APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012"

Transkrypt

1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA

2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW II Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2013 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w lutym 2013 r. Zam. 139/2013

3 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firm: HALFEN GmbH Liebigstraße 14, D Langenfeld, Niemcy oraz HALFEN Sp. z o.o. ul. Obornicka 287, PL Poznań, Polska stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 20 listopada 2017 r. DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Jan Bobrowicz Warszawa, 20 listopada 2012 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2009. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2012 zawiera 48 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

4 AT /2012 str. 2/48 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Kotwy PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI... 8 INFORMACJE DODATKOWE... 8 RYSUNKI i TABLICE... 10

5 AT /2012 str. 3/48 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej są SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych, produkcji niemieckiej firmy HALFEN GmbH i polskiej firmy HALFEN Produkcja Sp. z o.o. (ul. Kolejowa 18a, PL Nowe Skalmierzyce). Kotwa SP-MVA ma postać cylindra z blachy stalowej z otworami na powierzchni bocznej, kotwa SP-FA płaskownika z blachy stalowej, również z otworami, a SP-SPA o oznaczeniach SP-SPA-1, SP-SPA-2, SP-SPA-A, SP-SPA-B i SP-SPA-N są ukształtowane z prętów stalowych (rysunki 1 6). Wymiary kotew podano w tablicach 1 7. Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA są wykonywane ze stali nierdzewnej. Wymagane właściwości techniczne kotew SP-MVA, SP-FA i SP-SPA podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA są przeznaczone do zespalania betonowych ścian warstwowych. Kotwy SP-MVA i SP-FA przenoszą obciążenia pionowe, SP-SPA-1 i SP-SPA-2 obciążenia pionowe i poziome, a SP-SPA-A, SP-SPA-B i SP-SPA-N tylko obciążenia poziome z warstwy fakturowej na warstwę nośną ścian warstwowych. Ze względu na agresywność korozyjną środowiska, SP-MVA, SP-FA i SP-SPA, wykonane ze stali nierdzewnych gatunków , lub według normy PN-EN :2007 należy stosować zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-71/H dla stali gatunków, odpowiednio: H17N13M2T, OH17N12M2T i OOH17N14M2. Nośności obliczeniowe połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, SP-FA i SP-SPA podano w tablicach Parametry montażowe kotew SP-MVA i SP-FA podano w tablicach 37 42, a kotew SP-SPA w tablicach Zbrojenie mocujące kotew SP-MVA i SP-FA oraz zbrojenie dodatkowe kotew SP-MVA, układane w warstwach fakturowej i nośnej ścian warstwowych, powinno być wykonane ze stali zwykłej, węglowej lub ze stali nierdzewnej o wytrzymałości na rozciąganie f uk nie mniejszej niż 550 MPa i o granicy plastyczności f yk nie mniejszej niż 500 MPa. Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA powinny być stosowane zgodnie z projektem. opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych, wymagań niniejszej Aprobaty Technicznej oraz instrukcji Producenta dotyczącej warunków wykonywania połączeń z zastosowaniem ww. wyrobów.

6 AT /2012 str. 4/48 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Kotwy SP-MVA i SP-FA powinny być wykonane ze stali nierdzewnej gatunków , lub według normy PN-EN :2007 o granicy plastyczności f yk nie mniejszej niż 350 MPa i o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 600 MPa. Kotwy SP-SPA powinny być wykonane ze stali nierdzewnej gatunków lub według normy PN-EN :2007, o granicy plastyczności f yk nie mniejszej niż 690 MPa i o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 800 MPa Kotwy Kształt i wymiary kotew. Kształt i wymiary kotew SP-MVA, SP-FA i SP-SPA powinny być zgodne z rysunkami 1 6 i z tablicami Nośności charakterystyczne połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew. Nośności charakterystyczne połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, SP-FA i SP-SPA nie powinny być mniejsze niż nośności podane w tablicach 43, 44 i PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA powinny być dostarczane w kompletach, w opakowaniach firmowych Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości. Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i adres Producenta, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2012, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, rodzaj surowca, znak budowlany.

7 AT /2012 str. 5/48 Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 /2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 dokonuje Producent (lub jego upoważniony Przedstawiciel) mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 2+. W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 na podstawie: a) zadania Producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji, badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania podane w p b) zadania akredytowanej jednostki: certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji.

8 AT /2012 str. 6/ Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającymi wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu kotew SP-MVA, SP-FA i SP-SPA obejmuje nośności obliczeniowe połączeń, wykonanych z ich zastosowaniem. Badania, które w procedurze aprobacyjnej stanowiły podstawę do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych i materiałów, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4) prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Badania gotowych wyrobów obejmują sprawdzenie kształtu i wymiarów kotew SP-MVA, SP-FA i SP-SPA Częstotliwość badań Badania gotowych wyrobów powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji Metody badań Sprawdzenie kształtu i wymiarów. Sprawdzenie kształtu i wymiarów kotew należy przeprowadzać za pomocą przyrządów pomiarowych zapewniających uzyskanie dokładności pomiaru do 0,01 mm w przypadku średnic prętów zbrojeniowych oraz grubości profili stalowych i do 1 mm w przypadku pozostałych wymiarów.

9 AT /2012 str. 7/ Sprawdzenie nośności charakterystycznych połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew. Sprawdzenie nośności charakterystycznych połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew należy przeprowadzać stosując do pomiaru sił urządzenie o zakresie dobranym do spodziewanej wartości siły niszczącej, umożliwiające stałe i powolne zwiększanie siły aż do zniszczenia. Błąd pomiaru nie powinien przekraczać 3% w całym zakresie pomiarowym Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2012 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest dokumentem stwierdzającym przydatność kotew SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

10 AT /2012 str. 8/ ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie kotew SP-MVA, SP-FA i SP-SPA, należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2012 ważna jest do 20 listopada 2017 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K o n i e c INFORMACJE DODATKOWE Normy związane PN-EN :2007 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję PN-71/H Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

11 AT /2012 str. 9/48 Badania i oceny 1) LOK-1140/A/08. Raport z badań i ocena techniczna dotyczące rurowych kotew zespalających MVA, kotew płaskich FA, szpilek mocujących SPA (zespalające, szczepne, strzemiona szczepne) do mocowań w żelbetowych ściankach warstwowych. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału Śląskiego ITB, Katowice, 2008 r. 2) 6024/12/R11NK. Opinia specjalistyczna dotycząca zmian asortymentu i nośności kotew SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych płyt warstwowych ścian zewnętrznych. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB, Warszawa 2012 r.

12 AT /2012 str. 10/48 RYSUNKI i TABLICE Rysunek 1. Kotwa SP-MVA do zespalania betonowych ścian warstwowych Rysunek 2. Kotwa SP-FA do zespalania betonowych ścian warstwowych Rysunek 3. Kotwy SP-SPA-1 i SP-SPA-2 do zespalania betonowych ścian warstwowych Rysunek 4. Kotwa SP-SPA-A do zespalania betonowych ścian warstwowych Rysunek 5. Kotwa SP-SPA-B do zespalania betonowych ścian warstwowych Rysunek 6. Kotwa SP-SPA-N do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 1. Wymiary kotew SP-MVA do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 2 Wymiary kotew SP-FA do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 3. Wymiary kotew SP-SPA-1 do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 4. Wymiary kotew SP-SPA-2 do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 5. Wymiary kotew SP-SPA-A do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 6. Wymiary kotew SP-SPA-B do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 7. Wymiary kotew SP-SPA-N do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 8. Tablica 9. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 70 mm Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 80 mm Tablica 10. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 90 mm Tablica 11. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 100 mm Tablica 12. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 110 mm Tablica 13. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 120 mm Tablica 14. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 70 mm Tablica 15. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 80 mm Tablica 16. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 90 mm... 32

13 AT /2012 str. 11/48 Tablica 17. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 100 mm Tablica 18. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 110 mm Tablica 19. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 120 mm Tablica 20. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 70 mm Tablica 21. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 80 mm Tablica 22. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 90 mm Tablica 23. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 100 mm Tablica 24. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 110 mm Tablica 25. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 120 mm Tablica 26. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 3,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 70 mm Tablica 27. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 3,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 80 mm Tablica 28. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 3,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 90 mm Tablica 29. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 3,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 100 mm Tablica 30. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 3,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 110 mm Tablica 31. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 3,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 120 mm Tablica 32. Nośności obliczeniowe na ścinanie, ściskanie i rozciąganie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-SPA-1-05 i SP-SPA

14 AT /2012 str. 12/48 Tablica 33. Nośności obliczeniowe na ścinanie, ściskanie i rozciąganie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-SPA-1-07 i SP-SPA Tablica 34. Nośności obliczeniowe na ścinanie, ściskanie i rozciąganie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-SPA-1-09 i SP-SPA Tablica 35. Nośności obliczeniowe na ścinanie, ściskanie i rozciąganie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-SPA-1-10 i SP-SPA Tablica 36 Nośności obliczeniowe na ściskanie i na rozciąganie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-SPA-A, SP-SPA-B i SP-SPA-N i towarzyszące im maksymalne odległości e H Tablica 37. Wysokości kotew SP-MVA w zależności od grubości warstw: fakturowej i izolacyjnej Tablica 38. Głębokość osadzenia kotew SP-MVA w zależności od grubości warstw: fakturowej i izolacyjnej Tablica 39. Ilości, średnice i długości prętów zbrojeniowych mocujących SP-MVA Tablica 40. Wysokości kotew SP-FA w zależności od grubości warstwy izolacyjnej Tablica 41 Głębokości osadzenia kotew SP-FA w zależności od grubości warstw: fakturowej i izolacyjnej Tablica 42. Ilość, średnice i długość prętów zbrojeniowych mocujących SP-FA Tablica 43. Nośności charakterystyczne na ścinanie połączeń, wykonanych zastosowaniem kotew SP-MVA Tablica 44. Nośności charakterystyczne na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA Tablica 45 Nośności charakterystyczne na rozciąganie i ściskanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-SPA... 48

15 AT /2012 str. 13/48 Rysunek 1. Kotwa SP-MVA do zespalania betonowych ścian warstwowych a) wymiary, b) kotwa osadzona w ścianie warstwowej 1 warstwa nośna, 2 warstwa izolacyjna, 3 warstwa fakturowa, 4 kotwa, 5 pręt zbrojeniowy mocujący kotwę, 6 obciążenie siłą pionową, ścinającą

16 AT /2012 str. 14/48 Rysunek 2. Kotwa SP-FA do zespalania betonowych ścian warstwowych a) wymiary, b) kotwa osadzona w ścianie warstwowej 1 warstwa nośna, 2 warstwa izolacyjna, 3 warstwa fakturowa, 4 kotwa, 5 pręt zbrojeniowy mocujący kotwę, 6 obciążenie siłą pionową, ścinającą

17 AT /2012 str. 15/48 Rysunek 3. Kotwy SP-SPA-1 i SP-SPA-2 do zespalania betonowych ścian warstwowych a), b) wymiary kotew, c), d) łączące zbrojenia warstwy fakturowej i warstwy nośnej, e) kotwa osadzona w ścianie warstwowej 1 warstwa nośna, 2 warstwa izolacyjna, 3 warstwa fakturowa, 4 obciążenie siłą pionową, ścinającą, 5 obciążenie siłą poziomą, ściskającą, 6 obciążenie siłą poziomą, rozciągającą

18 AT /2012 str. 16/48 Rysunek 4. Kotwa SP-SPA-A do zespalania betonowych ścian warstwowych a) wymiary, b) kotwa osadzona w ścianie warstwowej, c) rozmieszczenie kotew 1 warstwa nośna, 2 warstwa izolacyjna, 3 warstwa fakturowa, 4 punkt osadzenia przenoszącej ciężar warstwy fakturowej, 5 punkt osadzenia SP-SPA-A, 6 obciążenie siłą poziomą, rozciągającą, 7 - obciążenie siłą poziomą, ściskającą

19 AT /2012 str. 17/48 Rysunek 5. Kotwa SP-SPA-B do zespalania betonowych ścian warstwowych a) wymiary, b) kotwa osadzona w ścianie warstwowej, c - rozmieszczenie kotew 1 warstwa nośna, 2 warstwa izolacyjna, 3 warstwa fakturowa, 4 punkt osadzenia przenoszącej ciężar warstwy fakturowej, 5 punkt osadzenia SP-SPA-B, 6 obciążenie siłą poziomą, rozciągającą, 7 - obciążenie siłą poziomą, ściskającą

20 AT /2012 str. 18/48 Rysunek 6. Kotwa SP-SPA-N do zespalania betonowych ścian warstwowych a) wymiary, b) kotwa osadzona w ścianie warstwowej, c - rozmieszczenie kotew 1 warstwa nośna, 2 warstwa izolacyjna, 3 warstwa fakturowa, 4 punkt osadzenia przenoszącej ciężar warstwy fakturowej, 5 punkt osadzenia SP-SPA-N, 6 obciążenie siłą poziomą, rozciągającą, 7 - obciążenie siłą poziomą, ściskającą

21 AT /2012 str. 19/48 Tablica 1 Wymiary kotew SP-MVA do zespalania betonowych ścian warstwowych Oznaczenie φ, mm H, mm t, mm SP-MVA ,5 2 SP-MVA ,5 3 SP-MVA ,5 4 SP-MVA ,5 5 SP-MVA ,5 6 SP-MVA ,5 7 SP-MVA ,5 8 SP-MVA ,5 9 SP-MVA ,5 10 SP-MVA ,5 11 SP-MVA ,5 12 SP-MVA ,5 13 SP-MVA ,5 14 SP-MVA ,5 15 SP-MVA ,5 16 SP-MVA ,5 17 SP-MVA ,5 18 SP-MVA ,5 19 SP-MVA ,5 20 SP-MVA ,5 21 SP-MVA ,5 22 SP-MVA ,5 23 SP-MVA ,5 24 SP-MVA ,5 25 SP-MVA ,5 26 SP-MVA ,5 27 SP-MVA ,5 28 SP-MVA ,5 29 SP-MVA ,5 30 SP-MVA ,5 31 SP-MVA ,5 32 SP-MVA ,5 33 SP-MVA ,5 34 SP-MVA ,5 35 SP-MVA ,5 36 SP-MVA ,5 37 SP-MVA ,5 38 SP-MVA ,5 39 SP-MVA ,5 40 SP-MVA ,5

22 AT /2012 str. 20/48 c.d. Tablicy 1 Oznaczenie φ, mm H, mm t, mm SP-MVA ,5 42 SP-MVA ,5 43 SP-MVA ,5 44 SP-MVA ,5 45 SP-MVA ,5 46 SP-MVA ,5 47 SP-MVA ,5 48 SP-MVA ,5 49 SP-MVA ,5 50 SP-MVA ,5 51 SP-MVA ,5 52 SP-MVA ,5 53 SP-MVA ,5 54 SP-MVA ,5 55 SP-MVA ,5 56 SP-MVA ,5 57 SP-MVA ,5 58 SP-MVA ,5 59 SP-MVA ,5 60 SP-MVA ,5 Tablica 2 Wymiary kotew SP-FA do zespalania betonowych ścian warstwowych Oznaczenie L, mm H, mm t, mm SP-FA , ,5 2 SP-FA , ,5 3 SP-FA , ,5 4 SP-FA , ,5 5 SP-FA , ,5 6 SP-FA , ,5 7 SP-FA , ,5 8 SP-FA , ,5 9 SP-FA , ,5 10 SP-FA , ,5 11 SP-FA , ,5 12 SP-FA , ,5 13 SP-FA , ,5 14 SP-FA , ,5

23 AT /2012 str. 21/48 c.d. Tablicy 2 Oznaczenie φ, mm H, mm t, mm SP-FA , ,5 16 SP-FA , ,5 17 SP-FA , ,5 18 SP-FA , ,5 19 SP-FA , ,0 20 SP-FA , ,0 21 SP-FA , ,0 22 SP-FA , ,0 23 SP-FA , ,0 24 SP-FA , ,0 25 SP-FA , ,0 26 SP-FA , ,0 27 SP-FA , ,0 28 SP-FA , ,5 29 SP-FA , ,5 30 SP-FA , ,5 31 SP-FA , ,5 32 SP-FA , ,5 33 SP-FA , ,5 34 SP-FA , ,5 35 SP-FA , ,5 36 SP-FA , ,5 37 SP-FA , ,0 38 SP-FA , ,0 39 SP-FA , ,0 40 SP-FA , ,0 41 SP-FA , ,0 42 SP-FA , ,0 43 SP-FA , ,0 44 SP-FA , ,0 45 SP-FA , ,0 46 SP-FA , ,5 47 SP-FA , ,5 48 SP-FA , ,5 49 SP-FA , ,5 50 SP-FA , ,5 51 SP-FA , ,5 52 SP-FA , ,5 53 SP-FA , ,5 54 SP-FA , ,5 55 SP-FA , ,0 56 SP-FA , ,0

24 AT /2012 str. 22/48 c.d. Tablicy 2 Oznaczenie φ, mm H, mm t, mm SP-FA , ,0 58 SP-FA , ,0 59 SP-FA , ,0 60 SP-FA , ,0 61 SP-FA , ,0 62 SP-FA , ,0 63 SP-FA , ,0 64 SP-FA , ,0 65 SP-FA , ,0 66 SP-FA , ,0 67 SP-FA , ,0 68 SP-FA , ,0 69 SP-FA , ,0 70 SP-FA , ,0 71 SP-FA , ,0 72 SP-FA , ,0 73 SP-FA , ,0 74 SP-FA , ,0 75 SP-FA , ,0 76 SP-FA , ,0 77 SP-FA , ,0 78 SP-FA , ,0 79 SP-FA , ,0 80 SP-FA , ,0 81 SP-FA , ,0 82 SP-FA , ,0 83 SP-FA , ,0 84 SP-FA , ,0 85 SP-FA , ,0 86 SP-FA , ,0 87 SP-FA , ,0 88 SP-FA , ,0 89 SP-FA , ,0 90 SP-FA , ,0 91 SP-FA , ,0 92 SP-FA , ,0 93 SP-FA , ,0 94 SP-FA , ,0 95 SP-FA , ,0 96 SP-FA , ,0 97 SP-FA , ,0 98 SP-FA , ,0

25 AT /2012 str. 23/48 c.d. Tablicy 2 Oznaczenie φ, mm H, mm t, mm SP-FA , ,0 100 SP-FA , ,0 101 SP-FA , ,0 102 SP-FA , ,0 103 SP-FA , ,0 104 SP-FA , ,0 105 SP-FA , ,0 106 SP-FA , ,0 107 SP-FA , ,0 108 SP-FA , ,0 109 SP-FA , ,0 110 SP-FA , ,0 111 SP-FA , ,0 112 SP-FA , ,0 113 SP-FA , ,0 114 SP-FA , ,0 115 SP-FA , ,0 116 SP-FA , ,0 117 SP-FA , ,0 118 SP-FA , ,0 119 SP-FA , ,0 120 SP-FA , ,0 121 SP-FA , ,0 122 SP-FA , ,0 123 SP-FA , ,0 124 SP-FA , ,0 125 SP-FA , ,0 126 SP-FA , ,0 Wymiary kotew SP-SPA-1 do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 3 Oznaczenie φ, mm l, mm m, mm o, mm p, mm H, mm L, mm SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA

26 AT /2012 str. 24/48 c.d. Tablicy 3 Oznaczenie φ, mm l, mm m, mm o, mm p, mm H, mm L, mm SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA Wymiary kotew SP-SPA-2 do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 4 Oznaczenie φ, mm l, mm m, mm n, mm o, mm H, mm L, mm SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA

27 AT /2012 str. 25/48 c.d. Tablicy 4 Oznaczenie φ, mm l, mm m, mm n, mm o, mm H, mm L, mm SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA Wymiary kotew SP-SPA-A do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 5 Oznaczenie l, mm φ, mm SP-SPA-A SP-SPA-A SP-SPA-A SP-SPA-A

28 AT /2012 str. 26/48 c.d. Tablicy 5 Oznaczenie l, mm φ, mm SP-SPA-A SP-SPA-A SP-SPA-A SP-SPA-A SP-SPA-A SP-SPA-A SP-SPA-A Wymiary kotew SP-SPA-B do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 6 Oznaczenie l, mm φ, mm SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B

29 AT /2012 str. 27/48 Wymiary kotew SP-SPA-N do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 7 Oznaczenie l, mm φ, mm SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N ,5 17 SP-SPA-N ,5 18 SP-SPA-N ,5 19 SP-SPA-N ,5 20 SP-SPA-N ,5 Tablica 8 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 70 mm Średnica φ, mm Nośność obliczeniowa F VR,d, kn (1) ,7 13,4 12,3 11,4 10,6 9,9 9,3 8,3 7,8 7,4 7,0 5,4 5, ,9 20,9 19,2 17,8 16,5 15,4 14,5 13,0 12,3 11,6 11,0 8,6 8, ,2 26,6 24,4 22,6 21,0 19,6 18,4 16,6 15,7 14,9 14,1 11,8 11, ,3 34,9 32,1 29,7 27,6 25,8 24,2 23,1 21,8 20,7 19,7 16,6 15,9

30 AT /2012 str. 28/48 Średnica φ, mm Nośność obliczeniowa F VR,d, kn (1) c.d. Tablicy ,7 42,5 39,1 36,1 33,6 31,4 29,5 31,2 29,6 28,1 26,7 21,5 20, ,0 50,9 46,8 43,3 40,2 37,6 35,3 37,3 35,4 33,6 32,0 27,2 26, ,0 58,2 53,5 49,4 46,0 43,0 40,3 42,2 40,0 38,0 36,2 34,5 33, ,3 63,1 58,0 53,6 49,9 46,6 43,7 45,6 43,2 41,1 39,1 37,3 35, ,8 69,1 63,5 58,7 54,6 51,0 47,9 49,9 47,3 44,9 42,8 40,8 39, ,0 72,6 66,7 61,7 57,4 53,6 50,3 52,5 49,7 47,2 45,0 42,9 41,1 (1) warstwy nośna i fakturowa z betonu klasy C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003 Tablica 9 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 80 mm Średnica φ, mm Nośność obliczeniowa F VR,d, kn (1) Grubość warstwy izolacyjnej e, [mm] ,7 13,7 12,5 11,6 10,8 10,1 9,5 8,4 8,0 7,6 7,2 5,5 5, ,0 21,3 19,6 18,1 16,8 15,7 14,8 13,3 12,5 11,9 11,3 8,8 8, ,2 28,5 26,3 24,3 22,7 21,2 19,9 17,0 16,1 15,2 14,5 12,1 11, ,5 37,2 34,2 31,7 29,5 27,7 26,0 24,8 23,4 22,2 21,2 17,9 17, ,5 45,5 43,3 40,5 37,8 35,4 33,4 31,3 29,7 28,2 26,9 24,4 23, ,0 52,0 49,5 47,3 45,4 42,6 40,1 39,4 37,4 35,6 33,9 30,9 29, ,3 59,0 55,6 53,0 51,0 48,1 45,2 43,7 41,5 39,5 37,7 36,0 34, ,5 65,5 61,5 58,5 55,7 52,2 49,2 49,0 46,5 44,3 42,2 40,4 38, ,5 71,5 67,5 64,3 61,3 57,5 54,1 52,7 50,0 47,6 45,4 43,4 41, ,0 77,5 73,0 69,0 64,9 60,8 57,2 57,6 54,7 52,0 49,6 47,4 45,4 (1) warstwy nośna i fakturowa z betonu klasy C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003

31 AT /2012 str. 29/48 Tablica 10 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 90 mm Średnica φ, mm Nośność obliczeniowa F VR,d, kn (1) ,0 12,7 11,7 10,8 10,0 9,3 8,7 8,0 7,6 7,2 6,8 5,6 5, ,0 20,0 18,4 16,9 15,7 14,7 13,8 12,8 12,0 11,4 10,8 9,0 8, ,6 28,0 25,8 23,9 22,2 20,8 19,6 18,3 17,3 16,4 15,6 12,3 11, ,0 36,5 33,6 31,2 29,0 27,2 25,5 26,2 24,8 23,6 22,5 18,1 17, ,0 45,0 43,0 39,9 37,2 34,9 32,8 33,1 31,4 29,9 28,5 24,7 23, ,5 51,8 49,0 47,0 44,7 41,9 39,4 40,6 39,5 38,5 37,5 32,9 31, ,0 58,6 55,3 53,0 50,5 47,4 44,6 45,5 44,0 43,0 41,4 39,6 38, ,0 65,0 61,5 58,8 54,8 51,4 48,4 50,0 48,5 47,3 46,0 44,4 42, ,0 71,3 67,0 64,0 60,3 56,5 53,2 54,5 53,0 51,5 49,9 47,8 45, ,5 77,6 73,0 68,3 63,8 59,8 56,2 58,0 56,5 55,0 53,3 52,0 50,3 (1) warstwy nośna i fakturowa z betonu klasy C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003 Tablica 11 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 100 mm Średnica φ, mm Nośność obliczeniowa F VR,d, kn (1) ,6 12,4 11,4 10,5 9,7 9,1 8,5 8,0 7,6 7,1 6,8 5,6 5, ,5 19,5 17,9 16,5 15,3 14,3 13,4 12,7 12,0 11,4 10,8 9,0 8, ,9 27,4 25,2 23,3 21,7 20,4 19,1 18,2 17,2 16,3 15,5 12,3 11, ,0 35,8 33,0 30,6 28,5 26,6 25,0 26,1 24,7 23,5 22,4 18,0 17, ,0 45,0 42,2 39,1 36,5 34,2 32,2 33,0 31,3 29,8 28,4 24,6 23, ,3 51,5 48,8 46,5 43,9 41,1 38,7 40,3 39,0 38,0 37,0 32,9 31, ,5 58,3 55,0 52,5 49,7 46,5 43,8 45,3 43,8 42,5 41,4 39,6 38, ,8 64,5 61,0 58,0 54,8 51,4 48,4 50,0 48,3 46,8 45,5 44,4 42, ,5 71,0 67,0 63,4 59,2 55,5 52,2 54,0 52,5 50,8 49,5 48,1 46, ,0 77,5 72,2 67,0 62,5 58,6 55,1 58,1 56,5 54,5 53,0 51,5 50,0 (1) warstwy nośna i fakturowa z betonu klasy C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003

32 AT /2012 str. 30/48 Tablica 12 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 110 mm Średnica φ, mm Nośność obliczeniowa F VR,d, kn (1) ,0 11,0 11,0 10,2 9,5 8,8 8,3 7,8 7,3 6,9 6,6 5,4 5, ,5 19,0 17,4 16,1 14,9 13,9 13,1 12,4 11,7 11,0 10,5 8,7 8, ,2 26,7 24,6 22,8 21,2 19,9 18,7 17,8 16,8 15,9 15,1 11,9 11, ,3 35,0 32,2 29,9 27,8 26,0 24,5 25,6 24,3 23,0 21,9 17,6 16, ,8 44,7 41,3 38,3 35,8 33,5 31,5 32,4 30,7 29,2 27,9 24,1 23, ,0 51,3 48,7 46,1 43,0 40,3 37,9 40,0 39,0 37,8 36,8 32,3 30, ,3 58,0 55,0 52,2 48,7 45,6 42,9 44,8 43,5 42,5 40,8 39,0 37, ,5 64,5 60,9 56,5 52,7 49,4 46,5 49,5 48,0 46,5 45,5 43,8 42, ,0 70,5 66,5 62,1 57,9 54,3 51,1 53,8 52,0 50,5 49,4 47,3 45, ,5 76,5 70,6 65,5 61,1 57,3 53,9 57,5 55,6 54,0 52,5 51,5 49,9 (1) warstwy nośna i fakturowa z betonu klasy C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003 Tablica 13 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 120 mm Średnica φ, mm Nośność obliczeniowa F VR,d, kn (1) ,0 16,0 16,0 15,6 14,5 13,5 12,7 12,0 11,3 10,7 10,2 8,4 8, ,0 25,9 23,9 22,1 20,6 19,3 18,1 17,3 16,3 15,5 14,7 11,5 11, ,3 34,1 31,4 29,1 27,1 25,4 23,9 25,0 23,7 22,5 21,5 17,1 16, ,0 43,7 40,3 37,4 34,9 32,7 30,8 31,7 30,1 28,6 27,3 23,5 22, ,5 51,0 48,3 45,0 42,0 39,4 37,1 39,5 38,5 37,5 36,3 31,7 30, ,0 57,8 54,5 51,0 47,6 44,6 42,0 44,5 43,0 41,9 40,0 38,3 36, ,0 64,0 59,5 55,2 51,5 48,3 45,4 49,0 47,5 46,5 45,0 43,1 41, ,5 70,0 65,3 60,6 56,6 53,0 49,9 53,3 51,5 50,0 48,5 46,4 44, ,0 74,6 68,8 63,9 59,6 55,9 52,6 57,0 55,3 53,5 52,0 51,1 49,0 (1) warstwy nośna i fakturowa z betonu klasy C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003

33 AT /2012 str. 31/48 Tablica 14 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 70 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,3 4,9 4,3 4,0 3,8 3,4 2,7 2,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 12,8 11,6 10,6 9,3 7,5 6,1 5,0 3,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 20,5 19,0 18,0 15,5 12,6 10,5 8,8 6,0 4,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0, ,0 25,5 24,0 22,8 21,8 18,0 15,3 12,8 9,0 7,0 5,5 4,0 0,0 0,0 0, ,0 29,0 28,0 27,0 26,0 24,3 20,5 17,3 12,7 9,8 7,6 6,2 0,0 0,0 0, ,5 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 25,5 21,5 16,3 12,5 9,5 8,0 6,5 0,0 0, ,0 36,5 36,0 35,5 34,5 34,0 31,0 26,3 20,0 15,3 12,0 9,5 7,7 0,0 0, ,5 38,0 37,5 37,0 36,5 36,0 35,5 31,5 23,6 18,5 14,3 11,3 9,0 0,0 0, ,0 39,5 39,0 38,5 38,0 37,5 37,0 36,0 28,0 21,5 17,0 13,0 10,5 7,6 0,0 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003 Tablica 15 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 80 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,0 4,5 4,1 3,8 3,5 3,1 2,4 1,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 12,3 11,0 10,0 9,1 7,2 5,8 4,8 3,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 19,5 18,0 17,0 15,0 12,0 10,0 8,3 5,8 4,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0, ,5 24,5 23,0 22,0 21,0 17,5 14,6 12,3 8,8 6,6 5,1 4,0 0,0 0,0 0, ,0 28,0 27,0 26,0 25,0 23,5 20,0 16,8 12,1 9,3 7,3 5,8 0,0 0,0 0, ,5 30,5 30,0 29,0 28,0 27,5 25,0 21,0 15,8 12,0 9,5 7,5 0,0 0,0 0, ,0 35,5 35,0 34,0 33,5 33,0 30,5 26,0 19,5 15,0 11,6 9,0 0,0 0,0 0, ,0 37,0 36,5 36,0 35,5 35,0 34,0 31,0 23,3 18,0 13,5 10,7 8,5 0,0 0, ,5 39,0 38,5 38,0 37,0 36,5 36,0 35,5 27,0 21,0 16,0 12,5 10,0 0,0 0,0 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003

34 AT /2012 str. 32/48 Tablica 16 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 90 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,5 4,0 3,6 3,4 3,1 2,7 2,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 11,5 10,5 9,5 8,6 6,5 5,3 4,3 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 19,0 17,5 16,5 14,3 11,5 9,5 7,8 5,3 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 23,5 22,5 21,5 20,5 17,0 14,0 11,8 8,3 6,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0, ,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 19,0 16,0 11,6 8,8 6,9 5,5 0,0 0,0 0, ,5 29,8 29,0 28,0 27,0 26,5 24,5 20,5 15,0 11,5 9,0 7,0 0,0 0,0 0, ,5 35,0 34,0 33,5 32,5 31,8 30,0 25,0 18,6 14,5 11,0 8,5 0,0 0,0 0, ,0 36,5 36,0 35,5 35,0 34,0 33,0 30,0 22,5 17,0 13,0 10,0 0,0 0,0 0, ,0 38,0 37,5 37,0 36,5 36,0 35,5 35,0 26,5 20,0 15,5 11,8 0,0 0,0 0,0 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003 Tablica 17 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 100 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,9 3,5 2,4 2,9 2,7 2,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 10,5 9,7 8,8 7,8 6,1 4,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 18,0 16,5 15,8 13,6 11,0 9,0 7,2 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 22,6 21,5 20,5 19,5 16,5 13,5 11,0 7,8 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 26,5 25,5 24,5 23,5 22,3 18,0 15,0 11,0 8,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0, ,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,5 23,5 20,0 14,0 10,8 8,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 34,0 33,0 32,5 31,5 31,0 29,0 24,0 18,0 13,5 10,3 0,0 0,0 0,0 0, ,0 36,0 35,5 35,0 34,0 33,5 32,5 29,5 22,0 16,5 12,3 0,0 0,0 0,0 0, ,0 37,5 37,0 36,5 36,0 35,0 34,5 34,0 25,5 19,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003

35 AT /2012 str. 33/48 Tablica 18 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 110 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,5 9,5 8,5 8,0 7,3 5,6 4,2 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 16,0 15,5 14,5 12,8 10,0 8,0 6,5 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 21,5 20,5 19,5 18,5 15,6 12,8 10,5 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 17,8 14,5 10,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 19,0 13,5 10,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0, ,0 33,0 32,0 31,5 31,0 30,0 27,5 23,0 17,0 13,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0, ,0 35,0 34,5 34,0 33,0 32,5 32,0 28,5 21,0 15,8 11,7 0,0 0,0 0,0 0, ,0 36,5 36,0 35,5 35,0 34,5 34,0 33,0 24,5 18,5 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003 Tablica 19 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 120 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,0 13,0 13,0 13,0 12,0 9,3 7,3 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 20,5 19,0 18,0 17,0 14,6 12,0 9,8 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 17,0 13,8 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,0 18,0 13,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 32,0 31,0 30,5 30,0 29,0 27,0 22,5 16,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 34,0 33,5 33,0 32,0 31,5 30,5 27,5 20,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 36,0 35,0 34,5 34,0 33,0 32,5 32,0 23,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003

36 AT /2012 str. 34/48 Tablica 20 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 70 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,3 4,9 4,3 4,0 3,8 3,5 3,2 3,0 2,6 2,3 1,8 1,4 1,1 0,0 0, ,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,5 9,0 8,3 7,3 5,6 4,4 3,4 2,7 2,0 0, ,0 22,0 20,5 19,5 18,0 17,0 16,0 15,0 12,3 9,5 7,5 6,0 5,0 3,8 3, ,0 28,0 26,5 25,0 24,0 23,0 22,0 20,5 18,0 14,2 11,2 9,0 7,3 5,7 5, ,0 32,0 31,0 29,5 28,5 27,5 26,5 25,5 22,5 19,0 15,3 12,3 10,0 8,0 6, ,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,5 29,5 26,0 24,5 19,5 15,5 13,0 10,3 9, ,0 40,0 39,5 39,0 38,0 37,5 36,8 36,0 32,5 29,5 24,0 20,0 16,3 13,0 11, ,0 42,5 42,0 41,5 40,5 40,0 39,0 38,5 35,5 34,0 29,0 23,5 20,0 15,5 13, ,0 44,5 44,0 43,5 43,0 42,5 41,5 41,0 38,0 36,5 33,5 28,0 23,5 18,0 15,5 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003 Tablica 21 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 80 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,0 4,5 4,1 3,8 3,5 3,2 3,0 2,8 2,5 2,1 1,6 1,2 0,0 0,0 0, ,0 12,5 11,6 10,6 9,8 9,0 8,5 8,0 7,0 5,3 4,1 3,2 2,5 0,0 0, ,0 21,0 20,5 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 12,0 9,2 7,2 5,6 4,6 3,5 2, ,5 27,5 26,0 24,5 23,5 22,5 21,5 20,5 17,5 13,6 10,8 8,5 7,0 5,5 4, ,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 22,0 18,5 14,8 12,0 9,7 7,6 6, ,5 34,5 33,5 32,5 31,5 30,5 29,5 28,5 25,5 24,0 19,0 15,5 12,8 10,0 8, ,5 40,0 39,0 38,5 37,5 37,0 36,0 35,5 32,0 29,0 23,5 19,0 16,0 12,6 11, ,0 42,0 41,5 41,0 40,0 39,0 38,5 38,0 35,0 33,5 28,0 23,0 19,5 15,5 13, ,5 44,0 43,5 43,0 42,5 41,5 41,0 40,5 38,0 36,5 33,0 27,5 23,0 18,0 15,3 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003

37 AT /2012 str. 35/48 Tablica 22 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 90 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,5 4,0 3,6 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5 2,2 1,9 1,4 0,0 0,0 0,0 0, ,0 11,5 10,5 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 6,5 5,0 3,8 3,0 2,3 0,0 0, ,0 20,0 19,0 18,5 17,0 16,0 15,0 14,0 11,5 8,8 6,8 5,4 4,4 3,1 0, ,5 26,5 25,0 24,0 23,0 22,0 20,5 19,5 17,0 13,3 10,3 8,0 6,6 5,1 4, ,0 31,0 29,5 28,5 27,5 26,5 25,5 24,5 21,0 18,0 14,0 11,5 9,3 7,3 6, ,5 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 25,0 23,0 18,5 15,0 12,5 9,6 8, ,5 39,5 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 31,5 28,6 22,5 18,5 15,5 12,5 10, ,5 42,0 41,0 40,5 39,5 38,5 38,0 37,0 34,0 33,0 27,5 22,5 19,0 15,0 12, ,5 44,0 43,5 42,5 42,0 41,0 40,0 39,5 37,0 35,5 32,5 27,0 22,5 17,5 15,0 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003 Tablica 23 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 100 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,9 3,5 3,2 2,9 2,7 2,5 2,3 2,2 1,9 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 10,5 9,7 8,8 8,3 7,6 7,0 6,7 5,8 4,5 3,3 2,5 0,0 0,0 0, ,0 18,0 18,0 17,5 16,3 15,0 14,0 13,0 11,0 8,3 6,3 5,0 4,0 0,0 0, ,0 25,5 24,0 23,0 22,0 21,0 19,5 18,0 16,3 12,7 9,8 7,6 6,3 4,7 0, ,0 29,5 28,5 27,5 26,5 25,5 24,5 23,0 20,3 17,5 13,8 11,0 9,0 7,0 5, ,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 24,0 22,3 17,5 14,3 11,8 9,3 7, ,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,5 30,5 28,0 22,5 18,0 15,0 11,8 10, ,0 41,0 40,5 39,5 39,0 38,0 37,0 36,5 33,5 32,0 27,0 22,5 18,5 14,5 12, ,0 43,0 42,5 42,0 41,0 40,5 40,0 39,0 36,0 34,5 32,0 26,5 22,0 17,0 14,5 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6918/2006 Kotwy HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-V, WB-H oraz WB-S do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-V, WB-H oraz WB-S do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5572/2011 Kotwy WB-V, WB-H oraz WB-S do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7435/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-R do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-R do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7932/2011 Kotwy WB-R do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9215/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z AT-15-7686/2008 2/14 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7378/2013 ŁĄCZNIKI WIERCĄCE, SAMOGWINTUJĄCE MCF (tzw. wkręty farmerskie) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7375/2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7436/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7183/2013 Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7418/2012 Stalowe łączniki rozporowe KHA oraz KHA-S WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8843/2012 Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014. Łączniki prętów zbrojeniowych HBS-05 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014. Łączniki prętów zbrojeniowych HBS-05 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6833/2014 Łączniki prętów zbrojeniowych HBS-05 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8956/2012 Obejmy do rur OB.ST (rozmiar), OB.ST(rozmiar)WK.TL i OB.SZYBZL(rozmiar)WK.TL(rozmiar przyłącza) do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNIKI FPA, WPA, DS, LD, SPV, HKZ oraz HFV DO MOCOWANIA BETONOWYCH PŁYT ELEWACYJNYCH

ŁĄCZNIKI FPA, WPA, DS, LD, SPV, HKZ oraz HFV DO MOCOWANIA BETONOWYCH PŁYT ELEWACYJNYCH APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5006/2014 + ANEKS NR 1 ŁĄCZNIKI FPA, WPA, DS, LD, SPV, HKZ oraz HFV DO MOCOWANIA BETONOWYCH PŁYT ELEWACYJNYCH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe ŁE, ŁE-A2, ŁE-A4 (ekspresowe) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe ŁE, ŁE-A2, ŁE-A4 (ekspresowe) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8486/2010 Stalowe łączniki rozporowe ŁE, ŁE-A2, ŁE-A4 (ekspresowe) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7247/2012 Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7082/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6927/2006 Kotwy HAB-H WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2014 Stalowe kotwy prętowe H, MH, S, MS i stalowe łączniki słupowe HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6726/2011 Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8995/2012 Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6928/2006 Kotwy HAB-MH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8796/2012 Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV z izolacją termiczną WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Metalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów SMM i TDN WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Metalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów SMM i TDN WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8858/2012 Metalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów SMM i TDN WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8406/2010 Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7253/2013 Gwoździe wstrzeliwane TDK, TD, TNK, TN, TDMK, TDM, TC, TGT, TBR, TD6K, TD6, TD8K, TD8, TN6K, TN6, TN8K, TN8 Do mocowania w podłożu stalowym i betonowym WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9110/2013 Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010 Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7199/2012 Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9012/2012 Płyty budowlane WIM PLATTE WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3858/2013 Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Siatki z włókna szklanego SWS-160 / VERTEX-160 i SWS-160Z / VERTEX-160Z WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Siatki z włókna szklanego SWS-160 / VERTEX-160 i SWS-160Z / VERTEX-160Z WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9458/2015 Siatki z włókna szklanego SWS-160 / VERTEX-160 i SWS-160Z / VERTEX-160Z WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8562/2010 Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8870/2012 Stalowe tuleje rozporowe typów GD i GD-L WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8865/2012 Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO KO do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki rozporowe STALCO KO do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7529/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO KO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9289/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4237/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8847/2012 Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe KMC

Stalowe łączniki rozporowe KMC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8190/2014 Stalowe łączniki rozporowe KMC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8920/2012 Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9183/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki tworzywowe APS, APM i APG do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki tworzywowe APS, APM i APG do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7695/2010 Łączniki tworzywowe APS, APM i APG do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7454/2014 Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Kotwy szynowe HZA WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Kotwy szynowe HZA WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7791/2012 Kotwy szynowe HZA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7240/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące STALCO WSD, WSDT, WS-IMPAX, WS, WSPW, FD i FM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8436/2014 Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4836/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6057/2012 Uniwersalne uszczelki dachowe Info-GLOBAL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8797/2012 Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7455/2014 Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8866/2012 Łączniki wklejane PRIV PESF WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7081/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9256/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9122/2013 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TXK, TXS i PXS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8462/2010 Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7813/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 Stalowe łączniki rozporowe ŁO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8510/2011 + ANEKS NR 1 Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8620/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-9 5 0 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86l C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A

Bardziej szczegółowo