pracodawców w świetle trzech edycji badań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pracodawców w świetle trzech edycji badań"

Transkrypt

1 Obraz sytuacji wśród w d kujawsko-pomorskim pracodawców w świetle trzech edycji badań Spotkanie z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania ankietowego pracodawców w latach w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Toruń, r. Toruń, 27 listopada 2013 r. Joanna Lajstet 1

2 Z drugiej strony czyli co możemy powiedziećo pracodawcy na podstawie wiedzy o tym kogo chce zatrudnić PRACODAWCY PRACOWNICY? ANALIZA: STANOWISK ZAWODÓW KWALIFIKACJI POZIOMU WYKSZTAŁCENIA itd.. 2

3 Co badanie pracodawców w mówi m o kondycji regionalnego rynku pracy? Jakie dane mogą posłużyć do oceny sytuacji pracodawców? w? Popyt na pracę w latach Badanie GUS vs. Badanie pracodawców Urzędy Pracy Dobór próby Struktura pracodawców, czy i jak się zmienia? Weryfikacja planów zatrudnieniowych Jaka branża formułowała najtrafniejsze krótkookresowe prognozy zatrudnienia? Plany zatrudnieniowe a kondycja firm Czy plany zatrudnieniowe pracodawców odzwierciedla ocena kondycji firmy? 3

4 POPYT NA PRACĘ badanie GUS W 2012 r. w województwie powstało nowych miejsc pracy. Było to o 17,4% mniej niżw roku poprzednim. Powstałe w 2012 r. nowe miejsca pracy generował głównie sektor prywatny 87,2%. Podobnie jak w 2011 r. W 2012r. w województwie likwidacji uległo miejsc pracy (w 2011 r ). W porównaniu z rokiem poprzednim liczba zlikwidowanych miejsc pracy zmniejszyła się o 2,1%. BADANIA PRACODAWCÓW badanie WUP w Toruniu Wielkośćplanowanego zatrudnienia w 2012 r. była większa niżw2011 r. (odpowiednio: 3864 osoby i 3097 osób). Podmioty planujące w2012 r. zatrudnienie nowych pracowników należały głównie do sektora prywatnego 87,7%. W 2011 r. 80,2%. W 2012 r. liczba podmiotów planujących zmniejszenie zatrudnienia była większa niż w 2011 r. o 62,8%, liczba osób, które planowano zwolnićbyła większa o 49,2% niżw2011 r. Bilans nowych miejsc pracy i zwolnień wskazuje na utrzymanie zatrudnienia zasadniczo na tym samym poziomie. Z bilansu nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy w badaniu Popyt na pracę GUS wynika, że w 2012 r. utworzono w województwie tylko o 20 miejsc pracy więcej niżzlikwidowano. 4

5 POPYT NA PRACĘ badanie GUS W jednostkach z terenu województwa nowe miejsca pracy w 2012 r. powstały głównie w zakładach prowadzących działalnośćw zakresie: przetwórstwa przemysłowego 27,9% (3688 nowych miejsc), handlu i napraw 20,3% (2674 miejsca), działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej 12,5% (1649 miejsc) budownictwa 10,1% (1331 miejsc). Podobnie było w 2011 r. przetwórstwo przemysłowego 29,8%; handel i naprawy 20,9%; oraz budownictwo 14,9%. BADANIA PRACODAWCÓW badanie WUP w Toruniu Największe zapotrzebowanie na pracowników w 2012 r. zgłaszali pracodawcy z sekcji: przetwórstwoprzemysłowe 42,4% planowanego zatrudnienia ogółem w ankietowanych podmiotach (1639 osób); działalnośćw zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 23,5% (907 osób); budownictwo 10,7% (412 osób). Podobnie było w badaniu z 2011 r. Różnice w wynikach badania Popyt na pracę i badania WUP wynikająz doboru próby wbadaniupracodawców, w której strukturze znalazło sięwięcej podmiotów o zatrudnieniu poniżej 50 osób, a przez to m.in. większy byłudziałpodmiotów z przetwórstwa przemysłowego. 5

6 Dobór r próby Struktura pracodawców, w, czy i jak się zmienia? W 2012 roku odnotowano wzrost liczby odnotowano wzrost liczby podmiotów o 2,0% w stosunku do końca 2011 roku (w kraju wzrost o 2,7%). W I półroczu 2013 r. liczba podmiotów w województwie kujawsko-pomorskim wzrosła o 0,7% (1248 podmiotów) w stosunku do liczby podmiotów na koniec 2012 r. W kraju wzrosła o 1,1% ( podmiotów). W analizowanym okresie w województwie kujawsko pomorskim generalnie nie zmieniała się struktura podmiotów pod względem sektora własności zdecydowana większośćnależała do sektora prywatnego 97% wszystkich zarejestrowanych jednostek. W końcu 2012 r. w województwie kujawsko-pomorskim podmioty duże stanowiły 1,0%, średnie 3,8% małe to pozostałe 95,2%. W końcu 2012 r. najwięcej zarejestrowanych w REGON podmiotów gospodarczych przynależało do sekcji handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. Stanowiły one od 29,8% (w 2009 r.) do 27,5% (w 2012 r.) ogółu podmiotów w danym roku. Następną liczną sekcją było budownictwo. Udział podmiotów z tej sekcji w ogóle podmiotów utrzymywał się na stałym poziomie i wynosił od 11,6% w 2009 r. do 11,8% w 2012 r. Trzecią sekcją pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów było przetwórstwo przemysłowe. Jej udział w ogółem wynosił niezmiennie 9,2% w latach

7 Tabela. Struktura próby według grup wielkości oraz sekcji PKD podmiotów w badaniu zrealizowanym w 2012 r. zrealizowane wywiady próba badawcza zrealizowane wywiady próba badawcza zrealizowane wywiady próba badawcza zrealizowane wywiady Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 8,1% 8,0% 21,6% 20,9% 32,7% 32,4% 23,4% 24,3% Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle próba badawcza 28,3% 28,3% 20,1% 19,9% 10,2% 10,8% 17,4% 16,8% Sekcja P Edukacja 3,4% 3,3% 11,9% 11,5% 16,5% 15,5% 11,9% 11,8% Sekcja F Budownictwo 16,1% 16,4% 14,4% 14,8% 6,0% 6,3% 10,8% 10,5% Sekcja O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 0,2% 0,1% 0,8% 0,8% 10,9% 10,3% 5,5% 5,9% Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 4,5% 4,5% 3,7% 2,7% 6,9% 6,8% 5,5% 5,4% Sekcja S Pozostała działalność usługowa 6,6% 5,7% 3,1% 5,6% 0,8% 1,6% 2,9% 3,4% Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 6,4% 6,7% 3,7% 3,7% 1,6% 1,5% 3,4% 3,2% Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa 5,4% 6,3% 2,1% 2,4% 1,6% 1,9% 2,8% 3,0% Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Działalność związana z zakwaterowaniem Sekcja I i usługami gastronomicznymi 3,4% 2,9% 3,5% 3,5% 2,9% 2,5% 3,2% 2,8% 3,9% 3,9% 5,1% 5,2% 0,9% 0,7% 2,8% 2,4% Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2,4% 2,0% 2,1% 2,1% 2,0% 2,3% 2,2% 2,2% Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3,7% 3,9% 0,2% 0,5% 1,4% 1,4% 1,7% 1,7% Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 2,2% 2,4% 1,8% 1,6% 1,2% 1,3% 1,6% 1,6% Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1,3% 1,5% 1,6% 1,9% 1,3% 1,3% 1,4% 1,5% Sekcja J Informacja i komunikacja 3,6% 3,9% 1,0% 0,9% 0,4% 0,7% 1,4% 1,5% Sekcja E Sekcja D Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0,4% 0,1% 2,5% 1,6% 1,5% 1,6% 1,5% 1,3% 0,2% 0,1% 0,4% 0,1% 0,8% 0,9% 0,5% 0,5% Sekcja B Górnictwo i wydobywanie 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 7 0,2% Ogółem Sekcja PKD Grupa wielkości podmiotu małe średnie duże ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

8 Tabela. Podmioty gospodarki narodowej w województwie kujawskopomorskim według sekcji PKD w okresie od 2009 r. do I pół r. Sekcja PKD 2007 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle zmiana liczba podmiotów w % 2012 do I pólrocze 2013 I pół ,1 Budownictwo ,5 Przetwórstwo przemysłowe ,7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,6 Transport i gospodarka magazynowa ,8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,1 Pozostała działalność usługowa ,1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,6 Edukacja ,0 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ,3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi , ,6 Informacja i komunikacja ,4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,4 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych , , ,1 Górnictwo i wydobywanie ,7 Orgnizacje i zespoły eksterytorialne ,0 Ogółem ,7 8

9 Gospodarka regionalna potencjał województwa Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle - Według danych GUS od 2009 r. sekcja obejmowała prawie 30% wszystkich podmiotów, jednakże w kolejnych latach odnotowywano w tym zakresie spadek. W końcu 2012 r. podmioty w tej sekcji stanowiły 27,5% wszystkich podmiotów w województwie. Na koniec 2011 r. pracowało w niej 16,1% zatrudnionych w województwie kujawsko-pomorskim (o 0,5 pkt. proc. mniej niż na koniec 2010 r.). Budownictwo - W 2010 r. nastąpił wzrost liczby podmiotów o 3,6%, w 2011 r. wskaźnik wzrostu liczby podmiotów wyniósł 0,3%. W końcu 2012 r. podmioty w tej sekcji stanowiły 11,8% wszystkich podmiotów w województwie. Wiązało się to również ze wzrostem liczby pracujących na koniec 2011 r. o 5,4% w porównaniu z końcem 2010 r. W sekcji budownictwo pracowało 6,7% wszystkich pracujących wwojewództwiekujawsko-pomorskim na koniec 2011 r. Przetwórstwo przemysłowe Na koniec 2011 r. pracujący w tej sekcji stanowili zgodnie z danymi GUS 21,2% wszystkich pracujących w województwie. Od 2009 r. nie zaobserwowano większych zmian w liczbie pracujących w tej sekcji. Na koniec 2012 r. należące do niej podmioty stanowiły 9,2% podmiotów ogółem w województwie kujawsko-pomorskim. Przetwórstwo przemysłowe było trzecią sekcją pod względem udziału w liczbie podmiotów ogółem. Z danych GUS wynika, że liczba podmiotów w sekcji w 2011 r. względem 2010 r. zmniejszyła sięo 0,8%. 9

10 Co nam mówi m analiza powodów w zatrudnienia? Potencjalni pracodawcy? Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 46,9% rozwój firmy, 15,0% wzrost popytu na produkty i usługi, 24,9% uzupełnienie braków kadrowych Budownictwo 30,0% rozwój firmy, 14,3% wzrost popytu na produkty i usługi, 44,0% tymczasowe zwiększenia zatrudnienia Przetwórstwo przemysłowe 35,4% rozwój firmy, 25,6% wzrost popytu na produkty i usługi, 27,9% tymczasowe zwiększenia zatrudnienia 10

11 Plany pracodawców w związane zane z zatrudnieniem (perspektywa krótkookresowa do końca roku) Weryfikacja planowanych zmian w zatrudnieniu: Pracodawcy w połowie 2011 roku przewidywali wzrost zatrudnienia do końca 2011 roku o 1,2% (2257 osób) wyniki badania zrealizowanego rok później wskazująna rzeczywistywzrost zatrudnienia ogółem o 0,8% (1371 osób). Pracodawcy w połowie 2012 r. przewidywali wzrost zatrudnienia do końca 2012 r. o 1,5% (2477 osób), wyniki badania zrealizowanego rok później wskazują, że prognozy się nie potwierdziły a firmy odnotowały spadek zatrudnienia ogółem o 2,4% (3974 osoby). 11

12 Weryfikacja planów w zatrudnieniowych Wybrane sekcje, w których zmiany w zatrudnieniu były ZBIEŻNE z prognozami P edukacja (prognozowano spadek > był spadek) H transport i gospodarka magazynowa (prognozowano wzrost > był wzrost) N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (prognozowano wzrost > był wzrost) J informacja i komunikacja (prognozowano wzrost > był wzrost) Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna (prognozowano wzrost > był wzrost) Wybrane sekcje, w których prognozy się NIE POTWIERDZIŁY C przetwórstwo przemysłowe (prognozowano wzrost > był spadek) G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (prognozowano wzrost > był spadek) F budownictwo (prognozowano wzrost > był spadek) M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (prognozowano wzrost > był spadek) E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (prognozowano wzrost > był spadek) 12

13 Weryfikacja planów w zatrudnieniowych prognozowana zmiana w zatrudnieniu do końca 2012 r. (badanie z 2012 r.) 24,8% faktyczna zmiana w zatrudnieniu między końcem 2011 r. a końcem 2012 r. (badanie z 2013 r.) 11,5% 1,1% 1,9% 0,5% 1,1% 0,8% 0,4% 3,8% 0,7% 1,2% 0,6% 1,2% 0,2% 1,7% 0,7% 2,1% -0,9% 0,8% 0,3% 0,5% 1,8% 0,4% 0,9% 3,3% H O N Q J K M L G A I P E R S C D F B -1,5% -1,8% -1,9% -2,1% -2,7% -2,8% -0,1% -2,6% -3,3% -5,4% -6,1% -7,1% SEKCJA A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo SEKCJA B górnictwo i wydobywanie SEKCJA C przetwórstwo przemysłowe SEKCJA D wytwarzanie i zaopatrywanie w energięelektryczną, gaz, gorącąparęwodną, gorącąwodęi powietrze do układów klimatyzacyjnych SEKCJA E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją SEKCJA F budownictwo SEKCJA G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle SEKCJA H transport i gospodarka magazynowa SEKCJA I działalnośćzwiązana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi sekcje PKD SEKCJA J informacja i komunikacja SEKCJA K działalność finansowa i ubezpieczeniowa SEKCJA L działalność związana z obsługą rynku nieruchomości SEKCJA M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna SEKCJA N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca SEKCJA O administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne SEKCJA P edukacja SEKCJA Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna SEKCJA R działania związane z kulturą, rozrywką i rekreacją SEKCJA S pozostała działalność usługowa 13-9,4%

14 Plany zatrudnieniowe a kondycja firm wzrost zatrudnienia Weryfikując nastroje pracodawców w 2012 r. z faktyczną zmianą zatrudnienia między 2011 i 2012 r. poddano analizie podmioty prywatne. Pracodawcy z sektora prywatnego odpowiadali na pytania dotyczące oceny kondycji branży i firmy za 12 miesięcy. Sprawdzono, czy oceny te miały odzwierciedlenie w zmianach w zatrudnieniu w danej sekcji. W sekcjach, w których wystąpił wzrost zatrudnienia (informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca) ponad połowa pracodawców oceniła, że sytuacji branży będzie dobra lub raczej dobra. W sekcji, w której wystąpił największy wzrost zatrudnienia transport i gospodarka magazynowa (w podmiotach prywatnych wzrost zatrudnienia wyniósł 8,7%) 43,2% pracodawców oceniło, że kondycja branży będzie dobra, a prawie 40%, że będzie podobna do obecnej. 14

15 Plany zatrudnieniowe a kondycja firm - kiedy planowany był spadek zatrudnienia W przypadku sekcji, w których odnotowano spadek zatrudnienia, jak w budownictwie, (w podmiotach prywatnych nastąpiłspadek zatrudnienia o 8,3%) w 2012 r. prawie połowa pracodawców odpowiedziała, że kondycja branży nie ulegnie zmianie. Najgorzej oceniły przyszłą kondycję branży podmioty z sekcji edukacja. 10% pracodawców wskazał na lepszą kondycjębranży, a na lepsząkondycjęfirmy tylko 3%. Subiektywne oceny kondycji branży formułowane przez pracodawców mogą być wskazówką co do sytuacji na rynku pracy. Należy do nich jednak podchodzićz ostrożnością. 15

16 Badanie ankietowe pracodawców trzyletnie doświadczenia Podsumowanie i wnioski z realizacji 16

17 Badania pracodawców realizacja badania ( r.) Każdego roku wywiady kwestionariuszowe z lokalnymi pracodawcami realizowane były przez pracowników powiatowych urzędów pracy w II kwartale roku. Forma realizacji wywiadów: Ponad 90% stanowiły wywiady bezpośrednie, pozostałe wywiady zrealizowano poprzez wywiady telefoniczne, ankiety pocztowe tradycyjne oraz elektroniczne. Dzięki temu, badania pracodawców pozwalały na: Rozwój współpracy PUP z lokalnymi pracodawcami dostosowanie wsparcia do realnych potrzeb. Wiarygodna i rzetelna informacja jest uzyskiwana dzięki cykliczności badania, niezmiennym narzędziom oraz aktualności wyników. 17

18 Badania pracodawców próba badawcza ( r.) Dobór próby do badania pracodawców był celowy. W 2013 roku (podobnie jak w 2011 i 2012 roku) uwzględniono podmioty gospodarcze ze wszystkich grup wielkości. Struktura próby została tak skonstruowana, aby w znacznym stopniu odzwierciedlać strukturę sekcji PKD województwa kujawsko-pomorskiego w poszczególnych grupach wielkości przedsiębiorstw. Łącznie w latach zrealizowano 5954 wywiady: 2049 wywiadów w 2011 r.; 2031 wywiadów w 2012 r.; 1874 wywiady w 2013 r. 18

19 Plany pracodawców w związane zane z zatrudnieniem (perspektywa krótkookresowa do końca roku) Wykres. Liczba podmiotów planujących zatrudnienie pracowników do końca roku oraz planowana liczba osób do zatrudnienia 19

20 Plany pracodawców w związane zane z zatrudnieniem (perspektywa krótkookresowa do końca roku) Liczba podmiotów, które planowały do końca 2013 roku zatrudnić pracowników wyniosła 433 (23,1% ankietowanych podmiotów). Planowano zatrudnienie 3336 osób (liczba ta stanowiła 2,1% zatrudnienia ogółemw ankietowanych podmiotach na koniec 2012 roku). W 2012 roku liczba podmiotów planująca zatrudnienie wyniosła 496 (24,4% ankietowanych podmiotów). Planowano zatrudnienie 3864 osób (liczba ta stanowiła 2,2% zatrudnienia ogółem). W 2011 roku liczba podmiotów planujących zwolnienia była największa 506 (24,7% ankietowanych podmiotów). Planowano zatrudnić 3097 osób, liczba ta stanowiła 1,6% zatrudnienia ogółem. 20

21 Plany pracodawców w związane zane z zatrudnieniem (perspektywa krótkookresowa do końca roku) Najczęściej, jako powódplanowanego zatrudnieniawskazywano rozwój firmy. W 2011 roku dotyczyłon 31,4% planowanych do zatrudnienia osób. W 2012 roku na ten sam powód zatrudnienia odnotował33,4% wskazań, a w 2013 roku 32,2% wskazań. Należy jednak podkreślić, że w skład planowanej do zatrudnienia liczby osób wchodziły etaty związane z: uzupełnieniem braków kadrowych 26,8% wskazańw 2011 roku, 8,6% w 2012 roku oraz 12,9% w 2013 roku; wzrostem popytu na produkty i usługi 22,0% wskazańw 2011 roku, 21,7% w 2012 roku oraz 21,4% w 2013 roku; tymczasowym zwiększeniem zatrudnienia 18,0% wskazańw 2011 roku, 21,0% w 2012 roku oraz 24,3% w 2013 roku. 21

22 Plany pracodawców w związane zane z zatrudnieniem (perspektywa krótkookresowa do końca roku) Wykres. Liczba podmiotów planujących zwolnienia pracowników do końca roku oraz planowana liczba osób do zwolnienia Skala planowanych zwolnień w 2012 roku była największa, 158 podmiotów (7,8%) planowało zmniejszenie zatrudnienia, łącznie o 1254 osoby (co stanowiło 0,7% łącznej liczby osób zatrudnionych w podmiotach podlegających ankietyzacji). Najczęściej wskazywanym powodem planowanego zwolnienia był sezonowy charakter pracy. W 2011 roku było to aż 42,8% wskazań, w 2012 roku 31,4% wskazań, a w 2013 roku 33,0% wskazań. 22

23 Plany pracodawców w związane zane z zatrudnieniem (perspektywa krótkookresowa do końca roku) Bilans planowanych zmian w zatrudnieniu Porównano liczby planowanych zwolnieńz planowanym zatrudnieniem do końca roku. We wszystkich badanych latach bilans planowanych zmian byłdodatni, pracodawcy przewidywali wzrost zatrudnienia. Wykres. Planowany wzrost zatrudnienia w osobach oraz udziałplanowanegowzrostu w zatrudnieniu ogółem na koniec roku poprzedzającego badanie wzrost w zatrudnieniu 3368 liczba osób ,2% 2,0% 1,8%

24 Plany pracodawców w związane zane z zatrudnieniem (Najczęściej poszukiwane przez pracodawców w województwie kujawskopomorskim zawody w latach ) Plany zatrudnienia najczęściej wiązały się z zatrudnieniem osób w takich zawodach jak: robotnik budowlany 162 policjant służby prewencji 114 ślusarz 108 sprzedawca 106 monter sprzętu radiowego i telewizyjnego 100 szwaczka 99 robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 94 tapicer 90 kierowca samochodu ciężarowego 87 magazynier 76 sprzątaczka biurowa 318 robotnik gospodarczy 285 robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 258 pracownik ochrony fizycznej I stopnia 219 pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 177 robotnik budowlany 102 ślusarz 96 sprzedawca 88 cukiernik 68 szwaczka 65 robotnik gospodarczy 299 robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 262 pakowacz 210 pracownik ochrony fizycznej I stopnia 120 pozostali pracownicy przy pracach prostych 109 robotnik budowlany 104 pracownik ochrony fizycznej bez licencji 100 sprzedawca 85 szwaczka 74 pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 70 24

25 Badania pracodawców w ( r.) podsumowanie Wielkość planowanego zatrudnienia w 2012 roku była najwyższa z całego okresu ankietyzacyjnego i wyniosła 3864 osoby. W porównaniu do roku 2011 i 2013 było to odpowiednio o 767 i 528 osób więcej. Najczęstszym powodem planowanego zatrudnienia był rozwój firmy. W przeprowadzonym badaniu powód ten wskazało ok. 33% ankietowanych. Podmioty planujące w 2013 roku zatrudnienie nowych pracowników należały głównie do sektora prywatnego 74,3%. W 2012 roku było to odpowiednio 76,1%, a w 2011 roku 77,7%. W 2013 roku liczba podmiotów planujących zmniejszenie zatrudnienia była mniejsza niż w roku ubiegłym (odpowiednio: 144 podmioty w 2012 roku i 158 w 2013 roku). W 2011 roku liczba ta kształtowała się na poziomie 97 podmiotów. Najwięcejosób planowano zwolnićw 2012 roku 1254 osoby czyli o 414 osób więcej niż w 2011 roku i o 85 więcej niżw 2013 roku. Najczęstszym powodem planowanego zwolnienia byłsezonowy charakter pracy od 42,8% w 2011 roku do 31,4% w 2012 roku. Bilans planowanych zmian w zatrudnieniu był dodatni we wszystkich latach, w których przeprowadzano ankietyzację. Największy wzrost zatrudnienia przewidywano w 2012 roku. Łącznie podmioty planowały zwiększenie zatrudnienia o ok. 2,6 tys. osób. Weryfikacja planów pracodawców w 2013 roku pokazała jednak, że pomimo planowanego wzrostu zatrudnienia pracodawcy odnotowali spadek liczby zatrudnianych osób. 25

26 Badania pracodawców Co nowego w 2013 r.? Potrzeby pracodawców planowana współpraca z PUP Badanie panelowe Zatrudnienie osób niepełnosprawnych 26

27 Potrzeby pracodawców planowana współpraca praca z PUP dane z badania z 2013 r. Spośród wszystkich pracodawców województwa kujawsko pomorskiego biorących udział w badaniu (1874 pracodawców) 1267 (67,6%) zadeklarowało chęć współpracy z powiatowymi urzędami pracy. Pozostali pracodawcy 607 (32,4%) nie zamierzali korzystać z usług powiatowych urzędów pracy. Potrzeby pracodawców w zakresie współpracy z powiatowymi urzędami pracy wyglądały następująco: Pośrednictwo pracy 847 pracodawców (66,8% planujących współpracę). Korzystanie z form niezatrudnieniowych (np. staże, prace społecznie użyteczne) wskazało na nią780 pracodawców (61,6%) spośród wszystkich pracodawców planujących współpracę. Subsydiowane formy zatrudnienia 381 pracodawców (30,1% pracodawców planujących współpracę). Szkolenie pracowników 94 pracodawców (7,4% planujących współpracę). Poradnictwo zawodowe wybrało 31 pracodawców (2,4% planujących współpracę). Inne formy współpracy 11 pracodawców (0,9% planujących współpracę). 27

28 Badanie panelowe pracodawców W 2013 r. w odniesieniu do 2012 r., wielkość próby ogółem była mniejsza o 7,7%. W poszczególnych podregionach różnice były zbliżone, największa wystąpiła w podregionie bydgosko toruńskim 8,2%, następnie w podregionie grudziądzkim 8,0%. W podregionie włocławskim próba była mniejsza o 6,9%. Podmioty, które nie zostały przankietowane Wśród 157 podmiotów, z którymi nie przeprowadzono wywiadów znalazły się 72 podmioty, które zaprzestały swojej działalności, 26 podmiotów zostało zawieszonych, 47 odmówiło udziału w badaniu, w pozostałych 12 przypadkach podmioty zmieniły swoją siedzibę dane kontaktowe lub, które przekształciły się w inne podmioty. 28

29 Zatrudnienie osób b niepełnosprawnych nosprawnych W badaniu przeprowadzonym w 2013 r. zapytano pracodawców o poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych kobiet. Podmioty biorące udział w badaniu zatrudniały pod koniec 2012 r osób niepełnosprawnym (7,5% wszystkich zatrudnionych), w tym 4668 niepełnosprawnych kobiet (38,5% wśród osób niepełnosprawnych). Sektor własności Osoby niepełnosprawne stanowiły 9,9% zatrudnionych w sektorze prywatnym i 2,8% w sektorze publicznym. Wśród niepełnosprawnych, prawie 60% w sektorze publicznym stanowiły kobiety. 29

30 Zatrudnienie osób b niepełnosprawnych nosprawnych 64,5% zatrudnionych w sekcji N działalnośćw zakresie usług administrowania i działalnośćwspierająca stanowiły osoby niepełnosprawne. Udziałniepełnosprawnych kobiet w tej sekcji wyniósł15,6%. Najmniejszy procent osób niepełnosprawnych odnotowano w sekcji B górnictwo i wydobywanie (0,3%) oraz w sekcji H transport i gospodarka magazynowa (0.4%). 30

31 Udziałosób niepełnosprawnych i niepełnosprawnych kobiet według sekcji PKD w podmiotach biorących udział w badaniu (stan w dniu r.) N I C G L R O Q S J M F E A K D P H 6,8% 3,1% 7,4% 2,4% 5,4% 1,9% 5,3% 2,0% 3,9% 2,2% 3,9% 2,9% 3,7% 2,5% 3,5% 1,5% 3,2% 1,6% 2,9% 0,8% 2,6% 0,6% 2,4% 0,5% 1,9% 1,6% 1,7% 0,3% 1,3% 0,7% 1,2% 0,4% 1,1% 11,9% 15,6% udział niepełnosprawnych kobiet w zatrudnionych ogółem w końcu 2012 r. udział osób niepełnosprawnych w zatrudnionych ogółem w końcu 2012 r. Schemat klasyfikacji PKD 2007: SEKCJA A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo SEKCJA B górnictwo i wydobywanie SEKCJA C przetwórstwo przemysłowe SEKCJA D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, gorącą parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych SEKCJA E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją SEKCJA F budownictwo SEKCJA G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle SEKCJA H transport i gospodarka magazynowa SEKCJA I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi SEKCJA J informacja i komunikacja SEKCJA K działalność finansowa i ubezpieczeniowa SEKCJA L działalność związana z obsługą rynku nieruchomości SEKCJA M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna SEKCJA N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca SEKCJA O administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne SEKCJA P edukacja SEKCJA Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna SEKCJA R działania związane z kulturą, rozrywką i rekreacją SEKCJA S pozostała działalność usługowa 64,5% B 0,3% 0,0% 31

32 Plany zatrudnieniowe w sekcji działalnośćw zakresie usług administrowania i działalność w latach według zawodów Ogółem 1973 osoby Sprzątaczka biurowa 464 osoby Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 345 osób Technik ochrony fizycznej osób i mienia 199 osób Robotnik gospodarczy 160 osób Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 140 osób Pozostali pracownicy przy pracach prostych 97 osób Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 70 osób Pozostali pracownicy usług ochrony 60 osób Portier 57 osób Telemarketer 50 osób 32

33 WUP w Toruniu Wydział Badań i Analiz tel:

Badania pracodawców realizacja badania (2011 2013 r.)

Badania pracodawców realizacja badania (2011 2013 r.) Obraz rynku pracy oczami kujawsko-pomorskich pracodawców w świetle trzech edycji badań Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17 grudnia 2013 r. Joanna Lajstet Badania pracodawców

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawskopomorskim

Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawskopomorskim Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawskopomorskim w 2011 roku Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizacj cję badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców. województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców. województwa kujawsko-pomorskiego Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Seminarium dotyczące realizacji projektu systemowego Rynek Pracy pod Lupą Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Toruń, 15 czerwca 2012 r. O badaniu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Badanie pracodawców realizacja i wyniki

Badanie pracodawców realizacja i wyniki Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Badanie pracodawców realizacja i wyniki Toruń, 12 grudnia 2012 r. Tytułem

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2012 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE 2016 RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE Uwagi metodologiczne: Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014 r. Źródło: GUS Źródło: GUS 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 roku

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 roku Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 roku Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym Raport Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym Raport Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-

Bardziej szczegółowo

Realizacja i wyniki badania ankietowego lokalnych pracodawców Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

Realizacja i wyniki badania ankietowego lokalnych pracodawców Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy Realizacja i wyniki badania ankietowego lokalnych pracodawców Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania ankietowego pracodawców w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO l.p WSKAŹNIK 28 29 2 2 22 Średnie roczne tempo wzrostu PKB. dynamika produktu krajowego brutto ogółem, rok poprzedni= 6,4 PKD 2

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim

Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim 2009-2016 Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu pochodzą z raportu Urzędu Statystycznego w Krakowie pn. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. II CZĘŚĆ Gdańsk, październik 2008 r. Raport opracowano w Zespole Badań, Analiz i Informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014 r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1 Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 13,2 13,2 12,0

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu styczeń 2012 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu styczeń 2012 r. Projekt systemowy WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

BADANIE ANKIETOWE PRACODAWCÓW KLUCZOWYCH BRANŻ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2014 ROKU

BADANIE ANKIETOWE PRACODAWCÓW KLUCZOWYCH BRANŻ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2014 ROKU BADANIE ANKIETOWE PRACODAWCÓW KLUCZOWYCH BRANŻ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2014 ROKU Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym RAPORT Z BADANIA ZREALIZOWANEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70 Inwestorzy zagraniczni w 2015 r. W 2015 r. zostało zarejestrowanych 6706 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Oznacza to wzrost o 52,7% w stosunku do rekordowego pod

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

SONDAŻ PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO

SONDAŻ PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO SONDAŻ PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Grudzień 21 r. Projekt systemowy WUP w Toruniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo