" - CZĘŚĆ">

OPIS USŁUGI "" - CZĘŚĆ

Transkrypt

1 Z AT W I E R D Z A M <znak Załącznik nr 4.10 do Umowy nr 35-ILGW /20.. z dnia data podpis, pieczątka MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI OPIS USŁUGI "<NAZWA USŁUGI>" - CZĘŚĆ TECHNICZNA <miesiąc rrrr> Strona 1 z 11

2 Krótki dokumentu Opracowano na podstawie Właściciel dokumentu MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI OPIS USŁUGI "<NAZWA USŁUGI>" - CZĘŚĆ TECHNICZNA rozszerza definicję usługi informatycznej < usługi>, zawartą w dokumencie <ESI-OP-x-ZU--xxxxxx-s-MF_DI_ME-vn.nn > Departament Informatyki Weryfikacja merytoryczna Imię i nazwisko, Imię i nazwisko, Imię i nazwisko, Imię i nazwisko, Imię i nazwisko, Weryfikacja formalna Imię i nazwisko, druku Liczba stron 11 Nazwa pliku ESI-SZA-IT-ZU-definicjausługiTECH-tworzenie-z-MF_DI_ME-v1.00 Status z (zatwierdzony) HISTORIA ZMIAN Nr wersji Opis Działanie (*) Rozdziały(**) Autorzy 1.00 DD.MM.RRRR Utworzenie nowego N W <nazwisko autora> dokumentu (*) Działanie: N-Nowy, Z-Zmiana, W-Weryfikacja (**) Rozdziały: numery rozdziałów lub W-Wszystkie UWAGA: Niniejszy szablon jest przygotowany w celu ujednolicenia dokumentów rozszerzających definicje Usług informatycznych o część techniczną. Aby ułatwić zadanie przyszłym autorom, niektóre objaśnienia napisano tekstem ukrytym, sformatowanym dodatkowo niebieską pochyłą czcionką.. W miejsce wskazane przez pola ograniczone znakami < >, jak np. <nazwisko autora> naleŝy wpisać treść odpowiadającą umieszczonemu tam komentarzowi. W szablonie uŝywane są pola z zakładek Podsumowanie i Niestandardowe z Plik Właściwości. Wartości tych pól naleŝy modyfikować (zgodnie z potrzebami) we Właściwościach oraz aktualizować w treści dokumentu przez funkcję! Aktualizuj pole Wypełniając szablon naleŝy nadać mu sygnaturę i zapisać pod unikalną (zgodną z sygnaturą) nazwą. Sygnaturę naleŝy nadać w następujący sposób: Strona 2 z 11

3 ESI-OU-x-ZU- TECH -y-s-mf_di_me-vn.nn Gdzie: y- jest jednosłowowym identyfikatorem nazwy usługi np. -bibliotekaakt- identycznym z identyfikatorem nadanym w dokumencie ESI-OU-x-ZU-y-x-s-MF_DI_ME-vn.nn, będącym dokumentem poprzedzającym niniejszy. s- oznacza status dokumentu:. r-oznacza status roboczy, z- oznacza status zatwierdzony n.nn oznacza numer wersji, np Pozostałe sygnatury są obligatoryjne i nie powinny być zmieniane. Strona 3 z 11

4 SPIS TREŚCI 1 CEL DOKUMENTU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA OPIS USŁUGI Informacje wstępne Definicje pojęć Wykaz skrótów Elementy konfiguracji Struktura elementów konfiguracji Dane elementów konfiguracji Składowe operacyjne Usługi Krytyczne składowe operacyjne Usługi Zadania operacyjne Usługodawcy Zadania Wydziałów DI Wydział właściwy do spraw utrzymania infrastruktury serwerowej, systemów operacyjnych, masowych nośników danych Wydział właściwy do spraw utrzymania infrastruktury sieci LAN i WAN Wydział właściwy do spraw zarządzania i utrzymania baz danych Zadania Grup Wsparcia Grupa Wsparcia A Grupa Wsparcia B Grupa Wsparcia C Wykonywanie kopii zapasowych Monitorowanie Wymagania dotyczące kontraktów z firmami zewnętrznymi Inne wymagania i ograniczenia DOKUMENTY ZWIĄZANE Strona 4 z 11

5 1 Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest uzupełnienie definicji usługi informatycznej świadczonej przez Departament Informatyki Ministerstwa Finansów, zawartej w dokumencie [1]. Uzupełnienie dotyczy części technicznej (dekompozycja Usługi) i organizacyjnej, a w szczególności tych zadań wewnętrznych DI oraz kontraktów z firmami zewnętrznymi, które nie leŝą w zakresie zainteresowań Klienta/UŜytkownika Usługi. 2 Odpowiedzialność Za poprawne stosowanie dokumentu odpowiadają naczelnicy wydziałów właściwych w sprawie dostarczania, utrzymywania i wspierania usług informatycznych. Zmiany w niniejszym dokumencie wymagają dokonania niezbędnych uzgodnień między Klientem a Usługodawcą. Z wnioskiem o dokonanie zmian moŝe wystąpić naczelnik właściwego wydziału DI. Za aktualność niniejszego dokumentu odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Monitorowania Eksploatacji. 3 Zakres i warunki stosowania jest przeznaczony wyłącznie dla Departamentu Informatyki i naleŝy go stosować łącznie z dokumentem [1]. [NaleŜy podać zakres i warunki stosowania niniejszego dokumentu dla Usługi.] 4 Opis Usługi 4.1 Informacje wstępne Definicje pojęć Definicje pojęć oraz wykaz skrótów uŝywanych w tym dokumencie znajdują się takŝe w dokumencie [1]. Definicje specyficzne dla niniejszego dokumentu przedstawione są w poniŝszej tabeli. Nazwa klasy CMDB Akcesoria sieciowe Aplikacja Baza danych Dostawca Kontakt Tabela 1. Definicje pojęć Wyjaśnienie Obejmuje CMDB będące urządzeniami sieciowymi mającymi wpływ na realizację Usługi Obejmuje CMDB ujące dedykowane oprogramowanie stworzone w celu realizacji określonej logiki biznesowej Obejmuje CMDB określające wykorzystywane bazy danych. Obejmuje CMDB będące zbiorami danych zapisanych na papierze lub w formie elektronicznej, odnoszących się do zasad, działań lub decyzji dotyczących Usługi Druga strony umowy między Usługodawcą, występującym jako kupujący lub beneficjent, a podmiotem, od którego Usługodawca kupuje lub otrzymuje produkty lub usługi. Atrybut elementu konfiguracji w CMDB wskazujący osobę, grupę wsparcia lub rolę odpowiedzialną za wprowadzanie standardowych zmian do tego Strona 5 z 11

6 Krytyczna składowa operacyjna Usługi Macierz narzędziowe Partycja PC Serwer Składowa operacyjna Usługi System elementu. Składowa operacyjna Usługi mająca kluczowe znaczenia dla Klienta. Obsługa incydentów i wniosków dotyczących krytycznych składowych Usługi ma najwyŝszy priorytet. Obejmuje CMDB ujące samodzielne urządzenie zawierające zbiór dysków fizycznych słuŝące do gromadzenia i udostępniania danych Obejmuje CMDB ujące gotowe oprogramowanie wspierające aplikację Obejmuje CMDB ujące jednostkę przestrzeni fizycznej lub systemowej wydzielonej z Serwera Obejmuje CMDB będące komputerem klasy PC mający wpływ na realizację Usługi Obejmuje CMDB ujące urządzenie serwer Działania związane z utrzymaniem Usługi (np. administrowanie serwerami, bazami danych, archiwizacja danych, przygotowanie i dystrybucja nowych wersji oprogramowania/słowników). Obejmuje CMDB zawierające nazwę systemu informatycznego realizującego Usługę Wykaz skrótów Skrót CMDB Tabela 2. Wykaz skrótów Wyjaśnienie Configuration Management base Baza Danych Zarządzania Konfiguracją 4.2 Elementy konfiguracji Struktura elementów konfiguracji [NaleŜy przedstawić strukturę elementów konfiguracji w bazie CMDB dla danej Usługi zgodnie z poniŝszym schematem. NaleŜy wykorzystać schematu potrzebne do przedstawienia struktur. Elementy niepotrzebne (np. macierz) mogą pozostać niewykorzystane. Wszystkim elementom konfiguracji naleŝy przypisać odpowiednie klasy elementów stosowane w CMDB i umieszczone na schemacie.] Strona 6 z 11

7 <USŁUGA> Usługa powiązana (1) Usługa powiązana (2) System Zapora 1 (Firewall) Zapora 2 (Firewall) Zapora 3 (Firewall) Konsola administra tora Aplikacja Aplikacja (1) Aplikacja (2) Baza Danych (1) Baza Danych (2) Serwer technologi czny narzędziowe (1) narzędziowe (2) narzędziowe (3) narzędziowe (4) narzędziowe (5) Serwer backup Load balancer App server (1) App server (2) DB server (1) DB server (2) Web server (1) Web server (2) Macierz Partycja PC Dane elementów konfiguracji [NaleŜy wypełnić poniŝsze tabele dla wszystkich elementów konfiguracji wykorzystanych zgodnie ze schematem w pkt do przedstawienia struktury elementów konfiguracji.. W przypadku monitorowanych elementów CMDB, nazwy elementów zawarte w poniŝszych tabelach muszą pokrywać się z mi uŝytymi w systemie monitorowania.] System dostawca systemu informatycznego. System System element CMDB zawierający nazwę systemu informatycznego krótka informacja realizującego ująca przeznaczenie usługę elementu grupy odpowiedzialnej za element po stronie DI usługi Strona 7 z 11

8 podrzędne nazwy elementów podrzędnych przedstawionych na schemacie struktury w pkt (np. nazwy elementów z klasy Aplikacja,Baza danych) Aplikacja wersja podrzędne aplikacji Aplikacja Aplikacja element CMDB ujący dedykowane oprogramowanie krótka informacja stworzone ująca przeznaczenie w celu realizacji elementu określonej logiki grupy odpowiedzialnej za element po stronie DI numer wersji struktury w pkt (np. nazwy elementów z klasy System) nazwy elementów podrzędnych przedstawionych na schemacie struktury CMDB w pkt (np. nazwy elementów z klasy narzędziowe) narzędziowe wersja podrzędne oprogramowania narzędziowego narzędziowe element CMDB ujący gotowe oprogramowanie krótka informacja wspierające ująca przeznaczenie aplikację elementu grupy odpowiedzialnej za uŝytkowanie elementu po stronie DI numer wersji struktury w pkt (np. nazwy elementów z klasy Aplikacja, Baza danych) nazwy elementów podrzędnych przedstawionych na schemacie struktury w pkt (np. nazwy elementów z klasy Serwer, Partycja) Baza danych wersja podrzędne bazy danych Baza danych element CMDB określający wykorzystywaną bazę danych. krótka informacja ująca przeznaczenie elementu grupy odpowiedzialnej za element po stronie DI struktury w pkt (np. nazwy elementów z klasy System) nazwy elementów podrzędnych przedstawionych na schemacie struktury w pkt (np. nazwy elementów z klasy narzędziowe) Serwer Strona 8 z 11

9 serwera Serwer Serwer element CMDB ujący urządzenie fizyczne serwer krótka informacja ująca przeznaczenie elementu grupy roboczej odpowiedzialnej za element po stronie DI struktury w pkt (np. nazwy elementów z klasy narzędziowe, Aplikacja, Baza danych) Partycja partycji Partycja Partycja element CMDB ujący jednostkę przestrzeni fizycznej krótka informacja lub systemowej ująca wydzielonej przeznaczenie z Serwera elementu grupy roboczej odpowiedzialnej za element po stronie DI struktury w pkt (np. nazwy elementów z klasy Serwer) Macierz macierzy Macierz element CMDB ujący samodzielne urządzenie zawierające zbiór krótka dysków informacja fizycznych ująca słuŝące przeznaczenie do gromadzenia elementu i udostępniania grupy roboczej odpowiedzialnej za element po stronie DI struktury w pkt (np. nazwy elementów z klasy Aplikacja) PC PC PC element CMDB ujący komputer klasy PC mający wpływ na realizację krótka informacja usługi ująca przeznaczenie elementu grupy roboczej odpowiedzialnej za element po stronie DI struktury w pkt (np. nazwy elementów z klasy Aplikacja) Akcesoria sieciowe urządzenia Strona 9 z 11

10 podrzędne Akcesoria sieciowe element CMDB ujący urządzenia sieciowe mające krótka informacja wpływ na realizację ująca przeznaczenie usługi elementu grupy roboczej odpowiedzialnej za element po stronie DI struktury w pkt (np. nazwy elementów z klasy Aplikacja lub narzędziowe) nazwy elementów podrzędnych przedstawionych na schemacie struktury w pkt (np. nazwy elementów z klasy Serwer, Partycja) 4.3 Składowe operacyjne Usługi 4.4 Krytyczne składowe operacyjne Usługi 4.5 Zadania operacyjne Usługodawcy [NaleŜy wymienić i ać wszystkie zadania Usługodawcy dotyczące dostarczenia, świadczenia i wsparcia Usługi. JeŜeli w zadanich operacyjnych uczestniczą inne niŝ DI jednostki organizacyjne, to naleŝy tu wymienić te jednostki i ać ich zadania.] Zadania Wydziałów DI [NaleŜy uwzględnić wszystkie Wydziały DI związane zadaniowo z tą Usługą i podać ich zadania. Przed nazwą wydziału naleŝy określić jego właściwość (jak w poniŝszych trzech punktach), a przy zmianach organizacyjnych DI aktualizować nazwę wydziału.] Wydział właściwy do spraw utrzymania infrastruktury serwerowej, systemów operacyjnych, masowych nośników danych Wydział właściwy do spraw utrzymania infrastruktury sieci LAN i WAN Wydział właściwy do spraw zarządzania i utrzymania baz danych Zadania Grup Wsparcia [NaleŜy uwzględnić wszystkie Grupy Wsparcia związane z tą Usługą, podać ich zadania i skład osobowy NaleŜy nadać nazwy grupom wsparcia lub je ponumerować, aby moŝna było odwołać się do ich nazwy lub numeru.] Grupa Wsparcia A Grupa Wsparcia B Grupa Wsparcia C Wykonywanie kopii zapasowych [NaleŜy wymienić procedury lub inne dokumenty związane z tworzeniem i przechowywaniem kopii zapasowych oraz odtwarzania danych z tych kopii. NaleŜy wskazać jakie Wydziały sa odpowiedzialne za to zadanie.] Monitorowanie [NaleŜy wymienić procedury lub inne dokumenty związane z monitorowaniem. NaleŜy podać, które infrastruktury są monitorowane, w jaki sposób, kto jest odbiorcą informacji, i in.] Strona 10 z 11

11 4.6 Wymagania dotyczące kontraktów z firmami zewnętrznymi Umowy zawarte z firmami zewnętrznymi: [NaleŜy wymienić wszystkie umowy zawarte z firmami zewnętrznymi, związane z tą Usługą, oraz wymienić czego dotyczą.] Umowa nr -..., z dnia... Termin realizacji umowy... W ramach podpisanej umowy owej firma dostarcza następujące usługi:,, Umowa nr -..., z dnia... Termin realizacji umowy... W ramach podpisanej umowy owej firma dostarcza następujące usługi:,, 4.7 Inne wymagania i ograniczenia [NaleŜy podać jeśli istnieją.] 5 y związane [NaleŜy podać listę dokumentów istotnych dla realizacji Usługi z podaniem sposobu dostępu (lokalizacji) i osoby odpowiedzialnej za przechowywanie.] Lp. Tytuł dokumentu Lokalizacja (adres) Osoba odpowiedzialna [1] Opis usługi "< usługi>" [2] [3] Strona 11 z 11

DOKUMENT GŁÓWNY Z A T W I E R D Z A M. Nazwa instytucji opracowującej dokument

DOKUMENT GŁÓWNY Z A T W I E R D Z A M. Nazwa instytucji opracowującej dokument Z A T W I E R D Z A M............................. data podpis, pieczątka............................. data podpis, pieczątka DOKUMENT GŁÓWNY POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI DLA KRAJOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2013 S t r o n a 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 21 do Umowy nr... z dnia... SZABLON DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SYSTEMU

Załącznik nr 21 do Umowy nr... z dnia... SZABLON DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SYSTEMU Załącznik nr do Umowy nr... z dnia... SZABLON DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SYSTEMU SPIS TREŚCI. Wstęp... 4. Cel dokumentu... 4. Słowniki... 5. Terminy i skróty specyficzne dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura dokumentu... 3 1.2 Zastosowane pojęcia i skróty... 3 2. Przedmiot zamówienia... 9 3. Implementacja e-usług... 10 4. Organizacja

Bardziej szczegółowo

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2020 SEP 2014-2020 Departament Polityki Regionalnej POZNAŃ 2012 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwi realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.1.1 wersja 1.5

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.1.1 wersja 1.5 Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.1.1 wersja 1.5 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa dokumentu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA BDGi-2160-./2011

UMOWA BDGi-2160-./2011 UMOWA BDGi-2160-./2011 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Informatyki

Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Załącznik nr 7 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... Projekt techniczny systemu nazwa_systemu Do uŝytku słuŝbowego Miejscowość, data DEPARTAMENT INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CERTYFIKACYJNEGO KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH

KODEKS POSTĘPOWANIA CERTYFIKACYJNEGO KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA CERTYFIKACYJNEGO KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Wersja 1.6 Historia dokumentu Numer wersji Status Data wydania 1.0 Dokument zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa Polityka bezpieczeństwa 2007 Ośrodek Przetwarzania Informacji Spis treści: 1. Definicje...3 2. Zasady ogólne...4 3. Zabezpieczenie dostępu do danych osobowych...5 4. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT

Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT Doc. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz - kierownik Projektu Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT zrealizowanej w ramach projektu rozwojowego MNiSzW nr R02 036 02 Instytut Podstaw Informatyki

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji projektu Celem realizacji projektu pn: Budowa systemu GIS dla Miasta Nowa Sól jest usprawnienie funkcjonowania administracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo