Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2015

2 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z r. Źródło: GUS Źródło: GUS

3 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Stopa bezrobocia 13,4% 13,3% 11,5% 11,3% 6,6% 5,7% Polska pomorskie Miasto Gdańsk Wielkość bezrobocia w 2014 roku

4 2. Napływy bezrobotnych W 2014 roku zarejestrowano ogółem osoby bezrobotne z miasta Gdańska, a więc zanotowano spadek liczby osób zarejestrowanych w stosunku do analogicznego okresu o 2590 osób, czyli 12,6%. Napływy bezrobotnych w mieście Gdańsk Zwolnienia grupowe W 2014 r. PUP w Gdańsku przyjął 32 zgłoszenia zakładów pracy zlokalizowanych w mieście Gdańsku zamierzających dokonać zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników Liczba zakładów pracy zgłaszających zwolnienia grupowe

5 Zgłoszone zwolnienia pracowników miały obejmować 303 osoby, faktycznie pracę utraciło 231 osób. 4. Pośrednictwo pracy 4.1. Oferty pracy W 2014 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku zgłoszono 9593 wolne miejsca pracy z miasta Gdańsk. Liczba pozyskanych ofert pracy z miasta Gdańsk w 2014 roku W 2014 roku w mieście Gdańsku najbardziej poszukiwanymi zawodami były: Najczęściej poszukiwane przez pracodawców zawody to: bez kwalifikacji zawodowych sprzedawca monter kadłubów okrętowych spawacz malarz konstrukcji i wyrobów metalowych robotnik budowlany magazynier przedstawiciel handlowy kucharz szlifierz metali monter konstrukcji stalowych doradca klienta

6 kierowca samochodu ciężarowego kierowca samochodu ciężarowego ekspedient Wolne miejsca pracy zgłoszone do PUP w Gdańsku wg branż w okresie od r. Lp. Nazwa branży Ilość miejsc pracy 1. Przetwórstwo przemysłowe Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Budownictwo Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochod.,włączając motocykle Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Pozostała działalność usługowa Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Transport i gospodarka magazynowa Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Edukacja Informacja i komunikacja Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 17. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związanaz rekultywacją Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Organizacje i zespoły eksterytorialne Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 0 na własne potrzeby 22. Działalność niezidentyfikowana 0 Razem

7 Oferty pracy zgłoszone do PUP w Gdańsku wg branż w okresie od r. Działalność niezidentyfikowana Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe Organizacje i zespoły eksterytorialne Górnictwo i wydobywanie Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związanaz Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Informacja i komunikacja Edukacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Transport i gospodarka magazynowa Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Pozostała działalność usługowa Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochod.,włączając motocykle Budownictwo Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Przetwórstwo przemysłowe

8 4.2. Pośrednictwo pracy Zakłady pracy, które w 2014 r. zgłosiły najwięcej wolnych miejsc pracy na w mieście Gdańsku: PRO- SERVICE Sp. z o. o. 191 Valeriia Sp. z o. o. 136 "MRIJA" Oleksii Kryvosheiev 132 Amplua sp. z o.o. 110 Konsbud Serwis sp. z o.o. 110 NORD Sławomir Korzonek 103 IMPERIAL MARINE SERVICE ELENA DOBROCZEK 90 SEAKON PAWEŁ KOZIATEK 84 Zakład Zaopatrzenia i Usług Remontowo-Budowlanych CEMEX Sp. z o.o. 82 GALS SP. Z O.O. 80 REMONTOWA SHIPBUILDING S.A 76 NIKA -Iryna Poliakova 70 SM EUROPE LTD Sp. z o. o. 64 BISS GROUP SP. Z O.O. 61 WORK SERVICE S.A Liczba podjęć pracy w 2014 r

9 ZAŁĄCZNIKI

10 7,8% 9,2% 15,9% 13,6% 15,3% 18,5% 18,7% 16,2% 21,4% 21,1% 19,0% 23,3% STRUKTURA BEZROBOCIA Załącznik 1 1. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku) obliczony w pełnych miesiącach. W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy w miesiącach przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni do 1 miesiąca, 1-3 miesięcy, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy, miesięcy oraz powyżej 24 miesięcy. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Procentowy udział osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 2 1 do powyżej 24 Osoby pozostające bez pracy Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 miesiąca ,8% 9,2% 1,4% 1-3 miesięcy ,5% 18,7% 0,2% 3-6 miesięcy ,9% 13,6% -2,2% 6-12 miesięcy ,4% 16,2% -5,3% miesięcy ,1% 19,0% -2,1% powyżej 24 miesięcy ,3% 23,3% 8,0%

11 7,8% 10,8% 12,9% 14,3% 19,0% 18,4% 16,0% 16,3% 19,1% 19,0% 22,3% 24,2% Powyższe dane wskazują, że w porównaniu do r. najbardziej zwiększyła się liczba osób bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (wzrost o 8,0%). Liczba bezrobotnych (2791 osób, z czego 1529 kobiet i 1262 mężczyzn) na dzień 31 grudnia 2014 r. w Mieście Gdańsk pozostawała bez pracy powyżej 24 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych (1103 osoby, w tym 492 kobiety i 611 mężczyzn) pozostawało bez zatrudnienia do 1 miesiąca. 3 Procentowy udział osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 2 1 do powyżej 24 mężczyźni kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych bez pracy w miesiącach liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,8% 7,8% ,0% 18,4% ,9% 14,3% ,0% 16,3% ,1% 19,0% powyżej ,3% 24,2%

12 Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. najwięcej bezrobotnych (753 osoby) pozostawało bez pracy przez okres 1-3 miesięcy i wpisało się w granice wiekowe lata, z czego 456 osób stanowiły kobiety i 297 osób to mężczyźni. Wiek osób bezrobotnych w latach razem Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2014 r. osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM i więcej RAZEM MĘŻCZYŹNI i więcej RAZEM KOBIETY i więcej RAZEM

13 Najwięcej bezrobotnych (762 osoby, z czego 364 kobiety i 398 mężczyzn) pozostawało powyżej 24 miesięcy oraz posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej, a najmniej bezrobotnych (145 osób, w tym 61 mężczyzn i 84 kobiety) było bez pracy do 1 miesiąca i posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Wykształcenie osób bezrobotnych razem Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2014 r. osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM MĘŻCZYŹNI wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM KOBIETY wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM

14 Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 599 osób (w tym 324 kobiety) pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy jednocześnie posiadające staż pracy od 10 do 20 lat, a najmniej bezrobotnych (63 osoby, z czego 14 kobiet i 49 mężczyzn) było bez pracy do 1 miesiąca oraz z co najmniej 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2014 r. Staż pracy osób bezrobotnych razem osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM MĘŻCZYŹNI do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM KOBIETY do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM

15 5,6% 9,7% 7,9% 7,7% 15,3% 15,8% 19,2% 19,6% 22,9% 23,0% 27,2% 26,0% 2. Struktura osób bezrobotnych wg wieku W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wiek przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni w wieku: lata, lata, lata, lata, lat oraz 60 i więcej lat. Procentowy udział osób bezrobotnych wg kategorii wiekowych i więcej Kategorie wiekowe (w latach) Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r ,7% 7,9% -1,8% ,2% 26,0% -1,2% ,9% 23,0% 0,1% ,2% 19,6% 0,4% ,3% 15,8% 0,5% 60 i więcej ,6% 7,7% 2,1%

16 1,3% 6,7% 9,0% 19,5% 17,0% 14,7% 14,8% 21,2% 20,7% 18,6% 24,6% 31,9% Procentowy udział osób bezrobotnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej mężczyźni kobiety Wiek osób bezrobotnych (w latach) liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,7% 9,0% ,5% 31,9% ,2% 24,6% ,7% 18,6% ,0% 14,7% 60 i więcej ,8% 1,3%

17 12,8% 12,3% 21,6% 18,8% 18,6% 22,1% 22,7% 23,0% 24,1% 24,0% 3. Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wykształcenie przyjęto pięć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni z wykształceniem: wyższym, policealnym i średnim zawodowym, średnim ogólnokształcącym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. Procentowy udział bezrobotnych wg wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. wyższe ,6% 22,1% 0,5% policealne i średnie zawodowe ,7% 23,0% 0,3% średnie ogólnokształcące ,8% 12,3% -0,5% zasadnicze zawodowe ,8% 18,6% -0,1% gimnazjalne i poniżej ,1% 24,0% -0,1% Powyższe dane wskazują, że w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2013 r. Procentowy udział bezrobotnych wg wykształcenia nie zmieniła się znacznie. Nadal wśród osób bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (24,0%). Ponadto bardzo liczną grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe (23,0%) oraz wyższe (22,1%). Najmniej osób posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące (12,3%).

18 8,9% 17,0% 15,4% 13,8% 21,7% 20,1% 26,6% 24,1% 24,0% 28,3% Procentowy udział osób bezrobotnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej mężczyźni kobiety Wśród ogólnej liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym kobiety stanowiły 1680 osób, zaś mężczyźni 964 osoby. Duża różnica w liczbie osób pomiędzy kobietami a mężczyznami wystąpiła również wśród pozostałych rodzajów wykształcenia. Najwięcej bezrobotnych kobiet posiadało wykształcenie wyższe (26,6%) zaś najmniej posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe (13,8%). Natomiast najwięcej bezrobotnych mężczyzn posiadało wykształcenie gimnazjalnym i poniżej (28,3%), a najmniej mężczyzn to absolwenci liceów ogólnokształcących (8,9%). Wykształcenie osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,0% 26,6% policealne i średnie zawodowe ,7% 24,1% średnie ogólnokształcące ,9% 15,4% zasadnicze zawodowe ,0% 13,8% gimnazjalne i poniżej ,3% 20,1%

19 4. Udział kobiet wśród ogółu osób bezrobotnych Procentowy podział osób bezrobotnych wg płci r r. 47,7% 52,3% 47,3% 52,7% Kobiety Mężczyźni Płeć Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. kobiety ,3% 52,7% 0,4% mężczyźni ,7% 47,3% -0,4% Wśród ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych w 2014 r. było 6306 kobiet. Liczba kobiet w 2014 r. wzrosła o 0,4% w stosunku do 2013 roku.

20 6,1% 6,3% 13,4% 13,3% 15,5% 16,4% 15,4% 15,7% 14,2% 13,3% 18,3% 17,7% 17,1% 17,2% 5. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy W tym przypadku w określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na staż pracy w miesiącach przyjęto siedem kategorii, a mianowicie są bezrobotni ze stażem pracy ogółem do 1 roku, 1-5 lat, 5-10 lat, lat, 30 lat i więcej oraz bez stażu. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku), obliczony w pełnych miesiącach. Procentowy udział osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem 2 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 roku ,5% 16,4% 0,9% 1-5 lat ,3% 17,7% -0,6% 5-10 lat ,4% 15,7% 0,3% lat ,1% 17,2% 0,1% lat ,4% 13,3% -0,1% 30 lat i więcej ,1% 6,3% 0,2% bez stażu ,2% 13,3% -0,9% Powyższe dane wskazują, że na dzień 31 grudnia 2014 r. w Gdańsku w porównaniu do analogicznego okresu Procentowy udział osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem nieznacznie się zmieniła. Spośród wszystkich osób bezrobotnych największą grupę bezrobotnych (2125 osób, tj. 17,7% ogółu bezrobotnych) stanowili bezrobotni ze stażem od 1-5 lat. Najmniej liczna grupa bezrobotnych (760 osób, tj. 6,3% ogółu bezrobotnych) posiadała staż pracy 30 lat i więcej.

21 4,2% 8,8% 14,8% 17,9% 15,7% 19,6% 13,9% 17,4% 17,3% 17,0% 15,3% 11,4% 14,2% 12,5% Procentowy udział osób bezrobotnych w podziale na staż pracy i płeć - stan na r. 2 1 do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu mężczyźni kobiety Najliczniejszą grupą wśród kobiet, pozostające bez zatrudnienia były kobiety, które posiadały 1-5 lat stażu pracy (1233 osoby, tj. 19,6% ogółu bezrobotnych kobiet). Najmniej było bezrobotnych kobiet (262 osoby, tj. 4,2% ogółu bezrobotnych kobiet), które posiadały staż pracy 30 lat i więcej. Natomiast najliczniejszą grupą mężczyzn, bo aż 980 osób (tj. 17,3% ogółu bezrobotnych mężczyzn) posiadało staż pracy od 10 do 20 lat, a najmniej 498 mężczyzn (tj. 8,8% ogółu bezrobotnych mężczyzn) to osoby ze stażem pracy 30 lat i więcej. Staż pracy ogółem osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do 1 roku ,8% 17,9% 1-5 lat ,7% 19,6% 5-10 lat ,9% 17,4% lat ,3% 17,0% lat ,3% 11,4% 30 lat i więcej ,8% 4,2% bez stażu ,2% 12,5%

22 6. Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku r r. 17,2% 14,1% 82,8% 85,9% Bezrobotni Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. z prawem do zasiłku ,2% 14,1% -3,1% bez prawa do zasiłku ,8% 85,9% 3,1% Powyższe dane statystyczne wskazują, że wśród ogólnej liczby osób nie posiadających zatrudnienia, a zarejestrowanych z terenu Miasta Gdańska w dniu 31 grudnia 2014 r., uprawnieni do pobierania zasiłku dla bezrobotnych stanowili 14,1%. W stosunku do danych z roku udział ten nieznacznie spadł (o 3,1%). Osoby bezrobotne zarejestrowane liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety z prawem do zasiłku ,2% 15,1% bez prawa do zasiłku ,8% 84,9%

23 14,0% 13,6% 11,6% 12,6% 23,1% 22,0% 20,5% 22,0% 30,7% 29,8% Załącznik 2 OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 1. Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotny do 25 roku życia oznacza osobę nie posiadającą zatrudnienia, a zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 25 roku życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci Procentowy udział osób bezrobotnych do 25 roku życia wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. wyższe ,0% 13,6% -0,4% policealne i średnie zawodowe ,1% 22,0% -1,1% średnie ogólnokształcące ,5% 22,0% 1,5% zasadnicze zawodowe ,6% 12,6% 1,0% gimnazjalne i poniżej ,7% 29,8% -0,9% Powyższe dane statystyczne wskazują, że w porównaniu do 31 grudnia 2013 r. nieznacznie zmieniła się Procentowy udział osób bezrobotnych do 25 roku życia. Największa liczba bezrobotnych do 25 roku życia (283 osoby, tj. 29,8% ogółu bezrobotnych do 25 roku życia) na dzień 31 grudnia 2014 r. w Mieście Gdańsk posiadała wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Natomiast najmniej było bezrobotnych do 25 roku życia (120 osób, tj. 12,6% ogółu bezrobotnych do 25 roku życia) posiadających jedynie wykształcenie zasadnicze 22

24 9,2% 12,8% 12,5% 16,5% 18,3% 22,8% 21,5% 27,5% 27,7% 31,2% zawodowe, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku wzrost o 1,0%. Procentowy udział osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,2% 16,5% policealne i średnie zawodowe ,5% 18,3% średnie ogólnokształcące ,8% 21,5% zasadnicze zawodowe ,8% 12,5% gimnazjalne i poniżej ,7% 31,2% Najwięcej bezrobotnych kobiet do 25 roku życia (177 osób tj. 31,2% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) posiada wykształcenie gimnazjalne i poniżej, a najmniej - (71 osób, tj. 12,5% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż najmniej mężczyzn (35 osób, tj. 9,2% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia) posiada wykształcenie wyższe, zaś najwięcej - (106 osób, tj. 27,7% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia) posiadała wykształcenie gimnazjalne i poniżej. 23

25 1,8% 9,2% 8,1% 7,0% 12,7% 15,2% 24,3% 18,3% 13,0% 34,0% 41,4% 3,4% 4,9% 13,3% 11,5% 10,8% 12,2% 17,4% 17,1% 16,6% 21,8% 34,1% 36,9% Procentowy udział osób bezrobotnych do 25 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow. 24 Procentowy udział osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych do 25 roku życia w miesiącach liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,4% 24,3% 12,7% ,9% 41,4% 34,0% ,1% 15,2% 18,3% ,5% 9,2% 13,0% ,2% 8,1% powyżej ,9% 1,8% 7,0% 24

26 0,1% 0,1% 14,2% 14,1% 32,6% 38,2% 53,0% 47,6% Osoby bezrobotne do 25 roku życia należą do grupy bezrobotnych efektywnie poszukującej pracy, o czym świadczy mały odsetek osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (4,9%). Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (351 osób, tj. 36,9% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 1 do 3 miesięcy. Natomiast najmniej liczna grupa - 47 osób do 25 roku życia (tj. 4,9% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy, w tym 40 kobiet (tj. 7,0% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 7 mężczyzn (tj. 1,8% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). 6 Procentowy udział osób bezrobotnych do 25 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych do 25 roku życia liczbach bezwzględnych Procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,2% 36,6% 39,3% 1-5 lat ,1% 11,5% 15,8% 5-10 lat ,1% 0,2% bez stażu ,6% 51,8% 44,7% Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (452 osoby, tj. 47,6% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) było bez stażu pracy, w tym 254 kobiety (tj. 44,7% ogółu bezrobotnych osób tej płci do 25 roku życia) i 198 mężczyzn (tj. 51,8% ogółu bezrobotnych osób tej płci do 25 roku życia), zaś tylko 1 osoba (tj. 0,1% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) posiadała staż pracy 5-10 lat. 25

27 7,1% 9,4% 17,4% 15,2% 12,4% 17,1% 16,9% 16,0% 22,2% 22,1% 19,8% 24,4% 0,2% 11,5% 15,8% 36,6% 39,3% 44,7% 51,8% Procentowy udział osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na płeć i staż pracy - stan na r do 1 roku bez stażu Mężczyźni Kobiety 2. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie nie posiadającą kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniających do wykonywania zawodu. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, stażu pracy ogółem i płci Procentowy udział osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow

28 7,5% 11,7% 11,4% 17,4% 17,0% 13,1% 17,0% 16,7% 19,9% 19,7% 22,5% 26,0% Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do ,1% 9,4% 2,3% ,4% 17,1% -0,3% ,2% 12,4% -2,9% ,2% 16,9% -5,4% ,1% 19,8% -2,3% powyżej ,0% 24,4% 8,5% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (918 osób, tj. 24,4% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) na dzień 31 grudnia 2014 r. w Mieście Gdańsk pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (316 osób, tj. 7,7% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) była bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku wzrost o 0,4% Procentowy udział osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,7% 7,5% ,4% 17,0% ,4% 13,1% ,0% 16,7% ,9% 19,7% powyżej ,5% 26,0% 27

29 1,4% 12,6% 16,3% 20,2% 19,2% 19,2% 18,0% 17,9% 14,7% 15,4% 15,1% 29,7% 5,4% 7,5% 17,8% 14,7% 18,9% 17,7% 15,4% 19,2% 18,0% 15,1% 24,9% 25,5% Procentowy udział osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg wieku (w latach) i więcej Procentowy udział osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wiek osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w latach liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,7% 12,6% 16,3% ,5% 20,2% 29,7% ,2% 19,2% 19,2% ,0% 18,0% 17,9% ,1% 14,7% 15,4% 60 lat i więcej ,5% 15,1% 1,4% Najwięcej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (958 osób, tj. 25,5% ogółu osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) było w wieku lata, z czego 620 kobiet (tj. 29,7% ogółu bezrobotnych osób tej płci bez kwalifikacji zawodowych) i 338 mężczyzn (tj. 20,2% ogółu bezrobotnych osób tej płci bez kwalifikacji zawodowych). 28

30 3,5% 2,9% 10,7% 11,8% 19,6% 23,0% 15,6% 19,2% 12,2% 11,6% 9,3% 8,7% 29,1% 22,8% 3,6% 3,2% 10,9% 11,3% 9,2% 9,0% 12,1% 11,8% 19,8% 21,5% 17,8% 17,6% 26,6% 25,6% Procentowy udział osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Procentowy udział osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r. do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,5% 19,6% 23,0% 1-5 lat ,6% 15,6% 19,2% 5-10 lat ,3% 10,7% 11,8% lat ,8% 12,2% 11,6% lat ,0% 9,3% 8,7% 30 lat i więcej ,2% 3,5% 2,9% bez stażu ,6% 29,1% 22,8% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowiło 961 osób (w tym 475 kobiet i 486 mężczyzn) nie posiadających stażu pracy, 29

31 5,8% 7,2% 3,0% 3,2% 19,0% 33,2% 56,4% 72,2% a najmniej bezrobotnych 119 osób (z czego 61 kobiet i 58 mężczyzn) posiadało staż pracy 30 lat i więcej Procentowy udział osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształceni osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ,6% 5,8% 7,2% ,9% 19,0% 33,2% zasadnicze zawodowe ,1% 3,0% 3,2% gimnazjalne i poniżej ,4% 72,2% 56,4% 30

32 1,4% 1,8% 4,4% 5,6% 5,2% 4,9% 10,4% 7,6% 36,4% 32,7% 45,9% 43,8% 3. Długotrwale bezrobotni Bezrobotny długotrwale oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie pozostającą w rejestrze tego urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. W określeniu liczby tych osób przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Osoby długotwale bezrobotne wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow. 24 Czas pozostawania bez pracy osób długotrwale bezrobotnych w miesiącach Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,4% 1,8% 0,3% ,4% 5,6% 1,2% ,2% 4,9% -0,3% ,4% 7,6% -2,8% ,9% 36,4% -9,5% powyżej ,7% 43,8% 11,1% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba długotrwale bezrobotnych 2737 osób (tj. 43,8% ogółu osób bezrobotnych długotrwale) na dzień 31 grudnia 2014 r. w Mieście Gdańsk pozostawała bez pracy powyżej 24 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się na wysokim poziomie. Natomiast najmniej długotrwale bezrobotnych 110 osób (tj. 1,8% ogółu osób bezrobotnych długotrwale) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku wzrost o 0,3%. 31

33 4,4% 3,8% 7,2% 9,3% 23,6% 21,5% 18,2% 18,6% 24,0% 24,4% 22,6% 22,4% 2,1% 1,5% 6,1% 5,1% 4,7% 5,1% 8,1% 7,1% 37,0% 35,9% 42,1% 45,3% Osoby długotwale bezrobotne w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób długotrwale bezrobotnych bez pracy w miesiącach liczbach bezwzględnych Procentowy udział osób długotrwale bezrobotnych wg wieku w latach procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,1% 1,5% ,1% 5,1% ,7% 5,1% ,1% 7,1% ,0% 35,9% powyżej ,1% 45,3% i więcej 32

34 12,7% 11,8% 17,6% 18,0% 23,2% 23,0% 19,5% 20,6% 27,1% 26,7% 2,2% 5,2% 1,7% 13,7% 21,3% 24,4% 20,7% 20,4% 17,0% 18,1% 28,3% 27,2% Procentowy udział osób bezrobotnych długotwale w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wiek osób długotrwale bezrobotnych w latach liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,8% 2,2% 5,2% ,5% 13,7% 28,3% ,4% 21,3% 27,2% ,4% 24,4% 20,7% ,6% 20,4% 17,0% 60 lat i więcej ,3% 18,1% 1,7% Najwięcej długotrwale bezrobotnych 1526 osób (tj. 24,4% ich ogółu) było w wieku lata, w tym 905 kobiet (tj. 27,2% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci) i 621 mężczyzn (tj. 21,3% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci). Procentowy udział osób długotrwale bezrobotnych wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej 33

35 5,4% 5,7% 13,8% 14,7% 18,4% 17,2% 15,8% 16,1% 14,8% 14,6% 12,6% 12,6% 19,2% 19,0% 8,0% 14,4% 15,1% 21,1% 20,7% 16,1% 24,9% 25,7% 22,8% 31,0% Procentowy udział osób bezrobotnych długotwale w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie osób długotrwale bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,0% 14,4% 21,1% policealne i średnie zawodowe ,0% 20,7% 24,9% średnie ogólnokształcące ,8% 8,0% 15,1% zasadnicze zawodowe ,6% 25,7% 16,1% gimnazjalne i poniżej ,7% 31,0% 22,8% Ponadto wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 1666 osób (w tym 759 kobiet i 907 mężczyzn) posiadających wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Najmniej długotrwale bezrobotnych osób (w tym 503 kobiety) posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Procentowy udział osób długotrwale bezrobotnych wg stażu pracy ogółem 2 1 do 1 roku lat i więcej bez stażu 34

36 8,3% 3,5% 12,8% 16,4% 14,6% 19,5% 14,4% 17,6% 19,6% 18,4% 17,9% 11,8% 12,3% 12,8% Procentowy udział osób bezrobotnych długotwale w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r. 2 1 do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób długotrwale bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,7% 12,8% 16,4% 1-5 lat ,2% 14,6% 19,5% 5-10 lat ,1% 14,4% 17,6% lat ,0% 19,6% 18,4% lat ,6% 17,9% 11,8% 30 lat i więcej ,7% 8,3% 3,5% bez stażu ,6% 12,3% 12,8% Natomiast wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 1185 osób (w tym 612 kobiet i 573 mężczyzn) posiadających staż pracy lat. Najmniej długotrwale bezrobotnych osób (w tym 115 kobiet i 242 mężczyzn) posiadało staż pracy 30 lat i więcej. 4. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotny powyżej 50 roku życia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończyła co najmniej 50 rok życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. 35

37 10,7% 10,9% 4,8% 13,0% 22,7% 19,2% 32,2% 30,1% 31,7% 24,7% 10,3% 10,8% 9,1% 8,1% 26,0% 26,6% 25,3% 25,7% 29,3% 28,8% Procentowy udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. wyższe ,3% 10,8% 0,5% policealne i średnie zawodowe ,0% 26,6% 0,6% średnie ogólnokształcące ,1% 8,1% -1,0% zasadnicze zawodowe ,3% 25,7% 0,4% gimnazjalne i poniżej ,3% 28,8% -0,5% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia 1185 osób (tj. 28,8% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 lat) na dzień 31 grudnia 2014 r. w Mieście Gdańsk posiadała wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Natomiast najmniej bezrobotnych powyżej 50 roku życia 334 osoby (tj. 8,1% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku spadek o 1,0%. Procentowy udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety 36

38 6,2% 4,9% 6,4% 4,8% 9,5% 8,8% 6,0% 4,3% 21,5% 26,4% 20,2% 15,7% 30,2% 35,2% 5,3% 5,7% 5,4% 5,7% 4,8% 5,3% 8,8% 9,2% 23,1% 23,5% 18,9% 18,4% 33,8% 32,2% Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,7% 10,9% policealne i średnie zawodowe ,7% 32,2% średnie ogólnokształcące ,8% 13,0% zasadnicze zawodowe ,1% 19,2% gimnazjalne i poniżej ,7% 24,7% Procentowy udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Procentowy udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety 37

39 5,3% 6,1% 13,7% 12,3% 13,5% 11,8% 16,4% 22,3% 23,9% 22,1% 21,3% 31,3% Staż pracy ogółem osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,7% 6,2% 4,9% 1-5 lat ,7% 6,4% 4,8% 5-10 lat ,2% 9,5% 8,8% lat ,5% 21,5% 26,4% lat ,2% 30,2% 35,2% 30 lat i więcej ,4% 20,2% 15,7% bez stażu ,3% 6,0% 4,3% Wśród wszystkich bezrobotnych powyżej 50 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 1323 osoby (w tym 586 kobiet i 737 mężczyzn) posiadających staż pracy lat. Stanowili oni 32,2% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym odpowiednio 35,2% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia i 30,2% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Wśród ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia najmniej było (218 osób, tj. 5,3% ogółu tych bezrobotnych) bez stażu, z czego 71 osób to kobiety (4,3% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 147 mężczyzn (6,0% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Procentowy udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow

40 6,5% 5,4% 12,3% 12,4% 11,4% 12,3% 16,5% 16,4% 22,5% 21,6% 30,8% 32,0% Procentowy udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w miesiącach liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,1% 6,5% 5,4% ,3% 12,3% 12,4% ,8% 11,4% 12,3% ,4% 16,5% 16,4% ,1% 22,5% 21,6% powyżej ,3% 30,8% 32,0% Najwięcej bezrobotnych powyżej 50 roku życia 1284 osoby (tj. 31,3% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres powyżej 24 miesięcy, z czego kobiety (532 osoby), czyli 32,0% ogółu bezrobotnych tej płci powyżej 50 roku życia. Natomiast najmniej liczna grupa osób (tj. 6,1% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) - była bez zatrudnienia do 1 miesiąca, z czego 90 kobiet (tj. 5,4% ogółu bezrobotnych osób tej płci powyżej 50 roku życia) i 159 mężczyzn (tj. 6,5% ogółu bezrobotnych osób tej płci powyżej 50 roku życia). 39

41 8,1% 13,5% 17,1% 14,3% 18,4% 15,8% 19,5% 20,6% 17,8% 25,4% 24,5% 5. Niepełnosprawni W określeniu liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci Procentowy udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow. 24 Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych niepełnosprawnych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,1% 3,0% ,1% 19,5% 2,4% ,5% 14,3% 0,8% ,4% 15,8% -2,6% ,6% 17,8% -2,8% powyżej ,4% 24,5% -0,9% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych (228 osób) na dzień 31 grudnia 2014 r. w Gdańsku pozostawała bez pracy powyżej 24 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się na wysokim poziomie, nastąpił w tej kategorii w porównaniu do 31 grudnia 2013 r. spadek o 2,8% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych (75 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego okresu wzrost o 3,0%. 40

42 3,0% 3,5% 11,5% 11,1% 10,6% 17,0% 17,3% 15,1% 30,1% 26,6% 27,8% 26,3% 8,6% 7,5% 11,9% 19,2% 19,9% 16,7% 16,6% 17,5% 18,2% 26,1% 22,9% Procentowy udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych niepełnosprawnych bez pracy w miesiącach liczbach bezwzględnych Procentach mężczyźni kobiety mężczyźni Kobiety do ,6% 7,5% ,2% 19,9% ,9% 16,7% ,6% ,5% 18,2% powyżej ,1% 22,9% Procentowy udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych wg wieku w latach i więcej 41

43 3,0% 4,1% 2,8% 10,4% 11,8% 14,5% 20,1% 21,4% 23,1% 31,8% 29,5% 27,6% Procentowy udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wiek bezrobotnych niepełnosprawnych w latach liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,5% 3,0% 4,1% ,1% 10,4% 11,8% ,3% 14,5% 20,1% ,6% 21,4% 31,8% ,3% 23,1% 29,5% 60 lat i więcej ,1% 27,6% 2,8% Najwięcej bezrobotnych niepełnosprawnych (248 osób, tj. 26,6% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych) było w wieku lat, w tym 149 kobiet (tj. 31,8% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) i 99 mężczyzn (tj. 21,4% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci). 42

44 7,8% 6,7% 11,5% 16,7% 16,7% 21,6% 25,2% 29,9% 32,4% 31,5% 11,0% 9,7% 13,4% 11,7% 23,8% 25,8% 26,1% 24,5% 25,7% 28,4% Procentowy udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Procentowy udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie osób bezrobotnych niepełnosprawnych liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,7% 7,8% 11,5% policealne i średnie zawodowe ,8% 21,6% 29,9% średnie ogólnokształcące ,7% 6,7% 16,7% zasadnicze zawodowe ,5% 32,4% 16,7% gimnazjalne i poniżej ,4% 31,5% 25,2% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 264 osoby (w tym 118 kobiet i 146 mężczyzn) posiadające wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 90 osób (z czego 54 kobiety i 36 mężczyzn) - ukończyło studia wyższe. 43

45 11,7% 13,7% 14,3% 12,2% 12,1% 13,9% 13,6% 8,1% 8,9% 5,8% 21,2% 21,6% 18,4% 24,8% 10,9% 12,7% 15,1% 13,2% 13,6% 13,0% 8,7% 10,8% 6,5% 7,3% 22,7% 21,4% 22,5% 21,6% Procentowy udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych wg stażu pracy ogółem 2 1 do 1 roku lat i więcej bez stażu Procentowy udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych niepełnosprawnych liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,7% 11,7% 13,7% 1-5 lat ,2% 14,3% 12,2% 5-10 lat ,0% 12,1% 13,9% lat ,4% 21,2% 21,6% lat ,6% 18,4% 24,8% 30 lat i więcej ,8% 13,6% 8,1% bez stażu ,3% 8,9% 5,8% Wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiły (201 osób tj. 21,6% ogółu osób bezrobotnych niepełnosprawnych) osoby posiadające staż 44

46 5,6% 6,6% 14,4% 15,1% 13,5% 13,6% 15,5% 16,3% 27,2% 23,0% 23,7% 25,4% pracy lat. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych 68 osób (tj. 7,3% ogółu osób bezrobotnych niepełnosprawnych) nie posiadało stażu pracy. Powyższe dane wskazują, że wśród wszystkich kobiet bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 116 osób (tj. 24,8% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) posiadających staż pracy ogółem lat, zaś najmniej 27 osób (tj. 5,8% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) nie posiadało stażu pracy. Najwięcej mężczyzn bezrobotnych 98 osób ze stopniem niepełnosprawności (tj. 21,2% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) było z stażem pracy ogółem lat, a najmniej - 41 osób (tj. 8,9% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) nie posiadało stażu pracy. 6. Osoby bezrobotne samotnie wychowujące dzieci do 18 roku życia Osoba bezrobotna samotnie wychowująca dzieci do 18 roku życia - oznacza to osobę samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W określeniu liczby osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Procentowy udział bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow

47 5,9% 10,4% 10,9% 17,2% 14,8% 14,1% 18,2% 15,1% 18,8% 24,5% 23,6% 26,5% Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. do ,6% 6,6% ,4% 15,1% ,5% 13,6% ,2% 15,5% ,0% 23,7% powyżej ,3% 25,4% Powyższe dane statystyczne wskazują, że na dzień 31 grudnia 2014 r. największa liczba bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia (345 osób, tj. 25,4% ogółu tych bezrobotnych) w Gdańsku pozostawała bez pracy powyżej 24 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia (89 osób, tj. 6,6% ogółu tych bezrobotnych) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca. Procentowy udział osób bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,4% 5,9% ,2% 14,8% ,9% 14,1% ,2% 15,1% ,5% 23,6% powyżej ,8% 26,5% 46

48 2,6% 6,3% 3,1% 12,1% 7,8% 1,3% 21,4% 32,9% 45,9% 41,7% 1,6% 2,0% 0,5% 0,4% 12,2% 10,8% 10,7% 9,7% 32,1% 34,1% 42,9% 43,0% Z powyższych danych wynika, że najwięcej bezrobotnych kobiet samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia (309 osób, czyli 26,5%) pozostawała bez pracy powyżej 24 miesięcy, a najmniej (69 osób, tj. 5,9% ogółu bezrobotnych kobiet wychowujących dzieci do 18 roku życia) była bez pracy do 1 miesiąca. Natomiast wśród bezrobotnych mężczyzn samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia najwięcej (47 mężczyzn, tj. 24,5% ich ogółu) pozostawała bez pracy miesięcy. Procentowy udział bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia wg wieku w latach i więcej Procentowy udział bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety 47

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014 r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1 Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 13,2 13,2 12,0

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 12,4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2008 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2009 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia stan z r.

Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2007 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2008 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2007r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE 2016 RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE Uwagi metodologiczne: Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku INFORMACJA Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 24 POWIAT GDAŃSKI Strona 1 Wstęp Według stanu na dzień 31.12.24 r. w Powiecie Gdańskim było zarejestrowanych 5222

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 28 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 29 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.28 r.

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Na rynku pracy początek 2014 roku nie zaczął się korzystnie. W sposób znaczący wzrosła nie tylko liczba zarejestrowanych bezrobotnych, ale i stopa bezrobocia. Bez większych zmian

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Najnowsze dane z lokalnego rynku pracy skłaniają do optymizmu. W kwietniu, w ujęciu miesiąc do miesiąca, stopa bezrobocia na terenie Miasta Gdańska zmniejszyła się o kolejne 0,2 punktu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Po zakończeniu okresu zimowego z lokalnego rynku pracy zaczynają napływać coraz lepsze wiadomości. W Gdańsku stopa bezrobocia zmniejszyła się w ujęciu miesiąc do miesiąca o 0,1 punktu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

We wrześniu gdański PUP zanotował minimalny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Nie miało to jednak dużego wpływu na wysokość stopy

We wrześniu gdański PUP zanotował minimalny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Nie miało to jednak dużego wpływu na wysokość stopy We wrześniu gdański PUP zanotował minimalny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Nie miało to jednak dużego wpływu na wysokość stopy bezrobocia w regionie. I Wielkość bezrobocia Sezon wakacyjny

Bardziej szczegółowo

Przedruk w całości lub w części wykorzystanie. danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła

Przedruk w całości lub w części wykorzystanie. danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NADWYŻKA I NIEDOBÓR SIŁY ROBOCZEJ WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH I SEKCJI POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) Raport za 2010 rok 2011

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo