Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 HSWISS Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej Krakow, ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT DG ELPRO Z. Durlak, K. Durlak, J. Golonka Sp. j. NIP: serdecznie zaprasza do ztozenia oferty na dziatania zwi^zane z realizacji projektu Tytut projektu: Zmniejszenie negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne oraz poprawa warunkow pracy i optymalizacja swiadczenia ustug w przedsiqbiorstwie DG ELPRO Z. DURLAK, K. DURU\K, J.GOLONKA SPOtiKA JAWNA w ramach szwajcarsko - polskiego programu wspotpracy. Umowa o dofinansowanie numer: 15/SPPW/DPP/2014 zawarta 30 maja 2014r. 1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: Zakres dziatah b^d^cych przedmiotem niniejszego zamowienia przedstawiono ponlzej. Oferta powinna obejmowac caty przedmiot zamowienia tj. wszystkie wskazane ponizej dziatania. Nie dopuszcza siq sktadania ofert cz^sciowych ZAKUP 3 OPROGRAMOWAN SIMPLE CRM W ZAKRESIE ZARZADZANIA ZAPASAMI MAGAZYNOWYMI Zakup 3 licencji oprogramowania SIMPLE CRM-BPM-ERP w zakresie zarzadzania stanami magazynowymi. W firmie DG ELPRO funkcjonuje juz system zarzadzania SIMPLE CRM-BPM-ERP, diatego tez planowana jest rozbudowa tego systemu o funkcjonalnosci okreslone ponizej. Zakupione oprogramowanie bqdzie umozliwiato poprawq organizacji w takich aspektach jak organizacja dostaw i zarzadzanie stanami magazynowymi - w tym powstatymi opakowaniami i odpadami oraz procesem ich zbierania i przekazywania do firm zajmujqcych siq utylizacj^. DG ELPRO Z. Durlak, K. Durlak, J Golonka Sp, j. ul Wadowicka 6 Tel: pl/6/kontakt/ [ra ELPRO PARP^

2 Oprogramowanie musi realizowac funkcje automatycznego generowania raportow 0 ilosci odpadow I opakowah i koniecznosci ich przekazania do utylizacji oraz generowania przypomnieh o odbiorze opakowan zwrotnych (np. na podstawie danych wprowadzonych przez pracownikow ELPRO do systemu informatycznego o ilosci opakowan i materiatow itp.). Funkcjonalnosc oprogramowania b^dzie zgodna z opracowan^ dia spotki "DG ELPRO" "Strategic CSR" oraz wdrozonym "Systemem zarzadzania srodowiskowego ISO 14001" i procedure "Zrownowazonego tancucha dostaw" ZAKUP 3 OPROGRAMOWAN SIMPLE CRM W ZAKRESIE ZARZADZANIA REALIZACJA PROJEKTOW Zakup 3 licencji oprogramowania w zakresie SIMPLE CRM-BPM-ERP w zakresie zarzadzania realizacji projektow. W firmie DG ELPRO funkcjonuje juz system zarzadzania SIMPLE CRM-BPM-ERP, diatego tez planowana jest rozbudowa tego systemu o funkcjonalnosci okreslone ponizej. Zakupione oprogramowanie b^dzie umozliwiato poprawq funkcjonowania firmy w zakresie efektywnego wykorzystania zasobow - w tym racjonalne planowania pracy, ustalania harmonogramu realizacji ustug. Funkcjonalnosc oprogramowania b^dzie zgodna z opracowan^ dia spotki "DG ELPRO", "Strategic CSR" oraz wdrozonym "Systemem zarzadzania srodowiskowego ISO 14001" i procedure "Zrownowazonego tahcucha dostaw" ZAKUP 8 OPROGRAMOWAN SIMPLE CRM - OBIEG DOKUMENTOW W ramach tego dziatania planowany jest zakup oprogramowania, ktore bqdzie wykorzystane do realizacji funkcji elektronicznego obiegu dokumentow wewnqtrznych spotki DG ELPRO i ich zapisu w wersji elektronicznej. Oprogramowanie ma zapewnic odpowiedni sposob oznaczenia i numerowania dokumentow, ustalania praw dostqpu do okreslonej dokumentacji, w tym m.in. korespondencji wewn^trznej, dokumentacji projektowej - w zaieznosci od stanowiska pracy pracownika i jego kompetencji i uprawnien. Jednoczesnie oprogramowanie ma zapewnic funkcje logicznego powi^zania z dziataj^cym w spotce DG ELPRO oprogramowaniem w zakresie zarzadzania SIMPLE CRM-BPM- ERP, tak aby zapewnic powiqzanie dokumentow elektronicznych z zapisanymi w ww. systemie zdarzeniami. Zakupione oprogramowanie ma zapewnic pracq na 8-miu stanowiskach komputerowych. DG ELPRO Z Durlak, K. Durlak, J Golonka Sp. j. www,dgelpro.pl/6/kontakt/ gg ELPRO PARP^

3 2. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA: Wymagany termin realizacji zamowienia: r. Miejsce realizacji zamowienia: DG ELPRO Z. Durlak, K. Durlak, J. Golonka Sp. j. ;, 3. WYTYCZNE STAWIANE OFERENTOWI ORAZ SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Oferta dia swej waznosci powinna spetniac warunki i zawierac nast^puj^ce elementy: Wypetniony i podpisany formularz, ktorego wzor zataczono do niniejszego ogtoszenia (Zat^cznik nr 1); Obejmowac caty przedmiot zamowienia, Zostac ztozona w formie pisemnej, w jqzyku polskim, czytelnie i trwat^ technik^, Bye podpisana przez osobq upowaznion^ do reprezentowania wykonawcy, Zawierac nazwq oraz dane adresowe i kontaktowe wykonawcy, Informacje o sposobie oraz warunkach ptatnosci, Termin realizacji zamowienia, Termin waznosci oferty, Dostawca przekaze zamawiaj^cemu licencje na bezterminowe uzytkowanie oprogramowania b^d^cego przedmiotem niniejszego zaproszenia, Ze wzgl^du na fakt, ze projekt polega na rozbudowie istniej^cego systemu SIMPLE CRM - BPM - ERP, wykonawca ustugi musi wykazac si^ statusem partnera lub certyfikatem SIMPLE CRM - BPM - ERP (ocena zostanie dokonana na podstawie przedtozonego certyfikatu, zaswiadczenia, oswiadczenia), Ocena kryterium nr 2 Doswiadczenie wykonawcy w zakresie realizacji podobnych projektow zostanie dokonana na podstawie przedstawionych dokumentow (listy referencyjne); Ocena kryterium nr 3 Gwarancja zostanie obliczona na podstawie deklaracji przedstawionej przez osobq upowaznionq do sktadania oswiadczen w imieniu firmy. DG ELPRO Z. Durlak, K. Durlak, J, Golonka Sp. j, PARP^

4 4. SPOSOB OBLICZANIA CENY OfertQ cenow^ nalezy ztozyc na formuiarzu, ktorego wzor zataczono do niniejszego ogtoszenia (Zat^cznik nr 1). Oferowana cena powinna zawierac wszelkie koszty zwi^zane z realizacji zamowienia, w tym koszty dojazdow. Ceny nalezy podawac w formie cyfrowej w PLN w rozbiciu na: cenq netto i brutto oraz obowi^zuj^cy podatek VAT catego zamowienia wraz z wyszczegolnieniem cen netto i brutto i podatku VAT dia kazdego z etapow. 5. Kryteria wyboru oferenta: Lp. KRYTERIUM WAGA /ZNACZENIE WYZNACZENIE WARTOSCI KRYTERIUM 1 Cena 70 % (najnizsza cena /oferowana cena)*70 pkt. 2 Doswiadczenie wykonawcy w zakresie realizacji podobnych projektow 20 % Liczba listow referencyjnych dokumentuj^cych zrealizowane projekty 5 lub powyzej - 20 pkt. Liczba listow referencyjnych od 3 do 4-10 pkt. Liczba listow referencyjnych 2-5 pkt. 3 Gwarancja 10 % Gwarancja 1 rok - 6 pkt. Gwarancja 3 lata - 10 pkt. Gwarancja 5 lat - 14 pkt. Razem: 100 % Za najkorzystniejsz^ zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzsz^ kohcow^ ocenq (liczba punktow). 6. Miejsce i termin ztozenia ofert: Oferty nalezy przestac poczt^ elektroniczna tradycyjn^ lub ztozyc osobiscie w siedzibie zamawiaj^cego w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiaj^cego w pkt. 3, na adres:. DG ELPRO Z. Durlak, K. Durlak, J. Golonka Sp. j. (; Krakow) lub do dnia r. roku, do godziny (decyduje data i godzina wptywu). Za kontakt w sprawie zapytania odpowiada Pan Zdzistaw Durlak (tel , DG ELPRO Z. Durlak, K Durlak, J Golonka Sp j. ul- Wadowicka 6 Tel.; ng ELPRO PARP^

5 HSWISS 7. Rozstrzygniecie /wybor oferty Wybor najkorzystniejszej oferty nast^pi do 3 dni od daty zakonczenia ternninu sktadania ofert. Wyniki zostan^ opublikowane na stronie internetowej zamawiaj^cego 8. Zat^czniki: Zat^cznik nr 1. Formularz oferty Z powazaniem,..oa,.^.0%.sls:>a.^ podpis, data DG ELPRO Z Durlak, K Durlak, J Golonka Sp j. Tel : Fax; ; na ELPRO PARP^

6 Zat^cznik nr 1 Formularz oferty W odpowiedzi na przestane zaproszenie do ztozenia oferty na ustugi zwi^zane z realizacji projektu Zmniejszenie negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne oraz poprawa warunkow pracy i optymalizacja swiadczenia ustug w przedsi^biorstwie DG ELPRO Z. DURLAK, K. DURLAK, J.GOLONKA SPOLKA JAWNA" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Wspotpracy sktadamy niniejsziofertq: DANE WYKONAWCY: NAZWA: ADRES SIEDZIBY: DANE KONTAKTOWE: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ILOSC zakup oprogramowania SIMPLE CENA JEDNOSTKOWA NETTO PLN WARTOSC NETTO PLN WARTOSC BRUTTO PLN 1. CRM w zakresie zarzadzania 3 zapasami magazynowymi 2. zakup oprogramowania SIMPLE CRM w zakresie zarzadzania realizacji projektow 3 3. zakup oprogramowania SIMPLE CRM - obieg dokumentow 8 RAZEM: DG ELPRO Z. Durlak, K. Durlak, J. Golonka Sp. j. pl/6/kontakt/ ng ELPRO PARP<^

7 Informacje dodatkowe: Sposob i warunki ptatnosci: Termin waznosci oferty / Termin realizacji zamowienia: Gwarancja oraz serwis: Oswiadczam, ze zapoznatem siq z ww. zapytaniem ofertowym i je akceptuj?. Oswiadczamy, ze znajdujemy si^ w sytuacji finansowej i ekonomlcznej zapewniaj^cej realizacji zamowienia, posiadamy niezb^dn^ wiedz^ i doswiadczenie, oraz dysponujemy potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia. Zat^czniki: 1 Data Imiq i Nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do ziozenia oferty DG ELPRO Z, Durlak, K. Durlak, J. Golonka Sp. j. ng ELPRO PARP^