zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Eugeniusz Kwiatkowskiego 15, zwanym dalej Zamawiającym, NIP , REGON reprezentowanym przez: -. - Komendant 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego przy udziale -. - Główny Księgowy Szef Finansów 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i środków czyszczących do sprzętu biurowego w roku 2017, wraz z transportem i rozładunkiem do magazynów Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Dostawy będą realizowane według asortymentu, ilości i cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 3. Umowa przewiduje wykorzystanie przez Zamawiającego prawa opcji, z zastrzeżeniem, że jeśli dla danej pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość, oznacza to, że dla tej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji. str. 1/14

2 4. Zamawiający przewiduje dostarczenie przedmiotu umowy (zamówienie) dla ilości minimalnych w całości. Ilości maksymalne, stanowiące górną granicę potrzeb Zamawiającego (będące opcją) są określone w załączniku nr 2 do umowy. 2 Cena 1. Całkowita maksymalna wartość (cena) przedmiotu umowy wyliczona dla ilości maksymalnych wynosi: Brutto:.. PLN (słownie:... zł). 2. Maksymalna wartość (cena) umowy wyliczona dla ilości maksymalnych (odpowiednio dla części zamówienia) wynosi: 1) Dla części zamówienia nr 1: brutto PLN 2) Dla części zamówienia nr 2: brutto PLN 3) Dla części zamówienia nr 3: brutto PLN 4) Dla części zamówienia nr 4: brutto PLN 5) Dla części zamówienia nr 5: brutto PLN 6) Dla części zamówienia nr 6: brutto PLN 3. Całkowita maksymalna wartość (cena) przedmiotu umowy wyliczona dla ilości minimalnych wynosi: Brutto: PLN (słownie: zł). 4. Maksymalna wartość (cena) umowy wyliczona dla ilości minimalnych (odpowiednio dla części zamówienia) wynosi: 1) Dla części zamówienia nr 1: brutto PLN 2) Dla części zamówienia nr 2: brutto PLN 3) Dla części zamówienia nr 3: brutto PLN 4) Dla części zamówienia nr 4: brutto PLN str. 2/14

3 5) Dla części zamówienia nr 5: brutto PLN 6) Dla części zamówienia nr 6: brutto PLN 5. Ceny jednostkowe netto za poszczególne asortymenty są określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 6. Podane ceny, o których mowa jest w ust. 1, 2, 3, 4 zawierają wartość podatku VAT, według stawek obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę. 7. Ceny jednostkowe wskazane w załączniku nr 2 do umowy zostają ustalone na czas obowiązywania umowy i nie będą podlegać waloryzacji. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z ilościami minimalnymi, określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację maksymalnej wartości umowy określonej w ust Termin realizacji 1. Umowę zawiera się na czas określony. 2. Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia r. 4 Sposób i miejsce dostarczenia 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i rozładowania przedmiotu dostawy objętego umową na własny koszt i ryzyko do magazynów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do umowy). 2. Dostarczany asortyment musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu dostawy w ilościach minimalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zakupu dla ilości minimalnych i maksymalnych (o ile będą realizowane) będzie dostarczany do magazynów wskazanych w zamówieniu, w terminie do 5 dni roboczych od przesłania przez Zamawiającego zamówienia faksem lub drogą elektroniczną. O konkretnym dniu dostawy asortymentu Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiającego nie później niż dwa dni przed planowanym dostarczeniem. 5. Osobą uprawnioną do składania zamówienia ze strony Zamawiającego jest: str. 3/14

4 Dla części zamówienia nr 1: Dla części zamówienia nr 2: Dla części zamówienia nr 3: Dla części zamówienia nr 4: Dla części zamówienia nr 5: Dla części zamówienia nr 6: 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w zakresie asortymentów objętych przedmiotem dostawy. Zmiany mogą polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości jednego asortymentu kosztem zmniejszenia lub zwiększenie innego asortymentu objętego dostawą. Powyższe zmiany nie mogą przekroczyć 10% ilości poszczególnych asortymentów oraz nie mogą doprowadzić do zwiększenia wartości umowy, o której mowa w Zamawiającemu przysługuje prawo nie wykorzystania całego asortymentu, w ilościach maksymalnych określonego w załączniku nr 1 i 2 umowy zarówno co do ilości jaki co do wartości ogólnej przedmiotu zamówienia. Nie wykorzystanie całego asortymentu, co do ilości i nie wyczerpanie kwoty zamówienia określonej w 2 ust. 1 nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, w szczególności nie może zostać uznane za nie wywiązanie się Zamawiającego z umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zrealizowanie zamówienia do pełnego wyczerpania limitów wynikających z umowy, jak i roszczenie odszkodowawcze. 8. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 00 do oraz w piątek, w godzinach do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia magazynów 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. 9. Wykonawca będzie dostarczać zamówiony asortyment w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Koszt tego opakowania jest wliczony w cenę ofertową asortymentu przedmiotu zamówienia. 10. Odpowiedzialność za dostarczony i odbierany przedmiot dostawy określa chwila ich odbioru /przekazania/, potwierdzona podpisami przez przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy na oryginale specyfikacji wysyłkowej (np. WZ). Wykonawca ma obowiązek zapewnić możliwość sprawdzenia przedmiotu dostawy pod względem ilościowym, w innym przypadku przedstawiciel Zamawiającego nie ma obowiązku potwierdzenia odbioru przedmiotu dostawy. 11. W przypadku dostaw realizowanych przez Wykonawcę za pośrednictwem firm spedycyjnych i braku możliwości sprawdzenia przedmiotu dostawy przez Zamawiającego, potwierdzenie odbioru na specyfikacji wysyłkowej przez str. 4/14

5 przedstawiciela Zamawiającego nie stanowi o przyjęciu dostawy w zakresie ilości, jakości i zgodności dostarczonego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy). 12. Zamawiający dokona sprawdzenia takiej dostawy pod względem zgodności dostarczonego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia i w terminie do 3 dni od dostawy powiadomi Wykonawcę o ewentualnych nieprawidłowościach. 13. Wykonawca z chwilą otrzymania zawiadomienia o wykryciu braków ilościowych lub niezgodności dostarczonego asortymentu z opisem w SIWZ, zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt i ryzyko brakującego asortymentu i wymiany niewłaściwego na prawidłowy w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia (fax lub ). 14. Wykonawca zatrudniający cudzoziemców przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek uzyskania pozwoleń na ich wstęp na teren chronionej jednostki wojskowej lub instytucji (objętych usługą, stanowiącą przedmiot umowy) zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia r., poz. 18). 15. Wykaz pracowników z potwierdzonymi kopiami uzyskanych pozwoleń, o których mowa w ust. 15, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni po terminie rozpoczęcia realizacji umowy i w każdym przypadku późniejszego występowania takiej sytuacji. 16. Na terenie jednostek wojskowych obowiązuje zakaz używania aparatów latających, w tym bezzałogowych statków powietrznych typu Dron. 17. W przypadku braku dostarczenia wykazów, o których mowa w ust. 15 i 16, pojazdy Wykonawcy nie będą wpuszczane na teren Jednostek Wojskowych Zamawiającego co będzie traktowane jako odmowa przyjęcia dostawy. 5 Odbiór ilościowo-jakościowy 1. Ilościowy i jakościowy odbiór przedmiotu zakupu dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego (kierownik magazynu, magazynier) w miejscu wskazanym w załączniku nr 1 do umowy. 2. Odpowiedzialność za dostarczony i odbierany przedmiot zakupu określa moment ich odbioru /przekazania/, potwierdzony podpisami przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy na oryginale specyfikacji wysyłkowej (np. WZ), w oparciu o złożone zamówienie. str. 5/14

6 3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dostarczonego przedmiotu zakupu następujące dokumenty: 1) dwie kopie specyfikacji wysyłkowej np. (WZ), 2) list przewozowy (w przypadku dostaw obcym transportem), 3) karty technologiczne (charakterystyki) płynów czyszczących, 4) dla materiałów równoważnych : a) Certyfikat ISO 9001 w eksploatacyjnych lub dokument równoważny poświadczający przez niezależny podmiot zgodność działań z normami jakościowymi. b) Certyfikat ISO w zakresie produkcji materiałów eksploatacyjnych lub dokument równoważny poświadczający przez niezależny podmiot zgodność działań z normami jakościowymi. c) Raport z testów wydajnościowych, dla każdej pozycji materiału (tuszu i tonera) równoważnego, potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z nw. normą lub normą dla niej równoważną: ISO/IEC dla tonerów monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC dla tonerów do kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC dla wkładów atramentowych. Ze złożonych dokumentów powinno jednoznacznie wynikać, których pozycji asortymentowych dany dokument dotyczy. d) Zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez laboratorium badawcze lub inny podmiot, posiadające akredytację w zakresie poświadczenia o spełnianiu norm wymienionych w pkt c) przez tusze i tonery równoważne. e) Karty technologiczne (charakterystyki) dla płynów czyszczących. 4. Podstawę dokonania odbioru przedmiotu zakupu stanowi dostarczenie wszystkich dokumentów określonych w ust Podstawę dokonania odbioru do siedziby Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia dostawy oryginał prawidłowo wystawionej faktury VAT. 1. Podstawy reklamacji. 1) W przypadku: 6 Gwarancja jakości i reklamacje a) dostarczenia przedmiotu zakupu z wadami jakościowymi zauważonymi na etapie odbioru ilościowo-jakościowego Zamawiający może odmówić ich przyjęcia i żądać wymiany w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia przesłania przez Zamawiającego protokołu reklamacyjnego, na wolne od wad (dotyczy str. 6/14

7 części zamówienia nr 1, 3, 4, 5, 6). Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający sporządzi niezwłocznie protokół reklamacyjny, który prześle do Wykonawcy. Przesłany protokół reklamacyjny będzie podstawą naliczenia kar umownych przez Zamawiającego zgodnie z 10 ust. 2 pkt 1)/, dostarczenia przedmiotu zakupu z wadami jakościowymi zauważonymi na etapie odbioru ilościowo-jakościowego, Zamawiający może odmówić ich przyjęcia i żądać wymiany w terminie do. dni roboczych, liczonych od dnia przesłania przez Zamawiającego protokołu reklamacyjnego, (zgodnie ze złożoną ofertą) na wolne od wad (dotyczy części zamówienia nr 2). Zamawiający sporządzi natychmiast protokół reklamacyjny, który prześle do Wykonawcy. Przesłany protokół reklamacyjny będzie podstawą naliczenia kar umownych przez Zamawiającego zgodnie z 10 ust.2 pkt 1), b) dostarczenia przedmiotu zakupu z wadami jakościowymi zauważonymi na etapie eksploatacji, Zamawiający sporządzi niezwłocznie protokół reklamacyjny, który prześle Wykonawcy. Wymiany przedmiotu zakupu należy dokonać w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia przesłania przez Zamawiającego protokołu reklamacyjnego (dotyczy części zamówienia nr 1, 3, 4, 5, 6). Po bezskutecznym upływie tego terminu sporządzony protokół reklamacyjny będzie podstawą naliczenia kar umownych przez Zamawiającego zgodnie z 10 ust. 2 pkt 2)/, dostarczenia przedmiotu zakupu z wadami jakościowymi zauważonymi na etapie eksploatacji, Zamawiający sporządzi natychmiast protokół reklamacyjny, który prześle Wykonawcy. Wymiany przedmiotu zakupu należy dokonać w terminie do.. dni roboczych, liczonych od dnia przesłania przez Zamawiającego protokołu reklamacyjnego, (zgodnie ze złożoną ofertą, dotyczy części zamówienia nr 2). Przesłany protokół reklamacyjny będzie podstawą naliczenia kar umownych przez Zamawiającego zgodnie z 10 ust.2 pkt 2) c) dostarczenia przedmiotu zakupu niezgodnego pod względem ilościowym lub asortymentowym, ze złożonym zamówieniem Zamawiający może żądać dostarczenia w czasie do 24 godzin brakującej części umowy. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu Zamawiający sporządzi protokół reklamacyjny. Przesłany protokół reklamacyjny będzie podstawą naliczenia kar umownych przez Zamawiającego zgodnie z 10 ust. 2 pkt 3), d) niezrealizowanie w terminie dostawy danej partii asortymentu, Zamawiający sporządzi niezwłocznie protokół reklamacyjny, który prześle Wykonawcy str. 7/14

8 w terminie 2 dni. Przesłany protokół reklamacyjny będzie podstawą naliczenia kar umownych przez Zamawiającego zgodnie z 10 ust. 2 pkt Odpowiedzialność Wykonawcy za jakość przedmiotu zakupu, gwarancja. 1) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot zakupu dostarczany w ramach umowy jest wolny od wad jakościowych. 2) Wadliwy przedmiot zakupu Wykonawca odbierze na własny koszt z siedziby Zamawiającego. 3) W przypadku braku możliwości wymiany wadliwego przedmiotu zakupu z powodu jego niedostępności w sprzedaży na rynku, Wykonawca zaoferuje inny spełniający wymagania techniczno-jakościowe wskazane w załączniku nr 1 i 2 do umowy co nie może jednak doprowadzić do zwiększenia ceny jednostkowej określonej w załączniku nr 2 do umowy. 4) Wykonawca udziela na dostarczone przedmioty zakupu (z wyłączeniem środków chemicznych do czyszczenia i konserwacji sprzętu komputerowego) gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, liczony od dnia odbioru, określonego w 5 ust. 2. Wykonawca udziela na dostarczone środki chemiczne do czyszczenia i konserwacji sprzętu komputerowego gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, liczony od dnia odbioru, określonego w 5 ust. 2 5) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy sprzętu, gdy jego uszkodzenie powstało w wyniku stosowania materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy sprzętu uważa się opinie autoryzowanego serwisu producenta sprzętu. Naprawa sprzętu wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie sprzętu w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia (faksem lub drogą elektroniczną) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca. W przypadku niewykonania naprawy w określonym terminie Zamawiający sam skieruje sprzęt do autoryzowanego serwisu cywilnego obciążając kosztami naprawy Wykonawcy. W przypadku naprawy sprzętu trwającego powyżej 14 dni Wykonawca jest zobligowany do dostarczenia urządzenia drukującego o podobnych parametrach na czas trwania naprawy. 3. Jeżeli awaria sprzętu okaże się niemożliwa do usunięcia Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość uszkodzonego sprzętu lub wymiany na sprzęt równorzędny. str. 8/14

9 7 Warunki płatności 1. Wykonawca wystawi fakturę za każdą partię dostawy, w tym oddzielnie dla każdej służby i miejsca dostawy wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia i oryginał dostarczy do siedziby Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia dostawy. 2. Na oryginale, Wykonawca wymieni: a) dostarczony asortyment z podaniem cech identyfikujących produkt (producent, nr katalogowy itp.) b) ilość towaru zgodną z ilością na specyfikacji wysyłkowej (WZ), c) jednostkę miary, d) cenę jednostkową netto, e) stawkę podatku VAT, f) kwotę VAT, g) wartość brutto. 3. Zapłata należności za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia dyspozycji płatniczej w banku Zamawiającego. 4. Zamawiający wymaga, aby w treści faktury VAT i specyfikacji wysyłkowej (np. WZ) nazewnictwo dostarczonego asortymentu było tożsame z nazewnictwem wskazanym w załączniku nr 2 do umowy. O ile w załączniku nr 2 do umowy są wskazane nazwy własne dostarczanego asortymentu, w tym nazwy handlowe, symbole katalogowe itp., Zamawiający wymaga, aby były zawarte w treści faktury. W przypadku nie spełnienia powyższego wymogu Zamawiający może odmówić przyjęcia dostarczonego asortymentu. 5. Zamawiający wstrzyma się z zapłatą za dostarczony przedmiot umowy w przypadku: 1) otrzymania faktury wystawionej niezgodnie z 5 ust. 3, 2) otrzymania faktury wystawionej niezgodnie z 7 ust. 2, a także w przypadku niezgodności w dostawie w zakresie ilości, jakości i nieprawidłowości dostarczanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia. 6. W przypadku określonym w ust. 5 termin zapłaty będzie liczony od dnia otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT lub uregulowania niezgodności w dostawie. str. 9/14

10 8 Zobowiązania Wykonawcy 1. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o następujących faktach: a) zmianie siedziby, adresu lub nazwy Wykonawcy; b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; c) ogłoszeniu likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; d) zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji umowy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego odebrać oraz zutylizować zużyte materiały, w ilościach odpowiadających (nieprzekraczających) ilości materiałów dostarczonych w ramach każdorazowej dostawy, zgodnie z ustawą z dnia r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987). 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu prawidłowego potwierdzenia przekazania odpadów na Karcie Przekazania Odpadów. 4. Odbiór zużytych materiałów nastąpi w dniu dostarczenia przedmiotu zakupu. 9 Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy Strony ustalają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy: 1) zostanie wszczęte postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności; 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie dostarcza przedmiotu umowy, pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego. 10 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 15% wartości brutto, o której mowa w 2 ust. 4 (odpowiednio dla części zamówienia) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania kar umownych w przypadku, gdy: 1) Wykonawca dostarczył przedmiot dostawy z wadami jakościowymi i Zamawiający zażądał jego wymiany na wolny od tych wad, a Wykonawca nie wywiązał się str. 10/14

11 z jego wymiany w terminie - w wysokości 5 % wartości brutto wadliwej części dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od momentu upływu ww. terminu, ale nie mniej niż 100 PLN i nie więcej niż wartość brutto wadliwego przedmiotu dostawy. 2) Wykonawca dostarczył przedmiot dostawy z wadami jakościowymi ujawnionymi na etapie eksploatacji, Zamawiający sporządził protokół reklamacyjny, natomiast Wykonawca nie dokonał wymiany w terminie - w wysokości 5 % wartości brutto wadliwej części dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od momentu upływu ww. terminu, ale nie mniej niż 100 PLN i nie więcej niż wartość brutto wadliwego przedmiotu dostawy. 3) Wykonawca dostarczył przedmiot dostawy niezgodny pod względem ilościowym lub asortymentowym oraz nie wywiązał się z dostarczenia w terminie do 5 dni roboczych brakującej części przedmiotu dostawy lub nie dokonał wymiany na właściwy przedmiot dostawy - w wysokości 2 % wartości brutto niedostarczonej bądź niewłaściwej części przedmiotu dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od momentu upływu terminu, ale nie mniej niż 100 PLN i nie więcej niż wartość brutto wadliwego przedmiotu zakupu. 4) Wykonawca nie zrealizował w terminie danej dostawy - 1% wartości tej części brutto za każdy dzień zwłoki. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone. 4. Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający potrącił wysokość kar umownych od kwoty wynikającej z faktury, którą wystawi Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotowej umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 4 kwota jest płatna w terminie 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej. 11 Zmiany w umowie 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku: 1) Zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia. str. 11/14

12 2) w przypadku niemożności dostarczenia przez Wykonawcę materiałów będących przedmiotem niniejszej umowy z powodu braku ich dostępności na rynku, co zostanie potwierdzona przez jego producenta, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia przez Wykonawcę materiałów o parametrach nie gorszych i cenie nie wyższej niż określone w ofercie. 3) Niemożności dostarczenia przez Wykonawcę asortymentów objętych przedmiotem umowy z powodu braku ich dostępności na rynku spowodowanym zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ze sprzedaży lub pojawieniem się na rynku asortymentu nowszej generacji pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji urządzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia przez Wykonawcę asortymentów o parametrach nie gorszych i cenie nie wyższej niż określone w ofercie stanowiącej podstawę zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że: powyższe jest możliwe jedynie na wniosek Wykonawcy (dopuszcza się złożenie wniosku faksem bądź drogą elektroniczną), dopuszczalna jest jedynie zmiana asortymentu równoważnego na inny równoważny lub oryginał. Nie jest dopuszczalna zmiana odwrotna, tj. zamiana oryginału na asortyment równoważny. 4) W przypadku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić ten fakt Zamawiającemu poprzez potwierdzenie powyższego przez producenta danego materiału eksploatacyjnego. 5) W przypadku zamiany asortymentu równoważnego na inny równoważny, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: a) Certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania i produkcji materiałów eksploatacyjnych lub dokument równoważny; b) Certyfikat ISO w zakresie produkcji materiałów eksploatacyjnych lub dokument równoważny; c) raport z testów wydajnościowych, dla każdej pozycji materiału (tuszu i tonera) równoważnego, potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z nw. normą lub normą dla niej równoważną: ISO/IEC dla tonerów monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC dla tonerów kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC dla wkładów atramentowych; str. 12/14

13 Ze złożonych dokumentów powinno jednoznacznie wynikać, których pozycji asortymentowych dany dokument dotyczy. d) zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez laboratorium badawcze lub inny podmiot, posiadające akredytację w zakresie poświadczenia o spełnianiu norm wymienionych w pkt c) przez tusze i tonery równoważne, e) karty technologiczne (charakterystyki) dla płynów czyszczących. 12 Przeniesienie wierzytelności Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z przedmiotu umowy na osobę trzecią. 13 Podwykonawstwo 1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza / powierza podwykonawcy(om) wykonanie następującego zakresu umowy: 2. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez jego kooperantów Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 2. Właściwym organem administracji publicznej w sprawie rozstrzygnięcia sporów wynikających z treści niniejszej umowy będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. Egz. Nr 1 i 2 ZAMAWIAJĄCY Egz. Nr 3 WYKONAWCA str. 13/14

14 Załączniki: Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, zgodny o opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ; Załącznik nr 2 Kopia Formularza Cenowego; ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA.. GŁÓWNY KSIĘGOWY.. str. 14/14

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ Egz. Nr.. UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... 2012 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr załącznik nr 5 do SIWZ /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr załącznik nr 5 do SIWZ /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: UMOWA Nr załącznik nr 5 do SIWZ /wzór/ zawarta w dniu... 2017 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15 zwanym dalej Zamawiającym, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... 2018 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, zwanym dalej Zamawiającym, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 a do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu... 2014 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg, NIP 5783109861, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA NR /wzór/

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA NR /wzór/ UMOWA NR /wzór/ Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2018 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15 zwanym dalej Zamawiającym, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (WZÓR) UMOWA NR zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ (WZÓR) UMOWA NR zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ (WZÓR) UMOWA NR zawarta w dniu... 2019 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15 zwanym dalej Zamawiającym, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA Nr zawarta w dniu... 2019 r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15 zwanym dalej Zamawiającym, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 a do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod nazwą. z siedzibą w.

UMOWA. prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod nazwą. z siedzibą w. Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu.pomiędzy: UMOWA Nr 1 Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje: -płk pil. Stanisław

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. /FIN/2017 zawarta w dniu..., pomiędzy:

UMOWA Nr. /FIN/2017 zawarta w dniu..., pomiędzy: UMOWA Nr. /FIN/2017 zawarta w dniu..., pomiędzy: Egz. nr. Skarbem Państwa 22 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Olsztynie, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1, NIP: 7393827791,REGON: 280 603 684, reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Umowa nr RZP.../2017 (PROJEKT UMOWY)

Umowa nr RZP.../2017 (PROJEKT UMOWY) Załącznik nr 6 do Zaproszenia Umowa nr RZP..../2017 (PROJEKT UMOWY) zawarta w dniu...2017 r. pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:..., a... zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18)

UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18) Załącznik nr 3 UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18) zawarta w dniu. pomiędzy 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje:...

Bardziej szczegółowo

2. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 roku, nienoszące śladów jakiegokolwiek wcześniejszego użytkowania

2. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 roku, nienoszące śladów jakiegokolwiek wcześniejszego użytkowania Egz. nr... - PROJEKT- UMOWA Nr.../ FIN /2017 zawarta w dniu: r. pomiędzy: Skarbem Państwa 22 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym z siedzibą w Olsztynie ul. Saperska 1, NIP 739-38-27-791, REGON 280603684 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez

UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez PROJEKT UMOWA Nr. Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-10-08-875, REGON 013272620 z upoważnienia, którego na podstawie upoważnienia nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr ZP

WZÓR. UMOWA Nr ZP Załącznik Nr 4 WZÓR UMOWA Nr ZP 272.2012 zawarta w Urzędzie Gminy w Baruchowie, dnia. pomiędzy : GMINĄ BARUCHOWO reprezentowanym przez: 1. Pana Stanisława Sadowskiego Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Umowa. zwaną/zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa. zwaną/zwanym dalej Wykonawcą. WZÓR Umowa na dostawę tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz bębnów do faksów na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Lubelską

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu mechanizacji prac biurowych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY P 41/ /19

PROJEKT UMOWY P 41/ /19 PROJEKT UMOWY P 41/ /19 zawarta w dniu r. w Olsztynie, pomiędzy Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn KRS 0000000460, REGON 510650890, NIP 739-29-55-802 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr.../.../.../...

PROJEKT UMOWY Nr.../.../.../... PROJEKT UMOWY Nr.../.../.../... Załącznik nr 4 do SIWZ W dniu...r. w Warszawie pomiędzy Centralnym Biurem Antykorupcyjnym z siedzibą w Alejach Ujazdowskich 9, 00-583 Warszawa, NIP 701-002-53-24, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym Wykonawcą 1. Przedmiot umowy

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym   Wykonawcą 1. Przedmiot umowy UMOWA Nr.. (Wzór) zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje:.. - Dowódca zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu. pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr fax. 1 Przedmiot umowy

Nr telefonu Nr fax. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 - PROJEKT - U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: UMOWA Nr.. PROJEKT zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a reprezentowana przez:... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą w wyniku postępowania zapytania

Bardziej szczegółowo

(Wzór) UMOWA NR. w dniu.. w Nisku pomiędzy:

(Wzór) UMOWA NR. w dniu.. w Nisku pomiędzy: w dniu.. w Nisku pomiędzy: (Wzór) UMOWA NR. Gminą i Miastem Nisko Zarządem Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 17, 37 400 Nisko, posiadającym NIP 6020131168, Regon 180799800,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. na ZAKUP SPRZĘTU K-O

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. na ZAKUP SPRZĘTU K-O Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. na ZAKUP SPRZĘTU K-O zawarta w dniu...2017 roku w Warszawie pomiędzy: 1 Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, NIP 522-101-72-08,

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenia wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia wynosi: Załącznik nr 5 do SIWZ

1. Wynagrodzenia wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia wynosi: Załącznik nr 5 do SIWZ Znak sprawy ZP/D-1/2017 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR ( wzór) zawarta w dniu... 2017r. w Siemiatyczach pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Zadanie nr 1. Wartość Brutto (PLN) Cena z VAT (PLN/sztukę) Nazwa przedmiotu zamówienia RAZEM

WZÓR UMOWA. Zadanie nr 1. Wartość Brutto (PLN) Cena z VAT (PLN/sztukę) Nazwa przedmiotu zamówienia RAZEM WZÓR UMOWA Nr... na: Dostawę kalendarzy na 2018 W dniu... pomiędzy: 1. Baza Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa 60 ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje: - Dowódca

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 (WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 Załącznik nr 8 do SIWZ numer sprawy: 39/BA/PN/2014 W dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym, mającym siedzibę w (00-925)

Bardziej szczegółowo

Istotne Warunki Umowy /UMOWA/ Nr... na Dostawę materiałów i artykułów biurowych

Istotne Warunki Umowy /UMOWA/ Nr... na Dostawę materiałów i artykułów biurowych Dostawa materiałów i artykułów biurowych Nr sprawy 3/2016 Istotne Warunki Umowy /UMOWA/ Załącznik nr 3 do ogłoszenia Nr... na Dostawę materiałów i artykułów biurowych W dniu... pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr PRZEDMIOT UMOWY 1

UMOWA nr PRZEDMIOT UMOWY 1 Zał. nr 5 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu.. w. pomiędzy: Centrum Usług Logistycznych, z siedzibą w Warszawie, ul. Słoneczna 37, 00-789 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. wpisanym do

UMOWA NR (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. wpisanym do Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR (projekt) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, kod pocztowy 90-032,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... 2) ) )

UMOWA NR... 2) ) ) UMOWA NR... Zawarta w dniu...2018 r. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą.

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą. WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2011 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej: Wykonawcą. Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV AGP

zwanym dalej: Wykonawcą. Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV AGP Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. na dostawę łodzi ratunkowej wraz z osprzętem dla OSP Konin Cukrownia-Gosławice.

Umowa Nr.. na dostawę łodzi ratunkowej wraz z osprzętem dla OSP Konin Cukrownia-Gosławice. Umowa Nr.. na dostawę łodzi ratunkowej wraz z osprzętem dla OSP Konin Cukrownia-Gosławice. zawarta w dniu..2017 roku Urzędzie Miejskim w Koninie, 62-500 konin, plac Wolności 1, pomiędzy: Miastem Konin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR

WZÓR. załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR WZÓR UMOWA NR załącznik nr 4 do SIWZ W dniu...2012 r. pomiędzy Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2018 (WZÓR)

UMOWA Nr../2018 (WZÓR) UMOWA Nr../2018 (WZÓR) zawarta w Płocku dnia 02.01.2018 r. pomiędzy: Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP: 7743135712, REGON 611016086, reprezentowaną przez: Danutę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 /projekt Umowy/ UMOWA nr /./2014

Załącznik nr 3 /projekt Umowy/ UMOWA nr /./2014 UMOWA nr /./2014 Załącznik nr 3 /projekt Umowy/ zawarta w dniu.. 2014 roku w Białymstoku pomiędzy : Skarbem Państwa - 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:

-PROJEKT- U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: -PROJEKT- U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: Załącznik nr 5, 32/ZO/2018 ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (pakiet nr 1, 3)

Załącznik nr 3 (pakiet nr 1, 3) Załącznik nr 3 (pakiet nr 1, 3) UMOWA Nr.../ 2016 - Projekt Zawarta w dniu... r. w Rzeszowie, pomiędzy Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2019 zawarta w dniu.. 2019 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Dostawy. Załącznik Nr 5.1. do SIWZ

Wzór Umowy Dostawy. Załącznik Nr 5.1. do SIWZ Załącznik Nr 5.1. do SIWZ Wzór Umowy Dostawy Na dostawę jednego fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową, z rocznika 2017, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami.

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami. Zał. nr 5 do SIWZ część I UMOWA nr. zawarta w dniu. roku we Wrześni pomiędzy: Powiatem Wrzesińskim, ul. Chopina 10, 62-300 Września, NIP nr 789-172-68-01, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze WZÓR UMOWY na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze Zawarta w dniu.. marca 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

2D, NIP , REGON

2D, NIP , REGON UMOWA Nr.../PB/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 zawarta w dniu..2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZUO/.../2019 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o.

UMOWA NR ZUO/.../2019 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. UMOWA NR ZUO/.../2019 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin, wpisaną

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu umowy w granicach ok. 30 % z prawem proporcjonalnego zmniejszenia ceny.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu umowy w granicach ok. 30 % z prawem proporcjonalnego zmniejszenia ceny. Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu - Wzór umowy U M O W A N R zawarta w Białymstoku w dniu 2015r., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Malmeda 8, 15-440

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : ZP

UMOWA NR : ZP zawarta w dniu. pomiędzy UMOWA NR : ZP 273..2012 Powiatem Tarnowskiem, reprezentowanym przez:. przy udziale Zwanym dalej Zamawiającym A:. -Załącznik nr 5 reprezentowaną przez: Zwaną dalej Wykonawcą na

Bardziej szczegółowo

str. 1 Załącznik nr 3 do Specyfikacji UMOWA nr. ( wzór ) w dniu... w Warszawie pomiędzy

str. 1 Załącznik nr 3 do Specyfikacji UMOWA nr. ( wzór ) w dniu... w Warszawie pomiędzy Załącznik nr 3 do Specyfikacji UMOWA nr. ( wzór ) w dniu... w Warszawie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Akademii Obrony Narodowej w Warszawie al.gen.a.chruściela 103 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Załącznik nr 5 zawarta w dniu... w Częstochowie w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Nr... na dostawę materiałów i artykułów biurowych

WZÓR UMOWY. Nr... na dostawę materiałów i artykułów biurowych Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Nr... na dostawę materiałów i artykułów biurowych W dniu... pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa 60, ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa nr --/2017. z siedzibą w. pod adresem. 1...

WZÓR. Umowa nr --/2017. z siedzibą w. pod adresem. 1... WZÓR Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Znak sprawy: SP 4.3601.--.2017 Umowa nr --/2017 W dniu --.01.2017 r. Pomiędzy:. z siedzibą w. pod adresem. reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3 WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. 1. Bazą Lotnictwa Transportowego z siedzibą: Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP , którą reprezentuje:

PROJEKT. 1. Bazą Lotnictwa Transportowego z siedzibą: Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP , którą reprezentuje: Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWA Nr... na Dostawę materiałów eksploatacyjnych, tonerów, bębnów oraz zawarta w dniu... pomiędzy: pojemników na zużyty toner 1. Bazą Lotnictwa Transportowego z siedzibą: 00-909

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAKUP Z DOSTAWĄ... DLA POTRZEB MPGKIM ZB (Część nr...) w dniu r. w Łomży 1 PRZEDMIOT UMOWY, TERMIN WYKONANIA

UMOWA O ZAKUP Z DOSTAWĄ... DLA POTRZEB MPGKIM ZB (Część nr...) w dniu r. w Łomży 1 PRZEDMIOT UMOWY, TERMIN WYKONANIA Załącznik nr 6 do SIWZ (wspólny dla Części nr 1-3 zamówienia) UMOWA O ZAKUP Z DOSTAWĄ... DLA POTRZEB MPGKIM ZB (Część nr...) w dniu... 2018 r. w Łomży pomiędzy Miasto Łomża, Pl. Stary Rynek 14, 18-400

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez:

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2015 r. pomiędzy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, z siedzibą w Słupsku ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsku, NIP 839-10-03-052, REGON:000277807, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

- p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy :

- p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy : - p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy : 1. Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Kasiurę, z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA - wzór PRZEDMIOT UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ Nr postępowania ZP/13/055/U/19 UMOWA - wzór zawarta w dniu... r. w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk NIP: 584-020 35-93, REGON: 000001620

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku

U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Skarb Państwa 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70 NIP 542-322-47-55, REGON 200689828,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w Lubsku, w dniu pomiędzy:

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w Lubsku, w dniu pomiędzy: UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w Lubsku, w dniu pomiędzy: Gminą Lubsko, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko, posiadającą NIP: 928-192-57-33, REGON: 970770646; Urząd Miejski w Lubsku, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA NR.. (umowa zostanie sporządzona dla każdej części oddzielnie)

UMOWA RAMOWA NR.. (umowa zostanie sporządzona dla każdej części oddzielnie) UMOWA RAMOWA NR.. (umowa zostanie sporządzona dla każdej części oddzielnie) zawarta w dniu. pomiędzy 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa, NIP 522-101-72-08,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Przedmiot umowy

UMOWA NR Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA NR zawarta w dniu 2018 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w Skierniewicach (96-100) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

PROJEKT UMOWY Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWY Nr. Zawarta w dniu. w Koszalinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr MSZ.SZIM. /2018

UMOWA nr MSZ.SZIM. /2018 UMOWA nr MSZ.SZIM. /2018 zawarta w dniu... 2018 r. w Częstochowie pomiędzy: SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 42-200 Częstochowa REGON: 151586247 NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZP /2016

UMOWA NR DZP /2016 UMOWA NR DZP-362-64/2016 WZÓR W dniu...2016 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Bełchatowie pomiędzy : Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD.- KAN. Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 16/ZP/2019. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA NR 16/ZP/2019. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR 16/ZP/2019 zawarta w dniu.. 2019 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w (Skierniewice 96-100)

Bardziej szczegółowo

(wzór) 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas dostawy tonerów określony w 1 ust. 2 umowy.

(wzór) 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas dostawy tonerów określony w 1 ust. 2 umowy. załącznik nr 6 UMOWA nr CRU/ (wzór) /Zm/2016 zawarta w dniu...2016 r. w Częstochowie, w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys., prowadzonego

Bardziej szczegółowo