Informacja na temat sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie powiatu malborskiego styczeń 2010 roku wrzesień 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja na temat sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie powiatu malborskiego styczeń 2010 roku wrzesień 2011 roku"

Transkrypt

1 Informacja na temat sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie powiatu malborskiego styczeń 2010 roku wrzesień 2011 roku sie-11 lip-11 cze-11 maj-11 kwi-11 mar-11 lut-11 sty-11 gru-10 lis-10 paź-10 wrz-10 Stopa Bezrobocia w powiecie malborskim od września do sierpnia , ,3 22,2 21,9 22,2 23,1 23,9 Powiat malborski leżący w województwie pomorskim zajmuje 494 km2, co stanowi 2,7% powierzchni województwa (woj km2). Pod względem powierzchni jest najmniejszym z pośród 16 powiatów województwa pomorskiego, zaś pod względem liczby ludności plasuje się na 13-stym miejscu na tle powiatów województwa z liczbą osób. Gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 127 osób na km2. (GUS 2011) i jest to czwarte miejsce na tle innych powiatów. Stopa bezrobocia w Polsce aktualnie wynosi 11,6%, w województwie pomorskim 11,4%, jeżeli natomiast chodzi o powiat malborski, są to liczby nieco wyższe 22,1% (stan na dzień 31 sierpnia 2011r. - dane WUP Gdańsk). Analizując stopę bezrobocia w powiecie malborskim na przestrzeni 2010 i 2011 roku, oscyluje ona w granicach 22%. Struktura ofert pracy zgłoszonych do PUP w 2011 r. (do września br.) Do Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku w 2010 r. zgłoszono ogółem 3043 oferty pracy. W porównaniu do 2009 r. ogólna liczba ofert pracy była niższa o 139 ofert. Natomiast do września 2011 roku do Urzędu Pracy wpłynęło 1554 ofert pracy ,7 24, Stopa Bezrobocia Opracowanie własne, na podstawie danych ze strony internetowej WUP Gdańsk

2 Miesiące Oferty pracy ogółem Wzrost/spadek liczby zgłoszone w 2009 r. zgłoszone w 2010 r. zgłoszonych ofert pracy w 2010 r. w porównaniu do 2009 r. w tym z ofert zgłoszonych w 2010 r. pracy subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej Oferty zgłoszone w 2011 r. ogółem w tym pracy subsydiowanej Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Tabela przedstawia oferty pracy zgłoszone w 2009, 2010 i roku oraz porównanie ofert w ostatnich dwóch latach. Dokonując analizy powyższych danych możemy zaobserwować utrzymującą się tendencję do spadku ofert pracy w okresie jesienno-zimowym, gdy nie występuje zapotrzebowanie na pracę sezonową. Porównując stan obecny z 2009 r. można dostrzec znaczącą różnicę w miesiącu lutym(2009 r. 31 ofert pracy, 2011 r. 144 oferty pracy) oraz we wrześniu (2009 r.-176 ofert pracy, 2011 r. 199 ofert pracy). Oferty pracy subsydiowanej pozyskane przez pośredników pracy w 2010 roku stanowiły główną część wszystkich ofert pracy, którymi dysponuje PUP (średnio w skali roku jest to ok. 80%). Struktura ofert pracy zgłoszonych do PUP w 2010 roku miesiące oferty pracy subsudiow ane oferty pracy niesubsydiow ane

3 PUP Malbork dysponował największą liczbą ofert pracy w miesiącu wrześniu 2010 roku, były to aż 444 oferty. Porównując do miesiąca stycznia 2010, gdzie były to 64 oferty możemy zauważyć jak ważne są oferty pracy subsydiowane i jak wielką odgrywają one rolę na rynku pracy w powiecie malborskim oferty pracy susudiow ane oferty pracy niesubsudiow ane luty styczeń 2011 kw iecień marzec maj czerw iec lipec sierpień w rzesień Analizując oferty pracy w 2011 roku, stwierdza się, że największą ilością ofert pracy PUP dysponował w lipcu 2011r. 209 ofert, jednak jest to znacznie mniejsza ilość ofert niż we wrześniu 2010r oferty. Oferty pracy zgłoszone do PUP w Malborku zamieszczane są na stronie internetowej Analiza ofert pracy wg zawodów i specjalności 2010 i 2011 rok Największa liczba bezrobotnych zgłoszonych w 2010 i 2011 roku wg określonego zawodu lub specjalności i przypadająca na nich liczba ofert pracy zgłoszonych w 2010 roku w PUP Malbork.

4 Najczęściej zgłaszane oferty pracy w 2010 i I półroczu 2011 roku oraz liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Malborku na r. oraz na I półrocze 20111r. Lp. Nazwa zawodu Kod zawodu Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych na r. Liczba ofert pracy zgłoszonych w 2010 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych na w końcu I półrocza 2011 r. Liczba ofert pracy zgłoszonych w końcu I półrocza 2011r. 1 Stolarz Poniżej 5 2 Technik prac biurowych 3 Technik handlowiec Poniżej 5 4 Magazynier Kelner Mechanik pojazdów Poniżej 5 samochodowych 7 Przędzarz Poniżej 5 8 Szwaczka Poniżej 5 9 Tokarz metalu Poniżej 5 10 Cukiernik Technik mechanik Poniżej 5 12 Mechanik Poniżej 5 samochodów osobowych 13 Piekarz Poniżej 5 14 Sprzątaczka biurowa Kucharz Robotnik budowlany Robotnik pomocniczy Poniżej 5 w przemyśle przetwórczym 18 Ślusarz Poniżej 5 19 Murarz Krawiec Poniżej 5 21 Technik ekonomista Poniżej 5 22 Robotnik gospodarczy Sprzedawca Źródło: Opracowanie własne na podstawie Załącznika 3 do MPiPS i Tabeli nr 2 ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie malborskim za I półrocze 2011 roku Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej, bo aż 444 oferty pracy zgłoszono w zawodzie Robotnik gospodarczy. Należy podkreślić fakt, że w zawodzie tym zarejestrowanych było 223 osoby zatem ilość ofert pracy przewyższyła znacznie liczbę zarejestrowanych wg tej profesji. Analiza danych pozwala stwierdzić, iż

5 podobna sytuacja nadwyżki ofert pracy w stosunku do zarejestrowanych w określonej specjalności dotyczy jeszcze tylko technika prac biurowych (43 ofert pracy na 34 bezrobotnych) w pozostałych przypadkach występuje deficyt ofert pracy w stosunku do liczby zarejestrowanych, a największy w zawodach: sprzedawca (589 osób, 41 ofert pracy), krawiec (105 osób, ofert poniżej 5), technik ekonomista (149 osób, ofert poniżej 5). W ww. zawodach występuje znaczny deficyt w stosunku do zarejestrowanych bezrobotnych, co oznacza dużą konkurencję na rynku lokalnym w tych zawodach, a także stanowi informację dla osób kształcących się jakich zawodów powinni unikać. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych I półrocze 2011 roku Przeprowadzany systematycznie przez PUP w Malborku monitoring zawodów pomaga zbliżyć system edukacji zawodowej, strukturę i treść kształcenia do potrzeb zmieniającej się gospodarki. W przypadku zaś działań skierowanych do zarejestrowanych w PUP w Malborku pozwala na określenie najbardziej odpowiednich kierunków kształcenia i szkoleń bezrobotnych przyczyniając się tym samym do zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia. Zgodnie z treścią rankingu do zawodów o najwyższym wskaźniku intensywności deficytu zawodów ( to takie zawody na które istnieje, wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy, niż osób poszukujących pracę w tym zawodzie) w 2011 roku należą: operator obrabiarek skrawających, kolporter, fizjoterapeuta, operator maszyn rolniczych, przedstawiciela handlowy, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, robotnik gospodarczy, kosmetyczka, technik prac biurowych, zaopatrzeniowiec, dekarz, barman, zbrojarz. Te same dane jako zawody nadwyżkowe (to takie, na które występuje na rynku pracy, niższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie) wskazują: malarz-tapeciarz, brukarz, fryzjer, specjalista do spraw handlu i marketingu, wulkanizator, robotnik magazynowy, opiekunka dziecięca, animator kultury, kierowca samochodu ciężarowego, logistyk, lekarz weterynarii, agent ubezpieczeniowy. Analizując zastane dane z tymi z lat ubiegłych należy zauważyć, że kwestia zarówno deficytu, jak i nadwyżki konkretnego zawodu jest zależna od wielu przyczyn i podlega dynamicznym zmianom, które powodują, że co roku w każdej z tych kategorii dominują inne profesje i trudno dostrzec jakikolwiek schemat pozwalający na określenie jak kwestia ta kształtować się będzie w następnych latach.

6 Lp 1 Kelner ( 34 )* Zawody z najwyższym wskaźnikiem intensywności deficytu Zawody z najwyższym wskaźnikiem intensywności nadwyżki Robotnik przetwórstw a surowców roślinnych ( 24 )* 3 Goniec ( 10 )* Animator kultury ( 8,6 )* Prasowa czka ( 6,6 )* Konserw ator budynkó w ( 5,6 )* Operator myjni ( 6 )* Kolporter ( 6 )* Archiwista ( 4 )* Operator obrabiarek skrawającyc h (7)* Kolporter ( 7)* Fizjoterapeu ta ( 6)* *wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu Nauczyciel j. obcego ( 0,2 )* Dietetyk ( 0,2 )* Pracownik biura podróży ( 0,2 )* Technik masażysta ( 0,8 )* Opiekun w DPS ( 0,8 )* Pracownik socjalny ( 0,8 )* Zbrojarz(0,8 )* Kierowca samochodu ciężaroweg o ( 0,7 )8 Woźny ( 0,7 )* malarztapeciarz (0,8)* brukarz( 0,75)* Fryzjer (0,75)* Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej PUP rok 2010 i 2011r. Na wsparcie przedsiębiorczości i umożliwienie osobom bezrobotnym urealnienie swoich marzeń o własnym biznesie Powiatowy Urząd Pracy w Malborku przeznaczył w 2010 roku zł, co pozwoliło na aktywizację 253 osób, natomiast w 2011 roku dotację otrzymało 38 osób, Na kwotę zł. Wśród w/w osób najliczniejsza grupę stanowiły osoby posiadające dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pomiędzy 26 a 44 rokiem życia. Niemniej jednak z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej skorzystali również bezrobotni należący do grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy tj.: osoby do 25 roku życia, mieszkańcy obszarów wiejskich, osoby po 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotne.

7 Nazwa programu PO KL POKL Fundusz Pracy Liczba zawartych umów Kwota w złotych Rodzaje działalności i liczba osób 2010 rok usługi budowlane 13 handel stacjonarny 21 handel internetowy 4 usługi fryzjerskie 4 usługi krawieckie 1 agencja reklamowa 2 mechanika pojazdowa 2 sprzątanie budynków i obiektów 1 doradztwo w zakresie informatyki 1 wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego 1 działalność fotograficzna 1 naprawa zegarków 1 specjalistyczne projektowanie i działalność inżynieryjna 1 produkcja papieru, cegieł 2 wynajem pokoi 1 działalność gastronomiczna 1 produkcja biżuterii 1 działalność agentów ubezpieczeniowych handel stacjonarny 8 handel internetowy 5 działalność prawnicza 1 specjalistyczne projektowanie i Rodzaje działalności i liczba osób 2011 rok Firma doradczo-usługowa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej-1 Usługi instalacji elektrycznych-1 Mechanika pojazdowa -2 Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej-1 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni-2 Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego-1 Sprzedaż art. przemysłowych -1 Konserwacja i naprawa samochodów osobowych z wyłączeniem motocykli-1 Tynkowanie-1 Usługi budowlane -2 Organizacja w zakresie usług turystycznych - 1 Sprzedaż detaliczna odzieży -3 Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)-1 Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego-1 Opieka dzienna nad dziećmi -1 Sprzedaż detaliczna -1 działalność organizatorów turystyki-1 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza ścieżką sklepową, straganami i targowiskami-1 Sprzedaż internetowa-5 Pośrednictwo pieniężne- Usługi Kadrowo-Biurowo-Sekretarskie-1 Działalność gastronomiczna-1 hotele i próbne obiekty zakwaterowania-2 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania -1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności-1 Usługi instalacji wodno-kanalizacyjnych- 1 Artystyczna i literacka działalność twórcza-1 Usługi naprawy kosiarek-1

8 Mała i średnia przedsiębior czość Aktywność zawodowa osób w wieku 45/50 + Osoby bezrobotne w szczególnej doradztwo techniczne 2 usługi budowlane 5 produkcja biżuterii 1 produkcja mebli 1 mechanika pojazdowa 1 produkcja karmy dla zwierząt handel stacjonarny - 8 handel internetowy 7 produkcja mebli 1 usługi budowlane 4 działalność agentów ubezpieczeniowych 1 działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 1 specjalistyczne projektowanie i doradztwo techniczne 3 usługi krawieckie 1 usługi fryzjerskie 2 działalność fotograficzna 2 wynajem pokoi 1 mechanika pojazdowa 3 pozostała działalność (pielęgnacja koni) - 1 restauracja, bar, pub 1 artystyczna i literacka działalność twórcza 1 pośrednictwo pieniężne 1 sportowe wędkarstwo morskie 1 działalność wspomagająca wystąpienia przedstawienia artystyczne 1 wychowanie przedszkolne 1 wynajem quadów usługi budowlane 2 produkcja mebli 3 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 1 działalność związana ze sportem 1 handel stacjonarny 9 mechanika pojazdowa 2 obróbka mechaniczna elementów metalowych 1 administracyjna obsługa biura 1 zagospodarowanie terenów zielonych 1 produkcja biżuterii 1 produkcja pieczywa - 1 usługi krawieckie 1 pozaszkolne formy edukacji handel stacjonarny 14 handel internetowy 6 mechanika pojazdowa 3 usługi budowlane 4

9 sytuacji na rynku pracy art. 49 Program na rzecz zwalnianych z przyczyn nie dotyczących pracownikó w związanych z niewypłacal nością pracodawcy w warunkach kryzysu finansoweg o Razem sprzątanie budynków i obiektów 1 usługi fryzjerskie 2 specjalistyczne projektowanie i doradztwo techniczne 1 pozaszkolne formy edukacji 1 produkcja biżuterii 1 myjnia samochodowa 1 usługi krawieckie 2 obróbka mechaniczna elementów metalowych 1 usługi cateringowe sprzątanie budynków i obiektów 2 agencja reklamowa 2 mechanika pojazdowa 5 specjalistyczne projektowanie i doradztwo techniczne 1 handel stacjonarny 14 handel internetowy 5 obsługa administracyjna biura 1 produkcja biżuterii 2 działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 1 usługi fryzjerskie 3 usługi budowlane 2 usługi krawieckie 2 działalność agentów ubezpieczeniowych 1 produkcja mebli 1 zagospodarowanie terenów zielonych 1 działalność naukowo techniczna 1 restauracja, bar, pub 1 W zdecydowanej większości nowopowstałe firmy otwierane były w branży handlowej, budowlanej i motoryzacyjnej. Pomimo turystycznego potencjału powiatu tylko nieliczne z nich korespondowały z tą branżą (agencja reklamowa, usługi cateringowe, zagospodarowanie terenów zielonych, działalność związana ze sportem, działalność gospodarcza, wynajem pokoi itp.) dlatego w 2011 roku priorytetowo zostały potraktowane działalności gospodarcze, które zostaną otwarte na jednym w poniższych obszarów: usług związanych z turystyką (np. obsługa ruchu turystycznego i obiektów turystycznych, hotelarstwa i turystyki wiejskiej, organizacja widowisk plenerowych) i/lub usług związanych z dziedzictwem kulturowym w tym specyfiką regionalną (np. w zakresie ochrony zabytków, rękodzieła artystycznego i ludowego, organizacji widowisk historycznych, tradycyjnym rolnictwem ekologicznym) i/lub

10 usług związanych z ochroną środowiska (np. ochroną przyrodniczych zasobów regionu, ochroną zabytkowych terenów zielonych, ochroną zieleni miejskiej i jej odpowiednim kształtowaniem, planowaniem i zakładaniem terenów zielonych, budownictwem ekologicznym). Wykaz rodzajów działalności, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku ROK 2010 Lp. Rodzaj Ilość 1. Handel odzieży używanej 2 2. Usługa gastronomiczna 2 3. Usługi muzyczne 1 4. Pracownia artystyczna 1 5. Usługi szkoleniowe 1 6. Usługi fryzjerskie 1 7. Biuro rachunkowe 1 8. Hurtownia wyposażenia gastronomicznego 1 9. Usługi ślusarskie Usługi ogólnobudowlane Hurtownia napojów Hurtownia art. przemysłowych Usługi mini golf Doradztwo inwestycyjne Biuro tłumaczeń Usługi fotograficzne Usługi masażu i fizykoterapii Usługi czyszczenia (dywanów) Usługi geodezyjne Usługi, handel sprzętem komputerowym Usługi archiwistyczne 1 Łącznie w 2010 roku dotację otrzymało 24 przedsiębiorców.

11 ROK 2011 Lp. Rodzaj Ilość 1. Usługi gastronomiczne 5 2. Usługi budowlane 2 3. Usługi stolarskie 8 4. Usługi reklamowe 1 5. Usługi turystyczne 1 6. Usługi wynajem pokoi 1 7. Usługi ogrodnicze 3 8. Zabiegi kosmetyczne 1 9. Usługi gastronomiczne catering Usługi hotelowe Catering Usługi estradowe Usługi najem i dzierżawa urządzeń budowlanych Pozaszkolne form edukacji Hotel dla psów Sklep medyczny Handel art, spożywczymi Usługi w zakresie architektury Usługi plastyczne Usługi, handel drewno opałowe Usługi handlowe sprzedaż art. Tekstylnych Usługi fotograficzne Handel-sprzedaż det. Sprzętu sportowego Handel-usługi rowerowe Produkcja i sprzedaż biżuterii Hurtownia odzieży wzywanej Usługi fryzjerskie Usługi finansowe Usługi- handel drewnem Usługi kosmetyczne Usługi ogólnobudowlane Handel usługi- kwiaciarnia Produkcja Handel art. Spoż. przemysłowymi Broker ubezpieczeniowy Usługi krawieckie Usługi sprzątanie Pszczelarstwo, zapylanie roślin Sprzedaż art. Spożywczych i przem Działalność w zakresie jazdy i pilotażu Usługi kowalskie i ogrodnicze Biuro rachunkowe Usługi w zakresie ubezpieczenia związanego ochrona ubezpieczenia na wypadek ryzyka skutków zdarzeń losowych 1

12 44. Naprawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego Usługi fryzjerskie i pozostałe usługi kosmetyczne Sprzedaż detaliczna odzieży Usługi (drukowanie, kserowanie) Sprzedaż hurtowa art. Przemysłowych Produkcja i usługi cukiernicze Sprzedaż detaliczna domy wysyłkowe i Internet Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 1 Łącznie dotację otrzymało 69 przedsiębiorców, to jest o 45 więcej niż roku Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego rok 2010 i 2011 rok. Dodatkową formą aktywizacji na której realizację Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w 2010 roku (w 2011 nie została zawarta żadna umowa) przeznaczył ponad 4 mln zł były tzw. dotacje na utworzenie nowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Łącznie w danym okresie rozliczeniowym dzięki tej formie zaktywizowano 246 osób. Środki przeznaczone na ten cel pochodziły z różnych źródeł, po części dodatkowo pozyskanych z Rezerwy Ministra, co przedstawiono w poniższej tabeli: Nazwa programu Liczba zawartych Liczba skierowanych Kwota w złotych umów osób bezrobotnych Fundusz Pracy Mała i średnia przedsiębiorczość Aktywność zawodowa osób w wieku /50 + Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy art. 49 Program na rzecz zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracowników związanych z niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego Razem Dodatkowo w 2010 i 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Malborku podjął działania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych, które finansowane był ze środków Unii Europejskiej na podstawie umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

13 Informacja o ilości założonych firm na terenie powiatu malborskiego w 2010 roku + stan bieżący wrzesień 2011r. Gmina Lichnowy MęŜczyźni Kobiety W gminie Lichnowy w 2010 roku założono łącznie 25 firm. Założycielami przedsiębiorstw jest 15 mężczyzn i 10 kobiet. Natomiast w 2011 roku do dnia 14 września założono 17 firm, założycielami jest 10 kobiet i 7 mężczyzn. 0 Rok 2010 Rok 2011 Gmina Miłoradz 9 W gminie Miłoradz w 2010 roku założono łącznie 13 firm, w tym założycielami przedsiębiorstw jest 8 mężczyzn i 5 kobiety. Natomiast w 2011 roku do dnia 14 września założono 13 firm, założycielami są 3 kobiety i 8 mężczyzn MęŜczyźni Kobiety Gmina Stare Pole Rok 2010 Rok MęŜczyźni Kobiety W gminie Stare Pole w 2010 roku założono łącznie 32 firmy. Założycielami przedsiębiorstw jest 17 mężczyzn i 15 kobiet. Natomiast w 2011roku do dnia 1 października założono 19 firm. Założycielami jest 6 kobiet i 13 mężczyzn. 0 Rok 2010 Rok 2011

14 Gmina Malbork MęŜczyźni Kobiety W gminie Malbork w 2010 roku założono łącznie 55 firm. Brak danych w podziale na płeć. Natomiast w 2011 roku do dnia 7 września założono 39 firm, w tym założycielami jest 18 kobiet i 21 mężczyzn Rok 2010 Rok 2011 Gmina Nowy Staw 40 W gminie Nowy Staw w 2010 roku założono łącznie 46 firm w tym założycielami przedsiębiorstw jest 36 mężczyzn i 10 kobiet. Natomiast w 2011 roku do dnia czerwca założono 36 firm, w tym założycielami jest 11 kobiet i 26 mężczyzn MęŜczyźni Kobiety 10 5 Miasto Malbork Ilość nowo powstałych firm do dnia 9 września 2011 rokuwyniosła182. Brak danych z 2010 roku oraz podziału na płeć. 0 Rok 2010 Rok 2011 Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców Aktualnie Powiatowy Urząd Pracy w Malborku nie posiada w swojej ofercie bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców. Jednakże osobom zainteresowanych podjęciem szkolenia na terenie województwa pomorskiego proponujemy przeglądniecie strony internetowej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

15 Bibliografia: 1. Analiza rynku powiatu malborskiego, Malbork kwiecień Dane z wydziału pośrednictwa pracy aktualne oferty pracy 3. Dane od Stowarzyszenia Wspierania przedsiębiorczości rejestr firm, które otrzymały dotacje na założenie działalności gospodarczej w 2010 i 2011r. 4. Wykaz przedsiębiorstw założonych w 2010 i 2011 roku gminy powiatu malborskiego. 5. Strona internetowa 6. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w2011r.- Główny Urząd Statystyczny 7. Tablice, statystyki Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pobrane z

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2004 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych:

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: osoby do 30 r. ż., osoby pow. 50 r. ż., rodzice, posiadający co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub co najmniej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo