Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania"

Transkrypt

1 Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań działania/ Nazwa Osi Nazwa Nazwa P poddziałan Nazwa wskaźnika rezultatu Inwestyc owej Działania ia bezpośredniego yjny 1. Nazwa osi Działanie priorytetowej: Wzmocnienie Publiczna innowacyjności infrastruktur i konkurencyjności a na rzecz gospodarki badań i innowacji 1.1 PI 1a 1. Wzrost udziału przychodów związanych z realizacją badań dla sektora przedsiębiorstw w ogólnych przychodach jednostki naukowej realizującej projekt PI 1a 2. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej PI 1a 3. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej Wartość bazowa (dot. wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej) Rok bazowy (dot. wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej) 4. Działanie 1.2. Poddziałanie Wsparcie procesów Promowanie badawczorozwojowych inwestycji przedsiębior stw w badania i innowacje PI 1b 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8), O/K/M PI 1b 2. Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych PI 1b 3. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej PI 1b 4. Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych PI 1b 5. Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych 9. Poddziałanie PI 1b 1. Liczba utworzonych miejsc pracy u Wsparcie prac B+R ostatecznych odbiorców IF poprzez instrumenty finansowe PI 1b 2. Wartość inwestycji dokonanych przez ostatecznych odbiorców IF PI 1b 3. Liczba przedsiębiorstw dokapitalizowanych na etapie inkubacji 12. Działanie 1.3 Poddziałanie Wsparcie Wsparcie procesów przedsiębior badawczorozwojowych w czości akademickie przedsiębiorstwach j akademickich PI 1b 1. Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych PI 1b 2. Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych PI 1b 3. Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych PI 1b 4. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej PI 1b 5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8), O/K/M 17. Poddziałanie Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe PI 1b 1. Liczba utworzonych miejsc pracy u ostatecznych odbiorców IF PI 1b 2. Wartość inwestycji dokonanych przez ostatecznych odbiorców IF PI 1b 3. Liczba przedsiębiorstw dokapitalizowanych na etapie inkubacji

2 20. Działanie 1.4. Wsparcie rozwoju przedsiębior czości Poddziałanie Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw PI 3a 1. Liczba utworzonych miejsc pracy u ostatecznych odbiorców IF PI 3a 2. Wartość inwestycji dokonanych przez ostatecznych odbiorców IF 22. Poddziałanie Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu PI 3a 1. Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu 23. Poddziałanie Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego PI 3a 1. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych PI 3a 2. Liczba przedsiębiorstw korzystajacych z obiektów przeznaczonych na wsparcie działalności biznesowej 25. Działanie 1.5. Poddziałanie Pożyczki dla MŚP na Opracowyw nowe modele anie i biznesowe wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP PI 3b 1. Liczba utworzonych miejsc pracy u ostatecznych odbiorców IF PI 3b 2. Wartość inwestycji dokonanych przez ostatecznych odbiorców IF PI 3b 3. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport 28. Poddziałanie PI 3b 1. Liczba kontraktów handlowych Wsparcie procesu zagranicznych podpisanych przez umiędzynarodowieni przedsiębiorstwa wsparte w zakresie a przedsiębiorstw internacjonalizacji 29. Poddziałanie Wsparcie procesu umiędzynarodowieni a przedsiębiorstw PI 3b 2. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport 30. Poddziałanie Wsparcie procesu umiedzynarodowieni a przedsiębiorstw akademickich PI 3b 1. Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji 31. oddziałanie Wsparcie procesu umiedzynarodowieni a przedsiębiorstw akademickich PI 3b 2. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport 32. Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansow Poddziałanie anych Instrumenty zdolności w finansowe dla zakresie innowacyjnych MŚP rozwoju produktów i usług PI 3c 1. Wartość inwestycji dokonanych przez ostatecznych odbiorców IF PI 3c 2. Liczba utworzonych miejsc pracy u ostatecznych odbiorców IF PI 3c 3. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów PI 3c 4. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych PI 3c 5. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych PI 3c 6. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych

3 PI 3c 7. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8), O/K/M 39. Poddziałanie Dotacje dla innowacyjnych MŚP PI 3c 1. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów PI 3c 2. Liczba wdrożonych wyników prac B+R PI 3c 3. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych PI 3c 4. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych PI 3c 5. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych PI 3c 6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8), O/K/M 45. Nazwa osi priorytetowej: 2 Cyfrowy region Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e- usług publicznych 46. Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalneg o 2.1 PI 2c 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 2.2 PI 2c 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 47. Nazwa osi priorytetowej: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzani a i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnyc h 3.1 PI 4a 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/rok PI 4a 2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE PI 4a 3. Produkcja biokomponentów z nowo wybudowanych / przebudowanych instalacji PI 4a 4. Produkcja biopaliw z nowo wybudowanych / przebudowanych instalacji PI 4a 5. Liczba nowopodłączonych gospodarstw domowych wykorzystujących energię cieplną z OZE PI 4a 6. Liczba przewidywanych dostawców energii elektrycznej z OZE mających dostęp do wybudowanej / przebudowanej sieci elektroenergetycznej MWht/rok tys. l/ rok tys. l/ rok PI 4a 7. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8), O/K/M 54. Działanie 3.2 Efektywność energetyczn a w przedsiębior stwach 3.2 PI 4b 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/rok PI 4b 2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWht/rok

4 PI 4b 3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok PI 4b 4. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok PI 4b 5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8), O/K/M 59. Działanie 3.3 Efektywność energetyczn a w sektorze publicznym i mieszkanio wym 3.3 PI 4c 1. Produkcja energii elektrycznej z MWhe/rok nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Działanie 3.4 Zrównoważ ona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyj nych 3.3 PI 4c 2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWht/rok 3.3 PI 4c MWh/rok 3.3 PI 4c 4. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 3.4 PI 4e 1. Ilość zaoszczędzonej energii MWh/rok elektrycznej PI 4e 2. Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej PI 4e 3. Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź PI 4e 4. Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów 67. Działanie 3.5 Poddziałanie Efektywność Efektywność energetyczn energetyczna w a i sektorze publicznym i gospodarka mieszkaniowym w niskoemisyj na w PI 4c 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/rok PI 4c 2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE PI 4c 3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWht/rok MWh/rok PI 4c 4. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 71. Poddziałanie PI 4e 1. Ilość zaoszczędzonej energii MWh/rok Zrównoważona elektrycznej mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w PI 4e 2. Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej PI 4e 3. Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź PI 4e 4. Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów 75. Nazwa osi priorytetowej:4 Region przyjazny środowisku Działanie 4.1 Przeciwdział anie zagrożeniom Poddziałanie Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy PI 5b 1. Objętość retencjonowanej wody m 3

5 PI 5b 2. Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią 77. Poddziałanie Wzmocnienie systemów ratownictwa chemicznoekologicznego i służb ratowniczych 78. Działanie 4.2 Gospodarka odpadami PI 5b 1. Liczba osób zabezpieczonych przed zagrożeniami naturalnymi i poważnymi awariami w wyniku realizacji projektów 4.2 PI 6a 1. Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów Mg/rok PI 6a 2. Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów PI 6a 3. Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych 81. Działanie 4.3 PI 6b 1. Rozwój Przewidywana liczba osób infrastruktur 4.3 korzystających z ulepszonego y wodnościekowej oczyszczania ścieków 82. PI 6b 2. Przewidywana liczba osób 4.3 korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 83. PI 6b 3. Wydajność dobowa wybudowanych 4.3 ujęć wody 84. PI 6b 4. Masa osadów ściekowych 4.3 podlegających przetworzeniu 85. Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury 4.4 PI 6c 1. Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem PI 6c 2. Liczba uczestników zrealizowanych imprez kulturalnych Mg RLM m 3 /dobę m 3 /rok PI 6c 3. Liczba osób korzystających z obiektów zabytkowych objętych wsparciem 88. Działanie 4.5 Ochrona przyrody 4.5 PI 6d 1. Powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapeniono ochronę właściwego stanu ekosystemów ha PI 6d PI 6d 2. Liczba osób korzystających z utworzonych/odnowionych szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych 3. Powierzchnia obszarów, dla których opracowano plany ochrony ha PI 6d 4. Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej/dopo sażonej infrastruktury ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej Działanie 4.6 Poddziałanie Ochrona Wsparcie gospodarki środowiska wodno-ściekowej w naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT PI 6d 5. Powierzchnia terenów objętych 4.5 inwentaryzacją przyrodniczą PI 6b 1. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków ha RLM PI 6b 2. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę PI 6b 3. Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody PI 6b 4. Masa osadów ściekowych podlegających przetworzeniu 97. Poddziałanie Wsparcie ochrony zasobów kultury w PI 6c 1. Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem PI 6c 2 Liczba osób korzystających z obiektów zabytkowych objętych wsparciem 99. Poddziałanie Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w PI 6d 1. Powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapeniono ochronę właściwego stanu ekosystemów PI 6d 2. Powierzchnia terenów objętych inwentaryzacją przyrodniczą PI 6d 3. Liczba osób korzystających z utworzonych/odnowionych szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych m 3 /dobę m 3 /rok ha ha

6 102. Nazwa osi priorytetowej: 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna Działanie 5.1 Infrastruktur a drogowa 5.1 PI 7b 1. Wskaźnik nośności drogi powiatowej 100kN/oś PI 7b 2. Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej 104. Działanie 5.2 PI 7c 1. Liczba osób korzystających z 5.2 Rozwój zakupionego taboru pasażerskiego pozamiejski komunikacji pozamiejskiej w ciągu ego roku transportu publicznego 105. Działanie nr 5.3 Infrastruktur a kolejowa 5.3 PI 7d 1. Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych /rok PI 7d 2. Skrócenie czasu przejazdu na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych PI 7d 3. Dodatkowa dobowa liczba pasażerów obsłużonych przez zmodernizowany punkt kolejowej odprawy pasażerskiej minuty 108. Nazwa osi priorytetowej:6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Poddziałanie Inwestycje Inwestycje w w infrastrukturę infrastruktur zdrowotną ę zdrowotną i społeczną PI 9a 1. Liczba osób korzystających z wybudowanych nowych obiektów ochrony zdrowia PI 9a PI 9a PI 9a PI 9a PI 9a PI 9a 2. Liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów ochrony zdrowia 3. Liczba osób korzystających z wyremontowanych obiektów ochrony zdrowia 4. Liczba osób korzystających z wybudowanych nowych obiektów POZ lub AOS 5. Liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów POZ lub AOS 6. Liczba osób korzystających z wyremontowanych obiektów POZ lub AOS 7. Liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności PI 9a PI 9a 8. Liczba osób korzystających z zaadaptowanych podstawowych usług 9. Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej PI 9a PI 9a 10. Średni czas oczekiwania na świadczone usługi zdrowotne 11. Potencjalna liczba specjalistycznych badań, które zostaną wykonane zakupioną aparatura medyczną liczba dni 119. Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę społeczną PI 9a 1. Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej; PI 9a 2. Liczba osób korzystających z wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej; PI 9a 3. Liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej; PI 9a 4. Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów przeznaczonych na mieszkania socjalne, wspomagane, chronione; PI 9a 5. Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia PI 9a 6. Liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności

7 PI 9a 7. Liczba osób korzystających z zaadaptowanych podstawowych usług 126. Działanie 6.2 Rewitalizacj a obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonaln ych 6.2 PI 9b 1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach PI 9b 2. Liczba osób korzystających z wybudowanych/wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich PI 9b 3. Liczba osób korzystających z wyremontowanych budynków mieszkalnych na obszarach miejskich PI 9b 4. Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach PI 9b 5 Liczba nowoutworzonych usług na obszarze rewitalizowanym 131. Działanie 6.3 Poddziałanie PI 10a 1. Liczba osób korzystających z objętej Inwestycje Inwestycje w wsparciem infrastruktury w infrastrukturę przedszkolnej infrastruktur przedszkolną ę edukacyjną 132. Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego 133. Działanie 6.4 Rewitalizacj a oraz inwestycje w infrastruktur ę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w PI 10a 1. Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego PI 9b 1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach PI 9b 2. Liczba osób korzystających z wybudowanych/wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich PI 9b 3. Liczba osób korzystających z wyremontowanych budynków mieszkalnych na obszarach miejskich PI 9b 4. Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach PI 9b 5 Liczba nowoutworzonych usług na obszarze rewitalizowanym 138. Poddziałanie PI 10a 1. Liczba osób korzystających z objętej Inwestycje w wsparciem infrastruktury infrastrukturę przedszkolnej przedszkolną w 139. Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w 140. Nazwa osi priorytetowej: 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność PI 10a 1. Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego 7.1 PI 9d 1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach PI 9d 2. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów PI 9d 3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8), O/K/M Słebiej

8 PI 9d 4. Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie PI 9d 5. Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie PI 9d 6. Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu PI 9d 7. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubarory przedsiębiorczości 147. Nazwa osi priorytetowej: 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia 8.1 PI 8i 1. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (CR04) wskaźnik będzie monitorowany w odniesieniu do 3 poniższych wskaźników produktu PI 8i 2. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych 58% % PI 8i 3. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 51% % PI 8i 4. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 45% % PI 8i 5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik będzie monitorowany w odniesieniu do 3 poniższych wskaźników produktu PI 8i 6. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych PI 8i 7. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w PI 8i 8. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych PI 8i 9. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 31% % 31% % 31% % Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia PI 8i 1. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (CR04) wskaźnik będzie monitorowany w odniesieniu do 4 poniższych wskaźników produktu PI 8i 2. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych PI 8i 3. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w PI 8i 4. Liczba osób biernych zawodowo objętych PI 8i 5. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych PI 8i 6. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CR03)- wskaźnik będzie monitorowany w odniesieniu do 4 poniższych wskaźników produktu 58% % 51% % 58% % 45% % PI 8i 7. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych PI 8i 8. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 31% % 31% %

9 PI 8i 9. Liczba osób biernych zawodowo objętych PI 8i 10. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 166. Poddziałanie PI 8i 1. Liczba osób pracujących po Wspieranie osób opuszczeniu programu (łącznie z odchodzących z pracującymi na własny rachunek) rolnictwa i rybactwa (CR04) wskaźnik będzie monitorowany w odniesieniu do referencyjnego wskaźnika produktu 31% % 31% % PI 8i 2. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych PI 8i 3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CR03)- wskaźnik będzie monitorowany w odniesieniu do referencyjnego wskaźnika produktu 58% % PI 8i 4. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych 170. Działanie 8.3 Wspieranie przedsiębior czości i samozatrud nienia w regionie 8.3 PI 8iii 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 31% % Działanie 8.4 Godzenie życia zawodoweg o i rodzinnego Poddziałanie Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze PI 8iv 1. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu PI 8iv 2. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalay pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Poddziałanie Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat PI 8iv 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu 174. Poddziałanie Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w PI 8iv 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu 175. Działanie 8.5 Poddziałanie Rozwój Wsparcie dostępu do pracownikó usług rozwojowych w i przedsiębior stw MŚP w regionie PI 8v 1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu PI 8v 2. Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w 30% % Poddziałanie Wsparcie outplacementowe PI 8v 1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region Poddziałanie Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców 179. Poddziałanie Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne PI 8vi 1. Liczba osób które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie PI 8vi 1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 54% % 54% % PI 8vi 2. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne 44% %

10 181. Nazwa osi priorytetowej: 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Poddziałanie Włączenie Aktywne włączenie społeczne i społeczne w ramach rozwój usług ZIT opiekuńczyc h w ramach ZIT PI 9i 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 31% % PI 9i 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu 36% % PI 9i 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 10% % 184. Poddziałanie Rozwój usług opiekuńczych w 185. Działanie 9.2 Włączenie społeczne Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne PI 9iv 1. Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu PI 9i 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu % % PI 9i 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu 36% % PI 9i 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 10% % 188. Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym PI 9i 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 31% % PI 9i 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu 36% % PI 9i 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 10% % 191. Działanie 9.3 Poddziałanie Rozwój Rozwój usług usług zdrowotnych zdrowotnyc h i społecznych 192. Poddziałanie Rozwój usług społecznych PI 9iv 1. Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu PI 9iv 1. Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Działanie 9.4 Poddziałanie Wzmocnieni Rozwój podmiotów e sektora sektora ekonomii ekonomii społecznej społecznej PI 9v 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) PI 9v 2. Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Poddziałanie Koordynacja sektora ekonomii społecznej PI 9v 1. Liczba gmin, które uwzględniły w dokumentach strategicznych ekonomię społeczną PI 9v 2. Liczba porozumień zawartych w ramach sieciowania 197. Nazwa osi Działanie Poddziałanie PI 10i 1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali priorytetowej: Wychowanie kwalifikacje lub nabyli kompetencje Innowacyjna Kształcenie przedszkolne w po opuszczeniu programu edukacja ogólne w 198. Poddziałanie Kształcenie ogólne w PI 10i 1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu 30% % 60% % PI 10i 2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 30% %

11 PI 10i 3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 89% % PI 10i 4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych 89% % PI 10i 5. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali/podnieśli kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego PI 10i 6. Liczba szkół i placówek systemu oświaty, które wykorzystują sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 204. Poddziałanie Kształcenie zawodowe w ramach ZIT PI 10iv 1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu, 30% % PI 10iv 2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 89% % PI 10iv 3. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu PI 10iv 4. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu PI 10iv 5. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali/podnieśli kwalifikacje w zakresie doradcztwa zawodowego 209. Działanie 10.2 Poddziałanie Wychowanie Kształcenie przedszkolne ogólne i zawodowe 210. Poddziałanie Kształcenie ogólne PI 10i 1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu PI 10i 1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu PI 10i 2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 30% % 60% % 30% % PI 10i 3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 89% % PI 10i 4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych 89% % PI 10i 5. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali/podnieśli kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego PI 10i 6. Liczba szkół i placówek systemu oświaty, które wykorzystują sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 216. Poddziałanie Kształcenie zawodowe PI 10 iv 1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu, 30% % PI 10 iv 2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 89% % PI 10 iv 3. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu

12 PI 10 iv 4. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu PI 10 iv 5. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali/podnieśli kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego 221. Działanie 10.3 Pomoc stypendialn a Poddziałanie Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości PI 10i 1. Liczba uczniów szkół i placówek objętych programem stypendialnym, którzy zrealizowali indywidualny plan rozwoju edukacyjnego 222. Poddziałanie Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych PI 10iv 1. Liczba uczniów szkół i placówek objętych programem stypendialnym, którzy zrealizowali indywidualny plan rozwoju edukacyjnego 223. Działanie 10.4 Edukacja dorosłych Poddziałanie Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych PI 10iii 1. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 72.1% % PI 10iii 2. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 72.1% % PI 10iii 3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 72.1% % 226. Poddziałanie Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy PI 10iv 1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia 72.1% % PI 10iv 2. Liczba osób, które zdobyły wiedzę, umiejętności lub kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia 228. Nazwa osi priorytetowej: 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 11.1 PI 9vi 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu 36% % PI 9vi 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 10% % PI 9vi 3. Liczba opracowanych LSR 231. Nazwa osi Działanie Poziom fluktuacji pracowników w priorytetowej: instytucjach zaangażowanych w Pomoc techniczna Wsparcie politykę spójności procesu zarządzania i wdrażania RPO Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych 8% % , Średni czas zatwierdzenia projektu (od ożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) EFRR Średni czas zatwierdzenia projektu (od ożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) EFS liczba dni liczba dni

13 236. Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnieni e potencjału beneficjentó w Programu Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów skala Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/ serwisu internetowego 238. wskaźniki horyzontalne 239. wszystkie Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 240. wszystkie Liczba utrzymanych miejsc pracy 241. wszystkie Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy

14 Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Nazwa Osi owej Nazwa Działania Nazwa P 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji 1.1 PI 1a 1. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) PI 1a 2. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej PI 1a 3. Liczba wspartych laboratoriów badawczych PI 1a 4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27) PI 1a 5. Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R PI 1a 6. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25) Działanie 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych PI 1b 1. Liczba wspartych laboratoriów badawczych PI 1b 2. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego PI 1b 3. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej PI 1b 4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27) PI 1b 5. Liczba realizowanych projektów B+R PI 1b 6. Liczba zrealizowanych prac B+R PI 1b 7. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 1b 8. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) PI 1b 9. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(ci6) PI 1b 10. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) PI 1b 11. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R PI 1b 12. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R PI 1b 13. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25) WLWK 19. Poddziałanie Wsparcie procesów wdrożeniowych PI 1b 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 1b 2. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych PI 1b 3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje PI 1b 4. Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe PI 1b 5. Wartość udzielonych pożyczek ogółem PI 1b 6. Wartość udzielonych pożyczek w części UE 25. Działanie 1.3 Wsparcie Poddziałanie PI 1b 1. Liczba wspartych laboratoriów badawczych przedsiębiorczości Wsparcie procesów akademickiej badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich PI 1b 2. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej PI 1b 3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego PI 1b 4. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R PI 1b 5. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R PI 1b 6. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27) PI 1b 7. Liczba realizowanych projektów B+R PI 1b 8. Liczba zrealizowanych prac B+R Strona 14

15 Nazwa Osi owej Nazwa Działania Nazwa P PI 1b 9. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 1b 10. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) PI 1b 11. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(ci6) PI 1b 12. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) PI 1b 13. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25) 37. Poddziałanie Wsparcie procesów wdrożeniowych w przedsiębiorstwach akademickich PI 1b 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 1b 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje PI 1b 3. Liczba przedsiębiorstw utworzonych w wyniku wsparcia kapitałowego 40. Działanie 1.4. Wsparcie Poddziałanie PI 3a 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie rozwoju Wsparcie rozwoju (CI1) przedsiębiorczości mikroprzedsiębiorstw PI 3a 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje PI 3a 3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7) PI 3a 4. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych PI 3a 5. Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe PI 3a 6. Wartość udzielonych pożyczek ogółem PI 3a 7. Wartość udzielonych pożyczek w części UE 47. Poddziałanie PI 3a 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Wsparcie MŚP poprzez (CI1) instytucje otoczenia biznesu PI 3a 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) PI 3a 3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4) PI 3a 4. Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług PI 3a 5. Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu PI 3a 6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego 53. Poddziałanie Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego PI 3a 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 3a 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) PI 3a 3. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych PI 3a 4. Powierzchnia przygotowanych obiektów przeznaczonych na wsparcie działalności biznesowej Działanie 1.5. Poddziałanie PI 3b 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Opracowywanie i Pożyczki dla MŚP na nowe (CI1) wdrażanie nowych modele biznesowe modeli biznesowych dla MŚP ha m PI 3b 2. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych PI 3b 3. Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe PI 3b 4. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje PI 3b 5. Wartość udzielonych pożyczek ogółem PI 3b 6. Wartość udzielonych pożyczek w części UE PI 3b 7. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności Strona 15

16 Nazwa Osi owej Nazwa Działania Nazwa P PI 3b 8. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe PI 3b 9. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7) Poddziałanie Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw PI 3b 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 3b 2. Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze międzynarodowym PI 3b 3. Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze krajowym PI 3b 4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności PI 3b 5. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego PI 3b 6. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) PI 3b 7. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4) PI 3b 8. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(ci6) PI 3b 9. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe Poddziałanie Wsparcie procesu umiedzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich PI 3b 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 3b 2. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności PI 3b 3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego PI 3b 4. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) PI 3b 5. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4) PI 3b 6. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(ci6) PI 3b 7. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałanie Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP PI 3c 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 3c 2. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych PI 3c 3. Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe PI 3c 4. Wartość udzielonych pożyczek ogółem PI 3c 5. Wartość udzielonych pożyczek w części UE PI 3c 6. Liczba wspartych funduszy poręczeniowych PI 3c 7. Wartość udzielonych poręczeń w części UE PI 3c 8. Wartość udzielonych poręczeń ogółem PI 3c 9. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje PI 3c 10. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji PI 3c 11. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7) PI 3c 12. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku Strona 16

17 Nazwa Osi owej Nazwa Działania Nazwa P PI 3c 13. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy 96. Poddziałanie Dotacje dla innowacyjnych MŚP PI 3c 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 3c 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) PI 3c 3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji PI 3c 4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(ci6) PI 3c 5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28) PI 3c 6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R 102. Nazwa osi priorytetowej: 2Cyfrowy region Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e- usług publicznych 2.1 PI 2c 1. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 3 dwustronna interakcja PI 2c 2. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja PI 2c 3. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej PI 2c 4. Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) PI 2c 5. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) PI 2c 6. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne PI 2c 7. Przestrzeń dyskowa serwerowni TB PI 2c 8. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 110. Działanie nr 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego 2.2 PI 2c 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego PI 2c 2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego PI 2c 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego PI 2c 4. Liczba utworzonych API PI 2c 5. Liczba baz udostępnionych on-line poprzez API 115. Nazwa osi priorytetowej: Działanie 3.1 Wspieranie 3 Efektywność wytwarzania i dystrybucji energetyczna i energii pochodzącej ze gospodarka źródeł odnawialnych niskoemisyjna w regionie 3.1 PI 4a 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) MW 13, PI 4a 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) tony równoważn ika CO 2/rok , PI 4a 3. Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii PI 4a 4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE PI 4a 5. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE PI 4a 6. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE PI 4a 7. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE PI 4a 8. Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów PI 4a 9. Liczba przebudowanych instalacji do produkcji biokomponentów PI 4a 10. Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw PI 4a 11. Liczba przebudowanych instalacji do produkcji biopaliw PI 4a 12. Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci ciepłowniczych dla odnawialnych źródeł energii km km 381, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach 3.2 PI 4b 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 4b 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) tony równoważn ika CO 2/rok , PI 4b 3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) MW Strona 17

18 Nazwa Osi owej Nazwa Działania Nazwa P PI 4b 4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE PI 4b 5. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE PI 4b 6. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE PI 4b 7. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE PI 4b 8. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków PI 4b 9. Powierzchnia użytkowa budynków pod termomodernizacji 136. Działanie 3.3 Efektywność 3.3 PI 4c 1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą energetyczna w sektorze zużycia energii (CI31) publicznym i mieszkaniowym m PI 4c 2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) kwh/rok PI 4c 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) tony równoważn ika CO 2/rok , PI 4c 4. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków PI 4c 5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) MW PI 4c 6. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE PI 4c 7. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE PI 4c 8. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE PI 4c 9. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE PI 4c 10. Powierzchnia użytkowa budynków pod termomodernizacji 146. Działanie PI 4e 1. Całkowita długość nowych lub Zrównoważona zmodernizowanych linii tramwajowych i linii mobilność miejska i metra (CI15) promowanie strategii niskoemisyjnych m 2 km PI 4e 2. Długość dróg dla rowerów km PI 4e 3. Długość wybudowanych dróg dla rowerów km 7,32 89, PI 4e 4. Długość przebudowanych dróg dla rowerów km PI 4e 5. Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych km PI 4e 6. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej PI 4e 7. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych PI 4e 8. Liczba rozbudowanych inteligentnych systemów transportowych PI 4e 9. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej PI 4e 10. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej km PI 4e 11. Liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź PI 4e 12. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź PI 4e 13. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź PI 4e 14. Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride" PI 4e 15. Liczba wybudowanych obiektów Kiss&Ride PI 4e 16. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride PI 4e 17. Liczba wybudowanych zintegrowanych węów przesiadkowych PI 4e 18. Długość wyznaczonych buspasów km PI 4e 19. Szacowany roczny spadek emisji gazów tony cieplarnianych (CI34) równoważn ika CO2/rok PI 4e 20. Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych PI 4e 21. Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych 167. Działanie 3.5 Efektywność Poddziałanie PI 4c 1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą energetyczna i Efektywność zużycia energii (CI31) gospodarka energetyczna w sektorze niskoemisyjna w ramach publicznym i ZIT mieszkaniowym w ramach ZIT PI 4c 2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) kwh/rok PI 4c 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) tony równoważn ika CO 2/rok ,21 Strona 18

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura na

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Nazwa Osi owej Nazwa Działania Nazwa Poddziałania 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 8/233/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela ów produktu dla działań i poddziałań Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjn y (PI) a produktu Jednostka miary pośrednia a Common Indicator Agregowal ność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 13/414/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA Działanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 wymienione zostały

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone Załącznik Nr 1 do Strategii Inwestycyjnej dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Wykaz wskaźników w ramach IF Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 7/283/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 31/1246/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 12/495/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 24/882/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 14/611/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i

Bardziej szczegółowo

Uchwały i Stanowiska zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Uchwały i Stanowiska zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Uchwały i Stanowiska zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stan na dzień 7 Uchwały dotyczące RPO - Uchwała nr 102/2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 37/1682/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 40/1884/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, r. Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 47/1861/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 32/1494/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 23/1074/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i rezultatu w ramach EFRR Osi 6 Rozwój miast Jednostka Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (2023) 4.c Sprzedaż energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD -2020 z dn. 27 lipca 2016 r. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD -2020 1. Tabela wskaźników

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 26/1230/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt.

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 projekt OPOLE, LUTY 2015 r. 1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Załącznik 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL -2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 1 Wskaźniki produktu...

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m od uruchomienia programu wkład UE = 16/3*100% =

w okresie sprawozdawczy m od uruchomienia programu wkład UE = 16/3*100% = TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni

Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni Zalącznik 1. WLWK 2014 dla EFRR, FS, PT Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie Demarkacja Wartość docelowa wskaźnik output - produkt output - rezultat bezpośredni Common Indicator Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m wkład UE

w okresie sprawozdawczy m wkład UE TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Tabela 1. Wskaźniki Strategii ZIT powiązane z realizacją RPO WM oraz POIiŚ C - Cel / P- Priorytet/ C 1: Wysoka konkurencyjno gospodarcza KrOF Nazwa P 1.1: Wysoki potencjał i konkurencyjno przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie ZAŁ. 3 TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka Częstotliwość pomiaru Wartość w roku bazowym Zakładana wartość w roku docelowym (2013) PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata stan na dzień

Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata stan na dzień Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stan na dzień 31.01.2019 Toruń 28.02.2019 Nabory w ramach RPO WK-P wg stanu realizacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P na rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P na rok Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P na 2019 1 rok Załącznik do Uchwały nr 43/2080/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018r. Lp. Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI WSKAŹNIKI Cel 1 Wysoki poziom wewnętrznej integracji MOF i wsparcie powiązań interregionalnych. Działanie 1. Rozwijanie komunikacji przyjaznej środowisku. Priorytet inwestycyjny 4e RPO-L2020, 4.v. POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m wkład UE

w okresie sprawozdawczy m wkład UE TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria regionu 1 Wartość Bazowa 2 Rok bazowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw sposób Liczba

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo