TytuI rozprawy : Nieinwazyjne obrazowanie komorkowe jako narz^dzie. przyspieszaj^ce post^p w dziedzinie terapii komorkowej cliorob uktadu nerwowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TytuI rozprawy : Nieinwazyjne obrazowanie komorkowe jako narz^dzie. przyspieszaj^ce post^p w dziedzinie terapii komorkowej cliorob uktadu nerwowego"

Transkrypt

1 Dr hab.med. Barbara Bobek-Billewicz prof.nadzw. Recenzja rozprawy doktorskiej Piotra Walczaka TytuI rozprawy : Nieinwazyjne obrazowanie komorkowe jako narz^dzie przyspieszaj^ce post^p w dziedzinie terapii komorkowej cliorob uktadu nerwowego (Non-invasive cell tracking as a tool for advancing cell-based therapy of neurological diseases). Promoter: prof.dr.hab. med. Wojeiech Maksymowicz Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska sktada si z trzech prac opubiikowanych, streszczeh w j^zyku polskim i angielskim, celow i wnioskow. Dwie z prac zostafy opublikowane w Magnetic Resonance in Medicine : "Instant MR labeling of stem cells using megnetoelectroporation" w 2005 r (cz^sc plerwsza pracy) i "Applicability and limitations of MR tracking of neural stem cells with rapid turnover: the case of the shiverer dysmyelinated mouse brain " w 2007 (cz^sc druga pracy). W obu tych pracach Doktorant jest pierwszym autorem. W trzeciej pracy" Using MR! cell tracking to evaluate targeting of glial precursor cells to inflammatory tissue using the VLA-4 docking receptor" przyj^tej do druku w Radiology w grudniu 2011 Doktorant jest senior autorem (cz^sc trzecia pracy). Do dokumentacji dol^czono oswiadczenie Doktoranta o jego znacz^cym wwadzie w poszczegolne publikacje b^d^ce podstaw^ wnioskowania o wszcz^cie przewodu doktorskiego. Wybor tematu uwazam za wtasciwy tak z punktu widzenia rozwoju diagnostyki MR jak i rozwoju metod leczenia chorob uktadu nerwowego. Niew^tpliwie obrazowanie komorek byloby czy raczej b^dzie milowym krokiem w rozwoju badati metodq rezonansu magnetycznego bye moze prowadz^c w przysztosci do zastqpienia t^ metod^ badania PET. Doniesienia o czulosci - co prawda bardzo wysoko polo wych - systemow MR w uwidocznianiu znakowanych tienkami zelaza (SPIO ) komorek musz^ budzic zachwyt i zdumienie. Natomiast wykorzystanie komorek macierzystych w leczeniu chorob uktadu nerwowego czy innych narz^dow jest nadal w fazie wczesnych prob i badan klinicznych, ktorych wyniki s^ co prawda zach^caj^ce, ale klinicznie nie w petni satysfakcjonuj^ce a leczenie obciqzone objawami niepoz^danymi. Jest oczywistym, ze dia zastosowania komorek macierzystych w leczeniu chorob OUN u ludzi konieczne jest nieinwazyjne monitorowanie tkankowej biodystrybucji tych komorek. Tak wi^c poszukiwanie nowych jak i weryfikacja istniej^cych metod obrazowania komorkowego MR i wykorzystania komorek 1

2 macierzystych do leczenia chorob uktadu nena^owego jest zadaniem waznym i z naukowego punktu widzenia porywajqcym wyzwaniem. Gtownym celem Doktoranta bylo dopracowanie i udoskonalenie technik utatwiaj^cych nieinwazyjne obrazowanie przeszczepionych do osrodkowego uktadu nerwowego komorek macierzystych. Celami szczegotowymi byto: 1. Opracowanie metody magnetycznego znakowania komorek macierzystych nie wymagaj^cej zaktadania hodowli komorkowych 2. Ocena przydatnosci MRI dia dtugotrwatego sledzenia komorek macierzystych znakowanych nanocz^steczkami tienku zelaza 3. Opracowanie metody skutecznego, monitorowanego obrazem dostarczenia komorek macierzystych do uszkodzonego/ zniszczonego obszaru mozgu Cele szczegotowe sq syntetycznie przedstawionymi celami kolejnych prac stanowi^cych rozprawy doktorsk^. W pierwszej pracy Doktorant przedstawil szczegolowo metodyk^ znakowania tienkiem zelaza hodowanych in vitro roznych linii komorkowych zarowno pochodzenia zwierz^cego (mysz, szczur) jak i ludzkich. Osi^gni^cie przez Doktoranta znakomitych wynikow zywotnosci, zdolnosci proliferacyjnych znakowanych komorek oraz wysokiej wydajnosci znakowania jest rezultatem oryginalnego opracowania parametrow procesu magnetoelektroporacji. Autor nie poprzestat wyl^cznie na opracowaniu techniki znakowania tienkiem zelaza (Feridex) komorek macierzystych zwierz^cych in vitro lecz zbadat takze jak znakowane komorki macierzyste szpiku ludzkiego roznicujq si^ w wybrane linie komorkowe takie jak komorki tkanki tluszczowej, kostnej czy w neurony. Zastosowane immune- i histo-chemiczne metody identyfikacji post mortem wszczepionych do striatum znakowanych komorek pozwolity zarowno na identyfikacji tych komorek zawieraj^cych Feridex jak i tych, ktore pozbyty si^ go w tkance, lecz byty pochodzenia zewn^trznego Niew^tpliwym osi^gni^ciem autora jest takze interesuj^ca propozycja wyjasnienia mechanizmu internalizacji tienku zelaza przez komork^ mimo zastosowania napiecia 2-3 razy nizszego ( 130mV) niz stosowane w klasycznym transfekowaniu DNA. Wg autora szybkosc (od 5-15 min) i prostota zabiegu znakowania komorek opracowan^ technik^ magnetoelektroporacji oraz brak wpfywu tej metody na zdolnosci proliferacji i roznicowania si^ komorek macierzystych (takze ludzkich) stwarzaj^ potencjaln^ mozliwosc wykorzystania tej techniki w celach klinicznych ^ zwlaszcza, ze stosowany do znakowania komorek Feridex byl srodkiem kontrastowym zaaprobowanym przez FDA do celow klinicznych. Niestety Feridex zostat wycofany z produkcji w 2008 roku i w chwili obecnej nie ma na rynku zadnego kontrastu SPIO (zreszt^ USPIO takze) stosowanego klinicznie. Tak wi^c wniosek drugi z pierwszej pracy w czasie gdy ona powstawate byt uzasadniony, natomiast

3 nie powinien lub nawet nie moze bye powtorzony jako wniosek rozprawy doktorskiej ztozonej w 2012 roku. W materiale i metodzie pierwszej z prae nie znalaztem informaeji na ilu zwierz^taeli wykonano eksperyment In vivo, jak wynika z dyskusji byfy to 4 myszy. Niezaleznie od interesuj^eyeh wynikow mam wqtpliwosei ezy na podstawie tak matej liezby mozna wyei^gac wi^zqee wnioski. Badanie MR jest od kilku lat wykorzystywane w modelaeh doswiadezalnyeh do sledzenia przeszezepionyeh komorek maeierzystyeh znakowanyeh magnetyeznie m.in. w chorobaeh dysmielinizaeyjnych i demielinizaeyjnyeh. W publikaeji b^d^eej drug^ ez^seiq rozprawy doktorskiej Doktorant wykorzystal znakowane tienkiem zelaza komorki do leezenia postaei ostrej i przewlektej ehoroby dysmielinizacyjnej na modelu mysim. Sehorzenie to i jego etiologia s^ dobrze znane, jednak brak jak dotychezas skuteeznyeh metod jego leezenia. DIatego proba wykorzystania do tego eelu linii CI 7.2 mysieh komorek maeierzystyeh, transfekowanych genem LaeZ w eelu sledzenia ich losu w preparataeh histologieznyeh oraz znakowanyeh Feridexem w eelu sledzenia ich losu z wykorzystaniem MR, jest jak najbardziej uzasadniona i stanowi wazne z naukowego i klinicznego punktu widzenia zadanie badawcze. Metodyka pracy jak i dobor modelu schorzenia s^ dogt^bnie przemyslane. Obrazy MRI korelowaty z obrazami histopatologicznymi do 6. dnia doswiadczenia. Nast^pnie w badaniu MR sygnal wykorzystanego do znakowania komorek kontrastu gwattownie zanikai, natomiast kontrast ten byt nadal widoczny w preparataeh histologieznyeh. W obrazach histologieznyeh zelazo byto widoczne w komorkach potomnych przeszezepionyeh komorek macierzystych co wg Doktoranta doprowadzito do tak znacznego rozciehezenia kontrastu iz sygnal MR zanikal. Po dwoch tygodniach po przeszczepieniu komorek macierzystych w preparataeh histologieznyeh Feridex byt widoczny w miejscu podania takze poza komorkami. Te pozakomorkowo potozone ez^stki Feridexu mogly pochodzic z martwych komorek macierzystych lub mogty bye aktywnie wydalone przez zywe komorki. W tej pracy (opublikowanej w 2007r) zastosowano znakowanie komorek metody 24 godzinnej inkubaeji z Feridexem, a nie opracowan^ i uznan^ za znakomit^ w pierwszej pracy (opublikowanej w 2005r) magnetoelektroporacji. Nasuwa to pytanie diaczego? Czy diatego, ze metoda magnetoelektro / sonoporaeji cechuje si^ jednak wysok^ smiertelnosci^ komorek oraz koniecznosci^ kazdorazowego jej optymalizowania w zaieznosci od zastosowanych komorek. Nie jest wi^c taka obiecuj^ca jak wynikato z pierwszej pracy?. Na wysok^ smiertelnosc komorek macierzystych znakowanych technik^ elektropracji zwracal zreszt^ juz wezesniej uwag^ m.in. przez zespot kierowany przez Darlup-Link. Moim zdaniem najwi^kszym osi^gni^ciem Doktoranta w tej publikaeji jest wykazanie, iz technika znakowania komorek maeierzystyeh tienkiem zelaza w celu sledzenia ich losu w organizmie gospodarza za pomoc^ badania MR ma istotne ograniezenia i nie moze bye wykorzystana w eksperymentach dtugotrwatych lub z

4 uzyciem komorek dziel^cych si^ szybko i/lub asymetrycznie oraz komorek o aktywnym metabolizmie co jest charakterystyczne dia linii uniesmiertelnionych komorek macierzystych. Jak wynika z przedstawionych rezultatow nie udalo si^ osi^gn^c zamierzonego celu tzn. poprawic stanu klinicznego uzytych do eksperymentu myszy z chorobq dysmielinizacyjn^. W trzeciej pracy Doktorant zaj^l si istotnym zagadnieniem dostarczenia znakowanych komorek macierzystych do uszkodzonych cz^sci mozgowia. Najmniej traumatyczna technika jakq byto podanie dozylne zwi^zana byla z duz^ strata podanych komorek w sledzionie i w^trobie diatego Doktorant zastosowat podanie do t^tnicy szyjnej wspolnej po uprzednim wyt^czeniu z kr^zenia t. szyjnej zewn^trznej, t^tnic potylicznych i t. skrzydtowo-podniebiennej. Aby zwi^kszyc skutecznosc leczenia Doktorant zaproponowat genetyczn^ modyfikacj^ uniesmiertelnionych komorek macierzystych wyposazaj^c je w nadekspresj^ receptora adhezyjnego VLA-4 co zaowocowato istotnym wzrostem liezby komorek osi^gaj^cych zamierzony cel. Podobnie jak w poprzednich pracach Doktorant sledzit drog^ przemieszczania si^ znakowanych tienkiem zelaza komorek za pomocq rezonansu magnetycznego, ale tyiko w czasie do 30 minut po iniekcji. Tak wi^c obserwowany byl tyiko proces zasiedlania. Polemizowatabym z Doktorantem odnosnie zasadniczego celu trzeciej pracy podanego przez Doktoranta, ktory na stronie 7. rozprawy doktorskiej stwierdzil, ze ostatnia, trzecia cz^sc rozprawy skupia si^ na praktycznym zastosowaniu technologii obrazowania komorkowego i celem tej pracy byto opracowanie metody dot^tniczego podawania komorek macierzystych". Zgadzam si^ z celem jednak nie widz^ owego skupienia si^ na obrazowaniu. Z pracy nie wynika, iz Doktorant stosowat rozne parametry akwizycji w badaniu MR w celu poszukiwania optymalnych. ' - W cz^sci kohcowej rozprawy doktorskiej Doktorant przedstawil wnioski kohcowe (Final Conclusions), ktore s^ prawie dostownym powtorzeniem wnioskow z poszczegolnych prac. Jednak pierwsz^ prac^ opublikowano w 2005, a drug^ w 2007 roku i od tego czasu wiedza w rozpatrywanym przedmiocie ulegia zmianie. Tak wi^c wnioski kohcowe (Final coclusions) rozprawy doktorskiej moim zdaniem powinny bye dostosowane do stanu wiedzy z roku 2011 i bye wnioskami z rozprawy doktorskiej skladajqcej si^ z trzech publikaeji, a nie przepisaniem wnioskow z publikaeji sprzed kilku lat. Bytoby bardzo interesuj^eym i pozytecznym gdyby Doktorant w czasie publicznej obrony przedstawil wnioski z rozprawy doktorskiej. Wniosek 1.2 (z pierwszej pracy),ze znakowanie komorek moze bye wykonane zaaprobowanym przez FDA Feridexem pozwala uznac metody za potencjalnie kliniczn^ byl niew^tpliwie uprawomoeniony w roku 2005 ale dzisiaj, kiedy na rynku nie ma praktyeznie zadnych kontrastow SPIO (USPIO zresztq tez) jest raczej zyezeniem niz wnloskiem.. 4

5 Takze wniosek 1.3 aczkolwiek zawiera prawdziwe stwierdzenie nie wynika bezposrednio z przeprowadzonych przez Doktoranta i przedstawionycli w pracy badan i wynikow. to tyiko sugestie odnosnie ewentualnego zastosowania innych zwi^zkow kontrastowych np. o wi^kszych cz^steczkach, a nie wniosek oparty o uzyskane przez doktoranta rezultaty. Do wnioskow wkradt si^ bl^d numerowania, trzecia grupa wnioskow zamiast pierwszej cyfry 3 ma 1 jak wnioski grupy pierwszej. Natomiast uzyskane w trzeciej pracy rezultaty staty si^ podstaw^ sformutowanania trzech poprawnych wnioskow, ktore oczywiscie (praca opublikowana w 2012 ) s^ aktualne i stusznie znalazly si^ we wnioskach rozprawy doktorskiej. Reasumuj^c przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska sktada si^ z trzech interesuj^cych, wartosciowych prac opubiikowanych w renomowanych czasopismach. Wartosc kazdej z tych prac oceniam bardzo wysoko. Natomiast -jak juz napisatam wezesniej - prace te nie stworzyty spojnej catosci jak^ powinna si^ cechowac rozprawa doktorska. Uwazam, ze w pracy brakuje szerszego omowienia przedstawianych zagadnieh z wnioskami aktualnymi teraz w roku 2011 czy 2012 a nie w Przedstawione uwagi nie zmieniaj^ mojej pozytywnej oceny przedstawionej mi do recenzji pracy. Uwazam, ze przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska lekarza Piotra Walczaka Nieinwazyjne obrazowanie komorkowe jako narz^dzie przyspieszaj^ce post^p w dziedzinie terapii komorkowej chorob uktadu nerwowego" spetnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim. DIatego wnosz^ do Wysokiej Rady Wydziatu Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmihsko-Mazurskiego w Olsztynie o dopuszczenie lekarza Piotra Walczaka do dalszych etapow przewodu doktorskiego. Gliwice, dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz profesor Centrum Onkologii-Instytutu

Zabrze r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy

Zabrze r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy Zabrze 03.09.2016r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy p.t. Przydatność wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce powikłań płucnych u dzieci poddanych

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej Rani mgr Anny Krajewskiej- P^dzlk pod tytutem:

Recenzja rozprawy doktorskiej Rani mgr Anny Krajewskiej- P^dzlk pod tytutem: Dr hab. n. med. Dorota Pawlik Uniwersytet Jagiellohski Collegium Medicum Krakow Recenzja rozprawy doktorskiej Rani mgr Anny Krajewskiej- P^dzlk pod tytutem: "Ocena wpfywu urodzeniowej masy data, czasu

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. Warszawa, 6 lipca 2016 Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ocena rozprawy na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ LEKARZA MEDYCYNY PIOTRA WALCZAKA PT. NIEINWAZYJNE OBRAZOWANIE KOMORKOWE JAKO NARZF^DZIE PRZYSPIESZAJ/^CE POST^P

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ LEKARZA MEDYCYNY PIOTRA WALCZAKA PT. NIEINWAZYJNE OBRAZOWANIE KOMORKOWE JAKO NARZF^DZIE PRZYSPIESZAJ/^CE POST^P Polska Akademia Nauk Instytut Medyc5Tiy Doswiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego Zaklad Neurobiologii Naprawczej ul. Pawinskiego 5, 02-106 Warszawa tel./fax (48 22) 668 54 23, tel. (48

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lodzka Instytut Chemii Ogolnej i Ekologicznej

Politechnika Lodzka Instytut Chemii Ogolnej i Ekologicznej Politechnika Lodzka Instytut Chemii Ogolnej i Ekologicznej dr hab. inz. I^algorzata Iwona Szynkowska, prof. PL RECENZJA rozprawy doktorskiej nngr inz. Pauliny Wotowiec zatytutowanej Ocena narazenia na

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy doktorskiej Pani mgr Miroslawy Mocydlarz-Adamcewicz:

Ocena rozprawy doktorskiej Pani mgr Miroslawy Mocydlarz-Adamcewicz: Ocena rozprawy doktorskiej Pani mgr Miroslawy Mocydlarz-Adamcewicz: Ochrona elektronicznych danych pacjenta w szpitalu onkologicznym po vvejsciu Polski do Unii Europejskiej Przedstawiona do oceny rozprawa

Bardziej szczegółowo

typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe

typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe Guz neuroendokrynny żołądka typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe Mariusz I.Furmanek CSK MSWiA i CMKP Warszawa Ocena wyjściowa, metody strukturalne WHO 2 (rak wysoko zróżnicowany); Endoskopia i/lub EUS;

Bardziej szczegółowo

Skuteczność peloidoterapii, kinezyterapii i pola magnetycznego niskiej częstotliwości w leczeniu objawów dyskopatii lędźwiowej

Skuteczność peloidoterapii, kinezyterapii i pola magnetycznego niskiej częstotliwości w leczeniu objawów dyskopatii lędźwiowej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" ul. Waszyngtona

Bardziej szczegółowo

Wpływ blizny pooperacyjnej na nawrót dolegliwości bólowych po dyscektomii

Wpływ blizny pooperacyjnej na nawrót dolegliwości bólowych po dyscektomii Dr hab. Med. Maciej Śniegocki Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Recenzja rozprawy doktorskiej Lekarza medycyny Krzysztofa Hnatyszyn Wpływ

Bardziej szczegółowo

Informacja. Bo liczy się każda minuta. Twój przedstawiciel Boehringer Ingelheim udzieli informacji gdzie wysłać niniejszy formularz

Informacja. Bo liczy się każda minuta. Twój przedstawiciel Boehringer Ingelheim udzieli informacji gdzie wysłać niniejszy formularz PROCEDURA ALARMOWA "RYZYKO UDARU MÓZGU FORMULARZ GROMADZENIA DANYCH Dla WSZYSTKICH rozpoczętych postępowań dotyczących podejrzenia udaru mózgu Informacja Nazwa szpitala Nazwisko, imię i stanowisko członka

Bardziej szczegółowo

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla: ,, Page 1 of 5 MieiskiOsrodek Pomocy Spoteczne) ^ ul Warszawska 40, 87-500 RYPIN tel 0-54 280-96-50, 280-96-00 Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Bardziej szczegółowo

MIEDZYWOJEWODZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIAZKOW ZAWODOWYCH SLUZB MUNDUROWYCH

MIEDZYWOJEWODZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIAZKOW ZAWODOWYCH SLUZB MUNDUROWYCH MIEDZYWOJEWODZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIAZKOW ZAWODOWYCH SLUZB MUNDUROWYCH ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan, tel. 061 84 131 75, kom. 609 279 279, fax. 061 84 131 69 e-mail: andrzeiszaryl'oiwp.pl

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 Grupa Voxel

Październik 2013 Grupa Voxel Październik 2013 Grupa Voxel GRUPA VOXEL Usługi medyczne Produkcja Usługi komplementarne ie mózgowia - traktografia DTI RTG TK (CT) od 1 do 60 obrazów/badanie do1500 obrazów/badanie TELE PACS Stacje diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

Poznari, dn.22.07.2014 r.

Poznari, dn.22.07.2014 r. Prof, dr hab. Wlodzimierz Dolata InstytutTechnologii Miesa Wydziat Nauk o Zywnosci i Zywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 31 60-624 Poznari Poznari, dn.22.07.2014 r. RECENZJA

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY ICD-10 G24.3 - kręcz karku G24.5 - kurcz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawski Uniwersytet Medyczny SP CSK ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa Tel. 599 25 83; fax: 599 25 82 Kierownik: dr hab. n. med. Leszek Czupryniak Warszawa, 24.08.2016r.

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki TYPY KONKURSÓW Konkursy na finansowanie projektów badawczych Konkursy na finansowanie projektów badawczych dla osób nieposiadających stopnia doktora

Bardziej szczegółowo

rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Przybyły

rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Przybyły Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński Wrocław, 16 stycznia 2015 r. Zakład Inżynierii Biomedycznej Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn Wydział Mechaniczny Uniwersytet Zielonogórski ul. prof. Z. Szafrana

Bardziej szczegółowo

Jan Mostowski. IF PAN, 4 lipca 2012 r.

Jan Mostowski. IF PAN, 4 lipca 2012 r. Jan Mostowski IF PAN, 4 lipca 2012 r. Przewody doktorskie otwarte przed 1 października 2011 reguluje Ustawa z 2003 r. (stara Ustawa) Przewody doktorskie otwarte po 1 października 2011 reguluje Ustawa z

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Skaner PET-CT GE Discovery IQ uruchomiony we Wrocławiu w 2015 roku.

WSTĘP. Skaner PET-CT GE Discovery IQ uruchomiony we Wrocławiu w 2015 roku. WSTĘP Technika PET, obok MRI, jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod obrazowych w medycynie. Przełomowymi wydarzeniami w rozwoju PET było wprowadzenie wielorzędowych gamma kamer,

Bardziej szczegółowo

Ocena skutecznosci testu temperamentu w okreslaniu adopcyjnej. przydatnosci psow utrzymywanych w warunkach schroniska dla

Ocena skutecznosci testu temperamentu w okreslaniu adopcyjnej. przydatnosci psow utrzymywanych w warunkach schroniska dla 1 Dr hab. Tadeusz Kaleta Katedra Genetyki i Ogolnej Hodowli Zwierzat Wydzial Nauk o Zwierz^tach SGGW Ocena pracy doktorskiej mgr Tomasza Mazurkiewicza pt. Ocena skutecznosci testu temperamentu w okreslaniu

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pradeep Kumar pt. The Determinants of Foreign

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pradeep Kumar pt. The Determinants of Foreign Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, prof. zw. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki

Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki [1] WYŚCIG DO TYTUŁU ODKRYWCY. JĄDRO ATOMU W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM. Porównanie do pola grawitacyjnego. CZYM JEST ZJAWISKO

Bardziej szczegółowo

dorobku tworczego przygotowana w zwi^zku z przewodem habilitacyjnym dr Andrzeja Sobasia z Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach, wszczetym

dorobku tworczego przygotowana w zwi^zku z przewodem habilitacyjnym dr Andrzeja Sobasia z Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach, wszczetym Dr hab. Marek Liskiewicz, prof. ASP Ul. Obozowa 55 a, 30-383 Krakow Krakow, dnia 15,11,2014 Akademia Sztuk Pieknych w Krakowie Wydziat Form Przemystowych, ul. Smolensk 9, 31-108 Krakow tel. 12 422 34 44

Bardziej szczegółowo

Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego

Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego MR Polska Badanie MR piersi, czyli mammografia metodą rezonansu magnetycznego Jest to jedna z podstawowych metod obrazowych stosowanych w diagnostyce gruczołu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" ul. Waszyngtona

Bardziej szczegółowo

Ocena. wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Małgorzaty Polz-Docewicz

Ocena. wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Małgorzaty Polz-Docewicz UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KATEDRA I ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz ul. Wieniawskiego 3 tel. 61 8546 138 61-712 Poznań fax

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

elektrycznym pola magnetycznego w procesie rehabilitacji utraconych w wyniku udaru m6zgu funkcji - w wybranym wypadku - sprawnosci konczyny g6rnej.

elektrycznym pola magnetycznego w procesie rehabilitacji utraconych w wyniku udaru m6zgu funkcji - w wybranym wypadku - sprawnosci konczyny g6rnej. 2 o PIN I A wydana dysertacji lek. med. ~TY BILIK Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w po14czeniu z konwencjonaln4 fizjoterapi4 w rehabilitacji cho~ch z poudarowym niedowladem koriczyny gornej, przedstawionej

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

głównie do cytowania Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Test podwójny jest omówiony pobieżnie i Autor poświęca mu znacznie mniej

głównie do cytowania Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Test podwójny jest omówiony pobieżnie i Autor poświęca mu znacznie mniej Warszawa 22.12.2016 Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Jacka Więcka pt. Analiza wad rozwojowych u płodów i noworodków w oparciu o program badań prenatalnych w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie = Tworzenie wyspecjalizowanych komórek

Różnicowanie = Tworzenie wyspecjalizowanych komórek Różnicowanie = Tworzenie wyspecjalizowanych komórek Czym są komórki macierzyste? Na zdjęciu widzimy Grudkę metalu i dużo różnych rodzajów śrub. Zastanów się Grudki metalu mogą zostać zmienione w wiele

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne. Diagnostyka izotopowa

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne. Diagnostyka izotopowa Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu PUM 14/2012 Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

ColoProfi laxis 2015

ColoProfi laxis 2015 bezpłatne badania kolonoskopowe w pełnym znieczuleniu dla Pacjentów CM Skopia prowadzących diagnostykę/terapię w zakresie gastroenterologii i proktologii ColoCure 2016 Centrum Medyczne Skopia od początku

Bardziej szczegółowo

Ocena pracy doktorskiej mgr. inż. Adama Ząbka zatytułowanej:

Ocena pracy doktorskiej mgr. inż. Adama Ząbka zatytułowanej: Profesor Jacek Otlewski Wrocław, 3 sierpnia 2015 r. Ocena pracy doktorskiej mgr. inż. Adama Ząbka zatytułowanej: Charakterystyka metaboliczna wybranych grzybów chorobotwórczych za pomocą narzędzi metabolomicznych

Bardziej szczegółowo

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE Organizm człowieka jest zbudowany z narządów i tkanek. Czasem mogą być uszkodzone od urodzenia (np. w skutek wad genetycznych), częściej w ciągu życia może dojść do poważnego

Bardziej szczegółowo

Śródbłonek w chorobach cywilizacyjnych

Śródbłonek w chorobach cywilizacyjnych Śródbłonek w chorobach cywilizacyjnych I Interdyscyplinarne seminarium JCET Dwór w Tomaszowicach 7-9 października, 2010 Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics 7 października 16.00-19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Beaty Bielec pt. "Parametry

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Beaty Bielec pt. Parametry Dr hab. n. med. Janusz Kraczkowski Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 20-081 Lublin Podpis (J A~... u':t.~~~ l0~...... Ul. Staszica 16 Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy doktorskiej lekarz Sławomira Milczarka. pt.: Polimorfizmy AIF-1 a częstość występowania ostrego odrzucania, opóźnienia

Ocena rozprawy doktorskiej lekarz Sławomira Milczarka. pt.: Polimorfizmy AIF-1 a częstość występowania ostrego odrzucania, opóźnienia Ocena rozprawy doktorskiej lekarz Sławomira Milczarka pt.: Polimorfizmy AIF-1 a częstość występowania ostrego odrzucania, opóźnienia podjęcia funkcji graftu i przewlekłej dysfunkcji graftu u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid http://www.maggiedeblock.be/2005/11/18/resolutie-inzake-de-klinischebiologie/ Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Obecna Minister Zdrowia Maggy de Block wraz z Yolande Avontroodt, i Hilde Dierickx

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Programu Studiów Doktoranckich WIM na rok akademicki 2011/2012

Załącznik nr 1 do Programu Studiów Doktoranckich WIM na rok akademicki 2011/2012 Załącznik nr 1 do Programu Studiów Doktoranckich na rok akademicki 2011/ Plan dla uczestników I roku Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2011/ Semestr I a 1. X.2011 Aula Główna Inauguracja roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: 1. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 marca 2014 r. KL/140/44/256/JKr/MP/2014. Pani Magdalena Mtochowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Warszawa, 6 marca 2014 r. KL/140/44/256/JKr/MP/2014. Pani Magdalena Mtochowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Konfederacja Lewlatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Warszawa, 6 marca 2014 r. tel.(+48) 22 55 99 900 fax (+48) 22 55 99 910 lewlatan@konfederacjalewiatan.pl www.konfederacjalewiatan.pl KL/140/44/256/JKr/MP/2014

Bardziej szczegółowo

Wiadomości naukowe o chorobie Huntingtona. Prostym językiem. Napisane przez naukowców. Dla globalnej społeczności HD.

Wiadomości naukowe o chorobie Huntingtona. Prostym językiem. Napisane przez naukowców. Dla globalnej społeczności HD. Wiadomości naukowe o chorobie Huntingtona. Prostym językiem. Napisane przez naukowców. Dla globalnej społeczności HD. Słownik agregaty grudki białka tworzące się wewnątrz komórek, występują w chorobie

Bardziej szczegółowo

GRUPA VOXEL. FDG SteriPET. Systemy RIS/PACS/HIS. Diagnostyka obrazowa 14 pracowni TK 15 pracowni MR TELE PACS WEB RIS HIS. Systemy zewnętrzne

GRUPA VOXEL. FDG SteriPET. Systemy RIS/PACS/HIS. Diagnostyka obrazowa 14 pracowni TK 15 pracowni MR TELE PACS WEB RIS HIS. Systemy zewnętrzne Czerwiec 2013 GRUPA VOXEL Usługi medyczne e mózgowia - traktografia DTI Produkcja Usługi komplementarne RTG TK (CT) od 1 do 60 obrazów/badanie do1500 obrazów/badanie TELE PACS Stacje diagnostyczne WEB

Bardziej szczegółowo

Bioetyka teologiczna cz. 10

Bioetyka teologiczna cz. 10 Bioetyka teologiczna cz. 10 Transplantacje Wykład dla studentów II roku Instytutu Nauk o Rodzinie KUL Transplantacja zastąpienie chorego (zniszczonego lub wadliwie działającego) organu przez Organ lub

Bardziej szczegółowo

Choroba Huntingtona jako choroba mózgu

Choroba Huntingtona jako choroba mózgu Wiadomości naukowe o chorobie Huntingtona. Prostym językiem. Napisane przez naukowców. Dla globalnej społeczności HD. Przeszczep szpiku kostnego w chorobie Huntingtona Przeszczep szpiku chroni myszy HD

Bardziej szczegółowo

Lublin 30 lipca 2017r.

Lublin 30 lipca 2017r. 1 Lublin 30 lipca 2017r. Dr hab. Adam Nogalski prof. nadzw. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Ocena rozprawy doktorskiej z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej HSWISS Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej Krakow, 2014.07.02 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT DG ELPRO Z.

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 1. Warunki do otwarcia przewodu doktorskiego Przy otwarciu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia VL stycznia 2016 P R E Z E S GP-1773/2015. Pan Jaroslaw Gowin Wicepremier RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

Warszawa, dnia VL stycznia 2016 P R E Z E S GP-1773/2015. Pan Jaroslaw Gowin Wicepremier RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego V POI.SKA AKADF.MIA NAUK Warszawa, dnia VL stycznia 2016 P R E Z E S GP-1773/2015 Pan Jaroslaw Gowin Wicepremier RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego 2016-01-25 RPW/4360/2016 P odpowiadaj^c na pismo

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. metody badania mózgu I. dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii

Wykład 3. metody badania mózgu I. dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii Wykład 3 metody badania mózgu I dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii ośrodkowy układ nerwowy (OUN) mózgowie rdzeń kręgowy obwodowy układ nerwowy somatyczny układ nerwowy: przewodzi informacje z i do

Bardziej szczegółowo

Kraków Prof. dr hab. Maria Słomczyńska Zakład Endokrynologii Katedra Fizjologii Zwierząt Instytut Zoologii Uniwersytet Jagielloński OCENA

Kraków Prof. dr hab. Maria Słomczyńska Zakład Endokrynologii Katedra Fizjologii Zwierząt Instytut Zoologii Uniwersytet Jagielloński OCENA Kraków 10.05.2016 Prof. dr hab. Maria Słomczyńska Zakład Endokrynologii Katedra Fizjologii Zwierząt Instytut Zoologii Uniwersytet Jagielloński OCENA rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kaczyńskiego Rola receptora

Bardziej szczegółowo

I. STRESZCZENIE Cele pracy:

I. STRESZCZENIE Cele pracy: I. STRESZCZENIE Przewlekłe zapalenie trzustki (PZT) jest przewlekłym procesem zapalnym, powodującym postępujące i nieodwracalne włóknienie trzustki. Choroba przebiega z okresami remisji i zaostrzeń, prowadząc

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 października 2016 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 618 Poz. 51 Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem 1.1. Kryteria

Bardziej szczegółowo

BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU

BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU 442 Część II. Neurologia kliniczna BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU Badania neuroobrazowe Badanie tomografii komputerowej głowy Zasadniczym rozróżnieniem wydaje

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE IMMUNOLOGII. Mikrochimeryzm badania w hodowlach leukocytów in vitro

KOŁO NAUKOWE IMMUNOLOGII. Mikrochimeryzm badania w hodowlach leukocytów in vitro KOŁO NAUKOWE IMMUNOLOGII Mikrochimeryzm badania w hodowlach leukocytów in vitro Koło Naukowe Immunolgii kolo_immunologii@biol.uw.edu.pl kolo_immunologii.kn@uw.edu.pl CEL I PRZEDMIOT PROJEKTU Celem doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr2/1/ 2015. Komitetu Monitoruj^cego Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. z dnia 11 maja 2015 r.

Uchwala Nr2/1/ 2015. Komitetu Monitoruj^cego Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. z dnia 11 maja 2015 r. Uchwala Nr2/1/ 2015 Komitetu Monitoruj^cego Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteri6w wyboru projektow w ramach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY w BIAŁYMSTOKU

UNIWERSYTET MEDYCZNY w BIAŁYMSTOKU UNIWERSYTET MEDYCZNY w BIAŁYMSTOKU ZAKŁAD PATOMORFOLOGII LEKARSKIEJ KIEROWNIK: PROF. DR HAB. LECH CHYCZEWSKI 15-269 Białystok ul. Waszyngtona 13, tel.: (0..85) 748 5945, fax: (0..85) 748 5990, e-mail:

Bardziej szczegółowo

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE POSZUKIWANIA NOWYCH LEKÓW I METOD TERAPII W PSYCHIATRII 27-28.05.2011 Hotel Amber Baltic ul. Promenada Gwiazd 1 72-500 Międzyzdroje POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRYCZNE

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem 1.1 Kryteria kwalifikacji Świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

Lublin,28.04.20l4r. Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lublin,28.04.20l4r. Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin,28.04.20l4r. Recenzja rozprawy doktorskiej lek rned. Mariusza Witczaka pt.,, STAN FUNKCJONALNY

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Stany nagłe w chorobach zakaźnych 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM--39 5 Kierunek, kierunek: Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Etap I. Wszczęcie przewodu doktorskiego 1) Kandydat zwany dalej doktorantem składa

Bardziej szczegółowo

Recenzja pracy doktorskiej lek. Bogumiły Szyszki-Charewicz pt. Analiza skuteczności napromieniania przerzutów do mózgu u chorych na czerniaka

Recenzja pracy doktorskiej lek. Bogumiły Szyszki-Charewicz pt. Analiza skuteczności napromieniania przerzutów do mózgu u chorych na czerniaka Lublin, 27 lutego, 2015 roku Recenzja pracy doktorskiej lek. Bogumiły Szyszki-Charewicz pt. Analiza skuteczności napromieniania przerzutów do mózgu u chorych na czerniaka Jedyną metodą radykalnego leczenia

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0)

LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0) Załącznik B.22. LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0) WIADCZENIOBIORCY Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich powoływany przez Prezesa Narodowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2) Dz.U.07.138.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)2) z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUS^ ROZWOJU REGIONALNEGo Krakow, 2014.07.03 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT NIP: 676-005-26-78 http://www.dqelpro.pl serdecznie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla terapeutów

ANKIETA dla terapeutów Toxicomanie Europe Echange Etude ANKIETA dla terapeutów Wszytkie dodatkowe informacje na temat tego programu naukowo-badawczego mogą państwo otrzymać kontaktując sie z zespołem prowadzącym: t3e-eu@orange.fr

Bardziej szczegółowo

Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej

Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej Załącznik nr 2 Praca przeglądowa skupiają się na omówieniu i prezentacji obecnego stanu wiedzy w odniesieniu do problemu, który jest poruszany

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 38/17 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody leczenia

Nowoczesne metody leczenia Nowoczesne metody leczenia mechaniczna trombektomia + farmakoterapia dr hab. med. Adam Kobayashi Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu Zakład Neuroradiologii Instytut Psychiatrii i Neurologii Konflikt

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć więcej o swojej chorobie, aby z nią walczyć

Warto wiedzieć więcej o swojej chorobie, aby z nią walczyć Warto wiedzieć więcej o swojej chorobie, aby z nią walczyć Kilka ważnych porad dla kobiet chorych na raka piersi Konsultacja merytoryczna: dr hab. n. med. Lubomir Bodnar Warto wiedzieć więcej o swojej

Bardziej szczegółowo

Czy projekt spełnia kryterium badań międzydziedzinowych? Czy projekt spełnia inne wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie?

Czy projekt spełnia kryterium badań międzydziedzinowych? Czy projekt spełnia inne wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie? VII. Zasady oceny wniosków o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego - "SYMFONIA". Czy projekt ma charakter naukowy? Czy projekt spełnia kryterium badań podstawowych 14? Czy projekt spełnia

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

1.1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Warszawa: Dostawa chromatografu gazowego z detektorem masowym (GC-MS) dia Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie Numer ogtoszenia: 77931-2011; data zamieszczenia: 09.03.2011 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

mikroorganizmow i rozmiar syntezy biatka bakteryjnego w zwaczu (I) oraz wydzielanie i aktywnosc enzymatyczn^ soku zotciowo-trzustkowego, a takze

mikroorganizmow i rozmiar syntezy biatka bakteryjnego w zwaczu (I) oraz wydzielanie i aktywnosc enzymatyczn^ soku zotciowo-trzustkowego, a takze Prof, dr hab. Stanistaw Milewski, prof. zw. Katedra Hodowli Owiec i Koz Wydziat Bioinzynierii Zwierzat Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn, 14.01.2016 Recenzja pracy doktorskiej mgr Matgorzaty

Bardziej szczegółowo

Lublin, 1 kwietnia 2016 r. Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lublin, 1 kwietnia 2016 r. Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin, 1 kwietnia 2016 r. Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Surmacz-Chwedoruk

Bardziej szczegółowo

Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii?

Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii? Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii? Wykorzystanie nowych technik molekularnych w badaniach nad genetycznymi i epigenetycznymi mechanizmami transformacji nowotworowej

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego dr Zbigniew Rogulski Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Obrazowanie molekularne

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański Kraków 20.11.2013 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański Kraków 20.11.2013 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański Kraków 20.11.2013 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Recenzja Pracy doktorskiej mgr Agnieszki Strzeleckiej PT. Możliwości wspierania

Bardziej szczegółowo

pt. "Numerical modeling of granular material collapse in the context of analysis of Martian dynamics"

pt. Numerical modeling of granular material collapse in the context of analysis of Martian dynamics Dr hab. J~drzej Wierzbicki, prof. UAM Pracownia Geologii Inzynierskiej i Geotechniki Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Mak6w Polnych 16, 61-606 Poznan "Numerical modeling

Bardziej szczegółowo

mgr farm. Anny Kasprzyk pt. Farmakokinetyka i dystrybucja narządowa treosulfanu i jego biologicznie aktywnego monoepoksytransformeru

mgr farm. Anny Kasprzyk pt. Farmakokinetyka i dystrybucja narządowa treosulfanu i jego biologicznie aktywnego monoepoksytransformeru RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ mgr farm. Anny Kasprzyk pt. Farmakokinetyka i dystrybucja narządowa treosulfanu i jego biologicznie aktywnego monoepoksytransformeru Badania farmakokinetyczne stanowią bardzo

Bardziej szczegółowo

REZONANS MAGNETYCZNY GRUCZOŁU KROKOWEGO

REZONANS MAGNETYCZNY GRUCZOŁU KROKOWEGO REZONANS MAGNETYCZNY GRUCZOŁU KROKOWEGO mpmri multiparametric MRI affidea MR Warszawa Pracownia i sprzęt Pracownia Rezonansu Magnetycznego Affidea w Warszawie została uruchomiona latem 2012 roku. Wyposażona

Bardziej szczegółowo

Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008.

Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008. załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008. 1. Nazwa programu:

Bardziej szczegółowo

Good Clinical Practice

Good Clinical Practice Good Clinical Practice Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (Association for Good Clinical Practice in Poland) http://www.gcppl.org.pl/ Lecznicze produkty zaawansowanej terapii

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM DOTYCZĄCE OBECNOŚCI FIRMY ADO MED Sp. z o.o. PODCZAS KONFERENCJI, ZJAZDÓW, KONGRESÓW ITP. W 2011 ROKU

KALENDARIUM DOTYCZĄCE OBECNOŚCI FIRMY ADO MED Sp. z o.o. PODCZAS KONFERENCJI, ZJAZDÓW, KONGRESÓW ITP. W 2011 ROKU KALENDARIUM DOTYCZĄCE OBECNOŚCI FIRMY ADO MED Sp. z o.o. PODCZAS KONFERENCJI, ZJAZDÓW, KONGRESÓW ITP. W 2011 ROKU STYCZEŃ 2011 14-15.01.2011 Augustów Forum Diagnostyczne dla Regionu Białystok i Olsztyn

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E załącznik nr 19 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E 75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Pana mgr inz. LUKASZA KOZIOtA pt. Metoda oceny infrastruktury technicznej przeznaczonej do pielegnacji drzew owocowych"

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Pana mgr inz. LUKASZA KOZIOtA pt. Metoda oceny infrastruktury technicznej przeznaczonej do pielegnacji drzew owocowych Prof, dr hab. inz. Ryszard Hotownicki Kierownik Zaktadu Agroinzynierii Instytut Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 96-100 Skierniewice RECENZJA rozprawy doktorskiej Pana mgr inz. LUKASZA KOZIOtA pt.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 33/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Uchwała nr 33/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uchwała nr 33/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Zasad finansowania badań promocyjnych dla młodych naukowców

Bardziej szczegółowo

APARAT DO MONITOROWANIA FUNKCJI MÓZGU W INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKÓW EEG DigiTrack Trend (Color Cerebral Function Monitor)

APARAT DO MONITOROWANIA FUNKCJI MÓZGU W INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKÓW EEG DigiTrack Trend (Color Cerebral Function Monitor) APARAT DO MONITOROWANIA FUNKCJI MÓZGU W INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKÓW EEG DigiTrack Trend (Color Cerebral Function Monitor) W Polsce rodzi się około 24 000 wcześniaków z masą ciała poniżej 2500 g. W ciągu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAL BIOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAL BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAL BIOLOGII ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA TEL: (+22) 55-41-104, FAX: (+22) 55-41-106 e-mail: dziekan@biol.uw.edu.pl Warszawa, 20.02.2014 r. 2014-02-20 RPW/9888/2014

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej Dr hab. med. Grzegorz W. Basak Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa, 17.12.15

Bardziej szczegółowo

PRZESZCZEPY NARZĄDÓW

PRZESZCZEPY NARZĄDÓW PRZESZCZEPY NARZĄDÓW TRANSPLANTACJE - zabiegi medyczne polegające na przeniesieniu organu lub tkanki z jednego osobnika na drugiego albo w ramach jednego organizmu na inne miejsce, wykonywane w celach

Bardziej szczegółowo