SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci "Bądźmy Razem" Warszawa ul. Teligi 1 NIP Regon KRS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU Warszawa, dnia

2 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci "Bądźmy Razem" Warszawa, ul.teligi rok I a b c d e Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci "Bądźmy Razem" Krajowy Rejestr Sądowy Regon: NIP: Od posiadamy status Organizacji PoŜytku Publicznego a Podstawowe cele; 1 Integrowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w środowisku. 2 Integrowanie rodzin dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w środowisku. 3 Zapobieganie nawarstwianiu się wtórnych nieprawidłowości, które mogą hamować rozwój dziecka. 4 Szerzenie wiedzy w społeczeństwie na temat niepełnosprawności. 5 Rozwijanie w świadomości społeczeństwa potrzeby integracji z niepełnosprawnymi. 6 Współpraca z instytucjami i osobami, zajmującymi się wspieraniem rozwoju dzieci w wymiarze ogólnopolskim i międzynarodowym. 7 Przeciwdziałanie izolacji w środowisku społecznym, zarówno rodziny, jak i dziecka. (wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia Bądźmy Razem, Rozdz. II, 4) II Okres trwania stowarzyszenia: czas nieograniczony Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. III Okres objęty sprawozdaniem: od dnia 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 IV 1 Sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niŝ jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją Ŝadne okoliczności wskazujące na zagroŝenie dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Stowarzyszenia oraz wynik finansowy. Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostroŝnej wyceny. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres objęty sprawozdaniem finansowym. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne są ujmowane w księgach po cenie ich nabycia i umarzane metodą liniową w okresie: Oprogramowanie komputerowe 60 miesięcy 2 Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł przyjęto do uŝywania. Wprowadzenie Strona 2 z 12

3 w którym dany tytuł przyjęto do uŝywania. Tytuły wartości niematerialnych i prawnych o cenie niŝszej niŝ 3.500,00 są w momencie zakupu odpisane w koszty. Spółka nie stosowała stawek amortyzacyjnych wyŝszych od stawek odpisów amortyzacyjnych uznawanych przepisami podatkowymi za koszty uzyskania przychodów. 3 Środki trwałe Środki trwałe umarzane są według metody liniowej w okresie przewidywanego uŝytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do uŝytkowania. Stosowana metoda amortyzacji to metoda liniowa i w przypadku małej wartości środka trwałego zasada odpisania w koszty wartości 100%, w miesiącu przekazania do uŝywania rzeczowych środków trwałych, których wartość zakupu netto jest niŝsza od kwoty zobowiązującej do umarzania stopniowego, zgodnie z tzw. planem amortyzacji tj ,00 zł. netto. Środki trwałe wyceniane są wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Spółka nie stosowała stawek amortyzacyjnych wyŝszych od stawek odpisów amortyzacyjnych uznawanych przepisami podatkowymi za koszty uzyskania przychodów. Stosowane stawki amortyzacyjne - według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) która została opublikowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. nr 112, poz. 1317, ost. zm. w Dz. U. z 2004 r. nr 260, poz. 2589)). Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych przez Ministra Finansów. 4 NaleŜności NaleŜności wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny). Odpisy aktualizujące tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąŝe się z daną naleŝnością. Odpis naleŝności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem. NaleŜności wycenione są w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostroŝnej wyceny. NaleŜności wyraŝone w walutach obcych wyceniane są po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający dzień uzyskania przychodu. 5 Zobowiązania Zobowiązania wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyraŝone w walutach obcych wyceniane są według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień poniesienia kosztu. 6 Środki pienięŝne wykazane są w wartości nominalnej. Wycena środków pienięŝnych wyraŝonych w walutach obcych następuje według kursu kupna lub sprzedaŝy walut, stosowanego przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Rozchód podlega wycenie po cenach, które jednostka najwcześniej nabyła metoda FIFO. 7 Zapasy Odpisy aktualizujące wartość zapasów Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się następująco: Jako zasadę wyceny wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych przyjęto metodę "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło". Odpisy aktualizujące wartość zapasów są dokonywane raz do roku. Zapasy uznaje się za przeterminowane po trzech latach od momentu przyjęcia ich do ewidencji księgowej. Wprowadzenie Strona 3 z 12

4 8 Informacja o dokonanych zmianach w roku obrotowym zasad (polityki bez zmian 9 Informacje pozostałe Ewidencja księgowa prowadzona jest przy uŝyciu programu komputerowego firmy Symfonia FK. Licencję na uŝytkowanie tego programu posiada biuro rachunkowe Account. Otwarcie ksiąg rachunkowych dokonano w oparciu o bilans zamknięcia roku poprzedniego. Wszystkie inne informacje wymagane ustawą a nie wymienione w spółce nie wystąpiły. Warszawa, dnia Podpisy Zarządu nazwisko i podpis sporządzającego zestawienie Wprowadzenie Strona 4 z 12

5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci "Bądźmy Razem" Warszawa, ul.teligi 7 od dnia 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Objaśnienia do bilansu I Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tyt. aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczeniaoraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- przedstawienie umorzeń lub amortyzacji. a Środki trwałe Stan na Środki trwałe Środki trwałe Stan na Lp. Wyszczególnienie początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia koniec roku 1 Środki trwałe razem 9 367,00 485,00 0, ,00 2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 razem 9 367,00 485,00 0, ,00 b Umorzenie Środków trwałych Stan na Umorzenie Umorzenie Stan na Lp. Wyszczególnienie początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia koniec roku 1 Środki trwałe razem 9 367,00 485,00 0, ,00 2 Wartości niematerialne i prawne razem 0,00 0,00 0,00 0,00 razem 9 367,00 485,00 0, , Grunty uŝytkowane wieczyście - brak Wartość niezamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostk środków trwałych, uzywanych na podstawie umowy najmu, dzierŝawy i innych umów, w tym z tytulu leasingu. 4 Zobowiązania wobec budŝetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 5 Dane o kapitałach (funduszach) własnych stan na początek roku stan na koniec roku Kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 Kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 6 Dane o kapitałach (funduszacj) zapasowych i rezerwowych. Wyszczególnienie Stan na początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia Stan na koniec roku 1 Kapitał zapasowy 8 878,74 421,07 0, , ,77 787, , , , , ,07 421,07 2 Kapitał rezerwowy 0,00 0,00 Razem 8 878,74 421,07 0, ,81 7 Propozycja co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy Zysk za rok 2009 w wysokości 4 983,26 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Informacja dodatkowa Strona 5 z 12

6 8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia 9 Dane o odpisach aktualizujących b NaleŜności stan na początek roku stan na koniec roku naleŝności długoterminowe 0,00 naleŝności długoterminowe 0,00 stan na początek roku stan na koniec roku naleŝności krótkoterminowe 0,00 naleŝności krótkoterminowe 0,00 stan na początek roku stan na koniec roku inwestycje krótkoterminowe 0,00 inwestycje krótkoterminowe 0,00 c Odpisy aktualizujące wartość zapasów d Zapasy stan na początek roku stan na koniec roku zapasy 0,00 zapasy 0,00 10 Podział zobowiązań a Podział zobowiązań długoterminowych b Zobowiązania długoterminowe stan na początek roku stan na koniec roku zobowiązania długoterminowe 0,00 zobowiązania długoterminowe 0,00 11 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki 13 Pozostałe zobowiązania a Zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia b Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. stan na początek roku stan na koniec roku zobowiązania krótkoterminowe 0,00 zobowiązania krótkoterminowe 0,00 c Podział zobowiązań na dzień bilansowy o przewidywanym umową okresie spłaty. 14 Inwestycje długoterminowe II Objaśnienia do rachunku zysków i strat - Informacje o przychodach i kosztach 1 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w 2 Odpisy aktualizujące środki trwałe 3 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną poŝytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną poŝytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyŝej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 Informacja dodatkowa Strona 6 z 12

7 3 Struktura rzeczowa przychodów netto ,52 A Przychody z działalności statutowej - poŝytek publiczny ,52 Przychody z działalności statutowej - poŝytek publiczny działalność a odpłatna Przychody z działalności statutowej - poŝytek publiczny działalność b nieodpłatna 0, ,52 rok ubiegły rok bieŝący Składki członkowskie ,00 190,00 Pozostałe przychody z działalności statutowej - inne rok ubiegły rok bieŝący Darowizny ogólne ,00 0,00 Wpłaty z kiermaszy i festynów ,36 0,00 Wpłaty 1% , ,52 Makulatura ,00 100,00 Zdjęcia , ,00 Płyty DVD ,00 0,00 Ogółem przychody z działalności statutowej: , ,52 B Przychody z działalności gospodarczej 0,00 4 Struktura rzeczowa kosztów ,08 A Koszty realizacji dzialalności statutowej Koszty realizacji dzialalności statutowej odpłatnej poŝytku a 0,00 publicznego Koszty realizacji dzialalności statutowej nieodpłatnej poŝytku b 0,00 publicznego c Pozostałe koszty realizacji dzialalności statutowych ,18 Ogółem koszty realizacji zadań statutowych rok ubiegły rok bieŝący Programy i realizacja zadań statutowych , ,27 Inne zadania statutowe , ,91 Razem: , ,18 d Koszty administracyjne 2 303,90 Ogółem koszty rodzajowe rok ubiegły rok bieŝący amortyzacja ,00 485,00 zuŝycie materiałów i energii ,00 0,00 usługi obce ,80 732,00 podatki i opłaty 502-5; ,00 510,50 wynagrodzenia 0,00 0,00 świadczenia na rzecz pracowników 0,00 0,00 pozostałe koszty ,40 576,40 Razem: 4 784, ,90 Informacja dodatkowa Strona 7 z 12

8 rok ubiegły rok bieŝący e Przychody finansowe 0,00 0,82 f Koszty finansowe 0,00 0,00 g Przychody operacyjne 0,60 0,00 h Koszty operacyjne 0,00 0,00 i Zysk brutto (+) strata (-) na działalności gospodarczej 421, ,26 5 Wyliczenie przychodów i kosztów do zeznania podatkowego a Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 0,00 b Wyłączenia Przychodów 0,00 c Zysk podatkowy (+) strata podatkowa (-) 4 983,26 Przychody wykazane w rachunku zysków i strat Koszty wykazane w rachunku zysków i strat , ,08 Zysk / Strata podatkowa 4 983,26 III Struktura środków pienięŝnych Stan na Stan na Zmiany + / - Lp. Wyszczególnienie początek roku koniec roku 1 Środki pienięŝne w kasie 1 287,44 462,63-824,81 2 Środki pienięŝne w banku 8 012, , ,07 3 Środki pienięŝne w drodze 0,00 0,00 0,00 Ogółem wg bilansu: 9 299, , ,26 IV V a b c d e f g h i j Informacje dodatkowe Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych na koniec Grudnia 2010 r Informacje dodatkowe Wysokość i przyczyny nieplanowych odpisów amortyzacyjnych Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby Przewidywane nakłady inwestycyjne w okresie roku od dnia bilansowego Informacja o znaczących wydarzeniach dotyczących lat ubiegłych Podatek dochodowy ow wyniku na operacjach nadzwyczajnych Pozyczki udzielone członkom Zarządu i organów Rad Nadzorczych Informacje o wspólnych przedsięwzięciach które nie podlegaja konsolidacji Transakcje z jednostkami powiązanymi Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziału Informacja o znaczących wydarzeniach jake nastapiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym Warszawa, dnia Podpisy Zarządu... nazwisko i podpis sporządzającego zestawienie Informacja dodatkowa Strona 8 z 12

9 Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci "Bądźmy Razem" Warszawa, ul.teligi 7 NIP Regon KRS BILANS od dnia 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 AKTYWA Stan na Stan na PASYWA Stan na Stan na początek roku koniec roku początek roku koniec roku A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 9 299, ,07 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych II. NaleŜne wpłaty na kapitału podstawowy 0,00 0,00 2. Wartośc firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 (wielkość ujemna) 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 8 878, ,81 II. Rzeczowe aktywa trwale 0,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 1. Środki trwale 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 a. Grunty VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 b. Budynki, budowle i obiekty inŝynierii lądowej 1. Zysk (wielkość dodatnia) c. Urządzenia techniczne i maszyny 2. Strata (wielkość ujemna) d. Środki transportu VIII. Zysk (strata) netto 421, ,26 e. Inne środki trwale 1. Zysk netto (wielkość dodatnia) 421, ,26 2. Środki trwale w budowie 2. Strata netto (wielkość ujemna) 3. Zaliczki na środki trwale w budowie IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 III. NaleŜności długoterminowe 0,00 0,00 (wartość 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego al. udziały lub akcje 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a. w jednostkach powiązanych 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a. długoterminowe a2. inne papiery wartościowe b. krótkoterminowe a3. udzielone poŝyczki 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 a4. inne długoterminowe aktywa finansowe a. długoterminowe b. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 b. krótkoterminowe Bilans Strona 9 z 12

10 bl. udziały lub akcje II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 b2. inne papiery wartościowe 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 b3. udzielone poŝyczki a. Rozrachunki kapitałowe b4. inne długoterminowe aktywa finansowe b. Zobowiązania jednostki powiązane 4. Inne inwestycje długoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,00 a. kredyty i poŝyczki 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b. z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe c. inne zobowiązania finansowe d. Inne B. Aktywa obrotowe 9 299, ,07 III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00 I. Zapasy 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 1. Materiały a. Z tytułu dostaw i usług 2. Półprodukty i produkty w toku b. Inne 3. Produkty gotowe 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 4. Towary a. kredyty i poŝyczki 5. Zaliczki na poczet dostaw b. z tytuhi dłuŝnych papierów wartościowych II. NaleŜności krótkoterminowe 0,00 0,00 c. inne zobowiązania finansowe 1. NaleŜności od jednostek powiązanych d. z tytułu dostaw i usług 2. NaleŜności od pozostałych jednostek 0,00 0,00 e. zaliczki otrzymane na dostawy a. z tytułu dostaw i usług f. zobowiązania wekslowe b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń c. inne h. z tytułu wynagrodzeń d. dochodzone na drodze sądowej i. inne III. Inwestycje krótkoterminowe 9 299, ,07 3. Fundusze specjalne 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 299, ,07 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 a. w jednostkach powiązanych 1. Ujemna wartość firmy b. w pozostałych jednostkach 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,00 c. Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne 9 299, ,07 a. długoterminowe cl. Środki pienięŝne w kasie i na rachunkach 1 287,44 462,63 b. krótkoterminowe c2. inne środki pienięŝne 8 012, ,44 c3. Inne aktywa pinięŝne IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW 9 299, ,07 SUMA PASYWÓW 9 299, ,07 Sporządził: Ilona Malicka-Janek Podpisy Zarządu Dnia: Warszawa, dnia Bilans Strona 10 z 12

11 Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci "Bądźmy Razem" Warszawa, ul.teligi 7 NIP Regon KRS Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny od dnia 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Za poprzedni rok Za bieŝący rok obrotowy obrotowy A Przychody z działalności statutowej , ,52 I. Składki członkowskie 160,00 190,00 II. Inne przychody określone statutem , ,52 B Koszty realizacji zadań statutowych , ,18 C Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B) 5 204, ,34 D Przychody ze sprzedaŝy towarów i usług 0,00 0,00 I. Przychody ze sprzedaŝy II. Pozostałe przychody ze sprzedaŝy E Koszty związane z działalnościa gospodarczą 0,00 0,00 I. Wartość sprzedanych towarów II. Koszt wytworzenia sprzedanych usług F Zyski (strata) na sprzedaŝy (D-E) 5 204, ,34 G Koszty ogólnego zarządu 4 784, ,90 I. Amortyzacja 0,00 485,00 II. ZuŜycie materiałów i energii 0,00 0,00 III. Usługi obce 507,80 732,00 IV. Podatki i opłaty, w tym. 470,00 510,50 V. Wynagrodzenia 0,00 0,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3 806,40 576,40 H Zyski (strata) z działalności statutowej i operacyjnej (C+D-E-G) 420, ,44 I Pozostałe przychody operacyjne 0,60 0,00 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Inne przychody operacyjne 0,60 0,00 J Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Inne koszty operacyjne K Zyski (strata) z działalności operacyjnej (H+I+J) 421, ,44 L Przychody finansowe 0,00 0,82 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 0,82 III. Inne M Koszty finansowe 0,00 0,00 I. Odsetki II. Inne N Zyski (strata) z działalności statutowej i gospodarczej 421, ,26 O Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 P Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 R Zysk (strata) brutto (N+O-P) 421, ,26 S Podatek dochodowy T Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) U Zysk (strata) netto (R-S-T) 421, ,26 Sporządził: Ilona Malicka-Janek Warszawa, dnia Podpisy Zarządu Dnia: Rachunek zysków i strat Strona 11 z 12

12 od dnia 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137/2001 poz z późn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieŝący rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej , ,52 I. Składki brutto określone statutem 160,00 190,00 II. Inne przychody określone statutem , ,52 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej poŝytku publicznego , ,52 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej poŝytku publicznego 3 Pozostałe przychody określone statutem B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,18 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej poŝytku publicznego , ,18 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej poŝytku publicznego 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 5 204, ,34 D. Koszty administracyjne 4 784, ,90 1 ZuŜycie materiałów i energii 0,00 0,00 2 Usługi obce 507,80 732,00 3 Podatki i opłaty 470,00 510,50 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 5 Amortyzacja 0,00 485,00 6 Pozostałe 3 806,40 576,40 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,60 0,00 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe 0,82 H. Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 421, ,26 J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 421, ,26 I. RóŜnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci "Bądźmy Razem" Warszawa, ul.teligi 7 NIP Regon KRS Rachunek wyników RóŜnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 421, ,26 Sporządził: Ilona Malicka-Janek Podpisy Zarządu Dnia: Warszawa, dnia Rachunek zysków i strat

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów NIP 7010301132 REGON 142963659 KRS 0000387832 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 Fundacja "Kultury Świata" 00-891 Warszawa, ul. Chłodna 15 lok. 607 NIP 524-266-97-90 Regon 141730278 KRS 0000321416 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Kulury Świata" 00-891 Warszawa, uk. Chłodna 15 lok. 607

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Kulury Świata 00-891 Warszawa, uk. Chłodna 15 lok. 607 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Kulury Świata" 00-891 Warszawa, uk. Chłodna 15 lok. 607 I Nazwa: a Fundacja "Kulury Świata" b Krajowy Rejestr Sądowy c Regon: d NIP: e Data rejestracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Fundacja Prometeusz - Szkolenia i Ratownictwo

Fundacja Prometeusz - Szkolenia i Ratownictwo WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa jednostki: Fundacja Prometeusz Szkolenia i Ratownictwo Siedziba jednostki: Warszawa (02601) ul. Racławicka 19/23 Nip: 5213495063, Regon: 141515692, Krs: 0000292890

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 31/2015 Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 29 czerwca 2015r.

ZARZĄDZENIE nr 31/2015 Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 29 czerwca 2015r. ZARZĄDZENIE nr 31/215 Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 29 czerwca 215r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury- Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Fundacja Prometeusz - Szkolenia i Ratownictwo

Fundacja Prometeusz - Szkolenia i Ratownictwo WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa jednostki: Fundacja Prometeusz Szkolenia i Ratownictwo Siedziba jednostki: Warszawa (02601) ul. Racławicka 19/23 NIP: 5213495063, REGON: 141515692, KRS: 0000292890

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2009 Wiedza, rozwój, jakość życia. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI BRE BANKU 2009 2 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego fundacji BRE

Bardziej szczegółowo

MSIG 139/2014 (4518) poz

MSIG 139/2014 (4518) poz Poz. 9842. P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula w Kraśniku. [BMSiG-9841/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula z siedzibą w Kraśniku, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ Informacja dodatkowa za 2007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości inwestycje

Bardziej szczegółowo

NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa. Bilans na dzień r., r. i r. w tys. zł.

NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa. Bilans na dzień r., r. i r. w tys. zł. NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Bilans na dzień 31.03.2009 r., 31.12.2008 r. i 31.03.2008 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2008 A. Aktywa trwałe 57 608

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2007 r., 31.12.2006 r. i 31.03.2006 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii ADIUTARE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 4523. STANPOL-IMPEX w Swarzędzu. [BMSiG-23490/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. STANPOL-IMPEX z siedzibą przy ul. Cmentarnej 3B, 62-020 Swarzędz działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, ul. Szturmowa 9 lok. 4. Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015 NIECH SIĘ DZIEJE Ul. JOSELEWICZA 15 M 11 42 202 Częstochowa Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA 61-809 POZNAŃ ŚW.MARCIN 80/82 0000266321 2) czas trwania działalności organizacji,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 271. Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski w Piotrkowie Trybunalskim. [BMSiG-20537/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 010 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1) Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie informacja we wprowadzenie Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm. Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2008 r REGON: 471564315 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. 1 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PRAWNEJ Informacja dodatkowa za 007 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wycena

Bardziej szczegółowo

BILANS. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła. 1 2 koniec roku 1 2 koniec roku

BILANS. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła. 1 2 koniec roku 1 2 koniec roku Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła BILANS (nazwa jednostki) na dzień 31.1.005 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ ZA 2008 ROK Kraków, dn. 29 czerwca 2009 roku Zyski i straty na róŝnych formach działalności Stowarzyszenia w roku

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania długoterminowe z 0,00 0,00 I obrotowych , ,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 67,24 67,24

Zobowiązania długoterminowe z 0,00 0,00 I obrotowych , ,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 67,24 67,24 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" Łódz ul Zielona 27 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2012 r REGON: 471564315 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO LUDOWY KLUB SPORTOWY POTOK ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU Ludowy Klub Sportowy POTOK NIP 9441909336 REGON 357150935

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Wynik finansowy netto za rok obrotowy Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

Wynik finansowy netto za rok obrotowy Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Subvenio. Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej. BILANS 93-66 Łódź, Wyższa 34/1 REGON: 101399538 na dzień 31.1.01r. NIP : 98-03-73-101 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki

Załącznik nr 6. Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki Załącznik nr 6 Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki W związku z łączeniem Miejska Arena Kultury i Sportu sp.

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "SKARBNIK" W GŁOGOWIE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie ŚRODKI TRWAŁE NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ŚRODKI PIENIĘśNE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 1 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI Informacja dodatkowa za 011 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie wycena rzeczowych składników majatku trwałego Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I DODATKOWE INFORMACJE & BILANS & RACHUNEK WYNIKÓW

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I DODATKOWE INFORMACJE & BILANS & RACHUNEK WYNIKÓW FUNDACJA PRZYJAŹNI POLSKO-JAPOŃSKIEJ NAMI LEGNICKA 65 54-206 WROCŁAW SPRAWOZDANIE FINANSOWE I DODATKOWE INFORMACJE & BILANS & RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2013 ROK 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki

Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki W związku z łączeniem Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zgodne z Ustawa o Rachunkowości Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ POROZUMIENIE bez BARIER. Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ POROZUMIENIE bez BARIER. Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ POROZUMIENIE bez BARIER. Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa i pasywa Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

[ - AKTYWA. Na koniec /- POŁ Nazwa pozycji. Początek roku A. Aktywa trwałe

[ - AKTYWA. Na koniec /- POŁ Nazwa pozycji. Początek roku A. Aktywa trwałe Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publ. i Prawa Podat.przy Wydz. Prawa UWB ROK: 006 1513 Białystok ul.mickiewicza 1 NIP: 5480116 BiIans AKTYWA +/ POŁ Nazwa pozycji A _ B [ I II IV Aktywa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. Strona 1 z 13 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 II. BILANS... 5-8 III. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Strona 1 z 13 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 II. BILANS... 5-8 III. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm. BILANS SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji 9-003 Łódź, ul. Zbocze lok. 9 REGON: 101401005 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.014r. NIP: 78-78-97-45 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo