Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD z dn. 27 lipca 2016 r. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla EFRR Tabela wskaźników produktu dla EFRR Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla EFS Tabela wskaźników produktu dla EFS

2 1. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla EFRR WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostk a miary Kategoria u bazowa Rok bazowy Szacowana wartość (2023) Źródło Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie 1.2 Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej SL SL 14 SL Działanie 1.2 Działanie 1.2 Działanie 1.2 Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych SL 12 SL 12 SL 2

3 Działanie 1.2 Działanie 1.2 Działanie 1.2 Liczba uzyskanych praw ochronnych na wzór użytkowy Liczba uzyskanych praw z rejestracji na wzór przemysłowy Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instucje otoczenia biznesu Działanie 1.2 Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych Działanie 1.2 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Działanie 1.3 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8) Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI 25) Liczba inwescji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwescyjnych Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4)- wskaźnik programowy EPC EPC przedsięb iorstwa SL SL SL SL SL SL SL SL 3

4 Działanie 1.3 Działanie 1.4 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) wskaźnik programowy Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji przedsięb iorstwa SL SL Działanie 1.5 Działanie 1.5 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8)- wskaźnik programowy Liczba wprowadzonych innowacji wskaźnik agregujący: a) Liczba wprowadzonych innowacji produktowych b) Liczba wprowadzonych innowacji procesowych c) Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych EPC (ekwiwal ent pełnego czasu pracy) SL SL SL SL SL 4

5 Działanie 1.5 Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów zł 0 będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu. Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 Działanie 2.1 Liczba pobrań/uruchomień aplikacji oparch na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 0 będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/r ok t y Działanie 3.1 Działanie 3.1 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) MWht/ro k tony równowa żnika CO2/rok t y t y

6 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.2 Działanie 3.2 dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI 30) wskaźnik programowy, agregujący a) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych b) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MW MWe MWt t y t y Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/r ok 59, , będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu. 6

7 Działanie 3.2 Działanie 3.2 Działanie 3.2 Działanie 3.2 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)- wskaźnik programowy Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI 30) wskaźnik agregujący MWht/ro k GJ/rok tony równowa żnika CO 2 /rok MW 0 będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu będzie oszacowan a w późniejszy m etapie realizacji programu. SL 7

8 Działanie 3.3 Działanie 3.3 Działanie 3.3 Działanie 3.3 a) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych b) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32)- wskaźnik programowy Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)- wskaźnik programowy MWe MWt GJ/rok MWh/r ok kwh/ro k tony równow ażnika CO 2 /rok będzie oszacowan a w późniejszy m etapie realizacji programu. będzie oszacowan a w późniejszy m etapie realizacji programu SL SL SL SL 8

9 Działanie 3.4 Działanie 3.4 Działanie 3.4 Działanie 3.5 Działanie 3.5 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) programowy Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej tony równow ażnika CO 2 /rok /rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu. będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu. będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu. SL SL 9

10 Działanie 3.5 szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34). tony równowa żnika CO 2 /rok będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu. Działanie 3.5 Działanie 3.5 Działanie 3.5 Działanie 3.5 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji- wskaźnik programowy Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI 30) wskaźnik agregujący a) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych b) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MW MWe MWt MW MWe MWt 4,42 2,42 Sl Środowisko i Zasoby Działanie 4.1 Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI 17)- wskaźnik programowy tony/rok

11 Działanie 4.1 Działanie 4.1 Działanie 4.1 Działanie 4.2 Działanie 4.2 Działanie 4.2 Działanie 4.3 Działanie 4.4 Działanie 4.4 Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów Liczba osób objęch systemem zagospodarowania odpadów Liczba osób objęch selekwnym zbieraniem odpadów Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI 19) wskaźnik programowy Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI 18) wskaźnik programowy Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objęch wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turysczne (CI 9) - programowy Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CI 23) wskaźnik programowy Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych Mg/rok Równow ażna liczba mieszkań ców [RLM] m3/dobę odwiedzi ny/rok ha

12 Działanie 4.5 Działanie 4.5 Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI 20) wskaźnik programowy Liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi Działanie 4.5 Objętość retencjonowanej wody m3 Transport Działanie 5.1 Działanie 5.2 Na poziomie SZOOP w ramach działania 5.1 nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych nd /rok t y t y będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji SL201 4 Działanie 5.2 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Liczba osób korzystających z zakupionego taboru pasażerskiego komunikacji pozamiejskiej w ciągu roku Na poziomie SZOOP w ramach działania 6.1 nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego os./rok - t y SL

13 Działanie 6.2 Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI 36) wskaźnik programowy Działanie 6.3 Na poziomie SZOOP w ramach działania 6.3 nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego - 0 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.1 Działanie 7.1 Działanie 7.2 Działanie 7.2 Liczba użytkowników infrastruktury przedszkolnej wspartej w programiewskaźnik programowy Liczba użytkowników infrastruktury edukacyjnej wspartej w programiewskaźnik programowy Liczba użytkowników infrastruktury edukacyjnej wspartej w programiewskaźnik programowy Liczba użytkowników infrastruktury kształcenia zawodowego wspartej w programie - wskaźnik programowy

14 2. Tabela wskaźników produktu dla EFRR WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria u pośrednia (2018) Szacowana wartość (2023) Źródło Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie 1.1 Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwescyjne na działalność B+Rwskaźnik programowy Inwescje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projek w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27) - wskaźnik programowy Inwescje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projek w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27) Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI 25) - wskaźnik programowy Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI 24) (O/K/M) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26) Inwescje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projek w zakresie badań i rozwoju euro zł EPC EPC zł

15 Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.2 Działanie 1.2 Działanie 1.2 Działanie 1.2 Działanie 1.2 Działanie 1.2 Nakłady inwescyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej Liczba wsparch laboratoriów badawczych Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4)- wskaźnik programowy Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) - wskaźnik programowy Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) - wskaźnik programowy Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26) - wskaźnik programowy Inwescje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) - wskaźnik programowy Inwescje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) Inwescje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projek w zakresie badań i rozwoju zł Przedsiębio rstwa Przedsiębio rstwa Przedsiębio rstwa Działanie 1.2 Liczba realizowanych projektów B+R euro zł zł będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu

16 Działanie 1.2 Liczba realizowanych prac B+R Działanie 1.2 Działanie 1.2 Działanie 1.2 Liczba przedsiębiorstw wsparch w zakresie prowadzenia prac B+R Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwescyjne na działalność B+R Nakłady inwescyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej Działanie 1.2 Liczba wsparch laboratoriów badawczych Działanie 1.2 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Działanie 1.3 Działanie 1.3 Liczba przedsiębiorstw wsparch w zakresie doradztwa specjaliscznego Liczba przedsiębiorstw wsparch w zakresie ekoinnowacji Liczba wsparch inkubatorów przedsiębiorczości - wskaźnik programowy Powierzchnia przygotowanych terenów inwescyjnych - wskaźnik programowy Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) - wskaźnik programowy zł ha przedsiębio rstwa będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu

17 Działanie 1.3 Działanie 1.3 Działanie 1.3 Działanie 1.4 Działanie 1.4 Działanie 1.4 Działanie 1.4 Działanie 1.4 Działanie 1.4 Działanie 1.5 Działanie 1.5 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) Liczba przedsiębiorstw wsparch w zakresie doradztwa specjaliscznego Inwescje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) wskaźnik programowy Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) - wskaźnik programowy Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) - wskaźnik programowy Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe - wskaźnik programowy Liczba wsparch przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze międzynarodowym Liczba wsparch przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze krajowym Liczba przedsiębiorstw wsparch w zakresie internacjonalizacji działalności Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) - wskaźnik programowy Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) - wskaźnik programowy przedsiębio rstwa zł przedsiębio rstwa przedsiębio rstwa przedsiębio rstwa przedsiębio rstwa

18 Działanie 1.5 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) - wskaźnik programowy przedsiębio rstwa Działanie 1.5 Inwescje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) - wskaźnik programowy euro Działanie 1.5 Działanie 1.5 Działanie 1.5 Działanie 1.5 Działanie 1.5 Działanie 1.5 Technologie informacyjnokomunikacyjne Działanie 2.1 Inwescje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) Inwescje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7) - wskaźnik programowy Inwescje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7) Liczba przedsiębiorstw objęch wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) - wskaźnik programowy Liczba przedsiębiorstw objęch wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) - wskaźnik programowy Liczba przedsiębiorstw wsparch w zakresie ekoinnowacji Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 wskaźnik programowy, agregujący: zł euro zł

19 Działanie 2.1 Działanie 2.1 Działanie 2.1 Działanie 2.1 Działanie 2.1 Działanie 2.1 Działanie 2.1 a) Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja b) Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 transakcja Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego wskaźnik programowy Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji doczących awansu cyfrowegowskaźnik programowy Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Liczba uruchomionych systemów teleinformacznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu. będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu

20 Działanie 2.1 Działanie 2.1 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Działanie 3.1 Liczba utworzonych API Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wskaźnik programowy, agregujący a) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE b) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE wskaźnik programowy, agregujący a) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE b) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - - będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu. będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu

21 Działanie 3.1 Działanie 3.1 Działanie 3.1 Działanie 3.1 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.2 Działanie 3.2 Działanie 3.2 Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergecznych dla odnawialnych źródeł energii Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji- wskaźnik programowy Liczba zmodernizowanych energecznie budynków Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)- wskaźnik programowy Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) przedsiębio rstwa przedsiębio rstwa. przedsiębio rstwa m 2 przedsiębio rstwa przedsiębio rstwa Działanie 3.2 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła Działanie 3.2 Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wskaźnik agregujący

22 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Działanie 3.3 Działanie 3.3 a) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE b) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE wskaźnik agregujący a) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE b) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji- wskaźnik programowy Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI31)- wskaźnik programowy Liczba budynków uwzględniających standardy budownictwa pasywnego wskaźnik agregujący m będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu. 22

23 a) Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego b) Liczba przebudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego Działanie 3.3 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła Działanie 3.3 Działanie 3.3 Działanie 3.3 Liczba zmodernizowanych energecznie budynków Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wskaźnik agregujący a) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE wskaźnik agregujący będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu. będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu

24 Działanie 3.4 a) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej wskaźnik programowy, agregujący a) Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej programowy 60 SL b) Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej programowy 22 SL Działanie 3.4 Długość dróg dla rowerów wskaźnik programowy, agregujący a) Długość wybudowanych dróg dla rowerów b) Długość przebudowanych dróg dla rowerów c) Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych Działanie 3.4 Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride

25 Działanie 3.4 Działanie 3.4 Działanie 3.4 Działanie 3.4 Liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź programowy Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym w komunikacji miejskiej [] wskaźnik agregujący a) Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej c Działanie b) Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 220 Działanie 3.4 Działanie 3.4 Działanie 3.4 Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych

26 Działanie 3.4 Działanie 3.4 Działanie 3.4 Działanie 3.4 Działanie 3.4 Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła wskaźnik programowy Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) przedsiębio rstwo będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu. 26

27 Działanie 3.4 Działanie 3.5 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w ramach kogeneracji wskaźnik programowy, agregujący a) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w ramach kogeneracji przedsiębio rstwo będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu. 5 3 b) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w ramach kogeneracji 2 Działanie 3.5 Działanie 3.5 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) wskaźnik programowy Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) wskaźnik programowy 3 3 Działanie 3.5 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji, wskaźnik agregujący a) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji

28 b) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji 2 Działanie 3.5 Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej [] wskaźnik agregujący a) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej [] będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu. b) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej [] Środowisko i Zasoby Działanie 4.1 Działanie 4.1 Działanie 4.1 Liczba wsparch zakładów zagospodarowania odpadów wskaźnik programowy, agregujący a) Liczba wybudowanych zakładów zagospodarowania odpadów b) Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest Masa odpadów zebranych z likwidowanych dzikich wysypisk Mg Mg

29 Działanie 4.1 Działanie 4.2 Działanie 4.2 Działanie 4.2 Liczba wsparch Punktów Selekwnego Zbierania Odpadów Komunalnych Długość sieci kanalizacji sanitarnej wskaźnik programowy, agregujący a) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej b) Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej Długość sieci wodociągowej wskaźnik programowy, agregujący a) Długość wybudowanej sieci wodociągowej b) Długość przebudowanej sieci wodociągowej Liczba wsparch oczyszczalni ścieków komunalnych wskaźnik programowy, agregujący a) Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych b) Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych Działanie 4.2 Liczba wybudowanych ujęć wody

30 Działanie 4.2 Liczba wsparch stacji uzdatniania wody Działanie 4.3 Działanie 4.3 Działanie 4.4 Działanie 4.4 Działanie 4.4 Liczba zabytków objęch wsparciem- wskaźnik agregujący: a) Liczba zabytków nieruchomych objęch wsparciem wskaźnik programowy b) Liczba zabytków ruchomych objęch wsparciem Liczba instucji kultury objęch wsparciem wskaźnik programowy Liczba wsparch form ochrony przyrody wskaźnik programowy Długość szlaków turyscznych agregujący wskaźnik a) Długość utworzonych szlaków turyscznych b) Długość odnowionych szlaków turyscznych Długość dróg dla rowerów wskaźnik agregujący Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych

31 Działanie 4.4 Działanie 4.4 Działanie 4.4 Działanie 4.5 Długość wybudowanych dróg dla rowerów Długość przebudowanych dróg dla rowerów Liczba utworzonych punktów informacji turyscznej i infokiosków zapewniających obsługę w min. 2 językach obcych Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objęch wsparciem Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną Długość sieci kanalizacji deszczowej wskaźnik programowy, agregujący: a) Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej b) Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej Działanie 4.5 Działanie 4.5 Działanie 4.5 Pojemność obiektów małej retencji wskaźnik programowy Liczba wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania Liczba urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej wskaźnik agregujący m

32 Działanie 4.5 Działanie 4.5 Transport Działanie 5.1 Działanie 5.1 a) Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej b) Liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof Całkowita długość nowych dróg (CI 13) wskaźnik programowy, agregujący: a) Długość wybudowanych dróg wojewódzkich b) Długość wybudowanych dróg powiatowych c) Długość wybudowanych dróg gminnych Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14) wskaźnik programowy, agregujący a) Długość przebudowanych dróg wojewódzkich 95 32

33 Działanie 5.1 Działanie 5.2 Działanie 5.2 Działanie 5.2 Działanie 5.2 Działanie 5.2 Działanie 5.2 Infrastruktura spójności społecznej b) Długość przebudowanych dróg powiatowych c) Długość przebudowanych dróg gminnych Liczba wybudowanych obwodnic Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI 12) wskaźnik programowy Całkowita długość nowych linii kolejowych (CI 11) Liczba przebudowanych / odnowionych dworców kolejowych Liczba zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów kolejowych wskaźnik agregujący a) Liczba zakupionych pojazdów kolejowych b) Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych Pojemność zakupionych wagonów osobowych wskaźnik programowy Pojemność zmodernizowanych wagonów osobowych os. os

34 Działanie 6.1 Działanie 6.1 Działanie 6.1 Działanie 6.1 Działanie 6.2 Działanie 6.2 Liczba wsparch obiektów, w których realizowane są usługi społeczne- wskaźnik programowy Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35) - wskaźnik programowy Liczba wsparch obiektów, w których realizowane są usługi akwizacji społecznozawodowej wskaźnik agregujący: a) Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi akwizacji społecznozawodowej [] b) Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi akwizacji społecznozawodowej [] Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia Liczba wsparch podmiotów leczniczych - wskaźnik programowy Nakłady inwescyjne na zakup aparatury medycznej zł Działanie 6.2 Działanie 6.3 Liczba wsparch ośrodków opieki nad osobami zależnymi Liczba wsparch obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach- wskaźnik programowy

35 Działanie 6.3 Działanie 6.3 Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CI 40) - wskaźnik programowy Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich jednostki mieszkalne Działanie 6.3 Długość wybudowanych dróg powiatowych Działanie 6.3 Długość przebudowanych dróg powiatowych Działanie 6.3 Długość wybudowanych dróg gminnych Działanie 6.3 Długość przebudowanych dróg gminnych Działanie 6.3 Powierzchnia obszarów objęch rewitalizacją ha Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.1 Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - wskaźnik programowy (CI 35) będzie oszacowana w późniejszym etapie realizacji programu

36 Działanie 7.1 Działanie 7.1 Działanie 7.2 Działanie 7.2 Działanie 7.2 Liczba wsparch obiektów infrastruktury przedszkolnej- wskaźnik programowy Liczba wsparch obiektów infrastruktury edukacji ogólnej- wskaźnik programowy Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - wskaźnik programowy (CI 35) Liczba wsparch obiektów infrastruktury edukacji ogólnej- wskaźnik programowy Liczba wsparch obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego- wskaźnik programowy

37 3. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla EFS WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria u Szacowana wartość bazowa Rok (2023) bazowy M K O M K O Źródło Rynek pracy Działanie 8.1 Działanie 8.1 Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objęch wsparciem w programie (C) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objęch wsparciem w programie (C) 71% 68% 70% % 62% 69% 38% 62% 30% % 62% 30% 37

38 Działanie 8.1 Działanie 8.1 Działanie 8.1 Działanie 8.1 Działanie 8.1 Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objęch wsparciem w programie (C) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objęch wsparciem w programie (C) Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objęch wsparciem w programie (C) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objęch wsparciem w programie (C) Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej sztuki 65% 61% 63% % 62% 63% 38% 62% 30% % 62% 40% 61% 56% 58% % 62% 58% 38% 62% 30% % 62% 16% n/d n/d n/d n/d

39 Działanie 8.2 Działanie 8.2 Działanie 8.2 Działanie 8.2 Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objęch wsparciem w programie (C) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objęch wsparciem w programie (C) Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objęch wsparciem w programie (C) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objęch wsparciem w programie (C) 71% 68% 70% % 62% 69% 38% 62% 30% % 62% 30% 65% 61% 63% % 62% 63% 38% 62% 30% % 62% 40% 39

40 Działanie 8.2 Działanie 8.2 Działanie 8.2 Działanie 8.2 Działanie 8.3 Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objęch wsparciem w programie (C) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objęch wsparciem w programie (C) Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objęch wsparciem w programie (C) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objęch wsparciem w programie (C) Nazwa wskaźnika Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 40 44% 40% 41% % 62% 41% 38% 62% 30% % 62% 76% 61% 56% 58% % 62% 58% 38% 62% 30% % 62% 16% Jednostka sztuki miary Kategoria u bazowa Rok bazowy Szacowana wartość (2023) Źródło

41 Działanie 8.4 Działanie 8.4 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 8.5 Działanie 8.5 Działanie 8.6 Działanie 8.6 Działanie 8.7 Działanie 8.7 Włączenie społeczne Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub konnuowały zatrudnienie. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub konnuowały zatrudnienie Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilakczne sztuki 40% % 40% % 35% % 20% % % % 50% % 40% % Badani e ewalua cyjne 41

42 Działanie 9.1 Działanie 9.1 Działanie 9.1 Poddziałanie Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 12% % 56% % 11,7% % Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 9.2 Poddziałanie Liczba wsparch w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu sztuki Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 9.2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu

43 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 9.3 Działanie 9.3 Działanie 9.4 Działanie 9.4 EDUKACJA Działanie 10.1 Liczba wsparch w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu. Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu sztuki sztuki % 80% 73% % 43

44 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 10.2 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba szkół i placówek systemu oświa wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych sztuki sztuki 67% % 73% % 93% % 37% % Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 10.3 Działanie 10.3 Działanie 10.3 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 31% % 35% % 30% % 44

45 Działanie 10.4 Działanie 10.4 Działanie 10.4 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów prakcznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS sztuki 30% % 73% % 89% % Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie POMOC TECHNICZNA Działanie 11.1 Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instucji systemu wdrażania FE Liczba ,5 Działanie 11.1 Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów Skala 1-5 3, badania ankieto we Działanie 11.1 Średni czas zatwierdzania projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) Liczba dni Działanie 11.1 Poziom fluktuacji pracowników w instucjach zaangażowanych w polikę spójności % 9, badanie 45

46 46

47 4. Tabela wskaźników produktu dla EFS WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria u pośrednia (2018) Szacowana wartość (2023) M K O M K O Źródło Rynek Pracy Działanie nr 8.1 Działanie nr 8.1 Działanie nr 8.1 Działanie nr 8.1 Działanie nr 8.1 Działanie nr 8.1 Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objęch wsparciem w programie (C) Liczba osób o niskich kwalifikacjach objęch wsparciem w programie Liczba osób z niepełnosprawnościami objęch wsparciem w programie (C) Liczba osób długotrwale bezrobotnych objęch wsparciem w programie (C) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objęch wsparciem w programie Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie nie doczy nie doczy nie doczy nie doczy nie doczy

48 Działanie nr 8.2 Działanie nr 8.2 Działanie nr 8.2 Działanie nr 8.2 Działanie nr 8.2 Działanie nr 8.2 Działanie 8.3 Działanie 8.3 Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objęch wsparciem w programie (C) Liczba osób o niskich kwalifikacjach objęch wsparciem w programie Liczba osób biernych zawodowo objęch wsparciem w programie (C) Liczba osób z niepełnosprawnościami objęch wsparciem w programie (C) Liczba osób długotrwale bezrobotnych objęch wsparciem w programie (C) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objęch wsparciem w programie Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie Nazwa wskaźnika nie doczy nie doczy nie doczy nie doczy nie doczy nie doczy Jednostka miary Kategoria u pośrednia (2018) Szacowana wartość (2023) Źródło 48

49 Działanie 8.4 Działanie 8.4 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 8.5 Działanie 8.6 Działanie 8.6 Działanie 8.6 Działanie 8.6 Działanie 8.7 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objęch wsparciem w programie Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn doczących zakładu pracy objęch wsparciem w programie Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objęch usługami rozwojowymi w programie Liczba osób pracujących objęch wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objęch wsparciem w programie Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objęch wsparciem w programie Liczba osób objęch programem zdrowotnym dzięki EFS sztuki nie doczy nie doczy nie doczy 937 nie doczy nie doczy nie doczy 972 nie doczy nie doczy

50 Działanie 8.7 Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych u, w m pracodawców nie doczy 22 Włączenie społeczne Działanie 9.1 Działanie 9.1 Poddziałanie Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęch wsparciem w programie Liczba osób z niepełnosprawnościami objęch wsparciem w programie (C) nie doczy nie doczy Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 9.2 Poddziałanie Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęch usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie nie doczy Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 9.3 Działanie 9.4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęch usługami zdrowotnymi w programie Liczba podmiotów ekonomii społecznej objęch wsparciem nie doczy nie doczy

51 Działanie 9.4 EDUKACJA Działanie 10.1 Działanie 10.1 Działanie 10.1 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 10.2 Działanie 10.2 Działanie 10.2 Działanie 10.2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęch wsparciem w programie Liczba dzieci objęch w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie Liczba nauczycieli objęch wsparciem w programie Liczba nauczycieli objęch wsparciem w programie Liczba uczniów objęch wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie Liczba nauczycieli objęch wsparciem z zakresu TIK w programie Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie nie doczy 110 nie doczy nie doczy

52 Działanie 10.2 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 10.3 Działanie 10.3 Działanie 10.3 Działanie 10.4 Działanie 10.4 Działanie 10.4 Działanie 10.4 Liczba szkół i placówek systemu oświa wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objęch wsparciem w programie Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objęch wsparciem w programie Liczba osób o niskich kwalifikacjach objęch wsparciem w programie Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów prakcznej nauki zawodu objęch wsparciem w programie Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i prakkach u pracodawcy Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydakczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego nie doczy 150 nie doczy 6268 nie doczy 4701 nie doczy 4701 nie doczy 6758 nie doczy nie doczy

53 Działanie 10.4 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objęch wsparciem w programie nie doczy 49 POMOC TECHNICZNA Działanie 11.1 Działanie 11.1 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instucji Liczba posiedzeń sieci temacznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów nie doczy Działanie 11.1 Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy nie doczy Działanie 11.1 Działanie 11.1 Działanie 11.1 Działanie 11.1 Liczba przeprowadzonych ewaluacji Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów Liczba opracowanych eksperz Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów nie doczy nie doczy nie doczy nie doczy 53

54 Działanie 11.1 Liczba wsparch ZIT Działanie 11.1 Działanie 11.1 Działanie 11.1 Działanie 11.1 Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego Liczba działań informacyjnopromocyjnych o szerokim zasięgu Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej nie doczy nie doczy nie doczy nie doczy nie doczy 54

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA Działanie

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, r. Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 projekt OPOLE, LUTY 2015 r. 1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i rezultatu w ramach EFRR Osi 6 Rozwój miast Jednostka Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (2023) 4.c Sprzedaż energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 wymienione zostały

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Nazwa Osi owej Nazwa Działania Nazwa Poddziałania 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela ów produktu dla działań i poddziałań Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjn y (PI) a produktu Jednostka miary pośrednia a Common Indicator Agregowal ność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Tabela 1. Wskaźniki Strategii ZIT powiązane z realizacją RPO WM oraz POIiŚ C - Cel / P- Priorytet/ C 1: Wysoka konkurencyjno gospodarcza KrOF Nazwa P 1.1: Wysoki potencjał i konkurencyjno przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Załącznik 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL -2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 1 Wskaźniki produktu...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt.

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE

Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE FISZKA PROJEKTOWA stanowi propozycje projektów do zamieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Głogowa

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria regionu 1 Wartość Bazowa 2 Rok bazowy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni

Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni Zalącznik 1. WLWK 2014 dla EFRR, FS, PT Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie Demarkacja Wartość docelowa wskaźnik output - produkt output - rezultat bezpośredni Common Indicator Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone Załącznik Nr 1 do Strategii Inwestycyjnej dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Wykaz wskaźników w ramach IF Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań działania/ Nazwa Osi Nazwa Nazwa P poddziałan Nazwa wskaźnika rezultatu Inwestyc owej Działania ia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ W ZAKRESIE DZIAŁANIA 7.2 ORAZ OSI X POMOC TECHNICZNA Rzeszów, 14 lipca 2015 r. 1 priorytetowej: Działanie 7.2 pracujących,

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI WSKAŹNIKI Cel 1 Wysoki poziom wewnętrznej integracji MOF i wsparcie powiązań interregionalnych. Działanie 1. Rozwijanie komunikacji przyjaznej środowisku. Priorytet inwestycyjny 4e RPO-L2020, 4.v. POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik kluczowy. Wskaźnik kluczowy (krajowy) - produkt. Wskaźnik kluczowy (krajowy) rezultat bezpośredni

Wskaźnik kluczowy. Wskaźnik kluczowy (krajowy) - produkt. Wskaźnik kluczowy (krajowy) rezultat bezpośredni Załącznik 1. Wspólna Lista ów Kluczowych 2014-2020 EFRR, FS. Nazwa a Typ a Rodzaj a Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI 24) (O/K/M) [EPC] x 1 1a, 1b Liczba naukowców pracujących w ulepszonych

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie ZAŁ. 3 TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka Częstotliwość pomiaru Wartość w roku bazowym Zakładana wartość w roku docelowym (2013) PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 12 263 63 33 http://www.noworol.eu, e-mail: konsulting@noworol.eu Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia Formularz Karty

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m od uruchomienia programu wkład UE = 16/3*100% =

w okresie sprawozdawczy m od uruchomienia programu wkład UE = 16/3*100% = TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m wkład UE

w okresie sprawozdawczy m wkład UE TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

Lata RAZEM % War. realiz realiza. tość. Razem cji. Razem Nazwa wskaźnika wskaź. planowane (PRODUKTU) nika

Lata RAZEM % War. realiz realiza. tość. Razem cji. Razem Nazwa wskaźnika wskaź. planowane (PRODUKTU) nika CEL OGÓLNY I. Lata 216-218 219-221 222-223 RAZEM 216-223 War realiz realiza Wart realiza tość Wartoś a Razem cji Razem ość z cji Planowan. z Planowan. ć z cji Planowan wartoś Nazwa wskaźnika wskaź planowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych EFRR, FS.

Załącznik 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych EFRR, FS. Załącznik 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFRR, FS. Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie Demarkacja wskaźnik Wspólny wskaźnik produktu KE (Common Indicator)

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych EFRR, FS.

Załącznik 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych EFRR, FS. Załącznik 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFRR, FS. Lp. Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie Demarkacja wskaźnik Wspólny wskaźnik produktu KE (Common Indicator)

Bardziej szczegółowo

w okresie sprawozdawczy m wkład UE

w okresie sprawozdawczy m wkład UE TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Priorytet inwestycyjny Oś priorytetowa 2 Alokacja środków UE 3 w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZI BOF abela nr 1. Wskaźniki monitorowania Strategii ZI BOF na poziomie strategicznym 1 Lp. Wskaźnik Okres raportowania Poziom odniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA , SKŁADANA PO I KWARTALE 2018 R.

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA , SKŁADANA PO I KWARTALE 2018 R. INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020, SKŁADANA PO I KWARTALE 2018 R. Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego l.p. numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego l.p. numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ANKIETY MONITORINGOWEJ DLA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ANKIETY MONITORINGOWEJ DLA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ANKIETY MONITORINGOWEJ DLA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA 2016-2025 POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2016 1 Nazwa Beneficjenta 1.1

Bardziej szczegółowo

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok)

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok) Załącznik Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 0- A. Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JACEK PARTYKA Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

wartość projektu (PLN) Duży projekt (T/I/ND) 7 kwalifikowalnych (PLN) Szacowany 14 wkład UE (PLN) Szacowana 13 wartość kosztów (wartość maksymalna

wartość projektu (PLN) Duży projekt (T/I/ND) 7 kwalifikowalnych (PLN) Szacowany 14 wkład UE (PLN) Szacowana 13 wartość kosztów (wartość maksymalna Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego 2 wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą Załącznik będzie systematycznie

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ I INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 W Szczegółowym opisie

Bardziej szczegółowo