Rozwiązania geoportalowe w Polsce z uwzględnieniem geoportalu przygotowywanego przez RZGW w Krakowie w ramach projektu PLUSK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązania geoportalowe w Polsce z uwzględnieniem geoportalu przygotowywanego przez RZGW w Krakowie w ramach projektu PLUSK"

Transkrypt

1 Rozwiązania geoportalowe w Polsce z uwzględnieniem geoportalu przygotowywanego przez RZGW w Krakowie w ramach projektu PLUSK Informacje ogólne Osoby prywatne, przedsiębiorstwa czy organy administracji, aby móc podejmować właściwe decyzje, potrzebują dostępu do wiarygodnych danych. Odnosi się to takŝe do danych przestrzennych, które są na co dzień wykorzystywane w bardzo wielu aspektach Ŝycia prywatnego i gospodarczego począwszy od zakupu działki pod budowę domu przez osobę prywatną, poprzez planowanie lokalizacji fabryki, aŝ do wyznaczania zasięgu planowanych obszarów chronionych czy przebiegu autostrad. Informacja o danych przestrzennych jest więc niezbędna nam wszystkim na co dzień. Rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw tej potrzebie są geoportale, których ilość i zakres danych przez nie udostępniany dynamicznie rozwija się zarówno za granicą, jak i w Polsce. Geoportal to zgodnie z jedną z obowiązujących definicji: portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych tj. do usług dotyczących danych przestrzennych i będących operacjami, które mogą być wykonywane przy uŝyciu oprogramowania komputerowego na nich zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi meta danych. 1 Zgodnie z zapisami Dyrektywy INSPIRE 2 państwa członkowskie zobowiązane są do tworzenia i obsługi sieci obejmującej usługi danych przestrzennych oraz metadanych: usługi wyszukiwania, które umoŝliwiają wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie odpowiadających im meta danych, a takŝe, które umoŝliwiają wyświetlanie zawartości metadanych; usługi przeglądania, które pozwalają co najmniej na: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie róŝnych zbiorów danych przestrzennych, a takŝe wyświetlanie informacji z legendy i istotnej zawartości metadanych; usługi pobierania, które dają moŝliwość pobierania kopii całych zbiorów danych przestrzennych lub części takich zbiorów, a w sytuacji, gdy jest to moŝliwe, dostęp bezpośredni; usługi przekształcania, które umoŝliwiają przekształcenie zbiorów danych przestrzennych w celu osiągnięcia interoperacyjności; usługi umoŝliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych 3. Geoportale zagraniczne Głównym geoportalem europejskim jest geoportal Unii Europejskiej znajdujący się pod adresem: Geo-portal INSPIRE obsługiwany jest przez Komisję Europejską i umoŝliwia m.in. dostęp do geoportali narodowych państw członkowskich Przykładowe ekrany: 1 Definicja geoportalu za: pl.wikipedia.org 2 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) 3 TamŜe STRONA 1/11

2 Rysunek mapa ogólna Rysunek mapa ogólna Geoportal szczebla centralnego w Polsce Centralnym geoportalem działającym w Polsce, jest: Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej utworzony i utrzymywany przez Głównego Geodetę Kraju znajdujący się pod adresem Jest to portal zgodny z dyrektywą INSPIRE udostępniający uŝytkownikom dane STRONA 2/11

3 i usługi geoprzestrzenne poprzez wyszukanie Ŝądanych przez nich informacji 4. Jest to element infrastruktury węzłów Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennych (KIIP), które współpracując ze sobą świadczą róŝne usługi: od wyszukiwania i udostępniania danych, aŝ do ich analizy 5. Portal udostępnia: opracowania i dane geoprzestrzenne, a wśród nich dane o charakterze katastralnym (zawierające informacje o działkach ewidencyjnych); opracowania ortofotomap lotniczych i satelitarnych oraz dodatkowo: o mapy sozologiczne wykonane w skali 1:50 000; o mapy hydrograficzne wykonane w skali 1:50 000; o mapy topograficzne rastrowe w skali 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1: ; o dane o przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa; o dane z państwowego rejestru nazw geograficznych 6. Sieć węzłów KIIP działa na trzech poziomach: centralnym, wojewódzkim (składnice danych topograficznych), powiatowym (bazy danych ewidencji gruntów i budynków) 7. PoniŜej znajdują się przykładowe ekrany GIIP. Rysunek ortofotomapa 4 Za: 5 TamŜe 6 TamŜe 7 TamŜe STRONA 3/11

4 Rysunek 4. informacja o katastrze Rysunek mapa rastrowa Geoportale na szczeblu wojewódzkim Przykładem geoportalu działającego na poziomie wojewódzkim jest Mazowiecki System Informacji Przestrzennej znajdujący się pod adresem: Serwis ten udostępnia dane i informacje o województwie mazowieckim za pomocą interaktywnej mapy oraz STRONA 4/11

5 umoŝliwia wyszukiwanie i przeglądanie metadanych 8. Instytucją koordynującą prace dot. tego portalu jest Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zgodnie z przyjętymi podczas jego realizacji załoŝeniami system ten udostępnia dane dla: wszystkich struktur samorządu terytorialnego Mazowsza, jednostek administracji rządowej w województwie i w powiecie pozostałych słuŝb państwowych i publicznych, a takŝe kaŝdego zainteresowanego (poprzez Internet) 9. Rysunek 6. podział terytorialny oraz sieć drogowa, kolejowa i wodna 8 Za: 9 TamŜe STRONA 5/11

6 Rysunek widok hipsometryczny Geoportale na szczeblu gminy Przykładem geoportalu działającego na poziomie gminy jest System Informacji o Terenie (SIT) miasta śory dostępny pod adresem: Jest to system informatyczny przeznaczony do pozyskiwania, zarządzania i analizowania zbiorów danych przestrzennych. Profil podstawowy tego geoportalu udostępnia podstawowe dane przestrzenne. adresy, drogi; budynki, działki; plan zagospodarowania; struktura własności; inwestycje; obiekty uŝyteczności; granice miasta/dzielnic; ortofotomapa; inne opracowania tematyczne Za: STRONA 6/11

7 Rysunek profil podstawowy Profil zaawansowany zawiera dedykowane dane przestrzenne: mapa ewidencyjna; mapa zasadnicza; plan zagospodarowania; struktura własności; komunikacja; inwestycje; granice miasta/dzielnic; ortofotomapa; inne opracowania tematyczne TamŜe STRONA 7/11

8 Rysunek profil zaawansowany Geoportale tematyczne Przykładem geoportalu tematycznego moŝe być geoportal Państwowego Instytutu Geologicznego IKAR dostępny pod adresem: ikar2.pgi.gov.pl wykonany na zamówienie Ministra Środowiska. Geoportal ten zawiera m.in.: bazę otworową Centralnej Bazy Danych Geologicznych; bazę: Jaskinie Polski; Mapę Geologiczną Polski; mapę Główne Zbiorniki Wód Podziemnych; Mapę Geośrodowiskową Polski. Dane udostępniane są poprzez Geoportal IKAR zgodnie z następującymi standardami oraz normami: WMS Web Map Service; SLD 1.0 Styled Layer Descriptor; WFS 1.1 Web Feature Service; CSW Catalogue Service for Web; WCS (planned) Web Coverage Service; XML extensible Markup Language; GML (3.1.1) Geographic Markup Language; KML 2.2; ISO Informacja geograficzna Metadane; ISO Informacja geograficzna Usługi; ISO Informacja geograficzna Implementacja XML Schema dla meta danych; FGDC Norma Federalnego Komitetu Danych Geograficznych definiująca model opisu informacji geograficznej i związanych z nią serwisów; SOAP protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów wykorzystujący XML Informacje za stroną: ikar2.pgi.gov.pl STRONA 8/11

9 Produkty składające się na architekturę IKARa, implementujące powyŝsze standardy: ArcSDE (ESRI) - zorientowany obiektowo serwer danych przestrzennych, działający na komercyjnych systemach zarządzania relacyjnymi bazami danych; Gis Portal Toolkit 3.2 (ESRI) moduł przeszukiwania danych; ArcIMS 9.2 (ESRI) udostępnianie danych zgodne ze standardami OGC; AWStats 6.7 (GNU GPL) zaawansowane narzędzie do analizy statystyk serwerowych; IIS - (Internet Information Services) - zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows 13. Rysunek 10. ikar2.pgi.gov.pl - główne zbiorniki wód podziemnych 13 TamŜe STRONA 9/11

10 Rysunek 11. ikar2.pgi.gov.pl - mapa geologiczna polski Innym przykładem geoportalu tematycznego jest geoportal Tatry dostępny pod adresem: Zawiera on informacje dot. Tatr ze szczególnym uwzględnieniem obszaru TPN, takie jak: informacje dla narciarzy: nartostrady, szlaki i trasy narciarskie, wyciągi narciarskie i kolej linowa, itp.; informacje turystyczne: szlaki rowerowe, węzły szlaków, punkty wejściowe do TPN, punkty informacji turystycznej, schroniska, itp.; informacje dot. infrastruktury: campingi, hotele, pola namiotowe, obiekty gastronomiczne, itp.; informacje dot. komunikacji: postoje doroŝek, postoje taxi, parkingi, stacje kolejowe, przystanki autobusowe, itp.; dane dot. taternictwa tereny i jaskinie udostępnione dla taternictwa; dane topograficzne dot. granicy państwa, zabudowy, orogfai, rzek, stawów, lasów, itp. 14 ; Geooportal TATRY wykorzystuje do działania następujące programy: Internetowy Serwer Danych Przestrzennych (ISDP) program stworzony przez Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych słuŝący do serwowania danych przestrzennych; Bazę danych ORACLE, która przechowuje informacje o obiektach przestrzennych i współpracuje z ISDP; WebEdit program stworzony przez CSEI do zarządzania stronami internetowymi oraz bazą danych MySQL; Bazę danych MySQL, która przechowuje informacje o obiektach POI 15. Planowany Geoportal RZGW w Krakowie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy ze Słowackim Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej w Bańskiej Szczawnicy realizuje projekt, którego celem jest rozwój współpracy i wspólne działanie pomiędzy Polską a Słowacją w zakresie kształtowania polityki wodnej oraz 14 Informacje za: 15 TamŜe STRONA 10/11

11 koordynacji zarządzania wodami 16. Projekt ten obejmuje budowę i wdroŝenie systemu informacyjnego, który m.in. będzie udostępniał dane o środowisku w portalu internetowym obejmując swoim zasięgiem zlewnie Popradu i Dunajca (do zbiorników RoŜnów, Czchów) oraz zlewnię Orawy do ujścia do rzeki Wag. System ten będzie przechowywał dane: przestrzenne tłowe (mapy topograficzne, ortofotomapa); referencyjne (podział administracyjny i hydrograficzny); o uŝytkowaniu wód (w tym dane o obiektach gospodarki wodnej i obiektach wywierających wpływ na środowisko wodne) 17. Na potrzeby realizacji systemu przyjęto załoŝenie o 3 poziomach dostępu do danych przy pomocy geoportalu: dostęp nieograniczony do zasobów w ramach swojego obszaru zainteresowania będą mieli tzw. uŝytkownicy wewnętrzni (jednostki administracji rządowej Polski i Słowacji odpowiedzialne za prowadzenie polityki wodnej). dostęp ograniczony będą mieli uŝytkownicy zewnętrzni (instytucje, urzędy - np. jednostki administracji samorządowej oraz istotni uŝytkownicy wód). dostęp publiczny uzyskają pozostali uŝytkownicy tzw. korzystający (np. organizacje pozarządowe, zainteresowane grupy zawodowe oraz szeroko rozumiane społeczeństwo). UŜytkownicy Ci będą mieli dostęp jedynie do danych zdefiniowanych jako dane i informacje publiczne 18. Portal będzie się składał z dwóch elementów: części opisowej, w której publikowane będą informacje opisowe związane z obiektami systemu, a takŝe umoŝliwiającej wykonanie predefiniowanych analiz, konfiguracji warunków selekcji i analizy danych opartych na parametrach opisowych; części mapowej, umoŝliwiającej prezentację i edycję danych mapowych, wykonywanie analiz przestrzennych, opartych o mapę 19. Prezentacja danych na geoportalu pozwoli na dostęp do informacji wszystkim zainteresowanym uŝytkownikom związanym z planowaniem w gospodarce wodnej oraz wszystkim, którzy chcą przyczynić się do poprawy stanu wód. Informacje o systemie moŝna śledzić na stronie internetowej: Podsumowanie Geoportale, to narzędzia, które w obecnym świecie stanowią cenne źródło informacji dla szerokiej rzeszy odbiorów: zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Pozwalają na szybki i przejrzysty dostęp do róŝnorodnych danych przestrzennych. Dzięki bazowaniu na szczegółowych i wiarygodnych informacjach daje to moŝliwość odbiorcom tych danych podejmowania lepszych decyzji. Obserwując występującą obecnie tendencję naleŝy spodziewać się pojawiania kolejnych portali tego typu oferujących dostęp do coraz bardziej szczegółowych danych obejmujących szeroki zakres zastosowań. 16 Informacje za: 17 TamŜe 18 TamŜe 19 TamŜe STRONA 11/11

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych standardy i rozwiązania techniczne Paweł Soczewski Paweł Badowski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pojecie usługi pomoc

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r.

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ studia dzienne

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW Infrastructure for Spatial Informationinthe European Community Zespół autorski: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE CZYM JEST INSPIRE? Infrastruktura informacji przestrzennej na poziomie kontynentalnym, tworzona celem wsparcia

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej PO PC 2014-2012 Prezentacja została stworzona na potrzeby spełnienia kryterium formalnego Publiczna prezentacja założeń projektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski opracował: Bartosz Kopańczyk Skróty 1 GGK (Główny Geodeta Kraju) GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) OGC (ang. Open Geospatial

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

KATASTRALNE BAZY DANYCH W SERWISACH WEB MAP SERVICES WSPIERAJĄCYCH KSZTAŁTOWANIE POLITYKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

KATASTRALNE BAZY DANYCH W SERWISACH WEB MAP SERVICES WSPIERAJĄCYCH KSZTAŁTOWANIE POLITYKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr II/1/2014, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 319 331 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2014.2.1.024

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

Geoserwis GDOŚ. - zastosowanie oprogramowania OpenSource we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie ochrony środowiska

Geoserwis GDOŚ. - zastosowanie oprogramowania OpenSource we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie ochrony środowiska Geoserwis GDOŚ - zastosowanie oprogramowania OpenSource we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie ochrony środowiska Maciej Rossa maciej.rossa@gdos.gov.pl Paweł Seremak pawel.seremak@gdos.gov.pl Michał

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2.

1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2. Lista referatów 1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2. Treść mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 dr Renata

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna

Bardziej szczegółowo