Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014"

Transkrypt

1 Adam Tochmański/ Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014

2 2 Agenda 1. Uczestnicy i poziomy rynku płatności 2. Możliwości rozwoju obrotu bezgotówkowego w poszczególnych segmentach płatności 3. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Wpływ rynku płatności na obrót bezgotówkowy 5. Wnioski

3 3 Uczestnicy rynku płatności Uczestnicy czwartego poziomu podmioty prowadzące systemy płatności z funkcją rozrachunku, np. banki centralne Uczestnicy trzeciego poziomu: - izby rozliczeniowe, - operatorzy systemów płatności z funkcją rozliczeń - operatorzy schematów płatniczych Uczestnicy poziomu III Uczestnicy poziomu IV Uczestniczy drugiego poziomu: - dostawcy usług płatniczych płatnika, - dostawcy usług płatniczych beneficjenta Uczestnicy pierwszego poziomu będące stronami płatności: - osoby fizyczne (konsumenci), - przedsiębiorstwa, - instytucje publiczne (np. rządowe, samorządowe) Uczestnicy poziomu I Uczestnicy poziomu II

4 4 Poziomy rynku płatności relacje pomiędzy dostawcami usług płatniczych i operatorami systemów rozliczeń oraz pomiędzy nimi a operatorami systemów rozrachunku relacje pomiędzy dostawcami usług płatniczych oraz pomiędzy nimi a operatorami systemów rozliczeń relacje pomiędzy stronami płatności oraz pomiędzy nimi a ich dostawcami usług płatniczych

5 5 Segmenty płatności z punktu widzenia stron płatności C 2 C C 2 B C 2 G B 2 C B 2 B B 2 G G 2 C G 2 B G 2 G

6 6 Segmenty płatności z punktu widzenia stron płatności Wierzyciele Wyszczególnienie Konsumenci (C lub P) Przedsiębiorstwa (B) Instytucje publiczne (G) Konsumenci (C - Consumer lub P Person) P 2 P /C 2 C np. pożyczki, darowizny, zapłata za usługę C 2 B np. płatności w sklepie, płatności masowe, spłaty kredytów, składki ubezpieczeniowe C 2 G np. płatności podatkowe, opłaty w urzędach administracji Dłużnicy Przedsiębiorstwa (B - Business) B 2 C np. wynagrodzenia B 2 B np. zapłata za towary i usługi, inne rozliczenia między podmiotami gospodarczymi B 2 G np. płatności podatkowe, płatności składek ZUS Instytucje publiczne (G - Government) G 2 C np. emerytury, renty, zasiłki G 2 B np. zwroty podatków, zapłata za towary lub usługi, dotacje G 2 G np. płatności z budżetu państwa dla jednostek budżetowych

7 Udział płatności gotówką w poszczególnych segmentach stan aktualny 7 Legenda: % P 2 P C 2 B C 2 G % 40-60% B 2 C B 2 B B 2 G 20-40% 0-20% płatności gotówką G 2 C G 2 B G 2 G Źródło: Diagnoza stanu obrotu bezgotówkowego i gotówkowego w Polsce, NBP, 2013.

8 8 Możliwości poprawy sytuacji w segmentach B2C, B2B, B2G P 2 P C 2 B C 2 G B 2 C B 2 B B 2 G G 2 C G 2 B G 2 G Działania na rzecz zwiększenia ubankowienia wśród pracowników oraz mikroprzedsiębiorców, w tym np. dedykowane dla nich pakiety usług bankowych Rozwój systemów płatności natychmiastowych Działania prawne dotyczące m.in. ograniczenia limitu płatności gotówkowych pomiędzy firmami oraz co najmniej zrównania formy bezgotówkowej z gotówkową w Kodeksie pracy Działania państwa na rzecz zmniejszenia szarej strefy

9 9 Możliwości poprawy sytuacji w segmencie G2C, G2B i G2G P 2 P C 2 B C 2 G B 2 C B 2 B B 2 G G 2 C G 2 B G 2 G Działania na rzecz zwiększenia ubankowienia wśród świadczeniobiorców: - prawne (np. wprowadzenie dyrektywy PAD), - edukacyjno-promocyjne, np. Akademia Dostępne Finanse, - rozwój dedykowanych usług bankowych dla seniorów, - działania ZUS przy współpracy z sektorem bankowym. Dalszy rozwój dystrybucji świadczeń na kartach przedpłaconych

10 10 Płatności dokonywane przez konsumentów P 2 P C 2 B C 2 G

11 11 Płatności dokonywane przez konsumentów P2P C2B C2G Źródło: obliczenia na podstawie T. Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP DSP, Warszawa 2013, s. 165, 250. C2G - szacunek.

12 12 Możliwości poprawy sytuacji w segmencie P2P P 2 P C 2 B C 2 G B 2 C B 2 B B 2 G G 2 C G 2 B G 2 G

13 13 Płatności dokonywane przez konsumentów w segmencie C2B C 2 B C 2 B płatności bezgotówkowe 18,2% płatności gotówkowe 81,8%

14 14 Szczegółowa struktura detalicznych płatności gotówkowych Polaków w punktach handlowo-usługowych 26% 34% 40% płatności gotówkowe osób nieposiadających kart płatniczych płatności gotówkowe posiadaczy kart płatniczych, dokonane w miejscach nieakceptujących kart płatności gotówkowe posiadaczy kart płatniczych, dokonane w miejscach akceptujących karty Źródło: T. Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP DSP, Warszawa 2013

15 15 Możliwości poprawy sytuacji w segmencie C2B P 2 P C 2 B C 2 G B 2 C B 2 B B 2 G G 2 C G 2 B G 2 G

16 16 Możliwości poprawy sytuacji w segmencie C2G P 2 P C 2 B C 2 G B 2 C B 2 B B 2 G Rozwój terminali w urzędach G 2 C G 2 B G 2 G Rozwój bankowości internetowej Portal do e-płatności podatków

17 17 Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego na lata Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata Dokument strategiczny Plan operacyjny Rekomendacje dla Rządu Plan operacyjny na lata Plan operacyjny na lata Plan operacyjny na lata

18 18 Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego na lata Wizja obrotu bezgotówkowego w 2020 roku: W 2020 roku Polska jest państwem, w którym: społeczeństwo, przedsiębiorcy i instytucje publiczne świadomie i powszechnie korzystają z bezgotówkowych, w tym innowacyjnych, instrumentów płatniczych, mając na względzie efektywność i bezpieczeństwo realizacji płatności, zapewnione są sprzyjające warunki dla funkcjonowania bezpiecznego i racjonalnego kosztowo obrotu bezgotówkowego oraz nowoczesnego i konkurencyjnego systemu płatniczego w Polsce, nie istnieją bariery w dostępie i korzystaniu z usług płatniczych związanych z obrotem bezgotówkowym.

19 Stan i kierunki rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce 19 Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego na lata Mapa Programu Cel główny: Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego w Polsce Cel szczegółowy 1: Ograniczenie wykluczenia finansowego Cel szczegółowy 2: Przełamanie barier mentalnościowych oraz zmiana przyzwyczajeń płatniczych konsumentów, przedsiębiorstw i instytucji publicznych w kierunku większego korzystania z obrotu bezgotówkowego Cel szczegółowy 3: Upowszechnienie infrastruktury płatniczej oraz sieci akceptacji bezgotówkowych instrumentów płatniczych Cel szczegółowy 4: Zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności elektronicznych instrumentów płatniczych Cel szczegółowy 5: Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług płatniczych i rozliczeniowych Działania Działania Działania Działania Działania

20 20 Udział płatności gotówką w poszczególnych segmentach stan w 2020 roku Legenda: % P 2 P C 2 B C 2 G % 40-60% 20-40% 0-20% płatności gotówką B 2 C B 2 B B 2 G G 2 C G 2 B G 2 G

21 21 Czy zmiany na rynku płatności mogą mieć wpływ na obrót bezgotówkowy? Implikacje, jakie wywołają zachodzące obecnie zmiany na dynamicznie rozwijającym się rynku płatności, mogą mieć charakter pozytywny dla obrotu bezgotówkowego, jeżeli: - mają charakter ilościowy, tj. zmniejszają one obrót gotówkowy i nie zastępują innych płatności bezgotówkowych, - mają charakter jakościowy, tj. jeżeli zmiany te nie zmniejszają obrotu gotówkowego, ale zwiększają korzystne, z punktu widzenia stron płatności, cechy instrumentu płatniczego lub usługi płatniczej, np.: prostotę i wygodę, niski koszt, zakres dostępu i akceptacji z punktu widzenia płatnika, możliwość kontroli dostępnych środków pieniężnych, bezpieczeństwo.

22 22 Dylematy dotyczące wpływu zmian na rynku płatności na obrót bezgotówkowy Czy rynek płatności powinien się rozwijać bardziej z myślą o zmianach ilościowych (zastępowanie płatności gotówką poprzez działania nakierowane na osoby niekorzystające z obrotu bezgotówkowego) czy jakościowych (zwiększanie korzystnych cech dotychczasowego obrotu bezgotówkowego poprzez działania nakierowane na osoby korzystające już z obrotu bezgotówkowego)? Czy zmiany na rynku płatności mogą się rozwijać wyłącznie w ramach działań wolnego rynku, czy z punktu widzenia rozwoju obrotu bezgotówkowego jest na nim możliwa regulacja lub samoregulacja? Jaka powinna być rola państwa jako regulatora i nadzorcy rynku? W jaki sposób zmiany na rynku płatności mogą zapewnić zarówno korzyści dla obrotu bezgotówkowego, jak i cele biznesowe podmiotów funkcjonujących na rynku płatności? Czy dla upowszechnienia obrotu bezgotówkowego lepiej jest mieć jeden ogólnokrajowy standard płatności dla danego rodzaju płatności lub instrumentu płatniczego (efekt skali przy ryzyku zmonopolizowania rynku), czy też wiele standardów i różnych usług/produktów (wyższe koszty przy większej konkurencyjności)? Czy jest możliwe znalezienie i wprowadzenie instrumentu płatniczego, który będzie miał zalety gotówki, ale nie będzie miał jej wad?

23 23 Wnioski Niezbędnym elementem zwiększenia obrotu bezgotówkowego w społeczeństwie polskim jest ograniczenie podstawowych barier jego rozwoju, w tym zwiększenie ubankowienia konsumentów i mikroprzedsiębiorców, upowszechnienie kart płatniczych i innych bezgotówkowych instrumentów płatniczych, rozwój sieci akceptantów oraz zmiana przyzwyczajeń płatniczych Polaków. Na upowszechnienie płatności bezgotówkowych pozytywny wpływ będą miały zmiany na pierwszym i drugim poziomie rynku usług płatności, w tym zarówno upowszechnienie istniejących systemów płatności, schematów płatniczych i usług płatniczych dotyczących bezgotówkowych instrumentów płatniczych, jak i powstanie nowych takich systemów, schematów oraz innowacyjnych usług płatniczych, zwiększających konkurencyjność na rynku płatności. Dla upowszechnienia obrotu bezgotówkowego i zbudowania nowoczesnego systemu płatniczego w Polsce konieczny jest nie tylko ciągły technologiczny rozwój rynku płatności poprzez wdrażanie nowych metod płatności, np. innowacyjnych bezgotówkowych instrumentów płatniczych, ale zapewnienie prostoty, efektywności i bezpieczeństwa zarówno nowych, jak i obecnych metod płatności oraz ich szerokiej dostępności i akceptacji, przy zapewnieniu korzyści biznesowych dla podmiotów tego rynku.

24 Dziękuję za uwagę 24

25 Adam Tochmański Dyrektor Departament Systemu Płatniczego Tel. (22)

26

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Projekt z dnia 12. 06. 2013 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Czerwiec 2013 roku Spis treści Wstęp... 3 1 Charakterystyka obrotu

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy dr Małgorzata Kieżel Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Magdalena Rabong / Departament Systemu Płatniczego Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Warszawa / 12 marca 2015 r. Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim 2 Spis treści 1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Jakub Górka WARSZAWA 2013 Recenzja prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz (Szkoła Główna Handlowa) prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych w Polsce

Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych w Polsce Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych w Polsce wersja 1.0 Opracował: Michał Kisiel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Spis treści Wstęp... 5 1. Specyfika schematów niekartowych i ich miejsce w

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Michał Polasik Karolina Przenajkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Gagarina 13a, 87-100

Bardziej szczegółowo

Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści

Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł Widawski SPIS TREŚCI 1. Cel stworzenia centralnej instytucji

Bardziej szczegółowo

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH Spis treści Przedmowa 5 Wstęp 6 1. Tworzenie jednolitego obszaru płatności w euro 7 > SEPA w zarysie 7 > Potrzeba utworzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr DKK 76/2014

DECYZJA nr DKK 76/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-422/3/14/MB Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r. DECYZJA nr DKK 76/2014 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Koło Naukowe Audytu i Bankowości "BANK" UNIWERSYTET WARSZAWKI 23.05.2013 FROB: SZEROKI ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł

Bardziej szczegółowo

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT PL NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT Jak urzeczywistnić Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) Dokument jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności pt. Making SEPA a Reality Wersja anglojęzyczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 241 Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski Warszawa 2009 Raport przygotowywany na zamówienie Departamentu Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI MOBILNE JAKO INNOWACYJNA FORMA USŁUG PŁATNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE I PERSPEKTYWY ROZWOJU W POLSCE

PŁATNOŚCI MOBILNE JAKO INNOWACYJNA FORMA USŁUG PŁATNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE I PERSPEKTYWY ROZWOJU W POLSCE UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Kierunek: PRAWO Anna Klein-Kaska Nr albumu: 169970 PŁATNOŚCI MOBILNE JAKO INNOWACYJNA FORMA USŁUG PŁATNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

Informator nt. SEPA dla Dostawców IT

Informator nt. SEPA dla Dostawców IT Informator nt. SEPA dla Dostawców IT Sekretariat SEPA Polska Związek Banków Polskich www.sepapolska.pl Wszystko co musisz wiedzieć nt. SEPA Broszura jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności

Bardziej szczegółowo

Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Projekt Europejski Kongres Finansowy dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Wstęp Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 103 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych mgr Michał Grabowski Instrumenty płatnicze w prawie polskim Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof.

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo