SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH"

Transkrypt

1 Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Katowice, styczeń 2019 r.

2 Spis treści WSTĘP... 3 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO... 3 I Nowoczesna gospodarka... 3 II Cyfrowe śląskie... 4 III Konkurencyjność MŚP... 4 IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna... 6 V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów...13 VI Transport...15 VII Regionalny rynek pracy...15 VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy...21 IX Włączenie społeczne...23 X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna...27 XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego...28 XII Infrastruktura edukacyjna...31 XIII Pomoc techniczna...31 WSKAŹNIKI PRODUKTU I Nowoczesna gospodarka...33 II Cyfrowe śląskie...36 III Konkurencyjność MŚP...37 IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna...39 V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów...51 VI Transport...59 VII Regionalny rynek pracy...60 VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy...64 IX Włączenie społeczne...67 X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna...71 XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego...75 XII Infrastruktura edukacyjna...79 XIII Pomoc techniczna...80

3 WSTĘP W załączniku nr 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL na lata wymienione zostały wskaźniki obligatoryjne, które są szczególnie istotne dla monitorowania postępu rzeczowego realizacji Programu. Są to wskaźniki programowe. W przypadku, gdy w SZOOP RPO WSL na lata (wiersz 3. i 4.) uwzględniony został wskaźnik oznaczony jako "obligatoryjny" jego wykazanie dla wnioskodawcy jest wówczas obowiązkowe. Dodatkowo beneficjent ma obowiązek wykazania wszystkich adekwatnych do typu i zakresu projektu pozostałych wskaźników. Obligatoryjność wskaźnika związana jest z realizowanym przez wnioskodawcę typem projektu, gdy charakter jego inwestycji wpisuje się w zakres przedmiotowy wskaźnika (wskaźnik jest adekwatny do zakresu projektu). WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) 1 I Nowoczesna gospodarka Działanie 1.1 Kluczowa dla infrastruktura badawcza Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Wzrost przychodów z sektora biznesowego zł Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R w przedsiębiorstwach Liczba wprowadzonych innowacji produktowych , Monitorowanie postępu rzeczowego wskaźników, dla których wartość docelową ustalono na poziomie 0, prowadzone będzie przez właściwą IOK. str. 3

4 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) 1 Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB Liczba wprowadzonych innowacji procesowych Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych Liczba wdrożonych wyników prac B+R Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu EPC Liczba podmiotów współpracujących w Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych 7 Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji Poddziałanie Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Poddziałanie Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji Liczba podmiotów współpracujących w Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi Liczna nowych usług uzupełniających ofertę instytucji działających w ramach ekosystemu innowacji przedsiębiorstwa 1 Do uzupełnienia Do uzupełnienia II Cyfrowe śląskie Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Działanie 3.1 Poprawa warunków do Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego /rok III Konkurencyjność MŚP str. 4

5 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) 1 rozwoju MŚP Poddziałanie Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield ZIT Poddziałanie Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield RIT Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Liczba MŚP zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych Liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Liczba MŚP zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych Liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP Działanie 3.2 Innowacje w MŚP Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych 225 Liczba wprowadzonych innowacji procesowych Liczba wprowadzonych innowacji produktowych Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M EPC Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno - procesowe 26 Działanie 3.3 Technologie informacyjnokomunikacyjne w działalności gospodarczej str. 5

6 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) 1 Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych 31 Liczba wprowadzonych innowacji procesowych Liczba wprowadzonych innowacji produktowych Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M EPC Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno - procesowe 16 Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M EPC 232 Sprawozdanie Menadżera Funduszu Funduszy Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki Poddziałanie Internacjonalizacja MŚP Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności 85 IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie Odnawialne źródła energii ZIT Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/rok MWhe/rok MWht/rok str. 6

7 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) 1 Poddziałanie Odnawialne źródła energii - RIT Poddziałanie Odnawialne źródła energii - konkurs Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWht/rok MWe MWt Stopień redukcji PM 10 t/rok Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWhe/rok MWhe/rok MWht/rok MWht/rok MWe MWt Stopień redukcji PM 10 t/rok Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/rok MWhe/rok MWht/rok ,6 8, , str. 7

8 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) 1 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWht/rok MWe MWt Stopień redukcji PM 10 t/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu GJ/rok Stopień redukcji PM10 (obligatoryjny 2 ) t/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE GJ/rok MWhe/rok Sprawozdanie Menadżera Funduszu Funduszy 16 Sprawozdanie Menadżera Funduszu Funduszy 29 Sprawozdanie Menadżera Funduszu Funduszy W przypadku wymiany źródła energii str. 8

9 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/rok Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych MWht/rok instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowych mocy MWht/rok wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w kwh/rok budynkach publicznych Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej MWe ze źródeł odnawialnych Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze MWt źródeł odnawialnych Stopień redukcji PM10 (obligatoryjny 3 ) t/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE GJ/rok MWhe/rok MWhe/rok bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) , Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych MWht/rok Ibid. str. 9

10 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) 1 Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWht/rok Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w kwh/rok budynkach publicznych Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej MWe ze źródeł odnawialnych Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze MWt źródeł odnawialnych Stopień redukcji PM10 (obligatoryjny 4 ) t/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE GJ/rok MWhe/rok MWhe/rok MWht/rok MWht/rok , Ibid. str. 10

11 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) 1 Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych Stopień redukcji PM10 (obligatoryjny 5 ) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych kwh/rok MWe MWt t/rok MWh/rok GJ/rok GJ/rok MWhe/rok MWhe/rok MWht/rok MWht/rok kwh/rok MWe ,3 0,3 0,4 59, ,8 5 Ibid. str. 11

12 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) 1 Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych Brak wskaźników na liście WLWK MWt 1,2 Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT (tylko typy projektu 1-3) Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT (tylko 4. typ projektu) Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT (tylko typ projektu 1-3) Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT (tylko 4. typ projektu) Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - konkurs Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź MWh/rok MWhe/rok MWhe/rok MWe Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej MWhe/rok MWhe/rok MWe /rok str. 12

13 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) 1 V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie Gospodarka wodnościekowa - ZIT Poddziałanie Gospodarka wodnościekowa - RIT Działanie 5.2 Gospodarka odpadami Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu 6 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu 7 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę RLM RLM Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw Poddziałanie Gospodarka odpadami - ZIT Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów t/rok W WLWK nie wskazano jednostki wskaźnika, w związku z czym nie określono jego wartości 7 W WLWK nie wskazano jednostki wskaźnika, w związku z czym nie określono jego wartości str. 13

14 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) 1 Poddziałanie Gospodarka odpadami - RIT Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych t/rok Mg. t/rok t/rok Mg LS/SL2014 Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe Poddziałanie Dziedzictwo kulturowe - konkurs Brak wskaźników rezultatu bezpośredniego na liście WLWK Poddziałanie Dziedzictwo kulturowe - OSI Brak wskaźników rezultatu bezpośredniego na liście WLWK Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej Poddziałanie Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT Poddziałanie Ochrona różnorodności biologicznej - OSI Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych ha str. 14

15 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) 1 Poddziałanie Ochrona różnorodności biologicznej tryb pozakonkursowy Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody Liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi ha ha 1, VI Transport Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich zł/rok Działanie 6.2 Transport kolejowy Oszczędność czasu w przewozach towarowych zł/rok Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych /rok Liczba wspartych projektów w fazie przygotowawczej VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych ZIT Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu str. 15

16 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) 1 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie str. 16

17 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych RIT Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób biernych str. 17

18 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs zawodowo objętych wsparciem w programie Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób biernych bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) str. 18

19 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES zawodowo objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób biernych str. 19

20 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałanie Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych ZIT Poddziałanie Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych RIT Poddziałanie Promocja samozatrudnienia konkurs Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) zawodowo objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) str. 20

21 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Outplacement - ZIT Poddziałanie Outplacement - konkurs Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) Sprawozdanie Menadżera Funduszu Funduszy VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Poddziałanie Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat ZIT Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Poddziałanie Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Poddziałanie Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem str. 21

22 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie konkurs dziecka, lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników. Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - ZIT Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - RIT Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa konkurs Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałanie Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) str. 22

23 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej konkurs Działanie 9.1 Aktywna integracja Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne IX Włączenie społeczne bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) Poddziałanie Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT Poddziałanie Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych RIT Poddziałanie Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu Poddziałanie Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na str. 23

24 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie rybackie Poddziałanie Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs Poddziałanie Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym projekty OPS i PCPR Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) n/d 0 0 n/d 0 Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 0 n/d 0 str. 24

25 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Poddziałanie Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) 1 0 n/d n/d 0 0 n/d 0 0 n/d 0 0 n/d n/d 0 0 n/d 0 str. 25

26 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Rozwój usług społecznych wsparcie działań wynikających LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie Poddziałanie Rozwój usług społecznych konkurs Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) 1 0 n/d 0 0 n/d n/d 0 0 n/d 0 0 n/d 0 0 n/d n/d 0 str. 26

27 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Rozwój usług zdrowotnych konkurs Poddziałanie Rozwój usług adopcyjnych tryb pozakonkursowy Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie Wsparcie sektora ekonomii społecznej konkurs Poddziałanie Koordynacja sektora ekonomii społecznej tryb pozakonkursowy Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba pakietów rekomendacji dotyczących obszaru ekonomii społecznej, które zostały wdrożone na poziomie minimum 60% bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) 1 0 n/d 0 0 n/d 0 0 n/d n/d Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Brak wskaźnika rezultatu bezpośredniego na liście WLWK str. 27

28 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) 1 Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT Poddziałanie Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT Poddziałanie Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI Poddziałanie wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Poddziałanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT Poddziałanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs Poddziałanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI Poddziałanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Sprawozdanie Menadżera Funduszu Funduszy XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do str. 28

29 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- ZIT Poddziałanie Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT Poddziałanie Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs Poddziałanie Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Poddziałanie Efektywny rozwój dzieci i młodzieży- program stypendialny Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie Wsparcie szkolnictwa zawodowego- ZIT Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku po opuszczeniu programu Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) str. 29

30 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT Poddziałanie Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe osób dorosłych Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) Poddziałanie Kształcenie ustawiczne- ZIT Poddziałanie Kształcenie ustawiczne- RIT Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu str. 30

31 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Kształcenie ustawicznekonkurs programu Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) XII Infrastruktura edukacyjna Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego Poddziałanie Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT Poddziałanie Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Brak wskaźników na liście WLWK Brak wskaźników na liście WLWK Poddziałanie Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Poddziałanie Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje /rok XIII Pomoc techniczna Działanie 13.1 Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych % % ,5 badanie 43, ,00 System wdrażania rekomendacji str. 31

32 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów Skala 1-5 bazowa Rok bazowy wartość docelowa (2023) 1 4, ,2 System monitorowania str. 32

33 WSKAŹNIKI PRODUKTU I Nowoczesna gospodarka Działanie 1.1 Kluczowa dla infrastruktura badawcza Liczba wspartych laboratoriów badawczych regiony 17 Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej EPC regiony 50 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju zł 9 regiony Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R regiony 10 Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowobadawczej zł 10 regiony Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa Monitorowanie postępu rzeczowego wskaźników, dla których wartość docelową ustalono na poziomie 0, prowadzone będzie przez właściwą IOK. 9 Przyjęto kurs zgodnie z badaniem przeprowadzonym na zlecenie MIR: Analiza trafności oraz spójności systemu ram wykonania dla Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata , gdzie wskazano kurs dla perspektywy o wysokości 1 euro 3,55 zł. 10 Jw. str. 33

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 wymienione zostały

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka 1.1 Kluczowa dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROJEKT Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 244,4 mln EUR (RPO) 124,7

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt.

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Monika Ptak Kruszelnicka, Kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i rezultatu w ramach EFRR Osi 6 Rozwój miast Jednostka Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (2023) 4.c Sprzedaż energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 projekt OPOLE, LUTY 2015 r. 1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Załącznik 1 Tabela transpozycji PI na działania w poszczególnych osiach priorytetowych I GOSPODARKA, 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 1 1b INNOWACJE, 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 12 263 63 33 http://www.noworol.eu, e-mail: konsulting@noworol.eu Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia Formularz Karty

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Rzeszów, 1 Nazwa i nr osi priorytetowej Nr działania Nr poddziałania (jeśli dotyczy) Nr CT Nr PI I. Konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, r. Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

(wersja z dnia 15 listopada 2018 roku) TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

(wersja z dnia 15 listopada 2018 roku) TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2015 rok 1 (v.2 z 24 czerwca 2015 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2015 rok 1 (v.2 z 24 czerwca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1100 / 45 /V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 24.06. 2015 r. Harmonogram wniosków o dla Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2015 rok 1 (v.2 z 24 czerwca

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały nr 1374/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

1. KOMITET STERUJĄCY 2. KOMITET MONITORUJĄCY

1. KOMITET STERUJĄCY 2. KOMITET MONITORUJĄCY SPIS TREŚCI: 1. Komitet Sterujący 2. Komitet Monitorujący 3. Konkursy (zakończone, aktualne, zaplanowane) 4. Kontakt w sprawach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 5. Kontakt w sprawie Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. na lata Olsztyn, 29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. na lata Olsztyn, 29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 29 maja 2015 r. Podstawa prawna oraz wytyczne horyzontalne: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

RZEMIOSŁO W EFS. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

RZEMIOSŁO W EFS. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RZEMIOSŁO W EFS Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RZEMIOSŁO W EFS Wdrażanie zasady partnerstwa przez poszczególne instytucje zarządzające

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Wykaz projektów zidentyfikowanych w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku.

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1393/15 Zarządu Województwa z dnia 15 października 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 14/611/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD -2020 z dn. 27 lipca 2016 r. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD -2020 1. Tabela wskaźników

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 8/233/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 12/495/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 7/283/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Instytucja ogłaszająca konkurs ogłoszenia

Instytucja ogłaszająca konkurs ogłoszenia Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2018 rok *Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

ZAŁĄCZNIK 1 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY ZAŁĄCZNIK 1 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY Nazwa planowanego zadania Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Harmonogram realizacji inwestycji Oczekiwane rezultaty Oś priorytetowa I

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura na

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań działania/ Nazwa Osi Nazwa Nazwa P poddziałan Nazwa wskaźnika rezultatu Inwestyc owej Działania ia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo