POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE"

Transkrypt

1

2 AT /2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Łączniki tworzywowo-metalowe PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Pakowanie Przechowywanie Transport OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO - PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI... 9 INFORMACJE DODATKOWE... 9 RYSUNKI I TABLICE... 11

3 AT /2012 3/19 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB są łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER OC, OCW, ON, ONP, OD, produkowane przez firmę KOELNER S.A. z Wrocławia. Łączniki są wykonane ze stali zwykłej, węglowej i pokryte warstwą cynku o grubości niemniejszej niż 12 µm. Do podkładek, które mogą być wykonane ze stali (T) lub z aluminium (A), są przymocowane (zawulkanizowane) uszczelki z EPDM. Kształt i wymiary elementów łączników objętych niniejszą Aprobatą, przedstawiono na rysunkach 1 5 i podano w tablicach 1 5. W tablicach podano także dopuszczalne odchyłki wymiarów. Wymagane właściwości techniczne łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OC, OCW, ON, ONP, OD podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER OC i OCW są przeznaczone do łączenia na zakład cienkich blach stalowych oraz do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego. Parametry montażowe łączników objętych Aprobatą podano w tablicy 6. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników na ścinanie podano w tablicy 9, a na wyrywanie w tablicy 11. Łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER ON i ONP są przeznaczone do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego. Parametry montażowe podano w tablicy 7. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników na ścinanie podano w tablicy 9, a na wyrywanie w tablicy 11. Łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER OD są przeznaczone do mocowania blach stalowych do podłoża drewnianego. Parametry montażowe podano w tablicy 8. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników na ścinanie podano w tablicy 10, a na wyrywanie w tablicy 12. W celu wyznaczenia nośności obliczeniowej należy podzielić wartość nośności charakterystycznej przez współczynnik γ m = 1,33. Ze względu na agresywność korozyjną środowiska łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER OC, OCW, ON, ONP, OD należy stosować zgodnie z wymaganiami podanymi w normach PN-EN ISO :2001 oraz PN-EN 10152:2011.

4 AT /2012 4/19 Do wkręcania łączników należy używać wkrętarek mechanicznych o regulowanym momencie wkręcania. Łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER OC, OCW, ON, ONP, OD powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych, postanowień niniejszej Aprobaty Technicznej oraz instrukcji producenta dotyczących warunków wykonywania zamocowań z użyciem ww. łączników. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER OC, OCW, ON, ONP, OD powinny być wykonane ze stali niskowęglowej, utwardzane powierzchniowo gatunku SEA 1022 wg amerykańskiej normy AMS 5070:1994/RG i pokryte warstwą ochroną cynku o grubości nie mniejszej niż 12 µm, spełniającą wymagania PN-EN ISO 4042: Łączniki wiercące, samogwintujące Kształt i wymiary łączników. Kształt i wymiary łączników oraz dopuszczalne odchyłki wymiarów powinny być zgodne z rysunkami 1 5 oraz z tablicami Wygląd zewnętrzny łączników. Wygląd zewnętrzny łączników powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN : Czasy potrzebne do przewiercenia łącznikami OC i OCW dwóch blach stalowych. Czasy potrzebne do przewiercenia łącznikami KOELNER OC, OCW, ON, ONP, OD dwóch blach stalowych nie powinny być większe, niż podane w tablicy Niszczące momenty dokręcenia łączników. Niszczące momenty dokręcenia łączników KOELNER OC, OCW, ON, ONP, OD nie powinny być mniejsze niż momenty dokręcenia podane w tablicy Nośności charakterystyczne zamocowań łączników. Nośności charakterystyczne nie powinny być mniejsze niż podane w tablicach 9 10.

5 AT /2012 5/19 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 4.1. Pakowanie Łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER OC, OCW, ON, ONP, OD powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Do każdego opakowania producent powinien dołączyć informację zawierającą co najmniej następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2012, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, wymiary łącznika, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) Przechowywanie Łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER OC, OCW, ON, ONP, OD powinny być przechowywane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zalecany przez producenta Transport Łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER OC, OCW, ON, ONP, OD powinny być przewożone w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zalecany przez producenta. 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna ITB, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich

6 AT /2012 6/19 właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OC, OCW, ON, ONP, OD z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 dokonuje producent, stosując system 2+. W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 na podstawie: a) zadania producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji, badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania wg p , b) zadania akredytowanej jednostki: certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu obejmuje: nośności charakterystyczne zamocowań łączników, niszczące momenty skręcające, czas potrzebny do przewiercenia łącznikami podłoża dwóch blach stalowych, grubość powłoki cynkowej. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie surowców i składników, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p ), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad

7 AT /2012 7/19 i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego, grubość powłoki cynkowej Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: nośności charakterystycznej zamocowań łączników, niszczących momentów skręcających, czasu potrzebny do przewiercenia łącznikami podłoża dwóch blach stalowych Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być przeprowadzane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników. Sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników należy przeprowadzić za pomocą przyrządów pomiarowych zapewniających uzyskanie dokładności pomiaru do 0,01 mm Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego łączników. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego łączników należy wykonać wizualnie.

8 AT /2012 8/ Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej łączników. Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej łączników należy wykonać według normy PN-EN ISO 3497: Sprawdzenie czasów potrzebnych do przewiercenia łącznikami dwóch blach stalowych. Sprawdzenie czasów potrzebnych do przewiercenia dwóch blach stalowych należy wykonywać według normy PN-EN ISO 10666: Sprawdzenie niszczących momentów dokręcenia łączników. Sprawdzenie niszczących momentów dokręcenia łączników należy wykonywać według normy PN-EN ISO 10666: Sprawdzenie nośności charakterystycznych zamocowań łączników tworzywowo-metalowych. Sprawdzenie nośności charakterystycznych zamocowań łączników tworzywowo-metalowych należy przeprowadzić wyrywając łączniki z podłoży wymienionych w tablicach Pomiaru siły należy dokonać za pomocą urządzenia o zakresie dobranym do spodziewanej wartości siły niszczącej, umożliwiającego stałe i powolne zwiększanie siły aż do zniszczenia. Błąd pomiaru nie powinien przekraczać 3% w całym zakresie pomiarowym Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 6.1. Niniejsza Aprobata zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest dokumentem stwierdzającym przydatność łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OC, OCW, ON, ONP, OD do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna ITB, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał

9 AT /2012 9/19 krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta wyrobów objętych aprobatą od odpowiedzialności za właściwą ich jakość oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie tych wyrobów W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OC, OCW, ON, ONP, OD należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest ważna do 10 sierpnia 2017 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K O N I E C INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja

10 AT / /19 środowisk PN-EN 10152:2011 Stal niskowęglowa. Wyroby płaskie walcowane na zimno, ocynkowane elektrolitycznie AMS 5070:1994/RG Steel Bars and Forgings, 0,18-0,23C (SAE 1022) PN-EN ISO 4042:2001 Części złączne. Powłoki elektrolityczne PN-EN :1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne ogólnego stosowania PN-EN ISO 10666:2002 Wkręty wiercące samogwintujące. Własności mechaniczne i funkcjonalne PN-EN ISO 3497:2004 Powłoki metalowe. Pomiary grubości powłok. Metody spektrometrii rentgenowskiej PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Raporty, sprawozdania z badań, klasyfikacje i oceny 1. LOK-853/A/05. Raport z badań dotyczących łączników samogwintujących typu KOELNER. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału Śląskiego ITB, Katowice, 2005 r. 2. LOK-854/A/05. Raport z badań dotyczących wkrętów samowiercacych 4,8 28, 4,8 55 typu KOELNER OD. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału Śląskiego ITB, Katowice, 2005 r. 3. LOK-855/A/05. Raport z badań dotyczących wkrętów samowiercacych 5,5 32, 5,5 38 typu KOELNER ON. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału Śląskiego ITB, Katowice, 2005 r. 4. LOK /10/R11OSK. Raport z badań i stanowisko łączników wiercących, samogwintujących typu OC, OCW, ON, ONP, OD. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału Śląskiego ITB, Katowice, 2011 r.

11 AT / /19 RYSUNKI I TABLICE Rysunek 1. Łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER OC...12 Rysunek 2. Łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER OCW...12 Rysunek 3. Łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER ON...12 Rysunek 4. Łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER ONP...12 Rysunek 5. Łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER OD...12 Tablica 1. Wymiary łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OC 13 Tablica 2. Wymiary łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OCW 14 Tablica 3. Wymiary łączników wiercących, samogwintujących KOELNER ON 14 Tablica 4. Wymiary łączników wiercących, samogwintujących KOELNER ONP. 14 Tablica 5. Wymiary łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OD 15 Tablica 6. Parametry montażowe łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OC i OCW. 15 Tablica 7. Parametry montażowe łączników wiercących, samogwintujących KOELNER ON i ONP.. 15 Tablica 8. Parametry montażowe łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OD.. 16 Tablica 9. Nośności charakterystyczne łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OC, OCW, ON i ONP z podkładką EPDM na ścinanie.. 16 Tablica 10. Nośności charakterystyczne łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OD z podkładką EPDM na ścinanie.. 17 Tablica 11. Nośności charakterystyczne łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OC, OCW, ON i ONP z podkładką EPDM na wyrywanie.. 17 Tablica 12. Nośności charakterystyczne łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OD z podkładką EPDM na wyrywanie.. 18 Tablica 13. Niszczące momenty skręcające łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OC, OCW, ON, ONP i OD.. 18 Tablica 14. Maksymalne czasy potrzebne do przewiercenia łącznikami KOELNER OC, OCW, ON, ONP i OD dwóch blach stalowych 19

12 AT / /19 Rysunek 1. Łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER OC Rysunek 2. Łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER OCW Rysunek 3. Łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER ON Rysunek 4. Łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER ONP Rysunek 5. Łączniki wiercące, samogwintujące KOELNER OD

13 AT / /19 Tablica 1. Wymiary łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OC Oznaczenie Średnica Długość Wkręt łba pod łbem Rozmiar podkładki D L L2 AF BK - [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] OC ,3 2 OC ,3 3 OC ,3 4 OC ,3 5 OC , ,3 6 OC ,3 7 OC ,3 8 OC ,3 9 OC ,3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów 10 OC ±0,12 ±1,0 ±1,0-0,2-0, ,3 11 OC ,3 12 OC ,3 13 OC ,3 14 OC , ,3 15 OC ,3 16 OC ,3 17 OC ,3 18 OC ,3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów 19 OC ,5 14, 19-0,2 ±1,0 ±1,0-0,2-0, ,3 20 OC ,3 21 OC ,3 22 OC ,3 23 OC ,3 6,3 24 OC ,3 25 OC ,3 26 OC ,3 27 OC (75)* 96,3 28 OC (100)* 126, ,5 14, 19 Dopuszczalne odchyłki wymiarów -0,25 ±1,0 ±1,0-0,2-0,5 *długość części gwintowanej

14 AT / /19 Tablica 2. Wymiary łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OCW Oznaczenie Średnica Długość Wkręt łba pod łbem Rozmiar podkładki D L L2 AF BK - [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] OCW ,3 4,8 2 OCW ,3 8 10,5 14 Dopuszczalne odchyłki wymiarów ±0,12 ±1,0 ±1,0-0,2 0,5 *długość części gwintowanej Tablica 3. Wymiary łączników wiercących, samogwintujących KOELNER ON Oznaczenie Średnica Długość Wkręt łba pod łbem Rozmiar podkładki D L L2 AF BK - [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] ON ,3 2 ON , ,3 3 ON ,3 8 10,5 14, 19 Dopuszczalne odchyłki wymiarów ±0,2 ±1,0 ±1,0-0,2 0,5 *długość części gwintowanej Tablica 4. Wymiary łączników wiercących, samogwintujących KOELNER ONP Oznaczenie Średnica Długość Wkręt łba pod łbem Rozmiar podkładki D L L2 AF BK - [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] ONP ONP , ONP ,5 14, 19 Dopuszczalne odchyłki wymiarów ±0,2 ±1,0 ±1,0-0,2 0,5 *długość części gwintowanej

15 AT / /19 Tablica 5. Wymiary łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OD Oznaczenie Średnica Długość Wkręt łba pod łbem Rozmiar podkładki D L L1 L2 AF BK - [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] OD , OD , , OD , Dopuszczalne odchyłki wymiarów ±0,2 ±1,0 ±1,0 ±1,0-0,2 0,5 *długość części gwintowanej Tablica 6. Parametry montażowe łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OC i OCW Parametr montażowy Wkręt OC Ø4,8 OC Ø5,5 OC Ø6,3 OCW Ø4, Średnica łącznika, mm 4,8 5,5 6,3 4,8 2 Minimalna grubość podłoża, mm 0,75 1,00* 1,50** 1,0 0,4 3 Maksymalna głębokość wiercenia, mm 3 5* 8** 6 2,5 4 Minimalna odległość między łącznikami, mm 5 Minimalna odległość od krawędzi, mm 10 * wartość dla łączników o długości całkowitej 22, 25, 32, 38, 45 i 55 mm ** wartość dla łączników o długości całkowitej 75, 90 i 120 mm 30 Tablica 7. Parametry montażowe łączników wiercących, samogwintujących KOELNER ON i ONP Parametr montażowy Wkręt ON Ø5,5 ONP Ø5, Średnica łącznika, mm 5,5 2 Minimalna grubość podłoża, mm 3 3 Maksymalna głębokość wiercenia, mm 12 4 Minimalna odległość między łącznikami, mm 5 Minimalna odległość od krawędzi, mm 10 30

16 AT / /19 Tablica 8. Parametry montażowe łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OD Parametr montażowy Wkręt OD Ø4, Średnica łącznika, mm 4,8 2 Długość całkowita łącznika, mm 28 35, 55 3 Minimalna grubość podłoża, mm Maksymalna głębokość zakotwienia, mm Minimalna odległość między łącznikami, mm 30 6 Minimalna odległość od krawędzi, mm 10 Tablica 9. Nośności charakterystyczne łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OC, OCW, ON i ONP z podkładką EPDM na ścinanie Nośność charakterystyczna na ścinanie, kn Oznaczenie łącznika Grubość podłoża *, mm Grubość mocowanej lub łączonej blachy stalowej **, mm 0,40 0,50 0,63 0,75 1,00 1,25 1, ,75-0,96 1,02 1, OC Ø4,8 L OC Ø5,5 L OC Ø6,3 L OCW Ø4,8 L + EPDM T14 ON Ø5,5 L ONP Ø5,5 L 1,00-0,96 1,02 1,07 1, ,25-0,96 1,02 1,07 1,58 2,11-1,50-0,96 1,02 1,07 1,58 2,11 2,48 1,00-0,94 1,05 1,20 1, ,25-0,94 1,05 1,20 1,66 2,18-1,00-0,93 0,95 1,01 1, ,25-0,93 0,95 1,01 1,13 2,07-0,40 0, ,50 0,37 0, ,63 0,37 0,38 0, ,75 0,37 0,38 0,76 0, ,00 0,37 0,38 0,76 0,89 1, ,00-1,23 1,28 1,35 1,59 2,65-4,00-1,23 1,28 1,35 1,59 2,65 - * podłoże ze stali gatunku S280GD według normy PN-EN 10326:2006 ** mocowana blacha ze stali gatunku S235JR+N według normy PN-EN 10025:2007

17 AT / /19 Tablica 10. Nośności charakterystyczne łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OD z podkładką EPDM na ścinanie Oznaczenie łącznika Głębokość zakotwienia *, mm Nośność charakterystyczna na ścinanie, kn Grubość mocowanej blachy stalowej **, mm 0,50 0,63 0, OD Ø4,8 L + EPDM T ,74 1,22 1,22 * podłoże z drewna konstrukcyjnego klasy C24 według normy PN-EN 338:2011 ** mocowana blacha ze stali gatunku S235JR+N według normy PN-EN 10025:2007 Tablica 11. Nośności charakterystyczne łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OC, OCW, ON i ONP z podkładką EPDM na wyrywanie Nośność charakterystyczna na wyrywanie, kn Oznaczenie łącznika Głębokość zakotwienia *, mm Grubość mocowanej lub łączonej blachy stalowej **, mm 0,40 0,50 0,63 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3, ,75 0,61 0,61 0, ,00 0,87 0,87 0,87 0, OC Ø4,8 L OC Ø5,5 L OC Ø6,3 L 1,25 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1, ,50 1,62 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2, ,00 1,62 2,64 2,98 2, ,50 1,62 2, ,00 0,77 0,77 0,77 0,77 0, ,25 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1, ,50 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1, ,00 1,62 2,64 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2, ,50 1,62 2,64 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84-3,00 1,62 2,64 3,56 4,27 4,75 6,33 6,33 6, ,00 1,62 2,64 3,56 4,27 4, ,00 0,97 0,97 0,97 0,97 0, ,25 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1, ,50 1,62 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1, ,00 1,62 2,64 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2, ,50 1,62 2,64 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68-3,00 1,62 2,64 3,56 4,27 4,75 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 4,00 1,62 2,64 3,56 4,27 4,75 6,

18 AT / /19 Tablica 11. c.d ,40 0, ,50 0,48 0, OCW Ø4,8 L + EPDM T14 ON Ø5,5 L ONP Ø5,5 L 0,63 0,78 0,78 0,78 0, ,75 0,91 0,91 0,91 0,91 0, ,00 1,30 1,45 1,45 1,45 1,45 1, ,25 1,30 1,81 1,81 1,81 1, ,50 1,30 1, ,0 1,62 2,64 3,56 4,27 4,75 5, ,0 1,62 2,64 3,56 4,27 4,75 5, * podłoże ze stali gatunku S280GD według normy PN-EN 10326:2006 ** mocowana blacha ze stali gatunku S235JR+N według normy PN-EN 10025:2007 Tablica 12. Nośności charakterystyczne łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OD z podkładką EPDM na wyrywanie Nośność charakterystyczna na wyrywanie, kn Oznaczenie łącznika Głębokość zakotwienia *, mm Grubość mocowanej lub łączonej blachy stalowej **, mm 0,40 0,50 0,63 0,75 1,00 1,25 1, OC Ø4,8 L 20 1,62 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 * podłoże z drewna konstrukcyjnego klasy C24 według normy PN-EN 338:2011 ** mocowana blacha ze stali gatunku S235JR+N według normy PN-EN 10025:2007 Tablica 13. Niszczące momenty skręcające łączników wiercących, samogwintujących KOELNER OC, OCW, ON, ONP i OD Oznaczenie łącznika Moment skręcający, Nm OC Ø4,8 L 9,22 2 OC Ø5,5 L 14,41 3 OC Ø6,3 L 17,97 4 OCW Ø4,8 L 9,22 5 ON Ø5,5 L 17,78 6 ONP Ø5,5 L 17,78 7 OD Ø4,8 L 7,39

19 AT / /19 Tablica 14. Maksymalne czasy potrzebne do przewiercenia łącznikami KOELNER OC, OCW, ON, ONP i OD dwóch blach stalowych Oznaczenie łącznika Czas, s OC Ø4,8 16 OC Ø4, OC Ø5,5 22 OC Ø5, OC Ø5,5 75 OC Ø5, OC Ø6,3 19 OC Ø6, OCW Ø4,8 16 OCW Ø4, ON Ø5,5 32 ON Ø5, ONP Ø5,5 32 ONP Ø5, OD Ø4,8 28 OD Ø4,8 55 7

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7435/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z AT-15-7686/2008 2/14 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7378/2013 ŁĄCZNIKI WIERCĄCE, SAMOGWINTUJĄCE MCF (tzw. wkręty farmerskie) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7436/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7082/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9215/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9256/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7375/2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5242/2011 Łączniki wiercące, samogwintujące GM-S, GM-B, GM-K, GTO2, GTO3FH, GT3, GT3 HD, GTR3, GTX3, GTX3 AL, GT5, GT5FH, GTR5, GTX5, GT6, GT6L, GT8, GTR8, GT12, GTR12, GT12FH,

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0159 wydanie 1

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0159 wydanie 1 CZŁONEK EOTA i UEAtc INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0159 wydanie 1 Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7240/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące STALCO WSD, WSDT, WS-IMPAX, WS, WSPW, FD i FM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8436/2014 Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7081/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8920/2012 Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7418/2012 Stalowe łączniki rozporowe KHA oraz KHA-S WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8843/2012 Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9183/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe ŁE, ŁE-A2, ŁE-A4 (ekspresowe) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe ŁE, ŁE-A2, ŁE-A4 (ekspresowe) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8486/2010 Stalowe łączniki rozporowe ŁE, ŁE-A2, ŁE-A4 (ekspresowe) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4237/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5242/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące GM-S, GMR-S, GMZ-S, GM-B, GMR-B, GM-K, GTZF, GTO2, GTO3FH, GT3, GTS-STAR, GT3 HD, GTR3, GTX3, GTX3 AL, GTZ5-AGF, GT5, GTR5, GT5FH,

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 Łączniki stalowe typu WSW, WB6P do mocowania płyt warstwowych i WDFM, WDFD do mocowania dachowych płyt falistych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8620/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8956/2012 Obejmy do rur OB.ST (rozmiar), OB.ST(rozmiar)WK.TL i OB.SZYBZL(rozmiar)WK.TL(rozmiar przyłącza) do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7253/2013 Gwoździe wstrzeliwane TDK, TD, TNK, TN, TDMK, TDM, TC, TGT, TBR, TD6K, TD6, TD8K, TD8, TN6K, TN6, TN8K, TN8 Do mocowania w podłożu stalowym i betonowym WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8995/2012 Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Metalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów SMM i TDN WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Metalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów SMM i TDN WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8858/2012 Metalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów SMM i TDN WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014. Łączniki ARW 0 6.4xL do mocowania blach stalowych do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014. Łączniki ARW 0 6.4xL do mocowania blach stalowych do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9393/2014 Łączniki ARW 0 6.4xL do mocowania blach stalowych do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7183/2013 Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8847/2012 Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7813/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8656/2014 Łączniki AR0 W 4.8xL, AR3 W 4.8xL, AR5 W 5.5xL, AR6 W 6.3xL, AR8 W 5.5xL, AR12 W 5.5xL, AR16 W 6.3xL, AR0 PZ W 6.3xL, AR5 PZ W 5.5xL, AR12 PZ W 5.5xL, ARA 0 6.5xL

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki tworzywowe APS, APM i APG do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki tworzywowe APS, APM i APG do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7695/2010 Łączniki tworzywowe APS, APM i APG do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 Stalowe łączniki rozporowe ŁO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8562/2010 Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8406/2010 Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe KMC

Stalowe łączniki rozporowe KMC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8190/2014 Stalowe łączniki rozporowe KMC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7980/2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7247/2012 Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8870/2012 Stalowe tuleje rozporowe typów GD i GD-L WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO KO do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki rozporowe STALCO KO do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7529/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO KO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8865/2012 Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9017/2012 Metalowe łączniki rozporowe TSW i KRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7454/2014 Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7455/2014 Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8866/2012 Łączniki wklejane PRIV PESF WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8437/2010 Łączniki wiercące, samogwintujące WSPD, WSPST, WSPC, WSB i WSBP do mocowania pokryć dachowych i blach cienkich WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-R do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-R do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7932/2011 Kotwy WB-R do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8092/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6918/2006 Kotwy HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9018/2012 Metalowe łączniki rozporowe SMM, KRW i KMG WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8943/2012 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6431/2011 Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-V, WB-H oraz WB-S do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-V, WB-H oraz WB-S do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5572/2011 Kotwy WB-V, WB-H oraz WB-S do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9122/2013 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TXK, TXS i PXS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9289/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8671/2011 +ANEKS NR 1 Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT 15 7235/2015 2/31 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7313/2014 Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Łączniki AR6 W 5,5/6,3xL, AR12 W 5,5/6,3xL, AR16 W 6,3/7,0xL i ARW 0 6,4/7,0xL do mocowania płyt warstwowych

Łączniki AR6 W 5,5/6,3xL, AR12 W 5,5/6,3xL, AR16 W 6,3/7,0xL i ARW 0 6,4/7,0xL do mocowania płyt warstwowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8657/2014 Łączniki AR6 W 5,5/6,3xL, AR12 W 5,5/6,3xL, AR16 W 6,3/7,0xL i ARW 0 6,4/7,0xL do mocowania płyt warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe KSMM, KG, ZSP i ZSP-O

Metalowe łączniki rozporowe KSMM, KG, ZSP i ZSP-O APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7305/2014 Metalowe łączniki rozporowe KSMM, KG, ZSP i ZSP-O WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Tworzywowo-metalowe łączniki KAXDN, KAXN, KAXK i KUN

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Tworzywowo-metalowe łączniki KAXDN, KAXN, KAXK i KUN Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9538/2015 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8363/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8363/2010 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo