TytuI rozprawy : Nieinwazyjne obrazowanie komorkowe jako narz^dzie. przyspieszaj^ce post^p w dziedzinie terapii komorkowej cliorob uktadu nerwowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TytuI rozprawy : Nieinwazyjne obrazowanie komorkowe jako narz^dzie. przyspieszaj^ce post^p w dziedzinie terapii komorkowej cliorob uktadu nerwowego"

Transkrypt

1 Dr hab.med. Barbara Bobek-Billewicz prof.nadzw. Recenzja rozprawy doktorskiej Piotra Walczaka TytuI rozprawy : Nieinwazyjne obrazowanie komorkowe jako narz^dzie przyspieszaj^ce post^p w dziedzinie terapii komorkowej cliorob uktadu nerwowego (Non-invasive cell tracking as a tool for advancing cell-based therapy of neurological diseases). Promoter: prof.dr.hab. med. Wojeiech Maksymowicz Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska sktada si z trzech prac opubiikowanych, streszczeh w j^zyku polskim i angielskim, celow i wnioskow. Dwie z prac zostafy opublikowane w Magnetic Resonance in Medicine : "Instant MR labeling of stem cells using megnetoelectroporation" w 2005 r (cz^sc plerwsza pracy) i "Applicability and limitations of MR tracking of neural stem cells with rapid turnover: the case of the shiverer dysmyelinated mouse brain " w 2007 (cz^sc druga pracy). W obu tych pracach Doktorant jest pierwszym autorem. W trzeciej pracy" Using MR! cell tracking to evaluate targeting of glial precursor cells to inflammatory tissue using the VLA-4 docking receptor" przyj^tej do druku w Radiology w grudniu 2011 Doktorant jest senior autorem (cz^sc trzecia pracy). Do dokumentacji dol^czono oswiadczenie Doktoranta o jego znacz^cym wwadzie w poszczegolne publikacje b^d^ce podstaw^ wnioskowania o wszcz^cie przewodu doktorskiego. Wybor tematu uwazam za wtasciwy tak z punktu widzenia rozwoju diagnostyki MR jak i rozwoju metod leczenia chorob uktadu nerwowego. Niew^tpliwie obrazowanie komorek byloby czy raczej b^dzie milowym krokiem w rozwoju badati metodq rezonansu magnetycznego bye moze prowadz^c w przysztosci do zastqpienia t^ metod^ badania PET. Doniesienia o czulosci - co prawda bardzo wysoko polo wych - systemow MR w uwidocznianiu znakowanych tienkami zelaza (SPIO ) komorek musz^ budzic zachwyt i zdumienie. Natomiast wykorzystanie komorek macierzystych w leczeniu chorob uktadu nerwowego czy innych narz^dow jest nadal w fazie wczesnych prob i badan klinicznych, ktorych wyniki s^ co prawda zach^caj^ce, ale klinicznie nie w petni satysfakcjonuj^ce a leczenie obciqzone objawami niepoz^danymi. Jest oczywistym, ze dia zastosowania komorek macierzystych w leczeniu chorob OUN u ludzi konieczne jest nieinwazyjne monitorowanie tkankowej biodystrybucji tych komorek. Tak wi^c poszukiwanie nowych jak i weryfikacja istniej^cych metod obrazowania komorkowego MR i wykorzystania komorek 1

2 macierzystych do leczenia chorob uktadu nena^owego jest zadaniem waznym i z naukowego punktu widzenia porywajqcym wyzwaniem. Gtownym celem Doktoranta bylo dopracowanie i udoskonalenie technik utatwiaj^cych nieinwazyjne obrazowanie przeszczepionych do osrodkowego uktadu nerwowego komorek macierzystych. Celami szczegotowymi byto: 1. Opracowanie metody magnetycznego znakowania komorek macierzystych nie wymagaj^cej zaktadania hodowli komorkowych 2. Ocena przydatnosci MRI dia dtugotrwatego sledzenia komorek macierzystych znakowanych nanocz^steczkami tienku zelaza 3. Opracowanie metody skutecznego, monitorowanego obrazem dostarczenia komorek macierzystych do uszkodzonego/ zniszczonego obszaru mozgu Cele szczegotowe sq syntetycznie przedstawionymi celami kolejnych prac stanowi^cych rozprawy doktorsk^. W pierwszej pracy Doktorant przedstawil szczegolowo metodyk^ znakowania tienkiem zelaza hodowanych in vitro roznych linii komorkowych zarowno pochodzenia zwierz^cego (mysz, szczur) jak i ludzkich. Osi^gni^cie przez Doktoranta znakomitych wynikow zywotnosci, zdolnosci proliferacyjnych znakowanych komorek oraz wysokiej wydajnosci znakowania jest rezultatem oryginalnego opracowania parametrow procesu magnetoelektroporacji. Autor nie poprzestat wyl^cznie na opracowaniu techniki znakowania tienkiem zelaza (Feridex) komorek macierzystych zwierz^cych in vitro lecz zbadat takze jak znakowane komorki macierzyste szpiku ludzkiego roznicujq si^ w wybrane linie komorkowe takie jak komorki tkanki tluszczowej, kostnej czy w neurony. Zastosowane immune- i histo-chemiczne metody identyfikacji post mortem wszczepionych do striatum znakowanych komorek pozwolity zarowno na identyfikacji tych komorek zawieraj^cych Feridex jak i tych, ktore pozbyty si^ go w tkance, lecz byty pochodzenia zewn^trznego Niew^tpliwym osi^gni^ciem autora jest takze interesuj^ca propozycja wyjasnienia mechanizmu internalizacji tienku zelaza przez komork^ mimo zastosowania napiecia 2-3 razy nizszego ( 130mV) niz stosowane w klasycznym transfekowaniu DNA. Wg autora szybkosc (od 5-15 min) i prostota zabiegu znakowania komorek opracowan^ technik^ magnetoelektroporacji oraz brak wpfywu tej metody na zdolnosci proliferacji i roznicowania si^ komorek macierzystych (takze ludzkich) stwarzaj^ potencjaln^ mozliwosc wykorzystania tej techniki w celach klinicznych ^ zwlaszcza, ze stosowany do znakowania komorek Feridex byl srodkiem kontrastowym zaaprobowanym przez FDA do celow klinicznych. Niestety Feridex zostat wycofany z produkcji w 2008 roku i w chwili obecnej nie ma na rynku zadnego kontrastu SPIO (zreszt^ USPIO takze) stosowanego klinicznie. Tak wi^c wniosek drugi z pierwszej pracy w czasie gdy ona powstawate byt uzasadniony, natomiast

3 nie powinien lub nawet nie moze bye powtorzony jako wniosek rozprawy doktorskiej ztozonej w 2012 roku. W materiale i metodzie pierwszej z prae nie znalaztem informaeji na ilu zwierz^taeli wykonano eksperyment In vivo, jak wynika z dyskusji byfy to 4 myszy. Niezaleznie od interesuj^eyeh wynikow mam wqtpliwosei ezy na podstawie tak matej liezby mozna wyei^gac wi^zqee wnioski. Badanie MR jest od kilku lat wykorzystywane w modelaeh doswiadezalnyeh do sledzenia przeszezepionyeh komorek maeierzystyeh znakowanyeh magnetyeznie m.in. w chorobaeh dysmielinizaeyjnych i demielinizaeyjnyeh. W publikaeji b^d^eej drug^ ez^seiq rozprawy doktorskiej Doktorant wykorzystal znakowane tienkiem zelaza komorki do leezenia postaei ostrej i przewlektej ehoroby dysmielinizacyjnej na modelu mysim. Sehorzenie to i jego etiologia s^ dobrze znane, jednak brak jak dotychezas skuteeznyeh metod jego leezenia. DIatego proba wykorzystania do tego eelu linii CI 7.2 mysieh komorek maeierzystyeh, transfekowanych genem LaeZ w eelu sledzenia ich losu w preparataeh histologieznyeh oraz znakowanyeh Feridexem w eelu sledzenia ich losu z wykorzystaniem MR, jest jak najbardziej uzasadniona i stanowi wazne z naukowego i klinicznego punktu widzenia zadanie badawcze. Metodyka pracy jak i dobor modelu schorzenia s^ dogt^bnie przemyslane. Obrazy MRI korelowaty z obrazami histopatologicznymi do 6. dnia doswiadczenia. Nast^pnie w badaniu MR sygnal wykorzystanego do znakowania komorek kontrastu gwattownie zanikai, natomiast kontrast ten byt nadal widoczny w preparataeh histologieznyeh. W obrazach histologieznyeh zelazo byto widoczne w komorkach potomnych przeszezepionyeh komorek macierzystych co wg Doktoranta doprowadzito do tak znacznego rozciehezenia kontrastu iz sygnal MR zanikal. Po dwoch tygodniach po przeszczepieniu komorek macierzystych w preparataeh histologieznyeh Feridex byt widoczny w miejscu podania takze poza komorkami. Te pozakomorkowo potozone ez^stki Feridexu mogly pochodzic z martwych komorek macierzystych lub mogty bye aktywnie wydalone przez zywe komorki. W tej pracy (opublikowanej w 2007r) zastosowano znakowanie komorek metody 24 godzinnej inkubaeji z Feridexem, a nie opracowan^ i uznan^ za znakomit^ w pierwszej pracy (opublikowanej w 2005r) magnetoelektroporacji. Nasuwa to pytanie diaczego? Czy diatego, ze metoda magnetoelektro / sonoporaeji cechuje si^ jednak wysok^ smiertelnosci^ komorek oraz koniecznosci^ kazdorazowego jej optymalizowania w zaieznosci od zastosowanych komorek. Nie jest wi^c taka obiecuj^ca jak wynikato z pierwszej pracy?. Na wysok^ smiertelnosc komorek macierzystych znakowanych technik^ elektropracji zwracal zreszt^ juz wezesniej uwag^ m.in. przez zespot kierowany przez Darlup-Link. Moim zdaniem najwi^kszym osi^gni^ciem Doktoranta w tej publikaeji jest wykazanie, iz technika znakowania komorek maeierzystyeh tienkiem zelaza w celu sledzenia ich losu w organizmie gospodarza za pomoc^ badania MR ma istotne ograniezenia i nie moze bye wykorzystana w eksperymentach dtugotrwatych lub z

4 uzyciem komorek dziel^cych si^ szybko i/lub asymetrycznie oraz komorek o aktywnym metabolizmie co jest charakterystyczne dia linii uniesmiertelnionych komorek macierzystych. Jak wynika z przedstawionych rezultatow nie udalo si^ osi^gn^c zamierzonego celu tzn. poprawic stanu klinicznego uzytych do eksperymentu myszy z chorobq dysmielinizacyjn^. W trzeciej pracy Doktorant zaj^l si istotnym zagadnieniem dostarczenia znakowanych komorek macierzystych do uszkodzonych cz^sci mozgowia. Najmniej traumatyczna technika jakq byto podanie dozylne zwi^zana byla z duz^ strata podanych komorek w sledzionie i w^trobie diatego Doktorant zastosowat podanie do t^tnicy szyjnej wspolnej po uprzednim wyt^czeniu z kr^zenia t. szyjnej zewn^trznej, t^tnic potylicznych i t. skrzydtowo-podniebiennej. Aby zwi^kszyc skutecznosc leczenia Doktorant zaproponowat genetyczn^ modyfikacj^ uniesmiertelnionych komorek macierzystych wyposazaj^c je w nadekspresj^ receptora adhezyjnego VLA-4 co zaowocowato istotnym wzrostem liezby komorek osi^gaj^cych zamierzony cel. Podobnie jak w poprzednich pracach Doktorant sledzit drog^ przemieszczania si^ znakowanych tienkiem zelaza komorek za pomocq rezonansu magnetycznego, ale tyiko w czasie do 30 minut po iniekcji. Tak wi^c obserwowany byl tyiko proces zasiedlania. Polemizowatabym z Doktorantem odnosnie zasadniczego celu trzeciej pracy podanego przez Doktoranta, ktory na stronie 7. rozprawy doktorskiej stwierdzil, ze ostatnia, trzecia cz^sc rozprawy skupia si^ na praktycznym zastosowaniu technologii obrazowania komorkowego i celem tej pracy byto opracowanie metody dot^tniczego podawania komorek macierzystych". Zgadzam si^ z celem jednak nie widz^ owego skupienia si^ na obrazowaniu. Z pracy nie wynika, iz Doktorant stosowat rozne parametry akwizycji w badaniu MR w celu poszukiwania optymalnych. ' - W cz^sci kohcowej rozprawy doktorskiej Doktorant przedstawil wnioski kohcowe (Final Conclusions), ktore s^ prawie dostownym powtorzeniem wnioskow z poszczegolnych prac. Jednak pierwsz^ prac^ opublikowano w 2005, a drug^ w 2007 roku i od tego czasu wiedza w rozpatrywanym przedmiocie ulegia zmianie. Tak wi^c wnioski kohcowe (Final coclusions) rozprawy doktorskiej moim zdaniem powinny bye dostosowane do stanu wiedzy z roku 2011 i bye wnioskami z rozprawy doktorskiej skladajqcej si^ z trzech publikaeji, a nie przepisaniem wnioskow z publikaeji sprzed kilku lat. Bytoby bardzo interesuj^eym i pozytecznym gdyby Doktorant w czasie publicznej obrony przedstawil wnioski z rozprawy doktorskiej. Wniosek 1.2 (z pierwszej pracy),ze znakowanie komorek moze bye wykonane zaaprobowanym przez FDA Feridexem pozwala uznac metody za potencjalnie kliniczn^ byl niew^tpliwie uprawomoeniony w roku 2005 ale dzisiaj, kiedy na rynku nie ma praktyeznie zadnych kontrastow SPIO (USPIO zresztq tez) jest raczej zyezeniem niz wnloskiem.. 4

5 Takze wniosek 1.3 aczkolwiek zawiera prawdziwe stwierdzenie nie wynika bezposrednio z przeprowadzonych przez Doktoranta i przedstawionycli w pracy badan i wynikow. to tyiko sugestie odnosnie ewentualnego zastosowania innych zwi^zkow kontrastowych np. o wi^kszych cz^steczkach, a nie wniosek oparty o uzyskane przez doktoranta rezultaty. Do wnioskow wkradt si^ bl^d numerowania, trzecia grupa wnioskow zamiast pierwszej cyfry 3 ma 1 jak wnioski grupy pierwszej. Natomiast uzyskane w trzeciej pracy rezultaty staty si^ podstaw^ sformutowanania trzech poprawnych wnioskow, ktore oczywiscie (praca opublikowana w 2012 ) s^ aktualne i stusznie znalazly si^ we wnioskach rozprawy doktorskiej. Reasumuj^c przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska sktada si^ z trzech interesuj^cych, wartosciowych prac opubiikowanych w renomowanych czasopismach. Wartosc kazdej z tych prac oceniam bardzo wysoko. Natomiast -jak juz napisatam wezesniej - prace te nie stworzyty spojnej catosci jak^ powinna si^ cechowac rozprawa doktorska. Uwazam, ze w pracy brakuje szerszego omowienia przedstawianych zagadnieh z wnioskami aktualnymi teraz w roku 2011 czy 2012 a nie w Przedstawione uwagi nie zmieniaj^ mojej pozytywnej oceny przedstawionej mi do recenzji pracy. Uwazam, ze przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska lekarza Piotra Walczaka Nieinwazyjne obrazowanie komorkowe jako narz^dzie przyspieszaj^ce post^p w dziedzinie terapii komorkowej chorob uktadu nerwowego" spetnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim. DIatego wnosz^ do Wysokiej Rady Wydziatu Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmihsko-Mazurskiego w Olsztynie o dopuszczenie lekarza Piotra Walczaka do dalszych etapow przewodu doktorskiego. Gliwice, dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz profesor Centrum Onkologii-Instytutu

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Gdański Uniwersytet Medyczny 2015 Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES ZWI^ZEKBANKOW POLSKICH KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES lull I nil RPW/5839/2015 P Oata:2O15-01-29 Warszawa, 27 stycznia 2015 r. ZAL. 2 9-01- 2015 NR. Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy?

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? ISSN 1734 5251 Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? Jacek J. Rożniecki Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi STRESZCZENIE Badania diagnostyczne w bólach głowy,

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 27.12.2006 L 378/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1901/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27 Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. 2013 Spis Treści 1. SPÓŁKA I JEJ WŁADZE... 3 1.1. Informacje o Spółce... 3 1.2. Władze Spółki... 3 2. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 4 2.1. Przedmiot działania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org

Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org Często zadawane pytania na temat PCR Autor: Dr. Michael Mauro, Profesor n. med. na Oddziale Hematologii i Onkologii Medycznej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera CH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ww.rpo.gov.pl Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 197 209 ISSN 1896-1800 A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Wojciech Kulesza Wydzia Psychologii, Szko a Wy sza Psychologii

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY WZROSTU GOSPODARCZEGO POLSKI NA POCZĄTKU XXI WIEKU

DETERMINANTY WZROSTU GOSPODARCZEGO POLSKI NA POCZĄTKU XXI WIEKU UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE WYDZIAŁ EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH KATEDRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. DETERMINANTY WZROSTU GOSPODARCZEGO POLSKI NA

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki PODRĘCZNIK STANDARDU ŚWIADCZENIA NOWEJ USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM AUDYTU POTRZEB MARKETINGOWYCH [Podręcznik dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

Dwa lata ewaluacji wewnętrznej w opiniach środowisk edukacyjnych Doniesienie z badań

Dwa lata ewaluacji wewnętrznej w opiniach środowisk edukacyjnych Doniesienie z badań Dr Danuta Elsner Mgr Krzysztof Bednarek Dwa lata ewaluacji wewnętrznej w opiniach środowisk edukacyjnych Doniesienie z badań Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Uzasadnienie wyboru tematu badań 3. Założenia

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt Szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt Szczęśliwego Nowego Roku Pomódlmy się w Noc Betlejemską, W Noc Szczęśliwego Rozwiązania, By wszystko się nam rozplątało, Węzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy Porozkręcały jak supełki, Własne ambicje i

Bardziej szczegółowo

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor dr hab. Jakub Fichna dr Marcin Grabowski dr Bartłomiej Lis dr

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne do składu i łamania

Dane techniczne do składu i łamania Dane techniczne do składu i łamania Autor Tytuł próbka testowa Redaktor wydawnictwa Seria Format książki (strony): 17x24 cm kolumny: 13,5x20 cm + 1 cm pagina dwa łamy szerokość łamu 6,5 cm Tekst podstawowy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo