Sprawozdanie z realizacji budzetu Gminy Karpacz za 2008 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji budzetu Gminy Karpacz za 2008 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji budzetu Gminy Karpacz za 2008 rok Karpacz, marzec 2009

2 Zgodnie z uregulowaniami zawartymi wart. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. Nr 249, poz ze zm). sprawozdanie roczne z wykonania budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego winno zawierac zestawienie dochod6w i wydatk6w wynikajqce z zamkni~c rachunk6w budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego, w szczeg6towosci nie mniejszej niz w uchwale budzetowej. Sprawozdanie to winno obejmowac r6wniez wykaz jednostek budzetowych, kt6re utworzyty rachunki dochod6w wtasnych i wydatk6w nimi sfinansowanych. Budzet Gminy na 2008 rok przyj~ty zostat Uchwatq Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XI1/ w dniu 21 grudnia 2007 roku i zaktadat: - dochody w wysokosci ,00 zt, w tym: dochody biezqce w wysokosci ,00 zt dochody majqtkowe w wysokosci ,00 zt - wydatki w wysokosci ,00 zt, w tym: wydatki biezqce w wysokosci ,00 zt, w tym zadania zlecone powierzone z zakresu administracji rzqdowej w wysokosci ,00 zt, wydatki majqtkowe w wysokosci ,00 zt Planowanq na 2008 rok nadwyzk~ budzetu ustalono w wysokosci ,00 zt Ustalonq nadwyzk~ budzetu przeznaczono na sptat~ przypadajqcych w roku 2008 rat kredyt6w i pozyczek. W trakcie roku dokonane zostaty zmiany budzetu uchwatami Rady Miejskiej oraz zarzqdzeniami Burmistrza Miasta Karpacza: 1. Uchwata Nr XIII/ Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 15 lutego 2008 r. 2. Uchwata Nr XIV/166/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 11 marca 2008 r. 3. Uchwata Nr XV/ Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 marca 2008 r. 4. Zarzqdzenie Nr Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 31 marca 2008 r. 5. Uchwata Nr XVIII/ Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 2008 r. 6. Uchwata Nr XIX/184/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 19 maja 2008 r. 9. Uchwata Nr XX/213/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 26 czerwca 2008 r. 10. Zarzqdzenie Nr 106/08 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 30 czerwca 2008 r. 11. Zarzqdzenie Nr 158/08 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 29 sierpnia 2008 r. 12. Uchwata Nr XXI/238/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 23 wrzesnia 2008 r. 13. Zarzqdzenie Nr 180/08 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 30 wrzesnia 2008 r. 14. Uchwata Nr XXI 1/244/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 patdziernika 2008 r. 15. Zarzqdzenie Nr 226/08 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 28 listopada 2008 r. 16. Uchwata Nr XXIV/272/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 19 grudnia 2008 r. 17. Zarzqdzenie Nr 233/08 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 31 grudnia 2008 r. Korekty budzetu gminy byty wynikiem wprowadzania na biezqco zmian z tytutu otrzymywanych dotacji na realizacj~ zadan zleconych gminie z zakresu administracji rzqdowej oraz kwot dotacji na zadania wtasne gminy, wielkosci subwencji dla gmin oraz pozostatych dochod6w.

3 Ostateeznie, po zmianaeh, na dzieri 31 grudnia 2008 roku plan budzetu gminy przedstawiat sie?naste?pujqeo: - doehody w wysokosei ,00 zt, w tym: doehody biezqee w wysokosei ,00 zt doehody majqtkowe w wysokosei ,00 zt - wydatki w wysokosei ,00 zt, w tym: wydatki biezqee w wysokosei ,00 zt, w tym: zadania zleeone powierzone z zakresu administraeji rzqdowej: w wysokosei ,00 zt, wydatki majqtkowe w wysokosei ,00 zt Planowany na 2008 rok defieyt budzetu gminy ustalono na kwote? ,00 zt Zr6dto pokryeia defieytu stanowity wolne srodki jako nadwyzka srodk6w pienie?znyeh na raehunku bankowym w wysokosei ,00 zt. Rozehody budzetu ustalono w wysokosei ,00 zt z przeznaezeniem na sptate?przypadajqeyeh w roku 2008 rat kredytu zaeiqgnie?tego w Nordea Banku S.A. we Wrodawiu, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pozyezki z Wojew6dzkiego Funduszu Oehrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrodawiu. Dziaf Rozdziaf Wyszczegolnienie Zmiana Plan po wzf zrnjanach wzf Drogi publiezne powiatowe Gospodarka gruntami i I nieruehomoseiami f ~..- : Pozostata dziatalnosc f Cmentarze UrzE?dywojew6dzkie Urzedy miast Promoeja jednostek samorzqdu terytorialnego Pozostata dziatalnosc Straz Miejska Wptywy z podatku doehodowego od os6b fizyeznyeh Wptywy z podatku rolnego, lesnego, pee, podatk6w I optat lokalnyeh od os6b prawnyeh i innyeh jednostek! organizaeyjnyeh ----~ Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadk6w I darowizn, pee oraz podatk6w i optat lokalnych od os6b fizycznych

4 Wptywy z innych optat stanowic\.cych dochody j.s.t. na podstawie ustaw Udziaty gmin w podatkach stanowic\.cych doch6d budzetu panstwa CZE;3SCoswiatowa subwencji og61nej Uzupetnienie subwencji og61nej dla jednostek samorzqdu terytorialnego Cz~sc r6wnowazc\.ca subwencji og61nej Szkoty Podstawowe Przedszkola Pozostata dziatalnosc Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego r ZasHki I pomoc w naturze oraz I sktadki na ubezpieczenia emerytalne I i rentowe Osrodki pomocy spotecznej Ustugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi opiekuncze Pozostata dziatalnosc Pomoc materialna dla uczni6w f I RAZEM: Dzial Rozdzial WyszczegQlnienie Zmiana Plan po wzl %mianach wzl Izby rolnicze Dostarczanie wody Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zaktady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Plany Zagospodarowania Przestrzennego Cmentarze Pozostata dziatalnosc Rada Miejska ~~ "._--_... -_.,-_._ UrzC\.dMiejski

5 ~ Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego Pozostata dziatalnosc Komendy wojewodzkie Policji Ochotnicze straze pozarne Obrona cywilna Zadania ratownictwa g6rskiego i wodnego Straz Miejska Pozostata dziatalnosc Pob6r podatkow, optat i niepodatkowych naleznosci budzetowych Obstuga papier6w wartosciowych, kredytow i pozyczek jst Rezerwy og61ne i celowe CzEi.!SCrownowazqca subwencji og61nej dla gmin Szkoty podstawowe Oddziaty przedszkolne w szkotach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowozenie uczni6w do szk6t DoksztatGanie i doskonalenie nauczycieli --~--- ~ Pozostata dziatalnosc Zwalczanie narkomanii Przeciwdziatanie alkoholizmowi Domy pomocy spotecznej '-' Osrodki wsparcia Zasitki i pomoc w naturze Dodatki mieszkaniowe Osrodki pomocy spotecznej Ustugi opiekurlcze i specjalistyczne ustugi opiekurlcze Pozostata dziatalnosc Swietlice szkolne Pomoc materialna dla uczni6w Gospodarka sciekowa i ochrona wod Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i ~---~~-- ---~~ Qminach Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g Biblioteki Muzea Pozostata dziatalnosc Obiekty sportowe RAZEM:

6 2. Dotacji na zadania zlecone powierzone gminie z zakresu administracji rzqdowej: Dziat Rozdziat Wyszczeg~lnienie Zmiana Plan po wzt zmiajlagh wzl Urz~dy wojew6dzkie a Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa Pozostate wydatki obronne a Obrona cywilna a Swiadczenia rodzinne oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego Sktadki na ubezpieczenia zdrowotne optacane za osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spotecznej oraz niekt6ra swiadczenia rodzinne ZasHki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe RZAEM: Wykonanie dochod6w i wydatk6w budi:etu gminy za 2008 rok om6wiono w rozdziatach I i II sprawozdania.

7 Zaplanowane do realizacji dochody budzetu gminy na 2008 rok w wysokosci ,00 zt na dzien 31 grudnia 2008 r. zostaty wykonane w wysokosci ,01 zt, co stanowi 105,78 % planowanych dochod6w og6tem. Plan dochod6w w zakresie zadan zleconych i powierzonych gmlnle zrealizowano w wysokosci ,53 zt, co stanowi 93,53 % planowanych z tego tytutu dochod6w. VI ,00 107, ( ,00 102, ,00 135, ,00 114, ,00 146, , ,60 123, , ,49 139, , ,67 137, , ,65 117, ,00 80,00 2, , ,19 128, , ,70 102, , ,76 119, , ,64 160, , ,54 101, , ,13 100,79

8 wieczystego nieruchomosci 5. Dochody z kar pieni~znych i , ,96 173,09 grzywien okreslonych w odr~bnych przepisach 6. Dochody jednostek sam 0rzetdu , ,05 352,00 terytorialnego zwietzane z realizacjet zadan z zakresu administracji rzetdowej oraz innych zadan zleconych ustawami 7. Wptywy z optaty za zezwolenia , ,14 108,77 na sprzedaz alkoholu 8. Udziaty w podatkach , ,56 114,56 stanowietcych doch6d budzetu panstwa, z tego: - Podatek dochodowy od os6b 0010 ~) , ,00 110,91 fizycznych -- Podatek dochodowy od os6b 0020 ~50 000, ,56 275,55 prawnych -' Subwencja og6lna, z tego: , ,00' 100,00 Czesc oswiatowa , ,00 100,00 Czesc r6wnowazqca , ,00 100,00 10 Dotacje celowe otrzymane z , ,28 93,72 budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezetcych z zakresu administracji rzetdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 11 Dotacje celowe otrzymane z , ,58 89,87 budzetu panstwa na realizacj~ wtasnych zadan biezetcych gminy 12 Dotacje otrzymane z funduszy , ,26 107,43 celowych na realizacj~ zadan biezetcych jednostek sektora finans6w publicznych 13 Srodki na uzupetnienie , ,00 100,00 dochod6w Qmin 14 Dotacje celowe przekazane z , ,25 37,86 budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzetdowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 13 Inne dochody nalezne gminie, , ,31 146,19 z tego: Wptywyz ustug , ,76 105,82 Grzywny i Inne kary pieni~zne ,49 od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych

9 , , ,08 255, , ,72 120, , ,20 160, , ,06 214,12 Wykonanie planowanych dochod6w w szczeg610wosci do dzial6w, rozdzial6w i paragraf6w klasyfikacji budtetowej zawiera za/qcznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wp~y z podatk6w za 2008 rok zrealizowano w wysokosci ,79 zt, co stanowi 107,39 % w tym zakresie. Powyzej planu zrealizowano wptywy z: podatku od nieruchomosci 102,36 %, podatku rolnego 135,74 %, podatku lesnego 114,97 %, podatku od srodk6w transportowych 146,80 %, wptywy z karty podatkowej 123,54 %, podatku od spadk6w i darowizn 139,22 %, podatku od czynnosci cywilnoprawnych 137,47 %. Podatek od czynnosci cywilnoprawnych, podatek od spadk6w i darowizn oraz podatek dochodowy podatnik6w rozliczajqcych si~ w formie karty podatkowej to podatki realizowane za posrednictwem Urz~d6w Skarbowych. Wartosc wptyw6w z powyzszych tytut6w, z uwagi na specyfik~ powstawania obowiqzku podatkowego, trudna jest do oszacowania. Uzalezniona jest bowiem od sytuacji majqtkowej podatnik6w oraz od wyst~powania w danym roku zdarzen powodujqcych powstawanie obowiqzku podatkowego. W zwiqzku z zalegtosciami podatnik6w w regulowaniu naleznosci podatkowych, w trakcie roku, za posrednictwem Urz~d6w Skarbowych prowadzona byta egzekucja naleznosci budzetowych z tytutu podatk6w. Do podatnik6w wystano upomnien na tqcznq kwot~ zt, z tego z tytutu: 1) podatku od nieruchomosci os6b fizycznych upomnien na tqcznq kwot~ ,00 zt, 2) podatku od nieruchomosci os6b prawnych 124 upomnienia na tqcznq kwot~ ,00 zt, 3) podatku od srodk6w transportowych 11 upomnien na tqcznq kwot~ ,00 zt, Do egzekucji za posrednictwem Urz~d6w Skarbowych skierowano 463 tytuty wykonawcze na kwot~ ,00 zt. Zgodnie ze sprawozdaniem 0 dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego za okres od poczqtku roku do dnia r., stan zalegtosci tqcznie z naleznosciami realizowanymi za posrednictwem urz~d6w skarbowych, oraz nadptat przedstawiat si~ nast~pujqco:

10 Dziat Rozdziat Wlszczegoln,~nie Podatek od nieruchomosci , ,86 osoby prawne Podatek od nieruchomosci , ,94 osoby fizyczne Podatek rolny osoby prawne 10,00 3, Podatek rolny osoby fizyczne 759,20 258, Podatek lesny osoby prawne 11, Podatek lesny osoby fizyczne 170, Podatek od srodk6w , ,25 transportowych osoby fizyczne Podatek od spadk6w i darowizn ,21 32, Podatek od czynnosci 0 500,30 cywilnoprawnych osoby prawne Podatek od czynnosci 1 626, ,48 cywilnoprawnych osoby fizyczne Wptywy z karty podatkowej ,10 28,16 RAZEM: 82~52$,82 1ii4l1551ji89 Dochody z tytutu optat zrealizowano w wysokosci ,65 zt, co stanowi 117,48 % w stosunku do planu w tym zakresie. Ponizej planu zrealizowano wptywy z optaty za posiadanie psa 2,96 %. Powyzej planu zrealizowano wptywy z optaty skarbowej 128,44 %, wptywy z optaty targowej 102,97 % oraz wptywy z optaty miejscowej 119,72%. W zwiqzku z wyst~pujqcymi w trakcie roku zalegtosciami w regulowaniu zainkasowanych i naleznych gminie optat miejscowych oraz optaty targowej, do podatnik6w wystano 55 upomnien na tqcznq kwot~ ,00 zt. Mimo prowadzonych w ciqgu roku dziatan kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanych przez inkasent6w wptyw6w optaty miejscowej, stan zalegtosci z powyzszego tytutu na dzien r. wynosit ,87 zt. Zalegtosci z tytutu optaty targowej wynosity ,91 zt. Dochody budzetu gminy uzyskane przez gminne jednostki budzetowe zrealizowano w wysokosci 7.705,64 zt, co stanowi 160,53 % w stosunku do planu w tym zakresie. Dochody z powyzszego zr6dta zrealizowane zostaty przez Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w zwiqzku ze swiadczonymi przez pracownik6w MOPS ustugami opiekunczymi.

11 Zaplanowane do realizacji w 2008 roku dochody z majqtku gminy, na dzien r. wykonane zostaty w wysokosci ,54 zt, co stanowi 101,66 % w stosunku do planu w tym zakresie. Powyzej planu zrealizowano wptywy z tytutu odptatnego nabycia prawa wtasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci w wysokosci ,78 zt co stanowi 101,44 % planu w tym zakresie, wptywy z optat za zarzqd, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 100,79 %, dochody z najmu i dzierzawy sktadnik6w majqtkowych 101,45 % oraz wptywy z tytutuprzeksztatcenia prawa uzytkowania wieczystego przystugujqcego osobom fizycznym w prawo wtasnosci 126,61 %. W zwiqzku z wyst~pujqcymi zalegtosciami podatnik6w w regulowaniu naleznych gminie dochod6w wynikajqcych z um6w cywilnoprawnych wystano 742 upomnienia na tqcznq kwot~ ,00 zt, z tego z tytutu: 1. Wieczystego uzytkowania grunt6w 639 upomnien na tqcznq kwot~ ,00 zt, 2. Dochod6w z najmu i dzierzawy sktadnik6w majqtkowych 72 upomnienia na tqcznq kwot~ zt, 3. Wykupu mienia komunalnego 14 upomnien na tqcznq kwot~ ,00 zt, 4. Przeksztatcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wtasnosci 17 upomnien na kwot~ ,00 zt. Do egzekucji za posrednictwem Urz~d6w Skarbowych skierowano 1 tytut wykonawczych, dotyczqcy naleznosci wynikajqcych z decyzji 0 przeksztatceniu prawa wieczystego uzytkowania grunt6w w prawo wtasnosci, na tqcznq kwot~ 1.230,00 zt. Do najemc6w lokali komunalnych zalegajqcych z ptatnosciami czynszu wystano 332 wezwania do zaptaty na tqcznq kwot~ ,68 zt, 17 nakaz6w zaptaty w post~powaniu upominawczym bez klauzuli wykonalnosci, do Sqdu skierowano 25 spraw na tqcznq kwot~ ,82 zt, do egzekucji komorniczej skierowano 21 wniosk6w, 1 wniosek 0 eksmisj~. Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochod6w budzetowych za okres od poczqtku roku do dnia r. stan naleznosci i zobowiqzan wynikajqcych z um6w cywilnoprawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy przedstawiat si~ nast~pujqco: Rozdzia. Wyszczeg' Dzia Wptywy z optat za zarzqd, , ,39 uzytkowanie i uzytkowanie wiecz ste nieruchomosci Dochody z najmu I dzierzawy , ,11 sktadnik6w ma' tkow ch Wptywy z tytutu przeksztatcenia 22032,39 899,13 prawa uzytkowania wieczystego

12 grunt6w w prawo wtasnosci 0770 Wptywy z tytutu odptatnego nabycia prawa wtasnosci oraz prawa uz tkowania wiecz ste 0 Dochody z kar pieni~znych i grzywien okreslonych w odr~bnych przepisach obejmujq wptywy z tytutu natozonych przez Straz Miejskq mandat6w. Planowane do realizacji w 2008 roku dochody z powyzszego tytutu zrealizowano w wysokosci ,96 zt, co stanowi 173,09 % w stosunku do planu. Do egzekucji za posrednictwem Urz~d6w Skarbowych skierowano 1 tytut wykonawczych na kwot~ 100,00 zt Na dzien r. zalegtosci z powyzszego tytutu wynosity ,44 zt. Dochody jednostek samorzetdu terytorialnego zwietzane z realizacjet zadan z zakresu administracji rzetdowej oraz innych zadan zleconych ustawami Dochody budzetu gminy stanowiqce odpowiedni 5, 50 i 40 % dochod6w uzyskanych na rzecz budzetu panstwa w zwiqzku z realizacjq zadan zleconych zrealizowano w wysokosci ,05 zt, co stanowi 352 % w stosunku do planu. Wptywy z optat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu na dzien r. zrealizowano w wysokosci ,14 zt, co stanowi 108,77 % w stosunku do planu w tym zakresie. Udziaty w podatkach stanowiqcych doch6d budzetu panstwa za 2008 rok zrealizowano w wysokosci ,56 zt, tj. w 114,56 % w stosunku do planu, z tego: udziaty w podatku dochodowym od os6b fizycznych zamieszkatych na terenie gminy w 110,91 %, udziaty w podatku dochodowym od os6b prawnych posiadajqcych siedzib~ na terenie gminy w 275,55 %. Wysokosc osiqganych przez gmin~ udziat6w uzalezniona jest od liczby podmiot6w gospodarczych prowadzqcych dziatalnosc na terenie gminy oraz osiqganych przez nie wynik6w gospodarczych. Subwencja og61na z budzetu panstwa w 2008 roku zrealizowana zostata w wysokosci ,00 zt, co stanowi 100 % w stosunku do planu, z tego: cz~sc oswiatowa ,00 zt, cz~$c r6wnowazqca ,00 zt

13 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biez'lcych z zakresu administracji rz'ldowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami Dotacje celowe na realizacj~ zadan biezqcych zleconych gminie z zakresu administracji rzqdowej na dzien r. zrealizowano w wysokosci ,28 z~,co stanowi 93,72 % w stosunku do planu. Na kwot~ powyzszqsk~ada~ si~: dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej - Urzqd Wojew6dzki w wysokosci ,00 z~, dotacje na zadania w zakresie urz~d6w naczelnych organ6w w~adzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa na prowadzenie i aktualizacj~ rejestru wyborc6w w wysokosci 784,00 z~, dotacje na zadania w zakresie obrony narodowej w wysokosci 500,00 z~, dotacje na zadania w zakresie bezpieczenstwa publicznego i ochrony przeciwpozarowej w wysokosci 1.000,00 z~, dotacje na zadania w zakresie pomocy spo~ecznej w wysokosci ,28 z~, z tego: swiadczenia rodzinne oraz sk~adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo~ecznego ,62 z~, sk~adki na ubezpieczenie zdrowotne op~acane za osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej oraz niekt6re swiadczenia rodzinne ,80 z~, zashki i pomoc w naturze oraz sk~adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,86 zt. Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wtasnych zadan biez'lcych gminy Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na w~asne zadania biezqce gminy za 2008 rok zrealizowano w wysokosci ,58 z~,co stanowi 89,87 % planu w tym zakresie. Na kwot~ powyzszq sk~adajq si~ srodki na: - sfinansowanie zakonczenia dwuletniego programu pilotazowego nauczania j~zyka angielskiego od pierwszej klasy szko~ podstawowej (w okresie styczen - sierpien 2008 r.) w wysokosci ,00 z~, - dofinansowanie pracodawcom koszt6w przygotowania zawodowego m~odocianych pracownik6w w wysokosci ,50 z~, - zasi~ki i pomoc w naturze oraz sk~adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokosci ,57 z~ - osrodki pomocy spo~ecznej w wysokosci ,00 z~, - pomoc panstwa w zakresie dozywiania ,91 z~, - dofinansowanie swiadczen pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczniow najubozszych, udzielane w formie przedmiotowej w wysokosci ,60 z~, w tym na: dofinansowanie zakupu podr~cznik6w dla dzieci rozpoczynajqcych obowiqzkowe roczne przygotowanie przedszkolne, nauk~ w klasach I-III szko~ podstawowej lub klasach I-III og6lnokszta~cqcej szko~ muzycznej I stopnia - Wyprawka szkolna" w wysokosci 1.113,00 z~, dofinansowanie swiadczen pomocy materialnej dla uczni6w 0 charakterze socjalnym (stypendia) ,60 z~, udzielenie uczniom potrzebujqcym szczeg61nego wsparcia pomocy materialnej 0 charakterze edukacyjnym- zgodnie z Uchwa~q Rady Ministr6w Nr 179/2008 z dnia 16 wrzesnia 2008 r. w sprawie Rzqdowego programu wyrownywania szans edukacyjnych dzieci i m~odziezy w 2008 roku "Aktywizacja jednostek samorzqdu terytorialnego i organizacji pozarzqdowych" ,00 zt.

14 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj~ zadan biezclcych jednostek sektora finans6w publicznych Zrealizowane w wysokosci ,26 zt, tj. w 107,43 % dochody z powyzszego zr6dta obejmujq kwoty rekompensujqce utracone dochody gminy z tytutu zwolnien okreslonych w ustawie 0 rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu os6b niepetnosprawnych za II p6trocze 2007 roku oraz I p6trocze 2008 roku, otrzymane z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepetnosprawnych w wysokosci ,00 zt oraz srodki z Powiatowego Urz~du Pracy z tytutu refundacji wynagrodzen pracownik6w rob6t publicznych w wysokosci ,26 zt. Srodki na uzupetnienie dochod6w gmin Srodki z podziatu rezerwy og61nej budzetu panstwa przeznaczone na uzupetnienie dochod6w gminy wykonano w wysokosci ,00 zt, tj. w 100 %. Dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzcldowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami Srodki przeznaczone na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych przeznaczone na wdrozenie, w okresie lipiec - wrzesien 2008, ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. 0 pomocy osobom uprawnionym do aliment6w (Dz. U. Nr 192, poz. 1378) zrealizowano w wysokosci 1.325,25 zt, co stanowi 37,86 % w stosunku do planu. Inne dochody nalezne gminie za 2008 rok zrealizowano w wysokosci ,31 zt, co stanowi 146,19 % w stosunku do planu. Na wartosc uzyskanych dochod6w ztozyty si~: - wptywy z ustug w wysokosci ,76 zt, tj. w 105,82%, obejmujqce dochody z tytutu zimowego utrzymania przejezdnosci dr6g powiatowych przebiegajqcych przez Karpacz ,00 zt oraz z tytutu ustug cmentarnych ,76 zt, - grzywny i inne kary pieni~zne od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokosci ,49 zt, - wptywy za koncesje i licencje w wysokosci 90,00 zt, - wptywy z r6znych optat w wysokosci ,08 zt, tj. w 225,25 %, - odsetki od nieterminowych wptat podatk6w i optat w wysokosci ,72 zt, tj. w 120,28 %, - pozostate odsetki w wysokosci ,20 zt, tj w 160,64 %, - wptywy z r6znych dochod6w w wysokosci ,06 zt, co stanowi 214,12 % planu, w tym: renty planistyczne w wysokosci ,62 zt, optaty za zaj~cie pasa drogowego w wysokosci ,27 zt, dochody uzyskane z promocji jednostki ,19 zt.

15 Zaplanowane do realizacji w 2008 roku wydatki budzetowe na dzier'l 31 grudnia 2008 roku wykonano w wysokosci ,72 zt, co stanowi 91,31 % planu wydatk6w og6tem, z tego: - wydatki biezqce stanowhy kwot~ ,99 zt, tj. 68,3 % wydatk6w og6tem, - wydatki majqtkowe stanowity kwot~ ,73 zt, tj. 31,7 % wydatk6w og6tem. Plan wydatk6w w zakresie zadar'l zleconych i powierzonych gminie zrealizowano w wysokosci ,53 zt, co stanowi 93,53 % planowanych z tego tytutu wydatk6w. Szczeg610we zestawienie wykonania wydatk6w budtetowych za 2008 rok w ukladzie dzial6w, rozdzial6w i paragraf6w klasyfikacji budtetowej zawiera za/qcznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Zestawienie wydatk6w majqtkowych poniesionych w okresie od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku przedstawiono w ponizej zamieszczonej tabeli. Lp. WY~FCzfpQplQifpnie OZiiat {lrla~w~t ~~~(;)t1ianifp ' Uporzqdkowanie gospodarki ,68 wodno-sciekowej na terenie miasta Karpacza 1.1 Poprawa jakosci wody pitnej na ,45 terenie gminy Karpacz poprzez modernizacj~ sieci wodociqgowej na terenie Karpacza 1.2 Uporzqdkowanie gospodarki ,23 sciekowej na terenie miasta Karpacza 2 Budowa ulicy Parkowej ,84 3 Przebudowa ulicy Polnej ,00 4 Transkarkonosze - wzrost ,36 atrakcyj nosci tu rystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich 5 Przebudowa zespotu budynk6w ,83 bytej szkoty podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 35 z przeznaczeniem na przedszkole 7 Wykup grunt6w stanowiqcych ,60 wtasnosc os6b trzecich w celu --

16 zabezpieczenia teren6w pod inwestycje gminne 8 Budowa Sali Sportowo ,17 Widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego 9 Zakup srodk6w trwatych na ,99 potrzeby MOPS w Karpaczu 10 Budowa przepompowni ,67 przydomowej przy ul. Karkonoskiej 2 11 Zakup srodk6w trwatych na ,75 potrzeby Urz~du Miejskiego 12 Budowa oswietlenia ulicznego w ,60 ciqgu ulic: M.C. Sktodowskiej- Konopnickiej 13 Zakup samochodu dla Strazy ,99 Miejskiej w Karpaczu 14 Poprawa stanu infrastru ktu ry ,00 drogowej na terenie miasta Karpacza 15 Rewitalizacja teren6w zielonych ,00 na terenie miasta Karpacza 16 Dotacja celowa z budzetu na ,00 finansowanie lub dofinansowanie koszt6w zakup6w inwestycyjnych Miejskiego zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej - zakup podwozia i zbiornika ze stali nierdzewnej do dowozu wody pitnej 17 Zakup fotoradaru na ,00 wyposazenie Strazy Miejskie 18 Zakupy inwestycyjne ,25 wyposazenie stanowiska w zwiqzku z ustawq z 7 wrzesnia 2007 r. 0 pomocy osobom uprawnionym do aliment6w 20 Transkarkonosze 111- drogowy ,00 korytarz turystyczny 21 Zakup urzqdzen ,00 nagtasniajqcych do au Ii Gimnazjum w Karpaczu OGOt.EM: ~ ()$12'() B064 41~j'l

17 Uchwa+q nr XXIV/271/08 dnia 19 grudnia 2008 r. Rada Miejska ustalha wykaz wydatk6w, kt6re nie wygasajq z up+ywem roku budzetowego w +qcznej wysokosci ,00 z+,z tego: L.p. Dzia+ Rozd:z Nazwa:zadania Kwota Terrnin ia+ reali:zacji Poprawa jakosci wody pitnej na terenie gminy Karpacz poprzez modernizacj~ sieci wodociqgowej na terenie Krpacza Budowa ulicy Parkowej Przebudowa ulicy Polnej Transkarkonosze - wzrost atrakcyjnosci turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich Budowa Sali Sportowo Widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego Zakup fotoradaru na wyposazenie Strazy Miejskie Transkarkonosze III drogowy korytarz turystyczny Rewitalizacja teren6w zielonych na terenie miasta Karpacza Razem: Szczeg6fowe informacje dotyczqce zrealizowanych w 2008 roku wydatk6w inwestycyjnych zawiera zafqcznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Dotacje podmiotowe przekazane gminnym instytucjom kultury w 2008 roku stanowi+y ,00 z+,tj. 96,81 % w stosunku do wydatk6w og6+em, z tego: 1. Miejska Biblioteka Publiczna ,00 z+ 2. Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbior6w Henryka Tomaszewskiego ,00 zt

18 ,..,WydatkiJ:>udzetowe z tytutu dotacji udzielonych niepublicznym plac6wkom o~i~itowym na dzien 31 grudnia 2008 roku wyniosty 57q.552,~0 zt, co stanowi 2,24 % w stosunku do wydatk6w og6tem, z tego dotacjef przekazane poszczeg61nym plac6wkom przedstawiaty si~ nast~pujqco: 1. Niepubliczna Szkota Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu ,00 zt, w tym oddziat przedszkolny w szkole podstawowej ,00 zt 2. Niepubliczne Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu ,00 zt 3. Niepubliczne Przedszkole w Karpaczu ,00 zt. Dotacje na zadania wtasne gminy realizowane przy udziale organizacji pozarzqdowych oraz podmiot6w wymienionych wart. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na dzien 31 grudnia 2008 wyniosty ,00 zt, co stanowi 0,31 % wydatk6w og6tem, z tego na: 1. Zadania w zakresie ratownictwa g6rskiego 5.000,00 zt, z tego dla: - G6rskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej G6rze 5.000,00 zt 2. Przeciwdziatanie alkoholizmowi - organizacj~ pozalekcyjnych zaj~c sportowych oraz dziatan z zakresu pomocy spotecznej z towarzyszqcym programem profilaktycznym ,00 zt, z tego dla: - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Karpatka" ,00 zt - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Karpacz" 7.200,00 zt - Klubu Sportowego "Gran" w Karpaczu ,00 zt - Klubu Sportowego "Sniezynka" 7.680,00 zt - Parafii Ewangelicko Augsburskiej "Wang" w wysokosci ,00 zt. 3. Wspieranie dziatan z zakresu kultury i sztuki - organizacja przedsi~wzi~c artystycznych oraz tw6rczosci artystycznej ,00 zt, z tego dla: - Jeleniog6rskiego Klubu Literackiego 5.500,00 zt - Polskiego Stowarzyszenia Pedagog6w Spiewu 4.100,00 zt - Parafii Ewangelicko Augsburskiej "Wang" 5.400,00 zt. Realizacja wydatk6w budietowych w 2008 roku, w ukladzie dzial6w klasyfikacji budietowej przedstawiala sif! nastf!pujcfco: Na dzien 31 grudnia 2008 r. wydatki poniesione w rozdz "Izby rolnicze" stanowity 40,62 zt, tj. 99,07 % w stosunku do planu. Kwot~ powyzszqprzekazano Dolnoslqskiej Izbie Rolniczej. Na dzien 31 grudnia 2008 r. wydatki poniesione w rozdziale "Dostarczanie wody" stanowity ,45 zt, tj.1 00 % w stosunku do planu w tym zakresie.

19 Srodki powyzsze wydatkowano na realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakosci wody pitnej na terenie gminy Karpacz poprzez modernizacj~ sieci wodociqgowej na terenie Karpacza". W dziale 600 "Transport i tqcznosc" w roku 2008 wydatkowano kwot~ ,48 zt, co stanowi 76,80 % planu wydatkaw w tym zakresie, z tego: - w rozdziale "Drogi publiczne powiatowe" srodki finansowe przekazane Zarzqdowi Drag Powiatowych w Jeleniej Garze z tytutu zaj~cia pasa drogowego w kwocie ,87 zt, - w rozdziale "Drogi publiczne gminne": na biezqce naprawy i remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacz wydatkowano ,77 zt, na wydatki inwestycyjne ,84 zt W dziale 630 "Turystyka" wydatkowano srodki w wysokosci ,36 zt, co stanowi 92,26 % w stosunku do planu w tym zakresie. Na wydatki biezqce zwiqzane z opracowaniem Koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego Karkonoszy i Gar Izerskich w kwocie 9.000,00 zt, na wydatki inwestycyjne 57425,36 zt Wydatki w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" na dzieri 31 grudnia 2008 roku wyniosty ,29 zt, co stanowi 92,03 % w stosunku do planu w tym zakresie. Srodki powyzsze wydatkowano: - w rozdziale "Zaktady gospodarki mieszkaniowej" kwot~ ,40 zt, z tego na dotacj~ przedmiotowq do ustug 0 charakterze uzytecznosci publicznej dla Miejskiego Zaktadu Ustug Komunalnych i Mieszkaniowych w Karpaczu na finansowanie kosztaw utrzymania 1m 2 powierzchni lokali mieszkalnych stanowiqcych zasab mieszkaniowy gminy kwot~ ,40 zt, kwot~ ,00 zt przekazano Miejskiemu Zaktadowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tytutem dotacji celowej na dofinansowanie zakupaw inwestycyjnych zaktadu. - w rozdziale "Gospodarka gruntami i nieruchomosciami" kwot~ ,89 zt, z tego na: wydatki zwiqzane z przygotowaniem do zbycia sktadnikaw mienia komunalnego oraz dzierzawq gruntaw nie b~dqcych wtasnosciq gminy kwot~ ,29 zt, podatek od nieruchomosci oraz inne podatki stanowiqce dochody j.s.t stanowity ,00 zt, podatek od towaraw i ustug VAT przekazany do Urz~du Skarbowego w wysokosci ,00 zt, na wydatki inwestycyjne kwot~ ,60 zt Wydatki poniesione w dziale 710 "dziatalnosc ustugowa" na dzieri 31 grudnia 2008 roku wyniosty ,24 zt, tj. w 27,38 % w stosunku do planu i obejmowaty:

20 -w ramach rozdziatu "Plany zagospodarowania przestrzennego" naktady poniesione w zwiqzku z realizacjq zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w wysokosci ,12 zt. - w rozdziale "Cmentarze" wydatki poniesione na wykonanie drobnych prac remontowych w kaplicy cmentarnej i jej otoczeniu w wysokosci 9.630,12 zt. - w rozdz "Pozostata dziatalnos6" wydatki zwiqzane z ustugami weterynaryjnymi dotyczqcymi "bezpanskich zwierzqt" w wysokosci 190,00 zt. Wydatki w dziale 750 "Administracja publiczna" na dzien 31 grudnia 2008 roku zrealizowano w wysokosci ,08 zt, co stanowi 97,53 % planu, w tym: zadania zlecone w wysokosci ,16 zt, wydatki majqtkowe w wysokosci ,75 zt. 1. Wydatki zwiqzane z realizacjq zadan zleconych gmlnle w zakresie administracji rzqdowej - Urzqd Wojew6dzki w wysokosci ,16 zt, w tym: wynagrodzenia osobowe pracownik6w ,16 zt, pochodne od wynagrodzen 5.690,00 zt, 2. Wydatki Rady Miejskiej w wysokosci ,59 zt, w tym: diety radnych ,72 zt, 3. Wydatki Urz~du Miejskiego w wysokosci ,90 zt, w tym: wynagrodzenia osobowe pracownik6w w wysokosci ,04 zt, pochodne od wynagrodzen ,18 zt, wydatki inwestycyjne ,75 zt, 4. Wydatki na promocj~ jednostek samorzqdu terytorialnego w wysokosci ,04 zt, w tym: wynagrodzenia osobowe pracownik6w w wysokosci ,82 zt, pochodne od wynagrodzen w wysokosci ,92 zt, dotacje celowe przekazane Zwiqzkowi Gmin Karkonoskich na zadania biezqce realizowane na podstawie porozumien (um6w) w wysokosci ,00 zt, 5. Wydatki w zakresie pozostatej dziatalnosci w tqcznej wysokosci ,93 zt obejmujqce: sktadki wptacane na rzecz instytucji, do kt6rych nalezy gmina, w wysokosci ,93 zt, wynagrodzenia osobowe pracownik6w rob6t publicznych w wysokosci ,97 zt, pochodne od wynagrodzen w wysokosci 7.536,49 zt. Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sctdownictwa Wydatki poniesione w dziale 751 "Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa" w wysokosci 784,12 zt, tj. w 100 % w stosunku do planu, to w ramach realizacji zadan zleconych gminie, srodki wydatkowane na- prowadzenie i aktualizacj~ rejestru wyborc6w.

21 W dziale 752 "Obrona narodowa" w rozdziale "pozosta~e wydatki obronne" na realizacje;.!zadan zleconych wydatkowano kwote;.!500,00 z~, co stanowi 100 % w stosunku do planu w tym zakresie. W zakresie dzia~u 754 "Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa" na dzien 31 grudnia 2008 roku zrealizowano wydatki w wysokosci ,76 z~, co stanowi 87,39 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie z~ozy~ysie;.!: - w rozdz "Komendy wojew6dzkie Policji" wydatki w wysokosci 3.040,00 z~ stanowiqce wp~ate;.!na fundusz celowy Policji, w oparciu 0 art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 0 Policji, na finansowanie dodatkowych s~uzb Policji w okresie wzmozonego ruchu turystycznego,. - w rozdziale "Ochotnicze straze pozarne" wydatki zwiqzane z finansowaniem przez gmine;.!zadan z zakresu ochrony przeciwpozarowej, realizowanych przez Ochotniczq Straz Pozarnq w Karpaczu w wysokosci ,41 z~, - w rozdziale "Obrona cywilna" wydatki w kwocie 3.080,49 z~,z tego w ramach zadan zleconych wydatki w wysokosci 1.000,00 z~, - w rozdziale "Zadania ratownictwa g6rskiego i wodnego" dotacja dla G6rskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej G6rze w wysokosci 5.000,00 z~, - w rozdziale "Straz Miejska" wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem Strazy Miejskiej w Karpaczu w wysokosci ,26 z~, w tym wynagrodzenia osobowe pracownik6w ,39 z~, pochodne od wynagrodzen , 19 z~, wydatki inwestycyjne w wysokosci ,99 z~, - w rozdziale "Pozosta~a dzia~alnos6" wydatki zwiqzane z finansowaniem dzia~an prewencyjnych na terenie Karpacza w wysokosci 1.848,60 zt. Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajc\,cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwic\,zanez ich poborem Wydatki poniesione w rozdziale "Pob6r podatk6w, op~at oraz niepodatkowych naleznosci budzetowych " na dzien 31 grudnia 2008 roku wynios~ ,39 z~, co stanowi 82,94 % w stosunku do planu. Srodki powyzsze przeznaczono na wyp~aty wynagrodzen agencyjno-prowizyjnych, w zwiqzku z wykonywaniem przez inkasent6w czynnosci inkasa op~aty miejscowej i targowej oraz wydatki zwiqzane z wykonywaniem innych czynnosci zwiqzanych z uiszczaniem i egzekucjq naleznych gminie podatk6w. Wydatki w dziale 757 "Obs~uga d~ugu publicznego" w wysokosci ,24 z~tj. w 99,86 % w stosunku do planu przeznaczono na sp~ate;.!odsetek od finansowych zobowiqzan d~ugoterminowych: kredytu zaciqgnie;.!tego w Nordea Banku S.A. we

22 Wrodawiu, Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrodawiu oraz pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki poniesione w rozdziale "Cz~sc r6wnowazqca subwencji og61nej dla gmin" stanowiqce rocznq wptat~ do budzetu panstwa stanowity kwot~ ,40 zt. f'" ~l' '7} / Q IJ ". :) ", t. 1,ro., ~.J '''',5',i S. i,~/~) j~ ') "'.<'},-) :::I- f?,l-.", "'". -or ""1 Wydatki poniesione w dziale 801 "Oswiata i wychowanie" na dzien 31 grudnia 2008 roku wyniosty ,09 zt, co stanowi 96,73 % w stosunku do planu, w tym wydatki inwestycyjne w wysokosci ,00 zt. Wydatki biezqce w kwocie ,09 zt obejmowaty: /6-6 II,3 It D 1'1./,,.1 ~t,-~..{,, \A...~" i1{ ';' ",-. :J- },) "'17. (." 1? -I 1) wydatki na utrzymanie szk6t podstawowych funkcjonujqcych; na terenie gminy w wysokosci ,14 zt, w tym: wynagrodzenia pracownik6w Szkoty Podstawowej ,01 zt, pochodne od wynagrodzen ,22 zt, dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w kwocie ,00 zt. 2) wydatki na finansowanie oddziatu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu w wysokosci ,00 zt. 3) wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w Karpaczu w wysokosci ,81 zt, w tym: wynagrodzenia pracownik6w ,45 zt, pochodne od wynagrodzen ,10 zt, dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie ,00 zt. 4) wydatki poniesione na utrzymanie gimnazj6w w Karpaczu w wysokosci ,10 zt, w tym: wynagrodzenia pracownik6w Gimnazjum ,41 zt, pochodne od wynagrodzen ,75 zt, dotacje przekazane Niepublicznemu Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w kwocie ,00 zt. 5) srodki wydatkowane na dowozenie uczni6w do szk6t w wysokosci ,44 zt. 6) wydatki poniesione na doksztakanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych plac6wkach oswiatowych w wysokosci ,10 zt. 7) wydatki poniesione na pozostatq dziatalnosc w wysokosci ,50 zt, na dofinansowanie pracodawcom koszt6w przygotowania zawodoweg0 mtodocianych pracownik6w. Wydatki w dziale 851 poniesione na przeciwdziatanie alkoholizmowi w 2008 roku w wysokosci ,39 zt, tj. w 99,49 % w stosunku do planu w tym zakresie stanowiq srodki finansowe wydatkowane na realizacje zadan uj~tych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych.

23 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Karpaczu na 2008 ksztatlowat lokalnq polityk~ zmierzajqcq do zapobiegania powstawaniu nowych problem6w alkoholowych w miescie, zwi~kszeniu liczby ofert skierowanych do srodowisk trudnych w dziedzinach: sportu, kultury, rekreacji, turystyki oraz poszerzaniu wiedzy z dziedziny uzaleznien. Zaktadat tez promowanie warunk6w i postaw stuzqcych profilaktyce i rozwiqzywaniu problem6w alkoholowych, przewidywat mozliwosc szkolenia przedstawicieli r6znych grup zawodowych w dziedzinie profilaktyki uzaleznien i pracy z dziecmi, mtodziezq i dorostymi, stworzyt r6wniez mozliwosc wyr6wnywania barier edukacyjnych u dzieci i mtodziezy. W ramach dziatan profilaktycznych prowadzonych przez plac6wki oswiatowe realizowane byty nast~pujqce programy profilaktyczne: "Nie warto umierac przez narkotyki", "Chc~ zdrowo zyc - rzucam palenie", zaj~cia warsztatowe "Trening zast~powania agresji", "Sp6jrz inaczej na agresj~". Nauczyciele mieli mozliwosc uczestniczenia w warsztatach podnoszqcych zawodowe kompetencje z zakresu "Rozwiqzywania szkolnych konflikt6w". W zakresie realizacji programu wsp6tpracy z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dziatalnosc pozytku publicznego w 2008 roku rozstrzygni~te zostaty dwa konkursy, na upowszechnianie kultury fizycznej i zadania z zakresu pomocy spotecznej. Finansowe wsparcie na realizacj~ powyzszych projekt6w otrzymaty funkcjonujqce na terenie miasta kluby sportowe oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska WANG. Realizowanym projektom towarzyszyty zaj~cia z zakresu profilaktyki uzaleznien. Og6tem z tej formy zagospodarowania wolnego czasu skorzystato okoto 240 uczni6w karpaczanskich szk6t. Jak co roku, w okresie ferii zimowych i wakacji, dzieci miaty mozliwosc sp~dzenia wolnego od nauki czasu w spos6b aktywny i atrakcyjny. Pod opiekq pedagog6w bawhy si~, pracowaty tw6rczo, spacerowaty, korzystaty z basenu, lodowiska i innych atrakcji. Wszystkie dzieci uczestniczqce w tej formie wypoczynku obj~te byty dozywianiem. Z tej formy wypoczynku skorzystato 70 dzieci. W ramach realizacji obowiqzkowych zadan gminy finansowano dow6z dzieci niepetnosprawnych do plac6wek oswiatowych na terenie Jeleniej G6ry. Z tej formy pomocy skorzystato 4 dzieci z Karpacza. W ramach zadania majqcego na celu finansowanie pozalekcyjnych zaj~c sportowych zadbano 0 istniejqce na terenie miasta place zabaw, uporzqdkowano i naprawiono uszkodzone elementy wyposazenia, zakupiono takze nowe urzqdzenia zabawowe. Utworzono nowy Plac Zabaw przy ul. Skalnej. Realizowano lokalny program pozalekcyjnych zaj~c sportowych pn. "Gonimy endorfiny - aktywne ciato, czysta dusza". Programem tym obj~tych zostato tqcznie okoto 90 dzieci i mtodziezy ze Szkoty Podstawowej i Gimnazjum. Mieli oni mozliwosc uczestniczenia w nast~pujqcych zaj~ciach sportowych: narciarstwo biegowe, biegi przetajowe, ptywanie, nauka tanca oraz gry i zabawy og6lnorozwojowe. W okresie wakacji sfinansowano dyzur trenera, kt6ry przygotowywat dzieci i mtodziez do rozgrywanych meczy phki siatkowej, koszykowej i noznej. Dziatania te realizowane byty w ramach programu "Kolonijny Karpacz". W ramach rozszerzenia ofert skierowanych do dorostych, uwzgl~dniajqcych potrzeby i oczekiwania z tzw. srodowisk trudnych, kontynuowano realizacj~ zaj~c komputerowych dla os6b powyzej 50 roku zycia. Okoto 60 os6b skorzystato z tej formy edukacji.

24 W ramach wsp6tpracy z organizacjami wyznaniowymi, finansowym wsparciem obj~ta zosta+a inicjatywa Parafii Rzymsko Katolickiej, polegajetca na przeprowadzeniu obchod6w Dnia SWi~tego Mikotaja dla dzieci z Karpacza. Od roku 2002 funkcjonuje Klub Srodowiskowy "Profil". Jest miejscem, w kt6rym dzieci moget codziennie spotykac si~ po lekcjach. Zatrudnieni w nim wychowawcy opiekujet si~ dziecmi po zakoriczonych zaj~ciach w szkole. Dzieci uzyskujet pomoc pedagoga, ale gt6wnym celem funkcjonowania klubu jest: - wyr6wnanie barier edukacyjnych, - eliminowanie zachowari agresywnych. Dzieci obj~te Setdozywianiem. Zatrudnieni nauczyciele pomagajet w odrabianiu lekcji, organizujet dzieciom wycieczki i zaj~cia integracyjne. Z tej formy pomocy w 2008 roku skorzysta+o tetcznie okoto 30 dzieci. W roku 2008 dozywianiem w szkolnej sto+6wce obj~to 48 uczni6w. Lista dzieci sporzetdzona zostata na podstawie informacji przekazanych przez plac6wki oswiatowe w porozumieniu z Miejskim Osrodkiem Pomocy Spo+ecznej. Sfinansowano dla 4 dzieci ze Szkoty Podstawowej wyjazd nad morze w ramach tzw. "zielonej szkoty" W minionym roku Punkt Konsultacyjny ds. Uzaleznieri realizowat nast~pujetce zadania: - konsultacje indywidualne dla os6b uzaleznionych od alkoholu, - konsultacje indywidualne dla os6b wsp6t-uzaleznionych, - spotkania grupy AA "Introspekcja", - grupa wsparcia dla kobiet AL-ANON. Do Punktu Konsultacyjnego moze zgtosic si~ kazdy, kto potrzebuje pomocy, porady czy informacji dotyczetcej choroby alkoholowej lub innej formy uzaleznienia. Realizujetc to zadanie ponoszono koszty eksploatacyjne zwietzane z optatami za energi~, potetczenia telekomunikacyjne. tetcznie z ustug punktu skorzystato okoto 60 os6b. Na biezetco wsp6tpracowano z Urz~dem Kontroli Skarbowej, Inspekcjet Sanitarnet, Strazet Miejsket i Komisariatem Policji w Karpaczu w zakresie przestrzegania zasad prowadzenia sprzedazy napoj6w alkoholowych w miescie. Przez caty rok 2007 w audycjach radiowych Muzycznego Radia informowano mieszkaric6w 0 dziataniach podejmowanych z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, kt6ra skierowana by+ag+6wnie do dzieci i mtodziezy. Wydatki budzetu gminy poniesione w dziale 852 "Pomoc spo+eczna" na dzieri 31 grudnia 2008 roku wyniosty ,65 z+,tj. 86,63 % w stosunku do planu, w tym: zadania zlecone w wysokosci ,53 zt, wynagrodzenia osobowe pracownik6w ,75 zt, pochodne od wynagrodzeri ,66 zt. Wydatkowanie srodk6w w zakresie pomocy spotecznej za 2008 rok przedstawiato si~ nast~pujetco:

25 Zadania wtasne Zadania zlecone Domy pomocy 82621,65 Swiadczenia rodzinne ,87 spotecznej oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Osrodki wsparcia 1 205,05 Zasitki i pomoc w ,86 naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emervtalne i rentowe Zasilki i pomoc w ,94 Skladki na 10796,80 naturze oraz skladki na ubezpieczenie ubezpieczenia zdrowotne oplacane za emerytalne i rentowe osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznei Dodatki mieszkaniowe ,98 Osrodki pomocy ,59 spolecznei Uslugi opiekuncze i 56372,00 specjalistyczne uslugi opiekuncze Pozostala dzialalnosc 22270,91 Razem: ,12 Razem: ,53 1. ZASltEK STAty pomocq obj~to 32 osoby - przyznano swiadczenia na ~qcznq kwot~ ,00 z~ ZasHek sta~ (art.37) przys~uguje: 1.1) pe~noletniej osobie samotnie gospodaruj~cej, ca~kowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (K-60, M-65) lub niepe~nosprawnosci (znaczny i umiarkowany), jezeli jej doch6d jest nizszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujqcej. Zasi~ek sta~ ustala si~ w wysokosci, w przypadku osoby samotnie gospodarujqcej - r6znicy mi~dzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarujqcej a dochodem tej osoby, z tym, ze kwota zashku nie moze bye wyzsza niz 444,00 z~miesi~cznie. ( 28 os6b ,00 zt) 1.2) petnoletniej osobie pozostajqcej w rodzinie, ca~kowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepetnosprawnosci, jezeli jej doch6d, jak r6wniez doch6d na osob~ w rodzinie Sq nizsze od kryterium dochodowego na osob~ w rodzinie. ZasHek sta~ ustala si~ w wysokosci w przypadku osoby w rodzinie - r6znicy mi~dzy kryterium dochodowym na osob~ w rodzinie a dochodem na osob~ w rodzinie (5 os6b ,00 zt). Kwota zasi~kusta~ego nie moze bye nizsza niz 30,00 z~miesi~cznie. 2. SKtADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE pomocq obj~to 32 osoby - przyznano swiadczenia na ~qcznq kwot~ 9 171,00 z~ Op~acane za osoby pobierajqce zashek sta~, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (Dz.U. 210, poz. 2135), jesli nie podlegajq ubezpieczeniu z innego tytu~u.

26 1. ZASltEK OKRESOWY pomocq obj~to 84 rodziny - przyznano swiadczenia na tqcznq kwot~ ,00 zt Zasifek okresowy przysfuguje w szczeg61nosci ze wzgl~du na dtugotrwafq chorob~, niepetnosprawnose, bezrobocie, mozliwose utrzymania lub nabycia uprawnien do swiadczen z innych system6w zabezpieczenia spotecznego: 1) osobie samotnie gospodarujclcej, kt6rej doch6d jest nizszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujqcej. Zasitek okresowy ustala si~ do wysokosci r6znicy mi~dzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarujqcej a dochodem tej osoby, z tym ze kwota zashku nie moze bye wyzsza niz 418,00 zt miesi~cznie. Gwarantowana kwota minimalna w 2008r wynosha 50% tej r6znicy. Kwota zashku okresowego nie moze bye nizsza niz 20,00 zt miesi~cznie. 2) rodzinie, kt6rej doch6d jest nizszy od kryterium dochodowego rodziny. W przypadku rodziny kwot~ zasitku ustala si~ do wysokosci r6znicy mi~dzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Gwarantowana kwota minimalna w 2008r wynosita 50 % tej r6znicy. Kwota zasitku okresowego nie moze bye nizsza niz 20,00 zf miesi~cznie. Kwoty gwarantowanych swiadczen Sq dotowane z budzetu panstwa (art. 148 u.op.s.) 2. ZASltEK CELOWY pomocq obj~to 104 rodziny - przyznano swiadczenia na tqczna kwot~ ,00 zt Zasifek celowy moze bye przyznany w celu zaspokojenia niezb~dnej potrzeby bytowej. ZasHek celowy moze bye przyznany w szczeg61nosci na pokrycie cz~sci lub cafosci koszt6w zakupu zywnosci, lek6w i leczenia, opatu, odziezy, niezb~dnych przedmiot6w uzytku domowego, drobnych remont6w i napraw w mieszkaniu, a takze koszt6w pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadajqcym dochodu oraz mozliwosci uzyskania swiadczen na podstawie przepis6w 0 powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia moze bye przyznany zasitek celowy na pokrycie cz~sci lub catosci wydatk6w na swiadczenia zdrowotne. 3. ZASltEK CELOWY SPECJALNY pomocq obj~to 45 rodzin - przyznano swiadczenia na tqczna kwot~ ,00 zt - przyznawany w szczeg61nie uzasadnionych przypadkach rodzinie lub osobie, kt6rej doch6d przekracza kryterium dochodowe, jezeli pozwala na to aktualna sytuacja finansowa osrodka. 4. UStUGI OPIEKUNCZE pomocq obj~to 20 os6b - przyznano swiadczenia na fqcznq kwot~ ,00 zt - pomoc swiadczona w osobom, kt6re z powodu wieku, choroby, niepetnosprawnosci Sq jej pozbawione, w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb zyciowych, opieki higienicznej. 5. UMIESZCZENIE W DOMU POMOCY SPOtECZNEJ pomocq obj~to 5 os6b - przyznano swiadczenia na tqcznq kwot~ ,00 zt

27 - osoby wymagajqce ca+odobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepe+nosprawnosci, kt6re nie mogq samodzielnie funkcjonowac w codziennym zyciu, kt6rym nie mozna zapewnic niezb~dnej pomocy w formie us+ug opiekuriczych, maja prawo do umieszczenia w domu pomocy spo+ecznej. Osoby umieszczane w POPS ponoszq odp+atnosc 70% swoich dochod6w, pozosta+q kwot~ zobowiqzani Sq uiscic wsp6+ma+zonek, wst~pni zst~pni oraz gmina, kt6ra kieruje do plac6wki. (obecnie gmina dop+aca co miesiqc ponad 1.500,00 z+) 6. PROGRAM RZAOOWY"Posi+ek dla potrzebujqcych" (ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. 0 ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc paristwa w zakresie dozywiania") pomocq obj~to 67 os6b - przyznano swiadczenia na +qcznq kwot~ ,00 zt W ramach Programu Sq realizowane dzia+ania dotyczqce os6b, w rodzinach, kt6rych doch6d nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, w szczeg61nosci zapewnienia dozywiania: dzieciom do 7 roku zycia, uczniom do czasu ukoriczenia szko+y ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdujqcym si~ w sytuacjach wymienionych wart. 7 ustawy 0 pomocy spo+ecznej, tj.. ub6stwa, sieroctwa, bezdomnosci, bezrobocia, niepe+nosprawnosci, d+ugotrwa+ej lub ci~zkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyristwa lub wielodzietnosci, bezradnosci w sprawach opiekuriczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw+aszcza w rodzinach niepe+nych lub wielodzietnych; braku umiej~tnosci w przystosowaniu do zycia m+odziezy opuszczajqcej plac6wki opiekuriczo-wychowawcze, trudnosci w integracji os6b, kt6re otrzyma+y status uchodzcy, trudnosci w przystosowaniu do zycia po zwolnieniu z zak+adu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, kl~ski zywio+owej lub ekologicznej - w formie poshku" swiadczenia pieni~znego na zakup posi+ku lub zywnosci albo swiadczenia rzeczowego w postaci produkt6w zywnosciowych. 1. ZASltEK ROOZINNY przyznano swiadczeri na +qcznq kwot~ ,00 zt ZasHek przys+uguje, jezeli doch6d na osob~ w rodzinie nie przekracza kwoty 504,00 z+ na osob~ w rodzinie na dziecko do 18 roku zycia (bez wzgl~du na to czy dziecko si~ uczy) do ukoriczenia nauki w szkole, jednak nie d+uzej niz dokoriczenia 21 roku zycia, w przypadku os6b niepe+nosprawnych do ukoriczenia 24 roku zycia. Od 1.IX.2006r. miesi~czna kwota zashku zalezy od wieku dziecka i tak: - 48 z+na dziecko do ukoriczenia 5 roku zycia, - 64 z+na dziecko w wieku powyzej 5 roku zycia do ukoriczenia 18 roku zycia, - 68 z+na dziecko powyzej 18 roku zycia do 24 roku zycia Do zasi+ku rodzinnego przystuguja dodatki z tytutu: 1.1. urodzenia dziecka - przyznano 22 swiadczenia na +qcznq kwot~ ,00 z+ Przys+uguje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu z tytu+u urodzenia dziecka, jednorazowo, w wysokosci 1.000,00 z opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

28 przyznano 239 swiadczen na tqcznq kwot~ ,00 zt Przystuguje przez okres urlopu wychowawczego (24, 36 i 72 miesiqce) w wysokosci 400,00 zt miesi~cznie samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasitku dla bezrobotnych z powodu uptywu ustawowego okresu jego pobierania (utracit moc jest wyptacany do czasu wygasni~cia juz nabytych uprawnien) samotnego wychowywania dziecka -przyznano 335 swiadczen na tqczna kwot~ ,00 zt. Przystuguje matce lub ojcu dziecka, jesli drugi z rodzic6w dziecka nie zyje lub ojciec dziecka jest nieznany - w wysokosci 170,00 zt (250,00 zt jesli dziecko legitymuje si~ orzeczeniem 0 niepetnosprawnosci lub znacznym stopniu niepetnosprawnosci), dodatek przystuguje takze osobie uczqcej si~ ksztatcenia i rehabilitacji dziecka niepetnosprawnego - przyznano 252 swiadczenia na tqczna kwot~ ,00 zt. Przystuguje matce lub ojcu dziecka na pokrycie zwi~kszonych wydatk6w zwiqzanych z rehabilitacjq lub ksztatceniem dziecka niepetnosprawnego do ukonczenia 24 roku zycia. Dwie wysokosci swiadczenia 60,00 zt i 80,00 zt w zaleznosci od wieku do 5 roku zycia -przyznano 51 swiadczen na tqcznq kwot~ 3.060,00 zt w wysokosci 60,00 zt powyzej 5 roku zycia -przyznano 201 swiadczen na tqcznq kwot~ ,00 zt W wysokosci 80,00 zt rozpocz~cia roku szkolnego - przyznano 181 swiadczen na tqcznq kwot~ ,00 zt. Przystuguje jednorazowo we wrzesniu w wysokosci 100,00 zt na cz~sciowe pokrycie wydatk6w zwiqzanych z rozpocz~ciem w szkole nowego szkolnego, od 20X r. przystuguje r6wniez dzieciom w klasach,,0" 1.7. podj~cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) - przyznano 277 swiadczen na tqcznq kwot~ ,00 zt na pokrycie wydatk6w zwiqzanych z zamieszkaniem w miejscowosci, w kt6rej znajduje si~ szkota - przyznano 20 swiadczen na tqcznq kwot~ 1.800,00 zt. Przystuguje na cz~sciowe pokrycie wydatk6w zwiqzanych z zamieszkaniem w miejscowosci, w kt6rej znajduje si~ siedziba szkoty ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w wysokosci 90,00 zt miesi~cznie na pokrycie wydatk6w zwiqzanych z dojazdem do miejscowosci, w kt6rej znajduje si~ szkota - przyznano 257 swiadczen na tqczna kwot~ ,00 zt. Przystuguje na cz~sciowe pokrycie wydatk6w zwiqzanych z dojazdem do miejscowosci, w kt6rej znajduje si~ siedziba szkoty ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej w wysokosci 50,00 zt miesi~cznie wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- przyznano 400 swiadczen na tqcznq kwot~ ,00 zt Przystuguje na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, w wysokosci 50,00 zt 2. ZASltEK PIEL~GNACY JNY przyznano 647 swiadczen na tqcznq kwot~ 98991,00 zt. Przyznaje si~ w celu cz~sciowego pokrycia wydatk6w wynikajqcych z koniecznosci zapewnienia osobie niepetnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w zwiqzku z niezdolnosciq do samodzielnej egzystencji. Zasitek przystuguje osobie posiadajqcej znaczny stopien niepetnosprawnosci lub na niepetnosprawne dziecko do ukonczenia przez niego16 roku zycia, w wysokosci 153,00 zt miesi~cznie.

29 3. SWIADCZENIE PIEL~GNACYJNE przyznano 63 swiadczenia na tqcznq kwot~ ,00 zt Przystuguje z tytutu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwiqzku z koniecznosciq opieki nad dzieckiem przystuguje matce lub ojcu lub prawnemu opiekunowi dziecka w celi sprawowania opieki nad dzieckiem legitymujqcym si~ orzeczeniem 0 niepetnosprawnosci tqcznie ze wskazaniami: koniecznosci statej lub dtugotrwatej opieki lub pomocy innej osoby w zwiqzku ze znacznie ograniczonq mozliwosciq samodzielnej egzystencji oraz koniecznosciq statego wsp6tudziatu na co dzien opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo 0 znacznym stopniu niepetnosprawnosci. Wysokosc swiadczenia 420,00 zt miesi~cznie. 4. SKtADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE przyznano 30 swiadczen na tqczna kwot~ 3821,00 zt Optacane za osoby pobierajqce swiadczenia piel~gnacyjne. 5. SKtADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE przyznano 43 swiadczenia na tqczna kwot~ 1.625,00 zt Optacane za osoby pobierajqce swiadczenia piel~gnacyjne i dodatki samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasitku dla bezrobotnych z powodu uptywu ustawowego okresu jego pobierania (do czasu wygasni~cia nabytych uprawnien), jesli osoby te nie posiadajq prawa do ubezpieczenia z innego tytutu. 6. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUtU URODZENIA SI~ DZIECKA " BECIKOWE" przyznano 41 swiadczen na tqczna kwot~ ,00 zt Przystuguje niezaleznie od dochod6w z tytutu urodzenia si~ zywego dziecka w wysokosci 1.000,00 zt. ZALlCZKA ALIMENTACYJNA Do dnia r. przyznano 420 swiadczen na tqcznq kwot~ ,00 zt Zaliczka alimentacyjna, zwana dalej "zaliczkq", przystuguje osobie uprawnionej do ukonczenia 18 roku zycia albo, w przypadku gdy uczy si~ w szkole lub szkole wyzszej, do ukonczenia 24 roku zycia, jezeli doch6d rodziny w przeliczeniu na osob~ w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zt. W przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170,00 zt dla osoby uprawnionej albo 250,00 zt, jezeli osoba ta legitymuje si~ orzeczeniem 0 niepetnosprawnosci albo orzeczeniem 0 znacznym stopniu niepetnosprawnosci; W przypadku gdy w rodzinie Sq trzy osoby, lub wi~cej, uprawnione do zaliczki - 120,00 zt dla osoby uprawnionej albo 170,00 zt, jezeli osoba ta legitymuje si~ orzeczeniem 0 niepetnosprawnosci albo orzeczeniem 0 znacznym stopniu niepetnosprawnosci. W przypadku gdy doch6d rodziny nie przekracza 50 % kwoty kryterium (583,00 zt), zwi~ksza si~ do:

30 1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300,00 zt dla osoby uprawnionej albo 380,00 zt, jezeli osoba ta legitymuje si~ orzeczeniem 0 niepetnosprawnosci albo orzeczeniem 0 znacznym stopniu niepetnosprawnosci; 2) w przypadku gdy w rodzinie Sq trzy osoby, lub wi~cej, uprawnione do zaliczki - 250,00 zt dla osoby uprawnionej albo 300,00 zt, jezeli osoba ta legitymuje si~ orzeczeniem 0 niepetnosprawnosci albo orzeczeniem 0 znacznym stopniu niepetnosprawnosci. Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przystugujq, na podstawie ustawy z dnia 07 wrzesnia 2007 r. 0 pomocy osobom uprawnionym do aliment6w (Dz.U. Nr 192, poz ze zm.) osobie uprawnionej do ukonczenia przez niq 18 roku zycia albo w przypadku gdy uczy si~ w szkole lub szkole wyzszej do ukonczenia przez niq 25 roku zycia albo w przypadku posiadania orzeczenia 0 znacznym stopniu niepetnosprawnosci bezterminowo. Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przystugujq, jezeli doch6d rodziny w przeliczeniu na osob~ w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zt. Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przystugujq w wysokosci biezqco ustalonych aliment6w, jednak nie wyzej niz 500,00 zt. Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (Dz.U. 210, poz ze zm. ), po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu srodowiskowego i spetnieniu warunk6w: posiadania polskiego obywatelstwa, zamieszkiwania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, spetnia kryterium dochodowego, 0 kt6rym mowa wart. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spotecznej, braku obj~cia ubezpieczeniem spotecznym z innego tytutu przystuguje prawo do potwierdzenia ubezpieczeniem zdrowotnym na okres nie dtuzszy niz 30 dni. W roku 2008 nie zrealizowano zadnych dziatan w powyzszym zakresie. Na dzien 31 grudnia 2008 roku wydatki w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" wyniosty ,89 zt, co stanowi 99,17 % w stosunku do planu, z tego: - w rozdziale wydatki na utrzymanie swietlic funkcjonujqcych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum ,95 zt, w tym wynagrodzenia osobowe pracownik6w ,84 zt, pochodne od wynagrodzen ,46 zt, - w rozdziale na edukacyjnq pomoc materialnq dla uczni6w ,94 zt, z tego na: dofinansowanie zakupu podr~cznik6w dla dzieci rozpoczynajqcych obowiqzkowe roczne przygotowanie przedszkolne, nauk~ w klasach I-III szkoty podstawowej lub klasach I-III og61noksztatcqcej szkoty muzycznej I stopnia -

31 Wyprawka szkolna" w wysokosci 1.113,00 z+, dofinansowanie swiadczeri pomocy materialnej dla uczni6w 0 charakterze socjalnym (stypendia) ,60 z+, udzielenie uczniom potrzebujqcym szczeg61nego wsparcia pomocy materialnej 0 charakterze edukacyjnym- zgodnie z Uchwa+q Rady Ministr6w Nr 179/2008 z dnia 16 wrzesnia 2008 r. w sprawie Rzqdowego programu wyr6wnywania szans edukacyjnych dzieci i m+odziezy w 2008 roku "Aktywizacja jednostek samorzqdu terytorialnego i organizacji pozarzqdowych" ,34 zt Wydatki w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska" wg stanu na dzieri 31 grudnia 2008 roku zrealizowano w wysokosci ,18 z+, co stanowi 77,58 % w stosunku do planu, z tego: - plan wydatk6w w rozdziale "Gospodarka sciekowa i ochrona w6d" zrealizowano w wysokosci ,10 z+, w tym: wydatki inwestycyjne w wysokosci ,90 zt - wydatki w rozdziale "Oczyszczanie miast i wsi" za 2008 rok zrealizowano w wysokosci ,51 zt Srodki powyzsze wydatkowano w zwiqzku z utrzymaniem czystosci w miescie oraz przejezdnosci dr6g w okresie zimowym. - wydatki poniesione w rozdziale "utrzymanie zieleni w miastach i gminach" na dzieri 31 grudnia 2008 roku wynosi+y ,28 z+,z tego na: biezqce utrzymanie i piele~gnacj~ teren6w zielonych miasta ,28 z+, wydatki inwestycyjne w wysokosci ,00 zt - w rozdziale "Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g" wydatkowano srodki w +qcznej wysokosci ,29 z+, z tego: wydatki poniesione przez miasto z tytu+u op+at za energie elektrycznq, konserwacj~ i remonty oswietlenia ulicznego w ciqgu dr6g gminnych i wojew6dzkich w wysokosci ,69 z+, wydatki inwestycyjne w wysokosci ,60 zt Wydatki w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w 2008 roku zrealizowano w wysokosci ,00 z+,co stanowi 96,96 % planu wydatk6w w tym dziale. Na wartosc powyzszq z+ozy+y si~ srodki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w +qcznej wysokosci ,00,00 z+ oraz w ramach pozosta+ej dzia+alnosci dotacje na zadania w+asne gminy realizowane przy udziale organizacji pozarzqdowych oraz podmiot6w wymienionych wart. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. 0 dzia+alnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie w wysokosci ,00 zt

32 Na utrzymanie obiekt6w sportowych na terenie gminy, w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" na dzien 31 grudnia 2008 roku wydatkowano srodki w wysokosci ,09 zt, co stanowi 77,94 % wydatk6w w dziale. Informacjfl 0 udzielonych zam6wieniach publicznych zawiera za/qcznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu Zaktad Budzetowy Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest zaktadem budzetowym utworzonym 1 stycznia 2001 roku na podstawie uchwaty Nr XXXII/204/00 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 grudnia 2000 roku. W ramach swojej dziatalnosci Zaktad swiadczy na rzecz spotecznosci lokalnej ustugi w zakresie: wywozu nieczystosci statych i ptynnych, sprzedazy wody na potrzeby odbiorc6w zbiorowych i indywidualnych, utrzymania czystosci w miescie, utrzymania przejezdnosci dr6g w okresie zimowym, biezqcych napraw nawierzchni dr6g na terenie gminy oraz w zakresie biezqcej eksploatacji oczyszczalni sciek6w. Ponadto dziatanie zaktadu opiera si~ na zarzqdzaniu i administrowaniu powierzonym mu mieniem komunalnym. Zgodnie z przedtozonym rocznym sprawozdaniem z wykonania plan6w finansowych zaktad6w budzetowych za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 uzyskane przez zaktad przychody og6tem wyniosty ,35 zt, z tego: - wptywy z ustug ,35 zt - wptywy z r6znych dochod6w 9.404,38 zt - pozostate odsetki ,70 zt - dotacja przedmiotowa z budzetu ,40 zt - zyski nadzwyczajne 3.237,30 zt - pokrycie amortyzacji ,22 zt Koszty i inne obciqzenia za 2008 rok wyniosty ,93 zt i stanowity je: - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci 1.866,24 zt - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen ,83 zt - wynagrodzenia osobowe pracownik6w ,20 zt - pochodne od wynagrodzen ,33 zt - wynagrodzenia bezosobowe ,33 zt - wptat na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepetnosprawnych 1.838,00 zt

33 - zakupy materiat6w i wyposazenia - zakup energii - zakup ustug remontowych - zakup ustug pozostatych - podr6ze stuzbowe krajowe - optaty z a poh=l.czeniatelekomunikacyjne - r6zne optaty i sktadki - odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych - podatek od towar6w i ustug VAT - odsetki i koszty post~powania sqdowego - zakup materiat6w papierniczych do sprz~tu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych oraz akcesori6w komputerowych - pozostate koszty - naleznosci wqtpliwe, uznane za niesciqgalne oraz straty nadzwyczaj ne ,46 zt ,95 zt ,95 zt ,02 zt ,73 zt ,64 zt ,28 zt ,40 zt ,57zt ,61 zt ,36 zt 4.230,60 zt ,41 zt - odpisy amortyzacji ,22 zt - wydatki na zakupy inwestycyjne zaktadu ,80 zt Stan srodk6w obrotowych neuo na dzien 31 grudnia 2008 roku wyni6st ,53 zt. Na dofinansowanie inwestycji i zakup6w inwestycyjnych realizowanych przez Zaktad z budzetu gminy przekazane zostaty dotacje w tqcznej kwocie ,00 zt. Na koniec 2008 roku Zaktad posiadat zobowiqzania finansowe w tqcznej wysokosci ,69 zt, z kt6rych najwi~kszq cz~sc stanowiq zobowiqzania wobec Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych ,59 zt, zobowiqzania wobec wtascicieli z tytutu funduszu remontowego ,50 zt oraz w stosunku do Europejskiego Funduszu Leasingowego ,54 zt za zakup koparko-tadowarki. Zadtuzenie wobec ZUS roztozone na sptacane jest zgodnie z ustalonymi w porozumieniu terminami. Zaktad posiada r6wniez znacznq kwot~ naleznosci w tqcznej wysokosci ,72 zt, z kt6rych wi~kszosc stanowiq zalegtosci za dostaw~ wody i odbi6r sciek6w ,26 zt oraz odbi6r nieczystosci statych i ptynnych ,19 zt, zaliczek na pokrycie koszt6w od wtascicieli lokali oraz od najemc6w z tytutu centralnego ogrzewania ,16 zt. Dziatania prowadzone przez Zaktad w zakresie egzekucji naleznosci, z uwagi na ztq sytuacj~ majqtkowq wi~kszosci dtuznik6w Sq nieskuteczne, co znaczqco wptywa na funkcjonowanie Zaktadu. Mimo utrzymujqcych si~ na wysokim poziomie zobowiqzan i naleznosci dziatalnosc Miejskiego Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w 2008 roku zamkn~ta si~ dodatnim wynikiem finansowym w wysokosci ,42 zt. W dniu 31 marca 2005 r. odpowiednio Uchwatami Nr: XLI 1/262/05, XLI 1/263/05, XLiI/264/05 i XLiI/265/05 Rady Miejskiej w Karpaczu utworzone zostaty rachunki dochod6w wtasnych jednostek budzetowych przy: Urz~dzie Miejskim, Gimnazjum, Szkole Podstawowej oraz Miejskim Przedszkolu Publicznym w Karpaczu.

34 Zgodnie z Rb 34 - kwartalnymi sprawozdaniami z wykonania plan6w finansowych dochod6w w~asnych jednostek budzetowych i wydatk6w nimi finansowanych za okres od poczqtku roku 2008 do konca 4 kwarta~u roku 2008 dochody w~asne zrealizowane i wydatki nimi finansowane przedstawia~ si~ nast~pujqco: Na dzien 31 grudnia 2008 r. zrealizowano dochody w ~qcznej wysokosci ,00 z~, z tego: w dziale 630, rozdz kwot~ ,00 z~,z tego: wp~wy z r6znych op~at 9.100,00 z~,w dziale 926, rozdz kwot~ ,00 z~,z tego: wp~ywy z r6znych op~at ,00 zt. Wydatki sfinansowane dochodami w~asnymi na dzien 31 grudnia 2008 r. wynios~ ,40 z~, z tego: zakup us~ug pozosta~ch ,40 z~. Stan srodk6w pieni~znych na koniec okresu sprawozdawczego wynosh ,76 zt. Na dzien 31 grudnia 2008 r. zrealizowano dochody w ~qcznej wysokosci ,50 z~, z tego: w dziale 801, rozdz kwot~ ,50 z~, z tego: dochody z najmu i dzierzawy sk~adnik6w majqtkowych ,00 z~, wp~wy z us~ug ,00 z~, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni~znej ,50 zt. Wydatki sfinansowane dochodami w~asnymi na dzien 31 grudnia 2008 r. wynios~ ,64 z~z tego: w dziale 801, rozdz kwot~ ,64 z~,z tego: wp~ata do budzetu nadwyzki dochod6w w~asnych lub srodk6w obrotowych 7.519,1 0 z~, wynagrodzenia bezosobowe 430,00 z~,zakupy materia~6w i wyposazenia 2.855,44 z~, zakup us~ug pozosta~ch 3.625,1 0 z~,podr6ze s~uzbowe krajowe 44,00 zt. Stan srodk6w pieni~znych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi~ ,00 zt. Na dzien 31 grudnia 2008 r. zrealizowano dochody w ~qcznej wysokosci ,60 z~, z tego: w dziale 801, rozdz kwot~ ,60 z~, z tego: wp~y z op~at ,00 z~,wp~ywy z us~ug ,60 z~, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni~znej 300,00 z~,wp~wy z r6znych dochod6w 3.000,00 zt. Wydatki sfinansowane dochodami w~asnymi na dzien 31 grudnia 2008 r. wynios~ ,86 z~ z tego: w dziale 801, rozdz kwot~ ,86 z~, z tego: zakupy materia~6w i wyposazenia ,55 z~, zakup srodk6w zywnosci ,36 z~, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 2.245,99 z~, zakup energii ,93 z~, zakup us~ug pozosta~ch ,91 z~, zakup us~ug dost~pu do sieci Internet 725,66 z~, op~aty z tytu~u zakupu us~ug telefonii stacjonarnej 2.563,71 z~, zakup materia~6w papierniczych do sprz~tu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych 267,35 z~, zakup akcesori6w komputerowych 261,20 z~, zakup lek6w i materia~6w medycznych 83,20 zt. Stan srodk6w pieni~znych na koniec okresu wyni6s~ ,23 zt.

35 Na dzien 31 grudnia 2008 r. zrealizowano dochody w tqcznej wysokosci 7.766,00 zt, z tego: w dziale 801, rozdz kwot~ 7.766,00 zt, z tego: dochody z najmu i dzierzawy sktadnik6w majqtkowych 1.643,00 zt, wptywy z r6znych optat 6.123,00 zt Wydatki sfinansowane dochodami wtasnymi na dzien 31 grudnia 2008 r. wyniosty 9.590,16 zt, z tego: w dziale 801, rozdz kwot~ 9.590,16 zt, z tego: zakupy materiat6w i wyposazenia 2.298,26 zt, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 6.610,92 zt, zakup ustug pozostatych 680,98 zt Stan srodk6w pieni~znych na koniec okresu sprawozdawczego wynosit 493,71 zt Gminny Fundusz Ochrony Srodowiska W zakresie gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Srodowiska, zgodnie z przedtozonym rocznym sprawozdaniem z wykonania plan6w finansowych funduszy celowych nieposiadajqcych osobowosci prawnej Rb - 33, za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 przychody zrealizowano w wysokosci ,11 zt, koszty i inne obciqzenia stanowity ,17 zt Wydatkowanie srodk6w finansowych zgromadzonych na rachunku funduszu nast~powato zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w uchwale budzetowej na rok Stan srodk6w obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosh 2.433,93 zt, z tego: srodki pieni~zne 2.991,47 zt, zobowiqzania 557,54 zt

36 Jak wynika z przedstawionych powytej danych Iiczbowych, w wyniku realizacji dochod6w w wysokosci ,01 z~ (105,78 %) i wydatk6w w wysokosci ,72 z~ (91,31 %), rok 2008 zamknq~ si~ deficytem budtetu w wysokosci ,71 z~,przy planowanym deficycie w wysokosci ,00 zt. W zakresie realizacji dochod6w w~asnych prowadzono dzia~ania egzekucyjne w zwiqzku z utrzymujqcym si~ wysokim poziomem zaleg~osci z podatk6w i op~at lokalnych. Podobnie jak w roku poprzednim, przeprowadzone zosta~ kontrole w zakresie prawid~owosci deklarowanych powierzchni utytkowych w podatku od nieruchomosci oraz prawid~owosci pobieranych i odprowadzanych przez inkasent6w op~at miejscowych. Mimo opisanych wytej dzia~an, na dzien 31 grudnia 2008 roku stan naletnosci wymagalnych z tytu~u podatk6w i op~at oraz naletnosci wynikajqcych z um6w cywilnoprawnych wynosi~ ,39 z~, z tego: naletnosci Miejskiego Zak~adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu ,44 z~, z podatk6w ,32 z~, wynikajqce z um6w cywilnoprawnych ,76 z~, kar i grzywien ,44 z~, op~at ,48 z~,pozosta~ch naletnosci ,95 zt. Na dzien 31 grudnia 2008 roku stan zobowiqzan jednostki wg tytu~6w d~utnych wynosi~ ,30 z~, z tego: kredyt inwestycyjny zaciqgni~ty w Nordea Banku S.A. we Wrodawiu ,00 z~, kredyt inwestycyjny zaciqgni~ty w 2008 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego ,30 z~, potyczka na wsp6ffinansowanie (udzia~ w~asny) projektu realizowanego przy udziale srodk6w Funduszy Sp6jnosci, zaciqgni~ta w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrodawiu ,00 zt.

37 \ I MINISTERSTWO FINANSOW, ul. Swi~tokrzyska 12, 00-9~Narszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESI~CZNE I ROCZNE 1) SPRAWOZOANIE Adresat: Z WYKONANIA PLANU DOCHODOW BUoZETOWYCH Regionalna Izba Obrachunkowa we Urz~d Miejski w Karpaczu JEDNOSTKI SAMORZJ\DU TERYTORIALNEGO Wrodawiu ul.konstytucji 3 Maja 54 samorzcl.dowej jednostki budzetowej I jednostki samorzadu terytorialnego 1 ) KARPACZ CFA620816B Numer identyfikacyjny REGON za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 Nazwa wojew6dztwa dolnoslclskie SYMBOLE "1/",, /11""""" """"11111 ~ I IIIII~""I"""I" III"' Nazwa powiatu I zwiqzku 1 ) je/eniog6rski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIJ\ZEK JST TYPZW. Przed wypetnieniem przeczytac instrukcj~ Nazwa gminy I zwiqzku 1 ) KARPACZ ro Klasyfikacja 2) 2) Saldo koricowe 2) Skutki Naleznosci Potrqcenia budzetowa Dochody udzielonych ulg i zwolnieri Plan (salda (art. 65 i art wykonane gornych stawek obliczone Dochody naleznosci pozostate do sprawozdawczy) '0- podatkow m Cll (po poczqtkowe pkt 2 ustawy z (wpfywy za okres... zaptaty obliczone za 'N 0) zmianach) minus nadpfaty okres 3) zwroty) wtym: sprawozdawczy Cll e Ordynacja og6fem Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Skutki obnizenia ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres plus przypisy dn. 29 sierpnia otrzymane sprawozdawczy rozlozenie na 'N "'C Cll minus odpisy) 1997r. - (bez ulg i umorzenie raty, "t:l N... zwolnieri zaleglosci odroczenie a. ustawowych) 3) podatkowych terminu podatkowa) zaleglosci p1atnosci , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,47 0, , , , , ,39 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 0, , , , , ,80 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 0, , , , , ,11 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0, , , , , ,13 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 0, , , , ,481: 3711,89 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0, , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0, , , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1)niepotrzebne skreslic :~wypelniac tylko za miesiqce: marzec, czerwiec i wrzesieri oraz za rok sprawozdawczy wypelniajq tylko gminy i miasta na prawach powiatu ;: '.") ~j) Gtowny'Ksi$gowy I Skarbnik telefon (~ u~~~~~-)- \ KierolNni kje,qpo~t~~-/ flf!f.~;ewodf11i~~qw;6cl"rzcldu

38 ( , ,10 0, , , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0, , , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 0, , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 0, , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 862,50 0,00 862,50 862,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 0, , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0, , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 227,40 0,00 9,20 9,20 218,20 218,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0, , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 0, , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 784,00 0,00 784,00 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 784,00 0,00 784,00 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) niepotrzebne skreslit ~;wypelniat tylko za miesiqce: marzec, czerwiec i wrzesieri oraz za rok sprawozdawczy wypelniajq tylko gminy i miasta na prawach powiatu telefon rok m-c dzieri

39 .;j I ~ "-i , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0, , , , ,44 j 300,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0, , , , ,44 300,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0, , , , ,10 28,16 0,00 0,00 0,00 0, ,00 637,94 0,00 637,94 637,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0, , , , ,10 28,16 0,00 0,00 0,00 0, , ,68 0, , , , , , , , , , ,00 131,80 0,00 124,80 124,80 10,00 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0, , ,00 11,60 11,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, , ,63 0,00 0,00 500,30 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 0, , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 0, , , , , , , , , , , ,60 0, , , , , , , , , , , ,60 0,00 j 973, ,70 759,20 759,20 258,30 0,00 0,00 0,00 0, ,00 423,30 0,00 253,00 253,00 170,30 170,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0, , , , , , ,23 0, ,00 0, , ,10 0, , , , ,21 32,60 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 0,00 80,00 80, , ,64 55,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 0, , , , ,91, 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,89 0, , , , ,87 \i 1 110, ,01 0,00 0, , , ,06 0, , , , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 ~)niepolrzebne skresli6 3~wypelnia6 tylko za miesiqce: marzec, czerwiec i wrzesieri oraz za rok sprawozdawczy.",e""" Mko,m'oy(J"'pm",,,,, pan'" rok m-c dzieri

40 {9 ( \ '--'-,~j , ,23 0, , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 0, , , , , , , , , , , ,25 0, , , , ,06,j 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 0, , ,14 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 o,oe ,00 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 939,50 0,00 179,20 179,20 760,30 760,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 0, , , , , ,54 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 0, , , , , ,54 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0, , ,56 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0, , ,56 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 525,00 0,00 525,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 0, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 0, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 104,00 0,00 104,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~;niepotrzebne skreslic 3) wypelniac tylko za miesia,ce: marzec, czerwiec i wrzesieri oraz za rok sprawozdawczy ~~'"j.~:~,g:,":,~v "'~'""h~~," GlownyKsi~goWyfSkarbncik. telefon rok m-c dzieri

41 "-..--/ "-" , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 685,00 685, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 805,00 805, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 8,80 0,00 8,80 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 15,93 0,00 15,93 15,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 0, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 0, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 0, , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0, , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 346,15 0,00 346,15 346,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 0, , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 0, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) niepotrzebne skreslic ~~wype!niac tylko za miesiqce: marzec, czerwiec i wrzesieri oraz za rok sprawozdawczy wypelniajq tylko gminy i miasta na prawach powiatu G,16wny.,.,.1 I >11'.,~1\! \!-. Ksi~6dWY I Skarbnik"" telefon rok m-c dzien

42 f,d~ ~ ~~r , ,58 0, , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '. ) ,00 528,18 0,00 528,18 528,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 0, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 0, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) niepotrzebne skreslic ;; wypelniac tylko za miesiqce: marzec, czelwiec i wrzesieri oraz za rok sprawozdawczy wypelniajq tylko gminy i"miara na prawach powiatu "u:(.w( (-; J I N telefon KieroWni u /

43 i MINISTERSTWO FINANSOW, ul. Swi~tokrzyska 12, OO-~Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESI~CZNE I ROCZNE 1 ) SPRAWOZDANIE Adresat: Z WYKONANIA PLANU DOCHODOW BUDZETOWYCH Regionalna Izba Obrachunkowa we Urz'ld Miejski w Karpaczu JEDNOSTKI SAMORZJ\DU TERYTORIALNEGO Wrodawiu ul. Konstytucji 3 Maja 54 zbiorczo KARPACZ Numer identyfikacyjny REGON za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia roku CFA620816B Nazwa wojew6dztwa dolnos/~skie SYMBOLE Nazwa powiatu / zwiqzku 1 ) je/eniog6rski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIAZEKJST TYPZW. przed wypetnieniem przeczytac instrukcj~ Nazwa gminy / zwiqzku 1 ) KARPACZ , Klasyfikacja Naleznosci 2 2) ) Saldo koncowe 2 Skulkidecyzji wydanych przez ) Skulki POlrqcenia organ podalkowy na podslawie budzetowa Dochody udzielonych ulg i Skulki obnizenia ustawy - Ordynacja Podatkowa, Plan wykonane g6rnych stawek zwolnien obliczone za okres (salda (art. 65 iart Dochody naleznosci pozostate do obliczone podatk6w sprawozdawczy3) ro Ctl (po poczqtkowe pkt 2 uslawy z (Wptywy za okres L- zaptaty obliczone za ro "N plus przypisy dn. 29 sierpnia otrzymane sprawozdawczy rozlozenie na OJ zmianach) minus okres 3 'N ""C Ctl minus odpisy) 1997r. - nadptaty (bez ulg i umorzenie raly, L- ""C N zwroty) wtym: sprawozdawczy ) zwolnien 3 zaleglosci odroczenie 0 Ctl L- a. Ordynacja og6tem uslawowych) ) podalkowych lerminu podalkowa) zaleglosci piatnosci Razem dzial , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dzial , ,15 0, , , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dzial , ,76 0, , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dzial , ,12 0, , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dzial ,00 784,00 0,00 784,00 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dzial ,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dzial , ,40 0, , , , ,44 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dzial , ,27 0, , , , , , , , , ,27 Razem dzial , ,49 0, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dzial , ,13 0, , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) niepotrzebne skreslit ~~WYPelniattylko za miesiqce: marzec, czerwiec i wrzesien oraz za rok sprawozdawczy wypelniajq tylko gminy i miastr na prawach powiatu ii' r ".. I \~yt v' rok m-c dzieri

44 j I 1 I Razem dzial , ,26 0, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dzial , ,60 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM , ,18 0, , , , , , , , , ,27 1) niepotrzebne skreslic :; wypelniac tylko za miesiqce: marzec, czelwiec i wrzesieri oraz za rok sprawozdawczy wypelniajq tylko gminy i mia;ta na prawach powiatu ': 'l,1! Gl6wnYKsi~gOwy f I Skarbnik rok m-c dzieri

45 [.1 ( \ MINISTERSTWO FINANSOW, ul Swi~tokrzyska 12, 00-9\oWarszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S MIESI~CZNE I ROCZNE1) SPRAWOZDANIE Adresat Z WYKONANIA PLANU WYDATKOW BUDZETOWYCH Regionalna Izba Obrachunkowa we Urzct.d Miejski w Karpaczu JEDNOSTKI SAMOIW\.DU TERYTORIALNEGO Wrodawiu ulkonstytucji 3 Maja KARPACZ samorzetdowej jednostki budzetowej I jednostki samorzetdu terytorialnego 1) 8F3991DD5DFB1914 Numer identyfikacyjny REGON za okres ad paczqtku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 Nazwa wojew6dztwa dolnoslclskie SYMBOLE I I ~1I ~ IIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIII~ II Nazwa powiatu I zwiqzku1)je/eniog6rski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIJ\ZEKJST TYP ZW. przed wypetnieniem przeczytac instrukcjfi! Nazwa gminy I zwiqzku 1) KARPACZ Klasyfikacja budzetawa Zobowiqzania wg stanu na koniec akr. spraw. Wydatki, kt6re nie wygasty Plan Wydatki w tym wymagalne: z uptywem roku '+- Zaangazowan ie budzetowego 2 ) Cii ro (art.191 L- Cii 'N (po zmianach) wykanane Ol powstate w ust. 1a i 2 ustawy 0 'N "0 ro og6tem pawstate w L- "0 N latach finansach publicznych) a ro L- a. roku biezqcym ubiegtych L j 4 5 ti ( l:i ~ lu ,00 40,62 40,62 0,00 0,00 0,00 0, ,00 40,62 40,62 0,00 0,00 0,00 0, , , ,84 0,00 0,00 0, , , , ,61 0,00 0,00 0, , , , ,45 0,00 0,00 0, , , , ,87 0,00 0,00 0,00 0, , , ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,00 92,72 92,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1) niepotrzebne skreslic 2) wypelniac tylko za rok sprawozdawczy SK'~jHi f< "j Gj6wnf'~si~gBwyi'l Skc:l~bnik /'ers:<:r telefon

46 1 L ;j , , ,02 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,77 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,77 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,36 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,36 0,00 0,00 0, , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0,00 0,00 0,00 0, , , ,27 97,60 0,00 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 211,00 211,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,06 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 0,00 0, , , ,89 97,60 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >~i.' GfowriyiKsi~go~Skarbnlk 1) niepotrzebne skreslic 2) wypelniac tylko za rok sprawozdawczy telefon rok m-c dzien

47 ,.""'""\ 1 L. ;;S 4 t, 5 0 ts ~ , , ,12 0,00 0,00 0,00 0, , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 ) , , ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,00 967,14 967,14 0,00 0,00 0,00 0, , , ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,60 0,00 0,00 0, , , ,00 642,48 0,00 0,00 0, ,00 770,00 770,00 103,63 0,00 0,00 0, ,00 152,00 152,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,71 0,00 0,00 0, , , ,72 0,00 0,00 0,00 0, , , ,77 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,40 0,00 0,00 0, ,00 901,81 901,81 0,00 0,00 0,00 0, ,00 705,73 705,73 0,00 0,00 0,00 0, ,00 228,80 228,80 0,00 0,00 0,00 0, , , ,94 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,40 0,00 0,00 0, ,00 468,00 468,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,71 0,00 0,00 0,00 1) niepolrzebne skreslic 2) wypeln iac tylko za rok sprawozdawczy telefon rok m-c dzieli ~I<Z) Kier6~1~1i?d rwsoo'ilprt~it8t<tcyzarzqdu

48 \ 1 L :5 4 '-- / :, tj ( '.../ l:l \:l lu , , , ,65 0,00 0,00 0, , , , ,14 0,00 0,00 0, , , , ,38 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,27 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,06 0,00 0,00 0, , , , ,01 0,00 0,00 0, , , ,37 0,00 0,00 0,00 0, , , ,01 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,91 0,00 0,00 0, , , ,35 0,00 0,00 0,00 0, , , ,91 455,67 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,67 220,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,00 147,13 147,13 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,43 0,00 0,00 0,00 0, , , ,99 0,00 0,00 0,00 0, , , ,75 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,53 0,00 0,00 0,00 ( , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,88 0,00 0,00 0, , , , ,75 0,00 0,00 0, , , , ,10 0,00 0,00 0,00 1) niepotrzebne skreslic 2) wypelnlac tylko za rok sprawozdawjzy ~ Gf6wriy KSiEil90WY/ Skarbnik telefon rok m-c dzieri Kierownik jednostki / Przewodniczqcy!\"'f!fnc\i\lski

49 ( / '\ 1 j 4 "..., ::> ts i::f lu , , ,96 568,57 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,17 0,00 0,00 0,00 0, , , ,24 551,75 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,88 854,00 0,00 0,00 0, ,00 717,14 717,14 0,00 0,00 0,00 0, , , ,21 0,00 0,00 0,00 0, , , ,94 32,00 0,00 0,00 0, , , ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,00 955,00 955,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,00 24,63 24,63 0,00 0,00 0,00 0, ,00 626,56 626,56 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,05 0,00 0,00 0, , , ,97 0,00 0,00 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0,00 0, , , ,76 0,00 0,00 0,00 0, , , ,93 0,00 0,00 0,00 0, , , ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,00 784,12 784,12 102,98 0,00 0,00 0, ,00 784,12 784,12 102,98 0,00 0,00 0, ,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) niepolrzebne skreslit 2) wypelniat tylko za rok sprawozdawczy ':' " '1",,1\(' 'V...,. \ Gl6wny Ksi~g'6wyISkatbriik. ". ".-'~ telefon rok m-c dzieri

50 1 L J 4 L ::> b f "-"!j!:j 1U , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,82 161,48 0,00 0,00 0, , , , ,74 0,00 0,00 0, ,00 630,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0,00 0,00 0,00 0, , , ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,00 747,06 747,06 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,22 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,49 0,00 0,00 0,00 0, , , ,49 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,68 0,00 0,00 0, , , , ,86 0,00 0,00 0, , , , ,75 0,00 0,00 0, , , ,87 975,11 0,00 0,00 0, , , ,89 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 122,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0,00 0,00 0,00 0, ,00 939,37 939,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1) niepolrzebne skreslic 2) wypelniac tylko za rok sprawozdawczy Gt6Wny A,\)) \~/ KSiE;'!gowYISkarbiiik telefon rok m-c dzieri,... Kierownik jedno'stki 'r

51 )~l[ I 1 L ;:l 4 ~ b f ", <7 /j!:i lu , , ,39 0,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , , ,27 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,99 0,00 0,00 0, , , , , ,40 0,00 0, , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 0,00 0, , , ,17 515,56 0,00 0,00 0, , , ,22 0,00 0,00 0,00 0, , , ,39 515,56 0,00 0,00 0, , , ,24 0,00 0,00 0,00 0, , , ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 124,40 124,40 0,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) niepotrzebne skreslic 2) wypeln iac tylko za rok sprawozdawczy, GI0Wn'yrK~i~goWYI Skarbnik telefon rok m-c dzien ~ Ki~~~d,~gs{~eWr'!t~J'claRrb2WEarz:dU

52 , / \ t:-\ \ / 5 6 "':J''''Y 8 ~ lu , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,51 0,00 0,00 0, , , , ,02 0,00 0,00 0, , , , ,44 0,00 0,00 0, , , , ,83 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,00 494,29 494,29 0,00 0,00 0,00 0, , , ,65 0,00 0,00 0,00 0, , , ,38 0,00 0,00 0,00 0, , , ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,00 423,20 423,20 0,00 0,00 0,00 0, , , ,84 112,08 0,00 0,00 0, ,00 125,76 125,76 0,00 0,00 0,00 0, , , ,82 0,00 0,00 0,00 0, , , ,53 0,00 0,00 0,00 0, , , ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 498,77 498,77 0,00 0,00 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,77 0,00 0, , , , , ,65 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) niepolrzebne skreslic 2) wypelniac tylko za rok sprawozdawczy SKt.,R/,;,NlK G m," ",.""~.,.,.'.,.,.",,. Gent" Gt6wny Ksi~gowy I Skarbnik telefon rok m-c dzieri ~-u R h1 j 8 T f '----- KierowHilFIElc'l!tosW'lWteWdHh1el'1ttW Zarzqdu

53 '( 1 I i! I j I 4 0 I 0 ( l:s I ~ I lu , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,16 0,00 0,00 O!OO 0, , , , ,28 0,00 0,00 0, , , , ,40 0,00 0,00 0, , , , ,26 0,00 0,00 0, , , , ,20 0,00 0,00 0, ,00 433,00 433,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 465,00 465,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,02 40,23 0,00 0,00 0, ,00 813,08 813,08 0,00 0,00 0,00 0, ,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,37 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,98 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,73 0,00 0,00 0, , , , ,86 0,00 0,00 0, , , , ,10 0,00 0,00 0, , , , ,60 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,00 257,10 257,10 0,00 0,00 0,00 0, , , ,49 0,00 0,00 0,00 0, , , ,22 241,02 0,00 0,00 0, telefon rok m-c dzien

54 \ i 1 L 3 4 '-./ 5 6 ( '-" B ~ 1U , , ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,00 744,00 744,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,66 57,25 0,00 0,00 0, ,00 161,76 161,76 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , , ,24 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 464,76 464,76 0,00 0,00 0,00 0, , , ,21 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,56 0,00 0,00 0, , , ,44 386,68 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,44 386,68 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,10 0,00 0,00 0,00 0, , , ,10 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,87 0,00 0,00 0,00 1) niepotrzebne skreslic ; ;.:.r "..... blowfly Ksi~gowy / Skarbnik vj... 2) wypelniac tyl:..:... ~.:.....KI.. ;p;'t. ozdawczy telefon rok m-c dzien

55 1 2 j 4, -. ::> b ( , , ,86 325,01 0,00 0,00 0, , , ,75 301,95 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,00 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,83 0,00 0,00 0, , , ,65 0,00 0,00 0,00 0, , , ,65 0,00 0,00 0,00 0, , , ,05 0,00 0,00 0,00 0, , , ,05 0,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0,00 0,00 0,00 0, , , ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,00 508,65 508,65 0,00 0,00 0,00 0, ,00 199,00 199,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 397,00 397,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 906,61 906,61 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 488,00 488,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,25 0,00 0,00 0,00 0, , , ,87 0,00 0,00 0,00 0, , , ,80 39,96 0,00 0,00 0,00 1) niepolrzebne skreslic 2) wype/niac lylko za rok sprawozdawczy, I \N/i< 1 \j Gl6wny,.!<;.scilf9PWy;I!'S karbnik Cos f(or! telefon rok m-c dzieri

56 1 I z I 3 I 4 Z. I / 5 tl I ( \ j I II \:j I IU , , ,80 39,96 0,00 0,00 0, , , ,61 909,00 0,00 0,00 0, , , ,19 0,00 0,00 0,00 0, , , ,80 909,00 0,00 0,00 0, , , ,98 0,00 0,00 0,00 0, , , ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,00 329,32 329,32 0,00 0,00 0,00 0, , , ,63 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,92 0,00 0,00 0,00 0, , , ,04 0,00 0,00 0,00 0, , , ,04 0,00 0,00 0,00 0, , , ,90 258,98 0,00 0,00 0, ,00 83,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,67 0,00 0,00 0, ,00 672,00 672,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0,00 0,00 0,00 0, , , ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 674,73 674,73 0,00 0,00 0,00 0, , , ,23 0,00 0,00 0,00 0, , , ,99 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,65 0,00 0,00 0,00 1) niepotrzebne skreslic, ",,"",at "ko" rok,~~~y \ i Gt6wny Ksi~gowy I Skarbnik...~,.,. ;''';'',~ t.:],,',_! ~.,',,c - : ' ",_ - - -, telefon rok m-c dzieri,.,/i:. -'[~l-~.ph.", i~'.\l "'9 KieroJNiiK j~1:fncf~fkil1iptzewqdni~~w Zarzqd u

57 .\ 1 L ;j 4 ::> b 7 \ '/ 1l 9 lu , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,91 0,00 0,00 0,00 0, , , ,91 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,07 0,00 0,00 0, , , , ,61 0,00 0,00 0, , , , ,51 0,00 0,00 0, , , ,94 326,23 0,00 0,00 0, , , ,78 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 44,99 44,99 0,00 0,00 0,00 0, , , ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,00 48,56 48,56 0,00 0,00 0,00 0, ,00 242,30 242,30 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,42 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,05 0,00 0,00 0,00 0, , , ,29 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,94 0,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0,00 0,00 0,00 0, , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1) niepotrzebne skreslic 2) wypelniac tylko za rok sprawozdawczy SKARBM J GM!Wi telefon rok m-c dzieri

58 1 L 3 4 \, :> b 7 \ / 1l , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,10 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,32 0,00 0,00 0, , , , ,75 0,00 0,00 0, , , , ,07 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,84 0,00 0,00 0,00 0, , , ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,28 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,71 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,02 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,71 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) niepotrzebne skresli6 2) wypelnia6 tylko za rok sprawozdawczy telefon

59 l:s 2 j 4 '-' 0 b./, I ~ u , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 862,06 862,06 171,00 0,00 0,00 0, , , ,38 601,92 0,00 0,00 0, , , ,01 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,92 0,00 0,00 0,00 1) niepotrzebne skreslic 2) wypelniac tylko za rok sprawozdawczy.'~rf~ IVl! :'::.; T,'l-'-~ (/ is U _~)/ r!, L telefon rok m-c dzieri \.-----R1fJi1T77 /;(;(j(1,~-f (; f\,;i(~~l/fri(~)\.v.c :~'i.. Kierownik jednostki I Przewodniczq9 Zarzqdu

60 fa MINISTERSTWO FINANSOW, ul. Swi~tokrzyska 12, 00-91cJWarszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S MIESI~CZNE I ROCZNE 1 ) SPRAWOZDANIE Adresat: Z WYKONANIA PLANU WYDATKOW BUDZETOWYCH Urz~d Miejski w Karpaczu JEDNOSTKI SAMORZJ\DU TERYTORIALNEGO ul.konstytucji 3 Maja 54 zbiorczo KARPACZ Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrodawiu Numer identyfikacyjny REGON za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia roku F3991 DD5DFB1914 Nazwa wojew6dztwa dolnoslctskie SYMBOLE Nazwa powiatu I zwictzku1)jeleniog6rski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIf\ZEK JST TYPZW. przed wypetnieniem przeczytac instrukcj~ Nazwa gminy I zwic\.zku1) KARPACZ Klasyfikacja budzetowa Zobowiqzania wg stanu na koniec okr. spraw. - Wydatki, kt6re nie wygasty Plan Wydatki w tym wymagalne: z uptywem roku ro CIl... Zaangazowanie budzetowego 2 ) (art.191 ro 'N (po zmianach) wykonane Ol powstate w ust. 1a j 2 ustawy 0 'N -0 CIl ogotem powstafe w "0 N... latach finansach publicznych) CIl e 0. roku biezqcym ubiegfych 1 L ;j 4 b fj ( Razem dziat ,00 40,62 40,62 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dziat , , ,45 0,00 0,00 0, ,00 Razem dziat , , , ,77 0,00 0, ,00 Razem dziat , , ,36 0,00 0,00 0, ,00 Razem dziat , , ,29 97,60 0,00 0,00 0,00 Razem dziat , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dziat , , , ,69 0,00 0,00 0,00 Razem dziat ,00 784,12 784,12 102,98 0,00 0,00 0,00 Razem dziat ,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dziat , , , ,62 0,00 0, ,00 1) niepolrzebne skreslic 2) wypelniac tylko za rok sprawozdawczy Gt6wny ~silil96wy I Skarbnik ;l',r' telefon rok m-c dzien / 8 -' r:z-~' 1U:'t r-----// ~ ~::',-( f'~~_--i~.,.._~,\ ~_ (n.cj~_~ni,.80p'rtr~i'} :t1~~lin("'11fs'fo:','/ Kierownik jednostki I PrzewodniczctcyZarzqdu

61 I L j 4 ::> b 8 9 IU Razem dziat , , ,39 515,56 0,00 0,00 0,00 Razem dziat , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dziat , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dziat , , , ,26 0,00 0, ,00 Razem dziat , , , ,83 0,00 0,00 0,00 Razem dziat , , , ,61 0,00 0,00 0,00 Razem dziat , , , ,42 0,00 0,00 0,00 Razem dzial , , , ,78 0,00 0, ,00 Razem dziat , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dziat , , , ,92 0,00 0,00 0,00 RAZEM , , , ,04 0,00 0, ,00 1) niepolrzebne skreslic td \/ Gl6wnyKsi~gowyJ 2) wypelniac tylko za rok sprawozdawczy Skarbl)ik, telefon rok m-c dzien Kie(oWnik:jedM(lsiki i j! piftmw61:lnfc2qcj0 arzqdu /

62 Uzupetniajqce dane dotyczqce dotacji rozwojow~3) Wyszczeg61nienie Plan Wykonanie Dotacja rozwojowa (zgodnie z Rb-27S) 0,00 0,00 Dotacja rozwojowa udzielona przez samorzqd wojew6dztwa beneficjentom 0,00 0,00 wtym: Gminom 0,00 0,00 Powiatom 0,00 0,00 Zwiqzkom jednostek samorzqdu terytorialnego 0,00 0,00 t),\ GJ6wny, Ksil;l90WY I Skc:lrbnik telefon rok m-c dzieri

63 Informacja 0 realizacji zadari inwestycyjnych w roku 2008 Naklady inwestycyjne zaplanowane w budzecie gminy na 2008 rok ukierunkowane Sq na realizacj~ zadan w sferze infrastruktury technicznej i spolecznej. Realizacja zadan inwestycyjnych zapisanych w budzecie miasta Karpacza na 2008 rok byla konsekwencjq zadan uj~tych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Karpacz. 1. W celu zabezpieczenia miasta w wod~ pitnq podj~to dzialania w zakresie uporzqdkowania gospodarki wodnej na terenie Karpacza. Poniesiono r6wniez naklady na uporzqdkowanie gospodarki sciekowej w miescie. Zadanie realizowane bylo dwutorowo. 1.1 Zapewnienie bezpieczenstwa zaopatrzenia miasta w wod~ pitnqjest czynnikiem decydujqcym 0 mozliwosciach rozwoju miasta i egzystencji jego mieszkanc6w. Z uwagi na powyzsze rozpocz~to realizacj~ zadania pn.: "Poprawa jakosci wody pitnej na terenie gminy Karpacz". W ramach tego przedsi~wzi~cia w 2008 roku prowadzone byly inwestycje z zakresu budowy nowych sieci wodociqgowych i przebudowy istniejqcych. Najwi~ksze zadanie realizowane bylo przez PB-U "TESAR" Sp. z 0.0. z Jeleniej G6ry i dotyczylo budowy sieci wodociqgowej wraz z przylqczeniami w ulicy Karkonoskiej. Zadanie to stanowho kontynuacj~ prac rozpocz~tych w roku 2007, w kt6rym wykonano mb sieci. Zadanie zakonczono w listopadzie 2008 r. Koszt zadania wyni6sl ,84 zt Wykonano wraz z przylqczeniami ok. 2,9 km sieci wodociqgowej, eliminujqc starq, bardzo awaryjnq infrastruktur~. R6wnolegle prowadzone byly dzialania dla pozostalych rejon6w miasta. Dla rejonu Osiedla Wilcza Por~ba opracowana zostala dokumentacja budowlana na wymian~ sieci wodociqgowej w ulicy Wilczej i Sarniej. Koszt dokumentacji wyni6sl65.758,oo zl, wykonawcq dokumentacji byla firma "SYNTECH" z Jeleniej G6ry. W oparciu 0 dokumentacj~, w drodze przetargu wyloniono wykonawc~ budowy sieci - firm~ Zaklad Uslug Remontowo- Budowlanych i Instalacyjnych Jan Chroznowski z siedzibq w Wojcieszycach. Wartost kontraktu ustalono na kwot~ ,72 zt W roku 2008 zrealizowano prace 0 wartost ,00 zt W zwiqzku z planowanq budowq stacji uzdatniania wody "Wilcza Por~ba II" opracowany zostal "Raport oddzialywania na srodowisko" wraz z inwentaryzacjq przyrodniczq rejonu Sowiej Doliny. Koszt opracowaniawyni6sl21.960,00 zt Dla rejonu Osiedla Skalnego zaplanowano budow~ nowej sieci wodociqgowej na przylqczenie ulicy Skalnej. Wykonawcq projektu budowlano-kosztorysowego byla firma PPHU Eco-Karat z Jeleniej G6ry. Na powyzszy cel wydatkowano ,00 zt Wykonano r6wniez szereg opracowan analitycznych niezb~dnych przy aplikowaniu 0 srodki z Unii Europejskiej dla tego zadania i r6wnoleglego jakim jest program uporzqdkowania gospodarki sciekowej na terenie miasta Karpacza. 1.2 Po wykonaniu nowej sieci kanalizacyjnej w Karpaczu, porzqdkowanie gospodarki sciekowej koncentrowalo si~ na wykonaniu koniecznych przepi~t obiekt6w i odcink6w nowej sieci. Zadanie to wykonywal Zaklad Remontowo-Budowlany R. Niedzielski z Wojcieszyc. W ramach programu zrealizowano m.in. nast~pujqce przedsi~wzi~cia: - zbudowano kanalizacj~ sanitarnq w ulicy Grzybowej 0 wartosci ,00 zl, zadanie zakonczono r., - wykonano przepi~cia kanalizacyjne nieruchomosci do nowej kanalizacji miejskiej 0 wartosci ,00 zl, wykonano 112 przepi~t,

64 - w trybie awaryjnym wykonano przelqczenia sieci kanalizacyjnej w ulicy Karkonoskiej a wartosci ,00 zl. Wykonano przebudow~ odcink6w sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Karkonoskiej, - wykonano odcinki sieci kanalizacyjnej w ulicy Karkonoskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni a wartosci ,00 zl, w ulicy Linowej na kwot~ 3.987,00 zl. 2. Budowa ulicy Parkowej stanowila priorytet wsr6d inwestycji z zakresu drogownictwa. W roku 2008 zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej, kt6rq realizowala firma TRASKO z siedzibq w Szczecinie. Z uwagi na zmian~ przepis6w: Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska i wejsciem w zycie nowych przepis6w dotyczqcych inwestycji drogowych, koniecznym bylo przesuni~cie terminu realizacji umowy. 3. W zwiqzku z intensywnq urbanizacjq rejonu ulicy Polnej, inwestycjq niezb~dnq do realizacji jest budowa ulicy Polnej. Projekt budowlano-kosztorysowy wykonuje firma TRAKT W. Lewowski z S~dzislawia za kwot~ ,00 zl. Z uwagi na zmian~ przepis6w Prawo Ochrony Srodowiska oraz w zakresie realizacji inwestycji drogowych, koniecznym bylo przesuni~cie terminy realizacji umowy. 4. W roku 2008 kontynuowane byly prace przy realizacji inwestycji pn.: "przebudowa zespolu budynk6w bylej Szkoly Podstawowej w Karpaczu na potrzeby Przedszkola w Karpaczu. Wartosc calej inwestycji okreslono na kwot~ ,00 zl, w 2008 roku wydatkowano na powyzszy cel kwot~ ,83 zl. Po zakonczeniu inwestycji, r. obiekt zostal przekazany do uzytkowania. Wykonawcq inwestycji byla firma PB Karkonosze M. Lewandowski z siedzibq w Kowarach. 5. W 2008 roku rozpocz~to realizacj~ zadania pn.: "Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego". Wyloniono Inzyniera Kontraktu: Przedsi~biorstwo Uslug Inwestycyjnych "Incest- Projekt" Sp. z 0.0. z Walbrzycha oraz wykonawc~ rob6t budowlanych: PRE-FABRYKA T Sp. z 0.0. z Milkowa. W roku 2008 wykonano dokumentacj~ budowlano-kosztorysowq, uzyskano pozwolenie na budow~, zrealizowano cz~sc prac budowlanych stanu zerowego. 6. "Budowa przepompowni przydomowej przy ulicy Karkonoskiej 2" - zadanie zrealizowal Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu za kwot~ ,00 zl. 7. Inwestycja pn.: "Budowa oswietlenia ulicznego w ciqgu ulic: Sklodowskiej, Konopnickiej i Mostowej" realizowana byla w trybie projektuj-buduj. Zadanie realizowala firma Zaklad Budownictwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego E.Klesta z Myslakowic. lqczne naklady na realizacj~ zdania wyniosly ,60 zl. 8. W ramach zadania pn.: "Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza" opracowano dokumentacj~ budowlano-kosztorysowq dla przebudowy nawierzchni ulic. Dokumentacj~ opracowala firma TRAKT W. Lewowski z siedzibq w S~dzislawiu. Dokumentacja stanowila podstaw~ do aplikowania a srodki z budzetu Unii Europejskiej. Z uwagi na zmian~ przepis6w oraz wymogi programu RPO konieczne jest wprowadzenie zmian w opracowanej wczesniej dokumentacji i z uwagi na powyzsze ostateczny termin opracowania okreslono na I kwartal 2009 roku. 9. "Transkarkonosze 111- drogowy korytarz turystyczny" - w ramach tego zdania zawarto umow~ z firmq "TRAKT" W. Lewowski z siedzibq w S~dzislawiu na opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej oraz cz~sci technicznej wniosku a dofinansowanie zadania ze srodk6w Unii Europejskiej. W roku 2008 na zadanie to wydatkowano Iqcznie ,00 zl.

65 Zal'tcznik Nr 4 do infonnacji 0 przebiegu realizacj i budzetu Gminy za 2008 rok. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowieii. publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz oraz zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz ze zm.), dostosowana do wymogow prawa europejskiego, okres1a zasady, tryb udzielania zamowieii. publicznych, srodki ochrony prawnej, kontrole udzielania zamowieii. publicznych oraz organy wlasciwe w sprawach uregulowanych w ustawie. W 2008 roku Gmina Karpacz oglosila rozstrzygn~la przetargi na wykonanie nast~puj'l.cych robot budowlanych, dostaw i uslug: 1. Wykonanie zadania pn.: "Opracowanie ewidencji drog gminnych i obiektow mostowych na terenie miasta Karpacza, wraz z przekazaniem oprogramowania do prowadzenia ksiclzkidrogi i obiektu mostowego". Wykonawca: DESIGNERS A. Jagura, 'Z. Jagura Spolkajawna, ui. Franciszka Szuberta 27, Warszawa cena: ,- zl brutto. 2. Wykonanie biez'tcej konserwacji nawierzchni drog, u1ic, chodnikow, placow i parkingow na terenie miasta Karpacza. Wykonawca: Sudeckie Przedsi~biorstwo Robot Drogowych Spolka z 0.0. ui. Kaczawsaka 19, Jelenia Gora cena: ,- zl brutto. 3. Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grzybowej w Karpaczu". Wykonawca: Zaklad Uslug Remontowo - Budowlanych Ryszard Niedzielski, Wojcieszyce 6a, Jelenia Gora cena: ,- zl brutto. 4. Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu na zadaniu pn.: "Budowa przy ui. Konstytucji 3-go Maja 48a w Karpaczu sali sportowo - widowiskowej przy1eglej do Szkoly Podstawowej i Gimnazjum wraz z obiektami towarzysz'l.cymi, infrastruktur'l. techniczncl, sieciami insta1acjami i zagospodarowaniem terenu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego". Wykonawca: Przedsi~biorstwo Uslug Inwestycyjnych "INWEST - PROJEKT" Spolka z 0.0. ui. Ogrodowa 15A, Walbrzych cena: ,20 zl brutto. 5. Na zadanie: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budow~ ul. Parkowej w Karpaczu". przetarg uniewazniono - nie wplyn~la zadna oferta

66 6. Zadanie pn.: "Wykonanie do 190 przepi~c obiekt6w do nowowykonanej kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Karpacza". Wykonawca: Zaklad Uslug Remontowych Ryszard Niedzielski, Wojcieszyce 6a, Je1enia G6ra 9 cena: ,- zl brutto 7. Zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budow~ ul. Polnej w Karpaczu". * przetarg uniewazniono - nie wplyn~la zadna oferta 8. Zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowlt ul. Polnej w Karpaczu". Wykonawca: Przedsi~biorstwo RobOt Inzynieryjnych TRAKT Wlodzimierz Lewowski S~dzislaw 50, Marcisz6w cena: ,- zl brutto 9. Zadanie: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budow~ ul. Parkowej w Karpaczu". Wykonawca: TRASKO Pracownia Projektowa, Zygmunt Sobolewski Aleja Wojska Polskiego 99, Szczecin cena: ,- zl brutto 10. Wykonanie i uzyskanie zaswiadczenia 0 samodzielnosci lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego stanowi<tcego wlasnosc Gminy Karpacz, polozonego w budynku przy ul. Dolnej 14, ul. Konstytucji 3-go Maja 34, dzialek Nr 251/5 (obr~b Karpacz- 2), dz. Nr 321/4 (obr~b Karpacz - 3) przeznaczonych na popraw~ zagospodarowania, dz. Nr 82/2, 398/7, 398/8 (obr~b Karpacz - 2), dz. Nr 52 (obr~b Karpacz 4) przeznaczonych do przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego na wlasnosc. Wykonawca: Przedsi~biorstwo Handlowo - Uslugowe BOKA Bozena Krukowska - Zdanowicz ul. XXX-lecia PRL 21A, Czarny B6r cena: 3.172,- zl brutto 11. Wykonanie i uzyskanie zaswiadczenia 0 samodzielnosci lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego stanowi<tcego wlasnosc Gminy Karpacz, polo zone go w budynku przy ul. Wilczej 26, dzialki Nr 167/6 (obrltb Karpacz - 3) przeznaczonej na popraw~ zagospodarowania, dzialek Nr 1093, 1094, 1092, 277 (obr~b Karpacz - 3) przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu, dz. Nr 29 (obr~b Karpacz - 3), przeznaczonej do przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego na wlasnosc. Wykonawca: Przedsi~biorstwo Handlowo - Uslugowe BOKA Bozena Krukowska - Zdanowicz ul. XXX-lecia PRL 21A, Czarny B6r cena: 2.501,- zl brutto 12. Wykonanie i uzyskanie zaswiadczenia 0 samodzielnosci lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego stanowi<tcego wlasnosc Gminy Karpacz, polozonego w budynku przy ul. Olimpijskiej 3, dzialek Nr 423/6 (obr~b Karpacz - 3), dz. Nr 842/1 (obr~b Karpacz - 3), przeznaczonych na popraw~ zagospodarowania, dzialki Nr 204 (obr~b Karpacz - 3) przeznaczonej do przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego na wlasnosc, dzialki Nr 256/6 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

67 Wykonawca: MS WARTOSC Wycena i Obrot Nieruchomosciami Dominik Gutowski ul. Pogodna 1, Jelenia Gora cena: 2.759,64 zl brutto 13. Zadanie pn.: "Uszczelnienie istniej'lcej kanalizacji sanitamej metod'l bezwykopow'l w Karpaczu". * przetarg uniewazniono - przed otwarciem ofert 14. Zadanie pn.: "Budowa przy ul. Konstytucji 3-go Maja 48A w Karpaczu Sali Sportowo - Widowiskowej przyleglej do Szkoly Podstawowej i Gimnazjum, wraz z obiektami towarzysz'lcymi, infrastruktur'l techniczn% sieciami, instalacjami i zagospodarowaniem terenu w ramach KARKONOSKIEGO CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO". Wykonawca: Konsorcjum Firm: Pracownia Projektowo - Kosztorysowa "BUD-KOSZT" O/Wroclaw S/Rawicz R. Stefaniak, Stefaniak Ryszard ul. Akacjowa 15, Rawicz; "PRE-FABRYKAT" Spolka z 0.0. ul. Brzezie Karkonoskie 2, Milkow Karpacz cena: ,- zl brutto 15. Wykonanie i uzyskanie zaswiadczenia 0 samodzielnosci lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego stanowi'lcego wlasnosc Gminy Karpacz, polozonego w budynku przy ul. Nadrzecznej 2, dz. Nr 76/9 (obrl(b Karpacz - 1), dz. Nr 341/22 (obrl(b Karpacz - 2), dzialki Nr 293/6, Nr 293/6, Nr 410/1, Nr 1/14, Nr 528/3 (obrl(b Karpacz - 3), dz. Nr 260/7 (obrl(b Karpacz - 4) przeznaczonych na poprawl( zagospodarowania. Wykonawca: Jeleniogorskie Przedsil(biorstwo Budowlane i Uslugowe ul. Milosza 8a, Jelenia Gora cena: 3.111,- zl brutto 16. Zadanie pn.: "Budowa oswietlenia ulicznego w ci~u ulic M.C. Sklodowskiej, czl(sci ul. Narutowicza, ul. Konopnickiej i ul. Mostowej, w trybie Projektuj - Buduj - I etap". Wykonawca: Zaklad Budownictwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego Eugeniusz Klesta ul. Wojska Polskiego 28A, Myslakowice cena: ,- zl brutto 17. Wykonanie i uzyskanie zaswiadczenia 0 samodzielnosci lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego stanowi'lcego wlasnosc Gminy Karpacz, polozonego w budynku przy ul. Karkonoskiej 53, Dolnej 14, Konstytucji 3-go Maja 7a, Nadrzecznej 2, dzialki Nr 394/6 (obrl(b Karpacz - 3) przeznaczonej na poprawl( zagospodarowania nieruchomosci, dz. Nr 239 (obrl(b Karpacz-2) przeznaczonej do przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego. Wykonawca: FENIKS - Kancelaria Rzeczoznawcow Maj'ltkowych Barbara Zielinska ul. Konstytucji 3-go Maja 62, Karpacz cena: 3.330,60 zl brutto 18. Wykonanie naprawy nawierzchni parkingu wraz z odcinkiem chodnika przy ulicy Karkonoskiej w Karpaczu - rejon Muzeum Zabawek * przetarg uniewazniono - 1 oferta odrzucona 19. Wykonanie biez'lcej konserwacji - naprawy nawierzchni drog, ulic, chodnikow, placow i parkingow na terenie miasta Karpacza * przetarg uniewazniono - nie wplyn~la zadna oferta

68 20. Wykonanie biezclcej konserwacji - naprawy nawierzchni drog, u1ic, chodnikow, p1acow i parkingow na terenie miasta Karpacza * II przetarg uniewazniono - nie wplyn((la zadna oferta 21. Wykonanie naprawy nawierzchni parkingu wraz z odcinkiem chodnika przy u1icy Karkonoskiej w Karpaczu - rejon Muzeum Zabawek Wykonawca: Firma Hand1owo - Uslugowa "AZTEK" Ernest Rygie1ski, S((POW16, Zlotoryja cena: ,- zl brutto 22. Budowa sieci wodoci~owej w ul. Sarniej od Nr 19 do ul. Obroncow Pokoju oraz ruroci~u spinajclcego siec wodoci~owcl w ul. Sarniej i Wilczej w Karpaczu w ramach zadania "Budowa uj((cia wody Wilcza Por((ba II w Karpaczu". Wykonawca: Zaklad Uslug Remontowo - Budow1anych i Insta1acyjnych Jan Chroznowski, Wojcieszyce 231, Jelenia Gora 9 cena: ,72 zl brutto 23. Dowoz dzieci z terenu Karpacza do szkoly w Karpaczu w roku szko1nym 2008/2009. * przetarg uniewazniono - cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwot((, ktorcl ZamawiajClcy moze przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia 24. Dowoz dzieci niepelnosprawnych z terenu Karpacza do szkol w Je1eniej Gorze w roku szko1nym 2008/2009. Wykonawca: Transport - Przewoz Osob Ryszard Nowik, ul. Konstytucji 3-go Maja 71/3, Karpacz cena: ,- zl brutto 25. Wykonanie i uzyskanie zaswiadczenia 0 samodzielnosci loka1u oraz wykonanie operatu szacunkowego loka1u mieszkalnego stanowiclcego wlasnosc Gminy Karpacz, polozonego w budynku przy ul. Nad LomnicCl24, ul. Przemyslowej 4, ul. Nadrzecznej 2, dzialek Nr 266/8, Nr 266/9, Nr 371/2, Nr 446 (obr((b Karpacz - 2) dz. Nr 684/1 (obr((b Karpacz 3) przeznaczonych do sprzedazy na popraw(( zagospodarowania. Wykonawca: MS WARTOSC Wycena i Obrot Nieruchomosciami Dominik Gutowski ul. Pogodna 1, Je1enia Gora cena: 2.971,24 zl brutto 26. Dowoz dzieci z terenu Karpacza do szkoly w Karpaczu w roku szko1nym Wykonawca: Uslugowy Transport Pasazerski ZYGA - TOUR Zygmunt Wrona ul. Saneczkowa 3A, Karpacz cena: ,- zl brutto 27. Wykonanie i uzyskanie zaswiadczenia 0 samodzie1nosci loka1u oraz wykonanie operatu szacunkowego loka1i mieszka1nych stanowiclcych wlasnosc Gminy Karpacz, polozonych w budynku przy ul. Wo1nej 2, ul. Kamiennej 2, ul. Przemyslowej 5, dzialek Nr 251/1,361/1,282 (obr((b Karpacz - 2) przeznaczonych do przeksztalcenia prawa u:zytkowania wieczystego na wlasnosc, okres1enie wartosci sluzebnosci. Wykonawca: MS WARTOSC Wycena i Obrot Nieruchomosciami Dominik Gutowski ul. Pogodna 1, Jelenia Gora

69 28. Wykonanie operatow szacunkowych dzialek Nr 651/10, 651/11, 651/12, 651/13, 650/5 (obr~b Karpacz - 3) przeznaczonych do nabycia przez Gmin~, dz. Nr 321/6 (obr~b Karpacz- 3) przeznaczonej do zbycia na popraw~ zagospodarowania nieruchomosci przyleglej, wykonanie operatu szacunkowego i uzyskanie zaswiadczenia 0 samodzielnosci lokalu polozonego przy ul. Karkonoskiej 54. Wykonawca: Jeleniogorskie Przedsi~biorstwo Budowlane i Uslugowe Bogdan Gierdal ul. Milosza 8a, Jelenia Gora cena: 1.464,- zl brutto 29. Zakup 500 ton soli drogowej "DS" (do solanki), niezbrylonej, nasyconej, przeznaczonej do zimowego utrzymania drog na sezon zimowy 2008/2009 roku, l~cznie z transportem do Karpacza. Wykonawca: "HALIT" Spolka z 0.0. ul. Kopalniana 1, Polkowice cena: ,- zl brutto 30. Wykonanie operatow szacunkowych dzialek Nr 763/1, 883/4, 883/5 (obr~b Karpacz - 3), przeznaczonych do zbycia na popraw~ zagospodarowania nieruchomosci przyleglych, dzialki Nr 85 (obr~b Karpacz - 1) przeznaczonej do sprzedazy prawa uzytkowania wieczystego na wlasnosc, wykonanie i uzyskanie zaswiadczenia 0 samodzielnosci lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego lokali mieszkalnych stanowi~cych wlasnosc Gminy Karpacz, polozonych w budynku przy ul. Kolejowej 2, ul. Konstytucji 3-go Maja 66, wykonanie inwentaryzacji budynkow. Wykonawca: Przedsi~biorstwo Handlowo - Uslugowe BOKA Bozena Krukowska - Zdanowicz ul. XXX-lecia PRL 21a, Czarny Bor cena: 3.233,- zl brutto 31. Przeprowadzenie rozpoznania hydrogeologicznego dla potrzeb rozbudowy i modemizacji uj~cia wody pitnej Wilcza Por~ba II w Karpaczu. Wykonawca: Zaklad Uslug Geologicznych i Informatycznych HYDROB Robert Krukowski ul. Dluga 14d, Jezow Sudecki cena: ,- zl brutto 32. Przebudowa sieci wodoci~owej DN 125 w miejscowosci Karpacz ul. Mysliwska - K'tPielowa. Wykonawca: Przedsi~biorstwo Uslugowo - Handlowe "AB - INSTAL" Andrzej Bannach, ul. Parkowa 15/1, Jelenia Gora cena: ,71 zl brutto 33. Wylonienie wykonawcy na 2009 rok do wykonania podzialow, pol~czen, scalen nieruchomosci, rozgraniczen z urz~du, wyl~czen z produkcji lesnej oraz dokumentow stanowi~cych podstaw~ ujawnienia nowego stanu prawnego w Ksi~gach Wieczystych i operatow w ewidencji gruntow i budynkow prowadzonych dla Gminy Karpacz do celow obrotu nieruchomosciami. Wykonawca: GEODETA Jerzy Palemba ul. Grabowskiego 5/2, Jelenia Gora cena: 109,80; 30,50; 109,80; 36,60; 170,80; 109,80; 170,80; 122,-; 109,80; 146,40; 170,80; 109,80; 42,70; 158,60; 36,60; 48,80; 122,-; 146,40; 42,70; 146,40; 36,60; 91,50; 36,60; 36,60; 36,60; 12,20; 183,-; 122,-; 158,60; 158,60; 170,80; 231,80; 219,60; 109,80; 109,80; 36,60;

70 36,60; 36,60; 24,40; 183,-; 488,-; 12,20; 549,-; 244,-; 610,-; 61,-; 305,-; 48,80; 122,-; 97,60 zl brutto - wg stawek 34. Wykonanie i uzyskanie zaswiadczenia 0 samodzielnosci lokalu oraz wykonanie operatow szacunkowych lokali mieszkalnych stanowietcych wlasnosc Gminy Karpacz polozonych w budynku przy ul. Wielkopolskiej 16, ul. Koscielnej 1, dzialek Nr 514, Nr 184/7 (obr~b Karpacz - 2) Nr 350/1 (obr~b Karpacz - 3) przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu. Wykonawca: MS WARTOSC Wycena i Obrot Nieruchomosciami Dominik Gutowski ul. Pogodna 1, Jelenia Gora cena: 2.174,50 zl brutto 35. Wykonanie inwentaryzacji budynku mieszkalnego polozonego w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 35. Wykonawca: Przedsi~biorstwo Handlowo - Uslugowe BOKA Bozena Krukowska - Zdanowicz, ul. XXX -lecia 21a, Czarny Bor cena: 854,- zl brutto 36. Dostawa urzetdzenia do pomiarow pr~dkosci w ruchu drogowym wraz z montazem 2 masztow do obslugi fotoradarow na terenie miasta Karpacza. - przetarg uniewazniono - nie wplyn~la zadna oferta 37. Dostawa urzetdzenia do pomiarow pr~dkosci w ruchu drogowym zjednoczesnetrejestracjet wykroczen w formie zdj~cia wykonanego techniket cyfrowet. Wykonawca: Lifor Spolka z 0.0. ul. Pulaskiego 49, Bytom cena: ,- zl brutto II. W trybie przetargu ograniczonego: - nie przeprowadzono przetargow w tym trybie. III. W trybie negocjacji z ogloszeniem : - nie przeprowadzono post~powaii w tym trybie. IV. W trybie dialogu konkurencyjnego: - nie przeprowadzono post~powaii w tym trybie. V. W trybie negocjacji bez ogloszenia: - nie przeprowadzono post~powaii w tym trybie. 1. Wykonanie dodatkowych czterech punktow oswietlenia drogowego do zadania pn.: "Budowa oswietlenia ulicznego w ciqgu ulic M.C. Sklodowskiej, cz~sci ul. Narutowicza, ul. Konopnickiej i ul. Mostowej, w trybie Projektuj - Buduj - Ietap".

71 Wykonawca: Zaklad Budownictwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego Klesta Eugeniusz ul. Wojska Polskiego 28A, Myslakowice cena: ,20 zl brutto 2. Obsluga prawna Urz~du Miejskiego w Karpaczu w 2008 i 2009 roku. Wykonawca: Kancelaria Adwokacka K&K s.c. Plac Ratuszowy 56, Jelenia Gora cena: 3.300,- zl brutto/1 m-c 3. Obsluga prawna Urz~du Miejskiego w Karpaczu w 2008 i 2009 roku. Wykonawca: NOVA Spolka Cywilna Radcow Prawnych Krzysztof Nowicki, Lukasz Wereszczynski ul. I-go Maja 25, Jelenia Gora cena: 3.300,- zl brutto/1 m-c 1. Wykonanie operatow szacunkowych lokali mieszkalnych stanowiqcych wlasnosc Gminy Karpacz polozonych e budynku przy ul. Karkonoskiej 32, ul. Konstytucji 3-go Maja 33, ul. Slowackiego 3, ul. Kamiennej 3, ul. Karkonoskiej 41, wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Karkonoskiej 32, ul. Konstytucji 3-go Maja 33. Wykonawca: FENIKS Kancelaria Rzeczoznawcow Majl:ltkowych Barbara Zielinska ul. Konstytucji 3-go Maja 62, Karpacz cena: 3.782,- zl brutto 2. Wykonanie i uzyskanie zaswiadczenia 0 samodzielnosci lokali oraz wykonanie operatow szacunkowych lokali mieszkalnych stanowil:lcych wlasnosc Gminy Karpacz, polozonych w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 57, ul. Kolejowej 5, dzialek Nr 284/17, 284/15 (obr~b Karpacz - 2), przeznaczonych na popraw~ zagospodarowania dzialek Nr 340, Nr 278 (obr~b Karpacz - 2), Nr 40 (obr~b Karpacz - 3) przeznaczonych do przeksztalcenia prawa u:zytkowania wieczystego na wlasnosc. Wykonawca: MS WARTOSC Wycena i Obrot Nieruchomosciami Dominik Gutowski ul. Kowarska 4/9, Karpacz cena: 2.684,- zl brutto 3. Wykonanie i uzyskanie zaswiadczenia 0 samodzielnosci lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkaniowego stanowil:lcego wlasnosc Gminy Karpacz, polozonego w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 76, dzialek Nr 370/6,370/1,296/11, 292/2 (obr~b Karpacz - 3), przeznaczonych na popraw~ zagospodarowania dzialek Nr 207/2 (obr~b Karpacz - 2), dz. Nr 207/2 (obr~b Karpacz - 4), dz. Nr 165 (obr~b Karpacz - 3) przeznaczonych do przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego na wlasnosc, dz. Nr 56/4 (obr~b Karpacz - 3) w celu ustalenia renty planistycznej. Wykonawca: Jeleniogorskie Przedsi~biorstwo Budowlane i Uslugowe Bogdan Gierdal ul. Wolnosci 252, Jelenia Gora cena: 2.562,- zl brutto 4. Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomosci stanowil:lcych wlasnosc Gminy Karpacz, dzialek Nr 1087, 1088, 1086, 370/6 (obr~b Karpacz - 3), przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, dz. Nr 76/6 (obr~b Karpacz - 4), dzialka Nr 527/9 (obr~b Karpacz - 3), dz. Nr

72 359/1 (obr~b Karpacz - 3), na popraw~ zagospodarowania, dz. Nr 165/6 (obr~b Karpacz - 4) przeznaczonej do sprzedazy prawa uzytkowania wieczystego na wlasnosc. Wykonawca: Przedsi~biorstwo Handlowo - Uslugowe "BOKA" Bozena Krukowska - Zdanowicz, ul. XXX -lecia PRL 21a, Czarny Bor cena: 2.196,- zl brutto. 5. Wykonanie i uzyskania zaswiadczenia 0 samodzielnosci lokalu oraz operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego stanowi'lcego wlasnosc Gminy Karpacz, polozonego w budynku przy ul. Konopnickiej 5, wykonanie operatow szacunkowych nieruchomosci, stanowictcych wlasnosc Gminy Karpacz dzialki Nr 853/2 (obr~b Karpacz - 3) Nr 221/7 (obr~b Karpacz - 1), przeznaczonych na popraw~ zagospodarowania, dzialki Nr 93/1 (obr~b Karpacz - 4), przeznaczonej do przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego na wlasnosc, dzialki Nr 255 (obr~b Karpacz - 1), Nr 86, Nr 19/4,445 (obr~b Karpacz - 3). Wykonawca: Przedsi~biorstwo Handlowo - Uslugowe BOKA Bozena Krukowska - Zdanowicz ul. XXX-lecia PRL 21A, Czarny Bor cena: 2.720,60 zl brutto 6. Wykonanie i uzyskanie zaswiadczenia 0 samodzielnosci lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego stanowictcego wlasnosc Gminy Karpacz, polo zone go w budynku przy ul. Nad Lomnic'lll, 11a, dzialek Nr 187/1, Nr 423/3, Nr 842/3, 340/1 (obr~b Karpacz 3), dzialki Nr 524/3 (obr~b Karpacz - 2), dz. Nr 260/7 (obr~b Karpacz - 4) przeznaczonych na popraw~ zagospodarowania. Wykonawca: MS WARTOSC Wycena i Obrot Nieruchomosciami Dominik Gutowski ul. Pogodna 1, Jelenia Gora cena: 1.850,- zl brutto 7. Wykonanie i uzyskanie zaswiadczenia 0 samodzielnosci lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego stanowi'lcego wlasnosc Gminy Karpacz, polozonego w budynku przy ul. Dolnej 14, ul. Konstytucji 3-go Maja 34, dzialek Nr 251/5 (obr~b Karpacz- 2), dz. Nr 321/4 (obr~b Karpacz - 3) przeznaczonych na popraw~ zagospodarowania, dz. Nr 82/2, 398/7, 398/8 (obr~b Karpacz - 2), dz. Nr 52 (obr~b Karpacz 4) przeznaczonych do przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego na wlasnosc. * przetarg uniewazniono - nie wplyn~la zadna oferta 8. Wykonanie wraz z montazem urz'ldzen placu zabaw przy DW "Bachus". Wykonawca: ALFA Spolka z 0.0. ul. Metalowcow 3A, Swi~tochlowice cena: ,20 zl brutto 9. Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomosci zabudowanej stanowi'lcej wlasnosc Gminy Karpacz, polozonej w Karpaczu przy ul. Krotkiej 4, oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow Nr 368 (obr~b Karpacz - 2). Wykonawca: POSESJA BIS Robert Karlicki ul. Krotka 6, Jelenia Gora cena: 4.880,- zl brutto VIII. W trybie licytacji elektronicznej: - nie przeprowadzono post~powan w tym trybie.

73 IX. Umowy zawarte bez obowiazku stosowania ustawy Prawo zamowien publicznych - 0 wartosci ponizej euro Cod r.) 1. Sporz'ldzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: jednostki Bl - Karpacz G6rny, uchwalonego uchwalct Nr XXXIII/ Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 wrzesnia 2004 r. (Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa Dolnoslctskiego z dnia 06 grudnia 2004 r. Nr 238, poz. 3691); jednostki A - Centrum Karpacza, uchwalonego uchwalct Nr XXI/128/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 11 grudnia 2003 r. (Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa Dolnoslctskiego z dnia 03 lutego 2004 r. Nr 20 poz. 374). Wykonawca: Jeleniog6rskie Biuro Planowania i Projektowania Sp61ka z 0.0. ul. Mickiewicza 26, Jelenia G6ra cena: zl brutto. 2. Wykonanie opracowania: a) cz~sci technicznej wniosku 0 dofinansowanie zadania pn.: "TRANSKARKONOSZE - Poprawa dost~pnosci komunikacyjnej do atrakcji tutystycznych pogranicza polsko-czeskiego poprzez budow~ Karkonoskiego Korytarza Transferowego" - przebudowa ulicy Strazackiej, - przebudowa ulicy Olimpijskiej. b) wniosku 0 decyzj~ srodowiskowct dla zadania okreslonego w pkt. a. Wykonawca: Przedsi~biorstwo Rob6t Inzynieryjnych "TRAKT" Wlodzimierz Lewowski, z siedzibct: S~dzislaw 50 gm Marcisz6w cena: ,- zl brutto. 3. Wykonanie kart adresowych obiekt6w obj~tych ochronctkonserwatorskctgminnej ewidencji d6br kultury, oraz obiekt6w wpisanych do rejestru zabytk6w Dolnoslctskiego Konserwatora Zabytk6w, znajdujctcych si~ na terenie Karpacza, zgodnie z art. 22 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz ze zm.) Wykonawca: PROGRES Andrzej Sedlaczek ul. Noskowskiego 6/3, Jelenia G6ra cena: ,- zl brutto 4. Pelnienie nadzoru archeologicznego tj. naukowe badanie i dokumentowanie zabytk6w, kt6re zostanct ewentualnie odkryte w trakcie wykonywania prac ziemnych zwi'lzanych z wykonaniem zadania pod nazwct "Budowa kanalizacji sanitamej w ulicy Grzybowej w Karpaczu", w ramach autoryzowanego nadzoru archeologicznego. Wykonawca: ATTYKA Pracownia Archeologiczno - Konserwatorska i Architektoniczna Grzegorz Jaworski ul. Daszyllskiego 3/1, Lw6wek Slctski cena: 2.074,- zl brutto. 5. Wykonanie kompleksowego systemu kamer wraz z rejestratorem monitoringu wewn~trznego i zewn~trznego, sieci domofonowej i telefonicznej oraz systemu alarmowego na terenie Publicznego Przedszkola Nr 1 w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 35. Wykonawca: Biuro Ochrony "KARP ACZ" - Leszek Makarewicz, Dorota Makarewicz - Sp61kajawna, Milk6w 73, Milk6w cena: ,- zl brutto.

74 6. Dostawa i montaz urzlldzen rejestruj'lcych ilosc sciek6w dla dw6ch kana16w otwartych w Karpaczu - dotyczy prze1'lczenia kanalizacji sanitamej miasta Karpacza do oczyszczalni sciek6w w Milkowie. Wykonawca: "HYDRO - ECO - INWEST" Sp61ka z 0.0., ul. Zamkowa 8A, Gliwice cena: ,40 zl brutto. 7. Wykonanie "Opracowania studialno-projektowego uksztaltowania systemu zieleni miejskiej oraz szlak6w pieszych i rowerowych na terenie miasta Karpacza". Wykonawca: Wydzial Architektury Politechniki Wroclawskiej ul. Wybrzeze Wyspianskiego 27, Wroclaw, cena: (porozumienie) nieodplatnie zakwaterowanie wraz z wyzywieniem dla 4-5 student6w i pracownika naukowego b~d'lcego ich opiekunem. 8. Wykonanie dokurnentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zamierzenia Transkarkonosze - poprawa dost~pnosci komunikacyjnej do atrakcji turystycznych pogranicza polsko - czeskiego poprzez budow~ Karkonoskiego Korytarza Turystycznego, zadanie: "Przebudowa ulicy Strazackiej, Olimpijskiej i cz~sci Gimnazjalnej w Karpaczu". Wykonawca: Przedsi~biorstwo Rob6t Inzynieryjnych "TRAKT" Wlodzimierz Lewowski, z siedzib'l: S~dzislaw 50 gm Marcisz6w cena: ,- zl brutto. 9. Dostawa z transportem i montaz urz'ldzen zabawowych dla dzieci na placu zabaw. Wykonawca: "ALF A" Sp61ka z 0.0. ul. Metalowc6w 3A, Swi~tochlowice cena: ,79 zl brutto 10. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem biez'lcej konserwacji nawierzchni dr6g, ulic, chodnik6w, plac6w i parking6w na terenie miasta Karpacza Wykonawca: Firma Projektowo Handlowo Uslugowa PEDE - BUD Piotr Dyla ul. Okrzei 18/10, Jelenia G6ra cena: 1.050,- zl brutto 11. Wykonanie dokurnentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy sieci wodoci~owej w ulicy Skalnej w Karpaczu Wykonawca: Przedsi~biorstwo Produkcyjno - Handlowo - Uslugowe EKO - KARAT s.c. Kamila Szuba - Swierczok, Zofia Szuba, Rodryk Swierczok ul. Wolnosci 8, Jelenia G6ra cena: ,- zl brutto 12. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudow~ ulic Sklodowskiej, Konopnickiej, Mostowej w ramach projektu TRANSREGIO - Poprawa dost~pnosci do centr6w aktywnosci gospodarczej, teren6w inwestycyjnych oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie 0 znaczeniu ponadregionalnym poprzez popraw~ uklady komunikacyjnego Gminy Karpacz Wykonawca: Przedsi~biorstwo RobOt Inzynieryjnych TRAKT Wlodzimierz Lewowski, S~dzislaw 50, Marcisz6w cena: ,- zl brutto.

75 13. Wykonanie, dostawa i montaz centralnej komputerowej stacji monitoruj'tcej dla systemu monitoringu ilosci sciekow odprowadzanych do oczyszczalni sciekow w Myslakowicach z komor pomiarowych zlokalizowanych na terenie miasta Karpacza Wykonawca: HYDRO - ECO - INWEST Spolka z 0.0. ul. Zamkowa 8a, Gliwice cena: 6.100,- zl brutto 14. Opracowanie koncepcji modemizacji i budowy sieci kanalizacji na terenie Miasta Karpacza Wykonawca: Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Spolkajawna, ul. Urocza 22, Jelenia Gora cena: ,- zl brutto 15. Wykonanie w trybie awaryjnym wymiany sieci wodoci<tgowej i odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w obr~bie Karpacza Gomego, tj. ul. Karkonoskiej. Wykonawca: Zaklad Uslug Remontowo - Budowlanych Ryszard Niedzielski, Wojcieszyce 6a, Jelenia Gora 9 cena: ,06 zl brutto 16. Wykonanie robot pn.: "Naprawa nawierzchni parkingu przy ul. L'tcznej w ramach zadania - bezpieczna droga do szkoly" - etap I. Wykonawca: Zimmer Marek Przedsi~biorstwo Wielobranzowe "CORSO", ul. Robotnicza 20, Myslakowice, Bukowiec cena: ,- zl brutto 17. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem biez'tcej konserwacji nawierzchni drog, ulic, chodnikow, placow i parkingow, oraz prac inwestycyjnych drogowych, na terenie miasta Karpacza - w zakresie robot drogowych. Wykonawca: Finna Projektowo Handlowo Uslugowa "PEDE - BUD" Piotr Dyla ul. Okrzei 18/10, Jelenia Gora cena: 1,5 % wartosci nadzorowanych robot tj. od zafakturowanego przez wykonawc~ robot drogowych wynagrodzenia (nie wi~cej niz ,87 zl brutto) 18. Wykonanie wnioskow 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan: przebudowa ulic Nadrzecznej, Koscielnej, Zagajnik, Sadowej, przebudowa ulic Wi1czej i Sarniej, przebudowa ulic Piastowskiej, Wolnej i Gimnazjalnej, przebudowa ulic Sklodowskiej, Konopnickiej, Narutowicza, Mostowej. Wykonawca: Przedsi~biorstwo Robot InZyilieryjnych TRAKT Wlodzimierz Lewowski S~dzislaw 50, Marciszow cena: 9.760,- zl brutto 19. Zakup l'tcznie z dostaw't sprz~tu gastronomicznego oraz mebli ze stali nierdzewnej, niezb~dnych do prawidlowego funkcjonowania kuchni - zgodnego z przepisami sanepidu, znajduj'tcej si~ w Miejskim Przedszkolu Publicznym z siedzib't w Karpaczu przy ul. Parkowej 2. Wykonawca: Finna Handlowo - Uslugowo - Produkcyjna "DORA - GASTRO", Dorota Burkiewicz, ul. Naftowa 12, Sosnowiec cena: ,07 zl brutto

76 20. Wykonanie remontu pomieszczen mieszkalnych w budynku przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 35A polegaj~cy na wykonaniu instalacji C.O. z rur miedzianych, oraz wykonanie posadzki z wykladziny PCV Granit Rekord 42 z plyt~ OSB 10 w pomieszczeniu wielofunkcyjnym, tj. sali gimnastycznej w przedszkolu w budynku B. Wykonawca: Przedsi~biorstwo Budowlane "KARKONOSZE" Mieczyslaw Lewandowski ul. Witosa 26, Kowary cena: ,32 zl brutto 21. Zakup z dostaw~ mebli, niezb~dnych do prawidlowego funkcjonowania sal dydaktycznych, znajduj~cych si~ w Miejskim Przedszkolu Publicznym z siedzib~ w Karpaczu przy ul. Parkowej 2. Wykonawca: Przedsi~biorstwo Produkcyjno - Handlowo - Uslugowe "Przedszkolak" Aneta Kochanska, ul. Kolejowa 21/7, Malkinia G6ma cena: ,60 zl brutto 22. Wykonanie opracowania: Studium Usprawnien Organizacji Parkowania dla miasta Karpacza. Wykonawca: Firma M+K Miasto i Komunikacja Biuro Projektowe Sp61ka z 0.0. cena: 7.930,- zl brutto 23. Zakup i dostawa mebli oraz wyposazenia niezb~dnego do prawidlowego funkcjonowania zaplecza, znajduj~cego si~ w Miejskim Przedszkolu Publicznym w przebudowywanym zespole budynk6w bylej Szkoly Podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 35 na cele Przedszkola Wykonawca: Fabryka Mebli Szkolnych i Pomocy Naukowych Andrzej Zielinski ul. Matejki 31, Szczecinek cena: ,53 zl brutto 24. Zakup i dostawa mebli oraz artyku16w, niezb~dnych do prawidlowego funkcjonowania sal dydaktycznych i pozostalych, znajduj~cych si~ w Miejskim Przedszkolu Publicznym w przebudowywanym zespole budynk6w bylej Szkoly Podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 35 na cele Przedszkola. Wykonawca: Fabryka Pomocy Naukowych Sp61ka z 0.0. ul. Slowianska 7, Nysa cena: ,04 zl brutto 25. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazw~ "Budowa oswietlenia ulicznego w ci~u ulic M.C. Sklodowskiej, cz~sci ul. Narutowicza, ul. Konopnickiej, w trybie Projektuj - Buduj - I etap" Wykonawca: Firma Handlowo - Uslugowa ELMEK Piotr St~chly ul. Zlotnicza 1/7; Jelenia G6ra cena: 341,60 zl brutto za 1 pobyt 26. Roboty budowlane instalacyjne polegaj~ce na wykonaniu w trybie awaryjnym odbudowy 27 mb kanalizacji sanitamej przy budynku Muzeum Zabawek przy ul. Karkonoskiej 5. Wykonawca: Zaklad Uslug Remontowo - Budowlanych Ryszard Niedzielski, Wojcieszyce 6a, Jelenia G6ra 9 cena: 6.926,92 zl brutto

77 27. Przeprojektowanie dokumentacji projektowo - kosztowej d1a zadan: przebudowa u1ic Nadrzecznej, Koscie1nej, Zagajnik, Sadowej; przebudowa u1ic Wilczej i Samiej; przebudowa u1ic Piastowskiej, Wo1nej i Gimnazja1nej; przebudowa u1ic Sklodowskiej, Konopnickiej, Narutowicza, Mostowej i rozszerzenie projekt6w 0 budow~ kana1izacji deszczowej oraz uzyskanie pozwo1enia na budow~ d1a w/w zadan. Wykonawca: Przedsi~biorstwo Rob6t Inzynieryjnych TRAKT Wlodzimierz Lewowski, S~dzislaw 50, Kamienna G6ra cena: ,- zl brutto 28. Zakup, dostawa i montaz meb1i oraz artyku16w, niezb~dnych do prawidlowego funkcjonowania sa1 dydaktycznych i pozostalych, znajduj~cych si~ w Miejskim Przedszkolu Publicznym w przebudowywanym zespo1e budynk6w bylej Szkoly Podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 35 na ce1e Przedszko1a. Wykonawca: Przedsi~biorstwo Produkcyjno - Handlowo Uslugowe "Szkolamillenium" Piotr Kraszewski, Zawisty Nadburze ul. Nurska 28, Malkinia G6ma cena: ,- zl brutto 29. Wykonanie remontu oswiet1enia drogowego na ul. Armii Krajowej, Okrzei, Slowackiego, Zeromskiego, Kowarskiej, Mickiewicza w Karpaczu Wykonawca: Firma ELTON Artur Migacz, Milk6w 205 cena: ,72 zl brutto 30. Wymiana slup6w oswietlenia drogowego na ul. Kasprowicza w Karpaczu. Wykonawca: Firma ELTON Artur Migacz, Milk6w 205 cena: ,72 zl brutto 31. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontu oswietlenia drogowego na ul. Armii Krajowej, Okrzei, Slowackiego, Zeromskiego, Kowarskiej, Mickiewicza w Karpaczu oraz wymian~ slup6w oswietlenia drogowego na ul. Kasprowicza w Karpaczu. Wykonawca: Firma Hand1owo - Uslugowa ELMEK Piotr St~chly ul. Zlotnicza 1/7; Jelenia G6ra cena: 341,60 zl brutto za 1 pobyt 32. Opracowanie programu funkcjona1no - u:zytkowego d1a zadania "Uporz~dkowanie gospodarki wodno - sciekowej na terenie miasta Karpacza" obejmuj~cego budow~ i modemizacj~ systemu wodociqgowo - kana1izacyjnego na terenie Karpacza. Wykonawca: Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda - Sp61ka jawna ul. Urocza 22, Je1enia G6ra cena: ,- zl brutto 33. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji, w zakresie rob6t e1ektrycznych dot. wykonania dodatkowych punkt6w oswietlenia drogowego do zadania pn. "Budowa oswietlenia u1icznego w ci::tgu u1ic M.C. Sklodowskiej, cz~sci ul. Narutowicza, ul. Konopnickiej i ul. Mostowej, w trybie Projektuj - Buduj - I etap". Wykonawca: Firma Handlowo - Uslugowa "ELMEK" Piotr St~chly ul. Zlotnicza 1/7, Je1enia G6ra cena: 341,60 zl brutto zajeden pobyt

78 34. Prowadzenie nadzorow archeo10gicznych nad pracami ziemnymi zwi~zanymi z budow~ Sa1i Sportowo - Widowiskowej, sieci wodoci<\f5owej w ul. Sarniej i Wilczej, budow~ oswietlenia w ul. M.C. Sklodowskiej, Narutowicza, Konopnickiej, Mostowej, oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej w/w prac. Wykonawca: Muzeum Karkonoskie w Je1eniej Gorze ul. Matejki 28, Jelenia Gora cena: ,- zl brutto 35. Wykonanie, dostawa z transportem wraz z montazem urz~dzen p1acu zabaw przy Przedszko1u w Karpaczu ul. Skrzatow Karkonoskich 1, w Karpaczu. Wykonawca: "NOVUM" Wyposazenie P1acow Zabaw Slawomir Chmie1inski, ul. Grom 36, Pasym cena: ,70 zl brutto 36. Zakup kruszywa do zimowego utrzymania drog na sezon zimowy 2008/2009 r. w postaci piasku plukanego 0 granu1acji 0-2 mm., w i10sci 700 ton. Wykonawca: Zie1onogorskie Kopa1nie Surowcow Minera1nych Spolka Akcyjna ul. Cementowa 1, Choru1a, Gorazdze cena: ,- zl brutto 37. Transport kruszywa na "akcj~ zima" 2008/ piasek plukany 0 gran. 0-2 mm, 700 ton, z Kopalni Kruszywa w Rakowicach, Lwowek Sl~ski do Karpacza ul. Obroncow Pokoju 2a Wykonawca: Przedsi~biorstwo Transportowo - Hand10wo - Uslugowe Jan Orlowski ul. Szko1na 31, Piechowice cena: ,- zl brutto 38. Wykonanie zadania : "Montaz slupa oswietlenia u1icznego przy ul. Krotkiej i wymiana oswiet1enia parkowego przy ul. Mickiewicza w Karpaczu". Wykonanie: Firma "ELTON" Artur Migacz Milkow 205 cena: 4.798,- zl brutto 39. Wykonanie zadania: "Wymiana oswiet1enia drogowego w ci<\f5uu1icy Wie1kopo1skiej i Kowarskiej w Karpaczu". Wykonanie: Firma "ELTON" Artur Migacz Milkow 205 cena: ,42 zl brutto 40. Wykonanie projektu koncepcji Subregiona1nego Produktu Turystycznego d1a Gminy Karpacz Wykonawca: Karkonoska Agencja Rozwoju Regiona1nego S.A. ul. I-go Maja 27, Je1enia Gora cena: 9.000,- zl brutto 41. Wykonanie zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza w zakresie okreslonym uchwal~nr XV/173/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 08 kwietnia 2008 r. Wykonawca: Je1eniogorskie Biuro P1anowania i Projektowania Spolka z 0.0. ul. Mickiewicza 26, Je1enia Gora cena: ,- zl brutto

79 42. Sprzedaz, dostawa i montaz mebli, niezb~dnych do prawidlowego funkcjonowania sal, znajduj'lcych si~ w Miejskim Przedszkolu Publicznym w przebudowywanym zespole budynkow bylej Szkoly Podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 35 na cele Przedszkola. Wykonawca: "JM KOMANDOR - Jelenia Gora" ul. Wolnosci 74, Jelenia Gora cena: 3.320,- zl brutto 43. Wykonanie niezb~dnych robot na drogach gminnych w zwi'lzku z modernizacj'l drogi powiatowej Nr 2635 D ul. Karkonoska w Karpaczu. Wykonawca: Przedsi~biorstwo Robot Drogowych Spolka z 0.0. ul. Dworcowa 26, Jelenia Gora cena: ,24 zl brutto 44. Wykonanie 8 godzinnych pomiarow ruchu oraz prognozy ruchu na okres 20 lat dla ulic: Kowarskiej, Nadrzecznej, Koscielnej, Zagajnik, Wilczej, Sarniej, Piastowskiej, Gimnazjalnej, Sklodowskiej, Mostowej, N arutowicza. Wykonawca: Przedsi~biorstwo Robot Inzynieryjnych TRAKT S~dzislaw 50, Kamienna Gora cena: ,- zl brutto 45. Wykonanie robot instalacyjnych pn.: uporz'ldkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Karpacza, tj. odbudowa kanalizacji deszczow'l w ulicy Saneczkowej, oraz od potoku Lomnica do ulicy Linowej. Wykonawca: Przedsi~biorstwo Budowlano - Uslugowe TESAR Spolka z 0.0. ul. Karola Miarki 18, Jelenia Gora cena: ,50 zl brutto 46. Wykonanie remontu drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola Publicznego, tj. ulicy Skrzatow Karkonoskich z WYffiian'lkraw~znikow i podbudowy oraz wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej szarej Wykonawca: Przedsi~biorstwo Robot InZyfiieryjnych TRAKT S~dzislaw 50, Kamienna Gora cena: ,- zl brutto 47. Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A - Centrum Karpacz, obejmuj'lcej teren przy ul. Gimnazjalnej i Lesnej w Karpaczu (w zakresie okreslonym uchwa1'lnr XXI/222/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 23 wrzesnia 2008 r.) Wykonawca: Jeleniogorskie Biuro Planowania i Projektowania Spolka z 0.0. ul. Mickiewicza 26, Jelenia Gora cena: ,- zl brutto 48. wykonania operatow szacunkowych dzialek Nr 650/3,651/15,649/5,649/4, 649/3 (obr~b Karpacz - 3), przeznaczonych do zamiany, dz. Nr 247/1 (obr~b Karpacz - 2) przeznaczonej do nabycia przez Gmin~, dz. Nr 1001/5, 424/3 (obr~b Karpacz - 3) dz. Nr 444/1, 446 (obr~b Karpacz - 2) przeznaczonych do zbycia na popraw~ zagospodarowania nieruchomosci przyleglej, wykonanie operatu szacunkowego i uzyskanie zaswiadczenia 0 samodzielnosci lokalu polozonego w budynku przy ul. Karkonoskiej 5, Karkonoskiej 32, dz. Nr 727 (obr~b Karpacz - 3) przeznaczonej do przeksztalcenia.

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok. Pozostata dziatalnosc

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok. Pozostata dziatalnosc 87-73 J Waganiec Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 010 Rolnictwo i towiectwo 01095 Pozostata dziatalnosc 400 600 700 40002 60016 70004 70005 0750 0830 6660 0750 Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY WAGANIEC

WOJT GMINY WAGANIEC WOJT GMINY 87-731 WAGANIEC Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 010 Rolnictwo i towiectwo 400 600 700 01095 40002 60016 70004 70005 S 0750 0750 0470 0750 0770 Pozostata dziatalnosc Dochody z najmu i dzierzawy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 5/-/JJ Waganiec Plan dochodow budzetowych na 2015 rok Dziat Rozdziat Paragraf 400 01095... 40002 0750 Rolnictwo i towiectwo Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja Wydatków Budzetowych KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300

Bardziej szczegółowo

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok RADA GMIN^ WAGANTFP Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 010 Rolnictwo i towiectwo 400 600 700 01095 40002 60016 70004 70005 0750 0960 6660 0750 0470 0750 Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow maja.tkowych

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY WAGANIEC

WOJT GMINY WAGANIEC WOJT GMINY 87-731 WAGANIEC Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 010 Rolnictwo i towiectwo 400 600 700 01095 Pozostata dziatalnosc 40002 60016 70004 70005 0750 6660 0750 0470 0750 0770 Dochody z najmu

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY LANCUT Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r ,72 66, , ,

WOJT GMINY LANCUT Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r ,72 66, , , WOJT GMINY LANCUT 37-100 Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a Zall\.cznik Nr 2 do Informacji z wykonania budzetu Gminy Lancut za I p6trocze 2011 r. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r. Lp Dzial, Nazwa dzialu, rozdzialu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok Plan dochodow budzetowych na 2015 rok o i ~ i j Dziat Rozdziat Paragraf 010 Rolnictwo i towiectwo 710 750 01095 60016 70004 70005 71035 75011 75075 0960 6660 0470 0770 2020 2360 Pozostala dziatalnosc Dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY 2017-01-02 14:40:40 Razem: 010 01095 6280 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 700 70005 0470 0550 0760 0770 710 71035 750 75011 75023 Strona 1 z 5 122 313 000,00 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok - DOCHODY Razem: 020 02001 600 60004 60013 2330 60016 6330 60095 6297 6300 630 63003 6298 700 70005 0470 0550 0760 0770 6298 710 71035 2020 750 75011 Strona 1 z 5 137 740 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY 2015-01-28 12:57:55 Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 6300 710 71035 750 75011 75023 99 500 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY UM Nowy Targ Strona 1 po u Razem: 010 01095 020 02001 0840 600 60004 2310 6207 6209 60013 2330 60016 6207 60078 Strona 1 z 10 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 630 63003 700 70005 0470 0760 710 71035 750 75011 75023 751 119 300 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 010 01095 6280 020 02001 0840 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0760 0770 710 71035 750 75011 75023 Strona 1 z 5 103 200 000,00 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI 2010-11-15 10:10:46 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 133 199 768,00 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 Izby rolnicze 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Leśnictwo 11 160,00 Gospodarka leśna 11

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

G M I N A O L, A W A SIEDZIBAWtADZ PI. Marszalka J. Pttsudskiego OLAWA, tel , 45 NIP , Regon

G M I N A O L, A W A SIEDZIBAWtADZ PI. Marszalka J. Pttsudskiego OLAWA, tel , 45 NIP , Regon G M I N A O L, A W A SIEDZIBAWtADZ PI. Marszalka J. Pttsudskiego 28 55-200 OLAWA, tel. 3133044, 45 NIP 912-17-15-754, Regon 931934868 tabela nr 1a do Zarz^dzenia Wojta Gminy Olawa w sprawie wykonania budzetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

JEDLINA-ZDROJ ul Poznartska 2 Plan finansowy wydatkow budzetu Gmlny Jedlina-Zdroj na 2013r. ^ orsi'55 269

JEDLINA-ZDROJ ul Poznartska 2 Plan finansowy wydatkow budzetu Gmlny Jedlina-Zdroj na 2013r. ^ orsi'55 269 URZ^D MIASTA JEDLINA-ZDROJ ul Poznartska 2 Plan finansowy wydatkow budzetu Gmlny Jedlina-Zdroj na 2013r. ^ orsi'55 269 Zalqcznik Nr 2 do Zarz^dzenia Nr 1/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdroj z dnia 9 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI 2016-01-07 11:47:08 Strona 1 Razem: 010 01030 01095 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 60095 630 63003 700 70005 100 200 000,00 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów

Układ wykonawczy dochodów Strona 1 RAZEM ZESTAWIENIE 55 653 404,00 Wydział Finansowy 55 144 264,00 020 Leśnictwo 200,00 02001 Gospodarka leśna 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 200,00 600 Transport i łączność 105

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI 2011-03-03 10:04:10 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 131 974 835,00 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 Izby rolnicze 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Leśnictwo 11 160,00 Gospodarka leśna 11

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI 2015-01-28 12:49:43 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 630 63003 na programy finansowane ze środków z art.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI 2011-11-15 14:04:54 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 na programy finansowane ze środków z art. 5 119 375 317,00 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Izby rolnicze 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 211 rok Dzial Rozdz Zródlo dochodów Planowane dochody (w w tym Ogólem biezace 6 Transport i lacznosc 2 1 1 1 64 Lokalny transport zbiorowy 1 1 1 1 Dotacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V II/48/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 24 kwietnia 2007r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Dz. Rozdz. Parag raf Wyszczególnienie Plan na 2006 rok

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - DOCHODY 2018-11-15 11:29:42 Strona 1 Razem: 010 01095 6630 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0550 0760 0770 710 71035 153 700 000,00 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 552 811 856 250 530 860,20 45,32 Wydatki bieżące 375 254 230 178 579 676,60 47,59 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 184 460 395 93 829 680,61

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo