APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013"

Transkrypt

1 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: RAWLPLUG S.A. ul. Kwidzyńska 6, Wrocław stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: TWORZYWOWO METALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE 10L, FX-L, FX-K i FX-C w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 15 listopada 2018 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Jan Bobrowicz Warszawa, 15 listopada 2013 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2013 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2006. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2013 zawiera 26 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

2 AT /2013 str. 2/26 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Łączniki PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI... 9 INFORMACJE DODATKOWE... 9 RYSUNKI i TABLICE... 11

3 AT /2013 str. 3/26 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej są tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe 10L, FX-L, FX-K i FX-C (tzw. kołki szybkiego montażu ), produkcji firmy RAWLPLUG S.A. Łączniki złożone są z tulei tworzywowych i z trzpieni stalowych (rysunek 1, 2 i 3). Wymiary łączników podano w tablicach 1 i 2. Trzpienie łączników 10L, FX-L, FX-K i FX-C są wykonywane ze stali zwykłej, węglowej i pokrywane warstwą cynku o grubości nie mniejszej niż 5 µm. Wymagane właściwości techniczne łączników 10L, FX-L, FX-K i FX-C podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe 10L, FX-L, FX-K i FX-C są przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego klasy nie niższej niż C20/25, z cegieł ceramicznych, pełnych o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm 2 (klasie nie niższej niż 15) według normy PN-EN 771-1:2011, z cegieł silikatowych i z bloczków silikatowych o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm 2 (klasie nie niższej niż 15) według normy PN-EN 771-2:2011, z betonu na kruszywie lekkim o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm 2 (klasie nie niższej niż 20) według normy PN-EN 771-3:2011, z pustaków z betonu na kruszywie lekkim o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,0 N/mm 2 (klasie nie niższej niż 2) według normy PN-EN 771-3:2011 oraz z gazobetonu o gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 350 kg/m 3 i o średniej wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,0 N/mm 2 (odmianie nie niższej niż 350 i klasie nie niższej niż 2). Ze względu na agresywność korozyjną środowiska łączniki 10L, FX-L, FX-K i FX-C należy stosować zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 2081:2011, PN-EN ISO :2001 oraz PN-EN ISO 9223:2012. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników 10L, FX-L, FX-K i FX-C podano w tablicach 3 10, a parametry montażowe tych łączników podano w tablicy 6. Łączniki 10L, FX-L, FX-K i FX-C powinny być stosowane zgodnie z projektem opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych, wymagań

4 AT /2013 str. 4/26 niniejszej Aprobaty Technicznej oraz instrukcji Producenta dotyczącej warunków wykonywania połączeń z zastosowaniem ww. łączników. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Tuleje tworzywowo-metalowych łączników rozporowych 10L, FX-L, FX-K i FX-C powinny być wykonane z polipropylenu w kolorze żółtym, szarym, czerwonym, zielonym, czarnym, niebieskim lub białym albo z poliamidu w kolorze niebieskim lub szarym. Dla tych tworzyw krzywe różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) powinny być zgodne ze wzorcami ustalonymi w procedurze aprobacyjnej. Dane techniczne tworzyw do produkcji tulei i talerzyków dociskowych są przechowywane w Instytucie Techniki Budowlanej i mogą być udostępniane certyfikującej jednostce akredytowanej, uczestniczącej w procedurze oceny zgodności. Trzpienie łączników 10L, FX-L, FX-K i FX-C powinny być wykonane ze stali zwykłej, węglowej, charakteryzującej się wytrzymałością R m 400 MPa, granicą plastyczności R e 170 MPa i wydłużalnością względną A 5 20% i pokryte warstwą ochronną cynku o grubości nie mniejszej niż 5 µm, spełniającą wymagania normy PN-EN ISO 4042:2001/ Ap1: Łączniki Kształt i wymiary. Kształt i wymiary łączników 10L, FX-L, FX-K i FX-C powinny być zgodne z rysunkami 1, 2 i 3 oraz z tablicami 1 i Wygląd zewnętrzny tulei tworzywowych. Powierzchnia tulei tworzywowych łączników 10L, FX-L, FX-K i FX-C powinna być gładka, bez pęknięć, naderwań oraz bez wypukłości lub wklęśnięć Wygląd zewnętrzny trzpieni stalowych. Wygląd zewnętrzny trzpieni stalowych łączników 10L, FX-L, FX-K i FX-C powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN : Nośności charakterystyczne zamocowań łączników. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników 10L, FX-L, FX-K i FX-C nie powinny być mniejsze niż nośności podane w tablicach

5 AT /2013 str. 5/26 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe 10L, FX-L, FX-K i FX-C powinny być dostarczane w kompletach, w opakowaniach firmowych Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i adres Producenta, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2013, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, rodzaj surowca, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 dokonuje Producent, stosując system 2+.

6 AT /2013 str. 6/26 W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 na podstawie: a) zadania Producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji, badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania podane w p , b) zadania akredytowanej jednostki: certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu łączników 10L, FX-L, FX-K i FX-C obejmuje nośności obliczeniowe zamocowań tych łączników, grubość powłoki cynkowej trzpieni stalowych oraz krzywe różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) tworzyw, z jakich są wykonane tuleje. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie surowców i materiałów, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p ) prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia.

7 AT /2013 str. 7/ Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) kształtu i wymiarów łączników, b) wyglądu zewnętrznego powierzchni tulei tworzywowych, c) grubości powłoki cynkowej trzpieni stalowych Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie nośności charakterystycznych zamocowań łączników Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na trzy lata Metody badań Sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników. Sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników należy przeprowadzać za pomocą przyrządów pomiarowych zapewniających uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powierzchni tulei tworzywowych. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powierzchni tulei tworzywowych należy wykonać wizualnie Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej trzpieni stalowych. Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej trzpieni stalowych należy wykonywać według normy PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN ISO 3497: Sprawdzenie nośności charakterystycznych zamocowań łączników. Sprawdzenie nośności charakterystycznych zamocowań łączników należy przeprowadzać wyrywając łączniki z podłoży wymienionych w tablicach Pomiaru sił należy dokonywać za pomocą urządzenia o zakresie dobranym do spodziewanej wartości siły niszczącej,

8 AT /2013 str. 8/26 umożliwiającego stałe i powolne zwiększanie siły aż do zniszczenia. Błąd pomiaru nie powinien przekraczać 3% w całym zakresie pomiarowym Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2013 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2013 jest dokumentem stwierdzającym przydatność łączników 10L, FX-L, FX-K i FX-C do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych.

9 AT /2013 str. 9/ Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie tworzywowo-metalowych łączników rozporowych 10L, FX-L, FX-K i FX-C należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2013 jest ważna do 15 listopada 2018 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K o n i e c INFORMACJE DODATKOWE Normy związane PN-EN 206-1:2003 PN-EN 771-1:2011 PN-EN 771-2:2011 PN-EN 771-3:2011 PN-EN 771-4:2011 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

10 AT /2013 str. 10/26 PN-EN ISO 2081:2011 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za PN-EN ISO 9223:2012 PN-EN 4042:2001/ Ap:2004 PN-EN :1998 PN-EN ISO 2178:1998 PN-EN ISO 3497:2006 PN-N-03010:1983 pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfer. Klasyfikacja, określenie i ocena Części złączne. Powłoki elektrolityczne Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne ogólnego zastosowania Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna Powłoki metalowe i tlenkowe. Pomiar grubości powłoki. Metoda mikroskopowa Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Badania i oceny 1) LOK-548/A/99. Raport z badań dotyczący kołków szybkiego montażu KOELNER typu 6L/K, 8L i 10L. Oddział w Katowicach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, Katowice 1999 r. 2) LOK-548/A/06. Raport z badań i ocena techniczna dotyczące kołków szybkiego montażu KOELNER typu 5L, 6L/K, 8L, 10L, 5FX-L/K, 6FX-L/K i 8FX-L/K. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału Śląskiego ITB, Katowice 2006 r. 3) OSK /13/R39OSK. Opinia techniczna dotycząca łączników szybkiego montażu typu 10L, FX-L, FX-K i FX-C. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych i Budownictwa na terenach Górniczych, Katowice 2013 r.

11 AT /2013 str. 11/26 RYSUNKI i TABLICE Rysunek 1. Elementy składowe tworzywowo-metalowego łącznika rozporowego 10L Rysunek 2. Elementy składowe tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-L i FX-K Rysunek 3. Elementy składowe tworzywowo-metalowego łącznika rozporowego FX-C Rysunek 4. Tworzywowo-metalowy łącznik rozporowy FX-L osadzony w podłożu Rysunek 5. Tworzywowo-metalowy łącznik rozporowy FX-C osadzony w podłożu Tablica 1 Wymiary tworzywowo-metalowych łączników rozporowych 10L Tablica 2 Wymiary tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-L, FX-K, FX-C Tablica 3 Nośności obliczeniowe zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych 10L na wyrywanie z podłoża Tablica 4 Nośności obliczeniowe zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-05L, FX-05K i FX-05C na wyrywanie z podłoża Tablica 5 Nośności obliczeniowe zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-06L, FX-06K i FX-06C na wyrywanie z podłoża Tablica 6 Nośności obliczeniowe zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-08L, FX-08K i FX-08C na wyrywanie z podłoża Tablica 7 Nośności obliczeniowe zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych N-10L na wyrywanie z podłoża Tablica 8 Nośności obliczeniowe zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-N-05L, FX-N-05K i FX-N-05C na wyrywanie z podłoża Tablica 9 Nośności obliczeniowe zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-N-06L, FX-N-06K i FX-N-06C na wyrywanie z podłoża Tablica 10 Nośności obliczeniowe zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-N-08L, FX-N-08K i FX-N-08C na wyrywanie z podłoża Tablica 11 Parametry montażowe tworzywowo-metalowych łączników rozporowych 10L, FX-L, FX-K i FX-C Tablica 12 Nośności charakterystyczne zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych 10L na wyrywanie z podłoża... 23

12 AT /2013 str. 12/26 Tablica 13 Nośności charakterystyczne zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-05L, FX-05K i FX-05C na wyrywanie z podłoża Tablica 14 Nośności charakterystyczne zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-06L, FX-06K i FX-06C na wyrywanie z podłoża Tablica 15 Nośności charakterystyczne zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-08L, FX-08K i FX-08C na wyrywanie z podłoża Tablica 16 Nośności charakterystyczne zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych N-10L na wyrywanie z podłoża Tablica 17 Nośności charakterystyczne zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-N-05L, FX-N-05K i FX-N-05C na wyrywanie z podłoża Tablica 18 Nośności charakterystyczne zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-N-06L, FX-N-06K i FX-N-06C na wyrywanie z podłoża Tablica 19 Nośności charakterystyczne zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-N-08L, FX-N-08K i FX-N-08C na wyrywanie z podłoża... 26

13 AT /2013 str. 13/26 Rysunek 1. Elementy składowe tworzywowo-metalowego łącznika rozporowego 10L 1 - tuleja tworzywowa 10L; 2 - trzpień stalowy

14 AT /2013 str. 14/26 Rysunek 2. Elementy składowe tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-L i FX-K a) elementy składowe łącznika FX-L, b) elementy składowe łącznika FX-K 1 - tuleja tworzywowa FX-L; 2 - trzpień stalowy; 3 - tuleja tworzywowa FX-K

15 AT /2013 str. 15/26 Rysunek 3. Elementy składowe tworzywowo-metalowego łącznika rozporowego FX-C 1 - tuleja tworzywowa FX-C; 2 - trzpień stalowy

16 AT /2013 str. 16/26 Rysunek 4. Tworzywowo-metalowy łącznik rozporowy FX-L osadzony w podłożu Rysunek 5. Tworzywowo-metalowy łącznik rozporowy FX-C osadzony w podłożu

17 AT /2013 str. 17/26 Tablica 1 Wymiary tworzywowo-metalowych łączników rozporowych 10L Oznaczenie łącznika 10L-060 N-10L L-080 N-10L L-100 N-10L L-120 N-10L L-140 N-10L L-160 N-10L L-180 N-10L L-200 N-10L-200 Tuleja łącznika Trzpień rozporowy L, mm d, mm L s, mm d s, mm d k, mm 60 9,9 66 6,7 13,0 80 9,9 86 6,7 13, , ,7 13, , ,7 13, , ,7 13, , ,7 13, , ,7 13, , ,7 13,0

18 AT /2013 str. 18/26 Wymiary tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-L, FX-K, FX-C Tablica 2 Oznaczenie łącznika Tuleja łącznika Trzpień rozporowy FX-L FX-K FX-C L, mm d, mm L s, mm d s, mm d k, mm FX-05L025 FX-N-05L025 FX-05L030 FX-N-05L030 FX-05L035 FX-N-05L035 FX-05L040 FX-N-05L040 FX-05L050 FX-N-05L050 FX-06L030 FX-N-06L030 FX-06L035 FX-N-06L035 FX-06L040 FX-N-06L040 FX-06L045 FX-N-06L045 FX-06L050 FX-N-06L050 FX-06L055 FX-N-06L055 FX-06L060 FX-N-06L060 FX-06L070 FX-N-06L070 FX-06L080 FX-N-06L080 FX-08L045 FX-N-08L045 FX-08L060 FX-N-08L060 FX-08L080 FX-N-08L080 FX-08L100 FX-N-08L100 FX-08L120 FX-N-08L120 FX-08L140 FX-N-08L140 FX-08L160 FX-N-08L160 FX-05K030 FX-N-05K030 FX-05K035 FX-N-05K035 FX-05K040 FX-N-05K040 FX-05K050 FX-N-05K050 FX-06K030 FX-N-06K030 FX-06K035 FX-N-06K035 FX-06K040 FX-N-06K040 FX-06K045 FX-N-06K045 FX-06K050 FX-N-06K050 FX-06K055 FX-N-06K055 FX-06K060 FX-N-06K060 FX-06K070 FX-N-06K070 FX-06K080 FX-N-06K080 FX-08K045 FX-N-08K045 FX-08K060 FX-N-08K060 FX-08K080 FX-N-08K080 FX-08K100 FX-N-08K100 FX-08K120 FX-N-08K120 FX-08K140 FX-N-08K140 FX-08K160 FX-N-08K ,9 28 3,3 8,0 FX-05C030 FX-N-05C030 FX-05C035 FX-N-05C035 FX-05C040 FX-N-05C040 FX-05C050 FX-N-05C050 FX-06C030 FX-N-06C030 FX-06C035 FX-N-06C035 FX-06C040 FX-N-06C040 FX-06C045 FX-N-06C045 FX-06C050 FX-N-06C050 FX-06C055 FX-N-06C055 FX-06C060 FX-N-06C060 FX-06C070 FX-N-06C070 FX-06C080 FX-N-06C080 FX-08C045 FX-N-08C045 FX-08C060 FX-N-08C060 FX-08C080 FX-N-08C080 FX-08C100 FX-N-08C100 FX-08C120 FX-N-08C120 FX-08C140 FX-N-08C140 FX-08C160 FX-N-08C ,9 33 3,3 8,0 35 4,9 38 3,3 8,0 40 4,9 43 3,3 8,0 50 4,9 54 3,3 8,0 30 5,9 34 3,8 9,0 35 5,9 39 3,8 9,0 40 5,9 44 3,8 9,0 45 5,9 49 3,8 9,0 50 5,9 54 3,8 9,0 55 5,9 59 3,8 9,0 60 5,9 64 3,8 9,0 70 5,9 74 3,8 9,0 80 5,9 84 3,8 9,0 45 7,9 51 4,8 11,0 60 7,9 66 4,8 11,0 80 7,9 86 4,8 11, , ,8 11, , ,8 11, , ,8 11, , ,8 11,0

19 AT /2013 str. 19/26 Tablica 3 Nośności obliczeniowe zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych 10L na wyrywanie z podłoża Nośność obliczeniowa, kn 1 Beton zwykły klasy C20/ ,85 2 Cegły ceramiczne, pełne klasy ,40 3 Gazobeton klasy ,15 Tablica 4 Nośności obliczeniowe zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-05L, FX-05K i FX-05C na wyrywanie z podłoża Nośność obliczeniowa, kn 1 Beton zwykły klasy C20/ ,30 2 Cegły ceramiczne, pełne klasy ,15 3 Cegły silikatowe klasy ,10 4 Bloczki silikatowe KSL klasy ,15 5 Pustaki z betonu na kruszywie lekkim klasy 2 (4) 25 0,15 6 Beton na kruszywie lekkim klasy 20 (4) 25 0,20 7 Gazobeton klasy 2 (5) 25 0,05 (4) (5) według normy PN-EN 771-2:2011 według normy PN-EN 771-3:2011

20 AT /2013 str. 20/26 Tablica 5 Nośności obliczeniowe zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-06L, FX-06K i FX-06C na wyrywanie z podłoża Nośność obliczeniowa, kn 1 Beton zwykły klasy C20/ ,35 2 Cegły ceramiczne, pełne klasy ,15 3 Cegły silikatowe klasy ,20 4 Bloczki silikatowe KSL klasy ,25 5 Pustaki z betonu na kruszywie lekkim klasy 2 (4) 29 0,15 6 Beton na kruszywie lekkim klasy 20 (4) 29 0,30 7 Gazobeton klasy 2 (5) 29 0,05 (4) (5) według normy PN-EN 771-2:2011 według normy PN-EN 771-3:2011 Tablica 6 Nośności obliczeniowe zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-08L, FX-08K i FX-08C na wyrywanie z podłoża Nośność obliczeniowa, kn 1 Beton zwykły klasy C20/ ,35 2 Cegły ceramiczne, pełne klasy ,30 3 Cegły silikatowe klasy ,40 4 Pustaki z betonu na kruszywie lekkim klasy 2 (4) 40 0,20 5 Beton na kruszywie lekkim klasy 20 (4) 40 0,25 6 Gazobeton klasy 2 (5) 40 0,10 (4) (5) według normy PN-EN 771-2:2011 według normy PN-EN 771-3:2011

21 AT /2013 str. 21/26 Tablica 7 Nośności obliczeniowe zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych N-10L na wyrywanie z podłoża Nośność obliczeniowa, kn 1 Beton zwykły klasy C20/ ,10 2 Cegły ceramiczne, pełne klasy ,80 3 Gazobeton klasy ,20 Tablica 8 Nośności obliczeniowe zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-N-05L, FX-N-05K i FX-N-05C na wyrywanie z podłoża Nośność obliczeniowa, kn 1 Beton zwykły klasy C20/ ,30 2 Cegły ceramiczne, pełne klasy ,15 3 Cegły silikatowe klasy ,15 4 Bloczki silikatowe KSL klasy ,20 5 Pustaki z betonu na kruszywie lekkim klasy 2 (4) 25 0,10 6 Beton na kruszywie lekkim klasy 20 (4) 25 0,15 7 Gazobeton klasy 2 (5) 25 0,05 (4) (5) według normy PN-EN 771-2:2011 według normy PN-EN 771-3:2011

22 AT /2013 str. 22/26 Tablica 9 Nośności obliczeniowe zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-N-06L, FX-N-06K i FX-N-06C na wyrywanie z podłoża Nośność obliczeniowa, kn 1 Beton zwykły klasy C20/ ,30 2 Cegły ceramiczne, pełne klasy ,15 3 Cegły silikatowe klasy ,20 4 Bloczki silikatowe KSL klasy ,20 5 Pustaki z betonu na kruszywie lekkim klasy 2 (4) 29 0,15 6 Beton na kruszywie lekkim klasy 20 (4) 29 0,20 7 Gazobeton klasy 2 (5) 29 0,05 (4) (5) według normy PN-EN 771-2:2011 według normy PN-EN 771-3:2011 Tablica 10 Nośności obliczeniowe zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-N-08L, FX-N-08K i FX-N-08C na wyrywanie z podłoża Nośność obliczeniowa, kn 1 Beton zwykły klasy C20/ ,45 2 Cegły ceramiczne, pełne klasy ,30 3 Cegły silikatowe klasy ,20 4 Pustaki z betonu na kruszywie lekkim klasy 2 (4) 40 0,20 5 Beton na kruszywie lekkim klasy 20 (4) 40 0,30 6 Gazobeton klasy 2 (5) 40 0,10 (4) (5) według normy PN-EN 771-2:2011 według normy PN-EN 771-3:2011

23 AT /2013 str. 23/26 Parametry montażowe tworzywowo-metalowych łączników rozporowych 10L, FX-L, FX-K i FX-C Tablica 11 Oznaczenie łącznika Średnica wierconego otworu d o, mm Minimalna głębokość otworu h 1, mm Głębokość zakotwienia 1 10L FX-L FX-K FX-C Tablica 12 Nośności charakterystyczne zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych 10L na wyrywanie z podłoża Nośność charakterystyczna, kn 1 Beton zwykły klasy C20/ ,50 2 Cegły ceramiczne, pełne klasy ,00 3 Gazobeton klasy ,30 Tablica 13 Nośności charakterystyczne zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-05L, FX-05K i FX-05C na wyrywanie z podłoża Nośność charakterystyczna, kn 1 Beton zwykły klasy C20/ ,50 2 Cegły ceramiczne, pełne klasy ,40 3 Cegły silikatowe klasy ,30 4 Bloczki silikatowe KSL klasy ,40 5 Pustaki z betonu na kruszywie lekkim klasy 2 (4) 25 0,40 6 Beton na kruszywie lekkim klasy 20 (4) 25 0,50 7 Gazobeton klasy 2 (5) 25 0,10 (4) (5) według normy PN-EN 771-2:2011 według normy PN-EN 771-3:2011

24 AT /2013 str. 24/26 Tablica 14 Nośności charakterystyczne zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-06L, FX-06K i FX-06C na wyrywanie z podłoża Nośność charakterystyczna, kn 1 Beton zwykły klasy C20/ ,60 2 Cegły ceramiczne, pełne klasy ,40 3 Cegły silikatowe klasy ,50 4 Bloczki silikatowe KSL klasy ,60 5 Pustaki z betonu na kruszywie lekkim klasy 2 (4) 29 0,40 6 Beton na kruszywie lekkim klasy 20 (4) 29 0,70 7 Gazobeton klasy 2 (5) 29 0,10 (4) (5) według normy PN-EN 771-2:2011 według normy PN-EN 771-3:2011 Tablica 15 Nośności charakterystyczne zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-08L, FX-08K i FX-08C na wyrywanie z podłoża Nośność charakterystyczna, kn 1 Beton zwykły klasy C20/ ,60 2 Cegły ceramiczne, pełne klasy ,80 3 Cegły silikatowe klasy ,00 4 Pustaki z betonu na kruszywie lekkim klasy 2 (4) 40 0,50 5 Beton na kruszywie lekkim klasy 20 (4) 40 0,60 6 Gazobeton klasy 2 (5) 40 0,20 (4) (5) według normy PN-EN 771-2:2011 według normy PN-EN 771-3:2011

25 AT /2013 str. 25/26 Tablica 16 Nośności charakterystyczne zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych N-10L na wyrywanie z podłoża Nośność charakterystyczna, kn 1 Beton zwykły klasy C20/ ,00 2 Cegły ceramiczne, pełne klasy ,00 3 Gazobeton klasy ,40 Tablica 17 Nośności charakterystyczne zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-N-05L, FX-N-05K i FX-N-05C na wyrywanie z podłoża Nośność charakterystyczna, kn 1 Beton zwykły klasy C20/ ,50 2 Cegły ceramiczne, pełne klasy ,40 3 Cegły silikatowe klasy ,40 4 Bloczki silikatowe KSL klasy ,50 5 Pustaki z betonu na kruszywie lekkim klasy 2 (4) 25 0,30 6 Beton na kruszywie lekkim klasy 20 (4) 25 0,40 7 Gazobeton klasy 2 (5) 25 0,10 (4) (5) według normy PN-EN 771-2:2011 według normy PN-EN 771-3:2011

26 AT /2013 str. 26/26 Tablica 18 Nośności charakterystyczne zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-N-06L, FX-N-06K i FX-N-06C na wyrywanie z podłoża Nośność charakterystyczna, kn 1 Beton zwykły klasy C20/ ,50 2 Cegły ceramiczne, pełne klasy ,40 3 Cegły silikatowe klasy ,50 4 Bloczki silikatowe KSL klasy ,50 5 Pustaki z betonu na kruszywie lekkim klasy 2 (4) 29 0,40 6 Beton na kruszywie lekkim klasy 20 (4) 29 0,50 7 Gazobeton klasy 2 (5) 29 0,10 (4) (5) według normy PN-EN 771-2:2011 według normy PN-EN 771-3:2011 Tablica 19 Nośności charakterystyczne zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych FX-N-08L, FX-N-08K i FX-N-08C na wyrywanie z podłoża Nośność charakterystyczna, kn 1 Beton zwykły klasy C20/ ,80 2 Cegły ceramiczne, pełne klasy ,80 3 Cegły silikatowe klasy ,50 4 Pustaki z betonu na kruszywie lekkim klasy 2 (4) 40 0,50 5 Beton na kruszywie lekkim klasy 20 (4) 40 0,70 6 Gazobeton klasy 2 (5) 40 0,20 (4) (5) według normy PN-EN 771-2:2011 według normy PN-EN 771-3:2011

pobrano z

pobrano z AT-15-7686/2008 2/14 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7813/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8995/2012 Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7435/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9215/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki tworzywowe APS, APM i APG do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki tworzywowe APS, APM i APG do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7695/2010 Łączniki tworzywowe APS, APM i APG do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9122/2013 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TXK, TXS i PXS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7375/2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7418/2012 Stalowe łączniki rozporowe KHA oraz KHA-S WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7378/2013 ŁĄCZNIKI WIERCĄCE, SAMOGWINTUJĄCE MCF (tzw. wkręty farmerskie) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7436/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Metalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów SMM i TDN WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Metalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów SMM i TDN WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8858/2012 Metalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów SMM i TDN WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO KO do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki rozporowe STALCO KO do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7529/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO KO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8620/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8943/2012 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9183/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8843/2012 Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji

Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9140/2013 Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 Stalowe łączniki rozporowe ŁO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9256/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8092/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7082/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9018/2012 Metalowe łączniki rozporowe SMM, KRW i KMG WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6431/2011 Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu

Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9339/2014 Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Tworzywowo-metalowe łączniki KAXDN, KAXN, KAXK i KUN

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Tworzywowo-metalowe łączniki KAXDN, KAXN, KAXK i KUN Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9538/2015 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 +ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 +ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8420/2010 +ANEKS NR 1 Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KI-Stalco i KIM-Stalco do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-R do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-R do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7932/2011 Kotwy WB-R do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Łączniki TDW-60-KDH, TDW-60-KDHT, TDW-60-WDB, TDW-60-WSR, TDK-90-SM, TDK-90-SMN, TDK-90-KPS-FAST, DRIVE-S i DRIVE-W do mocowania termoizolacji

Łączniki TDW-60-KDH, TDW-60-KDHT, TDW-60-WDB, TDW-60-WSR, TDK-90-SM, TDK-90-SMN, TDK-90-KPS-FAST, DRIVE-S i DRIVE-W do mocowania termoizolacji APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9228/2013 Łączniki TDW-60-KDH, TDW-60-KDHT, TDW-60-WDB, TDW-60-WSR, TDK-90-SM, TDK-90-SMN, TDK-90-KPS-FAST, DRIVE-S i DRIVE-W do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8847/2012 Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7183/2013 Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe ŁE, ŁE-A2, ŁE-A4 (ekspresowe) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe ŁE, ŁE-A2, ŁE-A4 (ekspresowe) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8486/2010 Stalowe łączniki rozporowe ŁE, ŁE-A2, ŁE-A4 (ekspresowe) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe KSMM, KG, ZSP i ZSP-O

Metalowe łączniki rozporowe KSMM, KG, ZSP i ZSP-O APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7305/2014 Metalowe łączniki rozporowe KSMM, KG, ZSP i ZSP-O WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8956/2012 Obejmy do rur OB.ST (rozmiar), OB.ST(rozmiar)WK.TL i OB.SZYBZL(rozmiar)WK.TL(rozmiar przyłącza) do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7454/2014 Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7253/2013 Gwoździe wstrzeliwane TDK, TD, TNK, TN, TDMK, TDM, TC, TGT, TBR, TD6K, TD6, TD8K, TD8, TN6K, TN6, TN8K, TN8 Do mocowania w podłożu stalowym i betonowym WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7980/2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8671/2011 +ANEKS NR 1 Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8562/2010 Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe KMC

Stalowe łączniki rozporowe KMC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8190/2014 Stalowe łączniki rozporowe KMC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7313/2014 Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9017/2012 Metalowe łączniki rozporowe TSW i KRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8866/2012 Łączniki wklejane PRIV PESF WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7455/2014 Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7247/2012 Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TEGSAR STALCO WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TEGSAR STALCO WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8744/2011 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TEGSAR STALCO WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7812/2013 +ANEKS NR 1 Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8870/2012 Stalowe tuleje rozporowe typów GD i GD-L WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8920/2012 Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-V, WB-H oraz WB-S do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-V, WB-H oraz WB-S do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5572/2011 Kotwy WB-V, WB-H oraz WB-S do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7240/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące STALCO WSD, WSDT, WS-IMPAX, WS, WSPW, FD i FM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6918/2006 Kotwy HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8406/2010 Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8436/2014 Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7081/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9289/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8865/2012 Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNIKI FPA, WPA, DS, LD, SPV, HKZ oraz HFV DO MOCOWANIA BETONOWYCH PŁYT ELEWACYJNYCH

ŁĄCZNIKI FPA, WPA, DS, LD, SPV, HKZ oraz HFV DO MOCOWANIA BETONOWYCH PŁYT ELEWACYJNYCH APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5006/2014 + ANEKS NR 1 ŁĄCZNIKI FPA, WPA, DS, LD, SPV, HKZ oraz HFV DO MOCOWANIA BETONOWYCH PŁYT ELEWACYJNYCH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8093/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014. Łączniki prętów zbrojeniowych HBS-05 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014. Łączniki prętów zbrojeniowych HBS-05 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6833/2014 Łączniki prętów zbrojeniowych HBS-05 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-9 5 0 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86l C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5242/2011 Łączniki wiercące, samogwintujące GM-S, GM-B, GM-K, GTO2, GTO3FH, GT3, GT3 HD, GTR3, GTX3, GTX3 AL, GT5, GT5FH, GTR5, GTX5, GT6, GT6L, GT8, GTR8, GT12, GTR12, GT12FH,

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT 15 7235/2015 2/31 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo