MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA Działanie 1.1 Działanie 1.2 OŚ PRIORYTETOWA 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.4 Działanie 2.5 Nazwa wskaźnika Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej [] Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej [] Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej Jednostka miary Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych 3 Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 15 Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 8 Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych 2 Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Liczba odbiorców przedsięwzięć informacyjno promocyjnych Liczba nawiązanych kontaktów między przedsiębiorcami regionalnymi a zagranicznymi Liczba wprowadzonych innowacji procesowych Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 150 Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych 50 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [CI 8] 1 Działanie 2.6 Wartość inwestycji dokonanych przez ostatecznych odbiorców IF PLN EPC OŚ PRIORYTETOWA 3. EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA Działanie 3.1 Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE wskaźnik Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE wskaźnik Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MWhe/rok MWht/rok MW 20 1 Wskaźnik rezultatu Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [CI 8] jest tożsamy ze wskaźnikiem produktu Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [CI] ujętym w Regionalnym programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata

2 wskaźnik Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wskaźnik Mwe 18 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - wskaźnik MWt 2 Działanie 3.2 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wskaźnik Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wskaźnik Spadek zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa wskaźnik Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) tony równoważnik a CO2/rok MWh/rok GJ/rok m³/rok tony równoważnik a CO2/rok Działanie 3.3 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów wskaźnik Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wskaźnik Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wskaźnik Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) GJ/rok MWh/rok GJ/rok tony równoważnik a CO2/rok Działanie 3.4 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów wskaźnik Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - wskaźnik Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - wskaźnik Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej - wskaźnik kwh/rok GJ/rok MWh/rok GJ/rok szt/rok Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź - wskaźnik tony równoważnik a CO2/rok szt OŚ 4. DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE Objętość retencjonowanej wody wskaźnik m Działanie 4.1 Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI 20) wskaźnik Liczba osób objętych ochroną przed innymi niż powódź zagrożeniami - wskaźnik specyficzny dla programu osoby osoby

3 Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów wskaźnik Mg/rok Do oszacowania w terminie Działanie 4.2 Liczba osób objętych system zagospodarowania odpadów wskaźnik Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów wskaźnik Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych wskaźnik osoby osoby Mg Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu - wskaźnik RLM Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI 19) - wskaźnik RLM Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI 18) - wskaźnik osoby Działanie 4.3 Działanie 4.5 Ilość zagospodarowanych komunalnych osadów ściekowych - wskaźnik specyficzny dla programu Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9) - wskaźnik Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem wskaźnik Liczba osób korzystających z wytworzonych produktów turystycznych wskaźnik specyficzny dla programu Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony [CI 23] - wskaźnik Powierzchnia wspartych form ochrony przyrody - wskaźnik specyficzny dla programu Liczba osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej - wskaźnik specyficzny dla programu Powierzchnia obszarów, dla których opracowano dokumenty planistyczne z zakresu ochrony przyrody - wskaźnik specyficzny dla programu Mg/rok odwiedziny / rok osoby/rok osoby/rok ha Do oszacowania w terminie 15 ha 55 osoby/rok ha 92 OŚ 5. NOWOCZESNA KOMUNIKACJA Działanie 5.1 Działanie 5.2 OŚ PRIORYTETOWA 6.ROZWÓJ MIAST Działanie 6.1 Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi wskaźnik specyficzny dla programu Liczba osób korzystających z zakupionych wagonów osobowych wskaźnik specyficzny dla programu Liczba osób korzystających z przebudowanych/odnowionych dworców kolejowych wskaźnik specyficzny dla programu Liczba osób korzystających ze zbudowanych/przebudowanych/zmodernizowanych osobowych przystanków kolejowych wskaźnik specyficzny dla programu Szacowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) wskaźnik Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) wskaźnik kn/oś 115 osoby/rok osoby/rok osoby/rok Tony równoważnika CO2 kwh/rok do oszacowania w terminie do oszacowania w terminie ,64 3

4 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów wskaźnik GJ/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wskaźnik GJ/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wskaźnik MWh/rok 350 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wskaźnik MWh/rok Działanie 6.2 Działanie 6.3 Działanie 6.4 Działanie 6.5 Działanie 6.6 OŚ PRIORYTETOWA 7. SPRAWNE USŁUGI PUBLICZNE Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów wskaźnik specyficzny dla programu Liczba osób korzystających z zintegrowanych węzłów przesiadkowych wskaźnik specyficzny dla programu Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) wskaźnik Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9) wskaźnik Liczba osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej wskaźnik specyficzny dla programu Liczba osób korzystających ze szlaków turystycznych - wskaźnik specyficzny dla programu Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi wskaźnik specyficzny dla programu Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich (CI37) wskaźnik Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35) wskaźnik osoby/rok osoby/rok Tony równoważnika CO2 odwiedziny/rok Do oszacowania w terminie osoby/rok osoby/rok kn/oś 115 osoby osoby 500 Działanie 7.1 Działanie 7.2 Działanie 7.3 Działanie 7.4 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - wskaźnik Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) [EPC] Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) szt/rok szt 20 szt 10 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy Szt. 6 Liczba utrzymanych miejsc pracy OŚ PRIORYTETOWA 8. ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO Działanie 8.1 Poddziałanie EPC 2 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy EPC 10 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC 50 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] EPC 28 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy[epc] EPC 3 Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowywaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po 45% % 4

5 opuszczeniu programu Poddziałanie Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowywaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 45% % 45% % 45% % Działanie 8.2 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 8.3 Poddziałanie Poddziałanie Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Nie dotyczy Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, po opuszczeniu programu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych (EWALUACJA) Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt Tik do prowadzenia zajęć edukacyjnych (EWALUACJA) 46% % n/d % % n/d % % 100% % 74% % 97% % podlega monitorowaniu Poddziałanie Poddziałanie Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, po opuszczeniu programu Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt Tik do prowadzenia zajęć edukacyjnych (EWALUACJA) Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS (EWALUACJA) Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, po opuszczeniu programu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba szkól w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych (EWALUACJA) 100% % 97% % 80% % 100% % 74% % 97% % 5

6 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (EWALUACJA) podlega monitorowaniu Poddziałanie Odsetek zrealizowanych Indywidualnych Planów Rozwoju procent N/D N/D 90% Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, po opuszczeniu programu 100% % Poddziałanie Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych (EWALUACJA) 74% % 97% % Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (EWALUACJA) podlega monitorowaniu Działanie 8.4 Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 74% % Poddziałanie Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 70% % 74% % Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 74% % Poddziałanie Działanie 8.5 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 70% % 74% % Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 74% % Poddziałanie Liczba ucznió1), którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia Podlega monitorowaniu 97% % Podlega monitorowaniu 2 Poddziałanie Odsetek zrealizowanych Indywidualnych Planów Rozwoju procent N/D N/D 90% Poddziałanie Poddziałanie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia 74% % 74% % 2 Wskaźnik ten będzie monitorowany w całości w ramach Poddziałania Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. Dopuszczenie tych przedsięwzięć dla innych Działań/Poddziałań ma charakter uzupełniający. 6

7 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 74% % Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu Podlega monitorowaniu OŚ PRIORYTETOWA 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 97% %, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Podlega monitorowaniu Działanie 9.1 Działanie 9.2 Poddziałanie Poddziałanie 9.2.2, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu poszukujących pracy po opuszczeniu programu pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu., które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. Liczba wspartych miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu., które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 34% % 25% % 25% % % % podlega monitorowaniu podlega monitorowaniu podlega monitorowaniu podlega monitorowaniu % % podlega monitorowaniu Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług podlega monitorowaniu 7

8 asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu podlega monitorowaniu podlega monitorowaniu Liczba wspartych miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu Poddziałanie Działanie 9.3 poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu 47% % Poddziałanie Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 10. OTWARTY RYNEK PRACY Działanie 10.1 pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Nie dotyczy Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (CI)* 25% % *Wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem (CI) * *Wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CI) Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem (CI)* *Wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI) Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 55% % 54% % 53% % 39% % 39% % 39% % Działanie 10.2 Poddziałanie Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (CI)* 8

9 *Wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem (CI)* *Wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem 55% % Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI) 54% % Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem (CI) 41% % Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI) 53% % Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CI) Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem (CI)* *Wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI) Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem (CI) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI) Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej. 39% % 39% % 39% % 39% % podlega monitorowaniu Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (CI)* *Wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu Poddziałanie Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem (CI)* *Wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI) Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem (CI) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CI) Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem (CI)* *Wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem 55% % 54% % 41% % 53% % 39% % 9

10 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI) Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem (CI) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI) Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej. 39% % 39% % 39% % podlega monitorowaniu Działanie 10.4 Poddziałanie Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Poddziałanie Działanie 10.5 OŚ PRIORYTETOWA 11. POMOC TECHNICZNA Działanie 11.1 Działanie 11.2 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi * *wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu n/d % % 80% % Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych % Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego Skala 1-5 3, ,85 Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych % 2, ,5 w politykę spójności Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE 1, ,3 Średni czas zatwierdzania projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) Liczba dni Działanie 11.3 Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów Skala 1-5 4, ,2 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria regionu Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach [CI 24] 30 Działanie 1.1 Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej [CI 25] (EPC) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi [CI 26] 44 przedsiębiorstwa 66 10

11 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju [CI 27] Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R zł Działanie 1.2 Działanie 1.3 OŚ PRIORYTETOWA 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA Działanie 2.1 Liczba realizowanych projektów B+R 3 Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej zł Liczba wspartych laboratoriów badawczych 18 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi [CI 26] Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [CI 1] przedsiębiorstwa 0 53 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia 0 53 produktów nowych na rynku [CI 28] 0 66 na chwilę obecną wskaźnik wynosi 11 i nie ma szans na osiągnięcie docelowej wartości Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [CI 2] przedsiębiorstwa Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [CI 6] EUR 0 Liczba realizowanych projektów B+R 0 20 Liczba wspartych laboratoriów badawczych 0 na chwilę obecną 2 Do uzupełnienia na dalszym etapie prac Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw [CI 5] przedsiębiorstwa 149 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [CI 1] przedsiębiorstwa 149 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe [CI 4] przedsiębiorstwa 149 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego przedsiębiorstwa 100 Działanie 2.2 Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha 66,6 Działanie 2.4 Działanie 2.5 Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym 0 50 Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym 0 15 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [CI 1] przedsiębiorstwa 0 90 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe [CI 4] przedsiębiorstwa 0 90 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku [CI 28] Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy [CI 29] Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [CI 1] przedsiębiorstwa Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [CI 2] przedsiębiorstwa Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [CI 6] EURO Działanie 2.6 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [CT 1] przedsiębiorstwa

12 OŚ PRIORYTETOWA 3. EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje[ct3] Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) [CI7] przedsiębiorstwa 932 EURO Liczba wspartych funduszy pożyczkowych Szt. 5 Liczba wspartych funduszy doręczeniowych Szt. 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] Przedsiębiorstwa 0 15 Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE szt 0 23 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 0 3 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wskaźnik Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wskaźnik Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE wskaźnik Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE wskaźnik Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów wskaźnik Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw wskaźnik Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach Kogeneracji wskaźnik Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji wskaźnik Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [CI 1] [przedsiębiorstwa] Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [CI 2] [przedsiębiorstwa] Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [CI 6] zł 3 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wskaźnik Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wskaźnik Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE wskaźnik Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE wskaźnik Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków wskaźnik Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji wskaźnik przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa EUR , , m² 3 Wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK pn. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [CI 6] zł 12

13 Działanie 3.3 Działanie 3.4 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE szt 0 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt] szt 0 w terminie w terminie Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków wskaźnik szt Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]- wskaźnik m2 0 w terminie Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI 31) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt] wskaźnik szt szt 0 w terminie Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego szt Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE wskaźnik Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE szt 0 szt 0 w terminie w terminie Długość sieci ciepłowniczej 4 km 0 18 Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej 5 wskaźnik km Niniejszy wskaźnik został wskazany w RPOWŚ na lata , którego wartość docelowa stanowi sumę dwóch wskaźników zawartych w WLWK pn. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej oraz Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej 5 Wskaźnik agregujący dla wskaźnika wskazanego w RPOWŚ na lata pn. Długość sieci ciepłowniczej 13

14 Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej 3 wskaźnik km 0 9 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła wskaźnik szt 0 4 Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 4 Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - wskaźnik szt 0 25 osoby 0 Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej - wskaźnik km 0 w terminie w terminie Liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź - wskaźnik Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź - wskaźnik szt 0 szt 0 w terminie w terminie Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź - wskaźnik szt 0 Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride - wskaźnik szt 0 Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride - wskaźnik szt 0 w terminie w terminie w terminie Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych 5 szt 0 4 Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych - wskaźnik szt 0 w terminie Długość ścieżek rowerowych 10 km Długość wyznaczonych buspasów - wskaźnik km 0 w terminie OŚ 4. DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE Działanie 4.1 Pojemność obiektów małej retencji wskaźnik Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej wskaźnik Liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej wskaźnik Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof wskaźnik m Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do Wskaźnik agregujący dla wskaźnika wskazanego w RPOWŚ na lata pn. Długość sieci ciepłowniczej 4 Ze względu na brak działań polegających na modernizacji jednostek taboru pasażerskiego wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK pn. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 5 Wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK pn. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 10 Wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK pn. Długość wspartej infrastruktury rowerowej

15 Działanie 4.2 prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof wskaźnik Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów wskaźnik Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wskaźnik Liczba instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych wskaźnik specyficzny dla programu Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych Działanie 4.3 Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej - wskaźnik km Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej - wskaźnik km 0 10 Długość wybudowanej sieci wodociagowej - wskaźnik km 0 Długość przebudowanej sieci wodociągowej - wskaźnik km 0 Liczba nowych przydomowych oczyszczalni ścieków - wskaźnik Do oszacowania w terminie Działanie 4.4 Działanie 4.5 OŚ PRIORYTETOWA 5. NOWOCZESNA KOMUNIKACJA Działanie 5.1 Działanie 5.2 Liczba instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych - wskaźnik specyficzny dla programu Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - wskaźnik Liczba instytucji kultury objętych wsparciem - wskaźnik 3 23 Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem - wskaźnik 0 2 Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem wskaźnik 0 25 Długość utworzonych szlaków turystycznych wskaźnik km 0 1 Liczba nowych produktów turystycznych wskaźnik specyficzny dla programu Liczba wspartych form ochrony przyrody - wskaźnik Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem - wskaźnik Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody - wskaźnik Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem - wskaźnik Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14) 12 0 Do oszacowania w terminie km Całkowita długość nowych dróg (CI 13) 13 km 0 40 Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg km Całkowita długość nowych linii kolejowych (CI11) km 0 3,9 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI12) km Do oszacowania w terminie 11 Wskaźnikowi temu odpowiadają dwa wskaźniki z WLWK pn.: Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych 12 Wskaźnik agregujący dla wskaźnika wskazanego w RPOWŚ na lata pn. Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg. Wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK pn. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich 13 Wskaźnik agregujący dla wskaźnika wskazanego w RPOWŚ na lata pn. Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg. Wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK pn. Długość wybudowanych dróg wojewódzkich 15

16 Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego - wskaźnik Szt. 2 OŚ PRIORYTETOWA 6. ROZWÓJ MIAST Działanie 6.1 Działanie 6.2 Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego wskaźnik Liczba wspartych dworców kolejowych wskaźnik Liczba zbudowanych/przebudowanych/zmodernizowanych osobowych przystanków kolejowych wskaźnik specyficzny dla programu Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków wskaźnik Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji wskaźnik Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego wskaźnik specyficzny dla programu Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych wskaźnik osoby 540 Szt. Szt. m2 0 Do oszacowania w terminie Do oszacowania w terminie Działanie 6.3 Działanie 6.4 Działanie 6.5 Działanie 6.6 OŚ PRIORYTETOWA 7. SPRAWNE USŁUGI PUBLICZNE Działanie 7.1 Długość ścieżek rowerowych 14 km 0 34 Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem wskaźnik 0 3 Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów 0 10 turystycznych i rekreacyjnych wskaźnik specyficzny dla programu Do oszacowania w Liczba wspartych form ochrony przyrody wskaźnik 0 terminie Długość utworzonych szlaków turystycznych wskaźnik km 0 3 Całkowita długość nowych dróg 15 km 0 4,5 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 16 km 0 2 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wskaźnik Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach wskaźnik Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego wskaźnik Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [] - wskaźnik Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych - wskaźnik Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [] - wskaźnik Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) [szt] - wskaźnik Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] - wskaźnik Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [] - wskaźnik Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [] - wskaźnik ha szt 0 13 szt 0 13 szt 0 13 szt 0 13 szt 0 Zostanie opracowany na etapie TB szt Wskaźnikowi temu odpowiada wskaźnik WLWK pn.: Długość wspartej infrastruktury rowerowej 15 Wskaźnikowi temu odpowiada wskaźnik WLWK p.: Długość wybudowanych dróg wojewódzkich 16 Wskaźnikowi temu odpowiada wskaźnik WLWK pn.: Długość przebudowanych dróg wojewódzkich 16

17 Działanie 7.2 Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [] - wskaźnik szt Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [] - wskaźnik szt 0 25 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne 17 szt Liczba utworzonych API [] - wskaźnik szt 0 40 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [] - wskaźnik Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3- dwustronna interakcja [] Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) szt 0 20 szt szt 0 3 Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych szt 0 6 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje szt 0 1 Działanie 7.3 Działanie 7.4 OŚ PRIORYTETOWA 8. ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO Działanie 8.1 Poddziałanie Poddziałanie Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych szt 0 3 Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi [CI 36] osoby Liczba wspartych podmiotów leczniczych wskaźnik 0 21 Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej zł Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [CI 35] osoby Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi 0 2 aktywizacji społeczno-zawodowej wskaźnik Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej 0 11 wskaźnik Liczba wspartych ośrodków opieki nad mi zależnymi wskaźnik 0 3 Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia wskaźnik 0 2 Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej 0 10 Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego 0 7 Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej [] - wskaźnik 18 Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej(ci) Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem os n/d Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 n/d wskaźnik odpowiada wskaźnikowi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata pn. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych [] specyficzny dla programu 18 wskaźnik odpowiada wskaźnikowi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata pn. Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego [] - specyficzny dla programu 17

18 Działanie 8.2 Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS n/d 732 Poddziałanie Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców n/d 1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 8.3 Poddziałanie Poddziałanie Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem podlega monitorowaniu Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS n/d Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców n/d 1 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem podlega monitorowaniu Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS n/d Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem podlega monitorowaniu Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji ch lub umiejętności uniwersalnych Liczba nauczycieli objętych wsparciem Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone n/d n/d 1512 n/d 58 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK podlega monitorowaniu 6 Poddziałanie Poddziałanie Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzonych zajęć edukacyjnych Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji ch lub umiejętności uniwersalnych w programie Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji ch lub umiejętności uniwersalnych Liczba nauczycieli objętych wsparciem podlega monitorowaniu 7 n/d n/d n/d 861 Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK podlega monitorowaniu 19 6 Wskaźnik ten będzie monitorowany w całości w ramach Poddziałania Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK. Dopuszczenie tych przedsięwzięć dla innych Działań/Poddziałań ma charakter uzupełniający 7 Wskaźnik ten będzie monitorowany w całości w ramach Poddziałania Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK. Dopuszczenie tych przedsięwzięć dla innych Działań/Poddziałań ma charakter uzupełniający. 19 Wskaźnik ten będzie monitorowany w całości w ramach Poddziałania Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK. Dopuszczenie tych przedsięwzięć dla innych Działań/Poddziałań ma charakter uzupełniający. 18

19 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone podlega monitorowaniu 20 n/d 32 Poddziałanie Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym N/D 1309 Poddziałanie Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji ch lub umiejętności uniwersalnych n/d Liczba nauczycieli objętych wsparciem n/d 294 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie n/d 12 Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK podlega monitorowaniu 21 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych podlega monitorowaniu 22 Działanie 8.4 Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem n/d 2652 Poddziałanie Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem n/d 2652 n/d 8840 Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem n/d Poddziałanie Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem n/d Działanie 8.5 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem n/d Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem n/d 706 Poddziałanie Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego n/d 151 Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia n/d 2 20 j.w. 21 Wskaźnik ten będzie monitorowany w całości w ramach Poddziałania Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK. Dopuszczenie tych przedsięwzięć dla innych Działań/Poddziałań ma charakter uzupełniający. 22 j.w. 19

20 zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem Poddziałanie Poddziałanie Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji ch lub umiejętności uniwersalnych Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego Podlega monitorowaniu Podlega monitorowaniu 23 N/D 1570 n/d n/d 590 n/d n/d 5 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji ch lub umiejętności uniwersalnych Podlega monitorowaniu Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem n/d 1 OŚ PRIORYTETOWA 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM Działanie 9.1 Działanie 9.2 Poddziałanie Poddziałanie objętych wsparciem Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI 16) objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w n/d podlega monitorowaniu podlega monitorowaniu podlega monitorowaniu Wskaźnik ten będzie monitorowany w całości w ramach Poddziałania Edukacja formalna i pozaformalna. Dopuszczenie tych przedsięwzięć dla innych Działań/Poddziałań ma charakter uzupełniający. 20

21 programie objętych usługami zdrowotnymi objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych n/d 50 podlega monitorowaniu podlega monitorowaniu Poddziałanie Działanie 9.3 objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej objętych usługami zdrowotnymi Poddziałanie Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 10. OTWARTY RYNEK PRACY Działanie 10.1 Działanie 10.2 Poddziałanie podlega monitorowaniu n/d N/D 343 N/D objętych wsparciem Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem N/D 50 Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem (CI 01)* *Wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI 02) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI 16) podlega monitorowaniu n/d 7580 n/d 788 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem n/d 2300 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem n/d 6215 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem (CI 01)* *Wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI 02) n/d n/d 3135 Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem (CI n/d

22 03) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI 16) n/d 316 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem n/d 926 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem n/d 2502 Poddziałanie Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem (CI 01)* *Wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI 02) Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem (CI 03) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI 16) Podlega monitorowaniu Podlega monitorowaniu n/d 188 n/d 103 n/d 28 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem n/d 81 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem n/d 220 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej podlega monitorowaniu Działanie 10.4 Poddziałanie Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej n/d 1827 Poddziałanie Działanie 10.5 Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi * *wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z WLWK Liczba mikro-, małych i średnich p[przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi n/d 338 n/d 449 podlega monitorowaniu podlega monitorowaniu n/d 137 n/d 25 n/d

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i rezultatu w ramach EFRR Osi 6 Rozwój miast Jednostka Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (2023) 4.c Sprzedaż energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, r. Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 wymienione zostały

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura na

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Nazwa Osi owej Nazwa Działania Nazwa Poddziałania 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD -2020 z dn. 27 lipca 2016 r. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD -2020 1. Tabela wskaźników

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 projekt OPOLE, LUTY 2015 r. 1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt.

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela ów produktu dla działań i poddziałań Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjn y (PI) a produktu Jednostka miary pośrednia a Common Indicator Agregowal ność

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Tabela 1. Wskaźniki Strategii ZIT powiązane z realizacją RPO WM oraz POIiŚ C - Cel / P- Priorytet/ C 1: Wysoka konkurencyjno gospodarcza KrOF Nazwa P 1.1: Wysoki potencjał i konkurencyjno przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie ZAŁ. 3 TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka Częstotliwość pomiaru Wartość w roku bazowym Zakładana wartość w roku docelowym (2013) PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Załącznik 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL -2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 1 Wskaźniki produktu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni

Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni Zalącznik 1. WLWK 2014 dla EFRR, FS, PT Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie Demarkacja Wartość docelowa wskaźnik output - produkt output - rezultat bezpośredni Common Indicator Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone Załącznik Nr 1 do Strategii Inwestycyjnej dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Wykaz wskaźników w ramach IF Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE

Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE FISZKA PROJEKTOWA stanowi propozycje projektów do zamieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Głogowa

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 12 263 63 33 http://www.noworol.eu, e-mail: konsulting@noworol.eu Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia Formularz Karty

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI WSKAŹNIKI Cel 1 Wysoki poziom wewnętrznej integracji MOF i wsparcie powiązań interregionalnych. Działanie 1. Rozwijanie komunikacji przyjaznej środowisku. Priorytet inwestycyjny 4e RPO-L2020, 4.v. POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań działania/ Nazwa Osi Nazwa Nazwa P poddziałan Nazwa wskaźnika rezultatu Inwestyc owej Działania ia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria regionu 1 Wartość Bazowa 2 Rok bazowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego l.p. numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Lata RAZEM % War. realiz realiza. tość. Razem cji. Razem Nazwa wskaźnika wskaź. planowane (PRODUKTU) nika

Lata RAZEM % War. realiz realiza. tość. Razem cji. Razem Nazwa wskaźnika wskaź. planowane (PRODUKTU) nika CEL OGÓLNY I. Lata 216-218 219-221 222-223 RAZEM 216-223 War realiz realiza Wart realiza tość Wartoś a Razem cji Razem ość z cji Planowan. z Planowan. ć z cji Planowan wartoś Nazwa wskaźnika wskaź planowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r. Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego l.p. numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego l.p. numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik kluczowy. Wskaźnik kluczowy (krajowy) - produkt. Wskaźnik kluczowy (krajowy) rezultat bezpośredni

Wskaźnik kluczowy. Wskaźnik kluczowy (krajowy) - produkt. Wskaźnik kluczowy (krajowy) rezultat bezpośredni Załącznik 1. Wspólna Lista ów Kluczowych 2014-2020 EFRR, FS. Nazwa a Typ a Rodzaj a Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI 24) (O/K/M) [EPC] x 1 1a, 1b Liczba naukowców pracujących w ulepszonych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw sposób Liczba

Bardziej szczegółowo

Priorytet Inwestycyjny 7b -całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 3,427km. Priorytet Inwestycyjny 7b

Priorytet Inwestycyjny 7b -całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 3,427km. Priorytet Inwestycyjny 7b Harmonogram realizacji Projektów wiodących w ramach Planu Inwestycyjnego dla miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego Załącznik nr 1. Lp. Projekt/ etap projektu Priorytet Inwestycyjny Czas realizacji

Bardziej szczegółowo

wartość projektu (PLN) Duży projekt (T/I/ND) 7 kwalifikowalnych (PLN) Szacowany 14 wkład UE (PLN) Szacowana 13 wartość kosztów (wartość maksymalna

wartość projektu (PLN) Duży projekt (T/I/ND) 7 kwalifikowalnych (PLN) Szacowany 14 wkład UE (PLN) Szacowana 13 wartość kosztów (wartość maksymalna Numer działania lub poddziałania 9.03.205 49 449 523,50 II kwartał 205 r. 0.0.205 r. 30.06.206 r. Tytuł lub zakres projektu 3 Podmiot zgłaszający 4 Data identyfikacji 5 Podmiot, który będzie wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ I INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 W Szczegółowym opisie

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m od uruchomienia programu wkład UE = 16/3*100% =

w okresie sprawozdawczy m od uruchomienia programu wkład UE = 16/3*100% = TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

wartość projektu (PLN) Duży projekt (T/I/ND) 7 kwalifikowalnych (PLN) Szacowany 14 wkład UE (PLN) Szacowana 13 wartość kosztów (wartość maksymalna

wartość projektu (PLN) Duży projekt (T/I/ND) 7 kwalifikowalnych (PLN) Szacowany 14 wkład UE (PLN) Szacowana 13 wartość kosztów (wartość maksymalna Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego 2 wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą Załącznik będzie systematycznie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych EFRR, FS.

Załącznik 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych EFRR, FS. Załącznik 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFRR, FS. Lp. Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie Demarkacja wskaźnik Wspólny wskaźnik produktu KE (Common Indicator)

Bardziej szczegółowo