SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH"

Transkrypt

1 Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Katowice, grudzień 2015 r.

2 Spis treści WSTĘP... 3 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO... 3 I Nowoczesna gospodarka... 3 II Cyfrowe śląskie... 4 III Konkurencyjność MŚP... 4 IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna... 5 V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów... 8 VI Transport...10 VII Regionalny rynek pracy...10 VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy...12 IX Włączenie społeczne...13 X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna...16 XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego...17 XII Infrastruktura edukacyjna...19 XIII Pomoc techniczna...20 WSKAŹNIKI PRODUKTU...21 I Nowoczesna gospodarka...21 II Cyfrowe śląskie...23 III Konkurencyjność MŚP...24 IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna...26 V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów...43 VI Transport...53 VII Regionalny rynek pracy...54 VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy...57 IX Włączenie społeczne...60 X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna...63 XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego...66 XII Infrastruktura edukacyjna...69 XIII Pomoc techniczna...71

3 WSTĘP W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL na lata wymienione zostały wskaźniki obligatoryjne, które są szczególnie istotne dla monitorowania postępu rzeczowego realizacji Programu. W przypadku, gdy w SZOOP RPO WSL na lata (wiersz 3. i 4.) uwzględniony został wskaźnik oznaczony jako "obligatoryjny" jego wykazanie dla wnioskodawcy jest wówczas obowiązkowe. Obligatoryjność wskaźnika związana jest z realizowanym przez wnioskodawcę typem projektu, gdy charakter jego inwestycji wpisuje się w zakres przedmiotowy wskaźnika (wskaźnik jest adekwatny do zakresu projektu) W SZOOP RPO WSL na lata uwzględnione zostały wskaźniki, które zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014 (WLWK 2014) lub listą zaproponowaną przez IZ RPO WSL oznaczone zostały jako wskaźniki agregujące. Na poziomie projektu nie istnieje bez możliwość wyboru wskaźnika agregującego, natomiast wnioskodawca zobowiązany jest do ujęcia we wniosku o dofinansowanie wartości dla wskaźnika/wskaźników wchodzących w skład agregatu. Wskaźniki agregujące zostały wyszczególnione poprzez wytłuszczenie. WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa I Nowoczesna gospodarka Działanie 1.1 Kluczowa dla infrastruktura badawcza Wzrost przychodów z sektora biznesowego Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej zł , Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu str. 3

4 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa Liczba podmiotów współpracujących w Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych 7 II Cyfrowe śląskie Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego III Konkurencyjność MŚP Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield ZIT Poddziałanie Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield RIT Poddziałanie Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców - konkurs Działanie 3.2 Innowacje w MŚP Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Liczba MŚP zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych Liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Liczba MŚP zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych Liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu Liczba wprowadzonych innowacji Liczba wdrożonych wyników prac B+R szt szt szt Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M EPC 188 str. 4

5 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Działanie 3.3 Technologie informacyjnokomunikacyjne w działalności gospodarczej Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnych w wyniku realizacji projektu Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M EPC Szt. EPC bazowa Rok bazowy wartość docelowa Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie Odnawialne źródła energii ZIT Poddziałanie Odnawialne źródła energii - RIT Poddziałanie Odnawialne źródła energii - konkurs Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych//nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/rok MWht/rok Stopień redukcji PM 10 t/rok Produkcja energii elektrycznej z nowo MWhe/rok wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji /nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE MWht/rok Stopień redukcji PM 10 t/rok Produkcja energii elektrycznej z nowo MWhe/rok wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji/nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE MWht/rok Stopień redukcji PM 10 t/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego str. 5

6 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu GJ/rok Stopień redukcji PM10 (obligatoryjny 1 ) t/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku GJ/rok realizacji projektu Produkcja energii elektrycznej z nowo MWhe/rok wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji /nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE MWht/rok Stopień redukcji PM10 (obligatoryjny 2 ) t/rok bazowa Rok bazowy wartość docelowa 16 Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego 29 Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 109 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku GJ/rok 200 realizacji projektu Produkcja energii elektrycznej z nowo MWhe/rok wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych MWht/rok W przypadku wymiany źródła energii 2 Ibid. str. 6

7 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałanie Niskoemisyjny transport instalacji/nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE Stopień redukcji PM10 (obligatoryjny 3 ) t/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku GJ/rok realizacji projektu Produkcja energii elektrycznej z nowo MWhe/rok wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji/nowych mocy wytwórczych i wykorzystujących OZE Stopień redukcji PM10 (obligatoryjny 4 ) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji/nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE Brak wskaźników rezultatu bezpośredniego na liście WLWK MWht/rok t/rok MWh/rok GJ/rok GJ/rok MWhe/rok MWht/rok bazowa Rok bazowy wartość docelowa Ibid. 4 Ibid. str. 7

8 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT (tylko typy projektu 1-3) Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT (tylko typy projektu 1-3) Tylko 4. typ projektu Tylko 4. typ projektu Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT tylko typ projektu 1-3 Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź MWh/rok MWhe/rok Tylko 4. typ projektu.ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Tylko 4. typ projektu Produkcja energii elektrycznej z nowo MWhe/rok wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - konkurs Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej bazowa Rok bazowy wartość docelowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie Gospodarka wodnościekowa - ZIT Poddziałanie Gospodarka wodnościekowa - RIT Działanie 5.2 Gospodarka odpadami Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu 5 Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu 6 Poddziałanie Gospodarka odpadami - ZIT Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych t/rok t/rok W WLWK nie wskazano jednostki wskaźnika, w związku z czym nie określono jego wartości 6 W WLWK nie wskazano jednostki wskaźnika, w związku z czym nie określono jego wartości str. 8

9 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa Poddziałanie Gospodarka odpadami - RIT Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych t/rok t/rok Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe Poddziałanie Dziedzictwo kulturowe - konkurs Brak wskaźników rezultatu bezpośredniego na liście WLWK Poddziałanie Dziedzictwo kulturowe - OSI Brak wskaźników rezultatu bezpośredniego na liście WLWK Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej Poddziałanie Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT Poddziałanie Ochrona różnorodności biologicznej - OSI Poddziałanie Ochrona różnorodności biologicznej tryb pozakonkursowy Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody Liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi ha ha ha , str. 9

10 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa VI Transport Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich zł/rok Oszczędność czasu w przewozach towarowych zł/rok Działanie 6.2 Transport kolejowy Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych /rok 150 VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych ZIT Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych RIT Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu str. 10

11 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałanie Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych ZIT Poddziałanie Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych RIT Poddziałanie Promocja samozatrudnienia konkurs Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) Poddziałanie Outplacement - ZIT Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Poddziałanie Outplacement - konkurs Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie str. 11

12 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej bazowa Rok bazowy wartość docelowa Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Poddziałanie Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat ZIT Poddziałanie Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Poddziałanie Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat konkurs Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników. Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - ZIT Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - RIT Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu str. 12

13 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa konkurs Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałanie Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT Poddziałanie Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej konkurs Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne bazowa Rok bazowy wartość docelowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT Poddziałanie Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych RIT Poddziałanie Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu społecznym, które uzyskały kwalifikacje po str. 13

14 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie wykluczeniem społecznym - OSI Poddziałanie Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie Poddziałanie Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs Poddziałanie Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT opuszczeniu programu społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu bazowa Rok bazowy wartość docelowa str. 14

15 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Poddziałanie Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI Poddziałanie Rozwój usług społecznych wsparcie działań wynikających LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie Poddziałanie Rozwój usług społecznych konkurs społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu bazowa Rok bazowy wartość docelowa str. 15

16 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Rozwój usług zdrowotnych konkurs Poddziałanie Rozwój usług adopcyjnych tryb pozakonkursowy Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie Wsparcie sektora ekonomii społecznej konkurs Poddziałanie Koordynacja sektora ekonomii społecznej tryb pozakonkursowy społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba pakietów rekomendacji dotyczących obszaru ekonomii społecznej, które zostały wdrożone na poziomie minimum 60% bazowa Rok bazowy wartość docelowa n/d X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony Brak wskaźników rezultatu bezpośredniego na liście zdrowia WLWK Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie Rozwój mieszkalnictwa Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT Poddziałanie Rozwój mieszkalnictwa Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT Poddziałanie Rozwój mieszkalnictwa Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury str. 16

17 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI Poddziałanie wsparcie działań Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie Rewitalizacja obszarów Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury zdegradowanych - ZIT Poddziałanie Rewitalizacja obszarów Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury zdegradowanych - RIT Poddziałanie Rewitalizacja obszarów Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury zdegradowanych - konkurs Poddziałanie Rewitalizacja obszarów Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury zdegradowanych - OSI Poddziałanie Rewitalizacja obszarów Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- ZIT Poddziałanie Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT Poddziałanie Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs Poddziałanie Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu str. 17

18 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Efektywny rozwój dzieci i młodzieży- program stypendialny Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie Wsparcie szkolnictwa zawodowego- ZIT Poddziałanie Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT Poddziałanie Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe osób dorosłych Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia bazowa Rok bazowy wartość docelowa str. 18

19 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Kształcenie ustawiczne- ZIT Poddziałanie Kształcenie ustawiczne- RIT Poddziałanie Kształcenie ustawicznekonkurs Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu XII Infrastruktura edukacyjna bazowa Rok bazowy wartość docelowa Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego Poddziałanie Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT Poddziałanie Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Brak wskaźników rezultatu bezpośredniego na liście WLWK Brak wskaźników rezultatu bezpośredniego na liście WLWK Poddziałanie Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT str. 19

20 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa Poddziałanie Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje XIII Pomoc techniczna Działanie 13.1 Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności % ,5 badanie Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych % Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów Skala , ,00 System wdrażania rekomendacji 4, ,2 System monitorowania str. 20

21 WSKAŹNIKI PRODUKTU I Nowoczesna gospodarka Działanie 1.1 Kluczowa dla infrastruktura badawcza Liczba wspartych laboratoriów badawczych 17 Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej EPC 50 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju zł Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R 10 Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowobadawczej zł Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 160 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba wspartych laboratoriów badawczych 35 7 Przyjęto kurs zgodnie z badaniem przeprowadzonym na zlecenie MIR: Analiza trafności oraz spójności systemu ram wykonania dla Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata , gdzie wskazano kurs dla perspektywy o wysokości 1 euro 3,55 zł. 8 Jw. str. 21

22 Liczba przedsięwzięć i projektów w inteligentnych specjalizacjach 80 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) zł ,60 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie badań i rozwoju zł ,43 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 63 Liczba realizowanych prac B+R Szt. 125 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R 125 Liczba realizowanych projektów B+R 125 Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R 125 Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowobadawczej zł Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług 23 9 Jw. 10 Jw. str. 22

23 Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB 103 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 230 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 230 Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej 115 Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowobadawczej zł ,00 Liczba wspartych laboratoriów badawczych 6 II Cyfrowe śląskie Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Liczba wspartych podmiotów realizujących zadania publiczne przy wykorzystaniu TIK Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 30 Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) 33 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja 32 str. 23

24 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja 50 Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) 49 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne 52 Liczba uruchomionych platform cyfrowych w obszarze e- zdrowia o charakterze co najmniej ponadlokalnym 1 Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Pojemność zdigitalizowanej informacji sektora publicznego TB 159,33 Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego TB 159,33 III Konkurencyjność MŚP Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield ZIT Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha 28,6 str. 24

25 Poddziałanie Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield RIT Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha 4,4 Poddziałanie Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców - konkurs Liczba zaawansowanych (nowych lub ulepszonych) usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu 61 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 107 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 107 Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług 13 Działanie 3.2 Innowacje w MŚP Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 235 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku 23 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy 235 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) zł ,1 11 Jw. str. 25

26 Działanie 3.3 Technologie informacyjnokomunikacyjne w działalności gospodarczej Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 312 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) zł ,55 Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje 774 Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) zł ,65 Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie Odnawialne źródła energii - ZIT Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 20 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 18 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 2 12 Jw. 13 Jw. str. 26

27 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 24 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 21 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 3 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 13 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych MWe 3,4 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWt 9,6 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji 5 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji 4 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji 1 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MW 3 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MWe 1,5 str. 27

28 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MWt 1,5 Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii 2 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony ekwiwalentu CO2/rok 2283 Poddziałanie Odnawialne źródła energii - RIT Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 11 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 10 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 1 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 17 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 15 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 2 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 9 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych MWe 3,6 str. 28

29 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWt 5,4 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji 5 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji 4 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji 1 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MW 3 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MWe 1,5 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MWt 1,5 Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii 2 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Tony ekwiwalentu CO2/rok 1289 Poddziałanie Odnawialne źródła energii - konkurs Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 17 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 15 str. 29

30 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 2 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 16 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 14 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 2 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 10 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych MWe 4 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWt 6 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji 5 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji 4 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji 1 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MW 3 str. 30

31 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MWe 1,5 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MWt 1,5 Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii 2 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Tony ekwiwalentu CO2/rok 1953 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 4 Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 10 Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 52 Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 6 Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną 437 Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Szt. 437 Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej str. 31

32 Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 23 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny 14 ) 20 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny 15 ) 3 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 23 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny 16 ) 20 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny 17 ) 3 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 328 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 11 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych MWe 4,4 14 Dla 3. typu projektu 15 Ibid. 16 Ibid. 17 Ibid. str. 32

33 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWt 6,6 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 379 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji m Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych kwh/rok Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Tony ekwiwalentu CO2/rok 4438 Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 14 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny 18 ) 12 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny 19 ) 2 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Ibid. 19 Ibid. str. 33

34 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny 20 ) 12 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny 21 ) 2 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 201 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 7 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych MWe 2,8 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWt 4,2 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 229 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji m Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych kwh/rok Ibid. 21 Ibid. str. 34

35 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Tony ekwiwalentu CO2/rok 2674 Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 1 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny 22 ) 1 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny 23 ) 0 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 1 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny 24 ) 1 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny 25 ) 0 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 20 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 1 22 Ibid. 23 Ibid. 24 Ibid. 25 Ibid. str. 35

36 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych MWe 0,4 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWt 0,6 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 23 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji m Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych kwh/rok 5543 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Tony ekwiwalentu CO2/rok 270 Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 4 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny 26 ) 3 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny 27 ) 1 26 Ibid. 27 Ibid. str. 36

37 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 4 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny 28 ) 3 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny 29 ) 1 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 59 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (obligaotyjny) MW 2 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych MWe 0,8 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWt 1,2 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 68 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji m Ibid. 29 Ibid. str. 37

38 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych kwh/rok Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Tony ekwiwalentu CO2/rok 799 Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja Dodatkowa zdolność produkcji energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MW 55 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MWe 28 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MWt 27 Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji 50 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji 45 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji 5 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 50 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 50 Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych Tony ekwiwalentu CO2/rok 8134 str. 38

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 wymienione zostały

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka 1.1 Kluczowa dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROJEKT Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 244,4 mln EUR (RPO) 124,7

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, r. Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 12 263 63 33 http://www.noworol.eu, e-mail: konsulting@noworol.eu Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia Formularz Karty

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i rezultatu w ramach EFRR Osi 6 Rozwój miast Jednostka Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (2023) 4.c Sprzedaż energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Monika Ptak Kruszelnicka, Kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt.

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Załącznik 1 Tabela transpozycji PI na działania w poszczególnych osiach priorytetowych I GOSPODARKA, 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 1 1b INNOWACJE, 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone Załącznik Nr 1 do Strategii Inwestycyjnej dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Wykaz wskaźników w ramach IF Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD -2020 z dn. 27 lipca 2016 r. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD -2020 1. Tabela wskaźników

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 projekt OPOLE, LUTY 2015 r. 1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI WSKAŹNIKI Cel 1 Wysoki poziom wewnętrznej integracji MOF i wsparcie powiązań interregionalnych. Działanie 1. Rozwijanie komunikacji przyjaznej środowisku. Priorytet inwestycyjny 4e RPO-L2020, 4.v. POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2015 rok 1 (v.2 z 24 czerwca 2015 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2015 rok 1 (v.2 z 24 czerwca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1100 / 45 /V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 24.06. 2015 r. Harmonogram wniosków o dla Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2015 rok 1 (v.2 z 24 czerwca

Bardziej szczegółowo

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Rzeszów, 1 Nazwa i nr osi priorytetowej Nr działania Nr poddziałania (jeśli dotyczy) Nr CT Nr PI I. Konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

(wersja z dnia 15 listopada 2018 roku) TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

(wersja z dnia 15 listopada 2018 roku) TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. KOMITET STERUJĄCY 2. KOMITET MONITORUJĄCY

1. KOMITET STERUJĄCY 2. KOMITET MONITORUJĄCY SPIS TREŚCI: 1. Komitet Sterujący 2. Komitet Monitorujący 3. Konkursy (zakończone, aktualne, zaplanowane) 4. Kontakt w sprawach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 5. Kontakt w sprawie Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ I INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 W Szczegółowym opisie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 8/233/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały nr 1374/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok)

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok) Załącznik Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 0- A. Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. na lata Olsztyn, 29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. na lata Olsztyn, 29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 29 maja 2015 r. Podstawa prawna oraz wytyczne horyzontalne: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD

Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 z dn. 15 października 2018 r. Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Nazwa Osi owej Nazwa Działania Nazwa Poddziałania 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo