Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

2 SPIS TREŚCI 1. Słownik terminów i skrótów Przedmiot zamówienia Wymagania funkcjonalne Systemu Wymagania ogólne Zapytania i analizy danych Edycja danych Topologia danych Interfejs użytkownika i wydruki Obiekty systemowe Dane Dane źródłowe Dane pochodzące z przetworzenia danych źródłowych Model Sieci Przesyłowej Dane topograficzne i administracyjne Migracja danych Repozytorium dokumentacji Wymagania obszaru gospodarki własnościowej i służebności przesyłu30 8. Wymagania techniczne Sposób licencjonowania Stanowiska i role Wymagania dla współpracy z systemami informatycznymi Zamawiającego Instruktaże Etapy projektu wdrożeniowego, specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących w PSE S.A Podstawowe wytyczne wynikające z zasad, standardów i wzorców integracyjnych obowiązujących w PSE S.A Standardy Dokumentacji Projektowej - wyciąg

3 1. SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW Tabela 1.Słownik terminów i skrótów Lp. Termin/Skrót Opis 1. GUI (od ang. Graphical User Interface) - graficzny interfejs użytkownika składający się z takich obiektów ekranowych jak: okna formularzy, okna dialogowe, przyciski, etykietki, pola edycyjne, listy rozwijalne, listwy narzędziowe, obrazki, paski menu, suwaki i inne, zapewniających komunikację użytkownika z Systemem w tym przeglądanie, wyszukiwanie, modyfikację lub wprowadzanie danych do Systemu. 2. Dane Wszelkie dane pozyskane w ramach wdrożenia, zasilające System bezpośrednio bądź w wyniku przetworzenia., szczegółowo opisane w rozdz. 4 niniejszego dokumentu oraz załączniku nr 2 do Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Danych Przestrzennych 3. Dokumentacja Systemu Każdy z produktów - razem i osobno - określonych w rozdziale 12, dla którego w rubryce Właściwości produktu opis właściwości zaczyna się słowem Dokument, Instrukcja, Plan, Projekt. Dokumentacją są również dostarczone przez Wykonawcę w postaci papierowej i elektronicznej instrukcje oraz wszelkie inne opracowania opisujące System oraz sposób jego wdrożenia, działania, użytkowania, konfiguracji, rozwijania i administrowania. W skład Dokumentacji Systemu wchodzą m.in.: 1) plan wdrożenia, 2) dokumentacja projektowa, 3) dokumentacja systemu w wersji pilotażowej, 4) dokumentacja systemu w wersji produkcyjnej, 5) plan pozyskania Danych, 6) procedura kontroli jakości i akceptacji Danych; szczegółowo opisane w rozdziale nr 12 niniejszego dokumentu. 4. Harmonogram Wdrożenia Szczegółowy harmonogram dostarczania poszczególnych produktów wdrożenia, będący częścią Planu wdrożenia 5. Klasa obiektów definicja obiektów systemowych, określająca ich atrybuty oraz zachowania; 6. KSE Krajowy System Elektroenergetyczny 7. LAS Format plików (chmury punktów) pochodzących ze skaningu laserowego LIDAR 8. LIDAR LIDAR (Light Detection and Ranging) lotniczy skaning laserowy, jest jedną z technik pozyskiwania danych dla numerycznego modelu terenu. 3

4 Lp. Termin/Skrót Opis 9. NMT Numeryczny Model Terenu zbiór danych reprezentujący topograficzną wysokość terenu 10. Odbiór końcowy Potwierdzenie, że uruchomiony i zintegrowany System w wersji produkcyjnej jest w pełni funkcjonalny i spełnia wszystkie nakładane na niego wymagania. 11. Ortofotomapa Mapa, której treść przedstawiona jest fotograficznym obrazem przedstawiona w nawiązaniu do układu współrzędnych przyjętego odwzorowania kartograficznego. 12. Paczka Fragment danych, określony w Planie Pozyskania Danych opisanym w rozdz. 12, podlegających pozyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu; 13. Plan wdrożenia Produkt projektu opisany w rozdziale 14 Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia 14. Sieć przesyłowa Sieć elektroenergetyczna najwyższych i wysokich napięć za której ruch sieciowy odpowiedzialny jest operator systemu przesyłowego - PSE SA 15. SHP Format Danych wektorowych 16. SIP System 17. System System informatyczny SIP wdrażany GK PSE w celu gromadzenia, przechowywania, analizy i wizualizacji Danych przestrzennych i związanych z nimi danych opisowych, umożliwiający efektywne wykorzystanie kryteriów lokalizacyjnych w procesach planowania rozwoju sieci, realizacji inwestycji oraz utrzymania majątku sieciowego, będący przedmiotem, dostaw, wdrożenia i wsparcia, określonych w Umowie. Integralną częścią Systemu są Dane oraz interfejsy pozwalające na zapewnienie wszystkich wymaganych funkcjonalności, opisane w rozdziale SKMS Skrót nazwy Systemu Kodyfikacji Majątku Sieciowego; kod służący w systemie Asset Management do jednoznacznej identyfikacji elementów majątku, umożliwiający określenie lokalizacji elementów majątku w sieci elektroenergetycznej; 19. Oddziały PSE S.A. Oddział PSE S.A. - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Bydgoszczy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Poznaniu oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu. 20. System Asset Management System informatyczny do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa wdrażany w PSE S.A. 21. Wykonawca Podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym na dostawę i wdrożenie Systemu. 22. Zamawiający PSE S.A. 4

5 5

6 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie informatycznego Systemu (SIP) wspomagającego realizację szeregu procesów biznesowych realizowanych w GK PSE, a przede wszystkim procesy planowania rozwoju sieci, realizacji inwestycji oraz utrzymanie majątku sieciowego PSE S.A. Obecnie, powyższe zadania realizowane są za pomocą systemu SIP, który pilotażowo został wdrożony w oddziale PSE S.A. - Oddział w Katowicach. System zawiera model KSE dla obszaru tego oddziału oraz szereg danych otoczenia. Oprogramowanie bazuje na rozwiązaniu G-Technology oraz na systemie Asset Management (uprzednio EMPAC, obecnie wdrażane jest rozwiązanie Maximo), które jest źródłem większości danych opisowych dla elementów majątku sieciowego. Systemami wspomagającymi prace w procesie eksploatacji sieci, pozwalającymi na analizę Danych przestrzennych są dedykowane rozwiązania Geo Tracer oraz DPM 3d Inspection. 2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej określonych prac: 1) zaprojektowanie i wdrożenie Systemu, 2) dostawę, instalację i konfigurację Systemu w polskiej wersji językowej, 3) budowę modelu danych zgodnego z wymaganiami Zamawiającego, 4) dostarczenie Danych i zasilenie Systemu Danymi, 5) przygotowanie i przeprowadzenie testów funkcjonalnych, technicznych i wydajnościowych Systemu, 6) wykonanie kompletu Dokumentacji Systemu, w tym projektowej i użytkowej, 7) przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników Systemu, 8) udzielenie gwarancji na System na okres 5 lat od daty Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 2.2 Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach następujących etapów: 1) etap I projektowanie Systemu, w tym: a plan wdrożenia, b dokumentacja projektowa; 2) etap II wdrożenie pilotażowe Systemu, w tym: a Dokumentacja Systemu w wersji pilotażowej, b uruchomiony System w wersji pilotażowej; 3) etap III wdrożenie produkcyjne Systemu, w tym: a Dokumentacja Systemu w wersji produkcyjnej, b uruchomiony i zintegrowany System w wersji produkcyjnej; 4) etap IV pozyskanie i przekazanie Danych, w tym: a plan pozyskania Danych, b procedury kontroli jakości i akceptacji Danych, c pozyskanie i przekazanie Danych. W ramach każdego z ww. etapów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Produkty zgodnie ze specyfikacją i zakresem określonymi w rozdziałach 1 15 Załącznika nr 1 do Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacją Danych Przestrzennych, 6

7 stanowiącą Załącznik nr 2 do Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia. Zakres Produktów i kryteria ich odbioru określa rozdział 12 Załącznika 1 do Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia Etapy projektu wdrożeniowego, specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru. System zostanie zbudowany w oparciu o najnowszą dostępną, stabilną wersję Oprogramowania. System będzie użytkowany w Grupie Kapitałowej PSE, tj. w PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, oddziale PSE S.A. - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Bydgoszczy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Poznaniu oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu oraz w PSE Inwestycje S.A., pełniącym w GK PSE funkcję inżyniera kontraktów inwestycyjnych. System będzie także udostępniany podmiotom spoza Grupy Kapitałowej PSE S.A., które na jego rzecz wykonują lub będą wykonywały zadania i w związku z tym muszą mieć możliwość bezpośredniej rejestracji danych, czy rejestracji dokumentacji. W okresie wsparcia technicznego Wykonawca będzie świadczył usługi związane z dostosowaniem systemu (konsultacje, projektowanie, wdrożenie, optymalizacja, warsztaty) w wymiarze do 75 roboczodni łącznie w całym okresie. Zamawiający wykorzysta te prace na potrzeby rozwoju i dostosowania Systemu wynikające ze zmiany uwarunkowań biznesowych, technicznych i pojawianie się nowych potrzeb. 7

8 3. WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEMU 3.1. Wymagania ogólne Wymagania określone w niniejszym rozdziale mają charakter obligatoryjny dla oferowanego rozwiązania. Wykonawca wypełni poniższe tabele zaznaczając X odpowiednią komórkę, czy dany wymóg jest spełniony w wersji bazowej systemu, czy konieczne jest jego dostosowanie. Tabela 2. Wymagania ogólne Lp. OGÓLNE Wymaganie spełnione w wersji bazowej (*) Konieczne dostosowanie systemu (*) 1 System zostanie zbudowany w oparciu o najnowszą dostępną, stabilną wersję Oprogramowania (**) 2 System zapewni dostęp uprawnionych użytkowników do narzędzi konfiguracji systemu i środowiska programistycznego (**) 3 System pozwoli na parametryzację uprawnień dostępu poszczególnych użytkowników do modułów, funkcji, raportów, analiz oraz niezależnie, uprawnień dostępu do danych rejestrowanych w Systemie na poziomie obiektów i poszczególnych atrybutów, tak aby było możliwe tworzenie niezależnych obszarowo i tematycznie obszarów, których użytkownicy widzą wyłącznie dane ze swojego obszaru oraz mają ściśle określone uprawnienia związane z obsługą Systemu. 4 Wszystkie obszary aplikacji z którymi ma kontakt użytkownik końcowy oraz dokumentacja muszą być w polskiej wersji językowej. 5 System zapewni wrowadzanie statusów dla poszczególnyvh obiektów (np. linia planowana, w budowie, w eksploatacji). 6 Sytstem zapewni możliwość wykorzystywania serwisów WMS oraz WSF 7 System zapewni możliwość odczytu, analizy (wszystkie dostępne narzędzia geoprocessingu, zapytań, tworzenia map itp.), edycji oraz zapisu danych pochodzących spoza bazy danych systemu (np. pliki danych wektorowych, rastrowych, skaningu 8

9 laserowego, dane przechowywane w innych bazach danych). Obsługiwane formaty danych, o których mowa w pkt. 7 to co najmniej shp, dxf, dwg, tiff, bmp, jpg, img, las, csv, xls, postgres (postgis). System umożliwi jednoczesną prace (analizę oraz edycję danych) wielu użytkownikom zapewniając mechanizmy rozwiązywania konfliktów edycyjnych System zapewni zastosowanie mechanizmów minimalizujących popełnienie błędu, takich jak listy zdefiniowanych słowników, wymóg wypełnienia odpowiednich (wymaganych) pól wartościami, zdefiniowane raporty wskazujące na niekompletność lub niespójność danych Obsługa układów współrzędnych a. PUWG 2000 b. PUWG 1942 c. PUWG 1965 d. PUWG 1992 e. WGS 1984 System zapewni możliwość rejestracji danych w określonym układzie współrzędnych Możliwość konwersji danych wekrorowych i rastrowych pomiędzy układami współrzędnych System zapewni funkcje importu obiektów z plików DXF, DWG, SHP, KML, GML oraz współrzędnych obiektów z plików XLS, CSV System zapewni funkcje eksportu obiektów do formatów DXF, DWG, SHP, KML, GML oraz ich wpółrzędnych do formatów XLS, CSV System zapewni funkcje importu obiektów z plików TIFF, JPG, PDF System zapewni funkcje eksportu obiektów 17 do plików TIFF, JPG, PDF System zapewni kompatybilność z pakietem MS Office 2003 i nowszymi (wklejanie 18 wartości z dokumentów pakietu do atrybutów). (*) - Odpowiednie zaznaczyć. Wykonawca w każdym wierszu zobowiązany jest zaznaczyć znakiem X odpowiednią (tylko jedną) komórkę. W przypadku spełnienia danego wymagania w wersji bazowej Wykonawca otrzyma 1 pkt. W przypadku niezaznaczenia żadnej komórki Zamawiający uzna, że dane 9

10 wymaganie nie jest spełnione w wersji bazowej, co jest równoznaczne z nieotrzymaniem pkt. W przypadku wpisania X w jednym wierszu w obu komórkach, Wykonawca nie otrzyma żadnego pkt. (**) - Wymaganie obligatoryjne. Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia jego dostarczenia. W przypadku nie zaznaczenia danej komórki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona Zapytania i analizy danych Wymagania określone w niniejszym rozdziale mają charakter obligatoryjny dla oferowanego rozwiązania. Wykonawca wypełni poniższe tabele zaznaczając X odpowiednią komórkę, czy dany wymóg jest spełniony w wersji bazowej systemu, czy konieczne jest jego dostosowanie. Tabela 3. Zapytania i analizy Lp. ZAPYTANIA I ANALIZY Wymaganie spełnione w wersji bazowej (*) Konieczne dostosowanie systemu (*) 1. System umożliwi wykonywanie operacji na danych za pomocą gotowych (predefiniowanych) zapytań, jak i zapytań adhoc 2. System zapewni możliwość wykorzystania do zapytań i analiz danych systemowych, jak i danych zewnętrznych (pliki wektorowe i rastrowe) bez żadnych ograniczeń. 3. System dostarczy kreatory zapytań atrybutowych oraz przestrzennych 4. System umożliwi konfigurowanie wieloetapowych analiz i zapytań oraz zapisywanie ich i udostępnianie innym użytkownikom systemu bez konieczności programowania. 5. System zapewni możliwość określania grup obiektów/warstw podlegających edycji 6. System pozwoli na wykonywanie zapytań atrybutowych: a. za pomocą kreatora zapytań b. za pomocą języka SQL 7. System zapewni wykonywanie zapytań przestrzennych poprzez określenie zależności przestrzennych pomiędzy obiektami: b. elementy X całkowicie w elementach Y c. elementy X posiadające część wspólną z Y d. elementy sąsiadujące 10

11 e. elementy w danej odległości f. elementy X przecięte przez linię Y g. elementy X w danej odległości od linii Y System zapewni budowę relacji opartych na atrybutach (attribute join) pomiędzy warstwami wektorowymi System pozwoli na eksport wyników analiz do plików zewnętrznych (pliki wektorowe, tabele z danymi) Możliwość uzupełniania selekcji o dodatkowe elementy oraz wyłączania elementów ze zbioru selekcji Możliwość odwrócenia, zmiany orientacji selekcji Możliwość pomiaru odległości i zachowania go jako grafiki System umożliwi budowę dedykowanych lub kastomizację istniejących narzędzi analitycznych przez uprawnionych użytkowników i udostępnianie ich innym użytkownikom Systemu System umożliwi zapis wyniku zapytania przestrzennego jako grafika wektorowa System posiada funkcję tworzenia statystyk (łączna długość linii w danym obszarze, łączna powierzchnia na danym obszarze itp.) wykonanych na podstawie danego atrybutu oraz możliwość eksportu statystyk do pliku (CSV lub XLS). Funkcjonalność będzie również dostępna dla zaznaczonych obiektów. System zapewni funkcję tworzenie centralnych punktów poligonów i ich zapisu jako pliku wektorowego SHP. System zapewni możliwość eksportu obiektów systemu (wraz z atrybutami pochodzącymi z Systemu Asset Management) do plików SHP. System zapewni pakiet narzędzia pozwalających na obliczenia geometryczne (długość, powierzchnia, odwód), oraz wykonywane na podstawie wartości atrybutów System zapewni możliwość obliczania i zapisu jako atrybutów, współrzędnych geograficznych danych punktowych 11

12 Wyniki obliczeń geometrycznych dla dowolnego obiektu systemu mogą być zapisane w formie dodatkowego atrybutu obiektu. System zapewni możliwość dodawania i usuwania pól atrybutów dla plików wektorowych tymczasowo ładownych do Systemu. Podczas dodawania pól będzie istniała możliwość definiowania typu i długości pola (np. string, numer, decimal) oraz zapisania wprowadzonych zmian. System umożliwi tworzenie wzorców raportów z możliwością wstawiania wyników analiz w postaci tabel, wycinków map. Możliwość formatowania wyglądu wzorca. System będzie posiadał funkcjonalność znajdowania i wyróżniania graficzne drogi przepływu między wskazanymi punktami łańcucha topologicznego (np. znajdowanie najkrótszej drogi dojazdu) na podstawie parametrów danych System zapewni funkcjonalności budowy zestawień i raportów za pomocą kreatora System zapewni narzędzie pozwalające na tworzenie raportów na podstawie atrybutowych i przestrzennych analiz danych Do raportów wykorzystane będą mogły być wszystkie dane Systemu, jak i dane zewnętrzne (pliki wektorowe, rastrowe, lidar, tabelaryczne) System zapewni możliwość prezentowania wyników wszystkich raportów i analiz w postaci plików w formatach: a. MS Excel 2003 i nowszy, b. CVS (wraz z możliwością modyfikacji zawartości), e. PDF, f. HTML. System zapewni możliwość monitorowania aktywności użytkowników i śledzenia wprowadzanych przez nich zmian edycyjnych. System zapewni możliwość wyszukiwania dokumentacji z uwzględnieniem analizy obiektów powiązanych np. decyzje dla działek przecinających się z daną linią 12

13 30. Umożliwienie uprawnionemu użytkownikowi zbudowania, zapamiętania i przydzielenia wybranym użytkownikom systemu wzorców raportów graficznych i tekstowych (*) - Odpowiednie zaznaczyć. Wykonawca w każdym wierszu zobowiązany jest zaznaczyć znakiem X odpowiednią (tylko jedną) komórkę. W przypadku spełnienia danego wymagania w wersji bazowej Wykonawca otrzyma 1 pkt. W przypadku niezaznaczenia żadnej komórki Zamawiający uzna, że dane wymaganie nie jest spełnione w wersji bazowej, co jest równoznaczne z nieotrzymaniem pkt. W przypadku wpisania X w jednym wierszu w obu komórkach, Wykonawca nie otrzyma żadnego pkt. (**) - Wymaganie obligatoryjne. Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia jego dostarczenia. W przypadku nie zaznaczenia danej komórki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona Edycja danych Wymagania określone w niniejszym rozdziale mają charakter obligatoryjny dla oferowanego Systemu. Wykonawca wypełni poniższe tabele zaznaczając X odpowiednią komórkę, czy dany wymóg jest spełniony w wersji bazowej systemu, czy konieczne jest jego dostosowanie. Tabela 4. Narzędzia edycji danych Lp. EDYCJA DANYCH Wymaganie spełnione w wersji bazowej (*) Konieczne dostosowanie systemu (*) 1. Uprawnienia edycji danych będą przydzielane w ramach grup dostępu przez uprawnionego użytkownika 2. Możliwość tworzenia i stosowania reguł walidacyjnych podczas wstawiania, modyfikowania i usuwania obiektów systemowych. Sposoby edycji obiektów liniowych, możliwe do użycia w systemie: a. wprowadzanie za pomocą edycji punktów załamania (węzłów) obiektu b. kopiowanie linii równolegle i o zadaną odległość 3. c. dzielenie linii (na równe części i zadaną ilość jednostek) d. przeniesienie całości linii w inne miejsce o zadaną odległość e. zmiana kształtu/położenia linii za pomocą edycji punktów załamania f. funkcja bufor/bufor wielokrotny o zadaną odległość/odległości g. funkcja - dociągnij do krawędzi innego obiektu (przy zadanej tolerancji) 13

14 4. 5. h. funkcja dotnij do krawędzi innego obiektu (przy zadanej tolerancji) i. możliwość scalania linii, których końce są w tym samym punkcie j. narzędzie - przetnij linię (dzieli jedną linię na dwie w zaznaczonym punkcie k. możliwość zmiany położenia jednego lub wielu obiektów Sposoby edycji obiektów punktowych do możliwe do użycia w systemie: a. wprowadzanie punktów za pomocą funkcji rysowania b. wprowadzanie punktów poprzez określenie współrzędnych c. import punktów z plików xls, dbf, txt ze współrzędnymi obiektów d. możliwość zmiany położenia jednego lub wielu obiektów Sposoby edycji obiektów powierzchniowych możliwe do użycia w systemie: a. wprowadzanie i edycja obiektów przestrzennych za pomocą edycji punktów węzłów obiektu b. możliwość wymuszania kątów 90 stopni c. możliwość dorysowania sąsiadującego poligonu z zachowaniem przyległych boków d. usuwanie punktów załamania występujących na prostym odcinku boku poligonu e. automatyczne wstawianie punktów załamania podczas dorysowania poligonów przyległych f. możliwość zmiany położenia jednego lub wielu obiektów Sposoby edycji wartości atrybutów obiektów: a. za pomocą zmiany pojedynczych obiektów b. za pomocą hurtowej edycji atrybutów (zmiana wartości atrybutu) dla grupy wyselekcjonowanych obiektów c. wykorzystywanie pól słownikowych d. za pomocą obliczeń i kalkulacji Dociąganie podczas edycji danych: a. do punktów załamania/punktów b. do segmentu/linii Dociąganie predefiniowane: 14

15 a. mufa do linii (brak możliwości wprowadzenia mufy niepowiązanej z linią) b. Przewód do słupa (brak możliwości wprowadzenia przewodu, którego końce nie są powiązane ze konstrukcjami wsporczymi) Dla wybranych obiektów system zapewni tworzenie historii edycji m. in. użytkownik edytujący, data. System umożliwi dzielenie obiektów z możliwością utrzymania atrybutów 10. System zapewni możliwość łączenia i agregacji na podstawie wartości atrybutów obiektów ze wskazaniem, z którego należy przejąć atrybuty (*) - Odpowiednie zaznaczyć. Wykonawca w każdym wierszu zobowiązany jest zaznaczyć znakiem X odpowiednią (tylko jedną) komórkę. W przypadku spełnienia danego wymagania w wersji bazowej Wykonawca otrzyma 1 pkt. W przypadku niezaznaczenia żadnej komórki Zamawiający uzna, że dane wymaganie nie jest spełnione w wersji bazowej, co jest równoznaczne z nieotrzymaniem pkt. W przypadku wpisania X w jednym wierszu w obu komórkach, Wykonawca nie otrzyma żadnego pkt. (**) - Wymaganie obligatoryjne. Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia jego dostarczenia. W przypadku nie zaznaczenia danej komórki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona Topologia danych Wymagania określone w niniejszym rozdziale mają charakter obligatoryjny dla oferowanego Systemu. Wykonawca wypełni poniższe tabele zaznaczając X odpowiednią komórkę, czy dany wymóg jest spełniony w wersji bazowej systemu, czy konieczne jest jego dostosowanie. Tabela 5. Topologia Lp. TOPOLOGIA Wymaganie spełnione w wersji bazowej (*) Konieczne dostosowanie systemu (*) 1. System umożliwi tworzenie połączeń logicznych hierarchii (obiekt nadrzędny, podrzędny) pomiędzy obiektami. 2. System umożliwi edycję połączeń logicznych hierarchii (obiekt nadrzędny, podrzędny) pomiędzy obiektami. 3. System odzwierciedli relacje logiczne pomiędzy obiektami określające ich współzależności jeden-do-jednego, jedendo-wielu, wiele-do-wielu 4. System odzwierciedli strukturę hierarchiczną elementów sieci (parent-child) 5. System zapewni funkcje kontroli topologii dla obiektów liniowych i poligonów takie jak: 15

16 a. czyszczenie topologii b. usuwanie duplikatów c. usuwanie małych obiektów d. usuwanie pseudo węzłów (*) - Odpowiednie zaznaczyć. Wykonawca w każdym wierszu zobowiązany jest zaznaczyć znakiem X odpowiednią (tylko jedną) komórkę. W przypadku spełnienia danego wymagania w wersji bazowej Wykonawca otrzyma 1 pkt. W przypadku niezaznaczenia żadnej komórki Zamawiający uzna, że dane wymaganie nie jest spełnione w wersji bazowej, co jest równoznaczne z nieotrzymaniem pkt. W przypadku wpisania X w jednym wierszu w obu komórkach, Wykonawca nie otrzyma żadnego pkt. (**) - Wymaganie obligatoryjne. Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia jego dostarczenia. W przypadku nie zaznaczenia danej komórki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona Interfejs użytkownika i wydruki Wymagania określone w niniejszym rozdziale mają charakter obligatoryjny dla oferowanego Systemu. Wykonawca wypełni poniższe tabele zaznaczając X odpowiednią komórkę, czy dany wymóg jest spełniony w wersji bazowej systemu, czy konieczne jest jego dostosowanie. Tabela 6. Interfejs użytkownika Lp. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Wymaganie spełnione w wersji bazowej (*) Konieczne dostosowanie systemu (*) 1. Konfiguracja interfejsu użytkownika systemu będzie możliwa za pomocą narzędzi graficznych, bez konieczności programowania. 2. System umożliwi eksport zawartości okna mapowego i widoku wydruku do plików graficznych (JPG, TIFF, PDF) 3. System umożliwi możliwość budowy, zapisania i udostępniania szablonów wydruków (i kompilacji wydruków) map 4. System zapewni możliwość dodawania i wyłączania poszczególnych warstw z bazy danych, jak i ze źródeł zewnętrznych (pliki) 5. System umożliwi włączanie i wyłączanie widoczności poszczególnych warstw bez konieczności ich usuwania 6. System umożliwi edycję styli obiektów mapowych ad-hoc oraz tworzenie własnej symboliki obiektów i odświeżanie symboliki domyślnej 16

17 7. Okno mapowe będzie stale posiadało informację o współrzędnych położenia kursora oraz aktualnej skali mapy 8. Funkcje przybliżania i oddalania będą realizowane poprzez narzędzia graficzne, możliwość wpisania skali mapy oraz zbliżenia do wybranego obiektu, lub grupy obiektów Możliwość stosowania różnych styli dla obiektów systemu w zależności od wyświetlanej skali System zapewni możliwość ustalania widoczności obiektów w zależności od skali wyświetlania 11. Sterowanie wyświetlaniem poszczególnych klas obiektów z poziomu legendy. 12. System zapewni podgląd wydruków System zapewni elastyczne definiowanie zawartości okna wydruku mapy powiązane z aktualnie widocznym w Systemie zakresem danych System umożliwi dynamiczną aktualizację legendy i dostosowanie jej zawartości do aktualnie widocznych w Systemie obiektów System pozwoli na zaciągnięcie do szablonu wydruku metadanych warstwy (np. data ostatniej aktualizacji, źródło danych itp.) 16. System pozwoli na zaciągnięcie do szablonu wydruku danych identyfikacyjnych użytkownika wykonującego wydruk (*) - Odpowiednie zaznaczyć. Wykonawca w każdym wierszu zobowiązany jest zaznaczyć znakiem X odpowiednią (tylko jedną) komórkę. W przypadku spełnienia danego wymagania w wersji bazowej Wykonawca otrzyma 1 pkt. W przypadku niezaznaczenia żadnej komórki Zamawiający uzna, że dane wymaganie nie jest spełnione w wersji bazowej, co jest równoznaczne z nieotrzymaniem pkt. W przypadku wpisania X w jednym wierszu w obu komórkach, Wykonawca nie otrzyma żadnego pkt. (**) - Wymaganie obligatoryjne. Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia jego dostarczenia. W przypadku nie zaznaczenia danej komórki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona Obiekty systemowe Wymagania określone w niniejszym rozdziale mają charakter obligatoryjny dla oferowanego Systemu. Wykonawca wypełni poniższe tabele zaznaczając X odpowiednią komórkę, czy dany wymóg jest spełniony w wersji bazowej systemu, czy konieczne jest jego dostosowanie. 17

18 Tabela 7. Obiekty systemowe Lp. OBIEKTY SYSTEMOWE Wymaganie spełnione w wersji bazowej Konieczne dostosowanie systemu 1. System musi umożliwiać tworzenie dowolnych klas obiektów, wraz z ich atrybutami opisowymi, stylami graficznymi z poziomu aplikacji, bez konieczności programowania. 2. Możliwość tworzenia klas obiektów zarówno graficznych (posiadających swoją reprezentację graficzną) jak i niegraficznych. 3. System zapewni domyślne style graficzne dla wszystkich graficznych klas obiektów z możliwością jej zmiany. 4. System zapewni możliwość ustalania widoczności obiektów w zależności od skali wyświetlania 5. Sterowanie wyświetlaniem poszczególnych klas obiektów z poziomu legendy. 6. System predefiniowaną symbolitę dla obiektów systemowych 7. System zapewni funkcje wspomagające obsługę danych rastrowych (contrast, brightness, transparency itp.) Skaning laserowy System umożliwi wizualizację danych LAS w formie 2D oraz 3D System umożliwi wykonywanie pomiarów odległości (X,Y,Z) profili na podstawie lanych.las System dostarczy narzędzia manualnej i automatycznej klasyfikacji i reklasyfikacji danych.las System zapewni możliwość edycji klas danych lidar (LAS) Wykorzystanie plików.las pozwoli na tworzenie i wizualizację przekroju w dowolnej lokalizacji za pomocą narzędzi dostępnych z poziomu interfejsu graficznego użytkownika oraz pomiarów profili (X,Y,Z) Funkcjonalności związane z wizualizacją, edycją i przetwarzaniem danych Lidar (LAS) będą wewnętrznie zintegrowane w Systemie (*) - Odpowiednie zaznaczyć. Wykonawca w każdym wierszu zobowiązany jest zaznaczyć znakiem X odpowiednią (tylko jedną) komórkę. W przypadku spełnienia danego wymagania w wersji bazowej 18

19 Wykonawca otrzyma 1 pkt. W przypadku niezaznaczenia żadnej komórki Zamawiający uzna, że dane wymaganie nie jest spełnione w wersji bazowej, co jest równoznaczne z nieotrzymaniem pkt. W przypadku wpisania X w jednym wierszu w obu komórkach, Wykonawca nie otrzyma żadnego pkt. (**) - Wymaganie obligatoryjne. Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia jego dostarczenia. W przypadku nie zaznaczenia danej komórki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 19

20 4. DANE Zamawiający dostarczy i zasili System kompletem wymaganych Danych dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz otoczenia. W systemie KSE znajduje się łącznie ok km torów prądowych i 102 stacje elektroenergetyczne, z czego część linii znajduje się obecnie w fazie modernizacji lub przebudowy. Poza tym, budowanych jest około 2000 km nowych linii, które powstaną do końca 2016 roku. Wykonawca pozyska dane źródłowe i przetworzy je do postaci wymaganej w Systemie dla wszystkich linii i stacji Systemu Przesyłowego. Dokładny wykaz obiektów (wraz z przybliżonym harmonogramem pozyskania uzależnionym od dat zakończenia prac na danych obiektach) zostanie przekazany przez Zamawiającego Dane źródłowe Dla wszystkich linii oraz stacji wchodzących w skład KSE Wykonawca pozyska: 1) Zdjęcia pionowe a. aktualność nie wcześniej niż data podpisania umowy na wykonanie Systemu; b. terenowa wielkość piksela nie większa niż 5 cm; c. kompozycja w kolorach naturalnych R,G,B; d. zakres opracowania: co najmniej +/- 100 m. od osi linii oraz co najmniej 100 m. od granicy stacji; e. dopuszczalny błąd średni położenia punktu 50 cm; f. układy współrzędnych PUWG 1992 g. format danych: GeoTIFF; h. warunki pozyskania danych: dane muszą być pozyskane w warunkach całkowicie bezśnieżnych i w optymalnych warunkach oświetleniowych, zdjęcia należy pozyskiwać przy możliwie bezchmurnej pogodzie 2) Skaning laserowy chmura punktów pozyskana technologią ASL a. plan nalotu należy przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji b. Lotnicze Skanowanie Laserowe o średniej gęstości próbkowania co najmniej 20 pkt./m 2 c. Rejestracja i zapis sygnału intensywności odbicia (intensity) d. Zakres opracowania: w pasie +/- 100 m. od osi linii oraz co najmniej 100 m. od granicy stacji; e. format danych:.las 1.2; f. układy współrzędnych PUWG Dane pochodzące z przetworzenia danych źródłowych Dane opisane w niniejszym punkcie zasilą system i będą stanowiły jego integralną część. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zasilenie Systemu danymi. 20

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo