Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań"

Transkrypt

1 Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej Działanie 1.1 Działanie 1.2 Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R prowadzonych przez jednostkę naukową Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 Liczba jednostek sektora publicznego Poddziałanie korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych Poddziałanie Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Jednostka miary EPC EPC Wartość bazowa Rok bazowy 1 Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło 200 SL2014 zostanie oszacowana zostanie oszacowana SL2014 SL SL2014 zostanie oszacowana SL SL SL2014 zostanie oszacowana SL Dotyczy wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej. 1

2 Działanie 3.1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 3.2 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu Liczba przedsiębiorstw dokapitalizowanych na etapie inkubacji EPC EPC Poddziałanie Brak - - Poddziałanie Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji SL SL SL SL SL2014 zostanie oszacowana zostanie oszacowana zostanie oszacowana SL2014 SL2014 SL SL wartość docelowa wskaźnika uzależniona będzie od uzgodnień z KE i zostanie wpisana niezwłocznie po otrzymaniu akceptacji ze strony KE 2

3 Działanie Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach Liczba wdrożonych wyników prac B+R Liczba wprowadzonych innowacji Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.1 Działanie 4.2 Działanie 4.3 Poddziałanie Poddziałanie Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych EPC tony równoważnika CO2 tony równoważnika CO2 kwh/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok - Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku m SL2014 zostanie oszacowana zostanie oszacowana SL2014 SL SL SL SL SL SL SL SL Dane dot. wartości docelowych wskaźników są inne niż w RPO WM , ale uwzględniają wyniki raportu Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Wartości docelowe wskaźników w RPO WM zostaną zaktualizowane w oparciu o ww. analizę ex-ante. 3

4 Działanie 5.1 Działanie 5.2 Działanie 5.3 Działanie 5.4 Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony przeciwpowodziowej Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony przed pożarami lasów Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony Oś Priorytetowa VI Jakość życia Ludność objęta ulepszonymi usługami Działanie 6.1 zdrowotnymi Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na Działanie 6.2 zrewitalizowanych obszarach Oś Priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego osoby osoby Mg/rok Mg/rok osoby odwiedziny/rok ha osoby Działanie 7.1 brak nie SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL2014

5 Działanie 7.2 brak Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Działanie 8.1 Działanie 8.2 Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie osoby nie 66% % SL % % SL2014 osoby 55% % SL2014 osoby 12% % SL % % SL % % SL SL2014 osoby 31% % SL2014 5

6 rachunek, po opuszczeniu programu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie osoby 55% % SL2014 osoby 6% % SL2014 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Działanie 8.3 Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu Poddziałanie Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po Poddziałanie przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub Działanie 9.1 wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po osoby 10% % SL2014 osoby 80% % SL2014 osoby 70% % SL2014 osoby 80% % SL2014 osoby 20% % SL2014 osoby 56% % SL2014 osoby 26% % SL2014 6

7 opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Działanie 9.2 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub Poddziałanie wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia Poddziałanie usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na Działanie 9.3 własny rachunek) Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć Poddziałanie edukacyjnych Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 0% % SL2014 osoby 56% % SL SL2014 osoby 38% % SL SL % % SL % % SL2014 osoby 94% % SL2014 osoby 91% % SL2014 7

8 Poddziałanie Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu osoby 94% % SL2014 Poddziałanie Brak Poddziałanie Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu. osoby 86% % SL2014 Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po osoby 56% % SL2014 opuszczeniu programu Działanie 10.2 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po osoby 40% % SL2014 opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po osoby 66% % SL2014 opuszczeniu programu Działanie 10.3 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po osoby 80% % SL2014 Poddziałanie opuszczeniu programu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki 82% % SL2014 EFS Poddziałanie Brak Poddziałanie Brak Poddziałanie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia osoby 79% % SL2014 8

9 Oś Priorytetowa XI Pomoc Techniczna Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w RPO WM % 5, ,0 SL2014 Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania RPO WM SL2014 Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych % SL2014 Działanie 11.1 Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia liczba dni SL2014 wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego skala 1-5 2, ,0 SL2014 Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów skala 1-5 4, ,6 SL2014 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R Działanie 1.1 Liczba jednostek naukowych wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowobadawczej Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju - 5 SL zostanie oszacowana SL2014 zł - zostanie oszacowana SL2014 EUR SL Dotyczy wskaźników zaliczonych do ram wykonania 5 Podział na kobiety i mężczyzn tylko działań finansowanych z PI 8i z EFS 6 Podział na kobiety i mężczyzn tylko działań finansowanych z PI 8i z EFS 9

10 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Działanie 1.2 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej Liczba projektów dotyczących monitorowania inteligentnych specjalizacji Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 Liczba podmiotów, które udostępniły online informacje sektora publicznego Poddziałanie Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja 10 EUR SL2014 przedsiębiorstwa SL2014 przedsiębiorstwa SL2014 przedsiębiorstwa - 40 SL zostanie oszacowana SL zostanie oszacowana SL2014 zł - zostanie oszacowana SL zostanie oszacowana SL SL SL SL2014 Przestrzeń dyskowa serwerowni TB - zostanie oszacowana SL2014

11 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Poddziałanie Liczba podmiotów, które udostępniły online informacje sektora publicznego Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3-20 SL SL2014 Przestrzeń dyskowa serwerowni TB - zostanie oszacowana SL2014 Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - zostanie oszacowana SL2014 Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - zostanie oszacowana SL2014 Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.1 Poddziałanie Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha SL2014 Poddziałanie Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych przedsiębiorstwa SL2014 przedsiębiorstwa SL2014 ha SL wartość docelowa wskaźnika uzależniona będzie od uzgodnień z KE i zostanie wpisana niezwłocznie po otrzymaniu akceptacji ze strony KE 11

12 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Działanie 3.2 Poddziałanie Poddziałanie Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) - zostanie oszacowana SL zostanie oszacowana SL SL2014 przedsiębiorstwa SL2014 przedsiębiorstwa SL2014 przedsiębiorstwa SL2014 przedsiębiorstwa SL2014 EUR SL2014 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe przedsiębiorstwa SL2014 przedsiębiorstwa - zostanie oszacowana SL

13 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Działanie Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji przedsiębiorstwa SL2014 przedsiębiorstwa - 60 SL2014 przedsiębiorstwa - 60 SL2014 przedsiębiorstwa - 60 SL2014 EUR SL2014 przedsiębiorstwa SL2014 EUR SL zostanie oszacowana SL zostanie oszacowana SL Dane dot. wartości docelowych wskaźników są inne niż w RPO WM , ale uwzględniają wyniki raportu Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Wartości docelowe wskaźników w RPO WM zostaną zaktualizowane w oparciu o ww. analizę ex-ante. 13

14 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Działanie 4.1 Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej - zostanie oszacowana SL SL SL2014 przedsiębiorstwa - 12 SL2014 EUR SL zostanie oszacowana SL zostanie oszacowana SL zostanie oszacowana SL2014 MW - 30 SL2014 Działanie 4.2 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków gospodarstwa domowe SL SL2014

15 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Działanie 4.3 Poddziałanie Poddziałanie Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 15 MW - 9 SL SL2014 km 2 14 SL SL SL SL2014 Długość sieci ciepłowniczej km - 19 SL2014 Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania m SL2014 Liczba wymienionych punktów oświetlenia ulicznego Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź SL2014 km SL SL SL2014

16 Nazwa wskaźnika Jednostka miary 16 Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku Pojemność obiektów małej retencji m SL2014 Liczba wprowadzonych do użycia Działanie 5.1 elementów zintegrowanego systemu SL2014 wczesnego ostrzegania Działanie 5.2 Działanie 5.3 Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów Liczba instytucji kultury objętych wsparciem Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem - 16 SL SL SL SL SL SL2014 Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem - zostanie oszacowana SL2014 Działanie 5.4 Długość szlaków turystycznych - zostanie oszacowana SL2014 Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody - zostanie oszacowana SL2014 Oś Priorytetowa VI Jakość życia

17 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Działanie 6.1 Działanie Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 12 SL2014 Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie SL2014 Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 3 34 SL2014 ha - 25 SL2014 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na m SL2014 obszarach miejskich Oś Priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego Całkowita długość nowych dróg km 7,5 66 SL2014 Działanie 7.1 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg km - 23 SL2014 Działanie 7.2 Całkowita długość nowych linii kolejowych km - 5 SL2014 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych km - 65 SL2014 Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 36 SL2014 Pojemność zakupionych wagonów osobowych osoby SL Dane dot. wartości docelowych wskaźników są inne niż w RPO WM , ale uwzględniają wyniki raportu Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Wartości docelowe wskaźników w RPO WM zostaną zaktualizowane w oparciu o ww. analizę ex-ante. 17

18 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych Pojemność zmodernizowanych wagonów osobowych Liczba wybudowanej, rozbudowanej, modernizowanej infrastruktury do obsługi i serwisowania taboru Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w ramach programu Liczba osób z niepełnosprawnościami Działanie 8.1 Liczba osób o niskich kwalifikacjach Liczba osób w wieku 50 lat i więcej Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - zostanie oszacowana SL2014 osoby - zostanie oszacowana SL zostanie oszacowana SL2014 osoby SL2014 osoby SL2014 osoby SL2014 osoby SL2014 osoby SL2014 osoby SL2014 Działanie 8.2 Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie Liczba osób z niepełnosprawnościami osoby SL2014 osoby - zostanie oszacowana SL

19 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Działanie 8.3 Poddziałanie Liczba osób w wieku 50 lat i więcej Liczba osób o niskich kwalifikacjach Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 osoby - zostanie oszacowana SL2014 osoby - zostanie oszacowana SL2014 osoby SL SL2014 Poddziałanie Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat SL2014 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych osoby SL2014 Działanie 9.1 wsparciem w programie Liczba osób z niepełnosprawościami osoby SL2014 Działanie 9.2 Poddziałanie Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie osoby SL2014 Poddziałanie Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie osoby SL wartość docelowa wskaźnika uzależniona będzie od uzgodnień z KE i zostanie wpisana niezwłocznie po otrzymaniu akceptacji ze strony KE 11 wartość docelowa wskaźnika uzależniona będzie od uzgodnień z KE i zostanie wpisana niezwłocznie po otrzymaniu akceptacji ze strony KE 19

20 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych Działanie 9.3 wsparciem w programie Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie Poddziałanie Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie Poddziałanie Poddziałanie Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium za ponadprzeciętne wyniki w nauce przedmiotów ogólnych osoby SL SL SL SL2014 osoby SL2014 osoby SL2014 osoby SL2014 osoby SL2014 osoby SL wartość docelowa wskaźnika uzależniona będzie od uzgodnień z KE i zostanie wpisana niezwłocznie po otrzymaniu akceptacji ze strony KE 20

21 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Poddziałanie Działanie 10.2 Działanie 10.3 Poddziałanie Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie Liczba osób o niskich kwalifikacjach Liczba osób w wieku 50 lat i więcej Liczba osób w wieku 25 lat i więcej Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno - zawodowego Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego osoby SL SL2014 osoby SL2014 osoby SL2014 osoby SL2014 osoby SL SL2014 osoby SL SL

22 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Oś Priorytetowa XI Pomoc Techniczna 13 Działanie 11.1 Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium za ponadprzeciętne wyniki w nauce przedmiotów zawodowych Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno - zawodowego Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie - 7 SL2014 osoby SL2014 osoby SL SL2014 osoby SL2014 Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej - nd. SL2014 Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy - nd. SL2014 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji osoby - nd. SL2014 Liczba przeprowadzonych ewaluacji - nd. SL Rozporządzenie ogólne nie nakłada obowiązku ustalania wartości docelowej dla wskaźników produktu w osiach pomocy technicznej. 22

23 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych - nd. SL2014 Liczba użytkowników systemów informatycznych osoby - nd. SL2014 Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów - nd. SL2014 Liczba opracowanych ekspertyz - nd. SL2014 Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów osoby - nd. SL2014 Liczba projektów objętych wsparciem (Project pipeline) - nd. SL2014 Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego - nd. SL2014 Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu - nd. SL

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 projekt OPOLE, LUTY 2015 r. 1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i rezultatu w ramach EFRR Osi 6 Rozwój miast Jednostka Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (2023) 4.c Sprzedaż energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 wymienione zostały

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, r. Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria regionu 1 Wartość Bazowa 2 Rok bazowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Nazwa Osi owej Nazwa Działania Nazwa Poddziałania 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD -2020 z dn. 27 lipca 2016 r. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD -2020 1. Tabela wskaźników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela ów produktu dla działań i poddziałań Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjn y (PI) a produktu Jednostka miary pośrednia a Common Indicator Agregowal ność

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt.

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Tabela 1. Wskaźniki Strategii ZIT powiązane z realizacją RPO WM oraz POIiŚ C - Cel / P- Priorytet/ C 1: Wysoka konkurencyjno gospodarcza KrOF Nazwa P 1.1: Wysoki potencjał i konkurencyjno przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Załącznik 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL -2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 1 Wskaźniki produktu...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok)

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok) Załącznik Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 0- A. Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Priorytet Inwestycyjny 7b -całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 3,427km. Priorytet Inwestycyjny 7b

Priorytet Inwestycyjny 7b -całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 3,427km. Priorytet Inwestycyjny 7b Harmonogram realizacji Projektów wiodących w ramach Planu Inwestycyjnego dla miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego Załącznik nr 1. Lp. Projekt/ etap projektu Priorytet Inwestycyjny Czas realizacji

Bardziej szczegółowo

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok)

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok) Załącznik Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 0-00 A. Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI WSKAŹNIKI Cel 1 Wysoki poziom wewnętrznej integracji MOF i wsparcie powiązań interregionalnych. Działanie 1. Rozwijanie komunikacji przyjaznej środowisku. Priorytet inwestycyjny 4e RPO-L2020, 4.v. POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni

Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni Zalącznik 1. WLWK 2014 dla EFRR, FS, PT Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie Demarkacja Wartość docelowa wskaźnik output - produkt output - rezultat bezpośredni Common Indicator Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m wkład UE

w okresie sprawozdawczy m wkład UE TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r. Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m od uruchomienia programu wkład UE = 16/3*100% =

w okresie sprawozdawczy m od uruchomienia programu wkład UE = 16/3*100% = TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE

Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE FISZKA PROJEKTOWA stanowi propozycje projektów do zamieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Głogowa

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ W ZAKRESIE DZIAŁANIA 7.2 ORAZ OSI X POMOC TECHNICZNA Rzeszów, 14 lipca 2015 r. 1 priorytetowej: Działanie 7.2 pracujących,

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m wkład UE

w okresie sprawozdawczy m wkład UE TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok)

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok) Załącznik Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 0- A. Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA , SKŁADANA PO I KWARTALE 2018 R.

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA , SKŁADANA PO I KWARTALE 2018 R. INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020, SKŁADANA PO I KWARTALE 2018 R. Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok)

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok) Załącznik Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 0-00 A. Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Lata RAZEM % War. realiz realiza. tość. Razem cji. Razem Nazwa wskaźnika wskaź. planowane (PRODUKTU) nika

Lata RAZEM % War. realiz realiza. tość. Razem cji. Razem Nazwa wskaźnika wskaź. planowane (PRODUKTU) nika CEL OGÓLNY I. Lata 216-218 219-221 222-223 RAZEM 216-223 War realiz realiza Wart realiza tość Wartoś a Razem cji Razem ość z cji Planowan. z Planowan. ć z cji Planowan wartoś Nazwa wskaźnika wskaź planowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań działania/ Nazwa Osi Nazwa Nazwa P poddziałan Nazwa wskaźnika rezultatu Inwestyc owej Działania ia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZI BOF abela nr 1. Wskaźniki monitorowania Strategii ZI BOF na poziomie strategicznym 1 Lp. Wskaźnik Okres raportowania Poziom odniesienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone Załącznik Nr 1 do Strategii Inwestycyjnej dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Wykaz wskaźników w ramach IF Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie ZAŁ. 3 TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka Częstotliwość pomiaru Wartość w roku bazowym Zakładana wartość w roku docelowym (2013) PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ I INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 W Szczegółowym opisie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw sposób Liczba

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej przyjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska nr 9/19/2016 z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Priorytet Inwestycyjny 7b Działanie całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 0,510 km

Priorytet Inwestycyjny 7b Działanie całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 0,510 km Harmonogram realizacji Projektów wiodących w ramach Planu Inwestycyjnego dla miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego Lp. Projekt/ etap projektu Priorytet Inwestycyjny 1. 1.A. 1.B. 1.C. 1.D. Czas realizacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski Zgodnie z 5 Umowy o warunkach i sposobie Realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku 2017 Lublin, maj 2018 r. Opracowano: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 12 263 63 33 http://www.noworol.eu, e-mail: konsulting@noworol.eu Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia Formularz Karty

Bardziej szczegółowo