INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI"

Transkrypt

1 INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim w sposobie reagowania na zachodzące zmiany i tempie dostosowywania swoich działań do zmieniających się warunków panujących w gospodarce. Wraz z rozwojem technologii i techniki przetwarzania danych, zwiększyło się zapotrzebowanie na dostarczanie profesjonalnych usług w różnych dziedzinach funkcjonowania firm. Przedsiębiorstwa działają coraz częściej pod presją czasu i konkurentów, w związku z czym głównym celem staje się utrzymanie określonej pozycji w branży a także zwiększanie zyskowności poprzez rozwój i zmiany w strukturze firmy. Skupienie się na kluczowych dla przedsiębiorstwa celach wymaga wiele wysiłku i starań, dlatego działalność dodatkowa lub poboczna jest często realizowana w oparciu o współpracę z zewnętrznymi jednostkami. Outsourcing jest takim narzędziem, które umożliwia przedsiębiorstwom wykorzystanie obcych wyspecjalizowanych zasobów oferowanych przez partnerów outsourcingowych przy realizacji obranych zadań i celów przedsiębiorstwa. Szeroki wachlarz możliwości zastosowania outsourcingu spowodował wykształcenie kilku modeli outsourcingu, w ramach których możliwe jest pełne lub selektywne wykorzystywanie funkcji outsourcingowych. Rozpatrując pojęcie outsourcingu w obszarze rachunkowości należy uwzględnić czynniki determinujące wykorzystanie tego narzędzia. W każdym przedsiębiorstwie funkcje rachunkowe są organizowane i realizowane w zależności od wielkości struktury działów finansowo księgowych oraz stopnia złożoności obiegu dokumentów księgowych jednostki. Outsourcing w zakresie rachunkowości przedsiębiorstwa przede wszystkim ma na celu usprawnić proces ewidencji i obiegu dokumentów księgowych. W praktyce gospodarczej, rachunkowość jest często postrzegana jako jeden z obszarów działalności jednostki pozwalający uzyskać oszczędności przez zmniejszenie zatrudnienia pracowników działu, przeprojektowanie procesów księgowych w celu ich zminimalizowania, wdrożenie procedur optymalizacji obiegu dokumentów oraz wdrożenie systemów finansowo-księgowych, które przyspieszą proces ewidencji i przetwarzania danych a także spowodują wzrost jakości informacji uzyskiwanych z systemu. Outsourcing rachunkowości realizuje te cele, w zależności od przyjętego przez przedsiębiorstwo zakresu wydzielenia, nie mniej nie jest to wydzielenie całkowite, ponieważ etap gromadzenia danych źródłowych pozostaje w jednostce macierzystej. 1

2 Outsourcing rachunkowości może być świadczony jako kompleksowa obsługa księgowa i podatkowa, prowadzona w biurze rachunkowym lub przez firmy audytorskie; wypożyczanie pracowników do pełnienia okresowo funkcji w dziale finansowo-księgowym lub kompleksowa obsługa księgowa i podatkowa prowadzona przez internet. Zakres usług realizowanych przez zewnętrzne firmy outsourcingowe koncentruje się przede wszystkim na następujących obszarach: prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej, doradztwa księgowego, prowadzenie ewidencji podatkowych i doradztwa podatkowego, prowadzenia szkoleń zawodowych. Niezależnie od obranej formy, wdrożenie outsourcingu rachunkowości zawsze związane jest z weryfikacja istniejącego obiegu dokumentów księgowych i dostosowanie go do nowych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa po wydzieleniu. Zmiany w obiegu dokumentów powstające wskutek wydzielenia komórki rachunkowej dotyczą przede wszystkim organizacji dokumentacji księgowej, ewidencji księgowej, inwentaryzacji, sprawozdawczości finansowej a także prac kontrolno-analitycznych. Czynności te przeprowadzane są w oparciu o informacje pochodzące zarówno z jednostki macierzystej jak i od zewnętrznych partnerów outsourcingowych, którzy bazując na swej wiedzy i doświadczeniu pełnią jednocześnie funkcję doradczą, pozwalającą zoptymalizować obieg dokumentów i uprościć procedury ewidencjonowania i przetwarzania danych księgowych. 2. Zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi w rachunkowości Rachunkowość to dziedzina przedsiębiorstwa, która w istotny sposób oddziałuje na charakter działania przedsiębiorstwa i kształtuje kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, mimo iż nie wpływa w bezpośredni sposób na poziom obrotów i zysku przedsiębiorstwa. Dzieje się tak dlatego, że rachunkowość pełni funkcję ewidencyjną oraz informacyjną, obrazującą aktualną sytuację majątkową i finansową jednostki oraz możliwości wykorzystania zgromadzonych zasobów na cele rozwojowe i inwestycyjne. Outsourcing rachunkowości w przedsiębiorstwie może mieć różnorodny charakter i dotyczyć wydzielenia pojedynczych funkcji lub całych procesów, ponieważ dziedzina rachunkowości jest rozległym zagadnieniem i zadania realizowane jej w obszarze wydzielane są w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem takich kryteriów jak rodzaj prowadzonej działalności, obszar działania, ilość jednostek powiązanych lub podległych a także ilość generowanych dokumentów księgowych podlegających ewidencji oraz liczba i rodzaje sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych tworzonych w procesie przetwarzania i agregacji danych rachunkowych. Postępująca globalizacja powoduje potrzebę unifikacji formy działania określonych struktur przedsiębiorstwa, w tym dziedziny rachunkowości a więc pojawia się potrzeba 2

3 ujednolicenia stosowanych w tym obszarze rozwiązań. Potrzeba taka ujawnia się przede wszystkim w sposobie przetwarzania danych i prezentacji informacji w formie sprawozdań finansowych i raportów generowanych na potrzeby różnych odbiorców zewnętrznych takich jak banki, instytucje dofinansowujące czy jednostki budżetowe. Zainteresowanie outsourcingiem rachunkowości wykazuje rosnącą tendencję zarówno wśród dużych korporacji, które mogą pozwolić sobie na prowadzenie własnych działów finansowo księgowych, jak również wśród średnich i małych przedsiębiorstw, których funkcjonowanie determinują odmienne priorytety niż jak to ma miejsce w przypadku dużych firm. Niezależnie od rozmiarów, przedsiębiorstwa działają w warunkach rosnącej konkurencji i konieczności maksymalnego ograniczania kosztów, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej. Nacisk na minimalizację kosztów funkcjonowania i jednoczesna konieczność poszukiwania nowych produktów i rozwiązań, które pozwolą powiększyć lub utrzymać zyskowność na pożądanym poziomie, wpływa na podejmowanie przez przedsiębiorców decyzji o outsourcingu rachunkowości. Rachunkowość w firmie ma przede wszystkim wartość poznawczą i informacyjną w zakresie majątku, jego źródeł pochodzenia i zyskowności. Wzrost tempa życia gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstw stwarza potrzebę szybkiego i kompetentnego dostarczania informacji pochodzących z obszaru rachunkowego. Wykorzystanie outsourcingu rachunkowości daje taką możliwość w większym stopniu, ponieważ zewnętrzni partnerzy są lepiej przygotowani do wykonywania usług zarówno w zakresie wiedzy jak i infrastruktury technicznej. Głównymi powodami, dla których przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, decydują się na korzystanie z outsourcingu są: zmniejszenie kosztów utrzymania działu księgowego, podniesienie jakości otrzymywanych informacji poprzez dostęp do wiedzy specjalistów oraz możliwość skupienia się na kluczowych celach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zapotrzebowanie na świadczenie usług rachunkowych w formie outsourcingu wykazuje tendencję rosnącą, przy czym biorąc pod uwagę strukturę firm, najchętniej z tej formy wydzielenia funkcji rachunkowych korzystają przedsiębiorstwa handlowe i usługowe. Analizując jednostki pod kątem wielkości, duże przedsiębiorstwa i korporacje korzystają częściej z usług centrów finansowo-księgowych, które są również tworzone bezpośrednio przez korporacje, średnie przedsiębiorstwa produkcyjne i jednostki wielozakładowe częściej korzystają z co-sourcingu aniżeli z outsourcingu, który z kolei jest bardziej popularny wśród średnich przedsiębiorstw handlowych i usługowych oraz małych jednostek. Centra finansowo-księgowe stosują klasyczny outsourcing na przemian ze zleceniem usługi i cosourcingiem w formie np. pogotowia rachunkowego lub oddelegowania specjalistów do firmy odbiorcy usług. Biura rachunkowe stosują najczęściej klasyczny outsourcing, natomiast firmy konsultingowe funkcjonują w oparciu o co-sourcing i outsourcing. Ostateczny wybór formy 3

4 outsourcingu jest uzależniony od preferencji i oczekiwań odbiorcy usług oraz specyfiki działania przedsiębiorstw korzystających z outsourcingu. Outsourcing rachunkowości to najczęściej outsourcing pracy, tj. wykonywania ściśle określonych czynności i zadań w celu pozyskania odpowiedniej informacji zarządczej. Rozwiązania proponowane przez nowoczesne firmy outsourcingowe powodują, że przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na outsourcowanie tego, co do niedawna robili sami. Istotną nowością, dodatkowo zachęcającą przedsiębiorstwa do wydzielania omawianych funkcji jest to, że nie ma potrzeby przenoszenia systemów informatycznych i ksiąg rachunkowych w inne miejsce, ponieważ praca wykonywana jest w przedsiębiorstwie macierzystym przez tych samych pracowników ale pod nadzorem firmy zewnętrznej, jak to ma miejsce np. w co-sourcingu. 3. Rodzaje outsourcingu stosowanego w rachunkowości Outsourcing rachunkowości jest szerokim pojęciem i może być realizowany w różnych formach. Omawiając pojęcie outsourcingu i zapotrzebowanie na usługi outsourcingowe w rachunkowości, wymienione zostały podstawowe rodzaje outsourcingu, które stosowane są w przedsiębiorstwach, w tym w zakresie rachunkowości. Termin outsourcing bywa używany umownie na określenie wielu bardzo różniących się od siebie modeli. Każdy z przypadków outsourcingu ma odmienne wymogi, które z kolei wyznaczają inne rozwiązania optymalne. Spośród wielu odmian outsourcingu wyodrębnione zostały następujące modele tego zjawiska: zarządzanie wykonywaniem usługi w ramach własnej firmy, zlecenie funkcji, outsourcing usługi, co-sourcing, relacje oparte na udziale w korzyściach. Wiele przedsiębiorstw stwierdza, że wraz z rozwojem działalności rośnie możliwość wykonywania wielu funkcji w ramach firmy i wewnętrzne świadczenie usług jest w tym przypadku korzystnym rozwiązaniem. Jednakże niepowodzenia w zarządzaniu własnymi funkcjami stają się najczęstszą przyczyną podejmowania decyzji o outsourcingu. Dzieje się tak zawsze, gdy przedsiębiorstwo nie zdefiniowało formalnie zakresu odpowiedzialności własnych działów świadczących usługi, nie określiło, kim są ich klienci i jaki jest wkład w sukces firmy. Formalne określenie celu firmy i stopnia jego realizacji bywa w praktyce rzeczą dość skomplikowaną przede wszystkim z uwagi na możliwości synchronizacyjne poszczególnych działów i znajomość obiegu informacji w przedsiębiorstwie. W sytuacji, gdy kanał komunikacyjny jest zbyt rozwlekły bądź niedostatecznie sprecyzowany, sformułowanie stopnia realizacji celu we własnej firmie może być rzeczą trudną do wykonania. Sposobem 4

5 na uniknięcie takiego stanu rzeczy jest formalne określenie relacji. Charakterystyka świadczonych usług, która definiuje wymaganą usługę, jej wyniki i sposób pomiaru, może przynieść pożądane skutki, ale wewnętrzne działy będą ją uważać za zbędną biurokrację. Trudno bowiem uniknąć kłopotów związanych z usługami, których odbiorcy tworzą szeroką grupę i nie mogą wywierać nacisku na dostawcę. Zlecenie funkcji ma miejsce wówczas, gdy angażuje się zewnętrzne firmy do wykonania działań, które dotąd wykonywał wewnętrzny dział przedsiębiorstwa. W początkowej fazie stosowania tej odmiany outsourcingu podejście to polegało na wynajęciu zewnętrznej firmy, która miała wykonywać daną funkcję a kontrakt skupiał się raczej na samych czynnościach, nie zaś na rezultatach. Oznaczało to, że umowy były często źle skonstruowane a osoby zajmujące się ich egzekwowaniem nie mogły zrozumieć, dlaczego jakość usługi jest poniżej oczekiwanego poziomu, zwłaszcza wtedy, gdy główną przyczyną zawarcia kontraktu była redukcja kosztów. W sytuacji, gdy priorytetem jest obniżka kosztów i nacisk na wykonawstwo a nie jego jakość, trudno oczekiwać zadowalających efektów outsourcingu. Z biegiem czasu wykształciło się odmienne podejście do tego modelu, polegające na przedkładaniu efektów zlecenia funkcji przy jednoczesnej analizie poziomu kosztów kontraktu outsourcingowego. Outsourcing usługi jest niejako bardziej zaawansowaną odmianą zlecenia funkcji, polegającą przede wszystkim na zmianie podejścia partnerów outsourcingowych. Istotą tego modelu jest przejście od tego, jak się coś wykonuje, do tego co powinno się osiągnąć. Oznacza to, że firmy zlecające wykonanie czynności mogą spokojnie stosować outsourcing coraz bardziej skomplikowanych usług. Najczęstsze motywy korzystania z usług outsourcingowych są następujące: obniżka kosztów, poprawa jakości usług, zdobycie dostępu do wiedzy trudnej do uzyskania, zwłaszcza w zakresie takich funkcji jak technologie informacyjne, które wymagają nieustannego szkolenia i rozwoju, korzystanie ze zdolności do inwestowania innych firm, wykorzystanie oszczędności z tytułu efektów skali, uzyskanie możliwości całkowitego skupienia się na podstawowej działalności firmy. Sukces outsourcingu wymaga ścisłego ustalenia, która z tych przyczyn jest najpilniejsza. Aby zdecydować jaką formę outsourcingu należy wybrać, konieczne jest określenie celu, który ma być osiągnięty w związku z wprowadzanymi zmianami. Wybierając outsourcing trzeba skupić się na sprecyzowaniu wymagań i miar wyników, które będą obowiązywać dostawcę. Outsourcing usługi wymaga więc zidentyfikowania potrzeby zmiany, której nie 5

6 jesteśmy w stanie przeprowadzić, zdefiniowania wymagań z uwzględnieniem rezultatów czy wyników końcowych oraz pozostawienia dostawcom wolnego wyboru, jak chcą osiągać te wyniki. Ważne jest również bardzo precyzyjne rozumienie sposobu funkcjonowania firmy w nowej sytuacji, kiedy tym co dotąd było nasze własne, będzie zarządzał zewnętrzny dostawca. Jedną z dogodniejszych form outsourcingu jest co-sourcing, którego model oparty został na ściślejszych relacjach partnerów outsourcingowych. Co-sourcing jest kontraktem, w którym odbiorca usługi zapewnia własnych pracowników w celu jej wykonania, ale nie są oni przenoszeni na stałe. Co-sourcing wymaga współpracy partnerskiej w dosłownym sensie, ponieważ strony kontraktu występują w tej relacji jako mniej lub bardziej równorzędni partnerzy. Sukces takiej partnerskiej współpracy zależy od regularnych kontaktów na każdym poziomie między pracownikami zarówno firmy klienta, jak i dostawcy. Warunkiem osiągnięcia kompromisu jest utrzymywanie dobrych wzajemnych stosunków. Każdy z partnerów musi dobrze rozumieć drugiego i znać jego możliwości, potrzeby i cele. Jak w każdym układzie partnerskim, wymagane są tu pewne podstawowe elementy, m. in. dobrze sformułowany kontrakt i gotowość do współpracy. Jeśli udało się zbudować taki rodzaj relacji, należy starannie ją podtrzymywać i pielęgnować, bowiem co-sourcing niesie ze sobą pewne ryzyko. Menedżerowie z firmy zlecającej usługę mogą próbować wykorzystać ten rodzaj kontraktu dla uniknięcia zwykłej umowy o outsourcing i ochrony swojego personelu. Niekiedy trudno jest nawet sprawić, aby menedżerowie określili, którzy spośród pracowników mają być w ten proces zaangażowani, nie zawsze też można polegać na dostawcach usług, że wykonają cały zakres prac w sposób zadowalający, nie wykorzystując zapisów kontraktu dla stwarzania okazji, by uchylać się od swych obowiązków. Ponadto, jeśli obie strony dostarczają coś, czym przyczyniają się do osiągnięcia celów zapisanych w kontrakcie, to istnieje ryzyko, że nie będzie winnego, gdy cele nie zostaną osiągnięte. Dlatego bardzo ważne jest ścisłe określenie miar efektywności działania dostawcy, które umożliwią skuteczny nadzór nad realizacją kontraktu, niezależnie od pracy własnego personelu. Ostatnia forma outsourcingu to relacje oparte na udziale w korzyściach. W modelu udziału w korzyściach obie strony dostawca i odbiorca usług inwestują w outsourcing i dzielą się zyskami. Istota tych relacji polega na tym, że obie firmy uzgadniają pozycję wyjściową i współpracują dla osiągnięcia i kluczowych celów. Uzyskane korzyści są dzielone między obie strony zwykle firma gospodarz otrzymuje większość zysków na początku, dostawca zaś zwiększa swoje udziały w miarę wzrostu korzyści, jeśli nastąpi znaczna poprawa, to firma dostawca otrzymuje większą część wszystkich kolejnych zysków. Taki układ wymaga partnerstwa opartego na zaufaniu, niezbędny jest także jednoznaczny system 6

7 pomiarów, wykluczający ewentualne spory. Właściwe miary wyników pozwolą uniknąć dyskusji, kto wpadł na jaki pomysł i komu należy się nagroda. Powinno być jasne, że gdy tylko powstaną korzyści, następuje dzielenie się zyskami na ściśle określonych zasadach. W takim modelu obie strony muszą mieć pełną jasność, co do korzyści, jakich oczekują po tego rodzaju współpracy. W praktyce konieczne są znaczne nakłady inwestycyjne poniesione przez obie strony, zanim dojdzie do podpisania kontraktu, a nawet uzgodnienia warunków. Ze szczególną starannością powinny zostać określone korzyści, które ma osiągnąć firma klient, ponieważ to ona jest najbardziej narażona na nieporozumienia co do szczegółów roboczych relacji z przedstawicielami firmy zewnętrznej. Kolejnym krokiem przy wyborze modelu opartego na udziale w korzyściach jest zdefiniowanie ogólnych celów współpracy może to być np. redukcja kosztów lub poprawa jakości usług w taki sposób, by można było wyrazić wyniki za pomocą mierzalnych wielkości. Muszą on mieć sens, dlatego trzeba je sformułować w języku strategii biznesowej przyjętej w danej firmie. Jeżeli firma klient przyjęła strategię agresywnej ścieżki rozwoju i szuka partnera, który będzie zarządzał całością technologii informacyjnych, trzeba jasno określić, w jaki sposób dostawca usług będzie zarządzał tym obszarem, by wywierać oczekiwany wpływ na rozwój firmy klienta. Im bardziej bezpośredni jest ten wpływ, tym łatwiejsze będzie dzielenie się korzyściami. Przedstawione wyżej sposoby wydzielenia funkcji przedsiębiorstwa różnią się między sobą głównie zakresem i sposobem przejmowania odpowiedzialności przez dostawcę usług. Każdy ze sposobów zaangażowania dostawcy, który weźmie odpowiedzialność za część działalności realizowanej dotychczas w przedsiębiorstwie macierzystym, ma inne cechy charakterystyczne. Zwykłe zlecenie działań może być odpowiednie, jeśli chcemy zachować kontrolę nad procesem, lecz aby go przeprowadzić, potrzebne są dodatkowe zasoby. Outsourcing umożliwia decydowanie o wynikach produkcyjnych lub pożądanych rezultatach i kierowanie relacją dla osiągnięcia, bez konieczności interesowania się samym przebiegiem procesu. Co-sourcing i relacje oparte na podziale korzyści mogą przynieść dodatkowe profity, wymagają jednak dużego doświadczenia, gdyż zarządzanie nimi jest trudniejsze i bardziej skomplikowane. Nie ma jednego modelu outsourcingu, który byłby uniwersalny i dobry dla każdego przedsiębiorstwa. Jest wiele jego odmian i dlatego trzeba je dokładnie przeanalizować, zanim podejmie się ostateczną decyzję o wyborze tej, która przyniesie firmie największą wartość. 7

8 4. Realizacja procesu outsourcingowego poprzez dobór form do specyfiki przedsiębiorstwa Realizacja procesu outsourcingowego powinna przebiegać w oparciu o właściwie dobraną do specyfiki działania przedsiębiorstwa formę wydzielenia. Ocena i ostateczny dobór formy outsourcingu jest możliwy po dokonaniu uprzednich analiz przedsiębiorstwa macierzystego, dlatego ważnym elementem dotyczącym korzystania z usług outsourcingowych jest etap przygotowawczy. Sama decyzja o wykorzystaniu outsourcingu to dopiero pierwszy krok do jego wdrożenia. Po podjęciu powyższej decyzji istotne jest określenie struktury koniecznych działań i ich usystematyzowanie dla osiągnięcia oczekiwanych korzyści. Do podstawowych etapów realizacji outsourcingu zalicza się: 1) sprecyzowanie planowanych celów organizacyjnych, 2) analiza kosztów i korzyści, 3) analiza potencjalnych szans i zagrożeń, 4) opracowanie harmonogramu przedsięwzięcia, 5) rozmowy z kierownictwem i zainteresowanymi stronami, 6) negocjowanie warunków umowy, 7) opracowanie harmonogramu współpracy, 8) przygotowanie zespołu odpowiedzialnego za współpracę, 9) wdrożenie umowy, 10) kontrola efektywności świadczonej usługi. Etapy wymienione w punktach 1-3 dotyczą przedsiębiorstwa macierzystego, które powinno dokonać analizy w wymienionym zakresie, by móc stwierdzić czy outsourcing rachunkowy ma uzasadnienie w danej jednostce. Pozostałe etapy przebiegu outsourcingu powinny być realizowane wspólnie przez partnerów outsourcingowych, pozwala to bowiem dokonać skutecznej oceny sytuacji w przedsiębiorstwie i trafnie dobrać formę outsourcingu do specyfiki działania odbiorcy usług outsourcingowych. Położenie nacisku na przygotowanie do korzystania z outsourcingu a także późniejszą jego kontrolę prowadzi do zwiększenia efektów wdrożenia outsourcingu rachunkowego. W zależności od zakresu wydzielanych usług outsourcing rachunkowości ma charakter czynnościowy w przypadku wydzielenia podstawowych i powtarzalnych działań takich jak ewidencja i przetwarzanie dowodów księgowych lub procesowy w przypadku kompleksowego wydzielenia usług rachunkowych. W pierwszym przypadku wydzielenie przebiega najczęściej w formie outsourcingu usług, gdzie dostawcą usług jest biuro rachunkowe. Kompleksowe wydzielenie funkcji rachunkowych wymaga od dostawcy usługi 8

9 zaangażowania i poznania jednostki w stopniu umożliwiającym realną ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa i wyznaczenie trendów rozwoju firmy partnera outsourcingowego. W przypadku zarządzania rachunkowością przedsiębiorstwa wykorzystują specyficzną odmianę outsourcingu, jaką jest co-sourcing. Metoda ta wymaga zaangażowania obu stron kontraktu, wzajemnego zaufania ale też umożliwia zrealizowanie założonego planu outsourcingowego. Co-sourcing zakłada bowiem, iż zlecone zadania wykonywane są w całości lub w pewnej części przez pracowników firmy macierzystej. Przyjęcie takiego założenia zwiększa szanse powodzenia całego przedsięwzięcia, bowiem proces zarządzania rachunkowością musi być oparty o znajomość struktur i aktualnego stanu finansowo księgowego przedsiębiorstwa, a zaangażowanie pracowników firmy macierzystej umożliwia pozyskanie realnych informacji niezbędnych do sporządzenia analiz i raportów oraz do właściwego monitorowania i kontroli wprowadzanych projektów inwestycyjnych. Outsourcing rachunkowości jest przedsięwzięciem, które nie powinno być traktowane jak zwykłe zlecenie usługi, bowiem na cały proces składa się wdrożenie, monitoring i zarządzanie outsourcingiem rachunkowości, zaś długotrwały charakter tego procesu zobowiązuje partnerów outsourcingowych do nieustannej aktywności. Cechą charakterystyczną procesu outsourcingowego jest innowacyjność, a to oznacza nieustanną analizę sytuacji i powiększanie zasobów dostępnej wiedzy i technologii w celu maksymalnego wykorzystania możliwości jakie oferuje outsourcing. Stosowanie outsourcingu rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach o prostej strukturze organizacyjnej najczęściej przybiera formę zlecenia usługi lub outsourcingu kompleksowego. Jest to spowodowane zarówno prostotą i powtarzalnością wykonywanych funkcji w zakresie rachunkowości jak i niewielkimi oczekiwaniami ze strony odbiorców usług, których najczęstszym motywem zastosowania outsourcingu rachunkowości jest chęć zmniejszenia kosztów i odciążenia własnych pracowników, którzy często realizują wiele innych zadań równocześnie. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, wielooddziałowych i jednostek powiązanych oustourcing rachunkowości przybiera postać procesu, który jest przygotowywany, wdrażany i monitorowany bardziej wnikliwie niż w przypadku zlecenia prostych usług księgowych. Wśród takich odbiorców usług sprawdza się co-sourcing w połączeniu z outsourcingiem procesowym. Przedsiębiorstwa o rozbudowanej strukturze mają większe potrzeby w zakresie sprawozdawczości zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej, w związku z tym większą rolę w ich przypadku odgrywa kompleksowość świadczonych przez dostawcę usług outsourcingowych a także innowacyjność tego procesu i dostęp do know-how. Główny nacisk ze strony decydentów tego typu przedsiębiorstw jest skierowany na poprawę jakości zarządzania i zwiększenia efektywności wykonywanych zadań w obszarze rachunkowości poprzez nowoczesne sposoby pozyskiwania i prezentacji danych na potrzeby zarządzania majątkiem i kapitałami firmy. 9

10 Niezależnie od wybranej formy, nadrzędnym celem outsourcingu rachunkowości jest wykorzystanie nowoczesnych systemów komputerowych oraz wiedzy analityków sporządzających analizy o różnym stopniu szczegółowości w taki sposób by spowodować odciążenie komórek rachunkowych i umożliwić skrócenie czasu podejmowania decyzji przez zarządy i właścicieli głównie dzięki informacjom dostarczanym just-in-time. 5. Odpowiedzialność partnerów outsourcingowych, zabezpieczenie w formie kontraktu Proces outsourcingu rachunkowości jest związany z występowaniem ryzyka niepowodzenia lub występowania błędów w trakcie jego realizacji. Negatywne skutki towarzyszące outsorcingowi rachunkowości mogą być spowodowane przez nieporozumienia powstające między partnerami, jak również błędy popełniane w trakcie realizacji procesu outsourcingowego. Minimalizacja ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia lub błędów popełnianych w trakcie jego realizacji powinna leżeć w interesie zarówno dostawcy jak i odbiorcy usługi. Podział odpowiedzialności pomiędzy partnerów outsourcingowych powinien być jasno określony i sformułowany w formie umowy lub kontraktu outsourcingowego. Kontrakt bądź umowa outsourcingowa jest najistotniejszym elementem przy podejmowaniu współpracy outsourcingowej, zwłaszcza w dziedzinie rachunkowości. Wydzielenie funkcji rachunkowej z przedsiębiorstwa niesie ze sobą, w przypadku nieporozumień między partnerami lub niepowodzenia przedsięwzięcia, poważne konsekwencje zarówno finansowe jak i rozrachunkowe, dlatego bardzo ważne jest sporządzenie umowy outsourcingowej maksymalnie chroniącej prawa obu stron a jednocześnie na tyle elastycznej by proces outsourcingowy przebiegał bez większych zakłóceń. Konstruowanie umowy outsourcingowej ze względu na wielość jej elementów i skomplikowanie materii prawnej jest na tyle trudnym zadaniem, że z reguły niezbędna jest pomoc prawnika. Jasny, wszechstronny i precyzyjnie sformułowany kontrakt warto sporządzić z kilku powodów. Dokument ten jest ważnym narzędziem kontroli ryzyka; przewiduje różne problemy i kwestie, które muszą powstać w przyszłości. Umowa może być stosowana jako dokument roboczy przez dostawcę usług. Kontrakt staje się często narzędziem komunikacji w przypadku, gdy outsourcing jest zaplanowany na długi okres. W takich sytuacjach trzeba zapewnić kontynuację sprawnej realizacji umowy, nawet po odejściu z pracy osób, które ją negocjowały. Umowa staje się podstawą codziennej pracy a zawarte w niej reguły odnoszone są do interpretacji poszczególnych problemów pojawiających się w trakcie współpracy outsourcingowej. W codziennej praktyce istotne są odpowiednie zapisy w kontrakcie, powinny więc one obejmować standardowe procedury działania i świadczenia usług oraz mechanizm rozstrzygania sporów. 10

11 Kontrakt powinien jasno, precyzyjnie i zrozumiale określać zakres działalności, do którego się odnosi, a także przejrzyście definiować odpowiedzialność, obowiązki oraz oczekiwania stron. Podczas podpisywania umowy outsourcingowej firma musi mieć pewność, że jej interesy zostały zabezpieczone w odpowiedni sposób. Umowa outsourcingowa określa relacje pomiędzy dostawcą i odbiorcą usług oraz zakres i sposób realizacji tych usług. W kontrakcie powinny być zawarte wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące świadczenia określonych usług. Warunki kontraktu powinny przynosić korzyści nabywcy a jednocześnie zapewnić rozsądny zysk dostawcy usług. Istotne jest stworzenie jednoznacznej procedury rozstrzygania spraw spornych, a także przewidzenia metody przezwyciężania trudności. 6. Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania outsourcingu rachunkowości Outsourcing rachunkowości niesie ze sobą szereg istotnych zmian przede wszystkim dla odbiorcy usług. Zasadniczym celem wydzielenia jest odniesienie korzyści, wśród których należy wymienić: redukcję oraz kontrolę kosztów operacyjnych, eliminację niezadowalającej wiedzy pracowników na temat obsługi systemów finansowo-księgowych, poprzez wykorzystanie wiedzy zewnętrznych specjalistów, koncentrację firmy na podstawowym celu działania, dostęp do najnowszych technologii oraz podniesienie jakości systemu i szybkości przetwarzania danych, a przez to podniesienie pozycji konkurencyjnej na rynku, pozyskanie zewnętrznych ekspertów mogących w wiarygodny sposób ocenić wpływ nowoczesnych rozwiązań na zarządzanie organizacją, wykorzystanie własnych zasobów do innych celów, redukcję personelu, zwłaszcza w obszarach o wysokich kosztach robocizny, pozyskanie dostępu do międzynarodowych baz danych, pozyskanie zasobów niedostępnych wewnątrz organizacji, zwiększenie i przyspieszenie korzyści z restrukturyzacji, uporanie się z funkcją sprawiającą trudności, oszczędność czasu. Zastosowanie outsourcingu rachunkowości, oprócz korzyści niesie ze sobą również pewne zagrożenia. Do podstawowych zagrożeń wynikających z zastosowania outsourcingu należą: utrata kontroli nad firmą oraz problemy kadrowe, brak elastyczności organizacyjnej ze względu na długoterminowe kontrakty, 11

12 ryzyko niskiej jakości usług oraz braku odpowiedzialności usługodawcy, nieporozumienia w sprawie podstawowych celów organizacji, trudności w szybkiej zmianie treści uprzednio podjętych postanowień. Częste obawy przedsiębiorców co do wdrożenia outsourcingu są związane z ryzykiem ujawnienia tajemnic biznesowych przez dostawcę usługi. Obawy te są nieuzasadnione, bowiem firmy zajmujące się księgowym outsourcingiem zobowiązane są do zachowania ścisłej tajemnicy i zakazu udostępniania danych dotyczących swoich klientów. Mimo występowania pewnych zagrożeń związanych z outsourcingiem rachunkowości, przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z usług biur rachunkowych i centrów finansowoksięgowych. Do najczęściej zlecanych zadań w obszarze rachunkowości należą obecnie: obsługa operacji zakupu i sprzedaży, przetwarzanie list płac, ogólnie pojęta rachunkowość, rozliczenia podatkowe, sprawozdawczość zgodna z ustawą o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi konkretnego kraju (klienta). sprawozdawczość grup kapitałowych, kompleksowa księgowość należności i zobowiązań, projektowanie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie finansów, księgowości i płac. 7. Perspektywy i tendencje rozwoju outsourcingu rachunkowości Zastosowanie outsourcingu w przedsiębiorstwie ma różnego rodzaju podłoża przyczyną może być niedostateczna wiedza o aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, brak pracowników spełniających ściśle określone wymagania lub funkcje, czy też brak czasu na formułowanie zespołu zajmującego się określonymi zadaniami w firmie. Niezależnie od motywów przedsiębiorstwa korzystają z usług partnerów outsourcingowych licząc na fachowe i relatywnie tańsze wykonywanie zlecanych funkcji, niż w sytuacji gdyby te funkcje realizowały we własnym zakresie. Angażując partnerów outsourcingowych firmy spodziewają się powstania lub zwiększenia korzyści w zakresie objętym outsourcingiem. Globalizacja, wzrost konkurencyjności rynkowej oraz szybki rozwój technologii sprawiają, że outsourcing zaczyna być traktowany jako instrument zarządzania i narzędzie analityczne wspomagające obszar podejmowania decyzji przez właścicieli przedsiębiorstw. Zjawisko outsourcingu nabiera coraz większego znaczenia w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu definiowanych jako procesy i technologie zarządzania zaprojektowanym przedsięwzięciem w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Współczesne organizacje, w ciągłym dążeniu do poprawy efektywności i 12

13 umocnienia pozycji konkurencyjnej, sięgają po nowe metody, techniki i narzędzia realizacji tego celu, a jedną z nich jest outsourcing funkcji rachunkowych. Rosnące wykorzystanie outsourcingu rachunkowości ma swoje podłoże również w możliwości wykorzystania nowoczesnej infrastruktury informatycznej, która ulega unifikacji, co znacznie ułatwia realizację funkcji rachunkowych. Zewnętrzni dostawcy usług wykorzystują możliwości elektronicznego przetwarzania i prezentacji danych, powszechne staje się również realizowanie obsługi rachunkowej on-line poprzez wykorzystanie bezpośredniego dostępu do serwerów klienta lub poprzez udostępnianie portali, na których możliwe jest prowadzenie ewidencji rachunkowej bez konieczności wyposażania firmy we własne oprogramowanie. Rynek usług finansowo-księgowych odnotowuje najbardziej dynamiczny rozwój w okresie ostatnich dziesięciu lat. Nowo powstające biura rachunkowe oferują coraz szerszy wachlarz usług. Do wzrostu wykorzystania outsourcingu rachunkowości przyczynia się niewątpliwie powstawanie centrów finansowo-księgowych (BPO), które mają duże znaczenie dla rozwoju polskiego rynku pracy. Wynika to z faktu, iż stworzenie jednego miejsca pracy w tym sektorze wymaga stosunkowo niskich nakładów i daje znacznie lepsze efekty niż bazowanie na tradycyjnej strukturze finansowo-księgowej. Outsourcing rachunkowości coraz częściej traktowany jest jako kompleksowy proces mający na celu zwiększenie dynamiki i efektywności działania przedsiębiorstwa oraz osiągnięcia lepszych wyników finansowych poprzez dostęp do wiedzy i precyzyjnych narzędzi jakie zapewnia dostawca usług. Zmienia się również świadomość odbiorców usług outsourcingowych, którzy upatrują w tym procesie nie tylko obniżki kosztów ale przede wszystkim efektu synergii wynikającego z połączenia specjalistycznej wiedzy i dostępu do technologii, które w efekcie przyczyniają się do umocnienia pozycji konkurencyjnej na rynku, na którym funkcjonują odbiorcy usług. Wymienione aspekty pozwalają zatem szacować, że rynek outsourcingu rachunkowości będzie się sukcesywnie rozwijał i zwiększał zakres usług rachunkowych z jednoczesnym dopasowaniem do zindywidualizowanych potrzeb grup potencjalnych odbiorców outsourcingowych. Innowacje, które mogą i powinny być stosowane w celu zwiększenia atrakcyjności oferowanych usług outsourcingowych w zakresie rachunkowości to przede wszystkim: realizacja obsługi księgowej z wykorzystaniem opcji on-line, segmentacja rynku odbiorców wg struktury organizacyjnej i zakresu działania poprzedzona analizą przedsiębiorstwa, 13

14 dobór formy outsourcingowej wg dokonanej segmentacji przy zindywidualizowanym podejściu do firmy odbiorcy, zmiana podejścia do formy obsługi zwiększenie nacisku na początkowy etap współpracy i dokonanie wnikliwej analizy przedsiębiorstwa, by w późniejszym etapie outsourcing przyniósł zwiększone korzyści zarówno odbiorcy jak i dostawcy usługi, potraktowanie outsourcingu rachunkowości jako procesu a nie jako zlecenia usługi. 8. Podsumowanie Narzędzie, jakim jest outsourcing rachunkowości daje szeroki zakres możliwości wykorzystania w poszczególnych przedsiębiorstwach. Skuteczność wykorzystania tego narzędzia w dużej mierze zależy od dostawy usługi, który znając zalety i wady wprowadzania outsourcingu rachunkowości, analizuje, doradza i staje się współtwórcą procesu outsourcingowego. Poziom innowacji outsourcingu również jest uzależniony od dostawcy usługi i jego oferty, który stosując nowoczesne rozwiązania przyczynia się do zwiększenia skuteczności wykorzystania outsourcingu. Skuteczność innowacji w outsourcingu rachunkowości zależy przede wszystkim od: celu, w jakim przedsiębiorstwo macierzyste stosuje wydzielenie i jaki ma być docelowy stan, analizy firmy, jej struktury, działania, itd. dokonanej przez dostawcę oraz opracowanie wspólnej strategii wdrożenia outsourcingu i jego rozwoju w firmie. Najważniejszym aspektem stosowania outsourcingu rachunkowości jest wnikliwa analiza firmy odbiorcy i właściwy dobór formy wydzielenia, który decyduje o jakości i trwałości procesu outsorcingowego a także o relacjach pomiędzy dostawcą i odbiorcą usług outsourcingowych. 9. Literatura 9.1 Gay Ch. L., Essinger J., Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Survey of Current and Potential Outsourcing End-Users, The Outsourcing Insitute Membership, 1998r. 9.3 Outsourcing: Winning the Benefits, Reaping the Rewards, Shreeveport Management Consultancy, 1997r. 9.4 Davies D., Sztuka zarządzania finansami, PWN Warszawa Londyn Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, praca zbiorowa pod red. Kseni Czubakowskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Greaver M.F., Strategic Outsourcing. A structural Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives, Amacom, New York

15 9.7 Grucza B., Ogonek K., Trocki M., Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Burkholder N.C., Outsourcing, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Instrumenty finansowe, Ryzyko finansowe, Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Czekaj T., Dresler Z, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, podstawy teoriii, PWN, Warszawa, Williamson E.O., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN Warszawa Niemczyk J., Strategie outsourcingu, Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego, praca zbiorowa pod red. Rafała Krupskiego, Wałbrzych Brigham L.F., Gapensky L.C., Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Mol M.J., Outsourcing, Cambridge University Press, Cambridge Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa Frąckowiak, Grant Thornton, Outsourcing rachunkowości, publikacja styczeń 2011r Ludwiński M. dla Wydawnictwa C.H. Beck, Czy opłaca się outsourcing rachunkowości na poziomie dużej firmy?, artykuł opublikowany na stronie Twoja-Firma.pl z dnia r. 15

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja rynku B2B

Digitalizacja rynku B2B Digitalizacja rynku B2B Cyfrowe platformy zakupowe Podsumowanie raportu Aleo i Deloitte Światowy rynek B2B e-commerce rośnie w tempie ponad 18%, aby osiągnąć wartość prawie 7 bln $ w 2020 r. 6,7 bln $

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość jako podstawowy system informacyjny w zarządzaniu właścicielskim Rola nowoczesnego biura rachunkowego w dobie dynamicznego i zmiennego

Rachunkowość jako podstawowy system informacyjny w zarządzaniu właścicielskim Rola nowoczesnego biura rachunkowego w dobie dynamicznego i zmiennego Rachunkowość jako podstawowy system informacyjny w zarządzaniu właścicielskim Rola nowoczesnego biura rachunkowego w dobie dynamicznego i zmiennego otoczenia gospodarczego Zespół Booq Żaneta Sroka dr hab.

Bardziej szczegółowo

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów.

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Business case study ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Kraków 2016 Historia naszego Klienta SGB Bank SA Bank SGB Banku SA stanął

Bardziej szczegółowo

NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami. Studium przypadku 1: outsourcing szablony zgodności

NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami. Studium przypadku 1: outsourcing szablony zgodności Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami Studium przypadku 1: outsourcing szablony zgodności II spotkanie Komitetu Konsultacyjnego Projektu Gdańsk, 13-14 grudnia 2010 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym?

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? TYTUŁ PREZENTACJI Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? Ryzyko podatkowe to: niebezpieczeństwo pomyłkowego zaniżenia zobowiązania podatkowego i konieczności zapłaty odsetek oraz kar przewidzianych w polskim

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

www.mgpremium.pl www.dotacje-unijne.org MG Premium Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Działalność MG Premium jako kancelarii doradztwa gospodarczego skupia się na dwóch obszarach: DORADZTWO PRZY POZYSKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY SPORTU I REKREACJI W GNIEWKOWIE

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY SPORTU I REKREACJI W GNIEWKOWIE Strona1 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr DOK.0151.2.7.2016 Dyrektora MGOKSIR z dnia 30.08.2016r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY SPORTU I REKREACJI W GNIEWKOWIE zwana dalej:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1.Ilekroć w dokumencie jest mowa o: 1) ryzyku należy przez to rozumieć możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska Beata Stola Dyrektor Personalny i Administracji Magdalena Selwant Różycka Kierownik ds. Komunikacji Biznesowej Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM.

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. + Kim jesteśmy? + Czym się zajmujemy? + Nasza oferta + Doświadczenie Cel: prezentacja możliwości współpracy FORMEDIS 2/9 KIM JESTEŚMY? + jesteśmy zespołem

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Zostań partnerem spotkań CIO!

Zostań partnerem spotkań CIO! Kontakt: Zostań partnerem spotkań CIO! Ekskluzywne grono menedżerów z największych firm i instytucji, Znaczący efekt PR-owy, spotkania szeroko relacjonowane w materiale redakcyjnym, Aktualna, dobrze dobrana

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PAYROLL TRANSFER OUTSOURCING KADR I PŁAC

PAYROLL TRANSFER OUTSOURCING KADR I PŁAC Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj. Henry Ford Propozycja payroll transfer jest skierowana do firm, które dążą do jak najlepszej optymalizacji procesów kadrowych i usprawnienia polityki

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości projekt U S T A W A z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Outsourcing, czyli skrót angielskich wyrazów outsideresource-ing oznacza nie mniej, nie więcej, jak wykorzystywanie zasobów z zewnątrz. Coraz

Bardziej szczegółowo

Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem.

Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem. Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem. SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. + Kim jesteśmy? + Czym się zajmujemy? + Nasza oferta + Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ANDRZEJ OCIEPA EKOEKSPERT Sp. z o.o. III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014 Zakres projektu

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

dr Magdalena Klimczuk-Kochańska Kontrola proces zapewniający, aby rzeczywiste działania były zgodne z planowanymi.

dr Magdalena Klimczuk-Kochańska Kontrola proces zapewniający, aby rzeczywiste działania były zgodne z planowanymi. PROCES KONTROLOWANIA dr Magdalena Klimczuk-Kochańska DEFINICJA KONTROLI Kontrola proces zapewniający, aby rzeczywiste działania były zgodne z planowanymi. Kontrola proces monitorowania czynności, służący

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO. Warszawa, 7 czerwca 2016 r.

PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO. Warszawa, 7 czerwca 2016 r. PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO Warszawa, 7 czerwca 2016 r. MDDP linie biznesowe Eksperci łączą międzynarodowe doświadczenie i najwyższe standardy z praktyczną wiedzą w zakresie polskich

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Rachunkowość w gospodarstwie rolnym 1 ZAKRES I PRZYDATNOŚĆ RACHUNKOWOŚC

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Nazwa szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Techniki i metody zarządzania BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Lp. Nazwa bloku tematycznego Charakterystyka bloków tematycznych Liczba godzin Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r.

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r. BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Wrocław, 13 maja 2010r. ZASADY BUDOWANIA PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Zasady budowania partnerstwa Istotą partnerstwa jest: dobrowolność udziału uczestników (określenie

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 AW/AS/1/2017 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 1. Audyt realizowano w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Komunalnego w Katowicach ADRES: ul. Barbary

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? Jacek Świeca Radca prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k.

Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? Jacek Świeca Radca prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k. Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? Jacek Świeca Radca prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k. Outsourcing czym jest? Powierzenie przez organizację realizacji

Bardziej szczegółowo

Innowacja w praktyce szkolnej

Innowacja w praktyce szkolnej Innowacja w praktyce szkolnej Jakie są podstawowe założenia innowacji? Czy nauczyciel może sam zdecydować, co jest innowacją, czy też musi sięgać do określonych wymagań prawnych? Zgodnie z definicją innowacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo