KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 14 Systemy e-biznesu Dr inż. Mariusz Makuchowski

2 e-business W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił dynamicznym rozwój Internetu, technologii informacyjnej i jej zastosowań co zaowocowało powstaniem nowego wymiaru działalności tzw. e-biznesu. 2 Biznes internetowy należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów krajowej gospodarki. Jego wartość w ciągu kilku lat dogoni sektor finansowy, energetyczny czy ochrony zdrowia. Pod tym względem Polska jest jednym z liderów e-biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej.

3 e-business Biznes elektroniczny, czy też inaczej mówiąc e biznes został po raz pierwszy wprowadzony w roku 1995, zaś za jego głównego prekursora została uznana firma IMB. Dziś system ten jest niezwykle rozpowszechniony. E biznes wykorzystuje szereg aplikacji internetowych, do których między innymi zaliczyć możemy pocztę, strony i witryny WWW, czy też Banery oraz inne środki reklamy. To wszystko ma jeden cel, którym mianowicie jest dotarcie do jak największej grupy potencjalnych klientów i odbiorców. 3

4 e-business Elektroniczny biznes (e-business) jest terminem dość skomplikowanym, niejasnym, wywołującym dużo nieporozumień. W literaturze bywa interpretowany w różnorodny sposób. Z pojęciem biznesu elektronicznego łączą się zarówno bardziej ogólne zagadnienia: handlu elektronicznego (e-commerce), elektronicznej gospodarki (e-economy), elektronicznego społeczeństwa (e-society), elektronicznego rządu (e-government) jak również bardziej szczegółowe, takie jak: e-banking e-learning 4

5 Biznes elektroniczny Biznes elektroniczny nie jest związana tylko z Internetem. Nowoczesne jego odmiany nie muszą być oparte na Internecie. Pod tym pojęciem kryją się ogromne połacie wiedzy, technologii i możliwości. Rola Internetu w rozwoju biznesu elektronicznego jest na pewno bardzo istotna do tego stopnia, że biznes internetowy bywa utożsamiany z biznesem elektronicznym. Pojęcia te należy wyraźnie rozgraniczyć - biznes internetowy jest tylko jedną z form e-biznesu. 5

6 e-commerce e-commerce (electronic commerce) oznacza handel elektroniczny, który obejmuje cztery główne procesy biznesowe: promocję i marketing zamówienia, płatności dostawy(tylko w przypadku produktów cyfrowych, produkty materialne muszą być dostarczane w tradycyjny sposób) e-commerce odnosi się do procesów zewnętrznych związanych z kontaktem przedsiębiorstwa z klientami, dostawcami, zewnętrznymi partnerami, do których należą sprzedaż towarów i usług, marketing, przyjmowanie i potwierdzanie zamówień, dostawy, obsługa klienta, zakupy surowców do produkcji i zaopatrzenia biura oraz obsługa płatności bezgotówkowych. 6

7 e-business 7 e-biznes (electronic business) oznacza prowadzenie ogółu działań biznesowych w Internecie. Pojęcie e-biznesu zawiera w sobie e-commerce ale oprócz tego również obejmuje procesy wewnętrzne tj.: produkcja zarządzanie zapasami rozwój produktu zarządzanie ryzykiem finanse zarządzanie wiedzą i zasobami ludzkimi Strategia e-biznesu w większym stopniu skupia się na wewnętrznych procesach, ma na celu oszczędność kosztów oraz poprawę efektywności i produktywności.

8 E-business Z punktu widzenia systemów informatycznych e-commerce jest podsystemem e-biznesu. Systemy e-biznes wywodzą się od e-commerce, są one bardziej zaawansowane technologicznie i organizacyjnie, gdyż oprócz obsługi kontaktów przedsiębiorstwa z otoczeniem obejmują także jego komunikację wewnętrzną (np. między oddziałami). 8

9 E-business - definicja Istnieje wiele definicji e-biznesu: E-biznes to idea rekonstrukcji całego przedsiębiorstwa w kontekście jak najlepszego wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych [7] to każdy proces biznesowy, którego działanie opiera się na automatycznych systemach informacji [8] E-biznes to wykorzystanie nowoczesnych technologii programowych, sprzętowych oraz komunikacyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej na skale globalną. Niebagatelną rolę odgrywa tu Internet, który jest globalną siecią komputerów [9] 9

10 E-business - definicja 10 W. Cellary kładzie nacisk na wymianę i traktuje e-biznes jako uogólnienie handlu elektronicznego. Stwierdza, iż nie jest trudno zauważyć, że drogą elektroniczną jest się w stanie realizować nie tylko procesy biznesowe, związane z handlem, lecz także wiele innych. U podstaw elektronicznego biznesu leży dążenie do [10]: zastąpienia papierowych dokumentów - dokumentami elektronicznymi oraz zorganizowanie obrotu nimi na drodze elektronicznej, zastąpienia interakcji międzyludzkich za pomocą mediów elektronicznych zamiast kontaktów bezpośrednich w postaci spotkań twarzą w twarz

11 e-economy e-economy - gospodarka elektroniczna określana także jako gospodarka cyfrowa, cyberekonomia, e-gospodarka lub nowa gospodarka. Jest pojęciem szerszym niż e-biznes. Cechą szczególną nowej gospodarki jest włączenie do procesów gospodarczych współczesnych technologii informacyjnych oraz - niespotykanych do tej pory - olbrzymich zasobów wiedzy. Dlatego obok powyższych określeń "nową gospodarkę" określa się również terminami: "gospodarka oparta na wiedzy" (knowledge-based economy). Elektroniczna gospodarka to wirtualna arena, na której prowadzona jest działalność, przeprowadzane są transakcje, dochodzi do tworzenia i wymiany wartości, i gdzie dojrzewają bezpośrednie kontakty między uczestnikami biznesu [11]. 11

12 e-society e-society (Information society)- społeczeństwo informacyjne - to nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji. Warunkiem istnienia społeczeństwa informacyjnego jest: powszechny i tani dostęp do sieci Internet upowszechnienie korzystania ze sprzętu komputerowego wysoki poziom edukacji informatycznej 12

13 E-government E-government (rząd w internecie, czyli e-administracja) - model działania instytucji rządowych i samorządowych oparty na wykorzystaniu nowoczesnych technologii komputerowych, Internetu i nowych środków przekazu. Model ten realizuje się poprzez relacje zewnętrzne (urząd-obywatel, urząd-firma, urząd-dostawca) oraz relacje wewnętrzne (urząd-urząd, urząd-pracownicy) 13

14 Relacje pomiędzy podmiotami biznesu elektronicznego Biznes elektroniczny wykorzystywany jest przez coraz to nowsze podmioty na rynku. Do podstawowych relacji pomiędzy najważniejszymi (pierwotnymi) podmiotami należą: B2B (business-to-business) - relacja "przedsiębiorstwoprzedsiębiorstwo" polega na realizacji procesów biznesowych pomiędzy dwoma firmami; B2C (business-to-consumer lub business-to-client) - relacja "przedsiębiorstwo-klient" to relacje realizujące transakcje między przedsiębiorstwami a konsumentami; intra-business (intranet) - elektroniczny biznes wewnątrz przedsiębiorstwa polega na realizacji na drodze elektronicznej wewnętrznych procesów biznesowych przedsiębiorstwa; 14

15 Relacje pomiędzy podmiotami biznesu elektronicznego Oprócz nich możemy obecnie spotkać także relacje typu: C2C (consumer-to-consumer) - relacja konsument-konsument B2A (business-to-administration) - biznes administracja C2A (customer to administration) klient - administracja F2B (finance-to-business) finanse biznes F2C (finanse-to-klient) finanse klient B2E (buisness to employee) biznes pracownik B2C firma za pośrednictwem strony internetowej oferuje informacje, wyroby i usługi dla osób prywatnych, przykładem mogą być centra handlowe czy usługi bankowości. 15

16 Relacje pomiędzy podmiotami biznesu elektronicznego B2B Firmy oferują dobra i usługi innym firmom. Jest to handel między różnymi przedsiębiorstwami jak i w obrębie jednej firmy między jej oddziałami. Przykładem jest tu sprzedaż hurtowa. C2C dotyczy transakcji zawieranych przez osoby prywatne, są to aukcje, drobne ogłoszenia, wymiana przedmiotów nowych i używanych. 16 B2A jest jeszcze we wczesnym stadium rozwoju. To sytuacja kiedy działania firmy skierowane są w stronę sektora publicznego, związana jest z usługami dotyczącymi podatków, bezpieczeństwa socjalnego, zatrudnienia, korzystania z różnego rodzaju rejestrów, opłat a także handel odbywający się najczęściej w formie przetargów on-line oraz targów

17 Relacje pomiędzy podmiotami biznesu elektronicznego C2A pozwala obywatelowi na załatwienie istotnych spraw w urzędzie poprzez kontakt elektroniczny. Przykładem może być złożenie wniosku o wydanie paszportu czy złożenie rozliczenia podatkowego poprzez skorzystanie z serwisu WWW. C2B model odwrotny do B2C. Działania handlowe prowadzone są na specjalnie w tym celu zorganizowanych obszarach rynku internetowego, zwanych aukcjami grupowymi. Pojedynczy kupujący zamieszcza ofertę skierowana do wielu sprzedających podając opis wyrobu lub usługi oraz cenę. Sprzedający przeglądają oferty, najbardziej korzystna propozycja wygrywa. Klient jest zobowiązany do uiszczenia wcześniej zadeklarowanej ceny. Przykładem mogą tu być usługi turystyczne, przewozowe, hotelarskie, bilety lotnicze itp. 17

18 Relacje pomiędzy podmiotami biznesu elektronicznego 18 F2B odmiana modelu B2B. W tym przypadku instytucje finansowe oferują innym firmom pełną obsługę operacji finansowych oraz dodatkowe usługi w zakresie usług bankowych, brokerskich, ubezpieczeniowych, doradztwa inwestycyjnego itp. Procesy realizowane są za pomocą Internetu i wyspecjalizowanych aplikacji sieciowych, dzięki którym klienci mogą zarządzać swoim kontem. Aplikacje po stronie usługodawcy są wysoce zautomatyzowane, korzystają z technologii przetwarzania bezpośredniego. Dokonywane są analizy profilów klientów, na podstawie których oferowane zostają różne usługi dopasowane do ich preferencji. F2C podobnie jak F2B tylko dla klienta indywidualnego. B2E to przypadek gdzie firma wykorzystuje elektroniczne środki przekazu (Internet, Intranet, rozwiązania mobilne, itp.) w celu komunikacji z pracownikami a także ułatwienia lub umożliwienia im realizacji zadań, np. zdalna praca, gdy pracownika korzystając z komputera i łącza internetowego wykonuje swoje obowiązki z dala od siedziby firmy.

19 Uwarunkowania działania systemów e-biznesu Uwarunkowania działania systemów e-biznesu można rozpatrywać w dwóch ujęciach [1]: 1. W skali makro - ponadorganizacyjne, wspólne dla wszystkich uczestników standardy komunikacji, przesyłanie danych, przepływu środków pieniężnych, uwarunkowania prawne; 2. W skali mikro infrastruktura umożliwiająca realizację procesów e-biznesowych wewnątrz przedsiębiorstwa. 19

20 Korzyści ze standardu komunikacji Aby e-biznes funkcjonował w skali makro, niezbędne jest przyjęcie przez wszystkie przedsiębiorstwa tych samych standardów wymiany informacji, co daje wiele korzyści: ujednolicenie sposobów sporządzania dokumentów ze względu na strukturę i zawartość ułatwienie integracji systemów informatycznych różnych organizacji zmniejszenie liczby błędów związanych z konwersją formatów dokumentów, rezygnacja z ręcznego przetwarzania dokumentów, możliwość wprowadzenia automatyzacji w procesach komunikacji, ograniczenie kosztów i ilości przesyłek pocztowych, usprawnienie i przyspieszenie dokonywania płatności; 20

21 Standardowa realizacja procesów e-biznesu Podstawowe elementy umożliwiające standardową realizację procesów e-biznesu to: EDI (electronic data interchange) Elektroniczna wymiana danych EFT (electronic funds transfer) elektroniczny transfer funduszy Electronic Money, electronic cash elektroniczne środki płatnicze 21

22 EDI - Elektroniczna wymiana danych Elektroniczna wymiana danych EDI jest technologią opartą na sieci, umożliwiającą wymianę danych między systemami informatycznymi partnerów handlowych, (będących odpowiednikami papierowej postaci dokumentów handlowych lub administracyjnych tj.: zamówienia, faktury, żądania zapłaty, dokumenty transportowe itp ), tworzonych według powszechnie uzgodnionego standardu między aplikacjami w różnych systemach komputerowych, za pomocą teletransmisji. EDI zwykle jest używane do przetwarzania indywidualnych formatów i typów danych stosowanych w przedsiębiorstwie na standardy międzynarodowe używane w przemyśle. 22

23 Standardy komunikatów EDI Istnieją cztery główne standardy komunikatów EDI: EDIFACT jedyny standard międzynarodowy, stosowany przeważnie poza krajami Ameryki Północnej, zalecany przez Narody Zjednoczone. ASC X12 amerykański standard ANSI, stosowany głównie w Ameryce Północnej. TRADACOMS standard rozwijany przez ANA (Article Numbering Association) stosowany w handlu detalicznym w Wielkiej Brytanii. ODETTE standard stosowany w europejskim przemyśle motoryzacyjnym. 23

24 EFT elektroniczny transfer funduszy EFT (electronic funds transfer) elektroniczny transfer funduszy służy do dokonywania transferów pieniężnych pomiędzy instytucjami finansowymi i innymi podmiotami. Jest inicjowany przez narzędzia elektroniczne tj.: terminal, telefon, komputer, karta bankomatowa lub magnetyczna. 25 Elektroniczny środek płatności [12] to zapis wielkości funduszy pieniądza realnego przechowywany w urządzeniu elektronicznym, który jest dostępny dla właściciela. Do elektronicznych środków płatności zalicza się: elektroniczną gotówkę (electronic cash) numeryczny substytut banknotów i monet, wykorzystywany do małych transakcji elektroniczny pieniądz (electronic money) o szerszym zasięgu, obejmuje również duże przelewy w międzynarodowych i krajowych sieciach płatności.

25 Alternatywne formy elektronicznego biznesu W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera tzw. m-biznes (mobilny biznes) oraz m-commerce (mobilny handel), odmiany elektronicznego biznesu. Mobilna odmiana e-biznesu polega na wykorzystaniu mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu i sieci bezprzewodowych w celu realizacji procesów gospodarczych. 26

26 M-biznes 27 M-biznes dostarcza dodatkowych funkcji, wynikających ze specyfiki środowiska mobilnego, są to: Wszechobecność z usług m-biznesu można korzystać w każdym miejscu lub w kilku lokalizacjach jednocześnie; Personalizacja daje duże możliwości dostosowywania usług do potrzeb i preferencji odbiorcy. Personalizacja umożliwia np. funkcjonowanie systemów bankowości mobilnej użytkownik może bez użycia karty płatniczej dokonać transakcji dzięki możliwości zalogowania się do systemu bankowego.

27 M-biznes Elastyczność użytkownicy mają możliwość otrzymywania informacji i dokonywania transakcji w każdym momencie, Lokalizacja daje użytkownikom dostęp do lokalnych serwisów informacyjnych (np. lokalna prognoz pogody czy informacja o wydarzeniach kulturalnych w okolicy); 28

28 Systemy e-biznesowe 29 Wdrożenie i eksploatacja systemów e-biznesowych musi spełnić wiele uwarunkowań, m.in.: musi zostać podjęta decyzja o celowości przeniesienia działalności na platformę, należy zidentyfikować procesy, które można z korzyścią przenieść do przestrzeni wirtualnej Należy zdefiniować odpowiednią infrastrukturę e-biznesu tj.: typ sprzętu tj.: serwery, komputery PC, typ sieci używanej do połączenia tego sprzętu rodzaj oprogramowania dostarczającego usługi dla klientów, partnerów biznesowych i pracowników

29 Rozwiązania technologiczne 30 Przy wyborze rozwiązań technologicznych do e-biznesu powinno się: przeanalizować kompatybilność sprzętu, oprogramowania i możliwości ich integracji z istniejącymi systemami i nowymi technologiami, ocenić czy i w jakim stopniu technologia będzie wspomagać procesy biznesowe uwzględniając poziom użyteczności rozwiązania dla organizacji, elastyczność ustawień i niezakłócony przepływ informacji, określić koszt modyfikacji istniejącej już technologii przed wdrożeniem nowych rozwiązań e-biznesu Zwrócić szczególną uwagę na umowy prawne ze sprzedawcami technologii i dostawcami usług internetowych ze względu na szereg ograniczeń, które mogą uniemożliwiać prawidłową instalację lub konserwację oprogramowania biznesowego oferowanego przez innego dostawcę.

30 Modele e-biznesu 31 W gospodarce elektronicznej spotyka się wiele przedsięwzięć opartych na różnych modelach e-biznesu, do najczęściej spotykanych należą: E-sklep (e-shop) E-zaopatrzenie (e-procurement), Aukcje internetowe (a-auction) Internetowe centrum handlowe (e-mall) E-usługi dla przedsiębiorstw (third party marketplace) Dostawca z pełnym zakresem usług (full service provider) Wirtualne społeczności (virtual communities) Dostawcy usług i wartości dodanych (value chain service providers) Integratorzy łańcucha wartości (value chain integrators), Platformy współpracy, Brokerzy informacji, Usługi zaufania Instytucje certyfikacyjne oraz e-notariusze

31 Modele e-biznesu 32 elektroniczna witryna i sklep internetowy (e-shop) - to najprostszy z prezentowanych modeli biznesowych, służy do promowania firmy, jej towarów czy usług, czasem połączony jest ze sklepem internetowym; elektroniczne zaopatrzenie (e-procurement) - czyli elektroniczne składanie ofert i zaopatrywanie w towary i usługi. W przypadku towarów transport odbywa się już w formie tradycyjnej. Obieg dokumentów jest zautomatyzowany i odbywa się droga elektroniczną. elektroniczne centrum handlowe (e-mall) - odmiana sklepów internetowych, w najprostszej formie składa się z wielu elektronicznych sklepów (prowadzonych przez niezależne podmioty), z reguły funkcjonujących pod jednym szyldem, zwykle dobrze znanym klientom. Współpraca między nimi może być rozszerzona o wspólne metody płatności, dostawy towarów itp.;

32 Modele e-biznesu aukcja elektroniczna (e-auction) - w podstawowym zakresie oferuje elektroniczne mechanizmy prowadzenia licytacji. Aukcje elektroniczne są najczęściej odpowiednikami aukcji prowadzonych w sposób tradycyjny. Źródłem przychodu firmy prowadzącej e-aukcje jest sprzedaż platformy technologicznej, opłaty pobierane od transakcji i zamieszczanych reklam. Ze względu na ogromne możliwości Internetu istnieje wiele odmian aukcji elektronicznych, np. aukcja odwrócona; E- usługi dla przedsiębiorstw - np. w przypadku gdy firma powierza swój marketing wyspecjalizowanemu dostawcy usług internetowych, którzy z reguły oferują: prezentacje produktów na stronach WWW, promowanie marki w Internecie, obsługę płatności, logistykę, zamówienia itp 33

33 Modele e-biznesu Dostawca pełnego zakresu usług celem jest pełne zaspokojenie potrzeb klienta w określonej dziedzinie. Dostawca z pełnym zakresem usług musi wykreować markę, zyskać wiarygodność i zdobyć zaufanie klientów. wirtualna społeczność (virtual community) - bardziej zjawisko internetowe wykorzystywane przez niektóre firmy w swojej działalności niż model biznesowy. Jest to grupa osób (podmiotów) skupionych wokół określonego tematu czy sektora rynku, komunikująca się za pośrednictwem usług dostępnych w sieci (tworzących rodzaj portalu tematycznego, listy dyskusyjnej itp.). Podstawową korzyścią dla firmy jest prawdziwa i obiektywna informacja, często zaskakująca wartościowa merytorycznie i praktycznie; 34

34 Modele e-biznesu 35 Dostawcy usług i wartości dodanych (usługodawcy łańcucha wartości) - specjalizują się w realizacji specyficznych funkcji w łańcuchu wartości takich jak elektroniczne płatności, obsługa administracyjna, pocztowa, różne zadania z zakresu logistyki, zarządzanie stanem zapasów, gospodarka zasobami oraz ubezpieczenia. Dostawcy ci czerpią zyski z opłat za usługi lub pobierają procent od transakcji. Integratorzy łańcucha wartości - skupiają się na połączeniu poszczególnych ogniw łańcucha wartości poprzez zbieranie, syntetyzowanie i dystrybucję informacji. Firmy tego typu oferują usługę wyszukiwania i dostarczania firmom pożądanych przez nie danych (informacji). Informacje te dotyczą relacji pomiędzy producentami, hurtownikami, dostawcami produktów materialnych oraz ich klientami. Integratorzy czerpią dochody z usług konsultingowych bądź pobierają opłaty od transakcji zrealizowanych z ich pomocą.

35 Modele e-biznesu platforma współpracy (collaboration platform) - dostarcza narzędzia i środowisko informatyczne umożliwiające współpracę między firmami. Stanowi zamknięty system informatyczny łączący kilka firm. Dostarczają one zestawu rozwiązań programowosprzętowych do kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami. Platforma taka najczęściej prowadzona jest przez niezależną firmę, która wynajmuje ją innym podmiotom gospodarczym; Dostawcy informacji (brokerzy, infobrokerzy) - świadczą usługi informacyjno-konsultingowe na zamówienie, wykonują różnego rodzaju analizy rynku, zajmują się także pozyskiwaniem informacji z określonej branży na życzenie klienta. W zakres ich usług wchodzi także tworzenie, aktualizacja i dbałość o merytoryczną zawartość portali i vortali w sieci Internet. 36

36 Modele e-biznesu usługi zaufania (trust services) - jest to podobny do poprzedniego model biznesowy dostarczający specyficznych informacji, gwarantujących zaufanie w procesach biznesowych pomiędzy stronami sieci, najczęściej w postaci wydawania lub potwierdzania certyfikatów autentyczności Instytucje certyfikacyjne oraz e-notariusze - mają na celu dostarczenie specyficznych informacji najczęściej w postaci certyfikatów autentyczności, aby zwiększyć zaufanie pomiędzy stronami zawierającymi transakcje w sieci Internet. 37

37 Korzyści z zastosowania przedsięwzięć elektronicznych Zastosowanie wcześniej omówionych typów przedsięwzięć elektronicznych niesie korzyści dla przedsiębiorstwa i jego klientów, najbardziej znaczące to[1]: - niskie koszty wejścia na rynek, - obniżenie kosztów transakcji, - dostęp do rynków globalnych, - możliwość dystrybucji on-line, - zabezpieczenie udziału w rynku. 38 Prowadzenie biznesu na rynku elektronicznym zabezpiecza jego pozycję na rynku tradycyjnym przed przejęciem przez inne przedsiębiorstwo działające on-line. Korzyści wynikające z przedsięwzięć elektronicznych powodują, że firmy działające na rynkach lokalnych coraz częściej kierują się w stronę elektronicznych kanałów marketingu i dystrybucji, a także kooperacji.

38 Prognoza Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego szacuje, że w 2010 roku w sklepach internetowych i na aukcjach Polacy wydali około 15,5 miliarda złotych co stanowi wzrost o 2 miliardy w stosunku do roku poprzedniego. Wciąż zwiększa się też odsetek internautów dokonujących zakupów w sieci. Jak wskazują badania NetTrack realizowane przez Millward Brown SMG/KRC na zakupy w sieci decyduje się przeszło połowa polskich internautów. Euromonitor szacuje, że do 2014r. wartość sprzedaży w samych tylko sklepach internetowych w Polsce przekroczy 10mld zł. 39

39 Prognoza 40 Źródło: Ideo, na podstawie danych IAB i SMG/KRC NetTrack, Euromonitor International, 2010

40 Bibliografia [1] Adam Nowicki, Komputerowe wspomaganie biznesu (2006) [2] Karol Kukuła, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach (2002) [3] Czesław Smutnicki, Algorytmy szeregowania (2002) [4] Ryszard Knosyla i Zespół, Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem Nowe metody i systemy (2007) [5] Zbigniew Klonowski, Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne (2004) [6] M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak, Logistyka i zarządzanie produkcją nowe wyzwania i odległe granice (2007) [7] S. Zieliński Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka (2000) [8] Adamczewski, Piotr. Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Warszawa, PWN, 2005 [9] Szejko, Stanisław (Redakcja naukowa). Metody wytwarzania oprogramowania, Warszawa, PWN, 2004 [10] Lausen, Georgie; Vossen, Gottfried. Obiektowe bazy danych. Modele danych i języki, Warszawa, WNT,

41 Bibliografia 42 [11] Miłosz, Marek (Redakcja naukowa). Bezpieczeństwo informacji, Warszawa, PWN, 2005 [12] Dolińska, Małgorzata. Projektowanie systemów informacyjnych na przykładzie zarządzania marketingiem, Warszawa, Agencja Wydawnicza "Placet", [13] Cheesman, John; Daniels, John. Komponenty w UML. Warszawa, WNT 2004 [14] Szyjewski, Zdzisław. Zarządzanie projektami informatycznymi, metodyka tworzenia systemów informatycznych. Warszawa, Agencja Wydaw. Placet, (Biblioteka Biznesmena) [15] Leyland, Valerie. EDI Elektroniczna wymiana dokumentacji. Warszawa, WNT, 2003 [16] Orłowski, Cezary. Projektowanie hybrydowych systemów informatycznych do wspomagania zarządzania, Wydaw. Politech. Gdańskiej, [17] M.Jurczyk, R.Knosala - Terminowość i efektywność realizacji zleceń w systemach z wyróżnionym zasobem taktującym [18] Jacek Florek, Edward Klimasara - Uwarunkowania tworzenia zintegrowanych systemów informatycznych (2002) [19] Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Rozwój metodyk budowy systemów informatycznych w organizacjach [20] Wrycza S.: Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania

42 Bibliografia [21] Jacek Słowik MRP (Planowanie Zasobów Produkcyjnych) dla MSP (2005) [22] B. Gregor, M. Stawiszyński, e-commerce [23] Wikipedia, [24] A. Szewczyk, Podstawy e-biznesu, Szczecin 2006 [25] D. Nojszewski, Biznes [26] A. Hartman, J. Sifonis, J. Kador, E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Warszawa 2001 [27] M.Pańkowska, Ochrona informacji w globalnych systemach informatycznych - bankowości. Bank i Kredyt 7-8/

43 Dziękuję za uwagę.

Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1) Dariusz Nojszewski

Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1) Dariusz Nojszewski Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1) Dariusz Nojszewski http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=17&id=375 Niniejsze opracowanie przedstawia zestawienie modeli biznesowych opisanych w literaturze

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

e-commerce (konspekt wykładów)

e-commerce (konspekt wykładów) e-commerce (konspekt wykładów) kontakt / informacje mgr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@swspiz.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: wtorek 16:00-17:30, Sienkiewicza 9, p.16 (parter) 2

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 4 Systemy informatyczne ERP Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy informatyczne ERP Zintegrowane Systemy Informatyczne klasy ERP (Enterprise resource Planning)

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON SSI-01

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Elektroniczna

Gospodarka Elektroniczna dr inż. Paweł Morawski Gospodarka Elektroniczna semestr letni 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: środy

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym

Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Karolina Kuligowska Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym Praca magisterska na kierunku: Informatyka i Ekonometria Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów gospodarki elektronicznej. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska

Wprowadzenie do systemów gospodarki elektronicznej. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska Wprowadzenie do systemów gospodarki elektronicznej Elektroniczna wymiana danych - EDI dr inŝ. Michał Tomaszewski Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska Zakres wykładu E-commerce

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Biznes Elektroniczny. Łańcuch dostaw Zakładanie sklepu

Biznes Elektroniczny. Łańcuch dostaw Zakładanie sklepu Biznes Elektroniczny Łańcuch dostaw Zakładanie sklepu 1 Co to takiego? Ogólnie rzecz ujmując jest to ścieżka łącząca producenta z nabywcą E-biznes jest zazwyczaj kojarzony z postacią sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU HANDLU ELEKTRONICZNEGO

KIERUNKI ROZWOJU HANDLU ELEKTRONICZNEGO KIERUNKI ROZWOJU HANDLU ELEKTRONICZNEGO Magdalena Brzozowska-Woś 1 Streszczenie Celem artykułu jest ukazanie istoty e-commerce oraz wskazanie najważniejszych kierunków jego rozwoju w Polsce. Opracowano

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE ZAUFANIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM

BUDOWANIE ZAUFANIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM dr inż. Paulina Gajewska Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej dr inż. Irena Szewczyk Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej BUDOWANIE ZAUFANIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETą prawną nr 1/Marzec 2010 e-biznes 5KroKÓW do UdANeGo e-biznesu E-sklep Dla przedsiębiorcy to duża maszyneria logistyczna E-usługi Gospodarki

Bardziej szczegółowo