SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH"

Transkrypt

1 Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Katowice, lipiec 206 r.

2 Spis treści WSTĘP... 3 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO... 3 I Nowoczesna gospodarka... 3 II Cyfrowe śląskie... 4 III Konkurencyjność MŚP... 4 IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna... 5 V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów... 8 VI Transport...0 VII Regionalny rynek pracy...0 VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy...6 IX Włączenie społeczne...7 X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna...2 XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego...2 XII Infrastruktura edukacyjna...24 XIII Pomoc techniczna...24 WSKAŹNIKI PRODUKTU...25 I Nowoczesna gospodarka...25 II Cyfrowe śląskie...27 III Konkurencyjność MŚP...28 IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna...30 V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów...47 VI Transport...56 VII Regionalny rynek pracy...57 VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy...6 IX Włączenie społeczne...63 X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna...66 XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego...69 XII Infrastruktura edukacyjna...73 XIII Pomoc techniczna...74

3 WSTĘP W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL na lata wymienione zostały wskaźniki obligatoryjne, które są szczególnie istotne dla monitorowania postępu rzeczowego realizacji Programu. W przypadku, gdy w SZOOP RPO WSL na lata (wiersz 3. i 4.) uwzględniony został wskaźnik oznaczony jako "obligatoryjny" jego wykazanie dla wnioskodawcy jest wówczas obowiązkowe. Obligatoryjność wskaźnika związana jest z realizowanym przez wnioskodawcę typem projektu, gdy charakter jego inwestycji wpisuje się w zakres przedmiotowy wskaźnika (wskaźnik jest adekwatny do zakresu projektu) W SZOOP RPO WSL na lata uwzględnione zostały wskaźniki, które zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 204 (WLWK 204) lub listą zaproponowaną przez IZ RPO WSL oznaczone zostały jako wskaźniki agregujące. Na poziomie projektu nie istnieje bez możliwość wyboru wskaźnika agregującego, natomiast wnioskodawca zobowiązany jest do ujęcia we wniosku o dofinansowanie wartości dla wskaźnika/wskaźników wchodzących w skład agregatu. Wskaźniki agregujące zostały wyszczególnione poprzez wytłuszczenie. WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa I Nowoczesna gospodarka Działanie. Kluczowa dla infrastruktura badawcza Wzrost przychodów z sektora biznesowego Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej zł , Działanie.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Działanie.3 Profesjonalizacja IOB Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu str. 3

4 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa Liczba podmiotów współpracujących w Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych 7 II Cyfrowe śląskie Działanie 2. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego III Konkurencyjność MŚP Działanie 3. Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie 3.. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield ZIT Poddziałanie 3..2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield RIT Poddziałanie 3..3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców - konkurs Działanie 3.2 Innowacje w MŚP Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Liczba MŚP zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych Liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Liczba MŚP zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych Liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu Liczba wprowadzonych innowacji Liczba wdrożonych wyników prac B+R Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M szt szt szt EPC str. 4

5 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Działanie 3.3 Technologie informacyjnokomunikacyjne w działalności gospodarczej Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnych w wyniku realizacji projektu Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M EPC Szt. EPC bazowa Rok bazowy wartość docelowa Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4. Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4... Odnawialne źródła energii ZIT Poddziałanie 4..2 Odnawialne źródła energii - RIT Poddziałanie 4..3 Odnawialne źródła energii - konkurs Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych//nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/rok MWht/rok Stopień redukcji PM 0 t/rok Produkcja energii elektrycznej z nowo MWhe/rok wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji /nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE MWht/rok Stopień redukcji PM 0 t/rok Produkcja energii elektrycznej z nowo MWhe/rok wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji/nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE MWht/rok Stopień redukcji PM 0 t/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego str. 5

6 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu GJ/rok Stopień redukcji PM0 (obligatoryjny ) t/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku GJ/rok realizacji projektu Produkcja energii elektrycznej z nowo MWhe/rok wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji /nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych MWht/rok kwh/rok Stopień redukcji PM0 (obligatoryjny 2 ) t/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku GJ/rok realizacji projektu Produkcja energii elektrycznej z nowo MWhe/rok wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 6 Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego 29 Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego LSI.SK W przypadku wymiany źródła energii 2 Ibid. str. 6

7 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji/nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych MWht/rok kwh/rok Stopień redukcji PM0 (obligatoryjny 3 ) t/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku GJ/rok realizacji projektu Produkcja energii elektrycznej z nowo MWhe/rok wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji/nowych mocy wytwórczych i wykorzystujących OZE Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych Stopień redukcji PM0 (obligatoryjny 4 ) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji/nowych mocy wytwórczych MWht/rok kwh/rok t/rok MWh/rok GJ/rok GJ/rok MWhe/rok MWht/rok bazowa Rok bazowy wartość docelowa Ibid. 4 Ibid. str. 7

8 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja wykorzystujących OZE Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych Brak wskaźników na liście WLWK kwh/rok Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT (tylko typy projektu -3) Poddziałanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT (tylko typy projektu -3) Tylko 4. typ projektu Tylko 4. typ projektu Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT tylko typ projektu -3 Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź MWh/rok MWhe/rok Tylko 4. typ projektu.ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Tylko 4. typ projektu Produkcja energii elektrycznej z nowo MWhe/rok wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - konkurs Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5. Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 5.. Gospodarka wodnościekowa - ZIT Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu 5 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę RLM W WLWK nie wskazano jednostki wskaźnika, w związku z czym nie określono jego wartości str. 8

9 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa Poddziałanie 5..2 Gospodarka wodnościekowa - RIT Działanie 5.2 Gospodarka odpadami Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu 6 Liczba dodatkowych osób korzystających z RLM ulepszonego oczyszczania ścieków Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2. Gospodarka odpadami - ZIT Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów t/rok t/rok Poddziałanie Gospodarka odpadami - RIT Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów t/rok t/rok LS/SL204 Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe Poddziałanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe - konkurs Brak wskaźników rezultatu bezpośredniego na liście WLWK Poddziałanie Dziedzictwo kulturowe - OSI Brak wskaźników rezultatu bezpośredniego na liście WLWK 6 W WLWK nie wskazano jednostki wskaźnika, w związku z czym nie określono jego wartości str. 9

10 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej Poddziałanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT Poddziałanie Ochrona różnorodności biologicznej - OSI Poddziałanie Ochrona różnorodności biologicznej tryb pozakonkursowy Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody Liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi ha ha ha , Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof 9 VI Transport Działanie 6. Drogi wojewódzkie Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich Oszczędność czasu w przewozach towarowych zł/rok zł/rok Działanie 6.2 Transport kolejowy Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych /rok 50 VII Regionalny rynek pracy Działanie 7. Aktywne formy str. 0

11 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych ZIT Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu bazowa Rok bazowy wartość docelowa Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu str.

12 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie 7..2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych RIT programu obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu bazowa Rok bazowy wartość docelowa Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w str. 2

13 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie 7..3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu bazowa Rok bazowy wartość docelowa Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w str. 3

14 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie 7..4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu bazowa Rok bazowy wartość docelowa Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z str. 4

15 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałanie 7.3. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych ZIT Poddziałanie Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych RIT Poddziałanie Promocja samozatrudnienia konkurs Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej bazowa Rok bazowy wartość docelowa str. 5

16 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie pracy (działania z zakresu outplacementu) Poddziałanie 7.4. Outplacement - ZIT Poddziałanie Outplacement - konkurs Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej bazowa Rok bazowy wartość docelowa Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Poddziałanie 8.. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat ZIT Poddziałanie 8..2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Poddziałanie 8..3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat konkurs Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu str. 6

17 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników. Poddziałanie 8.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - ZIT Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - RIT Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa konkurs Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałanie 8.3. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT Poddziałanie Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej konkurs Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne bazowa Rok bazowy wartość docelowa IX Włączenie społeczne Działanie 9. Aktywna integracja str. 7

18 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie 9.. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT Poddziałanie 9..2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych RIT Poddziałanie 9..3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI Poddziałanie 9..4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie Poddziałanie 9..5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs Poddziałanie 9..6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu bazowa Rok bazowy wartość docelowa str. 8

19 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Poddziałanie Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Poddziałanie Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu bazowa Rok bazowy wartość docelowa str. 9

20 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie Rozwój usług społecznych wsparcie działań wynikających LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie Poddziałanie Rozwój usług społecznych konkurs Poddziałanie Rozwój usług zdrowotnych konkurs Poddziałanie Rozwój usług adopcyjnych tryb pozakonkursowy Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3. Wsparcie sektora ekonomii społecznej konkurs Poddziałanie Koordynacja sektora ekonomii społecznej tryb pozakonkursowy Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Liczba wspartych w miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba pakietów rekomendacji dotyczących obszaru ekonomii społecznej, które zostały wdrożone na poziomie minimum 60% bazowa Rok bazowy wartość docelowa n/d str. 20

21 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 0. Infrastruktura ochrony Brak wskaźnika rezultatu bezpośredniego na liście zdrowia WLWK Działanie 0.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie 0.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT Poddziałanie Rozwój mieszkalnictwa Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT Poddziałanie Rozwój mieszkalnictwa Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI Poddziałanie wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie Działanie 0.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 0.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Poddziałanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT Poddziałanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs Poddziałanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI Poddziałanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie 0.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego Działanie. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej str. 2

22 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie.. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- ZIT Poddziałanie..2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT Poddziałanie..3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs Poddziałanie..4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Poddziałanie..5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży- program stypendialny Działanie.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego- ZIT Poddziałanie.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu bazowa Rok bazowy wartość docelowa str. 22

23 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie Poddziałanie.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs Działanie.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe osób dorosłych Działanie.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych programu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia bazowa Rok bazowy wartość docelowa Poddziałanie.4. Kształcenie ustawiczne- ZIT Poddziałanie.4.2 Kształcenie ustawiczne- RIT Poddziałanie.4.3 Kształcenie ustawicznekonkurs Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu str. 23

24 Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie bazowa Rok bazowy wartość docelowa XII Infrastruktura edukacyjna Działanie 2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego Poddziałanie 2.. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT Poddziałanie 2..2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT Działanie 2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Brak wskaźników na liście WLWK Brak wskaźników na liście WLWK Poddziałanie 2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Poddziałanie Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT Działanie 2.3 Instytucje popularyzujące naukę Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje XIII Pomoc techniczna Działanie 3. Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności % ,5 badanie Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych % Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów Skala -5 43, ,00 System wdrażania rekomendacji 4, 203 4,2 System monitorowania str. 24

25 WSKAŹNIKI PRODUKTU (208) I Nowoczesna gospodarka Działanie. Kluczowa dla infrastruktura badawcza Liczba wspartych laboratoriów badawczych 7 Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej EPC 50 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju zł Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R 0 Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowobadawczej zł Działanie.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 60 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba wspartych laboratoriów badawczych w przedsiębiorstwach 35 7 Przyjęto kurs zgodnie z badaniem przeprowadzonym na zlecenie MIR: Analiza trafności oraz spójności systemu ram wykonania dla Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata , gdzie wskazano kurs dla perspektywy o wysokości euro 3,55 zł. 8 Jw. str. 25

26 Liczba przedsięwzięć i projektów w inteligentnych specjalizacjach (208) 80 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) zł ,60 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie badań i rozwoju zł ,43 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 63 Liczba realizowanych prac B+R Szt. 25 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R 25 Liczba realizowanych projektów B+R 25 Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R 25 Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowobadawczej zł Działanie.3 Profesjonalizacja IOB Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług 23 9 Jw. 0 Jw. str. 26

27 Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB (208) 03 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 230 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 230 Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej 5 Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowobadawczej zł ,00 Liczba wspartych laboratoriów badawczych 6 II Cyfrowe śląskie Działanie 2. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Liczba wspartych podmiotów realizujących zadania publiczne przy wykorzystaniu TIK Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 30 Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) 33 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja 32 str. 27

28 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja (208) 50 Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) 49 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne 52 Liczba uruchomionych platform cyfrowych w obszarze e- zdrowia o charakterze co najmniej ponadlokalnym Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Pojemność zdigitalizowanej informacji sektora publicznego TB 59,33 Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego TB 59,33 III Konkurencyjność MŚP Działanie 3. Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie 3.. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield ZIT Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha 28,6 str. 28

29 Poddziałanie 3..2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield RIT Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha (208) 4,4 Poddziałanie 3..3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców - konkurs Liczba zaawansowanych (nowych lub ulepszonych) usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu 6 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 07 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 07 Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług 3 Działanie 3.2 Innowacje w MŚP Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 235 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku 23 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy 235 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) zł , Jw. str. 29

30 Działanie 3.3 Technologie informacyjnokomunikacyjne w działalności gospodarczej Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (208) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 32 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) zł ,55 Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje 774 Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) zł ,65 Sprawozdanie z działalności Funduszu Pożyczkowego IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4. Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.. Odnawialne źródła energii - ZIT Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 20 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 8 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 2 2 Jw. 3 Jw. str. 30

31 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (208) 24 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 2 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 3 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 3 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych MWe 3,4 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWt 9,6 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji 5 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE w ramach kogeneracji 4 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE w ramach kogeneracji Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MW 3 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MWe,5 str. 3

32 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MWt (208),5 Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii 2 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony ekwiwalentu CO2/rok 2283 Poddziałanie 4..2 Odnawialne źródła energii - RIT Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 0 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 7 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 5 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 2 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 9 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych MWe 3,6 str. 32

33 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWt (208) 5,4 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji 5 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE w ramach kogeneracji 4 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE w ramach kogeneracji Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MW 3 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MWe,5 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MWt,5 Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii 2 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Tony ekwiwalentu CO2/rok 289 Poddziałanie 4..3 Odnawialne źródła energii - konkurs Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 7 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 5 str. 33

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 wymienione zostały

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka 1.1 Kluczowa dla

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROJEKT Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 244,4 mln EUR (RPO) 124,7

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA Działanie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i rezultatu w ramach EFRR Osi 6 Rozwój miast Jednostka Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (2023) 4.c Sprzedaż energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, r. Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt.

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 12 263 63 33 http://www.noworol.eu, e-mail: konsulting@noworol.eu Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia Formularz Karty

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 projekt OPOLE, LUTY 2015 r. 1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD -2020 z dn. 27 lipca 2016 r. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD -2020 1. Tabela wskaźników

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Monika Ptak Kruszelnicka, Kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Załącznik 1 Tabela transpozycji PI na działania w poszczególnych osiach priorytetowych I GOSPODARKA, 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 1 1b INNOWACJE, 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura na

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI WSKAŹNIKI Cel 1 Wysoki poziom wewnętrznej integracji MOF i wsparcie powiązań interregionalnych. Działanie 1. Rozwijanie komunikacji przyjaznej środowisku. Priorytet inwestycyjny 4e RPO-L2020, 4.v. POIiŚ

Bardziej szczegółowo

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Rzeszów, 1 Nazwa i nr osi priorytetowej Nr działania Nr poddziałania (jeśli dotyczy) Nr CT Nr PI I. Konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2015 rok 1 (v.2 z 24 czerwca 2015 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2015 rok 1 (v.2 z 24 czerwca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1100 / 45 /V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 24.06. 2015 r. Harmonogram wniosków o dla Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2015 rok 1 (v.2 z 24 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

(wersja z dnia 15 listopada 2018 roku) TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

(wersja z dnia 15 listopada 2018 roku) TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

1. KOMITET STERUJĄCY 2. KOMITET MONITORUJĄCY

1. KOMITET STERUJĄCY 2. KOMITET MONITORUJĄCY SPIS TREŚCI: 1. Komitet Sterujący 2. Komitet Monitorujący 3. Konkursy (zakończone, aktualne, zaplanowane) 4. Kontakt w sprawach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 5. Kontakt w sprawie Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone Załącznik Nr 1 do Strategii Inwestycyjnej dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Wykaz wskaźników w ramach IF Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Nazwa Osi owej Nazwa Działania Nazwa Poddziałania 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Załącznik 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL -2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 1 Wskaźniki produktu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Wykaz projektów zidentyfikowanych w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 8/233/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. na lata Olsztyn, 29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. na lata Olsztyn, 29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 29 maja 2015 r. Podstawa prawna oraz wytyczne horyzontalne: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań działania/ Nazwa Osi Nazwa Nazwa P poddziałan Nazwa wskaźnika rezultatu Inwestyc owej Działania ia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały nr 1374/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ I INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 W Szczegółowym opisie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela ów produktu dla działań i poddziałań Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjn y (PI) a produktu Jednostka miary pośrednia a Common Indicator Agregowal ność

Bardziej szczegółowo

RZEMIOSŁO W EFS. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

RZEMIOSŁO W EFS. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RZEMIOSŁO W EFS Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RZEMIOSŁO W EFS Wdrażanie zasady partnerstwa przez poszczególne instytucje zarządzające

Bardziej szczegółowo

Instytucja ogłaszająca konkurs ogłoszenia

Instytucja ogłaszająca konkurs ogłoszenia Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2018 rok *Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane

Bardziej szczegółowo