Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)"

Transkrypt

1 Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie 1.1 Wsparcie na rzecz gospodarki opartej na wiedzy Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach EPC infrastruktury badawczej (CI 25) Przychód z komercjalizacji wyników prac B+R prowadzonych przez jednostkę naukową Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R prowadzonych przez jednostkę naukową Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej zł Działanie 1.1 Liczba wspartych laboratoriów badawczych Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie 1.1 Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26) zł 33 Wskaźnik zostanie oszacowany w Wskaźnik zostanie oszacowany w Wskaźniki oszacowane w RPOWP w euro przeliczone zostały z zastosowaniem kursu 1 euro=3,55 zł 1

2 Działanie 1.1 Działanie 1.2 Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowobadawczej zł 2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach Działanie 1.2 Liczba wdrożonych wyników prac B+R Działanie 1.2 Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej Działanie 1.2 Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych Działanie 1.2 Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych Działanie 1.2 Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych Działanie 1.2 Liczba uzyskanych praw ochronnych na wzór użytkowy Działanie 1.2 Liczba uzyskanych praw z rejestracji na wzór przemysłowy Działanie 1.2 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC O/K/M (CI 8) Działanie 1.2 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26) Działanie 1.2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) Działanie 1.2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) Działanie 1.2 Działanie 1.2 Działanie 1.2 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie badań i rozwoju przedsiębior stwa przedsiębior stwa Działanie 1.2 Liczba realizowanych projektów B+R zł zł zł

3 Działanie 1.2 Działanie 1.2 Działanie 1.2 Działanie 1.2 Liczba osób prowadzących działalność B+R w ramach projektu, O/K/M Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowobadawczej Działanie 1.2 Liczba wspartych laboratoriów badawczych Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach zł Działanie 1.3 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC (CI 8) Działanie 1.3 Liczba wprowadzonych innowacji produktowych Działanie 1.3 Liczba wprowadzonych innowacji procesowych Działanie 1.3 Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych Działanie 1.3 Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych zł produktów/procesów Działanie 1.3 Działanie 1.3 Działanie 1.3 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) przedsiębior stwa przedsiębior stwa Działanie 1.3 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji Działanie 1.3 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) przedsiębior stwa

4 Działanie 1.3 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) Działanie 1.3 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) przedsiębior stwa Działanie 1.3 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji Działanie 1.3 Działanie 1.3 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) zł zł przedsiębior stwa Działanie 1.3 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7) zł Działanie Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Liczba przedsiębiorstw dokapitalizowanych na etapie inkubacji Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC O/K/M (CI 8) Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI) Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha ,25

5 1.4.1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7) Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) przedsiębior stwa przedsiębior stwa przedsiębior stwa przedsiębior stwa zł zł przedsiębior stwa przedsiębior stwa Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha ,75 Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 Działanie 1.5 Działanie 1.5 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) Działanie 1.5 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) EPC zł przedsiębior stwa

6 Działanie 1.5 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) przedsiębior stwa Działanie 1.5 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji osi priorytetowej: Działanie 2.1 Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Działanie 2.1 Działanie 2.1 Działanie 2.1 Działanie 2.1 Działanie 2.1 Działanie 2.1 Działanie 2.1 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (CI) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CI) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI) Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI), w tym: - mężczyzn - kobiet Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie % %

7 Działanie 2.1 Działanie 2.1 Działanie 2.1 Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.2 Działanie 2.2 Działanie 2.2 Działanie 2.2 Działanie 2.2 Działanie 2.2 Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (CI), w tym: - mężczyzn - kobiet Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (CI), w tym: - mężczyzn - kobiet Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie Działania na rzecz równowagi praca - życie Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu Liczba osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami, które podjęły pracę po opuszczeniu programu Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Liczba osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie % % 50% % 0% %

8 Działanie 2.3 Działanie 2.3 Działanie 2.3 Działanie 2.3 Działanie 2.3 Działanie 2.3 Działanie 2.4 Działanie 2.4 Działanie 2.4 Działanie 2.4 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie 8 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 100% % Wskaźnik zostanie oszacowany w 10 78% % 86% % 61% %

9 Działanie 2.4 Działanie 2.4 Działanie 2.4 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie () (CI) Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Działanie 2.5 Liczba osób, które dzięki interwencji zgłosiły się na badania profilaktyczne 30% % Działanie 2.5 Działanie 2.5 Działanie 2.5 Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych, w tym pracodawców 61% % osi priorytetowej: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja 9

10 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie 78% % 100% % 67% % 100% % 78% % 78% %

11 Działanie Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie Liczba uczniów objętych wsparciem stypeialnym w programie Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie % % 60% % 60% % 31% %

12 Działanie Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie 12 Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [własny] Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [własny] Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji i nabywania kwalifikacji w programie [własny] % % 67% % 100% % Wskaźnik zostanie oszacowany w późniejszym terminie 78% % 67% %

13 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie Liczba uczniów objętych wsparciem stypeialnym w programie Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie Wskaźnik zostanie oszacowany w późniejszym terminie osi priorytetowej: Działanie 4.1 Działanie Poprawa dostępności transportowej Mobilność regionalna Nie dotyczy Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych Całkowita długość nowych dróg (CI 13): - Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - Długość wybudowanych dróg powiatowych - Długość wybudowanych dróg gminnych Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14): - Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - Długość przebudowanych dróg powiatowych km km , ,36

14 Działanie 4.2 Działanie 4.2 Działanie 4.2 Działanie 4.2 Działanie 4.2 Działanie 4.2 Działanie Długość przebudowanych dróg gminnych Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego Całkowita długość nowych dróg (CI 13): - Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - Długość wybudowanych dróg powiatowych - Długość wybudowanych dróg gminnych Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14): - Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - Długość przebudowanych dróg powiatowych - Długość przebudowanych dróg gminnych Infrastruktura kolejowa Nie dotyczy Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI 12) Dodatkowa zdolność przeładunkowa intermodalnych terminali przeładunkowych Liczba wspartych intermodalnych terminali przeładunkowych Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo km km km TEU/rok Działanie 4.2 Liczba wspartych osobowych przystanków kolejowych 6 1,97 0,

15 osi priorytetowej: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Działanie 5.1 Działanie 5.1 Działanie 5.1 Działanie 5.1 Działanie 5.1 Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI 30): - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych Działanie 5.1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) Działanie 5.1 Działanie 5.1 Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw MWhe/rok MWht/rok tony równoważni ka CO 2 MW przedsiębior stwa , ,

16 Działanie 5.1 Działanie 5.2 Działanie 5.2 Działanie 5.2 Działanie 5.2 Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE km 16 EPC Działanie 5.2 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Działanie 5.2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) Działanie 5.2 Działanie 5.2 Działanie 5.3 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI 30): - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) przedsiębior stwa MW tony równoważni ka CO 2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej ,

17 5.3.1 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Nie dotyczy Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) kwh/rok tony równoważni kaco Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI 31) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) m 2 tony równowazni kaco 2/rok Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Działanie 5.4 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI 31) Strategie niskoemisyjne Wskaźnik zostanie oszacowany w późniejszym terminie Wskaźnik zostanie oszacowany w późniejszym terminie

18 Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Długość wspartej infrastruktury rowerowej wybudowanych dróg dla rowerów Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych tony równoważni kaco2 km tony równoważni kaco2 Długość wspartej infrastruktury rowerowej km Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Wskaźnik zostanie oszacowany w późniejszym terminie Wskaźnik zostanie oszacowany w późniejszym terminie

19 Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych Liczba nowych/zmodernizowanych punktów w oświetleniu ulicznym Liczba gospodarstw domowych, w których zmodernizowano iywidualne źródła energii cieplnej lub elektrycznej osi priorytetowej: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami Działanie 6.1 Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów Mg/rok Działanie 6.1 Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów Działanie 6.1 Działanie 6.1 Działanie 6.1 Działanie 6.1 Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI 17) Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów: - Liczba wybudowanych zakładów zagospodarowania odpadów - Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest tony/rok Mg Wskaźnik zostanie oszacowany w Wskaźnik zostanie oszacowany w

20 Działanie 6.1 Działanie 6.2 Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Ochrona wody i gleb Działanie 6.2 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI 18) Działanie 6.2 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego RLM oczyszczania ścieków (CI 19) Działanie 6.2 Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody m3/dobę Działanie 6.2 Działanie 6.2 Działanie 6.2 Działanie 6.2 Działanie 6.2 Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8) Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych: - Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych - Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych - Liczba wyremontowanych oczyszczalni ścieków komunalnych Długość sieci kanalizacji sanitarnej: - Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej - Długość wyremontowanej kanalizacji sanitarnej Długość sieci wodociągowej: - Długość wybudowanej sieci wodociągowej - Długość przebudowanej sieci wodociągowej - Długość wyremontowanej sieci wodociągowej EPC km km Działanie 6.2 Liczba nowych przydomowych oczyszczalni ścieków

21 Działanie 6.3 Działanie 6.3 Działanie 6.3 Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CI 23) Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8) ha EPC Działanie 6.3 Liczba wspartych form ochrony przyrody Działanie 6.3 Działanie 6.3 Działanie 6.3 Działanie 6.3 Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody Długość szlaków turystycznych: - Długość utworzonych szlaków turystycznych - Długość przebudowanych szlaków turystycznych Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnoedukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną km ,5 7 1 osi priorytetowej: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji 21

22 Działanie 7.1 Działanie 7.1 Działanie 7.1 Działanie 7.1 Działanie 7.1 Działanie 7.1 Działanie społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu społecznym objętych wsparciem w programie Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI) Rozwój usług społecznych Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu. społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie 22 31% % 36% % 12% % 40% %

23 Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu. społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie

24 Działanie 7.3 Działanie 7.3 Działanie 7.3 Działanie 7.3 społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie 24 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych społecznym objętych wsparciem w programie Działanie 7.3 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem % %

25 Działanie 7.3 Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków osi priorytetowej: Działanie 8.1 Działanie 8.1 Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Działanie 8.1 Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomeacji dotyczących awansu cyfrowego Działanie 8.1 Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, Działanie 8.1 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja Działanie 8.1 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 transakcja Działanie 8.1 Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) Działanie 8.1 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego Działanie 8.1 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API Działanie 8.1 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne Działanie 8.1 Liczba utworzonych API Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

26 Działanie 8.3 Działanie 8.3 Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje Liczba obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub Infrastruktury edukacyjnej (CI 35) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego Osoby/ro k szt Liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego szt Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej Liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowacje Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub Infrastruktury edukacyjnej (CI 35) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Ochrona dziedzictwa kulturowego Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem /rok Wskaźnik zostanie oszacowany w 26

27 Działanie 8.3 Działanie 8.3 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9) Liczba zabytków objętych wsparciem: - Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem odwiedzin y/rok Działanie 8.3 Liczba instytucji kultury objętych wsparciem Działanie Działanie 8.5 Infrastruktura społeczna Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI 36) 27 Liczba wspartych podmiotów leczniczych Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej zł Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej: - Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społecznozawodowej Rewitalizacja

28 Działanie 8.5 Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach Wskaźnik zostanie oszacowany w Działanie 8.5 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha Działanie 8.5 Działanie 8.5 Działanie 8.5 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (CI) Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich (CI 37) Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CI 23) m2 MWhe/ro k MWht/ro k tony równoważ nika CO 2 m 2 ha Wskaźnik zostanie oszacowany w Wskaźnik zostanie oszacowany w Wskaźnik zostanie oszacowany w Wskaźnik zostanie oszacowany w 8 28

29 Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI 30): - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów RLM odwiedzin y/rok MW Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest Mg Liczba nowych przydomowych oczyszczalni ścieków 90 Wskaźnik zostanie oszacowany w Wskaźnik zostanie oszacowany w

30 Liczba wspartych form ochrony przyrody Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem Długość utworzonych/odnowionych szlaków turystycznych Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnoedukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, O/K/M Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 transakcja Liczba zabytków nieruchomych / ruchomych objętych wsparciem km Liczba instytucji kultury objętych wsparciem Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społecznozawodowej Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ha Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) Liczba nowych/zmodernizowanych punktów w oświetleniu ulicznym tony równoważ nikaco2 Długość wybudowanych dróg powiatowych km

31 Długość wybudowanych dróg gminnych km Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14): - Długość przebudowanych dróg powiatowych - Długość przebudowanych dróg gminnych km osi priorytetowej: Rozwój lokalny Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych ze środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

32 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie %

33 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie Liczba uczniów objętych wsparciem stypeialnym w programie

34 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie osi priorytetowej: Pomoc techniczna Działanie 10.1 Działanie 10.1 Działanie 10.1 Pomoc techniczna Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE Wskaźniki rezultatu % liczba Działanie 10.1 Odsetek wdrożonych rekomeacji operacyjnych % Działanie 10.1 Średni czas zatwierdzania projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) Działanie 10.1 Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów Skala 1-5 dni 3,97% % 3, ,75% ,00% System wdrażania rekomeacji 236, , ,5 Badanie ankietowe 34

35 Działanie 10.1 Działanie 10.1 Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowisk pracy Działanie 10.1 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji osoba Działanie 10.1 Liczba przeprowadzonych ewaluacji Działanie 10.1 Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów Działanie 10.1 Liczba opracowanych ekspertyz Działanie 10.1 Liczba projektów objętych wsparciem Działanie 10.1 Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów osoba Działanie 10.1 Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu Działanie 10.1 Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego WSKAŹNIKI HORYZONTALNE MONITOROWANE WE WSZYSTKICH PRIORYTETATCH INWESTYCYJNYCH CELÓW TEMATYCZNYCH 8-10 WSPÓŁFINANSOWANYCH Z Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami Jednostk a WSKAŹNIKI HORYZONTALNE MONITOROWANE WE WSZYSTKICH PRIORYTETATCH INWESTYCYJNYCH CELÓW TEMATYCZNYCH 1-10 WSPÓŁFINANSOWANYCH Z Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC 35

36 Liczba utrzymanych miejsc pracy EPC Liczba nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy EPC Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 36

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, r. Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i rezultatu w ramach EFRR Osi 6 Rozwój miast Jednostka Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (2023) 4.c Sprzedaż energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 wymienione zostały

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura na

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 projekt OPOLE, LUTY 2015 r. 1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD -2020 z dn. 27 lipca 2016 r. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD -2020 1. Tabela wskaźników

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Nazwa Osi owej Nazwa Działania Nazwa Poddziałania 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt.

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela ów produktu dla działań i poddziałań Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjn y (PI) a produktu Jednostka miary pośrednia a Common Indicator Agregowal ność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Tabela 1. Wskaźniki Strategii ZIT powiązane z realizacją RPO WM oraz POIiŚ C - Cel / P- Priorytet/ C 1: Wysoka konkurencyjno gospodarcza KrOF Nazwa P 1.1: Wysoki potencjał i konkurencyjno przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Załącznik 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL -2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 1 Wskaźniki produktu...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni

Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni Zalącznik 1. WLWK 2014 dla EFRR, FS, PT Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie Demarkacja Wartość docelowa wskaźnik output - produkt output - rezultat bezpośredni Common Indicator Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 projekt Projekt przyjęty Uchwałą nr 196/2816/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2013 r. Minimalne poziomy koncentracji

Bardziej szczegółowo

Lata RAZEM % War. realiz realiza. tość. Razem cji. Razem Nazwa wskaźnika wskaź. planowane (PRODUKTU) nika

Lata RAZEM % War. realiz realiza. tość. Razem cji. Razem Nazwa wskaźnika wskaź. planowane (PRODUKTU) nika CEL OGÓLNY I. Lata 216-218 219-221 222-223 RAZEM 216-223 War realiz realiza Wart realiza tość Wartoś a Razem cji Razem ość z cji Planowan. z Planowan. ć z cji Planowan wartoś Nazwa wskaźnika wskaź planowane

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań działania/ Nazwa Osi Nazwa Nazwa P poddziałan Nazwa wskaźnika rezultatu Inwestyc owej Działania ia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI WSKAŹNIKI Cel 1 Wysoki poziom wewnętrznej integracji MOF i wsparcie powiązań interregionalnych. Działanie 1. Rozwijanie komunikacji przyjaznej środowisku. Priorytet inwestycyjny 4e RPO-L2020, 4.v. POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 12 263 63 33 http://www.noworol.eu, e-mail: konsulting@noworol.eu Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia Formularz Karty

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski Zgodnie z 5 Umowy o warunkach i sposobie Realizacji

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik kluczowy. Wskaźnik kluczowy (krajowy) - produkt. Wskaźnik kluczowy (krajowy) rezultat bezpośredni

Wskaźnik kluczowy. Wskaźnik kluczowy (krajowy) - produkt. Wskaźnik kluczowy (krajowy) rezultat bezpośredni Załącznik 1. Wspólna Lista ów Kluczowych 2014-2020 EFRR, FS. Nazwa a Typ a Rodzaj a Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI 24) (O/K/M) [EPC] x 1 1a, 1b Liczba naukowców pracujących w ulepszonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone Załącznik Nr 1 do Strategii Inwestycyjnej dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Wykaz wskaźników w ramach IF Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego l.p. numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych EFRR, FS.

Załącznik 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych EFRR, FS. Załącznik 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFRR, FS. Lp. Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie Demarkacja wskaźnik Wspólny wskaźnik produktu KE (Common Indicator)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE

Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE FISZKA PROJEKTOWA stanowi propozycje projektów do zamieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Głogowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie ZAŁ. 3 TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka Częstotliwość pomiaru Wartość w roku bazowym Zakładana wartość w roku docelowym (2013) PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych EFRR, FS.

Załącznik 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych EFRR, FS. Załącznik 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFRR, FS. Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie Demarkacja wskaźnik Wspólny wskaźnik produktu KE (Common Indicator)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw sposób Liczba

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinasowanie. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu. Pełen zakres poddziałania zgodnie

Typ projektów mogących uzyskać dofinasowanie. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu. Pełen zakres poddziałania zgodnie Harmonogram o w trybie owym na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 () Załącznik do Uchwały Nr 162/2107/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego l.p. numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego l.p. numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot,

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZI BOF abela nr 1. Wskaźniki monitorowania Strategii ZI BOF na poziomie strategicznym 1 Lp. Wskaźnik Okres raportowania Poziom odniesienia

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo