ERDAS APOLLO Twój system zarządzania i serwowania informacji przestrzennej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ERDAS APOLLO 2010. Twój system zarządzania i serwowania informacji przestrzennej"

Transkrypt

1 ERDAS APOLLO 2010 Twój system zarządzania i serwowania informacji przestrzennej

2 ERDAS APOLLO 2010 Czy posiadasz dynamiczne bazy danych o duŝej objętości oraz wielu rozproszonych przestrzennie uŝytkowników? Czy potrzebujesz zintegrowanej, wydajnej i wszechstronnej infrastruktury danych przestrzennych (SDI)? Czy jesteś usatysfakcjonowany dotychczasowymi moŝliwościami przesyłania obrazów? ERDAS APOLLO jest kastomizowalnym i kompletnym narzędziem słuŝącym kompetentnemu zarządzaniu i udostepnianiu danych przestrzennych o duŝej objętości znajdujących się w posiadaniu Twojej instytucji. Jest to rozwiązanie o cechach architektury zorientowanej na usługi (Service Oriented Architecture - SOA) udostępniające procedury publikacji, wyszukiwania i łączenia wszelkich typów danych. Oferując Infrastrukturę Danych Przestrzennych (Spatial Data Infrastructure - SDI), ERDAS APOLLO zapewnia interaktywnie skomunikowane ramy dla wsparcia zarządzania i serwowania danych przestrzennych, metadanych i map. ERDAS APOLLO Suite Professional Przetwarzanie i analiza geodanych Dynamiczne tworzenie informacji na podstawie analiz danych OGC WPS Advantage Zarządzanie publikacją danych o duŝej objętości Zautomatyzowane wyszukiwanie (harvesting) danych i metadanych, crawling, indeksowanie, planowanie Hierarchiczny model danych ECWP, JPIP Udostępnianie danych lokalnych, współpraca Publikacja danych lokalnych z wykorzystaniem zasad dopuszczenia do zasobów Wyszukiwanie, identyfikacja i wizualizacja danych w wielu aplikacjach Essentials SDI Katalogowanie i dostarczanie geodanych w środowisku sieciowym OGC WMS, WFS, WCS, CS-W, WMC, SLD, GML, Metadane ISO 19115/19139 Essentials Image Web Server Szybki transfer publikowanych danych obrazowych, integracja GIS Wsparcie ESRI ArcIMS, Arc XML, OpenGIS ECWP, JPIP, OTDF

3 ERDAS APOLLO Essentials SDI oferuje aplikację dostępową Data Manager RCP słuŝącą zdalnemu zarządzaniu usługami sieciowymi OGC i konfiguracji zawartości katalogu. Geoprocessing na Ŝądanie ERDAS APOLLO zawiera najbardziej interoperacyjne usługi z systemów dostępnych na rynku. UŜytkownicy mogą stosować złoŝone modele przetwarzania danych (takie jak wykrywanie zmian), w całości zawarte w Sieciowych Usługach Przetwarzania (Web Processing Service - WPS). ZłoŜoność algorytmu zapisanego w pojedynczym procesie jest unikalna i umoŝliwia uŝytkownikowi linii widzialności, zmiany wysokości, detekcję zmian na zobrazowaniach i wiele innych. Modele przestrzenne stworzone w ERDAS IMAGINE mogą zostać opublikowane w ERDAS APOLLO i wykonane za pośrednictwem sieci. Najszybszy moŝliwy przesył obrazu ERDAS APOLLO obejmuje najszybszy na rynku system przesyłania obrazu, oparty między innymi na hiperwydajnym protokole streamingu ECWP. ECWP umoŝliwia obsługę ponad 5,000 klientów z pojedynczego serwera! Jeśli preferujesz przesyłanie obrazów podzielonych na segmenty, moŝesz zastosować procedurę Optimized Tile Delivery. W porównaniu znanych rozwiązań konkurencyjnych, ERDAS APOLLO osiąga wyŝsze transfery przesyłu obrazu przy niŝszych nakładach sprzętowych. ERDAS APOLLO wspiera popularne standardy przemysłowe dystrybucji obrazu m. in. ESRI ArcIMS, ArcXML and OpenGIS TM Web Map. Pełna interoperacyjność ERDAS APOLLO implementuje natywnie usługi OGC. W przeciwieństwie do rozwiązań wspierających specyfikację, nasz produkt wspiera cały standard. ERDAS APOLLO stosuje szereg geoprzestrzennych usług sieciowych: Web Mapping Service (WMS), Web Coverage Service (WCS), Catalog Service for the Web (CS-W), Web Feature Service (WFS), Web Map Context (WMC), Web Processing Service (WPS) oraz standardy metadanych: ISO 19115/19139.

4 ERDAS APOLLO Web Client umoŝliwia wyszukiwanie, filtrowanie i edycję danych wektorowych. ERDAS APOLLO jest w pełni zintegrowane ze środowiskami GIS. Dodatkowo ERDAS APOLLO współpracuje z istniejącymi systemami biznesowymi, jak bazy danych Oracle. Sprawdzone standardy informatyczne, a wśród nich JavaEE czy REST integrują ERDAS APOLLO z istniejącym w instytucji środowiskiem IT, równocześnie pozwalając na zapewnienie wymaganych standardów bezpieczeństwa. ERDAS APOLLO wspiera niemal kaŝdy typ danych wejściowych (włączając ArcSDE i Oracle). ERDAS APOLLO upraszcza złoŝoność danych geoprzestrzennych, ułatwiając zarządzanie nimi oraz ich publikację i dystrybucję do szerszego kręgu odbiorców. Wiele zewnętrznych aplikacji GIS i CAD wspiera ECWP, nasz wysokowydajny protokół streamingu. Przykładem mogą być systemy MapInfo i Bentley Microstation. Dla wielu innych aplikacji nie wyposaŝonych przez producenta w dekodery ECWP opracowane zostały odpowiednie rozszerzenia m. in. dla ArcGIS i AutoCAD. Bezpieczna współpraca i udostępnianie danych Oparty na definicji dostępu system dystrybucji danych w ERDAS APOLLO umoŝliwia uŝytkownikom na łatwe udostępnianie ich danych geoprzestrzennych z zachowaniem praw własności. ERDAS APOLLO jest zarówno statycznym rozwiązaniem zarządzania danymi jak równieŝ środkiem bezpiecznego udostępniania systematyczne modyfikowanych i tworzonych danych lokalnych. UŜytkownicy sieciowi mogą opracować zestawy danych do publikacji w środowisku wirtualnego globu 3D.

5 Serwowanie obrazu o objętości 5TB nie stanowi problemu dla ERDAS APOLLO-Image Web Server. ERDAS APOLLO-Image Web Server błyskawicznie przesyła dane wektorowe. Elastyczna oferta ERDAS APOLLO jest systemem zarządzania danymi, współpracy sieciowej i udostępniania danych przestrzennych przystosowanym do wymagań duŝych instytucji, dla których przedstawia realną wartość biznesową. ERDAS APOLLO jest rozwiązaniem skalowalnym spełniającym specyficzne oczekiwania klientów. ERDAS APOLLO jest najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem geoprzestrzennym, zapewniającym bezprecedensową wydajność obsługi nawet największych archiwów baz danych. Jest zarówno niskokosztowym i niesłychanie wydajnym serwerem obrazów jak i wszechstronnym systemem umoŝliwiającym dynamiczną edycję danych i prowadzenie ich analiz,

6 Wykonanie zapytania wyszukującego skutkuje przeszukaniem wielu katalogów ERDAS APOLLO Catalogs oraz sieci współpracy ERDAS APOLLO Collaboration i wizualizacją wyników z zastosowaniem wirtualnego globu 3D ERDAS TITAN. ERDAS APOLLO Essentials SDI Dla organizacji wymagających interoperacyjnego katalogowania i udostępniania obrazów, danych wysokościowych i wektorowych z zastosowaniem usług sieciowych OGC na potrzeby kaŝdego klienta sieciowego, ERDAS APOLLO Essentials SDI jest właściwym rozwiązaniem. Produkt ten pełną i szybką implementację Infrastruktury Danych Przestrzennych w standardzie OGC spełniającą wymagania katalogowania (CS-W) i udostępniania danych (WFS, WCS, WMS, WMC). ERDAS APOLLO Essentials Image Web Server Organizacje publiczne posiadające dane przestrzenne, które muszą być udostępniane z wykorzystaniem ogólnodostępnych serwisów mogą łatwo zastosować ERDAS APOLLO Essentials Image Web Server. To unikalne, niskokosztowe rozwiązanie umoŝliwia błyskawiczny dostęp do znacznych objętości danych obrazowych przy minimalnych nakładach sprzętowych. Image Web Server wymaga jedynie niewielkiego zaangaŝowania administracyjnego oferując w zamian niezrównanie szybki protokół ECWP oraz procedury Optimized Tile Delivery. ERDAS APOLLO Advantage Instytucje zarządzające olbrzymimi objętościami danych przestrzennych potrzebują ERDAS APOLLO Advantage. Dane mogą być redundantne i rozmieszczone w wielu lokalizacjach. Często jednak istnieje konieczność szybkiego ich dostarczenia do uŝytkowników z zastosowaniem procedur ograniczenia dostępu, tu właśnie sprawdzi się ERDAS APOLLO Advantage.

7 ERDAS APOLLO Professional obsługuje przetwarzanie po stronie serwera. Uprzednio opublikowane i skatalogowanie modele przestrzenne są dostępne do wykonania dla uŝytkowników z poziomu aplikacji dostępowych 2D i 3D. ERDAS APOLLO Web Client umoŝliwia przeszukiwanie, redakcję kartograficzną, pobieranie obrazów i danych wektorowych. Przetwarzanie obrazu i edycja wektora są równieŝ dostępne w formie kompletnych procedur.

8 Wykorzystaj ERDAS APOLLO by odnaleźć rastry, wektory czy dane KML. Wizualizuj odnalezione dane w środowisku 3D wirtualnego globu ERDAS TITAN Viewer. Instytucje przeznaczają znaczące kwoty na sprzęt serwerowy, często nie osiągając zamierzonych rezultatów. UŜytkownikami stosującymi ERDAS APOLLO Advantage są m. in. duŝe instytucje administracyjne, agencje kartograficzne, siły policyjne, wojsko (np. rozpoznanie obrazowe), zarządcy dróg i infrastruktury innego typu, sztaby i słuŝby kryzysowe. ERDAS APOLLO Advantage moŝe udostępniać surowe dane jak równieŝ kompletne homogeniczne mozaiki bez konieczności tworzenia kolejnych warstw (wspiera te same formaty danych co ERDAS IMAGINE ). ERDAS APOLLO Advantage obejmuje zautomatyzowane, programowalne procedury przeszukiwania środowiska sieciowego w celu odnalezienia danych i metadanych (harvesting, crawling, indexing) w bezpiecznym hierarchicznym modelu danych. ERDAS APOLLO Advantage zawiera takŝe funkcjonalność udostępniania lokalnych zasobów oraz współpracy sieciowej z moŝliwością definiowania praw dostępu. UŜytkownicy mogą wykorzystać środowisko wirtualnego globu do stworzenia zestawów danych do publikacji, a takŝe wyszukiwać i wizualizować dane na wiele sposobów. ERDAS APOLLO Professional Dla uŝytkowników wymagających funkcji zarządzania danymi, jak równieŝ wykonywania zdalnych analiz w celu uzyskania konkretnej informacji na podstawie danych przestrzennych, odpowiednim rozwiązaniem jest ERDAS APOLLO Professional. Ten poziom systemu ERDAS APOLLO oferuje potęŝny komponent przetwarzania i analizy danych (WPS) z niezrównanymi moŝliwościami algorytmowania. ERDAS APOLLO Professional umoŝliwia prowadzanie analiz danych udostępnionych w infrastrukturze Danych Przestrzennych (SDI). Procedury modelowania wymagają zaledwie niewielkiej wiedzy tematycznej, a stanową zamknięte i pełne narzędzie. Algorytmy modeli przestrzennych tworzone są w systemie ERDAS IMAGINE. W przyjaznym środowisku graficznego modelowana przestrzennego ERDAS IMAGINE analityk tworzy własne modele i publikuje je w katalogu ERDAS APOLLO. Dzięki uwierzytelnieniom nadawanym przez administratora systemu uŝytkownicy uzyskują dostęp do skatalogowanych modeli. Opublikowane i skatalogowane modele przestrzenne są dostępne i gotowe do zastosowania przez klientów czy współpracowników z wykorzystaniem środowisk aplikacji dostępowych 2D i 3D takich jak ERDAS APOLLO Web Client, czy ERDAS TITAN Viewer. W tym scenariuszu uŝytkownicy pracują na jednym repozytorium danych, rozszerzając zakres ich wykorzystania. Skontaktuj się z nami GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem produktów ERDAS Inc. w Polsce. Więcej informacji o produktach uzyskasz pod telefonem (+4822) lub em: oraz na stronach: i (tu są dostępne takŝe wersje instalacyjne oprogramowania). Copyright 2010 ERDAS Inc., GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.

ArcGISd. Rozszerzenia

ArcGISd. Rozszerzenia ArcGISd Rozszerzenia Rozszerzenia ArcGIS Specjalistyczne narzędzia GIS do realizacji zaawansowanych analiz i profesjonalnego tworzenia map Esri oferuje wiele rozszerzeń wzbogacających możliwości oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie: Oracle Projekty

Rozwiązanie: Oracle Projekty Rozwiązanie: Oracle Projekty ORACLE PROJECT MANAGEMENT R12 Oracle Project Management (Zarządzanie Projektami) zapewnia kierownikom projektów dostęp do informacji oraz moŝliwości kontroli niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych 2 3 Spis treści Zestawy oprogramowania ochronnego 7 Desktop

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

DIADEM Scan Manager rozwiązanie inteligentnego skanowania

DIADEM Scan Manager rozwiązanie inteligentnego skanowania DIADEM Scan Manager rozwiązanie inteligentnego skanowania XERREX Sp. z o.o. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 6 tel. 17/852 29 70, faks 17/862 04 34 email: xerrex@xerrex.pl Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych VPN Launch Guide Podręcznik VPN Spis treści Wprowadzenie....... Pakiet VMware vcloud... Suite....

Bardziej szczegółowo