Test sanacja i upadłość przedsiębiorców (Ćwiczenia)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test sanacja i upadłość przedsiębiorców (Ćwiczenia)"

Transkrypt

1 Test sanacja i upadłość przedsiębiorców (Ćwiczenia) Gr 1 1. Sprawy o ogłoszenie upadłości sąd rozpoznaje: (1 pkt.) a. zawsze na rozprawie b. w składzie trzech sędziów zawodowych c. w składzie jednego sędziego d. zawsze na posiedzeniu nie jawnym 2. Oświadczenie dłużnika co do prawdziwości danych zawartych we wniosku: (1 pkt.) a. może zostać złożone przez pełnomocnika b. stanowi element wniosku o ogłoszenie upadłości, którego brak skutkuje oddaleniem wniosku c. nie może zostać złożone przez pełnomocnika d. nie jest wymagane jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą 3. Jeżeli wierzytelność przysługująca wierzycielowi, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości ma charakter sporny w całości, a spór powstał przed złożeniem wniosku: (1 pkt.) a. przewodniczący zwróci wniosek b. sąd odrzuci wniosek c. sąd oddali wniosek d. sąd i tak rozpozna wniosek 4. Jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania (1 pkt.) a. wniosek o ogłoszenie upadłości zwraca się b. koszty pokrywane są tymczasowo ze środków Skarbu Państwa c. sąd odrzuci wniosek d. sąd oddali wniosek 5. W postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości: (1 pkt.) a. od postanowienia sądu drugiej instancji przysługuje skarga kasacyjna b. przysługuje skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia c. zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości przysługuje wyłącznie dłużnikowi d. na postanowienie o oddaleniu wniosku przysługuje wierzycielowi zażalenie 6. Zdolność upadłościową posiada: (1 pkt.) a. Skarb Państwa b. gmina c. Uniwersytet Wrocławski d. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 7. Jeżeli osoba fizyczna zaprzeszła prowadzenia działalności gospodarczej: (1 pkt.) a. to i tak wierzyciel można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w każdym czasie b. to nie można założyć wniosku o ogłoszenie upadłości takiej osoby c. to wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, ale postępowanie będzie prowadzone wg. przepisów o upadłości konsumenckiej d. to wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w ciągu roku od zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej 8. Jeżeli wierzyciel we wniosku o ogłoszenie upadłości nie uprawdopodobni swojej wierzytelności: (1 pkt.) a. sąd i tak rozpozna wniosek b. sąd odrzuci c. sąd oddali d. przewodniczący zwróci wniosek

2 9. Jeżeli wierzytelność przysługująca wierzycielowi, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości ma charakter sporny w całości, a spór powstał przed złożeniem wniosku: (1 pkt.) a. przewodniczący zwróci wniosek b. sąd odrzuci wniosek c. sąd i tak rozpozna wniosek d. sąd oddali wniosek 10. W postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości: (1 pkt.) a. od postanowienia sądu drugiej instancji przysługuje skarga kasacyjna b. przysługuje skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia c. zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości przysługuje wyłącznie dłużnikowi d. na postanowienie o oddaleniu wniosku przysługuje wierzycielowi zażalenie 11. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika: (1 pkt.) a. może złożyć tylko dłużnik b. może złożyć tylko wierzyciel osobisty c. może złożyć każdy, kto jest uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości d. może złożyć także wierzyciel rzeczowy dłużnika 12. Zgoda tymczasowego nadzory sądowego na sprzedaż przedsiębiorstwa (bez nieruchomości) powinna być wyrażona w formie: (1 pkt.) a. aktu notarialnego b. pisemnej c. z podpisem notarialnie poświadczonym d. może być wyrażona w dowolnej formie 13. Na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje: (1 pkt.) a. tylko dłużnikowi b. każdemu z wierzycieli c. wnioskodawcy d. na takie postanowienie zażalenie nie przysługuje 14. Po ogłoszeniu upadłości zabezpieczenia w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego albo zarządu przymusowego upadają: (1 pkt.) a. nie upadają zarządca lub nadzorca przejmuje funkcje syndyka masy upadłości b. z chwilą ogłoszenia upadłości c. z chwilą objęcia majątku upadłego dłużnika w zarząd przez syndyka d. z chwilą wskazaną w postanowieniu sądu upadłościowego 15. Zawieszenia toczącego się postępowania egzekucyjnego jako zabezpieczenie w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości może żądać: (1 pkt.) a. tylko dłużnik b. każdy z wierzycieli c. wnioskodawca, dłużnik lub tymczasowy nadzorca sądowy d. tylko tymczasowy nadzorca sądowy 16. Na postanowienie uwzględniające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje: (1 pkt.) a. każdemu z wierzycieli b. tylko wnioskodawcy c. tylko dłużnikowi d. na takie postanowienie zażalenie nie przysługuje

3 17. Zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd: (1 pkt.) a. może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od jej dokonania b. musi być wyrażona zawsze przed dokonaniem czynności c. musi być zawsze wyrażona w formie pisemnej niezależenie od formy czynność dla której jest wyrażana d. jest wymaga pod rygorem bezskuteczność czynności prawnej 18. Uchylając zajęcie rachunku bankowego: (1 pkt.) a. sąd ustanowi tymczasowego nadzorcę sądowego, jeżeli nie był ustanowiony b. sąd nakażę przekazanie sum z zajętego rachunku do depozytu sądowego c. sąd ustawni tymczasowego nadzorcę sądowego nawet gdy ustanowiony jest już zarządca przymusowy dla dłużnika d. sąd nie może uchylić zajęcia rachunku bankowego 19. Sprzedaż w drodze przygotowanej likwidacji: (1 pkt.) a. ma skutki sprzedaży egzekucyjnej b. nie ma skutki sprzedaży egzekucyjnej c. powoduje przejście zobowiązań podatkowych upadłego na nabywcę przedsiębiorstwa d. powoduje, iż nabywca odpowiada za zobowiązania upadłego do wysokości wartości przedsiębiorstwa 20. Zarządcą przymusowym może być: (1 pkt.) a. spółka z o.o. jeżeli wszyscy członkowie zarządu posiadają licencje doradcy b. tylko osoba fizyczna posiadająca licencje doradcy c. spółka komandytowa jeżeli wszyscy komplementariusze posiadają licencje doradcy d. tylko osoba prawna 21. Zgłoszenie wierzytelności: (1 pkt.) a. następuje jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem CRRiU b. następuje jedynie drogą pisemną c. można dokonać na piśmie do rąk syndyka d. można dokonać na piśmie sędziemu-komisarzowi 22. Syndykiem masy upadłości może zostać osoba: (1 pkt.) a. będąca wierzycielem lub dłużnikiem upadłego b. która pełniła funkcje nadzorcy lub zarządcy w wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym tego samego dłużnika c. która była zatrudniona przez upadłego na podstawie stosunku pracy d. była wspólnikiem w upadłej spółce oraz posiadała udziały w wysokości 2% kapitału zakładowego 23. Syndykiem może być: (1 pkt.) a. spółka komandytowa w której wszyscy komandytariusze posiadają licencje doradcy b. spółka z o.o. w której wszyscy wspólnicy posiadają licencje doradcy c. spółka jawna w której przynajmniej jeden wspólnik posiada licencje doradcy d. spółka jawna w której wszyscy wspólnicy posiadają licencje doradcy 24. Z urzędu na liście wierzytelności zamieszcza się: (1 pkt.) a. należności wynikających ze stosunku pracy b. należności stwierdzone na piśmie c. należności z weksla d. należności alimentacyjne

4 25. Syndyk: (1 pkt.) a. jest zastępcą bezpośredni upadłego b. działa w imieniu upadłego i na rachunek upadłego c. nie działa w imieniu władnym i na rachunek upadłego d. jest zastępcą pośrednim upadłego 26. Postępowanie upadłościowe podlega uchyleniu: (1 pkt.) a. w razie prawomocnego odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości b. po wykonaniu ostatecznego planu podziału c. w razie zawarcia i zatwierdzenia układu d. gdy majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania 27. Objęcie majątku upadłego przez syndyka następuje: (1 pkt.) a. z mocy prawy b. na podstawie odrębnego postanowienie sędziego-komisarza c. na podstawie postanowienie sądu upadłościowego d. po wprowadzeniu do w posiadanie majątku przez komornika 28. Nadzór nad czynnościami syndyka sprawuje: (1 pkt.) a. sędzia-komisarz b. sąd upadłościowy c. rada wierzycieli d. zgromadzenie wierzycieli 29. Przymusowe wprowadzenie syndyka w posiadanie majątku upadłego przez komornika następuje: (1 pkt.) a. na podstawie postanowienie o ogłoszeniu upadłości bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności b. na podstawie wyroku sądu upadłościowego w przedmiocie powierzenia zarządu syndykowi c. na podstawie postanowienia o powołaniu syndyka po nadawaniu mu klauzuli wykonalności d. na podstawie prawomocnego postanowienie o ogłoszeniu upadłości bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności 30. Legitymacje do wniesienia sprzeciw co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności na liście wierzytelności posiada: (1 pkt.) a. każdy wierzyciel zamieszczony na liście zarówno co do uznania jaki i odmowy uznania wierzytelności b. wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania wierzytelności c. upadły - zarówno co do uznania jaki i odmowy uznania wierzytelności, nawet jeżeli lista jest zgodna z jego wnioskami d. każdy wierzyciel zamieszczony na liście co do uznania wierzytelności

5 Gr 2 1. Sprawy o ogłoszenie upadłości sąd rozpoznaje: (1 pkt.) a. zawsze na rozprawie b. w składzie trzech sędziów zawodowych c. w składzie jednego sędziego d. zawsze na posiedzeniu nie jawnym 2. Oświadczenie dłużnika co do prawdziwości danych zawartych we wniosku: (1 pkt.) a. może zostać złożone przez pełnomocnika b. stanowi element wniosku o ogłoszenie upadłości, którego brak skutkuje oddaleniem wniosku c. nie może zostać złożone przez pełnomocnika d. nie jest wymagane jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą 3. Jeżeli wierzytelność przysługująca wierzycielowi, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości ma charakter sporny w całości, a spór powstał przed złożeniem wniosku: (1 pkt.) a. przewodniczący zwróci wniosek b. sąd odrzuci wniosek c. sąd oddali wniosek d. sąd i tak rozpozna wniosek 4. Jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania (1 pkt.) a. wniosek o ogłoszenie upadłości zwraca się b. koszty pokrywane są tymczasowo ze środków Skarbu Państwa c. sąd odrzuci wniosek d. sąd oddali wniosek 5. Wniosek o ogłoszenie upadłości banku może zgłosić: (1 pkt.) a. każdy z wierzycieli b. wyłącznie dłużnik (bank) c. Komisja Nadzoru Finansowego d. Komisja Nadzoru Finansowego albo dłużnik (bank) 6. Zdolność upadłościową posiada: (1 pkt.) a. Skarb Państwa b. gmina c. Uniwersytet Wrocławski d. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 7. Jeżeli osoba fizyczna zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej: (1 pkt.) a. to i tak wierzyciel można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w każdym czasie b. to nie można założyć wniosku o ogłoszenie upadłości takiej osoby c. to wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, ale postępowanie będzie prowadzone wg. przepisów o upadłości konsumenckiej d. to wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w ciągu roku od zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej 8. Jeżeli wierzyciel we wniosku o ogłoszenie upadłości nie uprawdopodobni swojej wierzytelności: (1 pkt.) a. sąd i tak rozpozna wniosek b. sąd odrzuci c. sąd oddali d. przewodniczący zwróci wniosek 9. Jeżeli na skutek braku lub wskazania nieprawidłowego adresu dłużnika lub niewykonania innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu (1 pkt.)

6 a. wniosek o ogłoszenie upadłości zwraca się b. postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości zostanie zawieszone c. wniosek o ogłoszenie upadłości odrzuca się d. wniosek o ogłoszeniu upadłości oddala się 10. W postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości: (1 pkt.) a. od postanowienia sądu drugiej instancji przysługuje skarga kasacyjna b. przysługuje skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia c. zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości przysługuje wyłącznie dłużnikowi d. na postanowienie o oddaleniu wniosku przysługuje wierzycielowi zażalenie 11. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika: (1 pkt.) a. może złożyć tylko dłużnik b. może złożyć tylko wierzyciel osobisty c. może złożyć każdy, kto jest uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości d. może złożyć także wierzyciel rzeczowy dłużnika 12. Zgoda tymczasowego nadzory sądowego na sprzedaż nieruchomości powinna być wyrażona w formie: (1 pkt.) a. aktu notarialnego b. pisemnej c. z podpisem notarialnie poświadczonym d. może być wyrażona w dowolnej formie 13. Zabezpieczenie po ogłoszeniu upadłości: (1 pkt.) a. pozostaje w mocy, chyba że sąd inaczej postanowi b. w każdym przypadku upada z dniem ogłoszenia upadłości c. w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego upada z chwilą objęcia majątku upadłego dłużnika w zarząd przez syndyka d. w postępowaniu upadłościowym nie stosuje się zabezpieczenia 14. Zarządca przymusowy: (1 pkt.) a. działa w imieniu i na rachunek dłużnika niewypłacalnego b. działa w imieniu dłużnika niewypłacalnego ale na własny rachunek c. to zastępca pośredni dłużnika niewypłacalnego d. to zastępca bezpośredni dłużnika niewypłacalnego 15. Zawieszenia toczącego się postępowania egzekucyjnego jako zabezpieczenie w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości może żądać: (1 pkt.) a. tylko dłużnik b. każdy z wierzycieli c. wnioskodawca, dłużnik lub tymczasowy nadzorca sądowy d. tylko tymczasowy nadzorca sądowy 16. Należności wspólników i akcjonariuszy upadłej spółki z tytułu pożyczki udzielonej spółce w ciągu 5 lat przed ogłoszeniem upadłości zaspokajane są w ramach: (1 pkt.) a. kategorii I b. kategorii II c. kategorii III d. kategorii IV 17. Zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd: (1 pkt.) a. może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od jej dokonania b. musi być wyrażona zawsze przed dokonaniem czynności c. musi być zawsze wyrażona w formie pisemnej niezależenie od formy czynność dla której jest wyrażana d. jest wymaga pod rygorem bezskuteczność czynności prawnej

7 18. Po prawomocnym zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym: (1 pkt.) a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego b. sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego c. sąd wydaje postanowienie o uchyleniu postępowania upadłościowego d. sąd zawiesza postępowanie do czasu wykonania układu 19. Sprzedaż w drodze przygotowanej likwidacji: (1 pkt.) a. ma skutki sprzedaży egzekucyjnej b. nie ma skutki sprzedaży egzekucyjnej c. powoduje przejście zobowiązań podatkowych upadłego na nabywcę przedsiębiorstwa d. powoduje, iż nabywca odpowiada za zobowiązania upadłego do wysokości wartości przedsiębiorstwa 20. Zarządcą przymusowym może być: (1 pkt.) a. spółka z o.o. jeżeli wszyscy członkowie zarządu posiadają licencje doradcy b. tylko osoba fizyczna posiadająca licencje doradcy c. spółka komandytowa jeżeli wszyscy komplementariusze posiadają licencje doradcy d. tylko osoba prawna 21. Wierzytelność niewymagalną w dniu ogłoszenia upadłości zamieszcza się na liście wierzytelność jako: (1 pkt.) a. sumę pieniężną całej wierzytelności b. sumę pieniężną wierzytelności pomniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% i za czas od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wymagalności, najwyżej jednak za dwa lata c. sumę pieniężną wierzytelności pomniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% i za czas od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wymagalności d. wierzytelność niewymagalnej nie zamieszcza się na liście wierzytelności 22. Umowę sprzedaży przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji zawiera: (1 pkt.) a. upadły z nabywcą b. jeszcze przed wpłaceniem całej ceny do masy upadłości c. syndyk z nabywcą d. w przygotowanej likwidacji nie zawiera się umowy sprzedaży 23. Syndykiem może być: (1 pkt.) a. spółka komandytowa w której wszyscy komandytariusze posiadają licencje doradcy b. spółka z o.o. w której wszyscy wspólnicy posiadają licencje doradcy c. spółka jawna w której przynajmniej jeden wspólnik posiada licencje doradcy d. spółka jawna w której wszyscy wspólnicy posiadają licencje doradcy 24. Z urzędu na liście wierzytelności zamieszcza się: (1 pkt.) a. należności wynikających ze stosunku pracy b. należności stwierdzone na piśmie c. należności z weksla d. należności alimentacyjne 25. Propozycje układowe w postępowaniu upadłościowym może złożyć: (1 pkt.) a. tylko upadły b. tylko syndyk c. upadły, wierzyciel lub syndyk d. wierzyciele reprezentujący co najmniej 50% sumy wierzytelności

8 26. Postępowanie upadłościowe podlega uchyleniu: (1 pkt.) a. w razie prawomocnego odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości b. po wykonaniu ostatecznego planu podziału c. w razie zawarcia i zatwierdzenia układu d. gdy majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania 27. Objęcie majątku upadłego przez syndyka następuje: (1 pkt.) a. z mocy prawy b. na podstawie odrębnego postanowienie sędziego-komisarza c. na podstawie postanowienie sądu upadłościowego d. po wprowadzeniu do w posiadanie majątku przez komornika 28. Nadzór nad czynnościami syndyka sprawuje: (1 pkt.) a. sędzia-komisarz b. sąd upadłościowy c. rada wierzycieli d. zgromadzenie wierzycieli 29. Należności alimentacyjne: (1 pkt.) a. zawsze podlegają zgłoszeniu do masy upadłości b. podlegają zgłoszeniu do masy upadłości jeżeli powstały przed ogłoszeniem upadłości c. po ogłoszeniu upadłości będą dochodzone w procesie poprowadzonym przeciwko syndykowi d. zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, syndyk zaspokaja z masy upadłość w pierwszej kolejności niezależnie od ich wysokości (w całej ich wysokości) 30. Bezskuteczna w stosunku do masy upadłości jest nieodpłatna czynność prawna: (1 pkt.) a. dokonana w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości b. dokonania jedynie z osobą pozostającą w bliskich relacjach c. z małżonkiem niezależnie od czasu w którym została dokonania d. dokonana w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jeżeli sędziakomisarz tak postanowi

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

Sanacja i upadłość przedsiębiorców

Sanacja i upadłość przedsiębiorców Sanacja i upadłość przedsiębiorców ì Powtórzenie materiału mgr Adrian Borys Instytut Prawa Cywilnego Zakład Postępowania Cywilnego adrian.borys@uwr.edu.pl Pojęcie prawa insolwencyjnego Prawo dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sanacja i upadłość przedsiębiorców

Sanacja i upadłość przedsiębiorców Sanacja i upadłość przedsiębiorców ì Ćwiczenia 2: - Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości; - Uczestnicy postępowania; Czynności sądu. - Zabezpieczenie majątku dłużnika; Tymczasowy nadzorca sądowy;

Bardziej szczegółowo

Sanacja i upadłość przedsiębiorców

Sanacja i upadłość przedsiębiorców Sanacja i upadłość przedsiębiorców ì Ćwiczenia 3-4: - Zabezpieczenie majątku dłużnika; - Tymczasowy nadzorca sądowy; - Przykłady relatywny pism i zarządzeń; - Przygotowana likwidacja. mgr Adrian Borys

Bardziej szczegółowo

Dział V. (uchylony) Rozdział 1 2. (uchylone) Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości

Dział V. (uchylony) Rozdział 1 2. (uchylone) Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości Art. 41 51 Art. 41 42. (uchylone) Art. 43. [Zabezpieczenia po ogłoszeniu upadłości] Po ogłoszeniu upadłości zabezpieczenia w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego albo zarządu przymusowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego DZIAŁ VII Przygotowana likwidacja 61. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz.

Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. id: 10012 Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978) USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Bardziej szczegółowo

Prawo Restrukturyzacyjne

Prawo Restrukturyzacyjne Prawo Restrukturyzacyjne RODZAJE POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH. PODMIOTY POSTĘPOWANIA. dr hab. Izabella Gil prof. nadzw. UWr ŹRÓDŁA PRAWA REGULUJĄCE PROBLEMATYKĘ NIEWYPŁACALNOŚCI Ustawa z 28 lutego 2003r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 19. Wprowadzenie str. 23. Rozdział I. Geneza reformy postępowań, założenia nowelizacji i jej główne cele str.

Spis treści. Wykaz skrótów str. 19. Wprowadzenie str. 23. Rozdział I. Geneza reformy postępowań, założenia nowelizacji i jej główne cele str. Spis treści Wykaz skrótów str. 19 Wprowadzenie str. 23 Rozdział I. Geneza reformy postępowań, założenia nowelizacji i jej główne cele str. 27 Rozdział II. Rodzaje i typy postępowań insolwencyjnych, ich

Bardziej szczegółowo

Sanacja i upadłość przedsiębiorców

Sanacja i upadłość przedsiębiorców Sanacja i upadłość przedsiębiorców ì Ćwiczenia 9-10: - Bezskuteczność i zaskarżenie czynności upadłego mgr Adrian Borys Instytut Prawa Cywilnego Zakład Postępowania Cywilnego adrian.borys@uwr.edu.pl Bezskuteczność

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA UCZESTNICY POSTĘPOWANIA. Sąd Po ogłoszeniu upadłości postępowanie upadłościowe toczy się w sądzie upadłościowym, który ogłosił upadłość. Jeżeli postępowanie zostało wszczęte w kilku sądach właściwych,

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i. Wniosek o ogłoszenie upadłości ii. Zagadnienia proceduralne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XV Wykaz orzecznictwa... XXIII Wstęp... XXV Rozdział I. Postępowanie upadłościowe a układ... 1 1. Zagadnienia wstępne... 1 2. Rodzaje postępowań... 3

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/ UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/ I. Akty prawne Wymienione poniżej akty prawne regulują proces UPADŁOŚCI spółdzielni socjalnej : 1) ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Konspekt wykładu. II. Główne założenia rządowego projektu zmian przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.

Konspekt wykładu. II. Główne założenia rządowego projektu zmian przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. 13.11.2009 Nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 5 grudnia 2008r. regulująca postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka),

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach......................... Tytuł

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. (Dz. U. z dnia 14 lipca 2015 r.) TYTUŁ I

USTAWA. z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. (Dz. U. z dnia 14 lipca 2015 r.) TYTUŁ I USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z dnia 14 lipca 2015 r.) TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH I ICH SKUTKACH DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Sanacja i upadłość przedsiębiorców. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego

Sanacja i upadłość przedsiębiorców. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego Sanacja i upadłość przedsiębiorców Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego Dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Art. 189 Prawa restrukturyzacyjnego 1. Dzień wydania postanowienia o otwarciu

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAC SIĘ Z POUCZENIEM ZW ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI Data wpływu

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAC SIĘ Z POUCZENIEM ZW ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI Data wpływu UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAC SIĘ Z POUCZENIEM ZW ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI Data wpływu /wypełnia sąd/ Pouczenie 1). Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE UPADŁOŚĆ LIKWIDACYJNA 7. Sąd i uczestnicy postępowania upadłościowego: i. upadły (dłużnik) ii. Syndyk iii. Wierzyciele

Bardziej szczegółowo

s. 12 s. 19 tabela FORMA I RYGOR UMOWY SPÓŁKI WZORZEC UMOWY

s. 12 s. 19 tabela FORMA I RYGOR UMOWY SPÓŁKI WZORZEC UMOWY s. 12 Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XVII Wykaz wykorzystanych aktów normatywnych... XXXVII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Prawa zastawnicze ogólna charakterystyka... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Skyline Insolvency Solutions na seminarium BCC.

Prezentacja Skyline Insolvency Solutions na seminarium BCC. Prezentacja Skyline Insolvency Solutions na seminarium BCC. Strzeżonego Pan Bóg strzeże czyli co by było gdyby W okresie normalnego prowadzenia działalności gospodarczej większość przedsiębiorców nie bierze

Bardziej szczegółowo

Sanacja i upadłość przedsiębiorców. Podmioty postępowania restrukturyzacyjnego

Sanacja i upadłość przedsiębiorców. Podmioty postępowania restrukturyzacyjnego Sanacja i upadłość przedsiębiorców Podmioty postępowania restrukturyzacyjnego Cel postępowania restrukturyzacyjnego Art. 3. Prawa restrukturyzacyjnego 1. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA. UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA. Zasady upadłości wobec osób fizycznych Osoba fizyczna przedsiębiorca i quasiprzedsiębiorca 1) Zasada optymalizacji 2) Zasada zachowania przedsiębiorstwa 3) Zasada oddłużenia : Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Czym jest upadłość? Upadłość to sądowe potwierdzenie stanu niewypłacalności dłużnika mającego co do zasady wielu wierzycieli.

Czym jest upadłość? Upadłość to sądowe potwierdzenie stanu niewypłacalności dłużnika mającego co do zasady wielu wierzycieli. Prawo upadłościowe. Czym jest upadłość? Upadłość to sądowe potwierdzenie stanu niewypłacalności dłużnika mającego co do zasady wielu wierzycieli. Upadłość to inaczej egzekucja generalna. Jeżeli dłużnik

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824)

o rządowym projekcie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824) Druk nr 3275-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o rządowym projekcie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824) Sejm na

Bardziej szczegółowo

Postępowanie sanacyjne w nowym prawie restrukturyzacyjnym. Regulacje prawne i praktyka

Postępowanie sanacyjne w nowym prawie restrukturyzacyjnym. Regulacje prawne i praktyka Postępowanie sanacyjne w nowym prawie restrukturyzacyjnym Regulacje prawne i praktyka Charakterystyka postępowań restrukturyzacyjnych Karol Pietras Cele postępowania restrukturyzacyjnego Postępowanie restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego układu

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego układu Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Orzecznictwo... Wprowadzenie... XI XV XXIII XXV Rozdział I. Charakter prawny układu... 1 1. Zagadnienia wstępne... 1 2. Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 23 stycznia 2004 r. III PZP 18/03

Uchwała z dnia 23 stycznia 2004 r. III PZP 18/03 Uchwała z dnia 23 stycznia 2004 r. III PZP 18/03 Przewodniczący SSN Józef Iwulski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Jerzy Kwaśniewski, Andrzej Wasilewski. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I JEGO SKUTKACH TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE. DZIAŁ I Przepisy wstępne

CZĘŚĆ PIERWSZA PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I JEGO SKUTKACH TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE. DZIAŁ I Przepisy wstępne Dz.U.2017.2344 t.j. z dnia 2017.12.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 15 grudnia 2017 r. do: 29 kwietnia 2018 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe CZĘŚĆ PIERWSZA PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE A. SPŁATA WIERZYCIELI W RATACH, Z BIEŻĄCYCH PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA DŁUŻNIKA ( PLAN SPŁAT RATALNYCH ):

POSTANOWIENIE A. SPŁATA WIERZYCIELI W RATACH, Z BIEŻĄCYCH PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA DŁUŻNIKA ( PLAN SPŁAT RATALNYCH ): Sygn. akt X GRs 6/16 POSTANOWIENIE Dnia 29 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziale Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sędzia-komisarz: SSR Monika

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. <Prawo upadłościowe> CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I. Przepisy wstępne

USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. <Prawo upadłościowe> CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I. Przepisy wstępne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259. [Prawo upadłościowe i naprawcze] 1)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

Sanacja i upadłość przedsiębiorców

Sanacja i upadłość przedsiębiorców Sanacja i upadłość przedsiębiorców ì Ćwiczenia 9-10: - Likwidacja masy upadłości - Układ w upadłości wzmianka - Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Komentarz 1

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Komentarz 1 Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury XXI XXIII XXVII Komentarz 1 Prawo upadłościowe i naprawcze z 28.2.2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) 3 Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe 1

Prawo upadłościowe 1 Prawo upadłościowe 1 z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) 2 Tekst jednolity z dnia 5 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 233) 3 (zm.: Dz.U. 2015, poz. 978, poz. 1166, poz. 1259, poz. 1844) Spis

Bardziej szczegółowo

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie układu.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie układu. Elementarz prawa upadłościowego Postępowanie o zatwierdzenie układu ogólna charakterystyka Bartosz Nowicki Adwokat w Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy Cel postępowania restrukturyzacyjnego Celem postępowania

Bardziej szczegółowo

28. Prawo upadłościowe 1

28. Prawo upadłościowe 1 PrUp. Prawo upadłościowe 1 z dnia lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) 2 Tekst jednolity z dnia 5 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 233) 3 (zm.: Dz.U. 2015, poz. 978, poz. 1166, poz. 1259, poz. 1844)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2019 r. Poz. 55

Warszawa, dnia 11 stycznia 2019 r. Poz. 55 Warszawa, dnia 11 stycznia 2019 r. Poz. 55 USTAWA z dnia 6 grudnia 2018 r. 1), 2) o Krajowym Rejestrze Zadłużonych Art. 1. Minister Sprawiedliwości prowadzi w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr

Bardziej szczegółowo

Upadłość przedsiębiorcy Kwestie upadłości podmiotów gospodarczych reguluje ustawa z dnia 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz U poz.

Upadłość przedsiębiorcy Kwestie upadłości podmiotów gospodarczych reguluje ustawa z dnia 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz U poz. Upadłość przedsiębiorcy Kwestie upadłości podmiotów gospodarczych reguluje ustawa z dnia 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz U poz. 535). Przepisy ustawy stosuje się do dłużników będących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów... XIX Wykaz skrótów....................................................... XIX Rozdział 1. Zagadnienia ogólne......................................... 1 1 1. Pojęcie prawa upadłościowego i naprawczego........................

Bardziej szczegółowo

Część PIERWSZA. PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I JEGO SKUTKACH. Tytuł I. Przepisy ogólne.

Część PIERWSZA. PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I JEGO SKUTKACH. Tytuł I. Przepisy ogólne. Prawo upadłościowe 1)2) z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) tj. z dnia 2 października 2009 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1361) tj. z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1112) tj. z dnia

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W ZARYSIE. Autor: Feliks Zedler. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W ZARYSIE. Autor: Feliks Zedler. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W ZARYSIE Autor: Feliks Zedler Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Pojęcie i nazwa prawa 1. Pojęcie prawa upadłościowego i naprawczego 2. Zarys rozwoju historycznego

Bardziej szczegółowo

BM KOBYLIN Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zdunach DODATKOWE INFORMACJE DLA WIERZYCIELI

BM KOBYLIN Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zdunach DODATKOWE INFORMACJE DLA WIERZYCIELI DGA Centrum Sanacji Firm S.A. Zarządca w postępowaniu sanacyjnym BM KOBYLIN Sp. z o.o. w restrukturyzacji ul. 1-ego Maja 3, 63-760 Zduny Nr KRS: 0000265094 BM KOBYLIN Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski

POSTANOWIENIE. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski Sygn. akt I CZ 22/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 maja 2009 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (NOWY PROJEKT)

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (NOWY PROJEKT) PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (NOWY PROJEKT) Art. 1. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 1 r. poz. 1112, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09

Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09 Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09 Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 60 poz z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 1) CZĘŚĆ PIERWSZA PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I JEGO SKUTKACH

Dz.U Nr 60 poz z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 1) CZĘŚĆ PIERWSZA PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I JEGO SKUTKACH Kancelaria Sejmu s. 1/193 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 U S T AWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, 2491, z 2018 r. poz. 398, 685, 1544, 1629. Prawo upadłościowe

Bardziej szczegółowo

Pozycja wierzyciela prowadzącego egzekucję wobec dłużnika zagrożonego niewypłacalnością. II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego Warszawa 2015

Pozycja wierzyciela prowadzącego egzekucję wobec dłużnika zagrożonego niewypłacalnością. II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego Warszawa 2015 Pozycja wierzyciela prowadzącego egzekucję wobec dłużnika zagrożonego niewypłacalnością II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego Warszawa 2015 Postępowanie egzekucyjne a otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2016 r. Poz. 1574

Warszawa, dnia 29 września 2016 r. Poz. 1574 Warszawa, dnia 29 września 2016 r. Poz. 1574 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo restrukturyzacyjne 1.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Agnieszka Łuniewska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Agnieszka Łuniewska Sygn. akt II CSK 826/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 września 2016 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Monika Koba SSN Bogumiła Ustjanicz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................ Wykaz skrótów......................................... Wykaz literatury........................................ XV XVII XXIII Prawo restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 3. Masa upadłości i. Ustalenie składu masy upadłości ii. iii. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis treści

Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie zarządu... 1 2. Ewolucja egzekucji przez zarząd przymusowy w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 1) CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I.

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 1) CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I. Kancelaria Sejmu s. 1/176 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259, 1844. Prawo upadłościowe 1) CZĘŚĆ PIERWSZA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................ Wykaz skrótów......................................... Wykaz literatury........................................ XIX XXI XXXI Prawo upadłościowe z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2017 r. Poz. 2344

Warszawa, dnia 15 grudnia 2017 r. Poz. 2344 Warszawa, dnia 15 grudnia 2017 r. Poz. 2344 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo upadłościowe 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze Dr Anna Rachwał 2014/2015 Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu 1. Skutki ogłoszenia upadłości 2. Układ (i) treść układu (propozycje układowe) (ii) przyjęcie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Część pierwsza Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach

U S T A W A z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Część pierwsza Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 U S T A W A z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach Tytuł I Przepisy ogólne Dział

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt IV CZ 53/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 lipca 2015 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciela.

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciela. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciel Miejsce: Wrocław Termin: 23-24.02.2015, poniedziałek - wtorek, I dzień: 10.30-16.30, II

Bardziej szczegółowo

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe Postępowanie układowe Postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, a może być prowadzone jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających

Bardziej szczegółowo

Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 978) Tekst jednolity z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1574) 1 (zm.: Dz.U. 2016, poz. 996, poz. 1579, poz. 1948, poz. 2260)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:34:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:34:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2014 godz. 21:34:23 Numer KRS: 0000085033 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe Wydawanie decyzji i postanowień Postępowanie podatkowe Decyzja a postanowienie Art. 207 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. 2. Decyzja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 835

Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 835 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 835 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Co to jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego prawa?

Co to jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego prawa? Co to jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego prawa? Od 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego wprowadzona została instytucja zwana upadłością konsumencką, czyli

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I POSTEPOWANIE NAPRAWCZE

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I POSTEPOWANIE NAPRAWCZE Materiał do samodzielnego studiowania tematu z prawa w turystyce i hotelarstwie. Trudne lub niezrozumiałe problemy, studenci będą mogli wyjaśnić z prowadzącym zajęcia, w czasie jego dyżuru. UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Bardziej szczegółowo

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe Przyspieszone postępowanie układowe Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie (art. 3 ust. 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

1. Prawo upadłościowe 1,2

1. Prawo upadłościowe 1,2 1. Prawo upadłościowe 1,2 z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) Tekst jednolity z dnia 5 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 233) 3 (zm.: Dz.U. 2015, poz. 978, poz. 1166) Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

- o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-77-08 Druk nr 654 Warszawa, 11 czerwca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji. Prawo upadłościowe i naprawcze. Data w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców aspekty praktyczne

Tytuł prezentacji. Prawo upadłościowe i naprawcze. Data w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców aspekty praktyczne Tytuł prezentacji Prawo upadłościowe i naprawcze Data w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców aspekty praktyczne WPROWADZENIE Przedmiot wykładu Wprowadzenie upadłości firm w Polsce zmiany w

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 928 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2094 cz.2 Warszawa, 22 stycznia 2014 r.

Druk nr 2094 cz.2 Warszawa, 22 stycznia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-48-13 Druk nr 2094 cz.2 Warszawa, 22 stycznia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 6. Uwagi wprowadzające... 31

Spis treści. 6. Uwagi wprowadzające... 31 Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... XV XIX XXVII Rozdział I. Historycznoporównawcze i prawnoporównawcze ujęcie stanowiska prawnego syndyka oraz jego udziału w procesie dotyczącym masy upadłości...

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne

Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/133 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613. Prawo upadłościowe i naprawcze

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:01:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:01:49 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2017 godz. 18:01:49 Numer KRS: 0000238567 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1112 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.07.2014 godz. 23:12:02 Numer KRS: 0000299799

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.07.2014 godz. 23:12:02 Numer KRS: 0000299799 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.07.2014 godz. 23:12:02 Numer KRS: 0000299799 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Literatura... XXIV

Spis treści. Wykaz skrótów... Literatura... XXIV Wstęp................................................ Wykaz skrótów.......................................... XVII XIX Literatura.............................................. XXIV Prawo restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:39:00 Numer KRS: 0000251197

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:39:00 Numer KRS: 0000251197 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:39:00 Numer KRS: 0000251197 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 9 stycznia 2003 r. Druk nr 311

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 9 stycznia 2003 r. Druk nr 311 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 9 stycznia 2003 r. Druk nr 311 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Komunikat. Art. 86 zgodnie, z którym na syndyku ciąży obowiązek zawarcia umów,

Komunikat. Art. 86 zgodnie, z którym na syndyku ciąży obowiązek zawarcia umów, Komunikat W dniu 6 listopada 2014 r. miało miejsce spotkanie syndyka z grupą około 100 mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej,,Śródmieście w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi. Celem spotkania było

Bardziej szczegółowo

Dz.U USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze1) (Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2003 r.) CZĘŚĆ PIERWSZA

Dz.U USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze1) (Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2003 r.) CZĘŚĆ PIERWSZA Dz.U.03.60.535 2004.01.01 zm. Dz.U.03.217.2125 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 zm. Dz.U.04.91.871 zm. Dz.U.04.96.959 2004.05.02 zm. Dz.U.04.96.959 2004.07.01 zm. Dz.U.04.121.1264 zm. Dz.U.04.146.1546 2004.08.21

Bardziej szczegółowo