Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A"

Transkrypt

1 Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Wykładowcy uczestniczący w opracowaniu: Nauczyć: stosowania zaawansowanych funkcji aplikacji biurowych do rozwiązywania problemów gospodarczych: prawidłowe redagowanie tekstów, pisania pism urzędowych, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, tworzenie struktury długich tekstów, zastosowania arkuszy kalkulacyjnych do prezentacji danych, obliczania oprocentowania kredytów, wystawiania i rejestracji faktur i innych obliczeń gospodarczych, zastosowanie programów komunikacyjnych w przekazywaniu informacji gospodarczych, zastosowania bazy danych do rejestracji zdarzeń gospodarczych. rozwiązywania problemów z zakresu finansów i administracji z wykorzystaniem programów standardowych oraz programów specjalistycznych, posługiwania się komputerem w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin, a przez to kształcenie umiejętności znajdowania i oceniania odpowiednich źródeł informacji, zasad bezpiecznej pracy na komputerze, bezpiecznego przeprowadzania operacji gospodarczych, właściwego korzystania i przeprowadzania transakcji handlowych za pośrednictwem sieci, podstawowych zasad prawnych posługiwania się TI w prowadzenia działalności biznesowej. 2. Nauczyć: zasad budowy reguł biznesowych i logiki programów stosowanych w informatyce gospodarczej oceny i właściwego doboru programów wspomagających działalność organizacji gospodarczej zasad funkcjonowania rynku elektronicznego, klasyfikacji rynków, modeli biznesu elektronicznego organizowania działalności gospodarczej w Internecie zasad funkcjonowania handlu elektronicznego w sektorach B2C i B2B rodzajów i zasad funkcjonowania bankowości elektronicznej rodzajów i zasad prowadzenia usług finansowych w Internecie (systemy bezpiecznych płatności, usługi maklerskie) zasad prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń podstaw marketingu i reklamy w Internecie korzystanie z usług administracji publicznej za pośrednictwem Internetu bezpiecznego korzystania z Internetu w działalności biznesowej 3. Zapoznać z: rolą informatyki w gospodarce, społecznymi, etycznymi i ekonomicznymi aspektami rozwoju informatyki, strukturą systemów informatycznych, sposobów ich konstruowania, narzędzi do tworzenia systemów oraz ich składników, narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w działalności biznesowej (kryptografia, podpis elektroniczny, protokoły bezpiecznej komunikacji, certyfikaty), typowymi zintegrowanymi systemami informatycznymi stosowanymi w organizacjach gospdarczych (programy klasy ERP, CRM, SCM), programami użytkowymi z zakresu finansów, rachunkowości, bankowości, współczesnymi systemami informatycznymi stosowanymi w organizacjach gospodarczych, strukturą systemów informatycznych, sposobów ich konstruowania, narzędzi do tworzenia systemów oraz ich składników. systemami elektronicznego obiegu dokumentów WFM: elektroniczna wymiana dokumentów EDI, wspomaganie pracy grupowej, usługami informatycznymi dla małych i średnich przedsiębiorstw (hosting, informatyczny outsourcing), 4. Zapoznać z: podstawowymi pojęciami z zakresu gospodarki elektronicznej, funkcjonowania rynków elektronicznych, narzędziami informatycznymi do prowadzenia handlu elektronicznego: narzędziami informatycznymi do obsługi bankowości elektronicznej: systemami bezpiecznych płatności realizowanych przez Internet, narzędziami informatycznymi do marketingu i reklamy w Internecie: funkcjonowaniem administracji publicznej w Internecie (platforma epuap), zasady korzystania, rodzaje usług dostępnych przez Sieć, usługami realizowanymi za pośrednictwem Internetu:

2 prowadzenie kształcenia na odległość, usługi z zakresu ochrony zdrowia, usługi turystyczne. możliwościami prowadzenia własnej działalności zarobkowej w Internecie. Efekty kształcenia: Wiedza Umiejętności Kompetencje 1. zna rolę technologii informacyjnej w gospodarce i finansach publicznych 2. zna zasady wspomagania informatycznego systemu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych 3. zna metody analizy informatycznej finansów w działalności gospodarczej, ustalania kosztów i oceny efektywności projektów 1. potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne do pozyskiwania wiedzy i analizowania zjawisk z zakresu nauk ekonomicznych, w tym finansów publicznych 2. potrafi przygotowywać poprawne prace (prezentacje, eseje) z zakresu finansów publicznych z wykorzystaniem podstawowych narzędzi informatycznych 3. potrafi wykonywać analizy finansowe przy użyciu dostępnych narzędzi informatycznych (standardowych i specjalistycznych) 1. potrafi współpracować w grupie (w tym kierować grupą) przy wykonywaniu grupowych zadań dotyczących analizy finansów publicznych, przy projektowaniu wspólnych przedsięwzięć 2. potrafi kreatywnie wykorzystywać metody TI przy rozwiązywaniu problemów z zakresu finansów publicznych Część B Semestralny plan zajęć: Wykłady: Konwersatoria: Ćwiczenia: W1 W2 K.1 Informatyka gospodarcza jako dziedzina nauki i dydaktyki. K.2 Podstawy gospodarki elektronicznej. Rynki elektroniczne. K.3 Wdrażanie technologii informatycznych w organizacjach i jednostkach administracji publicznej. Specyfika wdrażania systemów zintegrowanych. K.4 Przykłady zastosowań programów z zakresu administracji, finansów publicznych, kadr i płac. K.5 Metody przesyłania informacji gospodarczych w Internecie. Elektroniczna wymiana danych EDI. K.6 Teksty naukowe. Redagowanie tekstu z elementami typografii komputerowej. K.7 Redagowanie tekstu naukowego z elementami typografii komputerowej ćwiczenia indywidualne. K.8 Elementy struktury tekstu. K.9 Pisanie długich tekstów. Tworzenie struktury tekstu ćwiczenia indywidualne. K.10 Sporządzanie pism urzędowych, zasady redagowania pism w sprawach administracyjnych ćwiczenia indywidualne. K.11 Elementy finansów przedsiębiorstw: lokaty, kredyty, dyskonto, inne instrumenty finansowe. Analiza inwestycji finansowych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego ćwiczenia indywidualne. K.12 Oprocentowanie rachunków bankowych. Obliczenia dotyczące inwestycji długoterminowych (fundusze emerytalne) ćwiczenia indywidualne. K.13 Ćwiczenia z zakresu matematyki finansowej dotyczącej kredytów w arkuszu kalkulacyjnym. K.14 Ćwiczenia z zakresu analizy funduszy emerytalnych, wartości przyszłych świadczeń w arkuszu kalkulacyjnym K.15 Ćwiczenia z zakresu zastosowań arkusza kalkulacyjnego do ustalania kosztów i oceny efektywności projektów. C1 C2

3 K.16 Zasady bezpieczeństwa przy prowadzeniu operacji administracyjnych w Sieci, zachowanie bezpieczeństwa danych, ochrona praw autorskich w Sieci. Zarządzanie ryzykiem informatycznym jednostek administracji publicznej i innych organizacji. K.17 E-administracja projekty informatyzacji usług administracyjnych dla ludności i podmiotów gospodarczych (platforma e-puap). K.18 Podstawy języka HTML. K.19 Tworzenie witryny internetowej organizacji, publikowanie w Internecie ćwiczenia grupowe. K.20 Zastosowanie i budowa baz danych. Wyszukiwanie informacji w bazie danych (dane osobowe) ćwiczenia indywidualne. Literatura podstawowa: 1. S. Wrycza, red., Informatyka ekonomiczna, PWE, Literatura uzupełniająca: 1. E. Czarnecki, J. R. Kalinowski, red., Teoria i praktyka tworzenia tekstów, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock (2010). 2. B. Kozłowska, Miejsce dla obywateli: e-administracja, wersja elektroniczna - _e_administracja.pdf 4. S. Wilczewski, M. Wrzód, Excel 2007 w firmie. Controlling, finanse i nie tylko, Wydawnictwo Helion, Wydanie I (2008) 5. M. Groszek, ABC Access 2007 PL, Wydawnictwo Helion, (2007) Część C Proponowane usytuowanie przedmiotu w planie studiów Rok studiów: II Język prowadzenia zajęć: polski Semestr: III i IV Status przedmiotu: obowiązkowy Studia: niestacjonarne Specjalność: Finanse publiczne i administracja Wymagania wstępne formalne: 1. Wiedza z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej, relacji na rynku, zasad prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania jednostki gospodarczej, podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, podatków, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej. 3. Podstawowa wiedza z zakresu technologii informacyjnej, metod przetwarzania danych, komunikacji. 4. Umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem w zakresie wyszukiwania informacji, obsługi programów biurowych. 5. Umiejętność krytycznej oceny pozyskiwanych informacji z publicznych sieci komputerowych. Wymiar i forma zajęć (w godzinach) Wykład Ćwiczenia Część D Metody oceny Egzamin pisemny Egzamin testowy Konwersatorium Egzamin ustny Prace kontrolne 1

4 (kolokwia) Prace domowe, referaty Inne: zadania indywidualne, domowe 1 2 Proponowana liczba punktów ECTS za przedmiot: Forma pracy studenta Liczba punktów ECTS Wykłady Ćwiczenia Konwersatoria Liczba punktów ECTS wynikająca z godzin kontaktowych z nauczycielem akademickim: Wykłady, konwersatoria, ćwiczenia 2,5 Konsultacje 0,5 Egzamin + egzamin poprawkowy Razem uzyskanych punktów ECTS w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim Liczba punktów ECTS wynikająca z samodzielnej pracy studenta Przygotowanie się do zajęć w tym zapoznanie z literaturą 0,5 Przygotowanie do egzaminu Przygotowanie do zaliczenia Przygotowanie do kolokwium 0,5 Przygotowanie pracy (np. eseju prezentacji) 1 Inne:, domowe 1 Razem punktów ECTS wynikających z samodzielnej pracy studenta 3,0 Liczba punktów ECTS za przedmiot 6 3,0 Procent punktów ECTS uzyskanych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim 50% Część E Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Efekty kształcenia dla przedmiotu Sposób sprawdzania efektów kształcenia K_W13 K_W14 K_ W15 WIEDZA zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych i polityki gospodarczej ma podstawową wiedzę o systemie ubezpieczeń w tym z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych ma podstawową wiedzę o finansowaniu działalności gospodarczej, ustalaniu kosztu kapitału o zna rolę technologii informacyjnej w gospodarce i finansach publicznych zna zasady wspomagania informatycznego systemu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych zna metody analizy informatycznej finansów w działalności prezentacja przygotowana przez studentów (indywidualnie zespołowo) sprawdzian testowy sprawdzian testowy

5 K_ U17 K_ U18 K_ U19 K_K13 K_K14 ocenie efektywności projektów inwestycyjnych UMIEJĘTNOŚCI potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska wykorzystując wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w tym szczególnie finansów publicznych i administracji. posiada umiejętności przygotowania prac w języku polskim oraz językach obcych, w zakresie finansów publicznych i administracji potrafi wykonać analizę finansową i ocenić sytuację finansową budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. KOMPETENCJE SPOŁECZNE potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym rozwija umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach społecznych, w tym szczególnie w obszarze finansów publicznych potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, rozwiązując podstawowe problemy z zakresu finansów publicznych gospodarczej, ustalania kosztów i oceny efektywności projektów potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne do pozyskiwania wiedzy i analizowania zjawisk z zakresu nauk ekonomicznych, w tym finansów publicznych potrafi przygotowywać poprawne prace (prezentacje, eseje) z zakresu finansów publicznych z wykorzystaniem podstawowych narzędzi informatycznych potrafi wykonywać analizy finansowe przy użyciu dostępnych narzędzi informatycznych (standardowych i specjalistycznych) potrafi współpracować w grupie (w tym kierować grupą) przy wykonywaniu grupowych zadań dotyczących analizy finansów publicznych, przy projektowaniu wspólnych przedsięwzięć potrafi kreatywnie wykorzystywać metody TI przy rozwiązywaniu problemów z zakresu finansów publicznych ćwiczenia dotyczące analizy systemu baz danych w administracji ćwiczenia z zakresu analizy budżetu jedn. administr. publ.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Leszek Pruszkowski Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016) Strony: 3-97 Curricula and study plans for first and second cycle programmes

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowanie systemów zapewnienia jakości Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia niestacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo