Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL na lata wymienione zostały wskaźniki obligatoryjne, które są szczególnie istotne dla monitorowania postępu rzeczowego realizacji Programu. W przypadku, gdy w SZOOP RPO WSL na lata (wiersz 8. i 9.) uwzględniony został wskaźnik oznaczony jako "obligatoryjny" jego wykazanie dla Wnioskodawcy jest wówczas obowiązkowe. Obligatoryjność wskaźnika związana jest z realizowanym przez Beneficjenta typem projektu. W SZOOP RPO WSL na lata uwzględnione zostały wskaźniki, które zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014 (WLWK 2014) lub listą zaproponowaną przez IZ RPO WSL oznaczone zostały jako wskaźniki agregujące. Na poziomie projektu nie istnieje bez możliwość wyboru wskaźnika agregującego, natomiast Wnioskodawca zobowiązany jest do ujęcia we wniosku o dofinansowanie wartości dla wskaźnika/wskaźników wchodzących w skład agregatu. Wskaźniki agregujące zostały wyszczególnione poprzez wytłuszczenie. WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy docelowa (2023) I Nowoczesna gospodarka Działanie 1.1 Kluczowa dla infrastruktura badawcza Działanie 1.2 Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB Wzrost przychodów z sektora biznesowego % Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej Liczba wdrożonych wyników prac B+R Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu II Cyfrowe śląskie str. 1

2 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego III Konkurencyjność MŚP bazowa Rok bazowy docelowa (2023) Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield ZIT Poddziałanie Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield RIT Poddziałanie Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców - konkurs Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC Działanie 3.2 Innowacje w MŚP Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC 188 Działanie 3.3 Technologie informacyjnokomunikacyjne w działalności gospodarczej Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie Odnawialne źródła energii - ZIT Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje EPC IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE tony ekwiwalentu CO₂/rok MWhe/rok MWht/rok str. 2

3 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Odnawialne źródła energii - RIT Poddziałanie Odnawialne źródła energii - konkurs Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji Stopień redukcji PM 10 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji Stopień redukcji PM 10 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MWhe/rok MWht/rok t/rok tony ekwiwalentu CO₂/rok MWhe/rok MWht/rok MWhe/rok MWht/rok t/rok tony ekwiwalentu CO₂/rok MWhe/rok MWht/rok MWhe/rok bazowa Rok bazowy docelowa (2023) str. 3

4 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji Stopień redukcji PM 10 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu Stopień redukcji PM10 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE MWht/rok t/rok MWh/rok GJ/rok GJ/rok t/rok kwh / rok tony ekwiwalentu CO₂/rok MWh/rok GJ/rok GJ/rok MWhe/rok bazowa Rok bazowy docelowa (2023) str. 4

5 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Stopień redukcji PM10 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Stopień redukcji PM10 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWht/rok t/rok kwh / rok tony ekwiwalentu CO₂/rok MWh/rok GJ/rok GJ/rok MWhe/rok MWht/rok t/rok kwh / rok tony ekwiwalentu CO₂/rok MWh/rok bazowa Rok bazowy docelowa (2023) str. 5

6 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Stopień redukcji PM10 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych GJ/rok GJ/rok MWhe/rok MWht/rok t/rok kwh / rok tony ekwiwalentu CO₂/rok MWh/rok GJ/rok GJ/rok MWhe/rok MWht/rok tony ekwiwalentu CO₂/rok bazowa Rok bazowy docelowa (2023) str. 6

7 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT (tylko typy projektu 1-3) Tylko typy projektu 1-3 Tylko 4. typ projektu Tylko 4. typ projektu Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT tylko typ projektu 1-3 Tylko typ projektu 1-3 Tylko 4. typ projektu Tylko 4. typ projektu Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - konkurs Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku modernizacji punktów oświetleniowych. Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku modernizacji punktów oświetleniowych. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych MWhe/rok MWht/rok tony ekwiwalentu CO₂/rok MWh/rok tony ekwiwalentu CO₂/rok MWh/rok tony ekwiwalentu CO₂/rok V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów bazowa Rok bazowy docelowa (2023) Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa str. 7

8 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT Poddziałanie Gospodarka wodno-ściekowa - RIT Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków RLM RLM bazowa Rok bazowy docelowa (2023) Działanie 5.2 Gospodarka odpadami Poddziałanie Gospodarka odpadami - ZIT Poddziałanie Gospodarka odpadami - RIT Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów t/rok t/rok t/rok t/rok Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe Poddziałanie Dziedzictwo kulturowe - konkurs Poddziałanie Dziedzictwo kulturowe - OSI Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne odwiedziny/rok odwiedziny/rok str. 8

9 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej Poddziałanie Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT Poddziałanie Ochrona różnorodności biologicznej - OSI Poddziałanie Ochrona różnorodności biologicznej tryb pozakonkursowy Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne ha ha ha ha ha ha bazowa Rok bazowy docelowa (2023) str. 9

10 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów Liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi VI Transport bazowa Rok bazowy docelowa (2023) Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie Nośność wybudowanego/ przebudowanego obiektu (drogi/mostu) kn/oś Działanie 6.2 Transport kolejowy Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych EUR/rok VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych ZIT Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu str. 10

11 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych RIT Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) bazowa Rok bazowy docelowa (2023) Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej str. 11

12 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałanie Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych ZIT Poddziałanie Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych RIT Poddziałanie Promocja samozatrudnienia konkurs Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (działania z zakresu outplacementu) Poddziałanie Outplacement - ZIT Poddziałanie Outplacement - konkurs Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy bazowa Rok bazowy docelowa (2023) str. 12

13 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat ZIT Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu bazowa Rok bazowy docelowa (2023) Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Poddziałanie Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Poddziałanie Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat konkurs Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników. Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - ZIT Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - RIT Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w str. 13

14 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa konkurs Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu bazowa Rok bazowy docelowa (2023) Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałanie Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie Poddziałanie Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej konkurs Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT Poddziałanie Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych RIT Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu str. 14

15 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu bazowa Rok bazowy docelowa (2023) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu Poddziałanie Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie Poddziałanie Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu Poddziałanie Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu str. 15

16 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) bazowa Rok bazowy docelowa (2023) Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Poddziałanie Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu Poddziałanie Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu str. 16

17 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu bazowa Rok bazowy docelowa (2023) Poddziałanie Rozwój usług społecznych wsparcie działań wynikających LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Poddziałanie Rozwój usług społecznych konkurs Poddziałanie Rozwój usług zdrowotnych konkurs Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu Poddziałanie Rozwój usług adopcyjnych tryb pozakonkursowy Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie Wsparcie sektora ekonomii społecznej konkurs Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych str. 17

18 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) bazowa Rok bazowy docelowa (2023) Poddziałanie Koordynacja sektora ekonomii społecznej tryb pozakonkursowy Liczba pakietów rekomendacji dotyczących obszaru ekonomii społecznej, które zostały wdrożone na poziomie minimum 60% n/d X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT Poddziałanie Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT Poddziałanie Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI Poddziałanie wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Poddziałanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich str. 18

19 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs Poddziałanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI Poddziałanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego bazowa Rok bazowy docelowa (2023) str. 19

20 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- ZIT bazowa Rok bazowy docelowa (2023) Poddziałanie Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT Poddziałanie Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs Poddziałanie Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych Poddziałanie Efektywny rozwój dzieci i młodzieży- program stypendialny Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie Wsparcie szkolnictwa zawodowego- ZIT Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS str. 20

21 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT Poddziałanie Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe osób dorosłych Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia bazowa Rok bazowy docelowa (2023) Poddziałanie Kształcenie ustawiczne- ZIT Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu str. 21

22 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Kształcenie ustawiczne- RIT Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu bazowa Rok bazowy docelowa (2023) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Poddziałanie Kształcenie ustawicznekonkurs Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu XII Infrastruktura edukacyjna Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego Poddziałanie Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT Poddziałanie Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Brak wskaźników na liście WLWK Poddziałanie Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Poddziałanie Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę str. 22

23 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy docelowa (2023) XIII Pomoc techniczna Działanie 13.1 Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności % ,5 badanie Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów % Skala , ,00 4, ,2 System wdrażania rekomendacji System monitorowania str. 23

24 WSKAŹNIKI PRODUKTU I Nowoczesna gospodarka Działanie 1.1 Kluczowa dla infrastruktura badawcza Liczba wspartych laboratoriów badawczych 17 Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej EPC 50 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju EUR Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R 10 Działanie 1.2 Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 160 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba wspartych laboratoriów badawczych w przedsiębiorstwach 35 Liczba przedsięwzięć i projektów w inteligentnych specjalizacjach 80 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) str. 24

25 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 63 Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług 23 Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB 103 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 230 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 230 Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej 115 II Cyfrowe śląskie Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Liczba wspartych podmiotów realizujących zadania publiczne przy wykorzystaniu TIK Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja 32 Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego str. 25

26 Pojemność zdigitalizowanej informacji sektora publicznego TB 159,33 Liczba uruchomionych platform cyfrowych w obszarze e-zdrowia o charakterze co najmniej ponadlokalnym 1 Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja Powierzchnia utworzonych/zmodernizowanych serwerowni Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego. TB III Konkurencyjność MŚP Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield ZIT Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha 28,6 str. 26

27 Poddziałanie Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield RIT Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha 4,4 Poddziałanie Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców - konkurs Liczba zaawansowanych (nowych lub ulepszonych) usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu 61 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 107 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 107 Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług Działanie 3.2 Innowacje w MŚP Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 235 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku 23 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy 235 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje str. 27

28 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 312 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje 774 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) EUR IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie Odnawialne źródła energii - ZIT Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 20 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 24 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE str. 28

29 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 13 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MW Poddziałanie Odnawialne źródła energii - RIT Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 11 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 17 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE str. 29

30 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 9 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MW Poddziałanie Odnawialne źródła energii - konkurs Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 17 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 16 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE str. 30

31 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 10 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MW Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 4 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 10 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 52 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 6 Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej str. 31

32 Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 23 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 23 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 328 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 11 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 379 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 14 str. 32

33 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 14 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 201 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 7 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 229 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 1 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE str. 33

34 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 1 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 20 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 1 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 23 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 4 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE str. 34

35 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 4 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 59 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 2 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 68 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja Dodatkowa zdolność produkcji energii elektrycznej i cieplnej w warunkach kogeneracji MW 55 Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji 50 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji str. 35

36 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 50 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 6 53 Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych 2 8 Liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź str. 36

37 Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe Długość wybudowanych dróg dla rowerów Długość przebudowanych dróg dla rowerów Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych Długość wyznaczonych bus pasów Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT (tylko 4 typ projektu) Liczba zmodernizowanych energetycznie punktów oświetleniowych Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 9 30 Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 1 9 Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych 0 2 str. 37

38 Liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride Długość ścieżek rowerowych Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe Długość wybudowanych dróg dla rowerów Długość przebudowanych dróg dla rowerów Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych Długość wyznaczonych bus pasów str. 38

39 Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RIT (tylko 4 typ projektu) Liczba zmodernizowanych energetycznie punktów oświetleniowych Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - konkurs Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 0 5 Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra 10 V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT Długość sieci kanalizacji sanitarnej Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej Długość przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej Długość wyremontowanej sieci kanalizacji sanitarnej Długość sieci wodociągowej 7 str. 39

40 Długość wybudowanej sieci wodociągowej Długość przebudowanej sieci wodociągowej Długość wyremontowanej sieci wodociągowej Liczba wspartych stacji uzdatniania wody Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba nowych wspieranych przedsiębiorstw Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych 3 Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych Liczba wyremontowanych oczyszczalni ścieków komunalnych str. 40

41 Poddziałanie Gospodarka wodno-ściekowa - RIT Długość sieci kanalizacji sanitarnej Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej Długość przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej Długość wyremontowanej sieci kanalizacji sanitarnej Długość sieci wodociągowej 8 Długość wybudowanej sieci wodociągowej Długość przebudowanej sieci wodociągowej Długość wyremontowanej sieci wodociągowej Liczba wspartych stacji uzdatniania wody Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje str. 41

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROJEKT Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 244,4 mln EUR (RPO) 124,7

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka 1.1 Kluczowa dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, r. Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura na

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i rezultatu w ramach EFRR Osi 6 Rozwój miast Jednostka Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (2023) 4.c Sprzedaż energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt.

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Nazwa Osi owej Nazwa Działania Nazwa Poddziałania 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI WSKAŹNIKI Cel 1 Wysoki poziom wewnętrznej integracji MOF i wsparcie powiązań interregionalnych. Działanie 1. Rozwijanie komunikacji przyjaznej środowisku. Priorytet inwestycyjny 4e RPO-L2020, 4.v. POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Monika Ptak Kruszelnicka, Kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD -2020 z dn. 27 lipca 2016 r. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD -2020 1. Tabela wskaźników

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela ów produktu dla działań i poddziałań Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjn y (PI) a produktu Jednostka miary pośrednia a Common Indicator Agregowal ność

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 12 263 63 33 http://www.noworol.eu, e-mail: konsulting@noworol.eu Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia Formularz Karty

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Tabela 1. Wskaźniki Strategii ZIT powiązane z realizacją RPO WM oraz POIiŚ C - Cel / P- Priorytet/ C 1: Wysoka konkurencyjno gospodarcza KrOF Nazwa P 1.1: Wysoki potencjał i konkurencyjno przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 projekt OPOLE, LUTY 2015 r. 1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie ZAŁ. 3 TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka Częstotliwość pomiaru Wartość w roku bazowym Zakładana wartość w roku docelowym (2013) PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Załącznik 1 Tabela transpozycji PI na działania w poszczególnych osiach priorytetowych I GOSPODARKA, 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 1 1b INNOWACJE, 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Załącznik 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL -2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 1 Wskaźniki produktu...

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Zmiana alokacji: z ,00 EUR na ,92 EUR. Zmiana alokacji: z ,00 EUR na ,08 EUR

Zmiana alokacji: z ,00 EUR na ,92 EUR. Zmiana alokacji: z ,00 EUR na ,08 EUR 1. 2. 3. Karta poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych Karta poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej Karta poddziałania 3.1.1. Strategie niskoemisyjne

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały nr 1374/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego l.p. numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Rzeszów, 1 Nazwa i nr osi priorytetowej Nr działania Nr poddziałania (jeśli dotyczy) Nr CT Nr PI I. Konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria regionu 1 Wartość Bazowa 2 Rok bazowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku.

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1393/15 Zarządu Województwa z dnia 15 października 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

(wersja z dnia 15 listopada 2018 roku) TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

(wersja z dnia 15 listopada 2018 roku) TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2015 rok 1 (v.2 z 24 czerwca 2015 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2015 rok 1 (v.2 z 24 czerwca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1100 / 45 /V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 24.06. 2015 r. Harmonogram wniosków o dla Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2015 rok 1 (v.2 z 24 czerwca

Bardziej szczegółowo