POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI"

Transkrypt

1 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, r.

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Definicje Wymagania akredytacyjne Specyficzne wymagania programu Postanowienia ogólne Organizacja Działania Podwykonawstwo Warunki i procedury udzielania, utrzymywania, rozszerzania, zawieszania i cofania certyfikacji Audity wewnętrzne i przeglądy dokonywane przez kierownictwo Zapisy Poufność Personel jednostki certyfikującej Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych Przygotowanie oceny Ocena Raport z oceny Decyzja o certyfikacji Nadzór Wykorzystywanie zezwoleń, certyfikatów i znaków zgodności Zakres akredytacji Szczegółowe zasady oceny Wniosek Obserwacja Postanowienia końcowe Dokumenty związane Załączniki...10 Wydanie 7 z r. str. 2/12

3 1 Wprowadzenie Tekst niniejszego dokumentu został opracowany przez PCA we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Specjalistycznym Komitetem Technicznym ds. Rolnictwa i Żywności, powołanym przy Polskim Centrum Akredytacji. W niniejszym dokumencie podano ogólne wymagania, które powinna spełnić jednostka certyfikująca prowadząca certyfikację w zakresie rolnictwa ekologicznego, aby mogła być uznana za kompetentną i wiarygodną. Jednostka certyfikująca jest zobowiązana spełniać wymagania określone w niniejszym dokumencie w odniesieniu do wszystkich podmiotów objętych kontrolą tej jednostki. Wymagania te muszą być spełnione począwszy od dnia objęcia kontrolą tych podmiotów. Akredytacja jednostek certyfikujących w tym obszarze jest obligatoryjna z mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Norma PN-EN 45011:2000 (lub przewodnik ISO/IEC Guide 65) jest przywołana przez ww. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 i stanowi podstawę oceny jednostek certyfikujących. Warunkiem prowadzenia certyfikacji przez jednostki certyfikujące jest uzyskanie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydawanego na podstawie uzyskanej akredytacji. Norma PN-EN 45011:2000 odnosi się do jednostek certyfikujących wyroby, usługi i procesy. Certyfikacja producentów działających w zakresie produkcji ekologicznej stanowi w istocie rzeczy certyfikację procesu. Takie podejście wymaga interpretacji wymagań normy w odniesieniu do specyfiki działalności prowadzonej przez jednostki certyfikujące. Niniejsze wydanie 7. dokumentu opracowano uwzględniając nowe dokumenty normatywne dotyczące produkcji ekologicznej. 2 Definicje Dla potrzeb niniejszego dokumentu stosuje się definicje zawarte w dokumentach przywołanych w punkcie 3 niniejszego dokumentu, a ponadto: Ustawa ustawa z dnia r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975); Rozporządzenie Rady Rozporządzenia Komisji rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z , str. 1, z późn. zm.) - zmiany rozporządzenia dostępne są na stronie: rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z , str. 1, z późn. zm.) i/lub rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 334 z , str. 25, z późn. zm.) - zmiany rozporządzeń dostępne są na stronie: Przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego przepisy ustawy, przepisy rozporządzenia Rady UE oraz przepisy rozporządzeń Komisji UE. Wydanie 7 z r. str. 3/10

4 Podmiot/producent Norma podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie produkcji ekologicznej w rozumieniu Rozporządzenia Rady; norma PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów; Jednostka certyfikująca każda jednostka certyfikująca zarządzająca systemem certyfikacji podmiotów działających w zakresie produkcji ekologicznej. Kontrola: badanie procesu i określenie jego zgodności z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i wymagań certyfikacyjnych jednostki certyfikującej. W kontekście Rozporządzenia Rady, jednostka certyfikująca na podstawie analizy ryzyka, podejmuje decyzję o charakterze i częstotliwości kontroli. Kontrola może mieć charakter: - kontroli zapowiedzianej lub - kontroli niezapowiedzianej (w myśl art. 3 ust 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt). W każdym przypadku wszystkie certyfikowane podmioty gospodarcze podlegają minimum jednej kontroli w roku kalendarzowym z wyjątkiem sytuacji opisanych w Rozporządzeniu Rady Art. 27 ust 3 oraz Art. 28 ust. 2. Analiza ryzyka: proces składający się z systematycznej identyfikacji istniejących i potencjalnych zagrożeń, szacowania prawdopodobieństwa i skutków ich wystąpienia, mający na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia sytuacji niepożądanych. 3 Wymagania akredytacyjne Jednostka certyfikująca w zakresie rolnictwa ekologicznego, aby mogła być uznana za kompetentną i wiarygodną powinna spełniać poniższe wymagania: - PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów; - PKN-ISO/IEC Guide 67 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów; - IAF GD 5:2006 Wytyczne IAF do stosowania przewodnika ISO/IEC Guide 65:1996 (idt. z PN-EN 45011:2000); - przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego; - wymagania szczegółowe zawarte w niniejszym dokumencie (). 4 Specyficzne wymagania programu Poniżej zamieszczono wytyczne do wymagań wybranych punktów normy PN-EN 45011:2000. Dla ułatwienia zastosowano następujący system identyfikacji wytycznych: W.X.Y.Z, gdzie: X.Y.Z oznacza numer punktu normy PN-EN 45011: Postanowienia ogólne W.4.1 System certyfikacji producentów działających w zakresie rolnictwa ekologicznego powinien być systemem 6 wg przewodnika PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 i obejmować ocenę i nadzór nad działalnością producenta, w sposób zgodny z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007. Wydanie 7 z r. str. 4/10

5 Kryteria, według których ocenia się podmioty, powinny być określone w programie (-ach) certyfikacji procesów zawierających elementy zgodne z wytycznymi dla systemu 6 wg przewodnika PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 zmodyfikowanego w zakresie elementów nadzoru. Zamiast elementu 6 c) stosuje się element 6 b) z tablicy 1 ww. przewodnika. Ponadto kryteria powinny być zgodne z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Rady i Rozporządzeniach Komisji. W przypadku dokonywania czynności opartych na subiektywnej ocenie personelu, jednostka certyfikująca powinna posiadać udokumentowaną procedurę zapewniającą jednakowe i powtarzalne przeprowadzanie oceny, udostępnianą na żądanie wszystkich zainteresowanych stron. Elementy systemu certyfikacji na podstawie przewodnika PKN-ISO/IEC Guide 67:2007: 1. Określenie właściwości poprzez b. kontrolę; 2. Przegląd (ocena); 3. Decyzja dotycząca certyfikacji; 4. Udzielenie zezwolenia; 5. Nadzór poprzez: b. badanie lub kontrolę próbek z produkcji, i/lub d. ocenę procesu produkcyjnego lub usługi. Jednostka certyfikująca powinna uwzględniać w swoich programach certyfikacji wymagania zawarte w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego. Jednostka certyfikująca powinna posiadać cennik na swoje usługi lub zasady kalkulowania cen, z uwzględnieniem charakteru prowadzonych procesów certyfikacji, w którym czytelnie określono jednakowe dla wszystkich producentów zasady kalkulowania cen procesów certyfikacji. 4.2 Organizacja W.2.1 Jednostka certyfikująca, jej personel (stały i zewnętrzny), oraz inne osoby powiązane z ocenianym podmiotem w sposób, który może wywołać konflikt interesów, nie mogą brać udziału w ocenie takich podmiotów. Za wystarczający dowód spełnienia tego wymagania uważa się odpowiednie pisemne oświadczenia personelu. Jednostka certyfikująca powinna zapewnić mechanizm weryfikacji wiarygodności takich oświadczeń. Jednostka certyfikująca i jej personel nie powinni prowadzić innej działalności, która mogłaby mieć wpływ na obiektywność i bezstronność kontroli, a zwłaszcza nie powinni: - prowadzić działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego jako producenci ekologiczni kontrolowani przez jednostkę certyfikującą w której są zatrudnieni; - prowadzić działalności konsultacyjnej (doradczej) w produkcji, przetwórstwie i obrocie w zakresie produkcji ekologicznej, bez względu na status prawny takiej działalności, o ile nie ma wyraźnego rozdziału tych działalności w obszarze geograficznym lub w przedmiocie działania. Jednostka certyfikująca zapewnia w swoich procedurach operacyjnych spełnienie tego wymagania; - sprawować funkcji w strukturach organizacji (stowarzyszeń, zrzeszeń, fundacji itp.) działających w obszarze rolnictwa ekologicznego oraz innych podmiotach skupiających producentów powiązanych z obszarem rolnictwa ekologicznego. 4.3 Działania W.4.3 W przypadku konieczności pobierania próbek potrzebnych w procesie certyfikacji, jednostka certyfikująca powinna posiadać procedury zapewniające jednakowe postępowanie podczas pobierania (łącznie z planami pobierania), identyfikowania oraz postępowania z próbkami. Jednostka certyfikująca powinna posiadać wykazy kompetentnych próbobiorców i kompetentnych laboratoriów do przeprowadzania badań. Wydanie 7 z r. str. 5/10

6 Zaleca się, aby plan pobierania próbek zakładał, że u nie mniej niż 5% producentów ekologicznych, zostaną pobrane próbki do badań weryfikujących na obecność substancji niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym. 4.4 Podwykonawstwo W.4.4 Jednostka certyfikująca, wykorzystując w procesie certyfikacji wyniki badań lub działań innych podmiotów, powinna upewnić się, że - badania te lub działania są prowadzone przez kompetentne podmioty, w przypadku analizy próbek przez laboratoria wskazane zgodnie z art. 12 ust 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt; - są prowadzone i dokumentowane w sposób wiarygodny i rzetelny, budzący zaufanie do uzyskanych wyników, a zapisy są dostępne dla podmiotów uprawnionych. Za spełnienie tych wymagań uważa się: - posiadanie przez te podmioty akredytacji w stosownym zakresie według normy PN-EN ISO/IEC i/lub według normy PN-EN ISO/IEC 17020, albo PN-EN ISO/IEC 17021; - przeprowadzenie przez jednostkę certyfikującą, lub na jej zlecenie, udokumentowanej oceny tego podmiotu według normy PN-EN ISO/IEC i/lub według normy PN-EN ISO/IEC albo PN-EN ISO/IEC Jednostka certyfikująca powinna posiadać wykaz podwykonawców spełniających ww. wymagania w odpowiednim zakresie, o ile korzysta z podwykonawstwa. 4.5 Warunki i procedury udzielania, utrzymywania, rozszerzania, zawieszania i cofania certyfikacji W.4.6 Jednostka certyfikująca powinna określić sposób postępowania z wydanymi przez siebie certyfikatami w przypadku cofnięcia akredytacji przez PCA i/lub cofnięcia upoważnienia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednostka certyfikująca jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia PCA o cofnięciu upoważnienia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 4.6 Audity wewnętrzne i przeglądy dokonywane przez kierownictwo W.4.7 Jednostka certyfikująca powinna objąć programem obserwacji działania swoich inspektorów prowadzących kontrole u producentów. 4.7 Zapisy W.4.9 Jednostka certyfikująca powinna prowadzić i utrzymywać zapisy z obserwacji działalności swoich inspektorów prowadzących kontrolę u producentów. 4.8 Poufność W.4.10 Jednostka certyfikująca powinna przestrzegać zasad poufności zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego. Podpisy składane przez personel jednostki certyfikującej, powinny być czytelne i pozwalać na identyfikację osoby składającej podpis. 4.9 Personel jednostki certyfikującej W.4.5 Minimalne, odpowiednio udokumentowane, kwalifikacje personelu jednostki certyfikującej zaangażowanych w procesy certyfikacji powinny być następujące: 1) wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie rolnictwa, technologii żywności i żywienia człowieka, ogrodnictwa, ochrony środowiska, zootechniki lub weterynarii i co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z rolnictwem i/lub gospodarką żywnościową; Wydanie 7 z r. str. 6/10

7 2) wykształcenie inne niż określone w p. 1) powyżej i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z rolnictwem i/lub gospodarką żywnościową; 3) doświadczenie w kontrolach w zakresie rolnictwa ekologicznego udział co najmniej w 5 kontrolach producentów; 4) kursy i szkolenia z zakresu produkcji ekologicznej i kontroli producentów działających w tym zakresie; 5) aktualny wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, prowadzonego przez Głównego Inspektora JHARS, w zakresie danej specjalizacji. Jednostka certyfikująca może ustalić własne wymagania kwalifikacyjne dla swojego personelu, pod warunkiem, że nie będą niższe od podanych powyżej wymagań minimalnych. Jednostka certyfikująca powinna udowodnić, że zatrudnia wystarczająco liczny personel o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, umożliwiający jej dokonywanie ocen w zakresie udzielonej akredytacji a inspektorzy nie wykonują więcej niż 3 kolejne kontrole tego samego producenta Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych W.6 Jednostka certyfikująca jest zobowiązana do weryfikowania swoich programów certyfikacji na zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi i kryteriami akredytacji oraz do informowania swoich klientów o tych zmianach i podejmowanych przez jednostkę certyfikującą działań dostosowawczych Przygotowanie oceny W.9.2 Jednostka certyfikująca powinna opracować metodykę analizy ryzyka, sposób jej realizacji i właściwego udokumentowania w programie certyfikacji procesu we wszystkich obszarach akredytowanej działalności Ocena W.10 Ocenę przestrzegania wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego jednostka certyfikująca powinna przeprowadzać zgodnie z ustaloną procedurą uwzględniającą te wymagania. Ocena ta powinna być w pełni udokumentowana i zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące działalności podmiotu w zakresie podlegającym certyfikacji. Jednostka certyfikująca powinna dochować szczególnej staranności w ocenie kompletności dokumentacji finansowej i ewidencji towarowej prowadzonej przez swoich klientów. Podstawą przeprowadzania oceny powinien być plan kontroli standardowej, określony na podstawie analizy ryzyka i opracowany przez jednostkę certyfikującą. Plan kontroli powinien zawierać szczegółowy zakres działań kontrolnych. Zaleca się, aby plan kontroli obejmował kontrole w nadzorze (wyznaczone zgodnie z analizą ryzyka) co najmniej 10% producentów ekologicznych. Zaleca się, aby co najmniej 10% przeprowadzanych kontroli powinno być kontrolami niezapowiedzianymi. Jednostka certyfikująca jest zobowiązana prowadzić i utrzymywać zapisy dotyczące dat objęcia oraz wyłączenia producentów z systemu kontroli we wszystkich obszarach akredytowanej działalności. Katalog środków w przypadku nieprawidłowości i naruszeń Przyjmuje się minimalne środki, jakie jednostki certyfikujące są zobowiązane stosować w przypadku stwierdzenia niezgodności (nieprawidłowości lub naruszeń) u producentów ekologicznych znajdujących się pod ich kontrolą (Art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Rady). Niezgodność oznacza niespełnienie wymagań określonych w przepisach rolnictwa ekologicznego oraz wymagań certyfikacyjnych zdefiniowanych przez jednostkę certyfikującą. Wydanie 7 z r. str. 7/10

8 Prawo wspólnotowe dotyczące produkcji ekologicznej definiuje dwa rodzaje niezgodności: nieprawidłowość oraz naruszenie, które skutkują odpowiednimi sankcjami. Nieprawidłowość niedopełnienie formalności dotyczących procesu produkcyjnego, systemu kontroli wewnętrznej, prowadzenia dokumentacji, stosowania norm, bądź nieprzestrzeganie przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego: - bez skutków długoterminowych i bez wpływu na status produktu ekologicznego, - niezwiązane ze stosowaniem podstępów, oszustw, zatajeń lub działań niezgodnych z prawem. Nieprawidłowość nie wpływa na ogólną niezawodność procesu produkcji lub systemu kontroli wewnętrznej w zakresie organizacji produkcji. Nieprawidłowości dzielą się na małe (1) i duże (2). Naruszenie złamanie obowiązujących zasad procesu produkcyjnego, systemu kontroli wewnętrznej, prowadzenia dokumentacji lub zobowiązania do przestrzegania norm i zobowiązań umownych: - w wyniku popełnienia poważnego błędu lub nieprzestrzegania postanowień przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, - mające skutki przedłużone w czasie lub naruszające status produktu ekologicznego, - powiązane ze stosowaniem podstępów, oszustw, zatajeń lub działań niezgodnych z prawem. Nieprawidłowość staje się naruszeniem wtedy, gdy powoduje, że cały proces produkcji lub system kontroli wewnętrznej nie może być niezawodny. Naruszenia dzielą się na małe (3), średnie (4), duże (5). Niezgodności stwierdzone w trakcie procesu uzyskania certyfikacji. Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości małej (1) lub dużej (2), w trakcie procesu uzyskania certyfikacji przez producenta, jest analogiczne do działania opisanego w sankcji: upomnienie lub ostrzeżenie. Naruszenie małe (3) stwierdzone w trakcie procesu uzyskania certyfikacji, skutkuje wydaniem certyfikatu w ograniczonym zakresie. Naruszenie średnie (4) i duże (5) stwierdzone w trakcie procesu uzyskania certyfikacji, skutkuje niewydaniem certyfikatu. Katalog środków w przypadku nieprawidłowości i naruszeń stanowi Załącznik nr 1 do. Załącznik nr 1 wchodzi w życie jako obowiązkowy od 1 października 2013 roku i obowiązuje do dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są zobowiązane stosować Raport z oceny W.11 Raport z oceny powinien uwzględniać, w szczególności, wymagania przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego Decyzja o certyfikacji W.4.12 Certyfikat powinien być wydany w formie utrudniającej jego sfałszowanie. Certyfikaty wydawane przez jednostkę certyfikującą powinny zawierać informacje zgodnie ze wzorem określonym w załączniku XII do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 889/2008 z dnia r. z późn. zmianami oraz w zakresie zgodnym z upoważnieniem wydanym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Symbolem akredytacji powinny być oznaczone certyfikaty obejmujące wyłącznie działalność określoną w zakresie akredytacji udzielonej przez PCA. Wydanie 7 z r. str. 8/10

9 Termin ważności certyfikatu nie powinien być dłuższy niż 18 miesięcy oraz nie może rozpoczynać się z datą wcześniejszą niż data wydania certyfikatu. Wydanie certyfikatu poprzedza decyzja o certyfikacji Nadzór W.4.13 Jednostka certyfikująca jest zobowiązana, poza rutynowym nadzorem nad wydanymi certyfikatami, wynikającym z programu certyfikacji, prowadzić kontrole pozaplanowe zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego Wykorzystywanie zezwoleń, certyfikatów i znaków zgodności W.14 Zasady korzystania z certyfikatów zgodności i znaków rolnictwa ekologicznego określają przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego. 5 Zakres akredytacji Zakres akredytacji jednostki certyfikującej podmioty w zakresie rolnictwa ekologicznego określa się w następujący sposób: Rodzaj działalności: Dokument odniesienia: Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 CERTYFIKACJA z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ROLNICTWA produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych EKOLOGICZNEGO i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. Nr Grupy produktów/ działalność 1. Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt; 2. Zbiór ze stanu naturalnego; 3. Pszczelarstwo; 4. Produkty z akwakultury i wodorosty morskie; 4.1 Wodorosty morskie i produkty z wodorostów morskich 4.2 Zwierzęta akwakultury i produkty zwierzęce akwakultury 5. Produkty przetworzone Przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich. 6 Szczegółowe zasady oceny PCA podczas prowadzenia ocen jednostek certyfikujących postępuje zgodnie z zasadami akredytacji, podanymi w dokumentach DA-01 i DACW Wniosek Wniosek o akredytację lub o rozszerzenie zakresu akredytacji na certyfikację w zakresie rolnictwa ekologicznego składa się na formularzach FA-01 i FAC-01. Do wniosku należy dołączyć, oprócz dokumentów wymaganych w dokumencie DACW-01, dowody na kompetencje personelu w zakresie zgłoszonym do akredytacji. 6.2 Obserwacja W danym cyklu akredytacji obserwacjami PCA objęty jest cały zakres akredytowanej działalności. W pierwszym nadzorze pierwszego cyklu, jednostka certyfikująca powinna udostępnić do obserwacji co najmniej dwa rodzaje działalności objętych akredytacją, o ile ma to zastosowanie. 7 Postanowienia końcowe Dopuszcza się możliwość udzielenia jednostkom akredytacji na podstawie przeglądu dokumentacji i oceny systemu zarządzania jednostki w jej siedzibie. W takiej sytuacji Wydanie 7 z r. str. 9/10

10 jednostka jest zobowiązana do zgłoszenia do obserwacji przez PCA pierwszej kontroli po uzyskaniu upoważnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warunkiem utrzymania akredytacji jest pomyślny wynik obserwacji pracy inspektorów jednostki u jej klientów. Jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym w myśl punktu 4.2 g) normy PN-EN 45011:2000 powinna posiadać uprawnienia i odpowiedzialność odpowiednie do swojej działalności certyfikacyjnej. W przypadku prawomocnej decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o cofnięciu jednostce certyfikującej upoważnienia (w całości lub w części) nadanego w myśl art. 5.1 ustawy, Polskie Centrum Akredytacji zawiesza udzieloną akredytację na okres 6 miesięcy. Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 6 z r. Dokument został wprowadzony Komunikatem nr 128 z dnia r. Istotne zmiany w odniesieniu do wydania poprzedniego zostały oznaczone kolorem czerwonym. 8 Dokumenty związane IAF GD 5:2006 Wytyczne IAF do stosowania przewodnika ISO/IEC Guide 65:1996 (idt. z PN-EN 45011:2000) DA-01 Opis systemu akredytacji; DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby. Wymagania szczegółowe. Polskie Normy oraz Przewodniki ISO/IEC dostępne są w Polskim Komitecie Normalizacyjnym ( Dokumenty EA, IAF i ILAC w wersji oryginalnej dostępne są na stronach internetowych: EA: ILAC: IAF: Dokumenty PCA oraz tłumaczenia wybranych dokumentów EA, IAF i ILAC dostępne są na stronie internetowej PCA Dostęp do tych dokumentów jest bezpłatny. 9 Załączniki Załącznik nr 1: Katalog środków w przypadku nieprawidłowości i naruszeń Wydanie 7 z r. str. 10/10

11 Katalog środków w przypadku nieprawidłowości i naruszeń. Załącznik nr 1 W ramach dwóch rodzajów niezgodności: nieprawidłowości i naruszenia, oraz ich stopni małe, średnie, duże stosowane są następujące sankcje: Tabela nr 2: Rodzaje niezgodności i sankcji. Stopień sankcji Rodzaj niezgodności 1 Nieprawidłowość mała Upomnienie 2 Nieprawidłowość duża Ostrzeżenie Rodzaj sankcji 3 Naruszenie małe Zawieszenie certyfikatu w części zakresu 4 Naruszenie średnie Zawieszenie certyfikatu w całości zakresu 5 Naruszenie duże Cofnięcie certyfikatu w części lub w całości zakresu Szczegółowy wykaz wymagań przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i przyporządkowanych im rodzajów niezgodności, udostępnia Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych. 1. Upomnienie ma charakter zwrócenia uwagi na małą nieprawidłowość i dotyczy wyłącznie nieprawidłowości, które nie mają wpływu na status produktu. Jednostka certyfikująca informuje producenta ekologicznego, że ma on obowiązek usunięcia nieprawidłowości we wskazanym terminie, jeśli nieprawidłowości te można usunąć lub wdrożyć działania zapobiegawcze - określenie przyczyn i odpowiednich działań korygujących, które uniemożliwią powtórzenie się tej nieprawidłowości. Jednostka certyfikująca weryfikuje skuteczność działań korygujących lub zapobiegawczych w trakcie kolejnej kontroli lub poprzez weryfikację dokumentów. Nie usunięcie nieprawidłowości małej, we wskazanym terminie, powoduje zastosowanie wyższej sankcji ostrzeżenia. 2. Ostrzeżenie ma charakter zwrócenia uwagi na dużą nieprawidłowość i dotyczy nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wynik certyfikacji pod warunkiem, że zostaną one usunięte we wskazanym terminie, jeśli nieprawidłowości te można usunąć. Jednostka certyfikująca informuje producenta ekologicznego, że ma on obowiązek usunięcia nieprawidłowości we wskazanym terminie i zawiadomienia o tym jednostki certyfikującej. Termin ten jest wyznaczany, bądź uzgadniany pomiędzy jednostką certyfikującą a producentem ekologicznym i jest uzależniony od rodzaju nieprawidłowości i możliwości usunięcia tej nieprawidłowości. Jednostka certyfikująca informuje producenta ekologicznego, że ma on obowiązek wdrożyć działania zapobiegawcze - określenie przyczyn i odpowiednich działań korygujących, które uniemożliwią powtórzenie się tej nieprawidłowości. Jednostka certyfikująca weryfikuje skuteczność działań korygujących w trakcie kolejnej kontroli lub poprzez weryfikację dokumentów. Pozytywna decyzja w sprawie certyfikacji może być wydana pod warunkiem usunięcia nieprawidłowości we wskazanym terminie. Nie usunięcie nieprawidłowości dużej we wskazanym terminie, powoduje zastosowanie wyższej sankcji zawieszenia zakresu certyfikatu w części lub w całości, jeśli certyfikat jest wydany. 3. Zawieszenie certyfikatu w części zakresu ma miejsce w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia mającego wpływ na status produktu lub w przypadku stwierdzenia, że producent utracił możliwość prowadzenia produkcji ekologicznej, bądź obrotu w części zakresu uzyskanego certyfikatu i może dotyczyć: jednej lub kilku partii produktów, jednej lub kilku działek rolnych lub jednostek produkcyjnych lub Wydanie 1 z r. str. 1/2

12 metod przetwórstwa lub importu, jak również poszczególnych partii produkcyjnych lub produktów. Jednostka certyfikująca informuje producenta ekologicznego, że zawieszenie pozostanie utrzymane do czasu dostarczenia dowodu potwierdzającego, że podejrzenie było niezasadne lub naruszenie, z powodu którego wyniknęło zawieszenie certyfikatu w części zostało skutecznie usunięte. Produkty, których dotyczyło to naruszenie nie mogą być wprowadzane na rynek z odniesieniami do ekologicznej metody produkcji. Jednostka certyfikująca weryfikuje skuteczność działań korygujących w trakcie kolejnej kontroli lub na podstawie dostarczonych dokumentów. Okres zawieszenia certyfikatu w części zakresu jest wyznaczany przez jednostkę certyfikującą na czas nie dłuższy niż okres ważności wydanego certyfikatu. W przypadku, gdy producent nie dostarczy dowodów umożliwiających jednostce certyfikującej cofnięcie decyzji o zawieszeniu certyfikatu w części zakresu we wskazanym przez jednostkę terminie, stosowana jest wyższa sankcja: cofnięcie certyfikatu w zakresie, w którym był on zawieszony. W okresie zawieszenia certyfikatu w części zakresu producent ekologiczny nie może wprowadzać do obrotu produktów oznakowanych odniesieniami do ekologicznej metody produkcji, których dotyczy to zawieszenie. W przypadku złamania tego zakazu stosowana jest wyższa sankcja: cofnięcie certyfikatu w całości. 4. Zawieszenie certyfikatu w całości zakresu ma miejsce w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia mającego wpływ na status produktu lub w przypadku stwierdzenia, że producent utracił możliwość prowadzenia produkcji ekologicznej lub obrotu handlowego w całym zakresie uzyskanego certyfikatu. Jednostka certyfikująca informuje producenta ekologicznego, że zawieszenie pozostaje utrzymane, dopóki nie zostanie dostarczony dowód potwierdzający, że podejrzenie było niezasadne lub naruszenie, z powodu którego wyniknęło zawieszenie certyfikatu nie zostało skutecznie usunięte. Produkty, których dotyczyło to naruszenie nie mogą być wprowadzane na rynek z odniesieniami do ekologicznej metody produkcji. Jednostka certyfikująca weryfikuje skuteczność działań korygujących w trakcie kolejnej kontroli lub na podstawie dostarczonych dokumentów. Okres zawieszenia certyfikatu jest wyznaczany przez jednostkę certyfikującą na czas nie dłuższy niż okres ważności wydanego certyfikatu. W przypadku, gdy producent nie dostarczy dowodów umożliwiających jednostce certyfikującej cofnięcie decyzji o zawieszeniu we wskazanym przez jednostkę terminie, stosowana jest wyższa sankcja: cofnięcie certyfikatu. W okresie zawieszenia certyfikatu w całości zakresu producent ekologiczny nie może wprowadzać do obrotu produktów oznakowanych odniesieniami do ekologicznej metody produkcji. W przypadku złamania tego zakazu stosowana jest wyższa sankcja: cofnięcie certyfikatu w całości. 5. Odmowa wydania lub cofnięcie certyfikatu. Odmowa wydania certyfikatu ma miejsce w przypadku stwierdzenia dużej nieprawidłowości i dotyczy nieprawidłowości, których nie da się usunąć i które mają wpływ na wynik certyfikacji. Cofnięcie certyfikatu w całości lub w części zakresu ma miejsce w przypadku stwierdzenia dużego naruszenia lub naruszenia przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego o długotrwałym skutku. Cofniecie certyfikatu powoduje zakaz używania oznaczeń odnoszących się do ekologicznej metody produkcji, w zakresie cofniętego certyfikatu. W przypadku cofnięcia certyfikatu, okres o którym mowa w akapicie 2 art. 30 rozporządzenia Rady wynosi co najmniej 1 miesiąc, od dnia cofnięcia certyfikatu i uzgadniany jest przez jednostkę certyfikującą z Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych. Wydanie 1 z r. str. 2/2

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 8 Warszawa, 5.08.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QMP Wydanie 2 Warszawa, 21.12.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 2 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45011:2000 Wydanie 3 Warszawa, 5.07.2013 r. Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE Wydanie 4 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI wg NORMY PN-EN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI Wydanie 4 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 402/2013 Wydanie 1 Warszawa, 13.03.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ROCZNYCH RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Wydania 5 Warszawa, 29.04.2016 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH Wydanie 3 Warszawa, 29.04.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Definicje... 2 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg NORMY PN-ISO/IEC 27001 Wydanie 2 Warszawa, 7.08.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE Wydanie 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH Wydanie 4 Warszawa, 19.05.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Definicje... 2 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne ZMIANY W WYMAGANIACH CERTYFIKACJI PUNKTY KRYTYCZNE

Rolnictwo ekologiczne ZMIANY W WYMAGANIACH CERTYFIKACJI PUNKTY KRYTYCZNE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Rolnictwo ekologiczne ZMIANY W WYMAGANIACH CERTYFIKACJI PUNKTY KRYTYCZNE ŁOSIÓW 3 MARCA 2015 ROK Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW URZĘDOWYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NA POTRZEBY ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Projekt P3 Projekt wydania 1 Warszawa, 19.09.2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 55 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCRE

Program certyfikacji PCRE Strona: 1 z 8 Obowiązuje od: 2015/08/17 Opracował: A.Klimas Zatwierdził: M.Kręcka 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki światowych jednostek certyfikujących. Posiada swoje biura i laboratoria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 22.09.2005 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Formularz nr P-02/2-3-D Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Import i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI KATEGORIA: AKWAKULTURA I WODOROSTY MORSKIE

PROGRAM CERTYFIKACJI KATEGORIA: AKWAKULTURA I WODOROSTY MORSKIE 1. Informacje wstępne PROGRAM CERTYFIKACJI KATEGORIA: AKWAKULTURA I WODOROSTY MORSKIE Ekogwarancja PTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (dalej określana jako Ekogwarancja PTRE lub Jednostka

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Telefon. Telefon

Telefon.  Telefon Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Program PCRE-VII. Zweryfikował: Maślanka Halina Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Program PCRE-VII. Zweryfikował: Maślanka Halina Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Opracował: Klimas Anna Specjalista ds. dokumentacji Program PCRE-VII Zweryfikował: Maślanka Halina Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Zatwierdził: Czampiel Tomasz Dyrektor Jednostki Certyfikującej

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [ Przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI Projekt nr 2 Wydania 5 Warszawa, 25.02.2016 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji organizatorów

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY 97/23/WE W SPRAWIE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ORAZ DYREKTYWY 2009/105/WE W SPRAWIE PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI GOSPODARSTWA PASIECZNEGO KATEGORIA: PSZCZELARSTWO

PROGRAM CERTYFIKACJI GOSPODARSTWA PASIECZNEGO KATEGORIA: PSZCZELARSTWO 1. Informacje wstępne PROGRAM CERTYFIKACJI GOSPODARSTWA PASIECZNEGO KATEGORIA: PSZCZELARSTWO Załącznik do Procedury 1 Ekogwarancja PTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (dalej określana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI GOSPODARSTWA ROLNEGO. KATEGORIA: PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA 1. Informacje wstępne

PROGRAM CERTYFIKACJI GOSPODARSTWA ROLNEGO. KATEGORIA: PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA 1. Informacje wstępne PROGRAM CERTYFIKACJI GOSPODARSTWA ROLNEGO KATEGORIA: PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA 1. Informacje wstępne Załącznik do Procedury 1 Ekogwarancja PTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Certyfikacja zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ChOG, ChNP, GTS Strona 2 z 9 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ŚRODOWISKOWYCH EMAS WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 1 Warszawa, 1.10.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP Spis treści: Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Dziennik Ustaw Nr 94 7858 Poz. 607 607 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Nowelizacja wprowadza definicje: wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, udostępniania na rynku krajowym, zasadniczych

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 497 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW W ZAKRESACH ELASTYCZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 15.05.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Cel 3 Polityka PCA dotycząca akredytowania laboratoriów w zakresach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ. Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ. Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r. Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Zasady akredytacji transgranicznej 3 3. Świadczenie akredytowanych

Bardziej szczegółowo

Zadania Prezesa UTK oraz Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące jednostek oceniających zgodność oraz jednostek inspekcyjnych ICSM

Zadania Prezesa UTK oraz Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące jednostek oceniających zgodność oraz jednostek inspekcyjnych ICSM Zadania Prezesa UTK oraz Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące jednostek oceniających zgodność oraz jednostek inspekcyjnych ICSM Jan Siudecki Dyrektor Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017 . Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane sierpień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A. w dniu 25 sierpnia 2017 Copyright

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji Numer publikacji EA-3/11:2009 Dokument obowiązkowy Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji CEL W niniejszym dokumencie przedstawiono politykę EA dotyczącą jednostek akredytujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementu Diety

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementu Diety REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU Certyfikowana Jakość Suplementu Diety I. Wprowadzenie 1. Znak Certyfikowana Jakość Suplementu Diety jest znakiem przyznawanym w ramach programu Certyfikowanego Standardu

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: Wytyczne: Sygnatura: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: PROCESY CERTYFIKACJI: - wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 16

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 16 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 16 PROGRAMY CERTYFIKACJI I TRYB CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH w obszarze zharmonizowanym z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 17.01.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYKONUJĄCYCH POMIARY EMISJI ZE ŹRÓDEŁ STACJONARNYCH Projekt Wydania 2 Warszawa, 30.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Definicje Akredytacja poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA. z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/31 Tekst jednolity, uwzględniający nowelizację ustawy z dn. 13.01.2015, aktualny na dzień 29.01.2015 r. Sporządzony dla wygody użytkowników; w kwestiach spornych obowiązują publikacje

Bardziej szczegółowo