RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w"

Transkrypt

1 Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką prawa handlowego", napisanej pod naukowym kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Andrzeja M. FALA Przedstawiona mi do recenzji praca doktorska obejmuje: wstęp, sześć rozdziałów, streszczenie, summary, piśmiennictwo, spis rycin, spis tabel i złączniki, razem 247 stron. Wybór tematu rozprawy uważam z trafny, gdyż w okresie transformacji polskiej gospodarki, zarządzanie podmiotami służby zdrowia wymaga stosowania różnych strategii, co nie jest jeszcze w pełni uświadomione przez właścicieli podmiotów leczniczych, jak i podejmujących się zarządzania w takich podmiotach. Świadczenie zdrowotne jest dobrem merytorycznym (merit good - pojęcie zaproponowane przez Richarda Musgrave'a w 1957 roku), świadczone zarówno przez sektor publiczny, jak przez sektor prywatny. Istotą tej usługi jest konieczność jej dostarczenia społeczeństwu na podstawie określonych przepisów np. szczepienia ochronne, czy obowiązek szkolny. Moim zdaniem usługi świadczeń zdrowotnych są dobrami merytorycznymi - w rozumieniu dobra merytorycznego R. Musgrave'a - w związku z tym są towarami lub quasi-towarami. Dlatego też rośnie znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu Struktura rozprawy jest prawidłowa, bowiem pozwala zrealizować założenia badawcze rozprawy i zweryfikować hipotezy badawcze. Określenie znaczenia strategii marketingowej dla zarządzania szpitalem powiatowym jest jednoznacznie problemem naukowym, który wymaga rozwiązania przy pomocy warsztatu naukowego. Autorka zastosowała w rozprawie, w swoim

2 warsztacie naukowym: ~ badanie ankietowe za pomocą oryginalnego, własnego kwestionariusza; ~ wywiad bezpośredni; ~ analizę komparatywną; ~ analizę statystyczną, oraz wnioskowanie indukcyjne i dedukcyjne. Nie mam zastrzeżeń do przyjętego w rozprawie warsztatu naukowego. Przejdę obecnie do szczegółowej analizy rozprawy. Rozprawa obejmuje część teoretyczną ( rozdziały pierwszy i drugi ), oraz część badawczą obejmującą rozdziały 3,4,5 i 6. W rozdziale l "Pojęcie i charakterystyka rynku usług zdrowotnych w Polsce" Autorka przedstawia ograniczenia prawne występujące na polskim rynku usług zdrowotnych, które istotnie wpływają na sposób prowadzenia działalności marketingowej. Społeczne potrzeby zdrowotne są uwarunkowane wieloma elementami, natomiast ich rozpoznanie i zaspokojenie to kluczowe zadanie wszystkich podmiotów leczniczych na rynku. Dlatego też stosowanie marketingu w jednostkach służby zdrowia będących przedsiębiorstwami publicznymi, bądź prywatnymi pomaga kierownictwu tych przedsiębiorstw rozpoznawać, rozumieć i spełniać potrzeby pacjentów na odpowiednio wysokim poziomie jakości. Jeżeli np. szpital nie świadczy komercyjnych usług medycznych, to wcale to nie oznacza, że jego dyrektor jest zwolniony z prowadzenia działań marketingowych. Wprost przeciwnie musi je prowadzić, aby realizować wymogi ustawy o działalności leczniczej i inne ustawy dotyczące służby zdrowia na odpowiednim poziomie jakościowym. Nie mam uwag do tego rozdziału.

3 W rozdziale 2 "Marketing w działalności podmiotów leczniczych" Autorka zaprezentowała analizę literatury przedmiotu dotyczącej: ~koncepcji marketingu w ochronie zdrowia ~zarządzania marketingowego w placówkach medycznych ~instrumentów marketingu-mix w odniesieniu do rynku usług zdrowotnych w Polsce. Zarządzanie marketingowe jest jedną ze strategii tzw. dynamicznego podejścia do zarządzania, wśród których są jeszcze : ~lean management (LM) ~total quality management (TQM) ~reengeniering ~human resources management (HRM) ~ logistyka i inne. Moim zdaniem, placówki medyczne - mimo różnych ograniczeń ustawowych i nawet pełnej płatności usług zdrowotnych przez NFZ - mogłyby ( i powinny ) stosować np. strtegie TQM czy HRM. Stąd brakuje mi w tym rozdziale, krótkiej charakterystyki dynamicznego podejścia do zarządzania, która byłaby benchmarkiem dla badań zarządzania marketingowego celu recenzowanej pracy. W rozdziale 3 "Metodyka badań" Autorka bardzo precyzyjnie określa: ~ cel i założenia pracy ~ tezy badawcze [ 4 tezy ] ~ hipotezy badawcze [ 4 hipotezy ] ~ metody badawcze w tym analizę statystyczną.

4 Autorka swoje badania empiryczne oparła przede wszystkim na badaniu ankietowym wg. własnego kwestionariusza szpitali powiatowych województwa dolnośląskiego. Do badań wylosowano 5 szpitali spośród 15 działających, w których badano pełnoetatowych pracowników ( lekarze, pielęgniarki, personel administracyjny, położne i inni zatrudnieni). Wysłano 1650 ankiet z 39 pytaniami z 7 obszarów badawczych i otrzymano 610 ankiet z wypełnionych odpowiedziami. Nie mam żadnych uwag do przeprowadzonego, bowiem zostało ono przeprowadzone na bardzo dobrym poziomie naukowym W rozdziale 4 "Wyniki badań" Autorka prezentuje osiągnięte rezultaty badań dotyczące 7 obszarów badań tj. : ~strategii ~analizy rynku ~oceny miejsca ( estetyka, potencjał) ~promocji ~relacji ( pacjent -jednostka medyczna ) ~ludzie i ich szkolenie i motywowanie ~ocena jakości świadczonych usług medycznych. W rozdziale 5 "Omówienie wyników badań i dyskusja" Doktorantka porównała wyniki swoich badań naukowych i z wynikami podobnych badań, różnych badaczy, zwykle dotyczącymi innych obszarów geograficznych. Jest to bardzo ciekawa analiza porównawcza, z której Autorka wyciąga bardzo trafne wnioski o dużym znaczeniu aplikacyjnym. Bardzo wysoko oceniam ten rozdział rozprawy. Rozdział 6 "Wnioski" ma charakter zakończenia. Autorka podaje w tym rozdziale pozytywnie

5 zweryfikowane hipotezy badawcze. Nie mam uwag do tego rozdziału. W ocenie szczegółowej mam tylko jeszcze jedną uwagę, a mianowicie tabele 2 i 3 zostały źle zredagowane, bowiem : ~ w tabeli 2 frekwencja ankiet ogółem powinna wynosić 610 a nie 575 ( z tablicy 5 wynika że 35 osób nie podało swojego zawodu, co trzeba było w tablicy 2 napisać ) ~ w tablicy 3 również płeć ogółem powinna wynosić 610 a nie 591, bo widocznie 19 osób nie podało swojej płci, ale to również trzeba było napisać w tab. 3. KONKLUZJA Mimo zgłoszonych przeze mnie uwag, recenzowaną rozprawę oceniam bardzo pozytywnie. Autorka zebrała bardzo bogaty materiał źródłowy i poddała go rzetelnej analizie. W rozprawie Doktorantka wykazała że: "potrafi sformułować problem badawczy i konsekwentnie go realizować; ~umie wyciągać wnioski z przeprowadzonych badań; ~zna literaturę przedmiotu; ~adekwatnie stosuje metody badawcze; ~wniosła wkład do nauk o zdrowiu publicznym. W związku z tym Pani Jolanta GRZEBIELUCH jest już przygotowana do prowadzenia samodzielnych badań naukowych. Dlatego też, stwierdzam że przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska nt."znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką prawa handlowego" spełnia wszystkie wymogi stawiane pracom doktorskim w ustawie z 2003 roku, co upoważnia mnie do przedstawienia wniosku o dopuszczenie Pani Jolanty Grzebieluch do dalszych czynności w przewodzie doktorskim a

6 szczególnie do publicznej obrony przed Radą Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławia.

Puszczykowo, marzec 2013r.

Puszczykowo, marzec 2013r. Raport końcowy z badania własnego w ramach projektu AGNITIO innowacyjny model monitoringu losów absolwentów realizowany przy współpracy z branżowymi medycznymi instytucjami samorządowymi Puszczykowo, marzec

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Edycja 2014 Raport wykonany przez Szanowni Państwo, Jak wygląda sytuacja finansowa szpitalnictwa w Polsce? Co zmienił proces komercjalizacji i jak wpłynął na obraz

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH ARCHITEKT INŻYNIER BUDOWLANY Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Kwiecień 2010 DAR-401-02/06/NS

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Marta Agnieszka Kroczek

Marta Agnieszka Kroczek Marta Agnieszka Kroczek Preferencje i poziom wiedzy polityków Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości dotyczące korzyści i kosztów wprowadzenia waluty euro w Polsce Praca dyplomowa Promotor:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej Redakcja: Agnieszka Hryniewicka Warszawa 2011 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Gdański Uniwersytet Medyczny 2015 Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY STRONY INTERNETOWEJ SZPITALI W KONTEKŚCIE INNOWACYJNYCH STRATEGII W SEKTORZE USŁUG ZDROWOTNYCH

KRYTERIA OCENY STRONY INTERNETOWEJ SZPITALI W KONTEKŚCIE INNOWACYJNYCH STRATEGII W SEKTORZE USŁUG ZDROWOTNYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Tomasz OWCZAREK, Dariusz ZDONEK Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska KRYTERIA OCENY STRONY

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Badanie standardów zarządzania finansami w NGO

Badanie standardów zarządzania finansami w NGO Badanie standardów zarządzania finansami w NGO Raport końcowy MABOR Centrum Doradztwa i Szkoleń Badanie standardów zarządzania finansami w NGO Raport końcowy MABOR Centrum Doradztwa i Szkoleń Streszczenie

Bardziej szczegółowo