APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW"

Transkrypt

1 APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

2 INFORMACJA O PROJEKCIE Projekt TERYT 2 - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie dostępu do informacji przestrzennej. Informacja przestrzenna jest istotna zarówno dla funkcjonowania administracji państwowej, jak również dla niemal wszystkich sektorów gospodarki oraz obywateli. Dzięki postępującej informatyzacji możliwe jest tworzenie zintegrowanych, aktualnych i bezpiecznych zbiorów informacji przestrzennej dostępnych dla każdego. 02 CELE PROJEKTU Udostępnienie on-line państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju poprzez system geoportal.gov.pl; Realizacja i wdrożenie rozwiązań związanych z prowadzeniem rejestrów adresowych; W ramach realizacji celów projektu została utworzona aplikacja do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA), która jest udostępniana gminom nieodpłatnie. Udostępnienie aplikacji ma związek z budową infrastruktury informacji przestrzennej kraju i wynikającą z tego możliwością wspólnego korzystania przez organy administracji ze zbiorów i usług danych przestrzennych. OTOCZENIE PRAWNE Projekt TERYT 2 jest realizowany w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 45 mln PLN, z czego 85% to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wynikiem prac mających na celu wdrożenie dyrektywy INSPIRE do prawa krajowego, jest uchwalenie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Ten akt prawny określa podstawy tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce w zakresie organizacyjnym, technicznym oraz pojęciowym. Uchwalenie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej spowodowało nowelizację sześciu innych ustaw, w tym ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ta ostatnia wprowadziła w miejsce dotychczas prowadzonego przez gminy rejestru adresowego (ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości) nowy rejestr tj. ewidencję miejscowości, ulic i adresów, znacznie rozszerzając przy tym zakres dotychczas gromadzonych danych o dane przestrzenne i opisowe dot. miejscowości i ulic oraz dane przestrzenne dot. adresów. W dniu 9 stycznia 2012 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, które określiło szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazie danych ewidencji oraz zasady i sposób aktualizacji danych. Rozporządzenie ustaliło także niezbędne funkcjonalności systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji, m.in. dotyczące sporządzania wykazów adresów budynków dla miejscowości bądź gminy lub odtwarzania historii każdego obiektu oraz stanu bazy na zadaną datę. 03

3 INFORMACJE ZAWARTE W EWIDENCJI Ewidencja miejscowości, ulic i adresów jest jednym z rejestrów publicznych kluczowych dla funkcjonowania państwa (obok m.in. rejestru ewidencji ludności oraz ewidencji gruntów i budynków). Dane adresowe używane są na szeroką skalę i stanowią integralną część wielu systemów informacyjnych, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Szczególne zastosowanie mają w określaniu, przy pomocy globalnych systemów nawigacji satelitarnej, lokalizacji przestrzennej miejsc i zdarzeń - co ma bardzo duży wpływ na efektywność działań prowadzonych podczas różnego rodzaju akcji ratunkowych, zarówno w skali gminy, jak również kraju. 04 ARCHITEKTURA APLIKACJI 2. identyfikatory TERYT miejscowości, ulic, placów 3. numery porządkowe budynków 4. kody pocztowe 5. identyfikatory działek ewidencyjnych, na których usytuowane są punkty adresowe Główny Urząd Geodezji i Kartografii do opracowania aplikacji wykorzystał rozwiązanie architektoniczne typu klient serwer. Oznacza to, że infrastruktura aplikacyjno bazodanowa jest zlokalizowana po stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, natomiast użytkownicy, aby korzystać z oprogramowania do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, potrzebują wyłącznie przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze. związanych z rozbudową i utrzymaniem aplikacji, jednolite zarządzanie aplikacją oraz efektywną aktualizację oprogramowania. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu interfejsowi aplikacji korzystanie z niej jest łatwiejsze dla każdego użytkownika. Interfejs jest graficzną reprezentacją funkcjonalności aplikacji umożliwiającą interakcję użytkownika z oprogramowaniem oraz wizualizację obiektów ewidencji na podkładzie danych referencyjnych 6. dane przestrzenne określające: granice miejscowości GMINA GUGiK osie ulic Zakres informacji gromadzonych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów jest następujący: 05 zewnętrzne granice placów oraz ulic w kształcie ronda 1. położenie punktów adresowych miejscowości i ich rodzaje ulic i placów jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa oraz ich identyfikatory TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju) jednostek pomocniczych (sołectwa, dzielnice, osiedla i inne) i ich rodzaje serwer aplikacyjnobazodanowy Tego typu rozwiązanie odpowiada założeniom modelu zarządzania środowiskiem IT - Cloud Computing i polega na przeniesieniu całego ciężaru świadczenia usług (dostępu do danych, oprogramowania lub mocy obliczeniowej) na serwery po stronie dostawcy usługi oraz umożliwieniu stałego dostępu do nich poprzez komputery klienckie. Zastosowanie takiego rozwiązania niesie za sobą wiele korzyści. Do najistotniejszych z nich zaliczyć można brak po stronie użytkowników kosztów aplikacja EMUiA (np. ewidencji gruntów i budynków) w układzie współrzędnych. Uzyskanie geometrii dla punktu adresowego jest możliwe poprzez wskazanie kursorem lokalizacji adresu na podkładzie mapowym, po czym współrzędne punktu adresowego są automatycznie zapisane w bazie danych ewidencji. W podobny sposób jest zrealizowane pozyskiwanie geometrii dla osi ulic oraz granic miejscowości.

4 OGÓLNY WIDOK APLIKACJI 1. Wyszukiwarka atrybutowa umożliwia wyszukiwanie obiektów względem wskazanych atrybutów Belka statusu informuje o tym, w jakim układzie współrzędnych pracuje obecnie użytkownik oraz wskazuje położenie kursora na osi XY 3. Pasek narzędzi w pasku narzędzi można znaleźć opcje do edycji, przeglądania i generowania danych w aplikacji EMUiA 4. Okno mapy przedstawia obiekt i umożliwia jego edycję 4 5. Mapa podglądu zawiera miniaturę całej mapy wraz ze wskazaniem bieżącego widoku mapy Drzewo warstw zawiera aktualnie dostępne warstwy w danym profilu mapowym oraz legendę, która przedstawia zestawienie wyświetlanych warstw wraz z typem geometrii i oznaczeniem kolorystycznym 7. Profil mapowy - zdefiniowane zestawy ustawień dotyczących dostępu do warstw oraz obszaru terytorialnego

5 Aplikacja umożliwia realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z wymaganiami prawnymi. Do jej najważniejszych funkcjonalności należy: 1. Obsługa wniosków o nadanie numeru porządkowego budynkom, złożonych poprzez platformę epuap oraz w formie papierowej. 08 Aplikacja umożliwia przechowywanie, wyszukiwanie oraz przeglądanie składanych wniosków (kopii, jeśli wniosek został złożony w formie papierowej). Użytkownik ma możliwość powiązać złożone wnioski z właściwym numerem budynku. Ponadto, aplikacja umożliwia załączanie innych niezbędnych dokumentów np. kopii uchwały rady gminy o nadaniu nazwy ulicy. 2. Dodawanie, usuwanie, modyfikowanie obiektów zgromadzonych w ewidencji. Użytkownik ma możliwość dodawania, usuwania, aktualizowania punktów adresowych, ulic, miejscowości oraz nawiązywania relacji z właściwymi dokumentami dodanymi przy pomocy komponentu zarządzania dokumentami. W aplikacji przewidziano również możliwość zmiany atrybutów dla wielu obiektów, które zostały przez użytkownika wskazane albo wyszukane. Użytkownik ma możliwość określania lokalizacji przestrzenej punktów adresowych, ulic oraz granic miejscowości z zastosowaniem państwowego systemu odniesień przestrzenych. Nowym obiektom przestrzenym automatycznie nadawany jest identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej zgodny z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Wprowadzane dane będą automatycznie kontrolowane m.in. w zakresie: czy geometria obiektu jest poprawna; czy nie brakuje wartości dla atrybutów; czy wartości atrybutów są poprawne; czy numery budynków w ramach ulicy, placu są unikalne; czy obiekt znajduje się w granicach miejscowości, gminy; czy geometria ulicy nie pokrywa się z geometrią innej ulicy. 09

6 3. Przygotowywanie określonych prawem raportów i zestawień, np. zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego budynku, zestawienia adresów. 4. Dodawanie zewnętrznych źródeł danych zgodnych ze specyfikacją WFS (pobieranie danych w postaci wektorowej) i WMS (przeglądanie danych w postaci rastrowych map) oraz danych plikowych Komponent raportów pozwala na wygenerowanie raportu predefiniowanego na podstawie zdefiniowanych szablonów. Użytkownik ma możliwość wysłania pocztą wygenerowanego raportu w formacie pdf do zdefiniowanych wcześniej odbiorców. Istnieje również możliwość generowania: zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku, zawiadomień o zmianie numeru porządkowego budynku, zaświadczeń o numerze porządkowym budynku itp. Dla wszystkich rodzajów raportów użytkownik ma możliwość wykorzystania zmodyfikowanego w ramach gminy szablonu raportu w formacie rtf. Użytkownik aplikacji ma możliwość dodania warstwy WMS lub WFS do widoku mapy z zewnętrznego serwera danych przestrzennych (np. ortofotomapę, ewidencję gruntów i budynków) lub warstwy zawierającej dane plikowe. Formatami danych plikowych będą między innymi shp, dxf, gml, swde oraz geotiff. W przypadku WFS oraz wektorowych danych plikowych użytkownik ma możliwość przejąć z dodanej warstwy geometrię obiektów.

7 5. Eksportowanie danych w formacie GML. 6. Udostępnianie danych ewidencji przy pomocy usług danych przestrzennych (min. przeglądania, wyszukiwania, pobierania). Wymóg udostępniania zbioru danych przy pomocy usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, nałożony na systemy teleinformatyczne służące do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów jest zrealizowany przy pomocy systemu geoportal.gov.pl. 7. Automatyczne przekazywanie do państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju nowych lub zmienionych danych ewidencji dotyczących adresów i ich lokalizacji przestrzennej Prowadzenie pełnej archiwizacji zmienianych danych oraz odtwarzanie historii każdego obiektu oraz stanu bazy na zdefiniowany okres. 9. Odpowiednie mechanizmy zabezpieczające dane przed dostępem nieuprawnionych osób oraz moduły kopii bezpieczeństwa i audytowy. 10. Aplikacja umożliwia wykonanie eksportu danych z bazy według zadanych kryteriów. Dodatkowo użytkownik aplikacji ma możliwość skonfigurowania automatycznego eksportu danych do dowolnej lokalizacji sieciowej. Konfiguracji podlega: częstotliwość tworzenia eksportu, data i czas rozpoczęcia procesu, określenie docelowego katalogu, w którym zostanie umiejscowiony eksport danych. Nadawanie lokalizacji przestrzennej obiektom zgromadzonym w ewidencji (z zastosowaniem państwowego systemu odniesień przestrzennych). 11. Automatyczne nadawanie ewidencjonowanym obiektom identyfikatora infrastruktury informacji przestrzennej (IIP), zgodnego z rozporządzeniem MAiC w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 12. Generowanie metadanych i aktualizacja centralnego repozytorium. DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI: Integracja z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (epuap) umożliwi interesantowi przesyłanie elektronicznych wniosków o ustalenie numerów budynków do gminy. Użytkownik aplikacji ma możliwość weryfikacji danych gromadzonych w ewidencji z danymi z Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju oraz z danymi z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych. Analizy przestrzenne - procedury wykonywane na danych przestrzennych zgromadzonych w bazie danych, pozwalają na pozyskanie nowych informacji przestrzennych, np. wyznaczenie punktów adresowych, które są zlokalizowane na zadanym obszarze. Integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi poprzez API (ang. Application Programming Interface). 13

8 JAK SKORZYSTAĆ WSPARCIE DLA UŻYTKOWNIKÓW wypełnij ankietę wyznacz użytkowników i administratora zgłoś do ewidencji IIP podpisz porozumienie złóż wniosek o bazę danych (opcjonalnie) DODATKOWO GMINA MOŻE WNIOSKOWAĆ O: 1. Zapewnienie inicjalnej postaci bazy danych zawierającej informacje w zakresie adresów i ich lokalizacji przestrzennej oraz nazw ulic wraz z ich geometrią na podstawie danych zebranych podczas realizacji projektów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w latach Utworzenie i aktualizację metadanych dotyczących zbiorów i usług danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi i wytycznymi technicznymi do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady numer 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. oraz zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także udostępnienie plików tych metadanych na serwerach katalogowych geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej. 3. Utworzenie i obsługę sieci usług, dostępnych za pomocą geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, umożliwiających wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie, przekształcanie oraz uruchamianie usług danych przestrzennych w zakresie zbiorów i usług danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Aby usprawnić proces prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, wychodząc naprzeciw potrzebom przedstawicieli urzędów gmin Główny Urząd Geodezji i Kartografii oferuje specjalne wsparcie użytkownikom aplikacji: 1. Udostępnienie na wniosek gminy inicjalnej bazy danych. 3. Opiekę techniczną - zespół osób, który będzie wspierał użytkowników w rozwiązywaniu napotkanych problemów podczas użytkowania aplikacji EMUiA. 4. Bezpłatny udział w seminariach i spotkaniach informacyjnych dla przedstawicieli gmin, zainteresowanych korzystaniem z aplikacji. 2. Pomoce szkoleniowe (podręczniki) oraz pomoce multimedialne, które krok po kroku przedstawią w jaki sposób korzystać z aplikacji EMUiA. utworzenie inicjalnej bazy danych dla gminy udostępnienie dokumentacji użytkownika opieka techniczna udział użytkowników w seminariach

9 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Egzemplarz bezpłatny Główny Urząd Geodezji i Kartografii Departament Informacji o Nieruchomościach ul. Wspólna 2, Warszawa tel.: , faks:

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 10 do SIWZ. wykonawca.. data OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU Ze względu na planowany bardzo krótki okres realizacji i związane z tym ryzyko wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Załącznik r 7do SIWZ Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ.. Miasto Jasło Pieczęć Wykonawcy Ul. Rynek 12 38-200 Jasło OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: Poniższe wymagania określają zakres Systemu Informacji Przestrzennej w ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo