Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Uchwł Nr XXIII/637/2000 Rdy Mst Szczecn z dn 17 kwetn 2000 r. w sprwe ustlen regulmnów trgowsk zloklzownych n terene Gmny Msto Szczecn. N podstwe rt. 18 ust. 2 pkt 15, rt. 41 ust. 4 ustwy z dn 8 mrc 1990 r. o smorządze gmnnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126) orz rt. 5 Dekretu z dn 2 serpn 1951 r. o trgch trgowskch (Dz. U. Nr 41, poz. 312; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1997 r. Nr 121, poz. 770) Rd Mst Szczecn uchwl, co nstępuje: Ustl sę regulmny dl trgowsk zloklzownych n terene Gmny Msto Szczecn w brzmenu stnowącym złącznk nr 1 2 do nnejszej uchwły. Z dnem wejśc w życe nnejszej uchwły trc moc obowązującą Zrządzene Nr 1/2000 Zrządu Mst Szczecn z dn 4 styczn 2000 r. w sprwe ustlen regulmnu trgowsk - gełdy smochodowej zloklzownej w Szczecne - Płon. Wykonne uchwły powerz sę Zrządow Mst Szczecn. Uchwł podleg ogłoszenu w sposób mejscowo przyjęty wchodz w życe z dnem ogłoszen. Przewodnczący Rdy Mst Szczecn Domnk Górsk Złącznk Nr 1 do Uchwły Nr XXIII/637/2000 Rdy Mst Szczecn z dn 17 kwetn 2000 r. REGULAMIN TARGOWISKA N z w T r g o w s k :... /nzw dres/ Czs prcy... /dn tygodn godzny/ Prowdzący trgowsko:...

2 /nzw dres/ 1. N terene trgowsk może być prowdzon sprzedż rtykułów: 1. spożywczych, 2. przemysłowych, 3. rolno - ogrodnczych. 2. N terene trgowsk zbrn sę: 1. prowdzen ger hzrdowych, 2. prowdzen sprzedży spożywn npojów lkoholowych, z wyłączenem pw, 3. prowdzen sprzedży:. żywych zwerząt, b. bron, muncj orz mterłów wybuchowych, c. mterłów pędnych truczn, d. nnych rtykułów, których sprzedż jest zbronon n podstwe przepsów prw. 3. Sprzedż pw dozwolon jest - po uzysknu zezwolen określonego odrębnym przepsm prw. Dzłlność hndlową n terene trgowsk mogą prowdzć: 1. Osoby fzyczne, prwne orz jednostk orgnzcyjne ne mjące osobowośc prwnej utworzone zgodne z prwem - spełnjące wrunk uprwnjące do prowdzen dzłlnośc gospodrczej. 2. Posdcze gospodrstw rolnych ogrodnczych. 3. Posdcze ogrodów dzłkowych. Osoby prowdzące sprzedż n trgowsku zobowązne są do: 1. Przestrzegn regulmnu trgowsk orz przepsów prw powszechne obowązującego, w szczególnośc: przepsów p. pożrowych sntrnych. 2. Zpłty nleżnej opłty trgowej lub podtku od neruchomośc orz nnych opłt określonych przez podmot prowdzący trgowsko. 3. Posdn dokumentów uprwnjących do sprzedży. 4. Prowdzen sprzedży w mejscch wyznczonych do tego przez podmot prowdzący trgowsko. 5. Utrzymn porządku czystośc w mejscu sprzedży n terene przyległym. Prowdzący trgowsko zobowązny jest do: 1. Oprcown przestrzegn plnu zgospodrown terenu trgowsk, w szczególnośc w zkrese wyznczonych mejsc do prowdzen sprzedży. 2. Przestrzegn egzekwown zkzu prowdzen sprzedży poz terenm w tym celu wyznczonym. 3. Utrzymn łdu porządku n terene trgowsk. 4. Określen zsd ruchu pojzdów dostwczych n terene trgowsk.

3 5. Zmeszczen n tblcy ogłoszeń regulmnu trgowsk, uchwły Rdy Mst Szczecn ustljącej ktulne obowązujące stwk opłty trgowej orz cennk opłt ustlnych przez prowdzącego trgowsko. 5. Opłty z prowdzene sprzedży korzystne z mejsc n trgowsku: 1. Opłtę trgową poberją codzenne uprwnen nksenc, zgodne z zsdm stwkm wynkjącym z obowązującej uchwły Rdy Mst Szczecn. 2. Inksenc zobowązn są do wystwn pokwtowń pobrnych opłt. 3. Prowdzący trgowsko może poberć opłty z tytułu kosztów eksplotcj orz śwdczonych usług. 4. Dowody wnesonych opłt nleży zchowć do chwl opuszczen terenu sprzedży okzywć do kontrol osobom uprwnonym. 6. Postnowen końcowe: Osoby nruszjące postnowen nnejszego regulmnu orz przepsy prw powszechne obowązującego ponoszą odpowedzlność n zsdch określonych odrębnym przepsm. Złącznk Nr 2 do Uchwły Nr XXIII/637/2000 Rdy Mst Szczecn z dn 17 kwetn 2000 r. REGULAMIN TARGOWISKA - GIEŁDY SAMOCHODOWEJ. N z w T r g o w s k :... / n z w d r e s / Czs prcy... /dn tygodn godzn y/ Prowdzący trgowsko - gełdę:... /nzw dres przeds ęborc y/ 1. N terene gełdy smochodowej może być prowdzon sprzedż: 1. smochodów osobowych, cężrowych, cągnków rolnczych, motorowerów przyczep, 2. częśc kcesorów smochodowych,

4 3. rtykułów przemysłowych, 4. rtykułów spożywczych, z wyjątkem: męs, wyrobów wędlnrskch, ryb śweżych wędzonych, 5. rtykułów żywnoścowych w punktch gstronomcznych. 2. N terene gełdy zbrn sę: 1. prowdzen ger hzrdowych, 2. prowdzen sprzedży spożywn npojów lkoholowych - z wyłączenem pw. 3. prowdzen sprzedży:. żywych zwerząt, b. środków frmkologcznych truczn, c. bron, muncj orz mterłów wybuchowych, d. mterłów pędnych, e. nnych rtykułów, których sprzedż jest zbronon n podstwe przepsów prw. 4. Sprzedż pw dozwolon jest w punktch gstronomcznych - po uzysknu zezwolen określonego odrębnym przepsm prw. Dzłlność hndlową n terene trgowsk - gełdy mogą prowdzć: 1. Osoby fzyczne, prwne orz jednostk orgnzcyjne ne mjące osobowośc prwnej utworzone zgodne z przepsm prw - spełnjące przewdzne prwem wrunk prowdzen dzłlnośc gospodrczej. 2. Włśccele pojzdów lub osoby upowżnone do ch sprzedży. Osoby prowdzące sprzedż n trgowsku - gełdze zobowązne są do: 1. Przestrzegn regulmnu gełdy orz przepsów prw powszechne obowązującego, w szczególnośc: przepsów p. pożrowych, sntrnych, ruchu drogowego. 2. Zpłty nleżnej opłty trgowej lub podtku od neruchomośc orz nnych opłt określonych przez podmot prowdzący gełdę. 3. Posdn dokumentów uprwnjących do sprzedży. 4. Prowdzen sprzedży w mejscch wyznczonych do tego przez podmot prowdzący gełdę. 5. Utrzymn porządku czystośc w mejscu sprzedży n terene przyległym. Zbrn sę prowdzen dzłlnośc hndlowej poz terenm w tym celu wyznczonym przez prowdzącego trgowsko - gełdę. 5. Prowdzący trgowsko - gełdę zobowązny jest do: 1. Wyznczen oznkown terenów trgowsk - gełdy przeznczonych do prowdzen sprzedży orz prkown pojzdów. 2. Przestrzegn egzekwown zkzu prowdzen sprzedży poz terenm w tym celu wyznczonym. 3. Utrzymn łdu porządku n terene trgowsk - gełdy. 4. Zmeszczen n tblcy ogłoszeń regulmnu trgowsk, uchwły Rdy Mst Szczecn ustljącej ktulne obowązujące stwk opłty trgowej orz cennk opłt ustlnych przez prowdzącego trgowsko. 6. Opłty z prowdzene sprzedży korzystne z mejsc n trgowsku - gełdze:

5 1. Opłtę trgową poberją codzenne uprwnen nksenc, zgodne z zsdm stwkm wynkjącym z obowązującej uchwły Rdy Mst Szczecn. 2. Inksenc zobowązn są do wystwn pokwtowń pobrnych opłt. 3. Prowdzący trgowsko - gełdę może poberć opłty z tytułu kosztów eksplotcj orz śwdczonych usług. 4. Dowody wnesonych opłt nleży zchowć do chwl opuszczen terenu sprzedży okzywć do kontrol osobom uprwnonym. 7. Postnowen końcowe: Osoby nruszjące postnowen nnejszego regulmnu orz przepsy prw powszechne obowązującego ponoszą odpowedzlność n zsdch określonych odrębnym przepsm.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o 8 Kurier i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o Kurier 9 R Grżyn Łgock-Dzideck Krzysztof Płciszewski Andrzej Kicmn P Jnusz Wnt

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JARMARKU POGÓRZAŃSKIEGO w GORLICACH

REGULAMIN JARMARKU POGÓRZAŃSKIEGO w GORLICACH REGULAMIN JARMARKU POGÓRZAŃSKIEGO w GORLICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady porządkowe obowiązujące na terenie Jarmarku Pogórzańskiego zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r.

UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej Na podstawie art.18, ust.2, pkt.8, art.40, ust.1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KĄPIELOWEJ W ŻARACH

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KĄPIELOWEJ W ŻARACH Załącznik do zarządzenia nr 8/2014 Prezesa ZGM Sp. z o.o. w Żarach z dnia 17 marca 2014 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KĄPIELOWEJ W ŻARACH Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ W OCENIE UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

WYBRANE METODY ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ W OCENIE UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH ZESZYTY NAUKOE UNIERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 656 STUDIA INFORMATICA NR 8 011 LUIZA FABISIAK Unwersytet Szczecńs PAEŁ ZIEMBA Zchodnopomors Unwersytet Technologczny w Szczecne YBRANE METODY ANALIZY IELOKRYTERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 UCHWAŁA Nr 467/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1373. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Ryb?

W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Ryb? W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Ryb? W przypadku Funduszu Promocji Ryb są trzy grupy podmiotów zobowiązanych do naliczania, pobierania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych Porównne dotępnośc różnych, ndmrowych konfgurcj zln zf przemyłowych Whte Pper 48 Strezczene Przełącznk źródeł zln orz dwutorow dytrybucj zln przętu IT łużą zwękzenu dotępnośc ytemów oblczenowych. Sttytyczne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.) wyciąg

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Bardziej szczegółowo