korespondencji Adres wnioskodawcy korespondencyjny Kto przeprowadził Cię przez ścieżkę sprzedaży? Informacje dotyczące osoby, która pomogła w procesie Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Po poprawnym wypełnieniu formularza, należy go potwierdzić wciskając przycisk: Certyfikat z dodatkowymi danymi Sekcja Pola Uwagi Karta kryptograficzna Dane wnioskodawcy Dokument tożsamości wnioskodawcy Dane karty kryptograficznej: nr karty oraz potwierdzenie informacji czy na kartę zostały wgrane certyfikaty Dane personalne wnioskodawcy Wybór dokumentu tożsamości W przypadku niektórych danych, istnieje możliwość umieszczenia ich w wygenerowanym certyfikacie. Dane obowiązkowo umieszczane w certyfikacie, nie mają możliwości odznaczenia opcji widoczności, natomiast w przypadku pozostałych jest to uzależnione od użytkownika. 26

27 Dane kontaktowe wnioskodawcy Dane kontaktowe wnioskodawcy Dane podmiotu w imieniu którego będzie występował wnioskodawca Dane firmy lub organizacji, w imieniu której występujemy o certyfikat Dane kontaktowe reprezentowanego podmiotu Dane kontaktowe firmy lub organizacji, w imieniu której występujemy o certyfikat Dane pocztowe reprezentowanego podmiotu Dane pocztowe firmy lub organizacji, w imieniu której występujemy o certyfikat Nazwa powszechnie stosowana Nazwa powszechna do ustawienia w certyfikacie Stanowisko wnioskodawcy w reprezentowanym podmiocie Stanowisko zajmowane z reprezentowanej firmie bądź organizacji Adres do korespondencji Adres wnioskodawcy korespondencyjny Kto przeprowadził Cię przez ścieżkę sprzedaży? Informacje dotyczące osoby, która pomogła w procesie Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Po poprawnym wypełnieniu formularza, należy go potwierdzić wciskając przycisk: W przypadku wyboru certyfikatu z dodatkowymi danymi, oprócz weryfikacji tożsamości na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu (certyfikat uniwersalny), wymagane jest także dostarczenie poniższych dokumentów: Odpis z KRS nie starszy niż 6 miesięcy lub odpis z EDG Dokument potwierdzający pełnioną funkcję Przedsiębiorca x Instytucja publiczna Potwierdzenia nadania numeru NIP x x Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON x x Pełnomocnictwo x x x 27

28 Dostarczone dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Notariusza / Radcę Prawnego lub osobę w danym podmiocie upoważnioną do tego typu czynności (zgodnie z dokumentami określającymi zasady reprezentacji) Weryfikacja tożsamości Przed wydaniem certyfikatu kwalifikowanego konieczne jest zweryfikowanie Państwa tożsamości. W tym celu, z przygotowanymi dokumentami, prosimy o udanie się do: dowolnej kancelarii notarialnej, Punktu Rejestracji CERTUM PCC, Punktu Potwierdzania Tożsamości. KANCELARIA NOTARIALNA Jak znaleźć najbliższą kancelarię notarialną? Wykaz kancelarii notarialnych znajduje się na stronie Krajowej Rady Notarialnej - Dostęp do wykazu jest również ze strony > Kontakt > Punkty Weryfikacji Tożsamości Jakie dokumenty przygotować? Przed wizytą u notariusza należy przygotować: Opłaty: jeden egzemplarz Załącznika nr 1 (wniosek) do Umowy z Subskrybentem, dokument tożsamości wskazany podczas wypełniania formularza (dowód osobisty lub paszport). Poświadczenie podpisu u notariusza jest usługą odpłatna i zgodnie z taksa notarialną kosztuje 20,00 PLN netto + VAT. Postępowanie z dokumentami po weryfikacji: Dokumenty należy przesłać do CERTUM PCC. UWAGA: Dokument tożsamości, który subskrybent okaże u notariusza, powinien być wymieniony w podpisywanym Załączniku nr 1 do Umowy z Subskrybentem (wniosek o wydanie certyfikatu kwalifikowanego). Notariusz dokona poświadczenia podpisu. Wymagane jest, aby notariusz potwierdził tylko jeden podpis na jednym egzemplarzu Załącznika nr 1 do Umowy z Subskrybentem (wniosek o wydanie certyfikatu kwalifikowanego). Pozostałe dokumenty można podpisać bez konieczności notarialnego potwierdzenia podpisu. PUNKT REJESTRACJI CERTUM PCC Jak znaleźć Punkt Rejestracji CERTUM PCC? Lista Punktów znajduje się na stronie > Kontakt > Punkty Sprzedaży i Weryfikacji Tożsamości Jakie przygotować dokumenty? Udając się do Punktu Rejestracji prosimy o przygotowanie: Opłaty: kompletu wypełnionych dokumentów, dokumentu tożsamości wskazanego podczas wypełniania formularza (dowód osobisty lub paszport), dokumentów określających zasady reprezentacji, zgodnie z otrzymaną listą ( z CERTUM PCC). Obsługa w Punktach Rejestracji jest bezpłatna. Postępowanie z dokumentami po weryfikacji: Należy przesłać do CERTUM PCC. 28

29 PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI Jak znaleźć Punkt Potwierdzania Tożsamości? Lista Punktów znajduje się na stronie > Kontakt > Punkty Sprzedaży i Weryfikacji Tożsamości Punkty Potwierdzania Tożsamości prowadzone są przez Autoryzowanych Partnerów Unizeto Technologies S.A. i oferują szereg usług dodatkowych: przeprowadzenie weryfikacji tożsamości u Klienta, konsultacje oraz szkolenia z podpisu elektronicznego, sprawdzenie i odesłanie dokumentów do CERTUM PCC. Usługi są odpłatne - szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z operatorem danego Punktu. Jakie przygotować dokumenty? Udając się do Punktu Potwierdzania Tożsamości prosimy o przygotowanie: kompletu wypełnionych dokumentów, dokumentu tożsamości wskazanego podczas wypełniania formularza (dowód osobisty lub paszport). Jeżeli pragną Państwo skorzystać z pomocy Punktu Potwierdzania Tożsamości przy weryfikacji dokumentów oraz ich kompletacji przed wysyłką do CERTUM PCC, prosimy także zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty zgodnie z otrzymaną (pocztą elektroniczną) listą. Opłaty: Poświadczenie podpisu w Punktach jest usługą odpłatną i kosztuje 20,00 PLN netto + VAT. Informacje na temat cen pozostałych, nieobowiązkowych usług można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z operatorami w poszczególnych Punktach. Postępowanie z dokumentami po weryfikacji: Należy przesłać do CERTUM PCC. 29

30 KROK 3 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO Informacje ogólne Certyfikat kwalifikowany wydawany jest przez CERTUM PCC po otrzymaniu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów. W poniższej instrukcji zawarte zostały kolejne kroki procesu pobierania certyfikatu kwalifikowanego. Procedurę pobierania certyfikatu kwalifikowanego możesz rozpocząć w momencie otrzymania na podany w dokumentach adres , informacji potwierdzającej wydanie przez CERTUM PCC certyfikatu kwalifikowanego. W wiadomości elektronicznej otrzymasz TELEKOD jest to unikalny, przypisany do Twojej karty numer, który będzie wykorzystywany w procesie pobierania certyfikatu kwalifikowanego. Otrzymasz także link do strony, za pośrednictwem której możesz pobrać certyfikat kwalifikowany. Jeżeli posiadasz polskie obywatelstwo, wybierz opcję Obywatel Polski. 30

31 Rysunek 32: Logowanie do systemu - Obywatel Polski Zaloguj się do systemu podając TELEKOD, numer swojej karty kryptograficznej, numer PESEL oraz kod z obrazka. Jeżeli nie posiadasz polskiego obywatelstwa, wybierz opcję Obcokrajowiec. Rysunek 33: Logowanie do systemu - Obcokrajowiec Zaloguj się do systemu podając TELEKOD, datę urodzenia, miejsce urodzenia, imię i nazwisko oraz numer swojej karty kryptograficznej. Po zalogowaniu się sprawdź dane właściciela certyfikatu kwalifikowanego. Jeżeli wszystkie dane są poprawne, wciśnij przycisk Pobierz certyfikat. W przypadku wykrycia jakichkolwiek niezgodności skontaktuj się z Infolinią Unizeto Technologies SA. UWAGA Przed przystąpieniem do pobrania certyfikatu należy w odpowiedni sposób ustawić połączenie sieciowe przeglądarki internetowej. Konieczne jest bezpośrednie połączenie z adresem mono.certum.pl bez konieczności uwierzytelniania się na serwerze proxy oraz ustawienie opcji, aby nie tylko przeglądarki internetowe mogły nawiązywać takie połączenia (wyłącznie z tym adresem!). Opis działania mechanizmu pobierania certyfikatu wygląda następująco: - przeglądarka uruchamia VM Javy oraz applet, - następnie uruchamiana jest dedykowana biblioteka, generującą klucze (próbuje ona połączyć się z mono.certum.pl, w tym momencie musi mieć bezpośredni dostęp do adresu, nie może zostać zablokowana przez żaden serwer Proxy). 31

32 Rysunek 34: Informacje o Subskrybencie W kolejnym oknie możesz wybrać tryb wgrywania certyfikatu na kartę kryptograficzną. Istnieją dwie możliwości: automatyczna instalacja certyfikatu za pośrednictwem apletu JAVA w dwóch prostych krokach otrzymasz kod PUK, nadasz kod PIN oraz wgrasz certyfikat na kartę LUB zaawansowana (niestandardowa) instalacja certyfikatu za jej pośrednictwem pobierzesz certyfikat w postaci pliku.cer na dowolną lokalizację na swojej stacji roboczej, zapiszesz kod PUK z konta, a następnie za pomocą aplikacji procertum CardManager wgrasz samodzielnie certyfikat na kartę oraz zaakceptujesz certyfikat. 32

33 Rysunek 35: Sposoby pobrania certyfikatu Automatyczna instalacja certyfikatu kwalifikowanego Przed przystąpieniem do automatycznej instalacji certyfikatu kwalifikowanego upewnij się, że w czytniku kart kryptograficznych znajduje się prawidłowa karta kryptograficzna. Automatyczna instalacja certyfikatu kwalifikowanego odbywa się w 2 krokach: krok 1 - nadanie kodu PIN, krok 2 wgranie certyfikatu kwalifikowanego na kartę i jego akceptacja. Krok 1 - Nadanie kodu PIN Aby nadać nowy kod PIN: w pierwszej kolejności zaznacz opcję Pobierz kod PUK. Następnie zapisz i wydrukuj wyświetlony kod PUK. Jeżeli wcześniej w oprogramowaniu procertum CardManager dokonana była zmiana kodu PUK, zaznacz pole Zmieniłem już wcześniej fabryczny kod PUK w oprogramowaniu procertum CardManager, a następnie wprowadź odpowiedni kod w polu KOD PUK. 33

34 UWAGA! Trzykrotne błędne podanie kodu PUK, trwale i nieodwracalnie blokuje kartę kryptograficzną. W przypadku zablokowania karty kryptograficznej nie jest możliwe jej odblokowanie. Taki przypadek oznacza konieczność zakupu nowego certyfikatu razem z kartą kryptograficzną. Dlatego zalecamy by kod PUK, w wydrukowanej formie przechowywać w znanym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla osób trzecich. Następnie w polu Wprowadzenie kodu PIN podaj nowy kod PIN. Rysunek 36: Wprowadzenie kodu PIN UWAGA! Kod PIN może składać się z następujących znaków a-z, A-Z, 0-9, wielkość liter ma znaczenie. Kod PIN będzie wymagany w procesie składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Trzykrotne błędne podanie kodu PIN prowadzi do jego zablokowania. W celu jego odblokowania wymagane będzie podanie kodu PUK. Należy kliknąć na przycisk Zatwierdź PIN i wgraj certyfikat. 34

35 Rysunek 37: Wgrywanie certyfikatu na kartę Następnym krokiem jest potwierdzenie wgrywania certyfikatu. Krok 2 - Akceptacja certyfikatu Rysunek 38: Akceptacja certyfikatu Na samym początku, w celu zweryfikowania danych zawartych w certyfikacie, wciśnij przycisk Pokaż certyfikat. 35

36 W oknie, które się następnie pojawi, zawarte zostaną wszystkie informacje dotyczące danego certyfikatu kwalifikowanego. UWAGA! Decyzja o akceptacji certyfikatu może być podjęta tylko jeden raz. Można ją zmienić tylko w przypadku wcześniejszego niezaakceptowania certyfikatu, klikając Status certyfikatu w oknie Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego. Rysunek 39: Certyfikat. Jeżeli po weryfikacji dane zawarte w certyfikacie są poprawne, wciśnij przycisk OK oraz wybierz opcję Akceptuję wydany certyfikat o numerze seryjnym XXXXXX wydany na nazwisko XXXXX, który został wgrany na kartę kryptograficzną o numerze XXXXXXXXXXXXXXX. Jeżeli dane zawarte w certyfikacie zawierają błąd, wybierz opcję Nie akceptuję wydanego certyfikatu o numerze seryjnym XXXXXXX z powodu. W polu poniżej koniecznie podaj powód niezaakceptowania certyfikatu kwalifikowanego. Zatwierdź zaznaczone oświadczenie klikając na przycisk Zakończ i zatwierdź oświadczenie. Po zatwierdzeniu oświadczenia wyświetla się podsumowanie z następującą informacją: 36

37 proces wgrywania certyfikatów na kartę kryptograficzną został zakończony pomyślnie. Rysunek 40: Podsumowanie wgrywania certyfikatu. Zaawansowana instalacja certyfikatu kwalifikowanego Poniższa procedura umożliwia ręczną instalację certyfikatu kwalifikowanego na karcie kryptograficznej przy użyciu oprogramowania procertum CardManager. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla tych z Państwa, u których z różnych powodów występują problemy z obsługą apletu JAVA i pojawia się konieczność instalacji w trybie offline. Proces zaawansowanej instalacji certyfikatu kwalifikowanego składa się z: 1. pobrania certyfikatu kwalifikowanego, 2. pobrania kodu PUK, 3. wgrania certyfikatu kwalifikowanego na kartę kryptograficzną za pośrednictwem oprogramowania procertum CardManager, 4. potwierdzenie Statusu Certyfikatu. KROK 1 - Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Naciśnij przycisk Pobierz certyfikat i zapisz certyfikat w formacie.cer w dowolnej lokalizacji na stacji roboczej. 37

38 Rysunek 41: Zapisanie pliku.cer KROK 2 - Pobranie kodu PUK Kod PUK będzie potrzebny do ustalenia kodu PIN w oprogramowaniu procertum CardManager. Aby pobrać kod PUK, wciśnij przycisk Pobierz kod PUK. Rysunek 42: Zaawansowana instalacja certyfikatu. Jeżeli jesteś Obywatelem Polski, zostaniesz poproszony o wprowadzenie numeru PESEL oraz 38

39 numeru karty kryptograficznej. Następnie naciśnij przycisk Pokaż kody. Rysunek 43: Pobieranie kodu PIN. Jeżeli posiadasz niepolskie obywatelstwo, zostaniesz poproszony o wprowadzenie następujących danych: miejsce urodzenia oraz numer karty kryptograficznej. Rysunek 44: Pobieranie kodu PUK. W następnym kroku, zapisz wyświetlony na ekranie kod PUK. Po zainstalowaniu certyfikatu należy, za pośrednictwem oprogramowania procertum CardManager, ustanowić nowy kod PUK, który należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób trzecich. Kod PUK będzie potrzebny do odblokowania karty kryptograficznej w momencie, gdy zostanie ona zablokowana przez trzykrotne błędne wpisanie kodu PIN. W przypadku zablokowanie karty kryptograficznej skontaktuj się z naszą Infolinią. Rysunek 45: Potwierdzenie pobrania. 39

40 KROK 3 - Wgranie certyfikatu kwalifikowanego na kartę kryptograficzną 1. Po zapisaniu certyfikatu w formacie.cer uruchom oprogramowanie procertum CardManager i postępuj zgodnie z poniższą instrukcją instalacji certyfikatu. Należy używać najnowszej wersji oprogramowania znajdującej się na stronie 2. W celu uruchomienia aplikacji z menu Start w zakładce z programami wybierz folder Unizeto, a następnie procertum CardManager. Wyświetlone zostanie okno główne oprogramowania procertum CardManager. Aby odczytać zawartość karty, naciśnij przycisk Czytaj kartę. Rysunek 46: procertum CardManager - Czytaj kartę. 3. W trakcie pierwszego uruchomienia oprogramowania procertum CardManager z nową kartą należy koniecznie nadać karcie nowy kod PIN. W tym celu naciśnij przycisk Nowy PIN w zakładce Profil bezpieczny. UWAGA! W przypadku odnowienia certyfikatu na tej samej karcie należy pominąć poniższy podpunkt. Rysunek 47: procertum CardManager - Nowy PIN. Aplikacja poprosi o podanie kodu PUK (sposób jego uzyskania opisany został w kroku 2 zaawansowanej instalacji certyfikatu kwalifikowanego) oraz ustalenie nowego kodu PIN. 40

41 Rysunek 48: procertum CardManager - Zmiana PIN. Aby zatwierdzić wprowadzony PIN, naciśnij przycisk Ok. Wciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje anulowanie nowego kodu PIN. Oprogramowanie procertum CardManager potwierdzi poprawność dokonanych zmian. Rysunek 49: procertum CardManager - PIN zmieniony. 4. Aby zapisać certyfikat kwalifikowany na karcie kryptograficznej, naciśnij przycisk Zapisz certyfikat w zakładce Profil bezpieczny. Pojawi się okno umożliwiające zapis certyfikatu do Profilu bezpiecznego. Rysunek 50: procertum CardManager - Zapis certyfiaktu. 41

42 Rysunek 51: procertum CardManager - Wczytanie certyfikatu. 5. Wskaż plik.cer z odpowiednim certyfikatem (sposób uzyskania pliku opisany został w kroku 1 zaawansowanej instalacji certyfikatu kwalifikowanego), a następnie podaj poprawny kod PIN. Naciśnięcie przycisku OK spowoduje wgranie certyfikatu na kartę kryptograficzną. UWAGA! Certyfikat kwalifikowany jest przypisany wyłącznie do karty kryptograficznej, której numer podano we wniosku o wydanie certyfikatu. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby certyfikat został zapisany na odpowiedniej karcie kryptograficznej. KROK 4 - Potwierdzenie Statusu Certyfikatu Ostatnim krokiem po zapisaniu certyfikatu na kartę kryptograficzną jest akceptacja certyfikatu. Aby zaakceptować certyfikat kwalifikowany w zaawansowanej instalacji certyfikatu kwalifikowanego naciśnij przycisk Status Certyfikatu. Rysunek 52: Status certyfikatu. Jeżeli dane zawarte w certyfikacie są poprawne, wybierz opcję Akceptuję certyfikat wydany na nazwisko XXXXX, który został wgrany na kartę kryptograficzną o numerze XXXXXXXXXXXXXXXX. Jeżeli dane zawarte w certyfikacie zawierają błąd, wybierz opcję Nie akceptuję wydanego certyfikatu z powodu. W polu poniżej należy podać powód niezaakceptowania certyfikatu kwalifikowanego. Zatwierdź oświadczenia klikając na przycisk Zakończ i zatwierdź oświadczenia. 42

43 Po zatwierdzeniu oświadczenia wyświetla się podsumowanie z następującymi informacjami: jeżeli Subskrybent zaakceptował certyfikat. Rysunek 53: Potwierdzenie statusu certyfikatu. 43

44 SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1: Strona główna CERTUM Rysunek 2: Wybór sposobu zakupu lub odnowienia Rysunek 3: Sekcja zamówień Rysunek 4: Sklep CERTUM PCC Rysunek 5: Twój koszyk (pusty) Rysunek 6: Wybór rocznej opcji jednego produktu Rysunek 7: Koszyk z produktami Rysunek 8: Koszyk z produktami (stan przed usunięciem produktu) Rysunek 9: Koszyk z produktami (stan po usunięciu produktu) Rysunek 10: Przycisk czyszczenia koszyka Rysunek 11: Pusty koszyk Rysunek 12: Realizacja zamówienia...12 Rysunek 13: Wybór zestawu...12 Rysunek 14: Strona logowania do konta klienta Rysunek 15: Zakładanie nowego konta Rysunek 16: Formularz rejestracyjny Rysunek 17: Rejestracja zakończona...16 Rysunek 18: Panel logowania Rysunek 19: Panel przypomnienia nazwy użytkownika Rysunek 20: Przypomnienie hasła użytkownika Rysunek 21: Resetowanie hasła...18 Rysunek 22: Ekran powitalny po zalogowaniu do konta użytkownika Rysunek 23: Menu wyboru użytkownika po zalogowaniu Rysunek 24: Elementy zamówienia Rysunek 25: Wybór podmiotu zamawiającego Rysunek 26: Dane firmy...21 Rysunek 27: Podsumowanie Rysunek 28: Weryfikacja danych...22 Rysunek 29: Wybór rodzaju płatności Rysunek 30: Ostatni etap składania zamówienia Rysunek 31: Wybór aktywowanego certyfikatu online...25 Rysunek 32: Logowanie do systemu - Obywatel Polski...31 Rysunek 33: Logowanie do systemu - Obcokrajowiec...31 Rysunek 34: Informacje o Subskrybencie...32 Rysunek 35: Sposoby pobrania certyfikatu...33 Rysunek 36: Wprowadzenie kodu PIN...34 Rysunek 37: Wgrywanie certyfikatu na kartę...35 Rysunek 38: Akceptacja certyfikatu...35 Rysunek 39: Certyfikat...36 Rysunek 40: Podsumowanie wgrywania certyfikatu Rysunek 41: Zapisanie pliku.cer...38 Rysunek 42: Zaawansowana instalacja certyfikatu Rysunek 43: Pobieranie kodu PIN Rysunek 44: Pobieranie kodu PUK Rysunek 45: Potwierdzenie pobrania

45 Rysunek 46: procertum CardManager - Czytaj kartę Rysunek 47: procertum CardManager - Nowy PIN Rysunek 48: procertum CardManager - Zmiana PIN Rysunek 49: procertum CardManager - PIN zmieniony Rysunek 50: procertum CardManager - Zapis certyfiaktu Rysunek 51: procertum CardManager - Wczytanie certyfikatu Rysunek 52: Status certyfikatu Rysunek 53: Potwierdzenie statusu certyfikatu

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści WSTĘP... 3 KROK 1 ZAKUP CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 5 OBSŁUGA ZAMÓWIENIA... 5 OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści KROK 3 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 3 INFORMACJE OGÓLNE... 3 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 ZAAWANSOWANA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.6 Spis treści WSTĘP... 3 KROK 1 ZAKUP CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 5 OBSŁUGA ZAMÓWIENIA... 5 OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

KROK 3 - Pobieranie certyfikatu kwalifikownego

KROK 3 - Pobieranie certyfikatu kwalifikownego KROK 3 - Pobieranie certyfikatu kwalifikownego wersja 1.0 Spis treści WSTĘP... 3 KROK 1 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 5 INFORMACJE OGÓLNE... 5 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.7 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW DO UZYSKANIA CERTYFIKATU

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 2 Aktywacja karty. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 2 Aktywacja karty Wersja 1.7 Spis treści 2. KROK 2 Aktywacja karty... 3 2.1. Opis procesu... 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu Spis treści 1. WSTĘP...3 2. OBSŁUGA ZAMÓWIENIA...4 2.1. WYBÓR SPOSOBU ZAKUPU...4 2.2. WYBÓR OFERTY...5 2.3.

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja dot. ścieżki odnowień certyfikatów kwalifikowanych. wersja 1.4

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja dot. ścieżki odnowień certyfikatów kwalifikowanych. wersja 1.4 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Instrukcja dot. ścieżki odnowień certyfikatów kwalifikowanych wersja 1.4 Spis treści WSTĘP...3 KROK 1 - ZAKUP ODNOWIENIA CERTYFIKATU...4 1.1 INFORMACJE OGÓLNE...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji karty certyfikat kwalifikowany. wersja 5.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja aktywacji karty certyfikat kwalifikowany. wersja 5.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja aktywacji karty certyfikat kwalifikowany wersja 5.3 Spis treści 1. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI... 3 2. WERYFIKACJA TOśSAMOŚCI... 4 3. LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW... 5 4. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1.

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego wersja dokumentacji 1.5 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZYGOTOWANIE DO ODNOWIENIA... 4 2.... 4 2.1. KROK 1 Z 5 -

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 2 Aktywacja karty. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 2 Aktywacja karty Wersja 1.8 Spis treści 2. KROK 2 Aktywacja karty... 3 2.1. Opis procesu... 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Kwalifikowany Wymagane Dokumenty oraz Weryfikacja Tożsamości.

Certyfikat Kwalifikowany Wymagane Dokumenty oraz Weryfikacja Tożsamości. Certyfikat Kwalifikowany Wymagane Dokumenty oraz Weryfikacja Tożsamości. Certyfikat Kwalifikowany Wymagane dokumenty oraz Weryfikacja Tożsamości Wersja 1.1 Strona 2 Spis treści. 1. Wymagane Dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.8 Spis

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ENTERPRISE ID. instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego. wersja 1.3

ZESTAW ENTERPRISE ID. instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego. wersja 1.3 ZESTAW ENTERPRISE ID instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.3 Spis treści 1 ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM.... 3 2 ZESTAW PLATINUM - INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU

Bardziej szczegółowo

KROK 2 - Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego

KROK 2 - Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego KROK 2 - Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.7 Spis treści WSTĘP... 3 KROK 2 - AKTYWACJA ODNOWIENIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 4 2.1 ETAP 1 Z 5 - LOGOWANIE... 4 2.2 ETAP 1 Z 5

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Kwalifikowany Wymagane dokumenty oraz Weryfikacja Tożsamości

Certyfikat Kwalifikowany Wymagane dokumenty oraz Weryfikacja Tożsamości Certyfikat Kwalifikowany Wymagane Dokumenty oraz Weryfikacja Tożsamości. Certyfikat Kwalifikowany Wymagane dokumenty oraz Weryfikacja Tożsamości Wersja 1.2 S t r o n a 2 Spis treści. 1. Wymagane Dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis?

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis? Page 1 of 7 Instalacja Jak skonfigurować Twój e-podpis? Jak aktywować Twoją kartę i jak uŝywać e-podpisu? JeŜeli odebrałeś juŝ przesyłkę (krok1) zawierającą zestaw Certum i chcesz juŝ teraz uŝywać Twojego

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 4 3. WERYFIKACJA... 9 3.1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW... 9 3.1.1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Czerwiec, 2016 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Złożenie zamówienia na odnowienie... 4 3. Odnawianie certyfikatu kwalifikowanego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Sierpień, 2017 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Złożenie zamówienia na odnowienie... 4 3. Odnawianie certyfikatu kwalifikowanego...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Rejestracja certyfikatu. wersja 1.0

Certyfikat Certum Basic ID. Rejestracja certyfikatu. wersja 1.0 Certyfikat Certum Basic ID Rejestracja certyfikatu wersja 1.0 Spis treści 1. AKTYWACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. GENEROWANIE PARY KLUCZY... 3 1.1.1. Generowanie pary kluczy klucze generowane w przeglądarce:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.2 Spis treści 1 ZAKUP I AKTYWACJA CERTYFIKATU BASIC ID... 3 1.1. GENEROWANIE PARY KLUCZY... 13 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Lipiec, 2015 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA WWW... 4 3. ODNAWIANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 3.1

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Premium EV SSL. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Premium EV SSL. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Premium EV SSL wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 3 2.1. TWORZENIE CERTYFIKATU POPRZEZ WNIOSEK CSR... 4 3. WERYFIKACJA... 7 3.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronê internetow¹ www.kir.pl Podrêcznik u ytkownika 2 Instrukcja odnawiania certyfikatów przez www Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wypełnienie formularza www...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. wersja 1.8

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. wersja 1.8 Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 1.8 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU Z KARTY KRYPTOGRAFICZNEJ W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM... 3 Wczytanie danych z karty CryptoCERTUM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika BIGKonta

Instrukcja Użytkownika BIGKonta Instrukcja Użytkownika BIGKonta Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Lipiec 2013 Spis treści 1. REJESTRACJA KONTA W SERWISIE BIG.PL - OSOBA FIZYCZNA... 2 1.1. Utwórz konto... 2 1.2. Potwierdź

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Użycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.2 Spis treści WSTĘP... 3 1. ZAKUP I UTWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO DLA CERTYFIKATU

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD 01.08.2016 PRZYGOTUJ! - dokument tożsamości - zdjęcie - numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronê internetow¹ www.kir.pl Podrêcznik u ytkownika 2 Instrukcja odnawiania certyfikatów przez www Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wypełnienie formularza www...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki:

Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki: Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki: KROK 1 wyszukiwanie produktów Mechanizm naszego sklepu pozwala na wyszukiwanie produktów poprzez wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1 Niniejszy dokument zawiera: Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed 01.08.2016 strona 1 Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych od 01.08.2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji Certum Code Signing

Instrukcja aktywacji Certum Code Signing Instrukcja aktywacji Code Signing S t r o n a 2 Spis treści 1 Opis produktu... 3 2 Instalacja certyfikatu... 3 2.1 Wymagania... 3 2.2 Aktywacja certyfikatu... 3 infolinia@ S t r o n a 3 1 Opis produktu

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego

Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego Szanowni Państwo, Certyfikat kwalifikowany, dla którego kończy się okres waŝności, naleŝy odnowić. Odnowienie moŝna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca uprawnień dysponenta i oferenta. Wersja: 1.1

Instrukcja dotycząca uprawnień dysponenta i oferenta. Wersja: 1.1 Instrukcja dotycząca uprawnień dysponenta i oferenta Wersja: 1.1 Konstancin-Jeziorna 2018 Historia aktualizacji Data Firma Wersja Opis zmiany 11.07.2018 PSE S.A. 1.0 Publikacja dokumentu 05.11.2018 PSE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b wersja 1.7 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA CERTYFIKATU W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM... 3 2.1. WCZYTANIE DANYCH Z

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja 1.4

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja 1.4 Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ELEKTRONICZNY FORMULARZ OBSŁUGI ODNOWIEŃ... 3 3. WYSŁANIE ZAMÓWIENIA ORAZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji i instalacji Certum Code Signing

Instrukcja aktywacji i instalacji Certum Code Signing Instrukcja aktywacji i instalacji Code Signing S t r o n a 2 Spis treści 1 Opis produktu... 3 2 Instalacja certyfikatu... 3 2.1 Wymagania... 3 2.2 Aktywacja certyfikatu... 3 3 Wgrywanie certyfikatu na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego

Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego Szanowni Państwo, Certyfikat kwalifikowany, dla którego kończy się okres waŝności, naleŝy odnowić. Odnowienie moŝna

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4

Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4 Spis treści Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4 Odnowienie hasła...4 Rejestracja spadkodawcy...4 Płatności...5 Płatność przelewem...5

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2

I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2 Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR U2A Spis treści I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2 IV. OBSŁUGA WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO... 2 IV.1. Złożenie wniosku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl dla zawodnika

Podręcznik do elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl dla zawodnika Podręcznik do elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl dla zawodnika 1. Wprowadzenie Ebiuro.pya.org.pl to elektroniczny system obsługi członków Związku i osób fizycznych w nim stowarzyszonych. Celem systemu

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników zewnętrznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl Korzystanie z usługi elisty.pl jest bardzo proste musisz tylko: - zarejestrować się utwórz i aktywuj konto użytkownika w serwisie elisty.pl - pobrać i zainstalować

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Szkolenie komputerowe: E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej W ramach projektu Seniorzy w przestrzeni publicznej (FIO 2014) PROWADZĄCY: ŁUKASZ KUCHA 1 Czym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2017 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2017

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Cyfrowe BN

Repozytorium Cyfrowe BN 1 Repozytorium Cyfrowe BN Instrukcja pozyskiwania certyfikatu oraz importowania certyfikatu osobistego w celu dodatkowej weryfikacji użytkownika podczas logowania do systemu 2 Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo