Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka... 2 III Transport... 3 IV Gospodarka niskoemisyjna... 4 V Ochrona środowiska... 5 VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu... 6 VII Infrastruktura dla usług społecznych... 6 VIII Zatrudnienie... 7 IX Włączenie społeczne X Adaptacyjność pracowników i tw w regionie XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Wskaźniki rezultatu XII Pomoc Techniczna Wskaźniki produktu I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka III Transport IV Gospodarka niskoemisyjna V Ochrona środowiska VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu VII Infrastruktura dla usług społecznych VIII Zatrudnienie IX Włączenie społeczne X Adaptacyjność pracowników i tw w regionie XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XII Pomoc Techniczna Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 1

2 Działanie I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Liczba tw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy bazowa 2 Rok bazowy 3 szt Działanie I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji Wzrost przychodów ze źródeł prywatnych % Działanie I.2 Inwestycje tw w badania i innowacje Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R tw Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R tw Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R tw Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R tw Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R tw Liczba tw korzystających ze wspartej infrastruktury B+R - wspartej w ramach projektu Liczba realizowanych planów prac badawczorozwojowych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury B+R Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R prowadzonych przez two w ramach projektu szt szt szt Liczba wprowadzonych innowacji produktowych szt Liczba wprowadzonych innowacji procesowych szt Działanie II.1 Otoczenie biznesu Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych Liczba miejsc pracy utworzonych przez MŚP w inwestycjach zlokalizowanych na uzbrojonych terenach kobiety / mężczyźni II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka szt % EPC 1 Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach. 2 Dotyczy wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej. 3 Dotyczy wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej. Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 2

3 Poddziałanie II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych Działanie II.2 Internacjonalizacja tw Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu Poddziałanie II.2.3 Promocja gospodarcza regionu miasto Łódź Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP Poddziałanie II.3.2 Instrumenty finansowe dla MŚP Liczba tw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu bazowa 2 Rok bazowy 3 szt Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez wsparte szt w zakresie internacjonalizacji Przychody ze sprzedaży produktów na eksport zł Planowany procentowy udział przychodów ze sprzedaży na eksport w przychodach ze sprzedaży % ogółem Liczba zrealizowanych działań w ramach opracowanego modelu biznesowego szt Liczba tw, które weszły na nowe zagraniczne rynki szt Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez wsparte szt w zakresie internacjonalizacji Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez wsparte szt w zakresie internacjonalizacji Wzrost zatrudnienia we wspieranych ch (CI08) EPC Wzrost zatrudnienia we wspieranych ch - kobiety EPC Wzrost zatrudnienia we wspieranych ch - mężczyźni EPC Liczba wdrożonych wyników prac B+R szt Liczba wprowadzonych innowacji produktowych szt Liczba wprowadzonych innowacji procesowych szt Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych szt III Transport Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 3

4 Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski miasto Łódź Działanie III.2 Drogi Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej bazowa 2 Rok bazowy 3 szt szt./rok szt szt./rok Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne Działanie III.3 Transport multimodalny Działanie III.4 Transport kolejowy Dodatkowa zdolność przeładunkowa intermodalnych terminali przeładunkowych Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych TEU/rok szt./rok IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii -ZIT Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków ZIT Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) tony równoważnika CO2/ rok tony równoważnika CO2/ rok kwh/rok tony równoważnika CO2/ rok kwh/rok Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 4

5 Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.3 Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń Działanie V.1. Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) tony równoważnika CO2/ rok tony równoważnika CO2/ rok tony równoważnika CO2/rok tony równoważnika CO2/rok tony równoważnika CO2/rok V Ochrona środowiska bazowa 2 Rok bazowy Poddziałanie V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Działanie V.2 Gospodarka odpadami Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - ZIT Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Liczba ludności odnoszących korzyść ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI20) osoby Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof szt Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem osoby odpadów Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie t/rok recyklingu odpadów (CI17) Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów Mg/rok Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI18) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19) RLM osoby RLM Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 5

6 Działanie V.4 Ochrona przyrody Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI18) Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CI23) Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CI23) bazowa 2 Rok bazowy 3 osoby ha ha VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Poddziałanie nr VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT Poddziałanie nr VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałanie VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej miasto Łódź Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Poddziałanie nr VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego ZIT Poddziałanie nr VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego miasto Łódź Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzic kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI09) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzic kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI09) Wzrost zatrudnienia we wspieranych ch (CI08) Wzrost zatrudnienia we wspieranych ch (CI08) Liczba tw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach Liczba tw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach Liczba tw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach odwiedziny/rok odwiedziny/rok EPC EPC szt szt szt VII Infrastruktura dla usług społecznych Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 6

7 Działanie VII.1 Technologie informacyjnokomunikacyjne Poddziałanie VII.1.1 Technologie informacyjnokomunikacyjne - ZIT Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjnokomunikacyjne Poddziałanie VII.1.3 Technologie informacyjnokomunikacyjne miasto Łódź Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Działanie VII.4 Edukacja Podziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne Poddziałanie VII.4.2 Edukacja przedszkolna Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna Poddziałanie VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne miasto Łódź Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna miasto Łódź Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy bazowa 2 Rok bazowy 3 Liczba pobrań / odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego szt Liczba osób korzystających z usług on-line osoby/rok Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego szt Liczba osób korzystających z usług on-line osoby/rok ,00 Liczba osób korzystających z usług on-line osoby/rok Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C). Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w osoby osoby osoby osoby osoby osoby osoby VIII Zatrudnienie osoby - 45% % osoby - 45% % Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 7

8 Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia Poddziałanie VIII. 2.1.Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia programie (C). Liczba pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C). Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C). Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C). Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C). Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C). Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek / Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C). Liczba pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C). Liczba pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C). Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych bazowa 2 Rok bazowy 3 osoby - 37% % osoby - 30% % osoby - 30% % osoby - 30% % szt osoby - 45% % osoby - 45% % osoby - 37% % osoby - 40% % osoby - 30% % Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 8

9 Poddziałanie VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia miasto Łódź wsparciem w programie (C). Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C). Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C). Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C). Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C). Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek / Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C). Liczba pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C). Liczba pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C). Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C). Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C). Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C). Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C). bazowa 2 Rok bazowy 3 osoby - 30% % osoby - 30% % osoby - 30% % osoby - 45% % osoby - 45% % osoby - 37% % osoby - 40% % osoby - 30% % osoby - 30% % osoby - 30% % osoby - 30% % Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 9

10 Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Poddziałanie VIII.3.2 Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych Podziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT Poddziałanie VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych miasto Łódź Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- ZIT Poddziałanie IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu bazowa 2 Rok bazowy 3 szt szt szt Szt IX Włączenie społeczne osoby - 56% % osoby - 20% % osoby - 15% % osoby - 56% % osoby - 20% % osoby - 15% % osoby - 56% % Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 10

11 społecznym miasto Łódź Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu bazowa 2 Rok bazowy 3 osoby - 20% % osoby - 15% % Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu szt projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po szt do monitorowania zakończeniu projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych szt do monitorowania istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej szt do monitorowania istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu szt projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, osoby - 9% % pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie osoby do monitorowania Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu szt projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po szt do monitorowania zakończeniu projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia szt do monitorowania Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 11

12 Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 Działanie X.2 Rozwój pracowników i tw Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność tw i usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba miejsc pracy utworzonych w ch społecznych Liczba miejsc pracy utworzonych w ch społecznych dla osób z niepełnosprawnościami Liczba podmiotów, które otrzymały do wykorzystania regionalny raport o rozwoju ekonomii społecznej Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Liczba mikro-, małych i średnich tw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w bazowa 2 Rok bazowy 3 szt do monitorowania szt osoby - 3,5% % osoby do monitorowania osoby - 66% % szt szt szt X Adaptacyjność pracowników i tw w regionie osoby - 27% % osoby - 27% % szt. - 40% % Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 12

13 ich pracowników Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia Poddziałanie X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy Nazwa osi priorytetowej Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu bazowa 2 Rok bazowy 3 osoby - 40% % osoby - 40% % osoby - 40% % osoby - 50% % osoby - 10% % osoby - 10% % osoby osoby XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Badanie ankietowe Badanie ankietowe osoby - 100% % osoby - 100% % osoby - 100% % Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 13

14 Poddziałanie XI.1.3 Edukacja przedszkolna miasto Łódź Poddziałanie XI.1.4 Kształcenie ogólne miasto Łódź Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych Poddziałanie XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych Poddziałanie XI.2.2. Kształcenie osób dorosłych miasto Łódź programu Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu bazowa 2 Rok bazowy 3 szt % % szt. - 5,76% % osoby - 100% % osoby - 100% % osoby - 100% % szt % % szt. - 5,76% % osoby - 86% % osoby - 86% % osoby - 86% % osoby - 86% % osoby - 86% % osoby - 86% % Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 14

15 Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.2 Kształcenie zawodowe miasto Łódź Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu Odsetek zrealizowanych Indywidualnych Planów Rozwoju bazowa 2 Rok bazowy 3 osoby - 86% % szt % % osoby - 100% % osoby - 100% % osoby - 86% % szt % % osoby - 100% % osoby - 100% % procent % Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 15

16 Wskaźniki rezultatu bazowa 2 Rok bazowy 3 Działanie XII.1 Potencjał instytucji Działanie XII.2 System realizacji Działanie XII.3 Potencjał beneficjentów Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów XII Pomoc Techniczna % - 2, ,9 badanie liczba - 1, ,5 liczba dni - 168, skala , ,5 system monitorowa nia system monitorowa nia badanie ankietowe 1 Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach. 2 Dotyczy wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej. 3 Dotyczy wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej. 4 przy założeniach skali oceniania: 5 - Bardzo wysoko; 4 Wysoko, 3- Przeciętnie; 2- Nisko; 1 - Bardzo nisko Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 16

17 Wskaźniki produktu I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji Działanie I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji Działanie I.2 Inwestycje tw w badania i innowacje Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R tw Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R tw Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27) Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25) PLN szt EPC Liczba tw otrzymujących wsparcie (CI01) Liczba tw otrzymujących dotacje (CI02) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla tw (dotacje) (CI06) PLN Liczba tw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) Liczba wspartych laboratoriów badawczych szt Liczba tw otrzymujących wsparcie (CI01) Liczba tw otrzymujących dotacje (CI02) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla tw (dotacje) (CI06) Liczba tw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) PLN Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach. 2 Dotyczy wskaźników zaliczonych do ram wykonania. Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 17

18 Liczba tw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R szt Liczba opracowanych nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) szt. 0 Liczba opracowanych nowych lub znacząco ulepszonych procesów szt. 0 Liczba tw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (Cl28) Liczba tw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (Cl29) 0 0 Nazwa osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie II.1 Otoczenie biznesu Poddziałanie nr II.1.1 Tereny inwestycyjne Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha Poddziałanie nr II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych Działanie II.2 Internacjonalizacja tw Poddziałanie nr II.2.1 Modele biznesowe MŚP Liczba tw otrzymujących wsparcie (CI01) Liczba tw otrzymujących dotacje (CI02) Liczba tw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI04) Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu szt Liczba tw wspartych w zakresie doradz specjalistycznego szt Liczba tw otrzymujących wsparcie (CI01) Liczba tw otrzymujących dotacje (CI02) Liczba tw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe szt Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla tw (dotacje) (CI06) PLN Liczba opracowanych nowych modeli biznesowych w zakresie szt zostanie podana na późniejszym etapie prac. 2 zostanie podana na późniejszym etapie prac. Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 18

19 Poddziałanie nr II.2.2 Promocja gospodarcza regionu Poddziałanie nr II.2.3 Promocja gospodarcza regionu miasto Łódź Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP Poddziałanie nr II.3.1 Innowacje w MŚP Poddziałanie nr II.3.2 Instrumenty finansowe dla MŚP internacjonalizacji Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym szt. szt Liczba tw otrzymujących wsparcie (CI01) Liczba tw otrzymujących dotacje (CI02) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla tw (dotacje) (CI06) PLN Liczba tw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28) Liczba tw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29) Liczba tw wspartych w zakresie ekoinnowacji szt Liczba tw otrzymujących wsparcie (CI01) Liczba tw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI03) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla tw (inne niż dotacje) (CI07) PLN III Transport Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski- ZIT Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji miejskiej Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI15) Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej km - - 0,5 km - - 0,5 szt osoby Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 19

20 Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej szt Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej osoby Liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź szt Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź szt Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź szt Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride szt Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride szt Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych szt Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych szt Długość wspartej infrastruktury rowerowej km Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji miejskiej km Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI15) km Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej szt Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej osoby Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej szt Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej osoby Liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź szt Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź szt Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź szt Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride szt Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike &Ride szt Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych szt Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych szt Długość wspartej infrastruktury rowerowej km Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 20

21 Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski miasto Łódź Działanie III.2 Drogi Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne Działanie III.3 Transport multimodalny Działanie III.4 Transport kolejowy Liczba wspartych systemów miejskich wypożyczalni rowerów szt Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej szt Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej osoby Długość wybudowanych dróg wojewódzkich km Długość przebudowanych dróg wojewódzkich km Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeńs/ochrony uczestników ruchu drogowego szt Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych szt Liczba wybudowanych obwodnic szt Długość wybudowanych dróg powiatowych km Długość przebudowanych dróg powiatowych km Długość wybudowanych dróg gminnych km Długość przebudowanych dróg gminnych km Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeńs/ochrony uczestników ruchu drogowego szt Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych szt Liczba wybudowanych obwodnic szt Liczba wspartych intermodalnych terminali przeładunkowych szt Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych szt Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI12) km Całkowita długość nowych linii kolejowych (CI11) km Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego szt Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego osoby Liczba zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego szt Pojemność zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego osoby Liczba wspartych dworców kolejowych szt Liczba wspartych osobowych przystanków kolejowych szt IV Gospodarka niskoemisyjna Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 21

22 Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii -ZIT Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Dodatkowa zdolność wyrzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (CI30) MW Dodatkowa zdolność wyrzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (CI30) MW Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii km Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii km Liczba wybudowanych jednostek wyrzania energii elektrycznej z OZE szt Liczba przebudowanych jednostek wyrzania energii elektrycznej z OZE szt Liczba wybudowanych jednostek wyrzania energii cieplnej z OZE szt Liczba przebudowanych jednostek wyrzania energii cieplnej z OZE szt Dodatkowa zdolność wyrzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (CI30) MW Dodatkowa zdolność wyrzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (CI30) MW Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii km Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii km Liczba wybudowanych jednostek wyrzania energii elektrycznej z OZE szt Liczba przebudowanych jednostek wyrzania energii elektrycznej z OZE szt Liczba wybudowanych jednostek wyrzania energii cieplnej z OZE szt Liczba przebudowanych jednostek wyrzania energii cieplnej z OZE szt Liczba tw otrzymujących wsparcie (CI01) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji m SL 2014 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI31) szt Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji m Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI31) szt Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 22

23 Poddziałanie IV.2.3 Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza -ZIT Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji m Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI31) szt Liczba wybudowanych budynków uwzględniających standardy budownic pasywnego szt Liczba przebudowanych budynków uwzględniających standardy budownic pasywnego szt Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt Liczba nowych, zmodernizowanych punktów świetlnych szt Liczba wybudowanych budynków uwzględniających standardy budownic pasywnego szt Liczba przebudowanych budynków uwzględniających standardy budownic pasywnego szt Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej km Liczba nowych, zmodernizowanych punktów świetlnych szt Liczba tw otrzymujących wsparcie (CI01) Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom Poddziałanie V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem V Ochrona środowiska Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej szt SL 2014 Liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej szt SL 2014 Liczba wyremontowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej szt SL 2014 Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów szt SL 2014 Liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów szt SL 2014 Pojemność obiektów małej retencji m SL 2014 Liczba wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania szt SL 2014 Liczba systemów zagospodarowania wód opadowych bądź roztopowych szt SL 2014 Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 23

24 Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Działanie V.2 Gospodarka odpadami Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - ZIT Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Działanie V.4 Ochrona przyrody Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody Liczba zakupionych samochodów ratowniczo- gaśniczych szt SL 2014 Liczba wybudowanych zakładów zagospodarowania odpadów szt. - 1 SL 2014 Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów szt. - 1 SL 2014 Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych Mg SL 2014 Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających Mg - - azbest SL 2014 Pojemność wybudowanych składowisk odpadów niebezpiecznych m SL 2014 Liczba zamkniętych lub zrekultywowanych składowisk odpadów szt SL 2014 Masa odpadów zebranych z likwidowanych dzikich wysypisk Mg SL 2014 Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych szt SL 2014 Liczba instalacji do przerzania odpadów szt SL 2014 Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt SL 2014 Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt SL 2014 Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej km SL 2014 Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej km SL 2014 Liczba nowych przydomowych oczyszczalni ścieków szt SL 2014 Długość wybudowanej sieci wodociągowej km SL 2014 Liczba wybudowanych ujęć wody szt SL 2014 Liczba wspartych stacji uzdatniania wody. szt SL 2014 Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt SL 2014 Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt SL 2014 Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej km SL 2014 Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej km SL 2014 Liczba nowych przydomowych oczyszczalni ścieków szt SL 2014 Długość wybudowanej sieci wodociągowej km SL 2014 Liczba wybudowanych ujęć wody szt SL 2014 Liczba wspartych stacji uzdatniania wody. szt SL 2014 Liczba wspartych form ochrony przyrody szt SL 2014 Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody szt SL 2014 Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej szt SL 2014 Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 24

25 Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Poddziałanie nr VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT Poddziałanie nr VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałanie VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej miasto Łódź objętych wsparciem Liczba wspartych centrów ochrony różnorodności biologicznej szt SL 2014 Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem szt SL 2014 Liczba wspartych form ochrony przyrody szt SL 2014 Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych szt SL 2014 Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych szt SL 2014 Długość utworzonych szlaków turystycznych km SL 2014 Długość odnowionych szlaków turystycznych km SL 2014 Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody szt SL 2014 VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem szt Liczba instytucji kultury objętych wsparciem szt Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem szt Liczba instytucji kultury objętych wsparciem szt Liczba tw otrzymujących wsparcie (CI01) Liczba tw otrzymujących dotacje (CI02) Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej szt Liczba przebudowanej infrastruktury turystycznej szt Długość utworzonych szlaków turystycznych km 18 Długość odnowionych szlaków turystycznych km 9 Liczba produktów regionalnych objętych wsparciem szt Liczba istniejących obiektów przystosowanych do pełnienia funkcji turystycznych szt Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej szt Liczba przebudowanej infrastruktury turystycznej szt Długość utworzonych szlaków turystycznych km Długość odnowionych szlaków turystycznych km Liczba istniejących obiektów przystosowanych do pełnienia funkcji szt Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 25

26 Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Poddziałanie nr VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego ZIT Poddziałanie nr VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego miasto Łódź Nazwa osi priorytetowej Działanie VII.1 Technologie informacyjnokomunikacyjne Poddziałanie nr VII.1.1 Technologie informacyjnokomunikacyjne - ZIT turystycznych Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CI40) jednostki mieszkalne Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CI40) jednostki mieszkalne Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CI40) jednostki mieszkalne VII Infrastruktura dla usług społecznych Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne szt Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja szt Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja szt Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) szt Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego szt Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego szt Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego szt Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego szt Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Strona 26

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

ZAŁĄCZNIK 1 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY ZAŁĄCZNIK 1 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY Nazwa planowanego zadania Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Harmonogram realizacji inwestycji Oczekiwane rezultaty Oś priorytetowa I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 wymienione zostały

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA Działanie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały nr 1374/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

(wersja z dnia 15 listopada 2018 roku) TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

(wersja z dnia 15 listopada 2018 roku) TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, r. Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Nazwa Osi owej Nazwa Działania Nazwa Poddziałania 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i rezultatu w ramach EFRR Osi 6 Rozwój miast Jednostka Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (2023) 4.c Sprzedaż energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela ów produktu dla działań i poddziałań Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjn y (PI) a produktu Jednostka miary pośrednia a Common Indicator Agregowal ność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 projekt OPOLE, LUTY 2015 r. 1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD -2020 z dn. 27 lipca 2016 r. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD -2020 1. Tabela wskaźników

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt.

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Załącznik 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL -2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 1 Wskaźniki produktu...

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie ZAŁ. 3 TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka Częstotliwość pomiaru Wartość w roku bazowym Zakładana wartość w roku docelowym (2013) PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Tabela 1. Wskaźniki Strategii ZIT powiązane z realizacją RPO WM oraz POIiŚ C - Cel / P- Priorytet/ C 1: Wysoka konkurencyjno gospodarcza KrOF Nazwa P 1.1: Wysoki potencjał i konkurencyjno przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m od uruchomienia programu wkład UE = 16/3*100% =

w okresie sprawozdawczy m od uruchomienia programu wkład UE = 16/3*100% = TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m wkład UE

w okresie sprawozdawczy m wkład UE TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m wkład UE

w okresie sprawozdawczy m wkład UE TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Rzeszów, 1 Nazwa i nr osi priorytetowej Nr działania Nr poddziałania (jeśli dotyczy) Nr CT Nr PI I. Konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni

Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni Zalącznik 1. WLWK 2014 dla EFRR, FS, PT Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie Demarkacja Wartość docelowa wskaźnik output - produkt output - rezultat bezpośredni Common Indicator Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI WSKAŹNIKI Cel 1 Wysoki poziom wewnętrznej integracji MOF i wsparcie powiązań interregionalnych. Działanie 1. Rozwijanie komunikacji przyjaznej środowisku. Priorytet inwestycyjny 4e RPO-L2020, 4.v. POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi priorytetowej Nr działania Nr poddziałania (jeśli dotyczy) Cel tematyczny Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Załącznik 1 Tabela transpozycji PI na działania w poszczególnych osiach priorytetowych I GOSPODARKA, 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 1 1b INNOWACJE, 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata z dnia...

Uchwała Nr /18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata z dnia... Projekt Uchwała Nr /18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia.... w sprawie zmiany Uchwały nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi priorytetowej Nr działania Nr poddziałania (jeśli dotyczy) Cel tematyczny Priorytet

Bardziej szczegółowo

Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE

Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE FISZKA PROJEKTOWA stanowi propozycje projektów do zamieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Głogowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA , SKŁADANA PO I KWARTALE 2018 R.

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA , SKŁADANA PO I KWARTALE 2018 R. INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020, SKŁADANA PO I KWARTALE 2018 R. Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria regionu 1 Wartość Bazowa 2 Rok bazowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi priorytetowej Nr działania Nr poddziałania (jeśli dotyczy) Cel tematyczny Priorytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi priorytetowej Nr działania Nr poddziałania (jeśli dotyczy) Cel tematyczny Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 479/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 roku Oś priorytetowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Oś

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 POLITYKA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA POLSKA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 2007-2013 347 MLD 2014-2020 376 MLD 2007-2013 67 MLD 2014-2020 82,5 MLD

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku.

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1393/15 Zarządu Województwa z dnia 15 października 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JACEK PARTYKA Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 na 2018 rok (wersja z dnia 24 lipca 2018 roku) Załącznik nr 2 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań działania/ Nazwa Osi Nazwa Nazwa P poddziałan Nazwa wskaźnika rezultatu Inwestyc owej Działania ia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa go na lata 2014-2020 na 2018 rok (wersja z dnia 28 listopada 2017 r.) Załącznik nr 2 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone Załącznik Nr 1 do Strategii Inwestycyjnej dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Wykaz wskaźników w ramach IF Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo