MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIALNE PRAWO PODATKOWE"

Transkrypt

1 DO EGZAMINU USTNEGO NA DORADCĘ PODATKOWEGO MATERIALNE PRAWO PODATKOWE ZAGADNIENIA WSPÓLNE ZESZYT ĆWICZEŃ KURS INTENSYWNY PODATKOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/VII/2021 Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 R.

2

3 Zagadnienie 1 Interpretacje ogo lne ministra włas ciwego do spraw finanso w publicznych. 1. Jaka jest podstawa prawna wydawania interpretacji ogólnych? 2. W jakim celu wydawane są interpretacje ogólne? 3. Kto nie może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej? 4. Jakie wymogi wobec wniosku o wydanie interpretacji ogólnej stawia Ordynacja podatkowa? 5. Czy wniosek o wydanie interpretacji ogólnej podlega opłacie? 6. Jakie informacje zawiera interpretacja ogólna? 7. Gdzie i według jakich zasad publikowane są interpretacje ogólne? 8. Czy istnieje możliwość zmiany interpretacji ogólnej, a jeśli tak to w jakich okolicznościach? 9. Na czym polega zasada nieszkodzenia w przypadku interpretacji ogólnych? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 1

4 Zagadnienie 2 Ogo lne wyjas nienia przepiso w prawa podatkowego dotycza ce stosowania tych przepiso w (objas nienia podatkowe). 1. Jaki jest cel wydawania objaśnień podatkowych? 2. Kto wydaje objaśnienia podatkowe? 3. Gdzie i według jakich zasad publikowane są objaśnienia podatkowe? 4. Czy istnieje możliwość zmiany objaśnień podatkowych, a jeśli tak to w jakich okolicznościach? 5. Na czym polega zasada nieszkodzenia w przypadku objaśnień podatkowych? 2 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

5 Zagadnienie 3 Zasady ochrony prawnej wnioskodawcy, wyła czenia spod ochrony. 1. Jakie instrumenty prawne uregulowane w Ordynacji podatkowej stanowią ochronę prawną dla podatników? 2. Co wiesz o tych instrumentach prawnych (w skrócie)? 3. W jakich przypadkach ochrona prawna podatnika jest wyłączona? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 3

6 Zagadnienie 4 Poje cie utrwalonej praktyki administracyjnej i zasady jej funkcjonowania. 1. Jak Ordynacja podatkowa rozumie utrwaloną praktykę interpretacyjną? 2. Jakie są zasady funkcjonowania utrwalonej praktyki interpretacyjnej? 4 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

7 Zagadnienie 5 Interpretacje wydawane przez samorza dowe organy podatkowe. 1. Jakie organy samorządowe są uprawnione do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego? 2. Jakich podatków dotyczą interpretacje wydawane przez samorządowe organy podatkowe? 3. Czy wniosek o wydanie interpretacji przez samorządowe organy podatkowe podlega opłacie? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 5

8 Zagadnienie 6 Zasady i tryb wydawania interpretacji indywidualnych przepiso w prawa podatkowego. 1. Jaki organ jest właściwy do wydawania interpretacji indywidualnych? 2. Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej? 3. Czy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie, a jeśli tak to jaka jest jej wysokość? 4. Co powinien zawierać wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej? 5. W jakim terminie organ podatkowy powinien rozpoznać wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej? 6. Gdzie i według jakich zasad publikowane są interpretacje indywidualne? 7. Na czym polega zasada nieszkodzenia w przypadku interpretacji indywidualnych? 6 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

9 Zagadnienie 7 Zasada rozstrzygania wa tpliwos ci na korzys c podatnika wyraz ona w Ordynacji podatkowej. 1. Jaka jest podstawa prawna zasady in dubio pro tributario? 2. Na czym polega zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika? 3. Jakich wątpliwości dotyczy zasada in dubio pro tributario? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 7

10 Zagadnienie 8 Sposoby powstania zobowia zania podatkowego oraz zasady zabezpieczenia jego wykonania. 1. Jakie są sposoby powstawania zobowiązania podatkowego? 2. Kiedy zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa? 3. Kiedy zobowiązanie podatkowe powstaje z na skutek doręczenia decyzji? 4. Jakie są zasady zabezpieczania zobowiązań podatkowych? 8 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

11 Zagadnienie 9 Okres lenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Jaki jest cel określania podstawy opodatkowania w drodze oszacowania? 2. W jakich okolicznościach możliwe jest szacowanie podstawy opodatkowania? 3. Jakie są metody szacowania podstawy opodatkowania? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 9

12 Zagadnienie 10 Hipoteka przymusowa w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Jakim podmiotom przysługuje hipoteka przymusowa? 2. Na czym ustanawia się hipotekę przymusową? 3. Z jakiego tytułu może zostać ustanowiona hipoteka przymusowa? 4. Co może być przedmiotem hipoteki przymusowej? 5. Jak powstaje hipoteka przymusowa? 6. Jaka jest podstawa wpisu hipoteki przymusowej? 10 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

13 Zagadnienie 11 Zastaw skarbowy w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Jakim podmiotom przysługuje zastaw skarbowy? 2. Na czym ustanawia się zastaw skarbowy? 3. Co nie może być obciążone zastawem skarbowym? 4. Z jakiego tytułu może zostać ustanowiony zastaw skarbowy? 5. Jakie są zasady wpisu zastawu skarbowego do Rejestru Zastawów Skarbowych? 6. Kiedy wygasa zastaw skarbowy? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 11

14 Zagadnienie 12 Odsetki za zwłoke od zaległos ci podatkowych zasady ich obliczania i wpłacania, okresy, za kto re nie nalicza sie odsetek za zwłoke w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Jaki jest termin naliczania odsetek za zwłokę? 2. Za jakie okresy nie nalicza się odsetek za zwłokę? 3. Jakie są stawki odsetek za zwłokę? 4. Według jakich zasad wpłacane są odsetki za zwłokę? 5. Kto jest zobowiązany do naliczania odsetek za zwłokę? 12 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

15 Zagadnienie 13 Opłata prolongacyjna od kwoty podatku lub zaległos ci podatkowej w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Czym jest opłata prolongacyjna? 2. Jaka jest stawka opłaty prolongacyjnej? 3. Jakie są terminy płatności opłaty prolongacyjnej? 4. Kiedy nie ustala się opłaty prolongacyjnej? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 13

16 Zagadnienie 14 Formy wygas nie cia zobowia zan podatkowych w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. W jakich okolicznościach wygasa zobowiązanie podatkowe? 2. Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe płatnika lub inkasenta? 14 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

17 Zagadnienie 15 Termin dokonania i forma zapłaty podatku w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Jaki jest termin zapłaty podatku w przypadku płatności gotówką? 2. Jaki jest termin zapłaty podatku w przypadku płatności bezgotówkowej? 3. Jaki jest termin i forma zapłaty podatków samorządowych? 4. W jakiej formie następuje zapłata podatku przez podatników prowadzących działalność gospodarczą? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 15

18 Zagadnienie 16 Zasady udzielania ulg w spłacie zobowia zan podatkowych w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Jaka jest definicja ulgi podatkowej? 2. Jakich ulg podatkowych organ może udzielić podatnikowi na jego wniosek? 3. Jakich ulg podatkowych organ może udzielić z urzędu? 4. Jak ustala się właściwość organu podatkowego w zakresie udzielania ulg podatkowych? 16 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

19 Zagadnienie 17 Procedura udzielenie ulgi na wniosek podatnika prowadza cego działalnos c gospodarcza w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Jakie ulgi podatkowe mogą zostać udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą? 2. Jakie są etapy procedury udzielenia ulgi na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 17

20 Zagadnienie 18 Procedura umorzenia zaległos ci podatkowej z urze du w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Na czym polega procedura umorzenia zaległości podatkowej z urzędu? 2. Czym charakteryzują się decyzje w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych? 18 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

21 Zagadnienie 19 Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalaja cej wysokos c zobowia zania podatkowego w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Czym jest przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego? 2. Jakie terminy przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego reguluje Ordynacja podatkowa? 3. Jakie są konsekwencje wydania decyzji ustalającej po upływie terminu przedawnienia? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 19

22 Zagadnienie 20 Zawieszenie biegu przedawnienia zobowia zania podatkowego w s wietle przepiso w Ordy- nacji podatkowej. 1. Jakie przypadki zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego reguluje Ordynacja podatkowa? 2. Kiedy organ zawiadamia podatnika o zawieszeniu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego? 20 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

23 Zagadnienie 21 Przerwanie biegu przedawnienia zobowia zania podatkowego w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Jakie przypadki przerwania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego reguluje Ordynacja podatkowa? 2. Jakie są konsekwencje przerwania biegu przedawnienia? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 21

24 Zagadnienie 22 Poje cie nadpłaty podatku w rozumieniu przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Czym jest nadpłata? 2. Jakie kwoty, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, traktowane są jako nadpłata? 22 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

25 Zagadnienie 23 Stwierdzenie i zwrot nadpłaty w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty? 2. W jakich przypadkach możliwe jest złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty? 3. Jak przebiega postępowanie o stwierdzenie nadpłaty? 4. Kiedy nie może zostać wszczęte postępowanie o stwierdzenie nadpłaty? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 23

26 Zagadnienie 24 Zasady oprocentowania nadpłaty podatku w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Kiedy i w jakiej wysokości nadpłata podlega oprocentowaniu? 2. Kiedy nadpłata nie podlega oprocentowaniu? 3. Od jakiej daty przysługuje oprocentowanie nadpłaty? 24 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

27 Zagadnienie 25 Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległos ci podatkowych w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Na poczet czego może zostać zaliczona nadpłata wraz z oprocentowaniem? 2. Kiedy podatnik może złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań? 3. W jakiej formie następuje zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych? 4. W jakim terminie następuje zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 25

28 Zagadnienie 26 Deklaracja w rozumieniu Ordynacji podatkowej - poje cie i znaczenie prawne oraz prawo do jej korekty. 1. Jak należy rozumieć deklarację w świetle przepisów Ordynacji podatkowej? 2. Kto może skorygować uprzednio złożoną deklarację? 3. W jaki sposób następuje korekta deklaracji? 4. W jakich okolicznościach następuje zawieszenie prawa do dokonania korekty deklaracji? 26 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

29 Zagadnienie 27 Podmioty zobowia zane do przekazywania informacji organom podatkowym w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Jakie podmioty są zobowiązane do przekazywania informacji organom podatkowym? 2. Jakie informacje mają obowiązek przekazywać poszczególne podmioty? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 27

30 Zagadnienie 28 Rodzaje uprzednich porozumien cenowych w s wietle ustawy o rozstrzyganiu sporo w dotycza cych podwo jnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumien cenowych. 1. Jakie są rodzaje uprzednich porozumień cenowych? 2. Czym się charakteryzują poszczególne rodzaje uprzednich porozumień cenowych? 28 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

31 Zagadnienie 29 Uprzednie porozumienia cenowe obowia zki wnioskuja cego w s wietle przepiso w ustawy o rozstrzyganiu sporo w dotycza cych podwo jnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumien cenowych. 1. Jakie są podstawowe obowiązki wnioskującego w zakresie uprzednich porozumień cenowych? 2. Na czym polegają te obowiązki? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 29

32 Zagadnienie 30 Konsekwencje podatkowe poła czenia (przekształcenia) oso b prawnych w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Jakie osoby prawne mogą podlegać połączeniu? 2. Jakie są skutki podatkowe połączenia osób prawnych? 3. Jakie są skutki podatkowe przekształcenia osób prawnych? 30 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

33 Zagadnienie 31 Konsekwencje podatkowe podziału osoby prawnej w s wietle przepiso w Ordynacji podat- kowej. 1. Jakie są skutki podatkowe podziału osób prawnych? 2. W jakim terminie osoby prawne wstępują w prawa i obowiązki dzielonego podmiotu? 3. Jakie są zasady odpowiedzialności osób prawnych przy podziale? 4. Czy istnieją ograniczenia tej odpowiedzialności, a jeśli tak to jakie? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 31

34 Zagadnienie 32 Odpowiedzialnos c podatkowa spadkobierco w podatnika i płatnika w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Jakie są zasady sukcesji podatkowej spadkobierców podatnika i płatnika? 2. Jakie są zasady odpowiedzialności spadkobierców? 32 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

35 Zagadnienie 33 Zasady zwrotu nadpłat spadkobiercom podatnika w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Według jakiej zasady nadpłaty, zwroty podatków oraz oprocentowanie z tych tytułów zwracane są spadkobiercom? 2. Do jakiej daty naliczane jest oprocentowanie z tytułu przypadających na rzecz spadkodawcy nadpłat oraz zwrotów podatku? 3. W jakich sytuacjach oprocentowanie naliczane jest nadal? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 33

36 Zagadnienie 34 Zakres odpowiedzialnos ci oso b trzecich za zaległos ci podatkowe podatnika w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Według jakich zasad kształtuje się odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika? 2. Za co odpowiadają osoby trzecie (zgodnie z art O.p.)? 34 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

37 Zagadnienie 35 Odpowiedzialnos c członka rodziny oraz rozwiedzionego małz onka za zaległos ci podatkowe podatnika w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Na jakich zasadach odpowiada rozwiedziony małżonek podatnika? 2. W jaki sposób odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka jest ograniczona? 3. Kto jest członkiem rodziny podatnika? 4. Jakie są zasady odpowiedzialności członka rodziny podatnika? 5. Jakie są ograniczenia odpowiedzialności członka rodziny podatnika? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 35

38 Zagadnienie 36 Odpowiedzialnos c wspo lniko w za zaległos ci podatkowe spo łek w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Których spółek dotyczy odpowiedzialność z art. 115 O.p.? 2. Jaki jest zakres odpowiedzialności wspólników tych spółek? 3. Jakie są zasady orzekania o odpowiedzialności wspólników spółek? 4. Na jakich zasadach odpowiadają byli wspólnicy? 36 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

39 Zagadnienie 37 Odpowiedzialnos c członko w zarza du za zaległos ci podatkowe spo łek oraz odpowiedzialnos c podatkowa członko w organo w zarza dzaja cych innych oso b prawnych w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Jakich podmiotów dotyczy odpowiedzialność z art. 116 O.p.? 2. Jaki jest zakres odpowiedzialności członków zarządu? 3. Jakie są zasady odpowiedzialności członków zarządu przesłanki pozytywne i negatywne tej odpowiedzialności? 4. Jaki jest zakres odpowiedzialnoścci podatkowej członków organów zarządzających innych osób prawnych? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 37

40 Zagadnienie 38 Istota klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. 1. Jak należy rozumieć unikanie opodatkowania? 2. Kiedy określony sposób działania nie jest sztuczny? 3. Co wpływa na ocenę, że sposób działania był sztuczny? 38 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

41 Zagadnienie 39 Wyła czenie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. W jakich przypadkach nie wydaje się decyzji z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 39

42 Zagadnienie 40 Poste powanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Jaki organ jest właściwy do prowadzenia postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania? 2. W jaki sposób wszczynane jest to postępowanie? 3. W jakich sprawach wszczynane się postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania? 4. Czyja opinia może zostać uzyskana w trakcie tego postępowania? 5. W jaki sposób organ kończy postępowanie w przypadku unikania opodatkowania? 40 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

43 Zagadnienie 41 Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania zasady działania, kompetencje. 1. Jaki jest skład Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania? 2. Jakie są kompetencje Rady? 3. Jakie są zasady wydawania opinii Rady? 4. Czy opinie Rady są publikowane? 5. Kim jest przewodniczący Rady? 6. Jakie są kompetencje przewodniczącego Rady? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 41

44 Zagadnienie 42 Opinie zabezpieczaja ce w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. W jakim celu wydaje się opinie zabezpieczające? 2. Kto wydaje opinie zabezpieczające? 3. Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej? 42 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

45 Zagadnienie 43 Procedura zwia zana z wydaniem lub odmowa wydania opinii zabezpieczaja cej w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Kto wydaje opinie zabezpieczające? 2. Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej? 3. Co zawiera wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej? 4. Czy wniosek ten podlega opłacie? 5. W jakim terminie organ załatwia sprawę? 6. Kiedy organ wydaje opinię zabezpieczającą? 7. Jaka jest treść opinii zabezpieczającej? 8. Kiedy organ odmawia wydania opinii zabezpieczającej? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 43

46 Zagadnienie 44 Tajemnica skarbowa w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Czym jest tajemnica skarbowa? 2. Co obejmuje tajemnica skarbowa? 3. Jakie podmioty zobowiązane są do zachowania tajemnicy skarbowej? 44 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

47 Zagadnienie 45 Przesłanki i tryb ujawnienia tajemnicy skarbowej w s wietle przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. Jaki organ może wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy skarbowej? 2. Z jakiego powodu możliwe jest wyrażanie zgody na ujawnienie tajemnicy skarbowej? 3. W jaki sposób organ wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy skarbowej? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 45

48 Zagadnienie 46 Podmioty, kto re moga uzyskac informacje z akt podatkowych obje tych tajemnica skarbowa oraz podmioty, kto rym moga byc udoste pniane akta obje te ta tajemnica. 1. Jakim podmiotom mogą być udostępniane akta objęte tajemnicą skarbową? 2. Jakie podmioty mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową? 46 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

49 Zagadnienie 47 Sukcesja podatkowa przedsie biorstwa w spadku. 1. Jakie składniki majątku obejmuje przedsiębiorstwo w spadku? 2. Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 47

50 Zagadnienie 48 Negatywny zakres przedmiotowy interpretacji indywidualnych. 1. Jakie przepisy prawa podatkowego nie mogą być przedmiotem wniosku o interpretację indywidulaną? 2. W jakich przypadkach nie wydaje się interpretacji indywidualnych? 48 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

51 Zagadnienie 49 Instytucja objas nien podatkowych. 1. Jaki organ wydaje objaśnienia podatkowe? 2. W jakim celu wydawane są objaśnienia podatkowe? 3. Gdzie publikowane są objaśnienia podatkowe? 4. Kiedy możliwa jest zmiana objaśnień podatkowych? 5. Na czym polega zasada nieszkodzenia? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 49

52 Zagadnienie 50 Poje cie utrwalonej praktyki interpretacyjnej organo w KAS. 1. Czym jest utrwalona praktyka organizacyjna organów KAS? 50 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

53 Zagadnienie 51 Przypadki, w kto rych odpowiedzialnos c płatnika nie moz e byc ograniczona ani wyła czona. 1. W jakich przypadkach odpowiedzialność płatnika nie może być ograniczona ani wyłączona? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 51

54 Zagadnienie 52 Przypadki, w kto rych organy podatkowe moga ustalic dodatkowe zobowia zanie podatkowe na podstawie przepiso w Ordynacji podatkowej. 1. W jakich przypadkach organy podatkowe mogą ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe? 52 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

55 Zagadnienie 53 Poje cie dobrej wiary w rozumieniu przepiso w o dodatkowym zobowia zaniu podatkowym. 1. Czym jest dobra wiara? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 53

56 Zagadnienie 54 Omo w podstawowe stawki dodatkowego zobowia zania podatkowego i przypadki ich zastosowania. 1. Jakie są podstawowe stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego? 2. W jaki sposób podstawowe stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego mogą zostać zmienione? 54 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

57 Zagadnienie 55 Przypadki, w kto rych stosuje sie podwyz szone (podwo jne lub potro jne) stawki dodatkowego zobowia zania podatkowego. 1. Kiedy stawka dodatkowego zobowiązania podatkowego ulega podwojeniu? 2. Kiedy stawka dodatkowego zobowiązania podatkowego ulega potrojeniu? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 55

58 Zagadnienie 56 Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalaja cej dodatkowe zobowia zanie podatkowe. 1. W jakich przypadkach dochodzi do przedawanienia prawa do wydania decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe? 56 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

59 Zagadnienie 57 Wpływ wszcze cia poste powania w sprawie wydania decyzji okres laja cej warunki cofnie cia skutko w unikania opodatkowania na przedawnienie. 1. Jaki skutek na termin przedawnienia ma wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania? 2. W jakim terminie następuje zawieszenie biegu terminu przedawnienia? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 57

60 Zagadnienie 58 Poje cie innej szczego lnej cechy rozpoznawczej. 1. Czym jest inna szczególna cecha rozpoznawcza? 58 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

61 Zagadnienie 59 Poje cie ogo lnej cechy rozpoznawczej. 1. Czym jest ogólna cecha rozpoznawcza? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 59

62 Zagadnienie 60 Poje cie promotora w rozumieniu rozdziału 11a ustawy Ordynacja podatkowa. 1. Kim jest promotor? 60 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

63 Zagadnienie 61 Wymien i scharakteryzuj rodzaje schemato w podatkowych. 1. Co to jest schemat podatkowy? 2. Co to jest schemat podatkowy standaryzowany? 3. Co to jest schemat podatkowy transgraniczny? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 61

64 Zagadnienie 62 Obowia zki promotora w zakresie informowania KAS o schematach podatkowych. 1. W jakim terminie promotor ma obowiązek informowania KAS o schematach podatkowych? 2. Co w sytuacji, gdy jest więcej niż jeden promotor? 3. Jaki wpływ na termin na przekazanie informacji o schematach podatkowych mają przepisy o COVID? 62 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

65 Zagadnienie 63 Obowia zki korzystaja cego w zakresie informowania KAS o schematach podatkowych. 1. Kiedy korzystający ma obowiązek informowania KAS o schematach podatkowych? 2. Jaki wpływ na termin na przekazanie informacji o schematach podatkowych mają przepisy o COVID? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 63

66 Zagadnienie 64 Zawartos c (tres c ) informacji o schemacie podatkowym. 1. Co zawiera informacja o schemacie podatkowym? 64 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

67 Zagadnienie 65 Wewne trzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywia zywaniu sie z obowia zku przekazywania informacji o schematach podatkowych podmioty obowia zane i zakres przedmiotowy. 1. Jakich podmiotów dotyczy obowiązek posiadania wewnętrzej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych? 2. Kiedy stosuje się wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych? 3. Co określa wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych? 4. Kto musi zaakceptować wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 65

68 Zagadnienie 66 Kryterium gło wnej korzys ci a przesłanki unikania opodatkowania. 1. Kiedy jest spełnione kryterium głównej korzyści? 2. Jakie są prszesłanki unikania opodatkowania? 3. Czy kryterium głównej korzyści związane jest z przesłanami unikania opodatkowania? 66 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

69 Zagadnienie 67 Przesłanki, kto rych wyste powanie moz e wskazywac na ocene, z e sposo b działania był sztuczny. 1. Jakie okoliczności mogą wpływać na ocenę, że sposób działania był sztuczny? 2. Kiedy sposób działania nie jest sztuczny? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 67

70 Zagadnienie 68 Omo w cel i warunki zawarcia umowy o wspo łdziałanie. 1. W jakim celu zawiera się umowę o współdziałanie? 2. Jaki organ jest właściwy do zawarcia umowy o współdziałanie? 3. Kto może być drugą stroną umowy o współdziałanie? 4. Jakie są warunki zawarcia umowy o współdziałanie? 68 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

71 Zagadnienie 69 Omo w obowia zki podatnika w zakresie umowy o wspo łdziałanie. 1. Jakie są obowiązki podatnika w zakresie umowy o współdziałanie? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 69

72 Zagadnienie 70 Omo w kompetencje Szefa KAS w zakresie umowy o wspo łdziałanie. 1. Jakie są obowiązki Szefa KAS w zakresie umowy o współdziałanie? 70 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

73 Zagadnienie 71 Jaki jest cel i zasady zawierania porozumien podatkowych, o kto rych mowa w ustawie Ordynacja podatkowa. 1. W jakim celu zawierane są porozumienia podatkowe? 2. Jaki organ jest właściwy do zawarcia porozumienia podatkowego? 3. Kto może być drugą stroną porozumienia podatkowego? 4. Jakie są warunki zawarcia porozumienia podatkowego? 5. Czyja opinia może być wydana przed zawarciem porozumienia podatkowego? 6. Kiedy organ odmawia wydania porozumienia podatkowego? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 71

74 Zagadnienie 72 Omo w audyt podatkowy na czym polega, jego zakres oraz podmioty uprawnione do przeprowadzenia. 1. Jakie rodzaje audytu podatkowego reguluje Ordynacja podatkowa i na czym one polegają? 2. Jaki jest cel audytu podatkowego? 3. Jaki organ przeprowadza audyt podatkowy? 72 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

75 Zagadnienie 73 Istota audytu wste pnego oraz audytu monitoruja cego w ustawie Ordynacja podatkowa. 1. Czym charakteryzuje się audyt wstępny? 2. Czym charakteryzuje się audyt monitorujący? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 73

76 Zagadnienie 74 W jakich przypadkach nie moga byc zawarte porozumienia podatkowe. 1. Kiedy nie może zostać zawarte porozumienia podatkowe? 2. Jakie działanie musi podjąć Szef KAS w przypadku odmowy zawarcia porozumienia podatkowego? 74 Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń

77 Zagadnienie 75 Wypowiedzenie porozumienia podatkowego. 1. Kiedy podatnik może wypowiedzieć porozumienie podatkowe? 2. Kiedy Szef KAS może wypowiedzieć porozumienie podatkowe? 3. Kiedy następuje rozwiązanie porozumienia podatkowego? 4. Czym jest zasada nieszkodzenia? Kurs intensywny / Dział 4A / Zeszyt ćwiczeń 75

78

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia

Spis treści. Wstęp. Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia Spis treści Wstęp Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia Rys historyczny podatków Funkcje podatków oraz zasady ich poboru Klasyfikacje podatków Ewolucja polskiego systemu podatków i opłat Organizacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Doprecyzowanie zasad wydawania interpretacji indywidualnych...

Rozdział II. Doprecyzowanie zasad wydawania interpretacji indywidualnych... Wstęp... Notka biograficzna... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Włączenie do ustawy Ordynacja podatkowa ogólnej zasady prawa podatkowego... 2. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika... Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Notka biograficzna... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Notka biograficzna... Wykaz skrótów... Wstęp... Notka biograficzna... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Włączenie do ustawy Ordynacja podatkowa ogólnej zasady prawa podatkowego... 1 1. Porównanie stanu prawnego przed i po 1.1.2016 r....

Bardziej szczegółowo

W publikacji omówiono w szczególności:

W publikacji omówiono w szczególności: Prawo podatkowe. Część ogólna. Repetytorium. Dominika Żurawska W podręczniku omówiono w sposób jasny, zwięzły i wyczerpujący zagadnienia z teorii prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej. Liczne wytłuszczenia,

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Prawo Podatkowe Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Powstawanie zobowiązań podatkowych Istnieją dwie metody powstawania zobowiązań: - z mocy prawa - ex lege (art. 21 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski PRAWO PODATKOWE Autor: Zbigniew Ofiarski WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Część pierwsza ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE Rozdział I. ISTOTA PODATKU I PRAWA PODATKOWEGO 1. Podatek jako kategoria ekonomiczna i prawna 2. Podatki

Bardziej szczegółowo

Nadpłaty w podatkach. Prowadzący: Hanna Kmieciak

Nadpłaty w podatkach. Prowadzący: Hanna Kmieciak Nadpłaty w podatkach Prowadzący: Hanna Kmieciak Nadpłata Za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Nadpłatami są zarówno świadczenia podatkowe nadpłacone - tzn. gdy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...

Spis treści. Przedmowa... Przedmowa... Wykaz skrótów... V XIII Rozdział I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego... 1 1 1. Dochody publiczne i ich klasyþkacja... 1 1 2. Pojęcie podatku... 6 3 3. Struktura podatku...

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne Jest to kolejne wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został zaktualizowany oraz uzupełniony. Autorzy uwzględnili stan prawny na dzień

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk

Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk Książka stanowi najnowsze, trzecie już wydanie cieszącego się dużym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów...

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów... Wstęp... O autorach... Wykaz skrótów... XXI XXIII XXV Część I. Przepisy ogólne i organy podatkowe Rozdział I. Zasada in dubio pro tributario (Adam Mariański)... 3 1. In dubio pro tributario jako zasada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 52/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej podatków i niepodatkowych należności budżetowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) str. 25

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) str. 25 Spis treści Wykaz skrótów str. 19 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) str. 25 Dział I. Przepisy ogólne str. 27 Art. 1. [Zakres przedmiotowy]

Bardziej szczegółowo

Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST

Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST Wzory pism, postanowień, decyzji i zaświadczeń Stan prawny na 1 czerwca 2016 r. ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie ORDYNACJA PODATKOWA 16. wydanie Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Regulacja prawna finansów publicznych 1. Proszę określić zakres sektora finansów publicznych i podmioty tego sektora. 2. Proszę przedstawić

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa TEKSTY USTAW 23. WYDANIE

Ordynacja podatkowa TEKSTY USTAW 23. WYDANIE Ordynacja podatkowa TEKSTY USTAW 23. WYDANIE Ordynacja podatkowa TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 23. WYDANIE Stan prawny na 15 lutego 2017 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. FINANSE PUBLICZNE i BUDŻET... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. FINANSE PUBLICZNE i BUDŻET... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. FINANSE PUBLICZNE i BUDŻET... 1 Część I. Finanse publiczne... 3 Rozdział 1. Pojęcie... 3 Rozdział 2. Funkcje... 4 Rozdział 3. Podstawy prawne... 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2323/44/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 lipca 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2323/44/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 lipca 2018 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2323/44/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 lipca 2018 r. PRAWO - WYKAZ ZAGADNIEŃ ISTOTNYCH DLA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa postulaty praktyki.

Ordynacja podatkowa postulaty praktyki. Ordynacja podatkowa postulaty praktyki. Robert Pasternak przewodniczący Grupy Ogólne Prawo Podatkowe Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Warszawa, 8 stycznia 2013 r. Postulaty generalne Przepisy prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa pożądane warunki brzegowe nowej ordynacji podatkowej

Ordynacja podatkowa pożądane warunki brzegowe nowej ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa pożądane warunki brzegowe nowej ordynacji podatkowej Andrzej Nikończyk Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Postulaty generalne Jasne i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo wieczorowe, rok akademicki 2017/2018

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo wieczorowe, rok akademicki 2017/2018 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo wieczorowe, rok akademicki 2017/2018 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa. Stan prawny na 29 stycznia 2019 r.

Ordynacja podatkowa. Stan prawny na 29 stycznia 2019 r. OP Ordynacja podatkowa Stan prawny na 29 stycznia 2019 r. OP Ordynacja podatkowa Stan prawny na 29 stycznia 2019 r. Zamów książkę w księgarni internetowej 25. WYDANIE WARSZAWA 2019 Stan prawny na 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów...13. Rozdział 1. Postępowanie podatkowe na podstawie Ordynacji podatkowej...15

Spis treści. Od autorów...13. Rozdział 1. Postępowanie podatkowe na podstawie Ordynacji podatkowej...15 Od autorów...13 Wykaz użytych skrótów...14 Rozdział 1. Postępowanie podatkowe na podstawie Ordynacji podatkowej...15 1.1. Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego...15 1.1.1. Postanowienie / wezwanie

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE DR JAROSŁAW WIERZBICKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE DR JAROSŁAW WIERZBICKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE DR JAROSŁAW WIERZBICKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE UKŁAD WYKŁADU Podmioty stosunków prawno-podatkowych; Obowiązek a zobowiązanie podatkowe; Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE PODSTAWOWE ZAGADNIENIA OBOWIĄZEK PODATKOWY A ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE Obowiązek podatkowy Zobowiązanie podatkowe Definicja wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

STRUKTURA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO dr Paweł Szczęśniak Katedra Prawa Finansowego UMCS www.finansowe.umcs.pl STRUKTURA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO WYKŁAD NR 2 PLAN WYKŁADU 1. Pojęcie obowiązku i zobowiązania podatkowego

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione m.in. następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione m.in. następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.09.29 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... IX XIII XXVII Rozdział I. Zasady funkcjonowania instytucji przedawnienia... 1 1. Przedawnienie pojęcie i geneza... 1 2. Przedawnienie w prawie cywilnym...

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa. Maciej Zborowski adwokat, doradca podatkowy

Ordynacja podatkowa. Maciej Zborowski adwokat, doradca podatkowy Ordynacja podatkowa Maciej Zborowski adwokat, doradca podatkowy Interpretacje ogólne Kto wydaje: minister właściwy do spraw finansów publicznych W jakim trybie: z urzędu albo na wniosek Co uwzględnia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... XXVII Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XXXIX

Spis treści. O autorach... XXVII Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XXXIX O autorach... XXVII Wykaz skrótów... XXXI Wprowadzenie... XXXIX Część I. Przepisy ogólne i organy podatkowe Rozdział I. Zasada in dubio pro tributario (Adam Mariański)... 3 1. In dubio pro tributario jako

Bardziej szczegółowo

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prowadzący: Hanna Kmieciak

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prowadzący: Hanna Kmieciak Opłata za gospodarowanie odpadami Prowadzący: Hanna Kmieciak Podatnik Właściciel: Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę

Bardziej szczegółowo

Pobór podatków lokalnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak

Pobór podatków lokalnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak Prowadzący: Hanna Kmieciak Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych: Zapłata; Pobranie podatku przez inkasenta; Potrącenie; Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku; Przeniesienie własności rzeczy lub praw

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w Ordynacji podatkowej. Prowadzący: Radosław Kowalski

Wybrane zmiany w Ordynacji podatkowej. Prowadzący: Radosław Kowalski Wybrane zmiany w Ordynacji podatkowej Prowadzący: Radosław Kowalski Zagadnienia webinarium Zasada in dubio pro tributario (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika) Interpretacje indywidualne od

Bardziej szczegółowo

OBNIŻONE ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

OBNIŻONE ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH OBNIŻONE ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH Obniżone odsetki od zaległości podatkowych OKRES OBOWIĄZYWANIA OD - DO STAWKA ODSETEK w % 2009-01-01 2009-01-27 9,75 2009-01-28 2009-02-25 8,63 2009-02-26 2009-03-25

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE

AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE mgr Paweł Szczęśniak Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,3416,pl.html AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE 1) DECYZJA 2) POSTANOWIENIE: o odmowie przywrócenia

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODATKOWE. wykład 3 Studia niestacjonarne Administracja II stopnia. dr Rafał Dowgier Katedra Prawa Podatkowego

PRAWO PODATKOWE. wykład 3 Studia niestacjonarne Administracja II stopnia. dr Rafał Dowgier Katedra Prawa Podatkowego PRAWO PODATKOWE wykład 3 Studia niestacjonarne Administracja II stopnia dr Rafał Dowgier Katedra Prawa Podatkowego Wydział Prawa UwB Copyright by Rafał Dowgier 2011 2 termin płatności (art. 47 o.p.) -

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może nastąpić w następujących przypadkach: zabezpieczenie przed terminem płatności art o.p.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może nastąpić w następujących przypadkach: zabezpieczenie przed terminem płatności art o.p. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może nastąpić w następujących przypadkach: zabezpieczenie przed terminem płatności art. 33 1 o.p.; zabezpieczenie w toku postępowania podatkowego, kontroli

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Podatków i Opłat Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i pomoc publiczna Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie więcej informacji w karcie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 3273 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH - o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia Szczegółowy opis szkolenia Jednolity plik kontrolny - zmiany w ordynacji podatkowej. Miejsce Wrocław Termin 2016-11-11-2016-11-11 Prowadzący Gabrysiak Michał Czas trwania 6 h Cena* 449 PLN + 23% VAT *Podana

Bardziej szczegółowo

www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

www.portalpodatkowy.mf.gov.pl Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej wnioski, sposób regulowania należności Organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym

Bardziej szczegółowo

Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu. Praktyczne wskazówki. Hanna Kmieciak

Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu. Praktyczne wskazówki. Hanna Kmieciak Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu. Praktyczne wskazówki Hanna Kmieciak Art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203)

Bardziej szczegółowo

PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich

PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Departament Polityki Podatkowej PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich W nawiązaniu do postulatów zgłaszanych przez trenerów administracji skarbowej podczas

Bardziej szczegółowo

2. Organizator, prowadzi sprzedaż pakieto w startowych uprawniaja cych do wzie cia udziału w wydarzeniu Dzień Sportu.

2. Organizator, prowadzi sprzedaż pakieto w startowych uprawniaja cych do wzie cia udziału w wydarzeniu Dzień Sportu. 1 Definicje i postanowienia ogo lne - Regulamin Płatnos ci Niniejszy regulamin okres laja cy warunki płatnos ci za zakupione usługi, - Organizator DREAM.ink Sp. z o.o., z siedziba w Łodzi, przy ul. Grażyny

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie należności publicznoprawnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak

Dochodzenie należności publicznoprawnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak Dochodzenie należności publicznoprawnych Prowadzący: Hanna Kmieciak Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym są w szczególności następujące dochody

Bardziej szczegółowo

Wzór. Polski Związek Działkowców. Rodzinny Ogród Działkowy. Adres ROD. Ewentualnie: Adres do korespondencji. Marszałek Województwa.

Wzór. Polski Związek Działkowców. Rodzinny Ogród Działkowy. Adres ROD. Ewentualnie: Adres do korespondencji. Marszałek Województwa. Wzór Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy. w Adres ROD Ewentualnie: Adres do korespondencji Marszałek Województwa Adres 1 / 7 Wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za korzystanie

Bardziej szczegółowo

O R G A N Y P O D AT K O W E I I N T E R P R E T A C J E

O R G A N Y P O D AT K O W E I I N T E R P R E T A C J E O R G A N Y P O D AT K O W E I I N T E R P R E T A C J E P O D AT K O W E Ć W I C Z E N I A N R 1 PODMIOT PODATKU CZYNNY BIERNY podmiot, na rzecz którego pobiera się podatek podmiot, który uiszcza podatek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Na podstawie art. 18 2, art. 22 6, art. 28 3, art. 39 3a, art. 46 3, art. 48

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZA CE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE DOTYCZA CE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJE DOTYCZA CE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dom Construction Sp. z o.o. wymaga podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, kto re wskazane sa w obowia zuja cych przepisach prawa. Podanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej Informacje ogólne Ulga uznaniowa Podatnik, którego nie stać na zapłatę podatku, nie powinien poddawać się od razu, może bowiem ubiegać

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 18 LIPCA 2016 R. W OPOLU POSTĘPOWANIE PODATKOWE EURO SILESIA, UL. OZIMSKA 48, SALA KONFERENCYJNA, W GODZINACH

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 18 LIPCA 2016 R. W OPOLU POSTĘPOWANIE PODATKOWE EURO SILESIA, UL. OZIMSKA 48, SALA KONFERENCYJNA, W GODZINACH Mail: sekretariat@ris.edu.pl Tel.: 690-949-091 Fax.: 222-442-457 www.ris.edu.pl Warszawa 02-301 ul. Grójecka 26/21 Postępowanie podatkowe przed organami podatkowymi JST po nowelizacji Ordynacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Mail: Tel.: Fax.: Warszawa ul. Grójecka 26/21

Mail: Tel.: Fax.: Warszawa ul. Grójecka 26/21 Mail: sekretariat@ris.edu.pl Tel.: 690-949-091 Fax.: 222-442-457 www.ris.edu.pl Warszawa 02-301 ul. Grójecka 26/21 RACHUNKOWOŚĆ I LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIII Przedmowa... XVII

Spis treści. Wykaz skrótów... XIII Przedmowa... XVII Spis treści Wykaz skrótów... XIII Przedmowa... XVII Rozdział I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego... 1 1. Dochody publiczne i ich klasyfikacja... 1 2. Definicja podatku... 6 3. Struktura

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego... 1 1. Dochody publiczne i ich klasyfikacja... 1 2. Definicja podatku... 6 3. Struktura

Bardziej szczegółowo

Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzęd K-042/5 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPP3/4512-690/15/MN Data 2015.12.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe Wydawanie decyzji i postanowień Postępowanie podatkowe Decyzja a postanowienie Art. 207 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. 2. Decyzja

Bardziej szczegółowo

JAZ ZAPOBIEC PRZEDAWNIENIU ZALEGŁOŚCI W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I INNYCH PODATKACH I OPŁATACH

JAZ ZAPOBIEC PRZEDAWNIENIU ZALEGŁOŚCI W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I INNYCH PODATKACH I OPŁATACH Mail: sekretariat@ris.edu.pl Tel.: 690-949-091 Fax.: 222-442-457 www.ris.edu.pl Warszawa 02-301 ul. Grójecka 26/21 JAZ ZAPOBIEC PRZEDAWNIENIU ZALEGŁOŚCI W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy Informacje ogólne Kiedy po zaświadczenie Przyjmując spadek, musimy liczyć się z tym, że nie zawsze będzie to dla nas korzystne. Czasami

Bardziej szczegółowo

LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI PRZEDAWNIENIA NALEŻNOŚCI Z 2013r.

LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI PRZEDAWNIENIA NALEŻNOŚCI Z 2013r. Mail: sekretariat@ris.edu.pl Tel.: 690-949-091 Fax.: 222-442-457 www.ris.edu.pl Warszawa 02-301 ul. Grójecka 26/21 LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Pojęcie finansów (w ogólności) Funkcje NBP jako banku centralnego. Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych.

Pojęcie finansów (w ogólności) Funkcje NBP jako banku centralnego. Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych. Jednostka budżetowa jako forma organizacyjno-prawna sektora finansów publicznych (tworzenie, gospodarka finansowa, przykłady zastosowania). Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w PDOP. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta Lędziny.

Instrukcja w sprawie dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta Lędziny. Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta nr 120.22.2014 z dnia13 listopada 2014. Instrukcja w sprawie dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta Lędziny. Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

FINANSE PUBLICZNE I PRAWO FINANSOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA I STOPNIA ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

FINANSE PUBLICZNE I PRAWO FINANSOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA I STOPNIA ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Finansowego FINANSE PUBLICZNE I PRAWO FINANSOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA I STOPNIA ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Spis

Bardziej szczegółowo

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym Autor: Dolata Stanisław Część I Podstawy wiedzy z teorii podatku Rozdział 1 Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność podatkowa

Odpowiedzialność podatkowa Odpowiedzialność podatkowa Odpowiedzialność W zobowiązaniu podatkowym występuje wierzyciel (Skarb Państwa, jednostka samrządu terytorialnego) oraz dłużnik (podatnik, płatnik, inkasent). Podmioty ponoszą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z dnia 01 lipca 2013 r. W sprawie wprowadzenia programu komputerowego do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE ROK AKADEMICKI 2014/2015 I. PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Źródła prawa finansów publicznych. 2. Pojęcie finansów (w ogólności). 3. Pojęcie finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

Aneks do umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej nr.../2016 /w sprawie przyznania wsparcia pomostowego przedłużonego/

Aneks do umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej nr.../2016 /w sprawie przyznania wsparcia pomostowego przedłużonego/ Aneks do umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej nr.../2016 /w sprawie przyznania wsparcia pomostowego przedłużonego/ zawarty w Łodzi, w dniu. pomiędzy: Centrum Edukacji i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 ORGAN PODATKOWY, do którego kierowany jest wniosek. 2 DANE WNIOSKODAW- CY: BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA - Rodzaj:(osoba prawna, osoba fizyczna, jedn. organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Polskie i europejskie prawo podatkowe. podmiot podatku, organy podatkowe, odpowiedzialność, interpretacje

Polskie i europejskie prawo podatkowe. podmiot podatku, organy podatkowe, odpowiedzialność, interpretacje Polskie i europejskie prawo podatkowe podmiot podatku, organy podatkowe, odpowiedzialność, interpretacje Źródła prawa podatkowego - Konstytucja RP (art. 31, 84, 217) - Ratyfikowane umowy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Nowe warunki dopuszczaja ce zmiane umo w w sprawie zamo wien publicznych

Nowe warunki dopuszczaja ce zmiane umo w w sprawie zamo wien publicznych Nowe warunki dopuszczaja ce zmiane umo w w sprawie zamo wien publicznych na podstawie projektu nowelizacji ustawy Pzp uchwalonego przez Sejm RP 13 maja 2016 roku Anita Elżanowska Zmiany umo w przed nowelizacja

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Powstawanie zobowiązań podatkowych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Skróty OrdPod - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Strategie zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Strategie zarządzania finansami przedsiębiorstwa Strategie zarządzania finansami przedsiębiorstwa Program: I. OPTYMALIZACJA PODATKOWA MIARĄ SUKCESU MENEDŻERA FINANSOWEGO 1. PODATEK VAT (14 godz.) Przedmiot opodatkowania świadczenie usług i dostawa towarów

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.06.03 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Prawo Finansowe. Prawo podatkowe organy podatkowe, powstawanie, wygasanie obowiązku podatkowego, odpowiedzialność podatnika

Prawo Finansowe. Prawo podatkowe organy podatkowe, powstawanie, wygasanie obowiązku podatkowego, odpowiedzialność podatnika Prawo Finansowe Prawo podatkowe organy podatkowe, powstawanie, wygasanie obowiązku podatkowego, odpowiedzialność podatnika mgr Tomasz Woźniak Lublin, 6 i 20 kwietnia 2016 r. Katedra Prawa Finansowego UMCS

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej Informacje ogólne Rozłożenie na raty Podatki musi płacić każdy, i to w terminie. Zdarza się jednak, że podatnik nie może wywiązać się z tego obowiązku.

Bardziej szczegółowo