ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH (PI) NA DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Załącznik 2. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Załącznik 4. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ RPO WM W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO Załącznik 5. SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY Załącznik 6. METODYKI DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WDRAŻANIA WYBRANYCH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

2 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIK 1. TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH... 3 ZAŁĄCZNIK 2. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ... 6 ZAŁĄCZNIK 4. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ RPO WM W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO ZAŁĄCZNIK 5. SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY ZAŁĄCZNIK 6. METODYKI DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WDRAŻANIA WYBRANYCH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK 6.1 METODYKA PLANU ROZWOJU UZDROWISKA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA ZAŁĄCZNIK 6.2 METODYKA PLANU ROZWOJU ZBIORNIKÓW WODNYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA

3 ZAŁĄCZNIK 1. TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Nazwa i nr osi priorytetowej 1. GOSPODARKA WIEDZY 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Nr działania Nr poddziałania (jeśli dotyczy) Nr Celu tematycznego Nr priorytetu inwestycyjnego a b b b b c c c c c a a a b b a c a c c a a b c c c c

4 5. OCHRONA ŚRODOWISKA 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 8. RYNEK PRACY e e e e e b b a a b b c c c c c d b b b b b b d d d d i i iii iii v 4

5 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 10. WIEDZA I KOMPETENCJE 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA v iv vi vi i i iv iv iv v i i i i i iv iv iv iv iii b b b b b a a a a a 13. POMOC TECHNICZNA PI nie dotyczy pomocy technicznej 5

6 ZAŁĄCZNIK 2. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi priorytetowej Działanie 1.1 Działanie 1.2 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 1.3 Nazwa osi priorytetowej Działanie 2.1 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie GOSPODARKA WIEDZY Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) (24) Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach EPC (25) Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Źródło EPC szt Liczba wdrożonych wyników prac B+R szt Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych szt (24) Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach EPC Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury szt Liczba wprowadzonych innowacji produktowych szt Liczba wprowadzonych innowacji procesowych szt Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych szt Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego szt szt szt

7 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi priorytetowej Działanie 3.1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 3.2 Działanie 3.3 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 3.4 Nazwa wskaźnika 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia w zakresie promocji przedsiębiorczości Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt szt przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa Liczba kontaktów biznesowych szt Liczba obsłużonych inwestorów szt Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji szt szt Liczba kontaktów biznesowych szt Poddziałanie (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC nd 2014 Poddziałanie (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC nd 2014 Poddziałanie Liczba wprowadzonych innowacji produktowych szt Liczba wprowadzonych innowacji procesowych szt (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC nd 2014 nd wskaźnik o charakterze informacyjnym 7

8 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 4.1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 4.2 Działanie 4.3 Poddziałanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Liczba wprowadzonych innowacji produktowych szt Liczba wprowadzonych innowacji procesowych szt (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC nd 2014 Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych MWhe/rok MWht/rok tony równoważnika CO 2/rok Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu GJ/rok (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważnika CO 2/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (32) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych GJ/rok Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło kwh/rok

9 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Nazwa wskaźnika (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Jednostka miary tony równoważnika CO 2/rok Wartość bazowa Rok bazowy Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (32) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych GJ/rok Szacowana wartość docelowa (2023) kwh/rok tony równoważnika CO 2/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Źródło Poddziałanie Poddziałanie Działanie 4.4 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (32) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych GJ/rok kwh/rok tony równoważnika CO 2/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych GJ/rok tony równoważnika CO 2/rok

10 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 4.5 Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 5.1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 5.2 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Poziom emisji PM 10 Mg/rok Poziom emisji PM 2,5 Mg/rok (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważnika CO 2/rok Poziom emisji PM 10 Mg/rok Poziom emisji PM 2,5 Mg/rok (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważnika CO 2/rok Poziom emisji PM 10 Mg/rok Poziom emisji PM 2,5 Mg/rok (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź 5. OCHRONA ŚRODOWISKA Pojemność obiektów małej retencji tony równoważnika CO 2/rok Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt szt m Obszar zabezpieczony przed ruchami masowymi ha Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach renaturalizacji szt Liczba projektów dotyczących zakupu sprzętu dla służb ratowniczych szt

11 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Poddziałanie Działanie 5.3 Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 6.1 Poddziałanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów os (17) Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest tony/rok Mg Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów os (17) Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE (9) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) tony/rok Mg RLM osoby RLM osoby Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło odwiedziny/rok EPC (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M EPC Liczba nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy EPC Poddziałanie Liczba uczestników imprez kulturalnych os Poddziałanie (9) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne odwiedziny/rok

12 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Poddziałanie Działanie 6.2 Działanie 6.3 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 7.1 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 7.2 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Nazwa wskaźnika (9) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (9) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (23) Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło odwiedziny/rok odwiedziny/rok ha (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M EPC Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC Liczba nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy EPC (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M EPC Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC Liczba nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy EPC (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M EPC Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC Liczba nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy EPC INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych szt./rok Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego 8. RYNEK PRACY 12

13 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie 8.1 Działanie 8.2 Działanie 8.3 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 8.4 Nazwa wskaźnika (C) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (C) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (C) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika referencyjnego Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika referencyjnego Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika referencyjnego Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika referencyjnego Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały wiedze nt. kompetencji nabytych podczas pobytu i pracy zagranicą Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Poddziałanie Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło os. 45% % os. 31% % szt os. 45% % os. 40% % os. 31% % os. 27% % os. 95% % szt szt szt. 50% % os. 74% % 13

14 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Działanie 8.5 Działanie 8.6 Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 9.1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 9.2 Poddziałanie Nazwa wskaźnika Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło os. 52% % os. 80% % os. 51% % os. 52% % Liczba opracowanych strategii zarządzania wiekiem szt. 87% % Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu os. 53% % os os. 10% % SL2014 os. 36% % SL2014 os. 27% % SL2014 os. 10% % SL2014 os. 36% % SL2014 os. 27% % SL2014 szt SL2014 szt SL

15 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Poddziałanie Działanie 9.3 Nazwa osi priorytetowej Działanie 10.1 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa wskaźnika Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 10. WIEDZA I KOMPETENCJE Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego. Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba szkół w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt SL2014 os SL2014 szt SL2014 os SL2014 szt SL2014 os. 26% % SL2014 os. 85% % SL2014 szt. 100% % SL2014 os. 50% % SL2014 szt. 100% % SL2014 os. 85% % SL2014 os. 50% % SL

16 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Działanie 10.2 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 10.3 Nazwa osi priorytetowej Działanie 11.1 Poddziałanie Nazwa wskaźnika Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Liczba osób które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Liczba osób które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Liczba osób które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach Poddziałanie Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach Działanie 11.2 Działanie 11.3 Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach Liczba projektów wspartych przy pomocy instrumentów finansowych Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło os. 85% % SL2014 os. 50% % SL2014 os. 33% % SL2014 szt. 100% % SL2014 os. 33% % SL2014 szt. 100% % SL2014 os. 33% % SL2014 szt. 100% % SL2014 os. 50% % SL2014 os. 50% % SL2014 os. 35% % SL2014 os. 33% % SL2014 szt. nd nd 200 szt. nd nd 200 szt. nd nd 150 szt. nd nd 30 16

17 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie 11.4 Nazwa osi priorytetowej: Działanie 12.1 Nazwa wskaźnika Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach 12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt. nd nd 100 Poddziałanie (36) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi os. nd nd 3,3 mln Poddziałanie (36) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi os. nd nd 3,3 mln Poddziałanie (36) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi os. nd nd 2,2 mln Poddziałanie (36) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi os. nd nd 1,1 mln Działanie 12.2 Nazwa osi priorytetowej Działanie 13.1 Młodzież szkolna w zorganizowanych grupach odwiedzająca wsparte instytucje popularyzujące naukę i innowacje 13. POMOC TECHNICZNA* Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) os. nd nd 100 tys. % 3, ,4 liczba 1, ,0 liczba dni 200, ,3 Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów skala 1-5 4, ,4 *W przypadku Pomocy Technicznej wyróżnia się wskaźniki rezultatu. System monitorowania System monitorowania System monitorowania Badanie ankietowe 17

18 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa osi priorytetowej Działanie 1.1 Działanie 1.2 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 1.3 Nazwa osi priorytetowej Działanie 2.1 Poddziałanie Poddziałanie GOSPODARKA WIEDZY Nazwa wskaźnika Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R (27) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt. nd 7 EUR nd (1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa (2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (26) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi EUR nd przedsiębiorstwa nd 99 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R przedsiębiorstwa nd 166 (1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa 7 34 (2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa 7 34 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR nd Liczba wspartych laboratoriów badawczych szt. nd 34 (1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa (2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług EUR nd szt. nd 7 Liczba wspartych laboratoriów badawczych szt. nd CYFROWA MAŁOPOLSKA Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego szt Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) szt. nd 34 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego szt. nd 37 18

19 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 3.1 Nazwa wskaźnika Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt. nd 1 szt szt. nd 20 szt. nd 60 Poddziałanie Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha nd 300 Poddziałanie Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha nd 100 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Poddziałanie Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym szt. nd 48 szt. nd 12 szt. szt. nd nd (2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa nd 200 Poddziałanie Działanie 3.4 Poddziałanie Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjnoprocesowe (3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje przedsiębiorstwa nd 200 EUR nd przedsiębiorstwa nd 50 przedsiębiorstwa

20 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 4.1 Poddziałanie Nazwa wskaźnika (7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło EUR nd przedsiębiorstwa EUR nd (2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa 0 32 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (29) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy EUR nd przedsiębiorstwa (2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa 0 15 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (29) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy EUR nd przedsiębiorstwa 0 15 (2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE EUR nd MWe MWt szt szt. szt. szt. 20

21 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Nazwa wskaźnika Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło km Działanie 4.2 Działanie 4.3 (1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa nd 190 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE MWe MWt szt. szt. szt. Poddziałanie energetycznie budynków szt Poddziałanie energetycznie budynków szt Poddziałanie szt. energetycznie budynków szt budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego szt. Poddziałanie (31) Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii gospodarstwa domowe nd Działanie 4.4 Poddziałanie źródeł ciepła szt Poddziałanie źródeł ciepła szt Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej km km Poddziałanie źródeł ciepła szt Działanie

22 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Nazwa wskaźnika Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt. nd 110 os. nd 9350 obiektów parkuj i jedź szt. nd 26 Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź szt. nd 1415 Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź szt. nd 26 zintegrowanych węzłów przesiadkowych szt. nd 18 Długość wybudowanych dróg dla rowerów km nd 105 Długość przebudowanych dróg dla rowerów km nd 13 Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych km nd 15 obiektów Bike&Ride szt. nd 26 Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride szt. nd 110 Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych szt. nd 1 Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej szt. nd Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej os. nd obiektów parkuj i jedź szt. nd Poddziałanie Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź szt. nd Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź szt. nd zintegrowanych węzłów przesiadkowych szt. nd Długość wybudowanych dróg dla rowerów km nd Długość przebudowanych dróg dla rowerów km nd 22

23 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa osi priorytetowej Działanie 5.1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 5.2 Poddziałanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych km nd obiektów Bike&Ride szt. nd Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride Długość wyznaczonych buspasów km nd Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych szt. nd 5. OCHRONA ŚRODOWISKA urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej Liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej Liczba wyremontowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej (20) Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej Powierzchnia terenu objęta renaturalizacją obszarów hydrogenicznych oraz utrzymaniem obszarów wodno-błotnych Liczba osuwisk objętych wsparciem szt. nd Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof Liczba wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Liczba obiektów poddanych usuwaniu wyrobów zawierających azbest szt. nd szt. szt. szt. szt. nd nd nd nd Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło os. nd ha nd szt. nd 12 szt. szt. nd nd szt

24 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Działanie 5.3 Nazwa wskaźnika Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Liczba obiektów poddanych usuwaniu wyrobów zawierających azbest szt. nd Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt km Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej km Poddziałanie oczyszczalni ścieków komunalnych Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt. szt. Długość wybudowanej sieci wodociągowej km nd Długość przebudowanej sieci wodociągowej km nd Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej km Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej km Poddziałanie oczyszczalni ścieków komunalnych Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt. szt. Długość wybudowanej sieci wodociągowej km nd Nazwa osi priorytetowej Działanie 6.1 Długość przebudowanej sieci wodociągowej km nd 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE Poddziałanie Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem szt

25 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Poddziałanie Liczba zrealizowanych imprez kulturalnych szt. nd 17 Poddziałanie Liczba instytucji kultury objętych wsparciem szt. nd 13 Poddziałanie Długość szlaków turystycznych km nd 93 Poddziałanie Długość szlaków turystycznych km nd 222 Działanie 6.2 Działanie 6.3 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 7.1 Poddziałanie Liczba wspartych form ochrony przyrody szt. nd 30 Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem Źródło szt. nd 7 szt. nd 5 (1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa nd 8 (2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa nd 8 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR nd Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych szt (1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa nd 9 (2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa nd 9 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR nd Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych szt (1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa nd 10 (2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa nd 10 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR nd Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych szt INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Długość wybudowanych dróg wojewódzkich km 7 41 Długość przebudowanych dróg wojewódzkich km obwodnic szt. 2 4 Poddziałanie Długość przebudowanych dróg powiatowych km

26 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Działanie 7.2 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 8.1 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Długość przebudowanych dróg gminnych km 3 3 Długość wybudowanych dróg powiatowych km 0 1 Długość wybudowanych dróg gminnych km 0 1 Długość przebudowanych dróg powiatowych km Długość przebudowanych dróg gminnych km 5 5 Liczba zakupionych pojazdów kolejowych szt. nd 10 Liczba wybudowanego / przebudowanego zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego (12) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych /rozbudowanych systemów integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu obiektów parkuj i jedź" szt. nd Liczba przebudowanych / odnowionych dworców kolejowych szt. nd 8. RYNEK PRACY (C) Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Źródło szt. nd 1 km nd 29 szt. nd 1 os ogółem K M Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie os. n/d (C) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie os. n/d os. os. n/d n/d ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M 26

27 WSKAŹNIKI PRODUKTU Działanie 8.2 Działanie 8.3 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 8.4 Poddziałanie Nazwa wskaźnika Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (C) Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Jednostka miary os. os. Wartość pośrednia (2018) n/d ogółem K M Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie os. n/d (C) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie os. n/d (C) Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie (C) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie os. os. os. n/d n/d ogółem K M Szacowana wartość docelowa (2023) ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M Źródło os os. n/d 330 szt. n/d os. n/d os. n/d n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym 27

28 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Działanie 8.5 Działanie 8.6 Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 9.1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 9.2 Poddziałanie Nazwa wskaźnika Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie Liczba przedsiębiorstw tzw. wysokiego wzrostu objętych usługami rozwojowymi w programie Liczba przedsiębiorstw działających z branżach/sektorach istotnych dla rozwoju województwa Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie Jednostka miary os. szt. szt. Wartość pośrednia (2018) n/d n/d n/d Szacowana wartość docelowa (2023) n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym Źródło os. n/d os. n/d Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 szt. n/d Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie os. n/d Liczba pracodawców wspartych z zakresu zarządzania wiekiem szt. n/d 225 Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS os. n/d Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (C) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (C) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie szt. n/d 3 os os. nd os os. nd os

29 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Poddziałanie Działanie 9.3 Nazwa osi priorytetowej Działanie 10.1 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło os. nd os os Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem szt. nd 500 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 10. WIEDZA I KOMPETENCJE Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie os. nd szt. nd 1284 os. nd 5566 szt. nd 6416 os. nd os Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie os. nd 6260 Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie os. nd Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym szt. nd 230 szt. nd 230 os Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie os. nd 2600 Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie os. nd

30 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Działanie 10.2 Poddziałanie , Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie. os. nd Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie Szacowana wartość docelowa (2023) n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym Źródło os Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie os. nd 1000 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie os. nd 6240 os. nd 2745 szt. nd 50 szt. 1 7 os. nd os. nd 9150 szt. nd 115 szt os. nd 4782 os. nd 2105 szt. nd 15 szt. 1 2 os. nd

31 WSKAŹNIKI PRODUKTU Działanie 10.3 Nazwa osi priorytetowej Działanie 11.1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 11.2 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie os. nd Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie os. nd 3830 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie os. nd REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 98 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach Źródło szt. nd 77 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 98 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. nd 77 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. nd 60 Działanie 11.3 Liczba wspartych funduszy pożyczkowych szt. nd 1 Działanie 11.4 Nazwa osi priorytetowej: Działanie 12.1 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 33 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA szt. nd 26 Poddziałanie Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt. 0 1 Poddziałanie Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt. 0 5 Poddziałanie Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt Poddziałanie Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt. 0 2 Działanie 12.2 Liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowacje szt. nd 1 Nazwa osi priorytetowej Działanie POMOC TECHNICZNA Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej szt. n/d n/d Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy szt. n/d n/d Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji os. n/d n/d System monitorowania System monitorowania System monitorowania 31

32 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. n/d n/d Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów szt. n/d n/d Liczba opracowanych ekspertyz szt. n/d n/d Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów os. n/d n/d Liczba odwiedzin portalu informacyjnego / serwisu internetowego szt. n/d n/d Liczba działań informacyjno promocyjnych o szerokim zasięgu szt. n/d n/d Źródło System monitorowania System monitorowania System monitorowania System monitorowania System monitorowania System monitorowania 32

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA Działanie

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, r. Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 projekt OPOLE, LUTY 2015 r. 1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i rezultatu w ramach EFRR Osi 6 Rozwój miast Jednostka Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (2023) 4.c Sprzedaż energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 wymienione zostały

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Tabela 1. Wskaźniki Strategii ZIT powiązane z realizacją RPO WM oraz POIiŚ C - Cel / P- Priorytet/ C 1: Wysoka konkurencyjno gospodarcza KrOF Nazwa P 1.1: Wysoki potencjał i konkurencyjno przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Nazwa Osi owej Nazwa Działania Nazwa Poddziałania 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD -2020 z dn. 27 lipca 2016 r. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD -2020 1. Tabela wskaźników

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria regionu 1 Wartość Bazowa 2 Rok bazowy

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt.

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela ów produktu dla działań i poddziałań Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjn y (PI) a produktu Jednostka miary pośrednia a Common Indicator Agregowal ność

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie ZAŁ. 3 TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka Częstotliwość pomiaru Wartość w roku bazowym Zakładana wartość w roku docelowym (2013) PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone Załącznik Nr 1 do Strategii Inwestycyjnej dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Wykaz wskaźników w ramach IF Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Załącznik 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL -2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 1 Wskaźniki produktu...

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni

Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni Zalącznik 1. WLWK 2014 dla EFRR, FS, PT Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie Demarkacja Wartość docelowa wskaźnik output - produkt output - rezultat bezpośredni Common Indicator Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE

Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE FISZKA PROJEKTOWA stanowi propozycje projektów do zamieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Głogowa

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ W ZAKRESIE DZIAŁANIA 7.2 ORAZ OSI X POMOC TECHNICZNA Rzeszów, 14 lipca 2015 r. 1 priorytetowej: Działanie 7.2 pracujących,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI WSKAŹNIKI Cel 1 Wysoki poziom wewnętrznej integracji MOF i wsparcie powiązań interregionalnych. Działanie 1. Rozwijanie komunikacji przyjaznej środowisku. Priorytet inwestycyjny 4e RPO-L2020, 4.v. POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Lata RAZEM % War. realiz realiza. tość. Razem cji. Razem Nazwa wskaźnika wskaź. planowane (PRODUKTU) nika

Lata RAZEM % War. realiz realiza. tość. Razem cji. Razem Nazwa wskaźnika wskaź. planowane (PRODUKTU) nika CEL OGÓLNY I. Lata 216-218 219-221 222-223 RAZEM 216-223 War realiz realiza Wart realiza tość Wartoś a Razem cji Razem ość z cji Planowan. z Planowan. ć z cji Planowan wartoś Nazwa wskaźnika wskaź planowane

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 12 263 63 33 http://www.noworol.eu, e-mail: konsulting@noworol.eu Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia Formularz Karty

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m od uruchomienia programu wkład UE = 16/3*100% =

w okresie sprawozdawczy m od uruchomienia programu wkład UE = 16/3*100% = TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r. Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m wkład UE

w okresie sprawozdawczy m wkład UE TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań działania/ Nazwa Osi Nazwa Nazwa P poddziałan Nazwa wskaźnika rezultatu Inwestyc owej Działania ia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m wkład UE

w okresie sprawozdawczy m wkład UE TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZI BOF abela nr 1. Wskaźniki monitorowania Strategii ZI BOF na poziomie strategicznym 1 Lp. Wskaźnik Okres raportowania Poziom odniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego l.p. numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ I INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 W Szczegółowym opisie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO II KWARTAŁ 2018 R. Anna Kolawa. nr tel.:

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO II KWARTAŁ 2018 R. Anna Kolawa. nr tel.: Załącznik nr I - Informacja kwartalna z realizacji programu operacyjnego Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Dane aktualne na dzień 2018-06-30 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok)

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok) Załącznik Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 0- A. Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok)

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok) Załącznik Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 0-00 A. Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik kluczowy. Wskaźnik kluczowy (krajowy) - produkt. Wskaźnik kluczowy (krajowy) rezultat bezpośredni

Wskaźnik kluczowy. Wskaźnik kluczowy (krajowy) - produkt. Wskaźnik kluczowy (krajowy) rezultat bezpośredni Załącznik 1. Wspólna Lista ów Kluczowych 2014-2020 EFRR, FS. Nazwa a Typ a Rodzaj a Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI 24) (O/K/M) [EPC] x 1 1a, 1b Liczba naukowców pracujących w ulepszonych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw sposób Liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA , SKŁADANA PO I KWARTALE 2018 R.

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA , SKŁADANA PO I KWARTALE 2018 R. INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020, SKŁADANA PO I KWARTALE 2018 R. Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski Zgodnie z 5 Umowy o warunkach i sposobie Realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ANKIETY MONITORINGOWEJ DLA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ANKIETY MONITORINGOWEJ DLA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ANKIETY MONITORINGOWEJ DLA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA 2016-2025 POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2016 1 Nazwa Beneficjenta 1.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo