Wzór- część I. Umowa Nr INF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór- część I. Umowa Nr INF"

Transkrypt

1 Oznaczenie sprawy: ZP JB Załącznik nr 4.1 do SIWZ Miasto Bielsko-Biała, Urząd Miejski w Bielsku-Białej Nr ew. FK... Wzór- część I Umowa Nr INF W dniu... pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej z siedzibą: Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1, Regon: , NIP: , reprezentowanym przez:... - zwanym dalej Zamawiającym, a - zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta Umowa o następującej treści : Przedmiotem Umowy jest: 1) zakup przez Zamawiającego od Wykonawcy następującego sprzętu komputerowego: a) 45 (czterdzieści pięć) zestawów komputerowych tj.:... b) 1 (jeden) notebook typ I, tj.:... c) 5 (pięć) notebooków typ II, tj.:... d) 2 (dwa) notebooki typ III, tj.:... e) 1 (jeden) dysk twardy zewnętrzny, tj.:... f) 5 (pięć) dysków twardych SSD, tj.:... zwanego dalej sprzętem, 2) dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu do siedziby Zamawiającego, 3) zapewnienie przez Wykonawcę udzielenia Zamawiającemu - przez uprawnionych bezterminowych i niewyłącznych licencji na systemy komputerowe zainstalowane w zestawach komputerowych oraz notebookach, o których mowa w pkt. 1 lit. a, b, c, d - zwane dalej systemami, obejmujące: a) system operacyjny dla zestawów komputerowych oraz notebooków typ I i II, tj.:..., b) system operacyjny dla notebooków typ III, tj.:., 4) zapewnienie przez Wykonawcę udzielenia Zamawiającemu - przez uprawnionych bezterminowych i niewyłącznych licencji na programy komputerowe zainstalowane na sprzęcie inne niż określone w pkt 3 - zwane dalej oprogramowaniami, 5) zapewnienie przez Wykonawcę możliwości bezpłatnego pobierania przez Zamawiającego od Licencjodawców nowych wersji systemów i oprogramowań. 2. Szczegółowe parametry i wymagania dotyczące sprzętu, systemów i oprogramowań określone zostały w OPZ wymagania minimalne - cz I stanowiącym załącznik nr 6.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zakup sprzętu będzie odbywał się według następujących zasad: 1) w terminie do dnia...; 2) według cen zawartych w ofercie Wykonawcy; 3) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych po dostarczeniu partii sprzętu, na podstawie Protokołu odbioru częściowego podpisanego przez obie Strony; 4) potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy jest Protokół odbioru końcowego podpisany przez obie Strony; Strona 1 z 5

2 5) Zamawiający zastrzega sobie - przed dokonaniem odbiorów częściowych lub odbioru końcowego - prawo sprawdzenia każdej sztuki sprzętu pod względem posiadania parametrów i właściwości, które były oceniane w ramach kryteriów oceny ofert, 6) w przypadku, o którym mowa w pkt. 5, Zamawiający wystawi dokument potwierdzający dostarczenie sprzętu, a odbiór tego sprzętu dokonany zostanie w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia wystawienia w/w dokumentu, 7) sprzęt dostarczany będzie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego przez wyznaczone przez Zamawiającego osoby Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości sprzętu, systemów i oprogramowań, przy czy okresy odpowiedzialności Wykonawcy z tych tytułów dłuższe są o 3 (trzy) miesiące: 1) w przypadku sprzętu - od okresów gwarancji jakości udzielonych przez producentów sprzętu, określonych w ust. 2, 2) w przypadku systemów i oprogramowań - od okresów gwarancji jakości udzielonych przez producentów sprzętu, na którym systemy i oprogramowania zostały zainstalowane. 2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu bezpłatną realizację przez producentów sprzętu zobowiązań wynikających z udzielonych przez nich gwarancji jakości sprzętu przez okres: 1) dla zestawów komputerowych - lat, 2) dla notebooka typ I - lat, 3) dla notebooków typ II -... lat, 4) dla notebooków typ III -.. lat, 5) dla dysku twardego zewnętrznego - lat, 6) dla dysków twardych SSD - lat, - licząc od dnia sporządzenia Protokołu odbioru końcowego, którym mowa w 2 pkt Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu bezpłatną realizację przez producentów systemów i oprogramowań zobowiązań wynikających z udzielonych przez nich gwarancji jakości systemów i oprogramowań, przez okres określony w udzielonych przez nich gwarancjach jakości. 4. Wykonawca zapewnia, że zobowiązania z tytułu gwarancji jakości sprzętu realizowane będą przez autoryzowany serwis producentów sprzętu, w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w godzinach 8:00 17:00, z zastrzeżeniem ust. 7, i obejmować będą: 1) usuwanie lub naprawę awarii - w terminie.dni od zgłoszenia, 2) wymianę sprzętu na zasadach określonych w ust. 5, 3) prawo do bezpłatnego pozostawiania uszkodzonych dysków twardych u Zamawiającego. 5. W przypadku sprzętu, który był już trzykrotnie naprawiany z powodu tej samej awarii, względnie w przypadku takich wad sprzętu, które nie nadają się do usunięcia, a gwarancja udzielona przez producenta sprzętu nie przewiduje w takich sytuacjach wymiany sprzętu lub, gdy awaria dotyczy systemów lub oprogramowań zainstalowanych na tym sprzęcie, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu - w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania od Zamawiającego takiego żądania - na sprzęt o identycznych lub wyższych parametrach. 6. W przypadkach, gdy gwarancja jakości udzielona przez producentów systemów i oprogramowań: 1) nie przewiduje usuwania lub naprawy awarii, 2) wymiany systemów i oprogramowań, 3) jest krótsza od okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę, tj. krótsza od okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany systemów lub oprogramowań - w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiającego takiego żądania - na systemy i oprogramowania o identycznych lub wyższych parametrach (wraz z zainstalowaniem tych systemów i oprogramowań na sprzęcie), przy czym jeżeli wymiana ta wymaga równoczesnej wymiany sprzętu, to zostanie on wymieniony na sprzęt o identycznych lub wyższych parametrach. 7. W razie konieczności naprawy sprzętu w punkcie serwisowym producenta sprzętu lub Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować na czas naprawy w terminie 3 (trzech) dni od dnia zgłoszenia Strona 2 z 5

3 awarii sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach, przy czym zobowiązanie to nie dotyczy dysków twardych, które podlegać mogą wyłącznie naprawie lub wymianie w siedzibie Zamawiającego. 8. Zamawiający ma obowiązek stosować się do zaleceń producentów zawartych w kartach gwarancyjnych, instrukcjach technicznych dołączonych do sprzętu, systemów i oprogramowań. 9. Wykonawca zobowiązuje sie ponieść wszelkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości sprzętu, systemów i oprogramowań Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy za łączną cenę... zł netto, tj.:.. zł (słownie:..) brutto. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności koszty transportu, dojazdów, udzielenia licencji oraz wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości sprzętu, systemów i oprogramowań, itp. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu odbioru częściowego lub Protokołu odbioru końcowego, tzn. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania płatności częściowych. 4. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego 1. Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za kontakty wynikające z realizacji Umowy 1) ze strony Zamawiającego -., 2) ze strony Wykonawcy Zmiana osób, których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany Umowy, przy czym wymaga niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia drugiej Strony Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% łącznej ceny brutto, o której mowa w 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki: 1) w wykonaniu przedmiotu Umowy (w stosunku do terminu ustalonego w 2 pkt 1), 2) w naprawie sprzętu w siedzibie Zamawiającego (w stosunku do terminu ustalonego w 3 ust. 4 pkt 1), 3) w dostarczeniu i zainstalowaniu sprzętu zastępczego (w stosunku do terminu ustalonego w 3 ust. 7), 4) w naprawie sprzętu w serwisie producenta sprzętu lub Wykonawcy (naprawa nie może trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego sprzętu do naprawy), 5) w wymianie sprzętu, systemów lub oprogramowań (w stosunku do terminów ustalonych w 3 ust. 5 i 6). 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej ceny brutto, o której mowa w 4 ust. 1, za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 3. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia, a wysokość tych kar i termin zapłaty ustalany będzie przez Zamawiającego w nocie księgowej. 4. Zamawiający ma prawo do naliczania i obciążania Wykonawcy karą umowną za zwłokę sukcesywnie, przed zakończeniem okresu zwłoki. 5. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, tzn. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę wzajemnych rozliczeń. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, na ogólnych zasadach określonych w art. 471 KC. Strona 3 z 5

4 7. 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% łącznej ceny brutto wskazanej w 4 ust. 1, tj. w kwocie zł (słownie:....), w formie. 2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione: 1) co do kwoty.. zł (70% zabezpieczenia) w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu, odbioru końcowego, 2) co do kwoty.. zł (30% zabezpieczenia) nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy Wykonawca nie może bez pisemnej i uprzedniej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania, tak w okresie obowiązywania Umowy, jak również po jej zakończeniu, tajemnicy, co do wszystkich danych pozyskanych przy wykonywaniu Umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter poufny, dotyczących przedmiotu Umowy. Wszelkie poufne dane pozyskane przy realizacji Umowy, które już nie muszą być przechowywane w postaci papierowej lub jako informacje na komputerach Wykonawcy, zostaną niezwłocznie usunięte. Wszelkie zmiany Umowy. 9. lub uzupełnienia Umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnego aneksu do 10. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 11. Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, tj. art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 12. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z Umowy, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Strona 4 z 5

5 Integralną część Umowy stanowią: 1) Oferta Wykonawcy, w zakresie w jakim nie jest sprzeczna z SIWZ (wraz z załącznikami) oraz nin. Umową. 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami). 3) Zawiadomienie o wyborze oferty. 14. Wykonawca : Zamawiający: Strona 5 z 5

-wzór-część B. Umowa Nr INF

-wzór-część B. Umowa Nr INF Oznaczenie sprawy: ZP.271.2.117.2018.JP Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej INF.271.**.2018 Załącznik nr 4.2 do SIWZ Nr ew. FK... -wzór-część B Umowa Nr INF.272.2018 W dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy INF Umowa Nr...

Znak sprawy INF Umowa Nr... W dniu... pomiędzy: Umowa Nr... Nr ew. FK... Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała Plac Ratuszowy 1, Regon: 000515661, NIP: 547-10-06-080, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - Umowa Nr INF

- WZÓR - Umowa Nr INF W dniu... pomiędzy: - WZÓR - Umowa Nr INF.272...2018 Nr ew. FK.../INF Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej z siedzibą: 43-300 Bielsko- Biała pl. Ratuszowy 1, Regon: 072181741 NIP: 9372686990,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr GO AS

UMOWA nr GO AS wzór nr ew. FK. UMOWA nr GO.272...2019.AS W dniu... 2019 r. pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1, NIP 9372686990, REGON 072181741,

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży materiałów eksploatacyjnych

Umowa sprzedaży materiałów eksploatacyjnych Umowa sprzedaży materiałów eksploatacyjnych W dniu... pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała - Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała Plac Ratuszowy 1, Regon: 000515661 NIP: 547-10-06-080,

Bardziej szczegółowo

Nr ew. FK... WZÓR UMOWA Nr...

Nr ew. FK... WZÓR UMOWA Nr... WZÓR UMOWA Nr... Nr ew. FK... W dniu..... r. pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, plac Ratuszowy 1, NIP: 9372686990, REGON: 072181741, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa wzór sprzedaży materiałów eksploatacyjnych

Umowa wzór sprzedaży materiałów eksploatacyjnych Umowa wzór sprzedaży materiałów eksploatacyjnych W dniu...2017 r. pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała plac Ratuszowy 1, Regon: 072181741 NIP:

Bardziej szczegółowo

o świadczenie usługi dostępu do Internetu

o świadczenie usługi dostępu do Internetu nr ew. FK U M O W A nr. o świadczenie usługi dostępu do Internetu Zawarta w dniu. pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej z siedzibą : 43-300 Bielsko-Biała Plac Ratuszowy 1, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA MGR MW1. ( w z ó r )

UMOWA MGR MW1. ( w z ó r ) Nr ew. FK- /2018/MGR UMOWA MGR.271.12.2018.MW1 ( w z ó r ) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2018 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - nr ew. FK. U M O W A nr.. o świadczenie usługi dostępu do Internetu

- WZÓR - nr ew. FK. U M O W A nr.. o świadczenie usługi dostępu do Internetu INF. 271.12..2016 - WZÓR - nr ew. FK Załącznik nr 7 do SIWZ część B U M O W A nr.. o świadczenie usługi dostępu do Internetu W dniu. pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej z

Bardziej szczegółowo

- W Z Ó R - Umowa Nr INF

- W Z Ó R - Umowa Nr INF - W Z Ó R - Nr ew. FK... Umowa Nr INF.272..2018 W dniu... pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1, Regon: 072181741, NIP: 9372686990,

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- Umowa sprzedaży materiałów eksploatacyjnych Nr INF

-WZÓR- Umowa sprzedaży materiałów eksploatacyjnych Nr INF INF.271.40.2019 -WZÓR- Umowa sprzedaży materiałów eksploatacyjnych Nr INF.272.2019 W dniu... pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała pl. Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. (wzór) Skarbem Państwa reprezentowanym przez...(na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bielska-Białej NR ON...)

UMOWA Nr.. (wzór) Skarbem Państwa reprezentowanym przez...(na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bielska-Białej NR ON...) UMOWA Nr.. (wzór) Zawarta w Bielsku Białej w dniu... 2018r. pomiędzy Zamawiającym Skarbem Państwa reprezentowanym przez...(na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bielska-Białej NR ON...) a Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA MGR SB. dla zadania nr 5 (wzór)

UMOWA MGR SB. dla zadania nr 5 (wzór) Nr ew. FK- 2019/MGR UMOWA MGR.271.12.2019.SB dla zadania nr 5 (wzór) Zawarta w Bielsku Białej w dniu... 2019r. pomiędzy Zamawiającym Skarbem Państwa reprezentowanym przez Pana Waldemara Jędrusińskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ATZ/ / Politechniką Świętokrzyską, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, Kielce, NIP

Umowa nr ATZ/ / Politechniką Świętokrzyską, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, Kielce, NIP Załącznik nr 3 Sporządzona w dniu w Kielcach pomiędzy: Umowa nr ATZ/ / Politechniką Świętokrzyską, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, 25-314 Kielce, NIP- 657-000-97-74 reprezentowaną przez: zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.46.2015.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ ZA.27.9.2018 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu..w Katowicach pomiędzy Górnośląsko Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach 40-053 ul. Barbary 21a, NIP: 6342901873, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA MGR SB. dla zadania nr 4 ( w z ó r )

UMOWA MGR SB. dla zadania nr 4 ( w z ó r ) Nr ew. FK- /2019/MGR UMOWA MGR.271.12.2019.SB dla zadania nr 4 ( w z ó r ) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2019 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. o świadczenie usługi dostępu do Internetu

UMOWA Nr.. o świadczenie usługi dostępu do Internetu Nr Sprawy INF.271.2016 - W Z Ó R Załącznik nr 8 do SIWZ część C Nr. Ew. FK:.. W dniu 2016 r. pomiędzy: UMOWA Nr.. o świadczenie usługi dostępu do Internetu Miastem Bielsko-Biała - Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr GO JŚ

Umowa nr GO JŚ GO.271.4.2012.JŚ wzór umowy załącznik nr 4 do SIWZ nr ew. FK..2012.GO Umowa nr GO.032.2.2012.JŚ W dniu.. 2012 r. pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1, NIP 547-10-06-080,

Bardziej szczegółowo

Umowa wzór sprzedaży materiałów eksploatacyjnych

Umowa wzór sprzedaży materiałów eksploatacyjnych Umowa wzór sprzedaży materiałów eksploatacyjnych W dniu...2018 r. pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1, Regon: 072181741, NIP:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą.

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą. WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2011 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Nr INF na usługi wsparcia

WZÓR. Umowa Nr INF na usługi wsparcia ZP.271.2.47.2019.KC Wzór umowy Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR Nr ew. FK.../INF W dniu. pomiędzy: Umowa Nr INF.272...2019 na usługi wsparcia Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (wzór umowy dla części II)

UMOWA Nr... (wzór umowy dla części II) UMOWA Nr... (wzór umowy dla części II) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2017 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.7.2016.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

- W Z Ó R Nr. Ew. FK:.. UMOWA Nr.. W dniu 2016 r. pomiędzy:

- W Z Ó R Nr. Ew. FK:.. UMOWA Nr.. W dniu 2016 r. pomiędzy: Nr Sprawy INF.271.7.2016 - W Z Ó R Załącznik nr 3 do SIWZ Nr. Ew. FK:.. UMOWA Nr.. W dniu 2016 r. pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała - Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, z siedzibą: 43-300 Bielsko- Biała,

Bardziej szczegółowo

UMOWA MGR GK. ( w z ó r )

UMOWA MGR GK. ( w z ó r ) Nr ew. FK- /2018/MGR UMOWA MGR.271.2.2018.GK ( w z ó r ) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2018 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do siwz Wzór umowy

załącznik nr 3 do siwz Wzór umowy Wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego z siedzibą w Szczecinie... NIP., reprezentowanym przez:..., zwanym w dalszej części Zamawiającym a... z siedzibą w... przy ul...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. (wzór) a.. zwaną w dalszej części umowy wykonawcą reprezentowaną przez:... o następującej treści:

UMOWA Nr.. (wzór) a.. zwaną w dalszej części umowy wykonawcą reprezentowaną przez:... o następującej treści: UMOWA Nr.. (wzór) Zawarta w Bielsku Białej w dniu.2012r. pomiędzy Gminą Bielsko Biała, zwaną w dalszej części umowy zamawiającym reprezentowaną przez:... a.. zwaną w dalszej części umowy wykonawcą reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (wzór umowy dla Części 3)...

UMOWA Nr... (wzór umowy dla Części 3)... UMOWA Nr... (wzór umowy dla Części 3) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2017 r. pomiędzy: Zamawiającym Skarbem Państwa reprezentowanym przez Waldemara Jędrusińskiego (na podstawie pełnomocnictwa Rep.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (wzór umowy dla części I)

UMOWA Nr... (wzór umowy dla części I) UMOWA Nr... (wzór umowy dla części I) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2017 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży nr...

Umowa kupna-sprzedaży nr... Załącznik Nr 3 do SIWZ (wzór) Umowa kupna-sprzedaży nr... zawarta w Kielcach dnia 2017 r. pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.6 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.8.2016.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy dla Części 5)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy dla Części 5) Nr ew. FK- /2017/MGR UMOWA Nr MGR.6840.108.2017.DG (wzór umowy dla Części 5) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2017 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DA

UMOWA Nr MGR DA UMOWA Nr MGR.271.5.2017.DA (wzór umowy dla zadania nr 5) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2017 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DUI/./U/2017/MP/D (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY NR DUI/./U/2017/MP/D (zwana dalej Umową ) Postępowanie nr: BZP.2411.21.2017.JS Załącznik nr 4a do SIWZ WZÓR UMOWY NR DUI/./U/2017/MP/D (zwana dalej Umową ) Zawarta w dniu.2017 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR AS. ( w z ó r )

UMOWA Nr MGR AS. ( w z ó r ) Nr ew. FK- /2019/MGR UMOWA Nr MGR.271.10.2019.AS ( w z ó r ) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu.... 2019 r. pomiędzy: Zamawiającym Skarbem Państwa reprezentowanym przez Pana Waldemara Jędrusińskiego, Zastępcę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA (Wzór) nr../../2014 Umowa zawarta dnia.. 2014 r. w Poznaniu pomiędzy : Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA MGR... (wzór dla części 3)

UMOWA MGR... (wzór dla części 3) Nr ew. FK- /2019/MGR UMOWA MGR.... (wzór dla części 3) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2019 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR MW1. (wzór dla części 4)

UMOWA Nr MGR MW1. (wzór dla części 4) Nr ew. FK- /2019/MGR UMOWA Nr MGR.271.4.2019.MW1 (wzór dla części 4) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu.... 2019 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do siwz Wzór umowy

załącznik nr 3 do siwz Wzór umowy Wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego z siedzibą w Szczecinie... NIP., reprezentowanym przez:..., zwanym w dalszej części Zamawiającym a... z siedzibą w... przy ul...,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. Skarbem Państwa reprezentowanym przez... na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bielska-Białej Nr... z dnia......

UMOWA Nr MGR DG. Skarbem Państwa reprezentowanym przez... na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bielska-Białej Nr... z dnia...... UMOWA Nr MGR.271.36.2016.DG (wzór umowy dla zadania nr 2) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Skarbem Państwa reprezentowanym przez... na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Przedmiot umowy

UMOWA NR Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA NR zawarta w dniu 2018 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w Skierniewicach (96-100) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DUI/./U/2018/MH/D (zwana dalej Umową )

UMOWA NR DUI/./U/2018/MH/D (zwana dalej Umową ) Postępowanie nr BZP.2411.52.2018.JS załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWA NR DUI/./U/2018/MH/D (zwana dalej Umową ) Zawarta w dniu.2018 r pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. a... z siedzibą w..., przy ul...,...pod numerem..., będącym płatnikiem VAT, NIP..., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez.

Umowa Nr.. a... z siedzibą w..., przy ul...,...pod numerem..., będącym płatnikiem VAT, NIP..., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez. Umowa Nr.. W dniu. r. w Warszawie pomiędzy miastem stołecznym Warszawą - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 70 NIP.. REGON.. zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DA

UMOWA Nr MGR DA UMOWA Nr MGR.271.5.2017.DA (wzór umowy dla zadania nr 9) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2017 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZO-2/2017. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZO-2/2017. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/./2017 /wzór/ zawarta w dniu...2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr INF

- WZÓR - UMOWA nr INF - WZÓR - UMOWA nr INF.272..2016 W dniu... pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1, NIP: 547-10-06-080, REGON: 000515661, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ATZ/ / zwaną dalej Wykonawcą z drugiej strony zawarto umowę o następującej treści:

Umowa nr ATZ/ / zwaną dalej Wykonawcą z drugiej strony zawarto umowę o następującej treści: Załącznik nr 3 Umowa nr ATZ/ / Sporządzona w dniu w Kielcach pomiędzy: Politechniką Świętokrzyską, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, 25-314 Kielce, NIP- 657-000-97-74 reprezentowaną przez: zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach -dotyczy zadania nr 1/2/5/6/7/9/10/11

WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach -dotyczy zadania nr 1/2/5/6/7/9/10/11 ASP-DAT-ZP- /2014 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach -dotyczy zadania nr 1/2/5/6/7/9/10/11 zawarta w Katowicach dnia. roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ nr GM WZÓR

Załącznik Nr 5 do SIWZ nr GM WZÓR Przebudowa koryta potoku Palenica ul. Jagienki / ul. Wielkiego Księcia Witolda km 1+100-1+160 Załącznik Nr 5 do SIWZ Umowa nr GM.271.33.2013 - WZÓR zawarta w dniu... 2013 r. w Bielsku-Białej, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 (WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 Załącznik nr 8 do SIWZ numer sprawy: 39/BA/PN/2014 W dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym, mającym siedzibę w (00-925)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... 2) ) )

UMOWA NR... 2) ) ) UMOWA NR... Zawarta w dniu...2018 r. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR ) ...

UMOWA Nr... (WZÓR ) ... UMOWA Nr... (WZÓR ) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2018 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1, NIP: 9372686990, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../TT/2017

U M O W A N R.../TT/2017 14 Załącznik nr B do SIWZ P R O J E K T U M O W A N R.../TT/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2017

WZÓR UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2017 Strona 1 z 4 WZÓR UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-88/2017 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, posiadającym nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Gołuchów, ul. Lipowa 1, Gołuchów. zwanym dalej Wykonawcą z drugiej strony, reprezentowanym przez:

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Gołuchów, ul. Lipowa 1, Gołuchów. zwanym dalej Wykonawcą z drugiej strony, reprezentowanym przez: RI.271.8.2018 Załącznik nr 9a do SIWZ Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Gołuchów, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Pana Marka Zdunka Wójta Gminy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (wzór umowy)

UMOWA Nr... (wzór umowy) UMOWA Nr... (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2019 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1, NIP: 9372686990,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami.

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami. Zał. nr 5 do SIWZ część I UMOWA nr. zawarta w dniu. roku we Wrześni pomiędzy: Powiatem Wrzesińskim, ul. Chopina 10, 62-300 Września, NIP nr 789-172-68-01, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (wzór umowy)

UMOWA Nr... (wzór umowy) UMOWA Nr... (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2018r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1, NIP: 9372686990,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka Wzór umowy Załącznik Nr 6 Umowa Nr 2/2013 zawarta w Ostrowi Mazowieckiej w dniu.. 2013 roku pomiędzy: Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka NIP: 759-120-46-71,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Umowa nr. zawarta w dniu 2017 roku w Zielonej Górze pomiędzy:

- PROJEKT - Umowa nr. zawarta w dniu 2017 roku w Zielonej Górze pomiędzy: - PROJEKT - Umowa nr zawarta w dniu 2017 roku w Zielonej Górze pomiędzy: LUBUSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra NIP: 107-000-10-57

Bardziej szczegółowo

o świadczenie usługi dostępu do Internetu

o świadczenie usługi dostępu do Internetu nr ew. FK U M O W A nr. o świadczenie usługi dostępu do Internetu zawarta w dniu. w Bielsku-Białej, pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej z siedzibą : 43-300 Bielsko-Biała Plac

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DUI/./U/2017/MP/D (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY NR DUI/./U/2017/MP/D (zwana dalej Umową ) Postępowanie nr: BZP.2411.21.2017.JS Załącznik nr 4c do SIWZ WZÓR UMOWY NR DUI/./U/2017/MP/D (zwana dalej Umową ) Zawarta w dniu.2017 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR ZP/.../2018

PROJEKT UMOWY NR ZP/.../2018 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWY NR ZP/.../2018 Umowa zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr.

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Załącznik nr 8c do SIWZ zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białystoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097

Bardziej szczegółowo

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą".

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą. WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu 2013 roku w Kożuchowie, pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie, przy ul. Moniuszki 7 NIP 925-00-03-346 REGON 970397667 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo