Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

2 SPIS TREŚCI 1. Słownik terminów i skrótów Przedmiot zamówienia Wymagania funkcjonalne Systemu Wymagania ogólne Zapytania i analizy danych Edycja danych Topologia danych Interfejs użytkownika i wydruki Obiekty systemowe Dane Dane źródłowe Dane pochodzące z przetworzenia danych źródłowych Model Sieci Przesyłowej Dane topograficzne i administracyjne Migracja danych Repozytorium dokumentacji Wymagania obszaru gospodarki własnościowej i służebności przesyłu30 8. Wymagania techniczne Sposób licencjonowania Stanowiska i role Wymagania dla współpracy z systemami informatycznymi Zamawiającego Instruktaże Etapy projektu wdrożeniowego, specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących w PSE S.A Podstawowe wytyczne wynikające z zasad, standardów i wzorców integracyjnych obowiązujących w PSE S.A Standardy Dokumentacji Projektowej - wyciąg

3 1. SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW Tabela 1.Słownik terminów i skrótów Lp. Termin/Skrót Opis 1. GUI (od ang. Graphical User Interface) - graficzny interfejs użytkownika składający się z takich obiektów ekranowych jak: okna formularzy, okna dialogowe, przyciski, etykietki, pola edycyjne, listy rozwijalne, listwy narzędziowe, obrazki, paski menu, suwaki i inne, zapewniających komunikację użytkownika z Systemem w tym przeglądanie, wyszukiwanie, modyfikację lub wprowadzanie danych do Systemu. 2. Dane Wszelkie dane pozyskane w ramach wdrożenia, zasilające System bezpośrednio bądź w wyniku przetworzenia., szczegółowo opisane w rozdz. 4 niniejszego dokumentu oraz załączniku nr 2 do Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Danych Przestrzennych 3. Dokumentacja Systemu Każdy z produktów - razem i osobno - określonych w rozdziale 12, dla którego w rubryce Właściwości produktu opis właściwości zaczyna się słowem Dokument, Instrukcja, Plan, Projekt. Dokumentacją są również dostarczone przez Wykonawcę w postaci papierowej i elektronicznej instrukcje oraz wszelkie inne opracowania opisujące System oraz sposób jego wdrożenia, działania, użytkowania, konfiguracji, rozwijania i administrowania. W skład Dokumentacji Systemu wchodzą m.in.: 1) plan wdrożenia, 2) dokumentacja projektowa, 3) dokumentacja systemu w wersji pilotażowej, 4) dokumentacja systemu w wersji produkcyjnej, 5) plan pozyskania Danych, 6) procedura kontroli jakości i akceptacji Danych; szczegółowo opisane w rozdziale nr 12 niniejszego dokumentu. 4. Harmonogram Wdrożenia Szczegółowy harmonogram dostarczania poszczególnych produktów wdrożenia, będący częścią Planu wdrożenia 5. Klasa obiektów definicja obiektów systemowych, określająca ich atrybuty oraz zachowania; 6. KSE Krajowy System Elektroenergetyczny 7. LAS Format plików (chmury punktów) pochodzących ze skaningu laserowego LIDAR 8. LIDAR LIDAR (Light Detection and Ranging) lotniczy skaning laserowy, jest jedną z technik pozyskiwania danych dla numerycznego modelu terenu. 3

4 Lp. Termin/Skrót Opis 9. NMT Numeryczny Model Terenu zbiór danych reprezentujący topograficzną wysokość terenu 10. Odbiór końcowy Potwierdzenie, że uruchomiony i zintegrowany System w wersji produkcyjnej jest w pełni funkcjonalny i spełnia wszystkie nakładane na niego wymagania. 11. Ortofotomapa Mapa, której treść przedstawiona jest fotograficznym obrazem przedstawiona w nawiązaniu do układu współrzędnych przyjętego odwzorowania kartograficznego. 12. Paczka Fragment danych, określony w Planie Pozyskania Danych opisanym w rozdz. 12, podlegających pozyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu; 13. Plan wdrożenia Produkt projektu opisany w rozdziale 14 Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia 14. Sieć przesyłowa Sieć elektroenergetyczna najwyższych i wysokich napięć za której ruch sieciowy odpowiedzialny jest operator systemu przesyłowego - PSE SA 15. SHP Format Danych wektorowych 16. SIP System 17. System System informatyczny SIP wdrażany GK PSE w celu gromadzenia, przechowywania, analizy i wizualizacji Danych przestrzennych i związanych z nimi danych opisowych, umożliwiający efektywne wykorzystanie kryteriów lokalizacyjnych w procesach planowania rozwoju sieci, realizacji inwestycji oraz utrzymania majątku sieciowego, będący przedmiotem, dostaw, wdrożenia i wsparcia, określonych w Umowie. Integralną częścią Systemu są Dane oraz interfejsy pozwalające na zapewnienie wszystkich wymaganych funkcjonalności, opisane w rozdziale SKMS Skrót nazwy Systemu Kodyfikacji Majątku Sieciowego; kod służący w systemie Asset Management do jednoznacznej identyfikacji elementów majątku, umożliwiający określenie lokalizacji elementów majątku w sieci elektroenergetycznej; 19. Oddziały PSE S.A. Oddział PSE S.A. - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Bydgoszczy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Poznaniu oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu. 20. System Asset Management System informatyczny do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa wdrażany w PSE S.A. 21. Wykonawca Podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym na dostawę i wdrożenie Systemu. 22. Zamawiający PSE S.A. 4

5 5

6 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie informatycznego Systemu (SIP) wspomagającego realizację szeregu procesów biznesowych realizowanych w GK PSE, a przede wszystkim procesy planowania rozwoju sieci, realizacji inwestycji oraz utrzymanie majątku sieciowego PSE S.A. Obecnie, powyższe zadania realizowane są za pomocą systemu SIP, który pilotażowo został wdrożony w oddziale PSE S.A. - Oddział w Katowicach. System zawiera model KSE dla obszaru tego oddziału oraz szereg danych otoczenia. Oprogramowanie bazuje na rozwiązaniu G-Technology oraz na systemie Asset Management (uprzednio EMPAC, obecnie wdrażane jest rozwiązanie Maximo), które jest źródłem większości danych opisowych dla elementów majątku sieciowego. Systemami wspomagającymi prace w procesie eksploatacji sieci, pozwalającymi na analizę Danych przestrzennych są dedykowane rozwiązania Geo Tracer oraz DPM 3d Inspection. 2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej określonych prac: 1) zaprojektowanie i wdrożenie Systemu, 2) dostawę, instalację i konfigurację Systemu w polskiej wersji językowej, 3) budowę modelu danych zgodnego z wymaganiami Zamawiającego, 4) dostarczenie Danych i zasilenie Systemu Danymi, 5) przygotowanie i przeprowadzenie testów funkcjonalnych, technicznych i wydajnościowych Systemu, 6) wykonanie kompletu Dokumentacji Systemu, w tym projektowej i użytkowej, 7) przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników Systemu, 8) udzielenie gwarancji na System na okres 5 lat od daty Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 2.2 Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach następujących etapów: 1) etap I projektowanie Systemu, w tym: a plan wdrożenia, b dokumentacja projektowa; 2) etap II wdrożenie pilotażowe Systemu, w tym: a Dokumentacja Systemu w wersji pilotażowej, b uruchomiony System w wersji pilotażowej; 3) etap III wdrożenie produkcyjne Systemu, w tym: a Dokumentacja Systemu w wersji produkcyjnej, b uruchomiony i zintegrowany System w wersji produkcyjnej; 4) etap IV pozyskanie i przekazanie Danych, w tym: a plan pozyskania Danych, b procedury kontroli jakości i akceptacji Danych, c pozyskanie i przekazanie Danych. W ramach każdego z ww. etapów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Produkty zgodnie ze specyfikacją i zakresem określonymi w rozdziałach 1 15 Załącznika nr 1 do Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacją Danych Przestrzennych, 6

7 stanowiącą Załącznik nr 2 do Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia. Zakres Produktów i kryteria ich odbioru określa rozdział 12 Załącznika 1 do Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia Etapy projektu wdrożeniowego, specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru. System zostanie zbudowany w oparciu o najnowszą dostępną, stabilną wersję Oprogramowania. System będzie użytkowany w Grupie Kapitałowej PSE, tj. w PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, oddziale PSE S.A. - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Bydgoszczy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Poznaniu oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu oraz w PSE Inwestycje S.A., pełniącym w GK PSE funkcję inżyniera kontraktów inwestycyjnych. System będzie także udostępniany podmiotom spoza Grupy Kapitałowej PSE S.A., które na jego rzecz wykonują lub będą wykonywały zadania i w związku z tym muszą mieć możliwość bezpośredniej rejestracji danych, czy rejestracji dokumentacji. W okresie wsparcia technicznego Wykonawca będzie świadczył usługi związane z dostosowaniem systemu (konsultacje, projektowanie, wdrożenie, optymalizacja, warsztaty) w wymiarze do 75 roboczodni łącznie w całym okresie. Zamawiający wykorzysta te prace na potrzeby rozwoju i dostosowania Systemu wynikające ze zmiany uwarunkowań biznesowych, technicznych i pojawianie się nowych potrzeb. 7

8 3. WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEMU 3.1. Wymagania ogólne Wymagania określone w niniejszym rozdziale mają charakter obligatoryjny dla oferowanego rozwiązania. Wykonawca wypełni poniższe tabele zaznaczając X odpowiednią komórkę, czy dany wymóg jest spełniony w wersji bazowej systemu, czy konieczne jest jego dostosowanie. Tabela 2. Wymagania ogólne Lp. OGÓLNE Wymaganie spełnione w wersji bazowej (*) Konieczne dostosowanie systemu (*) 1 System zostanie zbudowany w oparciu o najnowszą dostępną, stabilną wersję Oprogramowania (**) 2 System zapewni dostęp uprawnionych użytkowników do narzędzi konfiguracji systemu i środowiska programistycznego (**) 3 System pozwoli na parametryzację uprawnień dostępu poszczególnych użytkowników do modułów, funkcji, raportów, analiz oraz niezależnie, uprawnień dostępu do danych rejestrowanych w Systemie na poziomie obiektów i poszczególnych atrybutów, tak aby było możliwe tworzenie niezależnych obszarowo i tematycznie obszarów, których użytkownicy widzą wyłącznie dane ze swojego obszaru oraz mają ściśle określone uprawnienia związane z obsługą Systemu. 4 Wszystkie obszary aplikacji z którymi ma kontakt użytkownik końcowy oraz dokumentacja muszą być w polskiej wersji językowej. 5 System zapewni wrowadzanie statusów dla poszczególnyvh obiektów (np. linia planowana, w budowie, w eksploatacji). 6 Sytstem zapewni możliwość wykorzystywania serwisów WMS oraz WSF 7 System zapewni możliwość odczytu, analizy (wszystkie dostępne narzędzia geoprocessingu, zapytań, tworzenia map itp.), edycji oraz zapisu danych pochodzących spoza bazy danych systemu (np. pliki danych wektorowych, rastrowych, skaningu 8

9 laserowego, dane przechowywane w innych bazach danych). Obsługiwane formaty danych, o których mowa w pkt. 7 to co najmniej shp, dxf, dwg, tiff, bmp, jpg, img, las, csv, xls, postgres (postgis). System umożliwi jednoczesną prace (analizę oraz edycję danych) wielu użytkownikom zapewniając mechanizmy rozwiązywania konfliktów edycyjnych System zapewni zastosowanie mechanizmów minimalizujących popełnienie błędu, takich jak listy zdefiniowanych słowników, wymóg wypełnienia odpowiednich (wymaganych) pól wartościami, zdefiniowane raporty wskazujące na niekompletność lub niespójność danych Obsługa układów współrzędnych a. PUWG 2000 b. PUWG 1942 c. PUWG 1965 d. PUWG 1992 e. WGS 1984 System zapewni możliwość rejestracji danych w określonym układzie współrzędnych Możliwość konwersji danych wekrorowych i rastrowych pomiędzy układami współrzędnych System zapewni funkcje importu obiektów z plików DXF, DWG, SHP, KML, GML oraz współrzędnych obiektów z plików XLS, CSV System zapewni funkcje eksportu obiektów do formatów DXF, DWG, SHP, KML, GML oraz ich wpółrzędnych do formatów XLS, CSV System zapewni funkcje importu obiektów z plików TIFF, JPG, PDF System zapewni funkcje eksportu obiektów 17 do plików TIFF, JPG, PDF System zapewni kompatybilność z pakietem MS Office 2003 i nowszymi (wklejanie 18 wartości z dokumentów pakietu do atrybutów). (*) - Odpowiednie zaznaczyć. Wykonawca w każdym wierszu zobowiązany jest zaznaczyć znakiem X odpowiednią (tylko jedną) komórkę. W przypadku spełnienia danego wymagania w wersji bazowej Wykonawca otrzyma 1 pkt. W przypadku niezaznaczenia żadnej komórki Zamawiający uzna, że dane 9

10 wymaganie nie jest spełnione w wersji bazowej, co jest równoznaczne z nieotrzymaniem pkt. W przypadku wpisania X w jednym wierszu w obu komórkach, Wykonawca nie otrzyma żadnego pkt. (**) - Wymaganie obligatoryjne. Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia jego dostarczenia. W przypadku nie zaznaczenia danej komórki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona Zapytania i analizy danych Wymagania określone w niniejszym rozdziale mają charakter obligatoryjny dla oferowanego rozwiązania. Wykonawca wypełni poniższe tabele zaznaczając X odpowiednią komórkę, czy dany wymóg jest spełniony w wersji bazowej systemu, czy konieczne jest jego dostosowanie. Tabela 3. Zapytania i analizy Lp. ZAPYTANIA I ANALIZY Wymaganie spełnione w wersji bazowej (*) Konieczne dostosowanie systemu (*) 1. System umożliwi wykonywanie operacji na danych za pomocą gotowych (predefiniowanych) zapytań, jak i zapytań adhoc 2. System zapewni możliwość wykorzystania do zapytań i analiz danych systemowych, jak i danych zewnętrznych (pliki wektorowe i rastrowe) bez żadnych ograniczeń. 3. System dostarczy kreatory zapytań atrybutowych oraz przestrzennych 4. System umożliwi konfigurowanie wieloetapowych analiz i zapytań oraz zapisywanie ich i udostępnianie innym użytkownikom systemu bez konieczności programowania. 5. System zapewni możliwość określania grup obiektów/warstw podlegających edycji 6. System pozwoli na wykonywanie zapytań atrybutowych: a. za pomocą kreatora zapytań b. za pomocą języka SQL 7. System zapewni wykonywanie zapytań przestrzennych poprzez określenie zależności przestrzennych pomiędzy obiektami: b. elementy X całkowicie w elementach Y c. elementy X posiadające część wspólną z Y d. elementy sąsiadujące 10

11 e. elementy w danej odległości f. elementy X przecięte przez linię Y g. elementy X w danej odległości od linii Y System zapewni budowę relacji opartych na atrybutach (attribute join) pomiędzy warstwami wektorowymi System pozwoli na eksport wyników analiz do plików zewnętrznych (pliki wektorowe, tabele z danymi) Możliwość uzupełniania selekcji o dodatkowe elementy oraz wyłączania elementów ze zbioru selekcji Możliwość odwrócenia, zmiany orientacji selekcji Możliwość pomiaru odległości i zachowania go jako grafiki System umożliwi budowę dedykowanych lub kastomizację istniejących narzędzi analitycznych przez uprawnionych użytkowników i udostępnianie ich innym użytkownikom Systemu System umożliwi zapis wyniku zapytania przestrzennego jako grafika wektorowa System posiada funkcję tworzenia statystyk (łączna długość linii w danym obszarze, łączna powierzchnia na danym obszarze itp.) wykonanych na podstawie danego atrybutu oraz możliwość eksportu statystyk do pliku (CSV lub XLS). Funkcjonalność będzie również dostępna dla zaznaczonych obiektów. System zapewni funkcję tworzenie centralnych punktów poligonów i ich zapisu jako pliku wektorowego SHP. System zapewni możliwość eksportu obiektów systemu (wraz z atrybutami pochodzącymi z Systemu Asset Management) do plików SHP. System zapewni pakiet narzędzia pozwalających na obliczenia geometryczne (długość, powierzchnia, odwód), oraz wykonywane na podstawie wartości atrybutów System zapewni możliwość obliczania i zapisu jako atrybutów, współrzędnych geograficznych danych punktowych 11

12 Wyniki obliczeń geometrycznych dla dowolnego obiektu systemu mogą być zapisane w formie dodatkowego atrybutu obiektu. System zapewni możliwość dodawania i usuwania pól atrybutów dla plików wektorowych tymczasowo ładownych do Systemu. Podczas dodawania pól będzie istniała możliwość definiowania typu i długości pola (np. string, numer, decimal) oraz zapisania wprowadzonych zmian. System umożliwi tworzenie wzorców raportów z możliwością wstawiania wyników analiz w postaci tabel, wycinków map. Możliwość formatowania wyglądu wzorca. System będzie posiadał funkcjonalność znajdowania i wyróżniania graficzne drogi przepływu między wskazanymi punktami łańcucha topologicznego (np. znajdowanie najkrótszej drogi dojazdu) na podstawie parametrów danych System zapewni funkcjonalności budowy zestawień i raportów za pomocą kreatora System zapewni narzędzie pozwalające na tworzenie raportów na podstawie atrybutowych i przestrzennych analiz danych Do raportów wykorzystane będą mogły być wszystkie dane Systemu, jak i dane zewnętrzne (pliki wektorowe, rastrowe, lidar, tabelaryczne) System zapewni możliwość prezentowania wyników wszystkich raportów i analiz w postaci plików w formatach: a. MS Excel 2003 i nowszy, b. CVS (wraz z możliwością modyfikacji zawartości), e. PDF, f. HTML. System zapewni możliwość monitorowania aktywności użytkowników i śledzenia wprowadzanych przez nich zmian edycyjnych. System zapewni możliwość wyszukiwania dokumentacji z uwzględnieniem analizy obiektów powiązanych np. decyzje dla działek przecinających się z daną linią 12

13 30. Umożliwienie uprawnionemu użytkownikowi zbudowania, zapamiętania i przydzielenia wybranym użytkownikom systemu wzorców raportów graficznych i tekstowych (*) - Odpowiednie zaznaczyć. Wykonawca w każdym wierszu zobowiązany jest zaznaczyć znakiem X odpowiednią (tylko jedną) komórkę. W przypadku spełnienia danego wymagania w wersji bazowej Wykonawca otrzyma 1 pkt. W przypadku niezaznaczenia żadnej komórki Zamawiający uzna, że dane wymaganie nie jest spełnione w wersji bazowej, co jest równoznaczne z nieotrzymaniem pkt. W przypadku wpisania X w jednym wierszu w obu komórkach, Wykonawca nie otrzyma żadnego pkt. (**) - Wymaganie obligatoryjne. Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia jego dostarczenia. W przypadku nie zaznaczenia danej komórki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona Edycja danych Wymagania określone w niniejszym rozdziale mają charakter obligatoryjny dla oferowanego Systemu. Wykonawca wypełni poniższe tabele zaznaczając X odpowiednią komórkę, czy dany wymóg jest spełniony w wersji bazowej systemu, czy konieczne jest jego dostosowanie. Tabela 4. Narzędzia edycji danych Lp. EDYCJA DANYCH Wymaganie spełnione w wersji bazowej (*) Konieczne dostosowanie systemu (*) 1. Uprawnienia edycji danych będą przydzielane w ramach grup dostępu przez uprawnionego użytkownika 2. Możliwość tworzenia i stosowania reguł walidacyjnych podczas wstawiania, modyfikowania i usuwania obiektów systemowych. Sposoby edycji obiektów liniowych, możliwe do użycia w systemie: a. wprowadzanie za pomocą edycji punktów załamania (węzłów) obiektu b. kopiowanie linii równolegle i o zadaną odległość 3. c. dzielenie linii (na równe części i zadaną ilość jednostek) d. przeniesienie całości linii w inne miejsce o zadaną odległość e. zmiana kształtu/położenia linii za pomocą edycji punktów załamania f. funkcja bufor/bufor wielokrotny o zadaną odległość/odległości g. funkcja - dociągnij do krawędzi innego obiektu (przy zadanej tolerancji) 13

14 4. 5. h. funkcja dotnij do krawędzi innego obiektu (przy zadanej tolerancji) i. możliwość scalania linii, których końce są w tym samym punkcie j. narzędzie - przetnij linię (dzieli jedną linię na dwie w zaznaczonym punkcie k. możliwość zmiany położenia jednego lub wielu obiektów Sposoby edycji obiektów punktowych do możliwe do użycia w systemie: a. wprowadzanie punktów za pomocą funkcji rysowania b. wprowadzanie punktów poprzez określenie współrzędnych c. import punktów z plików xls, dbf, txt ze współrzędnymi obiektów d. możliwość zmiany położenia jednego lub wielu obiektów Sposoby edycji obiektów powierzchniowych możliwe do użycia w systemie: a. wprowadzanie i edycja obiektów przestrzennych za pomocą edycji punktów węzłów obiektu b. możliwość wymuszania kątów 90 stopni c. możliwość dorysowania sąsiadującego poligonu z zachowaniem przyległych boków d. usuwanie punktów załamania występujących na prostym odcinku boku poligonu e. automatyczne wstawianie punktów załamania podczas dorysowania poligonów przyległych f. możliwość zmiany położenia jednego lub wielu obiektów Sposoby edycji wartości atrybutów obiektów: a. za pomocą zmiany pojedynczych obiektów b. za pomocą hurtowej edycji atrybutów (zmiana wartości atrybutu) dla grupy wyselekcjonowanych obiektów c. wykorzystywanie pól słownikowych d. za pomocą obliczeń i kalkulacji Dociąganie podczas edycji danych: a. do punktów załamania/punktów b. do segmentu/linii Dociąganie predefiniowane: 14

15 a. mufa do linii (brak możliwości wprowadzenia mufy niepowiązanej z linią) b. Przewód do słupa (brak możliwości wprowadzenia przewodu, którego końce nie są powiązane ze konstrukcjami wsporczymi) Dla wybranych obiektów system zapewni tworzenie historii edycji m. in. użytkownik edytujący, data. System umożliwi dzielenie obiektów z możliwością utrzymania atrybutów 10. System zapewni możliwość łączenia i agregacji na podstawie wartości atrybutów obiektów ze wskazaniem, z którego należy przejąć atrybuty (*) - Odpowiednie zaznaczyć. Wykonawca w każdym wierszu zobowiązany jest zaznaczyć znakiem X odpowiednią (tylko jedną) komórkę. W przypadku spełnienia danego wymagania w wersji bazowej Wykonawca otrzyma 1 pkt. W przypadku niezaznaczenia żadnej komórki Zamawiający uzna, że dane wymaganie nie jest spełnione w wersji bazowej, co jest równoznaczne z nieotrzymaniem pkt. W przypadku wpisania X w jednym wierszu w obu komórkach, Wykonawca nie otrzyma żadnego pkt. (**) - Wymaganie obligatoryjne. Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia jego dostarczenia. W przypadku nie zaznaczenia danej komórki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona Topologia danych Wymagania określone w niniejszym rozdziale mają charakter obligatoryjny dla oferowanego Systemu. Wykonawca wypełni poniższe tabele zaznaczając X odpowiednią komórkę, czy dany wymóg jest spełniony w wersji bazowej systemu, czy konieczne jest jego dostosowanie. Tabela 5. Topologia Lp. TOPOLOGIA Wymaganie spełnione w wersji bazowej (*) Konieczne dostosowanie systemu (*) 1. System umożliwi tworzenie połączeń logicznych hierarchii (obiekt nadrzędny, podrzędny) pomiędzy obiektami. 2. System umożliwi edycję połączeń logicznych hierarchii (obiekt nadrzędny, podrzędny) pomiędzy obiektami. 3. System odzwierciedli relacje logiczne pomiędzy obiektami określające ich współzależności jeden-do-jednego, jedendo-wielu, wiele-do-wielu 4. System odzwierciedli strukturę hierarchiczną elementów sieci (parent-child) 5. System zapewni funkcje kontroli topologii dla obiektów liniowych i poligonów takie jak: 15

16 a. czyszczenie topologii b. usuwanie duplikatów c. usuwanie małych obiektów d. usuwanie pseudo węzłów (*) - Odpowiednie zaznaczyć. Wykonawca w każdym wierszu zobowiązany jest zaznaczyć znakiem X odpowiednią (tylko jedną) komórkę. W przypadku spełnienia danego wymagania w wersji bazowej Wykonawca otrzyma 1 pkt. W przypadku niezaznaczenia żadnej komórki Zamawiający uzna, że dane wymaganie nie jest spełnione w wersji bazowej, co jest równoznaczne z nieotrzymaniem pkt. W przypadku wpisania X w jednym wierszu w obu komórkach, Wykonawca nie otrzyma żadnego pkt. (**) - Wymaganie obligatoryjne. Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia jego dostarczenia. W przypadku nie zaznaczenia danej komórki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona Interfejs użytkownika i wydruki Wymagania określone w niniejszym rozdziale mają charakter obligatoryjny dla oferowanego Systemu. Wykonawca wypełni poniższe tabele zaznaczając X odpowiednią komórkę, czy dany wymóg jest spełniony w wersji bazowej systemu, czy konieczne jest jego dostosowanie. Tabela 6. Interfejs użytkownika Lp. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Wymaganie spełnione w wersji bazowej (*) Konieczne dostosowanie systemu (*) 1. Konfiguracja interfejsu użytkownika systemu będzie możliwa za pomocą narzędzi graficznych, bez konieczności programowania. 2. System umożliwi eksport zawartości okna mapowego i widoku wydruku do plików graficznych (JPG, TIFF, PDF) 3. System umożliwi możliwość budowy, zapisania i udostępniania szablonów wydruków (i kompilacji wydruków) map 4. System zapewni możliwość dodawania i wyłączania poszczególnych warstw z bazy danych, jak i ze źródeł zewnętrznych (pliki) 5. System umożliwi włączanie i wyłączanie widoczności poszczególnych warstw bez konieczności ich usuwania 6. System umożliwi edycję styli obiektów mapowych ad-hoc oraz tworzenie własnej symboliki obiektów i odświeżanie symboliki domyślnej 16

17 7. Okno mapowe będzie stale posiadało informację o współrzędnych położenia kursora oraz aktualnej skali mapy 8. Funkcje przybliżania i oddalania będą realizowane poprzez narzędzia graficzne, możliwość wpisania skali mapy oraz zbliżenia do wybranego obiektu, lub grupy obiektów Możliwość stosowania różnych styli dla obiektów systemu w zależności od wyświetlanej skali System zapewni możliwość ustalania widoczności obiektów w zależności od skali wyświetlania 11. Sterowanie wyświetlaniem poszczególnych klas obiektów z poziomu legendy. 12. System zapewni podgląd wydruków System zapewni elastyczne definiowanie zawartości okna wydruku mapy powiązane z aktualnie widocznym w Systemie zakresem danych System umożliwi dynamiczną aktualizację legendy i dostosowanie jej zawartości do aktualnie widocznych w Systemie obiektów System pozwoli na zaciągnięcie do szablonu wydruku metadanych warstwy (np. data ostatniej aktualizacji, źródło danych itp.) 16. System pozwoli na zaciągnięcie do szablonu wydruku danych identyfikacyjnych użytkownika wykonującego wydruk (*) - Odpowiednie zaznaczyć. Wykonawca w każdym wierszu zobowiązany jest zaznaczyć znakiem X odpowiednią (tylko jedną) komórkę. W przypadku spełnienia danego wymagania w wersji bazowej Wykonawca otrzyma 1 pkt. W przypadku niezaznaczenia żadnej komórki Zamawiający uzna, że dane wymaganie nie jest spełnione w wersji bazowej, co jest równoznaczne z nieotrzymaniem pkt. W przypadku wpisania X w jednym wierszu w obu komórkach, Wykonawca nie otrzyma żadnego pkt. (**) - Wymaganie obligatoryjne. Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia jego dostarczenia. W przypadku nie zaznaczenia danej komórki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona Obiekty systemowe Wymagania określone w niniejszym rozdziale mają charakter obligatoryjny dla oferowanego Systemu. Wykonawca wypełni poniższe tabele zaznaczając X odpowiednią komórkę, czy dany wymóg jest spełniony w wersji bazowej systemu, czy konieczne jest jego dostosowanie. 17

18 Tabela 7. Obiekty systemowe Lp. OBIEKTY SYSTEMOWE Wymaganie spełnione w wersji bazowej Konieczne dostosowanie systemu 1. System musi umożliwiać tworzenie dowolnych klas obiektów, wraz z ich atrybutami opisowymi, stylami graficznymi z poziomu aplikacji, bez konieczności programowania. 2. Możliwość tworzenia klas obiektów zarówno graficznych (posiadających swoją reprezentację graficzną) jak i niegraficznych. 3. System zapewni domyślne style graficzne dla wszystkich graficznych klas obiektów z możliwością jej zmiany. 4. System zapewni możliwość ustalania widoczności obiektów w zależności od skali wyświetlania 5. Sterowanie wyświetlaniem poszczególnych klas obiektów z poziomu legendy. 6. System predefiniowaną symbolitę dla obiektów systemowych 7. System zapewni funkcje wspomagające obsługę danych rastrowych (contrast, brightness, transparency itp.) Skaning laserowy System umożliwi wizualizację danych LAS w formie 2D oraz 3D System umożliwi wykonywanie pomiarów odległości (X,Y,Z) profili na podstawie lanych.las System dostarczy narzędzia manualnej i automatycznej klasyfikacji i reklasyfikacji danych.las System zapewni możliwość edycji klas danych lidar (LAS) Wykorzystanie plików.las pozwoli na tworzenie i wizualizację przekroju w dowolnej lokalizacji za pomocą narzędzi dostępnych z poziomu interfejsu graficznego użytkownika oraz pomiarów profili (X,Y,Z) Funkcjonalności związane z wizualizacją, edycją i przetwarzaniem danych Lidar (LAS) będą wewnętrznie zintegrowane w Systemie (*) - Odpowiednie zaznaczyć. Wykonawca w każdym wierszu zobowiązany jest zaznaczyć znakiem X odpowiednią (tylko jedną) komórkę. W przypadku spełnienia danego wymagania w wersji bazowej 18

19 Wykonawca otrzyma 1 pkt. W przypadku niezaznaczenia żadnej komórki Zamawiający uzna, że dane wymaganie nie jest spełnione w wersji bazowej, co jest równoznaczne z nieotrzymaniem pkt. W przypadku wpisania X w jednym wierszu w obu komórkach, Wykonawca nie otrzyma żadnego pkt. (**) - Wymaganie obligatoryjne. Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia jego dostarczenia. W przypadku nie zaznaczenia danej komórki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 19

20 4. DANE Zamawiający dostarczy i zasili System kompletem wymaganych Danych dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz otoczenia. W systemie KSE znajduje się łącznie ok km torów prądowych i 102 stacje elektroenergetyczne, z czego część linii znajduje się obecnie w fazie modernizacji lub przebudowy. Poza tym, budowanych jest około 2000 km nowych linii, które powstaną do końca 2016 roku. Wykonawca pozyska dane źródłowe i przetworzy je do postaci wymaganej w Systemie dla wszystkich linii i stacji Systemu Przesyłowego. Dokładny wykaz obiektów (wraz z przybliżonym harmonogramem pozyskania uzależnionym od dat zakończenia prac na danych obiektach) zostanie przekazany przez Zamawiającego Dane źródłowe Dla wszystkich linii oraz stacji wchodzących w skład KSE Wykonawca pozyska: 1) Zdjęcia pionowe a. aktualność nie wcześniej niż data podpisania umowy na wykonanie Systemu; b. terenowa wielkość piksela nie większa niż 5 cm; c. kompozycja w kolorach naturalnych R,G,B; d. zakres opracowania: co najmniej +/- 100 m. od osi linii oraz co najmniej 100 m. od granicy stacji; e. dopuszczalny błąd średni położenia punktu 50 cm; f. układy współrzędnych PUWG 1992 g. format danych: GeoTIFF; h. warunki pozyskania danych: dane muszą być pozyskane w warunkach całkowicie bezśnieżnych i w optymalnych warunkach oświetleniowych, zdjęcia należy pozyskiwać przy możliwie bezchmurnej pogodzie 2) Skaning laserowy chmura punktów pozyskana technologią ASL a. plan nalotu należy przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji b. Lotnicze Skanowanie Laserowe o średniej gęstości próbkowania co najmniej 20 pkt./m 2 c. Rejestracja i zapis sygnału intensywności odbicia (intensity) d. Zakres opracowania: w pasie +/- 100 m. od osi linii oraz co najmniej 100 m. od granicy stacji; e. format danych:.las 1.2; f. układy współrzędnych PUWG Dane pochodzące z przetworzenia danych źródłowych Dane opisane w niniejszym punkcie zasilą system i będą stanowiły jego integralną część. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zasilenie Systemu danymi. 20

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 33 Część_I_SIWZ Odpowiedź nr 33 Pytanie 34 Odpowiedź nr 34 Pytanie nr 35 Odpowiedź nr 35 Pytanie nr 36 Odpowiedź nr 36 Pytanie nr 37

Pytanie nr 33 Część_I_SIWZ Odpowiedź nr 33 Pytanie 34 Odpowiedź nr 34 Pytanie nr 35 Odpowiedź nr 35 Pytanie nr 36 Odpowiedź nr 36 Pytanie nr 37 Biuro Przetargów Pytanie nr 33 Część_I_SIWZ s.7 Jak należy rozumieć sformułowanie w okresie wsparcia technicznego? Czy chodzi o okres gwarancji? Odpowiedź nr 33 Okres wsparcia technicznego jest równoważny

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Opis ćwiczeń zrealizowanych podczas szkolenia

Opis ćwiczeń zrealizowanych podczas szkolenia Opis ćwiczeń zrealizowanych podczas szkolenia Szkolenie dedykowane dla pracowników JST I. Weryfikacja zapisów dokumentów planistycznych Wykorzystana funkcjonalność oprogramowania QGIS: Wizualizacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na 2011 rok za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR w zakresie

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Mateusz Maślanka. Jak działa LIDAR Server?

Mateusz Maślanka. Jak działa LIDAR Server? Mateusz Maślanka plan prezentacji 1. Co to jest LiDAR server? 2. pierwsze kroki 3. przeglądanie danych 4. przekrój poprzeczny 5. Jak pobierać dane LiDAR? 2 Co to jest LiDAR server? geoportal dla danych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Problematyka zasilania hurtowni danych - Oracle Data Integrator Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.pl e-mapa Podręcznik użytkownika Warszawa 2012 e-mapa podręcznik

Bardziej szczegółowo

Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych EDiOM

Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych EDiOM Krzysztof Żminkowski GISPartner Sp. z o.o. Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych EDiOM Przedmiotem prezentacji jest rozwiązanie desktop służące do prowadzenia ewidencji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Daniel Starczewski Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1. Cel ankiety 2. Grupa ankietowanych - charakterystyka 3. Zakres opracowania ankiety 4.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

cgeozasiewy Oprogramowanie polowe do prowadzenia pomiarów GPS

cgeozasiewy Oprogramowanie polowe do prowadzenia pomiarów GPS Polski program rozwijany przez firmę Softline Plus z Wrocławia. Wersja programu 2.4.2.0 Funkcje podstawowe: a) polski język interfejsu Funkcje podstawowe: b) możliwość zarządzania kolekcją gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym).

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym). znak: NFA/2910-6-DK/08 Poznań, dnia 26 września 2008r. W związku pytaniami przesłanymi przez jednego z Wykonawców w dniu 23 września 2008 r. dotyczącymi przetargu nieograniczonego na zakup systemu obiegu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 08.12.2009 r. p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie sposobu i trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Numeryczna Mapa Zasadnicza Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2015-06-17 Sygnity S.A. Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w gminie

Ochrona środowiska w gminie Ochrona środowiska w gminie Wiedza o środowisku naturalnym jest warunkiem zmniejszenia ryzyka wystąpienia w nim szkód, zapewnia lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz umożliwia racjonalne kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w powiecie

Ochrona środowiska w powiecie Ochrona środowiska w powiecie Wiedza o środowisku naturalnym przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia w nim szkód, zapewnia lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz umożliwia racjonalne

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP Waldemar Izdebski Tadeusz Knap GEO-SYSTEM Warszawa Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM.

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń.

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania. Umowa nr 4/UM/WFGZGiK/2010 Przedmiot umowy Dostawa

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Struktura bazy danych GIS podniesienie jakości zarządzania dokumentacją projektową

Struktura bazy danych GIS podniesienie jakości zarządzania dokumentacją projektową Struktura bazy danych GIS podniesienie jakości zarządzania dokumentacją projektową Opracował: inż. Adam Jankowski Warszawa, luty 2015 Struktura bazy danych GIS 1 Założenia i cel Model rozwiązania Zbieranie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROGRAMU FM-PROFIL ZAPRASZAMY

PREZENTACJA PROGRAMU FM-PROFIL ZAPRASZAMY PREZENTACJA PROGRAMU FM-PROFIL ZAPRASZAMY SAG Elbud Gdańsk S.A. ul. Marynarki Polskiej 87 80-557 Gdańsk FM-Profil informacje ogólne Producent: SAG GmbH CeGIT Wallenhorst (Niemcy). Dystrybucja: SAG ELBUD

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 2013-06-25

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 2013-06-25 http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 2013-06-25 Spis treści Spis treści... 1 1 Wstęp... 2 2 Elementy interfejsu użytkownika... 2 2.1 Widok ogólny... 2 2.2 Panel narzędzi... 3 2.2.1

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: 1. Zakres Przedmiotu Zamówienia: Zamawiający zgodnie z Art. 153 ust.2 pkt 9) ustawy Prawo Wodne prowadzi kataster wodny w zakresie gromadzenia i aktualizacji danych dotyczących pozwoleń wodnoprawnych i

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu 1. Wymagania dotyczące Próbki W celu wykazania, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają określonym wymaganiom, Wykonawca winien

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl Przebieg prezentacji

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla MPZP. Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP

Bazy danych dla MPZP. Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP Bazy danych dla MPZP Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP Historia rozwoju aplikacji ETAP I Standaryzacja opracowań w ramach pracowni urbanistycznej Usprawnienie akwizycji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr MPU-II/48/D4/2/2013

Zapytanie ofertowe nr MPU-II/48/D4/2/2013 Radom, 6.12.2013 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu ul. Żeromskiego 53 26-600 Radom Zapytanie ofertowe nr MPU-II/48/D4/2/2013 (dotyczy zakupu oprogramowania GIS wraz ze wsparciem technicznym ) Miejska

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE

MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE ECDL ADVANCED ECDL-A EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Konfigurator SWDE Instrukcja

Konfigurator SWDE Instrukcja Konfigurator SWDE Instrukcja Samouczki - krok po kroku Kompatybilność z SWDE Konfigurator SWDE Opis zakresu działalności i definicja kompatybilności Zgodność i kompatybilność Program pozwala filtrować

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności.

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności. Agenda Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota Partnerzy Obecny stan UMM Elementy i Funkcjonalności Uniwersalność Korzyści Zasady współpracy Zakończenie Służby ratownicze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zaprojektowanie, zbudowanie oraz wdrożenie aplikacji klienckiej Concept Note pracującej w trybie OFFLINE (opis formularza w załączniku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZADANIA Załącznik nr 3 do warunków technicznych 1. Od właściwego miejscowo ODGiK przejęte zostaną zeskanowane mapy ewidencyjne.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa?

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? Koszalin, 15-16.05.2006 III Zawodowa Konferencja Zawód kartografa 200910151500 Agenda 1. Koncepcja SKBDT 2. Podstawowe założenia koncepcji

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji

Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji Karpacz, 26 maja 2011r. Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu Izabela Musik ekspert

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej Agenda Rejestracja i aktualizacja danych jednostki Wyszukiwanie jednostek Serwis statystyczny Analiza zróżnicowania i analiza trendów Rejestracja jednostki Rejestracja

Bardziej szczegółowo

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne?

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne? Strona 1 Or.V.271.29.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 11.09.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 157-273788 z dnia 14.08.2013)

Bardziej szczegółowo

Analizy sieciowe w ArcGIS. Copyright 2002 2004 ESRI. All rights reserved.

Analizy sieciowe w ArcGIS. Copyright 2002 2004 ESRI. All rights reserved. Analizy sieciowe w ArcGIS Sieci Topologiczne relacje pomiędzy klasami obiektów w zestawie danych Połączenia są oparte o geometryczną zgodność Stosowane do Analiz Zachowania jakości danych Przyspieszenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo