Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI"

Transkrypt

1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI WARSZAWA

2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW I Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2014 ISBN Dział Upowszechniania Wiedzy Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format pdf Wydano w sierpniu 2014 r. zam. 548/2014

3 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Torowa 41, Skawina stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 17 czerwca 2019 r. Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne D Y R E K T O R z up. Zastępca Dyrektora ds. Współpracy z Gospodarką Marek Kaproń Warszawa, 17 czerwca 2014 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2014 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2007. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2014 zawiera 23 strony. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

4 AT /2014 str. 2/23 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Wyroby PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE RYSUNKI I TABLICE... 12

5 AT /2014 str. 3/23 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ Przedmiotem Aprobaty Technicznej są stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI, produkowane przez firmę STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Torowa 41, Skawina. Łączniki SŁR-1 składają się nagwintowanego pręta wkręconego z jednej strony w stożek rozpierający z wewnętrznym gwintem, tulei rozporowej z nacięciem na części długości oraz podkładki i nakrętki. Asortyment i wymiary łączników SŁR-1 przedstawiono na rys. 1 i w tablicy 1. Łączniki SŁR-2 składają się z nagwintowanego pręta wkręconego z jednej strony w stożek rozpierający z wewnętrznym gwintem, dwóch tulei rozporowych z nacięciem na części długości oraz podkładki i nakrętki. Asortyment i wymiary łączników SŁR-2 przedstawiono na rys. 2 i w tablicy 2. Łączniki SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO składają się z nagwintowanego na części długości pręta zakończonego hakiem, wkręconego z jednej strony w stożek rozpierający z wewnętrznym gwintem, tulei rozporowej z nacięciem na części długości oraz podkładki i nakrętki. Asortyment i wymiary łączników SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO przedstawiono na rys. 3 6 i w tablicach 3 6. Łączniki ŁSI składają się z nagwintowanego trzpienia zakończonego stożkiem rozpierającym, tulei rozporowej z nacięciem na części długości oraz podkładki i nakrętki. Asortyment i wymiary łączników ŁSI przedstawiono na rys. 7 i w tablicy 7. Łączniki SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI są wykonywane ze stali zwykłej węglowej i pokrywane warstwą ochronną cynku o grubości nie mniejszej niż 5 μm. Wymagane właściwości techniczno-użytkowe łączników objętych Aprobatą podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI są przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów

6 AT /2014 str. 4/23 konstrukcji budowlanych, w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego i niezbrojonego, niezarysowanego, klasy nie niższej niż C20/25 według normy PN-EN 206:2014. Ze względu na agresywność korozyjną środowiska stalowe łączniki rozporowe powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9223:2012 i PN-EN ISO 2081:2011. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników podano w tablicy 8, a parametry montażowe w tablicach Liczbę łączników należy określać na podstawie obliczeń statycznych, uwzględniając nośności podane w tablicy 8. W celu osadzenia łącznika rozporowego wprowadza się go do wywierconego w podłożu otworu. Dokręcanie nakrętki łącznika powoduje nasuwanie się tulei rozporowej na stożek rozpierający, rozwarcie porozcinanego fragmentu tulei i powstanie trwałego zakotwienia łącznika. W przypadku łącznika rozporowego SŁR-2 porozcinane części pierwszej tulei rozporowej są rozwierane na powierzchni zewnętrznej stożka rozpierającego, a porozcinane części drugiej tulei rozporowej są rozwierane na stożkowej powierzchni pierwszej tulei rozporowej. Otwór w podłożu należy wiercić prostopadle do jego powierzchni. Łącznik rozporowy powinien dać się wprowadzić w wykonany w podłożu otwór lekkimi uderzeniami młotka. Montaż łącznika powinien być wykonany przy użyciu klucza dynamometrycznego. Należy zwracać uwagę, aby po rozprężeniu łącznika podkładka pod nakrętkę była dociśnięta do mocowanego elementu. Stalowe łączniki rozporowe powinny być stosowane zgodnie z projektem, opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych, wymagań niniejszej Aprobaty Technicznej oraz instrukcji Producenta dotyczącej warunków wykonywania zamocowań z użyciem ww. łączników 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Tuleje rozporowe powinny być wykonywane ze stali zwykłej, węglowej, charakteryzującej się wytrzymałością na rozciąganie R m nie mniejszą niż 270 MPa. Pręty gwintowane i haki powinny być wykonywane ze stali zwykłej, węglowej, w klasie własności mechanicznych co najmniej 5.8 według normy PN-EN ISO 898-1:2013, a nakrętki z gwintem wewnętrznym ze stali zwykłej, węglowej, w klasie własności mechanicznych co najmniej 5 według normy PN-EN ISO 898-2:2012.

7 AT /2014 str. 5/ Wyroby Kształt i wymiary. Kształt i wymiary łączników powinny być zgodne z rys. 1 7 oraz tablicami 1 7. Odchyłki wymiarów nietolerowanych powinny odpowiadać klasie m według normy PN-EN : Nośności charakterystyczne. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników nie powinny być mniejsze niż nośności podane w tablicy Grubość powłoki cynkowej. Łączniki powinny być pokryte warstwą cynku o grubości nie mniejszej niż 5 µm, spełniającą wymagania normy PN-EN ISO 4042:2001 +Ap1:2004 lub PN-EN ISO 2081: PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę i adres Producenta, nazwę i symbol wyrobu, wymiary łącznika, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2014, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, min. głębokość zakotwienia, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami).

8 AT /2014 str. 6/23 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2014 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) oceny zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2014 dokonuje Producent, stosując system 1. W przypadku systemu 1 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2014, jeżeli akredytowana jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności wyrobu na podstawie: a) zadania Producenta: zakładowej kontroli produkcji, uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania podane w p , b) zadania akredytowanej jednostki: wstępnego badania typu, wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

9 AT /2014 str. 7/23 Wstępne badanie typu stalowych łączników rozporowych SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI obejmuje nośności obliczeniowe zamocowań łączników oraz grubość powłoki cynkowej. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych i materiałów, 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p ), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2014. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania uzupełniające Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) kształtu i wymiarów łączników, b) grubości powłoki cynkowej Badania uzupełniające. Badania uzupełniające obejmują sprawdzenie nośności charakterystycznych zamocowań łączników.

10 AT /2014 str. 8/ Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania uzupełniające powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników. Sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników należy przeprowadzać za pomocą przyrządów pomiarowych, zapewniających uzyskanie odpowiedniej dokładności pomiaru Sprawdzenie nośności charakterystycznych zamocowań łączników. Sprawdzenie nośności charakterystycznych zamocowań łączników należy przeprowadzać na łącznikach osadzonych w podłożu z betonu klasy C20/25 według normy PN-EN 206:2014. Pomiaru sił należy dokonywać za pomocą urządzenia o zakresie dobranym do spodziewanej wartości siły niszczącej, umożliwiającego stałe i powolne zwiększanie siły aż do zniszczenia. Błąd pomiaru nie powinien przekraczać 3% w całym zakresie pomiarowym Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej. Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej należy wykonywać według normy PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN ISO 3497: Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.

11 AT /2014 str. 9/23 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2014 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2014 jest dokumentem stwierdzającym przydatność stalowych łączników rozporowych SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2014 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1410, z późniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta stalowych łączników rozporowych SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz projektantów obiektów i wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie stalowych łączników rozporowych SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT /2014.

12 AT /2014 str. 10/23 7. TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2014 jest ważna do 17 czerwca 2019 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-EN :1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji PN-EN ISO 898-1:2013 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej. Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności. Gwint zwykły i drobnozwojny PN-EN ISO 898-2:2012 Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i stali stopowej. Część 2: Nakrętki z określoną wartością obciążenia próbnego. Gwint zwykły i drobnozwojny PN-EN ISO 2081:2011 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości. Metoda magnetyczna PN-EN ISO 3497:2004 Powłoki metalowe. Pomiary grubości powłok. Metody spektrometrii rentgenowskiej PN-EN ISO 4042:2001+Ap1:2004 Części złączne. Powłoki elektrolityczne PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfer. Klasyfikacja, określanie i ocena

13 AT /2014 str. 11/23 PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbek Raporty z badań i oceny 1. Raport z badań nr LOW/06/289.1/2007, Stalowe łączniki rozporowe STALCO, Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej ITB Oddział Wielkopolski, ul. St. Taczaka 12, Poznań. 2. Raport z badań nr LOW/06/289.2/2007, Stalowe łączniki rozporowe STALCO, Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej ITB Oddział Wielkopolski, ul. St. Taczaka 12, Poznań. 3. Uzupełnienie Nr 01 do Raportu z badań nr LOW/06/289.1/2007, Stalowe łączniki rozporowe STALCO, Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej ITB Oddział Wielkopolski, ul. St. Taczaka 12, Poznań. 4. Uzupełnienie Nr 01 do raportu z badań nr LOW/06/289.2/2007, Stalowe łączniki rozporowe STALCO, Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej ITB Oddział Wielkopolski, ul. St. Taczaka 12, Poznań. 5. Ocena techniczna dla postępowania aprobacyjnego do Raportu z badań Nr LOW/06/289.1/2007, Stalowe łączniki rozporowe STALCO i Nr LOW/06/290.1/2007, Metalowe łączniki rozporowe STALCO, Zakład Okuć i Ślusarki Budowlanej ITB Oddział Wielkopolski, ul. St. Taczaka 12, Poznań. 6. Raport z badań nr LOK /13/Z00OSK Stalowe łączniki rozporowe typu ŁSI, SŁR1, SŁR2 i KSMM, Laboratorium Łączników i Wyrobów Budowlanych LOK, ITB Oddział Śląski, Katowice, al. Korfantego 191.

14 AT /2014 str. 12/23 RYSUNKI I TABLICE Str. Rys. 1. Stalowy łącznik rozporowy SŁR Rys. 2. Stalowy łącznik rozporowy SŁR Rys. 3. Stalowy łącznik rozporowy SŁR-HS Rys. 4. Stalowy łącznik rozporowy SŁR-HP Rys. 5. Stalowy łącznik rozporowy SŁR-HH Rys. 6. Stalowy łącznik rozporowy SŁR-HO Rys. 7. Stalowy łącznik rozporowy ŁSI Tablica 1. Asortyment i wymiary stalowych łączników rozporowych SŁR Tablica 2. Asortyment i wymiary stalowych łączników rozporowych SŁR Tablica 3. Asortyment i wymiary stalowych łączników rozporowych SŁR-HS Tablica 4. Asortyment i wymiary stalowych łączników rozporowych SŁR-HP Tablica 5. Asortyment i wymiary stalowych łączników rozporowych SŁR-HH Tablica 6. Asortyment i wymiary stalowych łączników rozporowych SŁR-HO Tablica 7. Asortyment i wymiary stalowych łączników rozporowych ŁSI Tablica 8. Nośności obliczeniowe zamocowań stalowych łączników rozporowych SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI na wyrywanie z podłoża Tablica 9. Parametry montażowe stalowych łączników rozporowych SŁR-1, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO Tablica 10. Parametry montażowe stalowych łączników rozporowych SŁR Tablica 11. Parametry montażowe stalowych łączników rozporowych ŁSI Tablica 12. Nośności charakterystyczne zamocowań stalowych łączników rozporowych SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI na wyrywanie z podłoża... 22

15 AT /2014 str. 13/23 Rys. 1. Stalowy łącznik rozporowy SŁR-1 Rys. 2. Stalowy łącznik rozporowy SŁR-2 Rys. 3. Stalowy łącznik stalowy rozporowy SŁR-HS Rys. 4. Stalowy łącznik stalowy rozporowy SŁR-HP

16 AT /2014 str. 14/23 Rys. 5. Stalowy łącznik stalowy rozporowy SŁR-HH a) SŁR-HO 12 x L b) SŁR-HO 14 x L i SŁR-HO 16 x L Rys. 6. Stalowy łącznik stalowy rozporowy SŁR-HO Rys. 7. Stalowy łącznik stalowy rozporowy ŁSI

17 AT /2014 str. 15/23 Asortyment i wymiary stalowych łączników rozporowych SŁR-1 Tablica 1 Wymiary, mm Poz. Oznaczenie D L d SŁR-1 8 x ,2 65 ± 2,0 M5 2 SŁR-1 8 x ,2 80 ± 2,0 M5 3 SŁR-1 10 x ,2 60 ± 2,0 M6 4 SŁR-1 10 x ,2 80 ± 2,0 M6 5 SŁR-1 10 x ,2 100 ± 2,0 M6 6 SŁR-1 10 x ,2 120 ± 2,0 M6 7 SŁR-1 10 x ,2 140 ± 2,0 M6 8 SŁR-1 10 x ,2 160 ± 2,0 M6 9 SŁR-1 10 x ,2 200 ± 2,0 M6 10 SŁR-1 12 x ,2 60 ± 2,0 M8 11 SŁR-1 12 x ,2 80 ± 2,0 M8 12 SŁR-1 12 x ,2 100 ± 2,0 M8 13 SŁR-1 12 x ,2 120 ± 2,0 M8 14 SŁR-1 14 x ,2 80 ± 2,0 M10 15 SŁR-1 14 x ,2 100 ± 2,0 M10 16 SŁR-1 14 x ,2 120 ± 2,0 M10 17 SŁR-1 14 x ,2 140 ± 2,0 M10 18 SŁR-1 14 x ,2 160 ± 2,0 M10 19 SŁR-1 16 x ,2 100 ± 2,0 M12 20 SŁR-1 16 x ,2 120 ± 2,0 M12 21 SŁR-1 16 x ,2 160 ± 2,0 M12 22 SŁR-1 16 x ,2 180 ± 2,0 M12 23 SŁR-1 20 x ,2 120 ± 2,0 M16 24 SŁR-1 20 x ,2 200 ± 2,0 M16 25 SŁR-1 25 x ,2 120 ± 2,0 M20 26 SŁR-1 25 x ,2 160 ± 2,0 M20

18 AT /2014 str. 16/23 Asortyment i wymiary stalowych łączników rozporowych SŁR-2 Tablica 2 Wymiary, mm Poz. Oznaczenie D L d SŁR-2 10 x ,2 100 ± 2,0 M6 2 SŁR-2 10 x ,2 120 ± 2,0 M6 3 SŁR-2 10 x ,2 140 ± 2,0 M6 4 SŁR-2 10 x ,2 160 ± 2,0 M6 5 SŁR-2 10 x ,2 180 ± 2,0 M6 6 SŁR-2 10 x ,2 200 ± 2,0 M6 7 SŁR-2 10 x ,2 240 ± 2,0 M6 8 SŁR-2 10 x ,2 260 ± 2,0 M6 9 SŁR-2 12 x ,2 100 ± 2,0 M8 10 SŁR-2 12 x ,2 120 ± 2,0 M8 11 SŁR-2 12 x ,2 140 ± 2,0 M8 12 SŁR-2 12 x ,2 160 ± 2,0 M8 13 SŁR-2 12 x ,2 180 ± 2,0 M8 14 SŁR-2 12 x ,2 200 ± 2,0 M8 15 SŁR-2 12 x ,2 240 ± 2,0 M8 16 SŁR-2 12 x ,2 260 ± 2,0 M8 17 SŁR-2 12 x ,2 300 ± 2,0 M8 18 SŁR-2 12 x ,2 340 ± 2,0 M8 19 SŁR-2 12 x ,2 360 ± 2,0 M8 20 SŁR-2 12 x ,2 400 ± 2,0 M8 21 SŁR-2 14 x ,2 100 ± 2,0 M10 22 SŁR-2 14 x ,2 120 ± 2,0 M10 23 SŁR-2 14 x ,2 140 ± 2,0 M10 24 SŁR-2 14 x ,2 160 ± 2,0 M10 25 SŁR-2 14 x ,2 180 ± 2,0 M10 26 SŁR-2 14 x ,2 200 ± 2,0 M10 27 SŁR-2 14 x ,2 240 ± 2,0 M10 28 SŁR-2 14 x ,2 260 ± 2,0 M10 29 SŁR-2 14 x ,2 300 ± 2,0 M10 30 SŁR-2 14 x ,2 340 ± 2,0 M10 31 SŁR-2 14 x ,2 400 ± 2,0 M10 32 SŁR-2 16 x ,2 100 ± 2,0 M12 33 SŁR-2 16 x ,2 120 ± 2,0 M12 34 SŁR-2 16 x ,2 140 ± 2,0 M12

19 AT /2014 str. 17/23 c.d. tablicy 2 Wymiary, mm Poz. Oznaczenie D L d SŁR-2 16 x ,2 160 ± 2,0 M12 36 SŁR-2 16 x ,2 180 ± 2,0 M12 37 SŁR-2 16 x ,2 200 ± 2,0 M12 38 SŁR-2 16 x ,2 240 ± 2,0 M12 39 SŁR-2 16 x ,2 260 ± 2,0 M12 40 SŁR-2 16 x ,2 300 ± 2,0 M12 41 SŁR-2 16 x ,2 340 ± 2,0 M12 42 SŁR-2 16 x ,2 360 ± 2,0 M12 43 SŁR-2 16 x ,2 400 ± 2,0 M12 44 SŁR-2 20 x ,2 120 ± 2,0 M16 45 SŁR-2 20 x ,2 140 ± 2,0 M16 46 SŁR-2 20 x ,2 160 ± 2,0 M16 47 SŁR-2 20 x ,2 180 ± 2,0 M16 48 SŁR-2 20 x ,2 200 ± 2,0 M16 49 SŁR-2 20 x ,2 240 ± 2,0 M16 50 SŁR-2 20 x ,2 260 ± 2,0 M16 51 SŁR-2 20 x ,2 300 ± 2,0 M16 52 SŁR-2 20 x ,2 330 ± 2,0 M16 53 SŁR-2 20 x ,2 340 ± 2,0 M16 54 SŁR-2 20 x ,2 360 ± 2,0 M16 55 SŁR-2 20 x ,2 400 ± 2,0 M16 56 SŁR-2 25 x ,2 120 ± 2,0 M20 57 SŁR-2 25 x ,2 140 ± 2,0 M20 58 SŁR-2 25 x ,2 160 ± 2,0 M20 59 SŁR-2 25 x ,2 180 ± 2,0 M20 60 SŁR-2 25 x ,2 200 ± 2,0 M20 61 SŁR-2 25 x ,2 240 ± 2,0 M20 62 SŁR-2 25 x ,2 260 ± 2,0 M20 63 SŁR-2 25 x ,2 300 ± 2,0 M20 64 SŁR-2 25 x ,2 340 ± 2,0 M20 65 SŁR-2 25 x ,2 400 ± 2,0 M20 66 SŁR-2 25 x ,2 460 ± 2,0 M20 67 SŁR-2 25 x ,2 500 ± 2,0 M20

20 AT /2014 str. 18/23 Asortyment i wymiary stalowych łączników rozporowych SŁR-HS Tablica 3 Wymiary, mm Poz. Oznaczenie D L d SŁR-HS 8 x ,2 85 ± 2,0 M5 2 SŁR-HS 10 x ,2 115 ± 2,0 M6 3 SŁR-HS 12 x ,2 130 ± 2,0 M8 Asortyment i wymiary stalowych łączników rozporowych SŁR-HP Tablica 4 Wymiary, mm Poz. Oznaczenie D L d SŁR-HP 10 x ,2 90 ± 2,0 M6 2 SŁR-HP 12 x ,2 120 ± 2,0 M8 Asortyment i wymiary stalowych łączników rozporowych SŁR-HH Tablica 5 Wymiary, mm Poz. Oznaczenie D L d SŁR-HH 12 x ,2 140 ± 2,0 M8 2 SŁR-HH 14 x ,2 140 ± 2,0 M10 Asortyment i wymiary stalowych łączników rozporowych SŁR-HO Tablica 6 Wymiary, mm Poz. Oznaczenie D L d SŁR-HO 12 x ,2 140 ± 2,0 M8 2 SŁR-HO 14 x ,2 195 ± 2,0 M10 3 SŁR-HO 16 x ,2 380 ± 2,0 M12

21 AT /2014 str. 19/23 Asortyment i wymiary stalowych łączników rozporowych ŁSI Tablica 7 Poz. Oznaczenie Wymiary, mm D L d ŁSI 8 x ,2 42,6 ± 2,0 M6 2 ŁSI 8 x ,2 68,4 ± 2,0 M6 3 ŁSI 8 x ,2 88,4 ± 2,0 M6 4 ŁSI 10 x ,2 43,5 ± 2,0 M8 5 ŁSI 10 x ,2 51,7 ± 2,0 M8 6 ŁSI 10 x ,2 61,5 ± 2,0 M8 7 ŁSI 10 x ,2 78,3 ± 2,0 M8 8 ŁSI 10 x ,2 98,3 ± 2,0 M8 9 ŁSI 10 x ,2 126,3 ± 2,0 M8 10 ŁSI 12 x ,2 63 ± 2,0 M10 11 ŁSI 12 x ,2 78 ± 2,0 M10 12 ŁSI 12 x ,2 102 ± 2,0 M10 13 ŁSI 12 x ,2 132 ± 2,0 M10 14 ŁSI 16 x ,2 69 ± 2,0 M12 15 ŁSI 16 x ,2 115,5 ± 2,0 M12 16 ŁSI 16 x ,2 150,3 ± 2,0 M12 17 ŁSI 20 x ,2 84 ± 2,0 M16 18 ŁSI 20 x ,2 117 ± 2,0 M16 19 ŁSI 20 x ,2 161 ± 2,0 M16 Nośności obliczeniowe zamocowań stalowych łączników rozporowych SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI na wyrywanie z podłoża Poz. Oznaczenie Głębokość zakotwienia Rodzaj podłoża hef, mm Tablica 8 Nośność obliczeniowa, kn 1 SŁR-1 8 x L 35 2,49 2 SŁR-1 10 x L 40 beton zwykły 3,34 3 SŁR-1 12 x L 50 klasy C20/25 1) 6,19 4 SŁR-1 14 x L 55 6,93 1) według normy PN-EN 206:2014

22 AT /2014 str. 20/23 Poz. Oznaczenie Głębokość zakotwienia Rodzaj podłoża hef, mm SŁR-1 16 x L 60 c.d. tablicy 8 Nośność obliczeniowa, kn 8,00 6 SŁR-1 20 x L 70 10,99 7 SŁR-1 25 x L ,87 8 SŁR-2 10 x L 60 3,81 9 SŁR-2 12 x L 65 6,78 10 SŁR-2 14 x L 70 7,47 11 SŁR-2 16 x L 85 8,42 12 SŁR-2 20 x L ,50 13 SŁR-2 25 x L ,18 14 SŁR-HS 8 x L 35 0,30 15 SŁR-HS 10 x L 40 0,63 16 SŁR-HS 12 x L 50 beton zwykły 0,93 17 SŁR-HP 10 x L 40 klasy C20/25 1) 0,71 18 SŁR-HP 12 x L 50 1,71 19 SŁR-HH 12 x L 50 0,93 20 SŁR-HH 14 x L 55 1,39 21 SŁR-HO 12 x L 50 0,99 22 SŁR-HO 14 x L 55 2,27 23 SŁR-HO 16 x L 60 8,00 24 ŁSI 8 x L 35 2,71 25 ŁSI 10 x L 40 3,36 26 ŁSI 12 x L 50 4,88 27 ŁSI 16 x L 60 6,02 28 ŁSI 20 x L 70 8,30 1) według normy PN-EN 206:2014

23 AT /2014 str. 21/23 Parametry montażowe stalowych łączników rozporowych SŁR-1, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO Tablica 9 Średnica D łącznika, mm Poz. Parametry Średnica otworu d0, mm Minimalna głębokość otworu h0, mm Minimalna głębokość zakotwienia hef, mm Minimalny rozstaw między łącznikami s, mm Minimalna odległość od krawędzi podłoża c, mm Minimalna grubość podłoża, hmin, mm Moment instalacyjny Tinst, Nm Parametry montażowe stalowych łączników rozporowych SŁR-2 Tablica 10 Średnica D łącznika, mm Poz. Parametry Średnica otworu d0, mm Minimalna głębokość otworu h0, mm Minimalna głębokość zakotwienia hef, mm Minimalny rozstaw między łącznikami s, mm Minimalna odległość od krawędzi podłoża c, mm Minimalna grubość podłoża, hmin, mm Moment instalacyjny Tinst, Nm

24 AT /2014 str. 22/23 Parametry montażowe stalowych łączników rozporowych ŁSI Tablica 11 Oznaczenie łącznika [mm] Poz. Parametry Średnica otworu d0, mm Minimalna głębokość otworu h0, mm Minimalna głębokość zakotwienia hef, mm Minimalny rozstaw między łącznikami s, mm Minimalna odległość od krawędzi podłoża c, mm Minimalna grubość podłoża, hmin, mm Moment instalacyjny Tinst, Nm Nośności charakterystyczne zamocowań stalowych łączników rozporowych SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI na wyrywanie z podłoża Tablica 12 Poz. Oznaczenie Głębokość zakotwienia Rodzaj podłoża Nośność charakterystyczna, kn hef, mm SŁR-1 8 x L 35 6,27 2 SŁR-1 10 x L 40 8,41 3 SŁR-1 12 x L 50 15,61 4 SŁR-1 14 x L 55 17,46 5 SŁR-1 16 x L 60 20,15 6 SŁR-1 20 x L 70 27,70 7 SŁR-1 25 x L 100 beton zwykły 32,43 8 SŁR-2 10 x L 60 klasy C20/25 1) 9,61 9 SŁR-2 12 x L 65 17,09 10 SŁR-2 14 x L 70 18,82 11 SŁR-2 16 x L 85 21,21 12 SŁR-2 20 x L ,98 13 SŁR-2 25 x L ,74 14 SŁR-HS 8 x L 35 0,75 15 SŁR-HS 10 x L 40 1,60 1) według normy PN-EN 206:2014

25 AT /2014 str. 23/23 Poz. Oznaczenie Głębokość zakotwienia Rodzaj podłoża hef, mm SŁR-HS 12 x L 50 c.d. tablicy 12 Nośność charakterystyczna, kn 2,35 17 SŁR-HP 10 x L 40 1,80 18 SŁR-HP 12 x L 50 4,31 19 SŁR-HH 12 x L 50 2,35 20 SŁR-HH 14 x L 55 3,51 21 SŁR-HO 12 x L 50 2,49 22 SŁR-HO 14 x L 55 beton zwykły klasy C20/25 1) 5,71 23 SŁR-HO 16 x L 60 20,15 24 ŁSI 8 x L 35 6,82 25 ŁSI 10 x L 40 8,46 26 ŁSI 12 x L 50 12,30 27 ŁSI 16 x L 60 15,17 28 ŁSI 20 x L 70 20,92 1) według normy PN-EN 206:2014

26 ISBN

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z AT-15-7686/2008 2/14 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7454/2014 Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe KMC

Stalowe łączniki rozporowe KMC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8190/2014 Stalowe łączniki rozporowe KMC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8843/2012 Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7375/2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO KO do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki rozporowe STALCO KO do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7529/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO KO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7418/2012 Stalowe łączniki rozporowe KHA oraz KHA-S WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8847/2012 Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe KSMM, KG, ZSP i ZSP-O

Metalowe łączniki rozporowe KSMM, KG, ZSP i ZSP-O APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7305/2014 Metalowe łączniki rozporowe KSMM, KG, ZSP i ZSP-O WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7435/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7313/2014 Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9215/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Metalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów SMM i TDN WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Metalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów SMM i TDN WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8858/2012 Metalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów SMM i TDN WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe ŁE, ŁE-A2, ŁE-A4 (ekspresowe) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe ŁE, ŁE-A2, ŁE-A4 (ekspresowe) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8486/2010 Stalowe łączniki rozporowe ŁE, ŁE-A2, ŁE-A4 (ekspresowe) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7378/2013 ŁĄCZNIKI WIERCĄCE, SAMOGWINTUJĄCE MCF (tzw. wkręty farmerskie) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9017/2012 Metalowe łączniki rozporowe TSW i KRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9018/2012 Metalowe łączniki rozporowe SMM, KRW i KMG WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7436/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8956/2012 Obejmy do rur OB.ST (rozmiar), OB.ST(rozmiar)WK.TL i OB.SZYBZL(rozmiar)WK.TL(rozmiar przyłącza) do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7247/2012 Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8870/2012 Stalowe tuleje rozporowe typów GD i GD-L WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9183/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8995/2012 Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8562/2010 Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 Stalowe łączniki rozporowe ŁO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8436/2014 Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9122/2013 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TXK, TXS i PXS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7240/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące STALCO WSD, WSDT, WS-IMPAX, WS, WSPW, FD i FM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7082/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4237/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7980/2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7370/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7183/2013 Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8620/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8865/2012 Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7813/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TEGSAR STALCO WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TEGSAR STALCO WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8744/2011 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TEGSAR STALCO WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8866/2012 Łączniki wklejane PRIV PESF WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8671/2011 +ANEKS NR 1 Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-R do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-R do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7932/2011 Kotwy WB-R do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8920/2012 Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7253/2013 Gwoździe wstrzeliwane TDK, TD, TNK, TN, TDMK, TDM, TC, TGT, TBR, TD6K, TD6, TD8K, TD8, TN6K, TN6, TN8K, TN8 Do mocowania w podłożu stalowym i betonowym WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2017/0046 wydanie 1

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2017/0046 wydanie 1 & CZŁONEK EOTA i UEAtc INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl & & Egzemplarz archiwalny KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2017/0046 wydanie 1 Niniejsza Krajowa Ocena

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-V, WB-H oraz WB-S do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-V, WB-H oraz WB-S do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5572/2011 Kotwy WB-V, WB-H oraz WB-S do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki tworzywowe APS, APM i APG do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki tworzywowe APS, APM i APG do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7695/2010 Łączniki tworzywowe APS, APM i APG do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8092/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011 Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6918/2006 Kotwy HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8943/2012 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014. Łączniki prętów zbrojeniowych HBS-05 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014. Łączniki prętów zbrojeniowych HBS-05 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6833/2014 Łączniki prętów zbrojeniowych HBS-05 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNIKI FPA, WPA, DS, LD, SPV, HKZ oraz HFV DO MOCOWANIA BETONOWYCH PŁYT ELEWACYJNYCH

ŁĄCZNIKI FPA, WPA, DS, LD, SPV, HKZ oraz HFV DO MOCOWANIA BETONOWYCH PŁYT ELEWACYJNYCH APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5006/2014 + ANEKS NR 1 ŁĄCZNIKI FPA, WPA, DS, LD, SPV, HKZ oraz HFV DO MOCOWANIA BETONOWYCH PŁYT ELEWACYJNYCH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9256/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8406/2010 Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 +ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 +ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8420/2010 +ANEKS NR 1 Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KI-Stalco i KIM-Stalco do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6431/2011 Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3858/2013 Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 Łączniki stalowe typu WSW, WB6P do mocowania płyt warstwowych i WDFM, WDFD do mocowania dachowych płyt falistych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7812/2013 +ANEKS NR 1 Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Tworzywowo-metalowe łączniki KAXDN, KAXN, KAXK i KUN

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Tworzywowo-metalowe łączniki KAXDN, KAXN, KAXK i KUN Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9538/2015 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7081/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5242/2011 Łączniki wiercące, samogwintujące GM-S, GM-B, GM-K, GTO2, GTO3FH, GT3, GT3 HD, GTR3, GTX3, GTX3 AL, GT5, GT5FH, GTR5, GTX5, GT6, GT6L, GT8, GTR8, GT12, GTR12, GT12FH,

Bardziej szczegółowo

Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu

Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9339/2014 Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010 Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki śrubowe MARCOPOL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki śrubowe MARCOPOL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8605/2013 Łączniki śrubowe MARCOPOL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo