Wy pa le nie za wo do we

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wy pa le nie za wo do we"

Transkrypt

1 WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak załatwić sobie dłuższy urlop od pracy Wy pa le nie za wo do we Niska motywacja, pogarszające się wyniki i poczucie bezcelowości towarzyszące wykonywanym obowiązkom to mo że być wy pa le nie za wo do we, któ re pro wa dzi na wet do zwol nie nia. Sprawdź, jak z nim wal czyć! 1 Z Mar ta Piąt kow ska Licz bę Po la ków do tknię tych wy pa le - niem za wo do wym mo że my je dy nie zgady wać bra ku je ba dań, któ re okre ślały by ska lę zja wi ska. Cień wie dzy na ten te mat rzu ca ją do pie ro ame ry kań - skie da ne. W niektórych firmach nawet 2 proc. pracowników cierpi na syndrom wypalenia, zdarzają się takie, to zaledwie 1 proc. wy li cza psy cho log pra cy i or - ganizacji dr Sylwiusz Retowski z sopockiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Wszystko zależy od wewnętrznej polityki firmy, tego, czy przejmuje się obciążeniami emocjonalnymi, jakie ciążą na jej załodze tłumaczy. Dla cze go kwe stia emo cji jest tak ważna? Ponieważ na wypalenie zawodowe najbardziej narażone są osoby wykonujące zawody oparte na ścisłej współpra cy z ludź mi, za li cza się do nich m.in. nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych, lekarzy, policjantów, przedstawicieli handlowych, pracowników biura obsługi klienta i doradców. Od przedstawicieli tych profesji bardziej niż od pozostałych pracowników wymaga się trzymania emocji na wodzy. W sytuacji silnego wzburzenia nie po win ni dać po so bie po znać, że zo stali wy pro wa dze ni z rów no wa gi. Nie mogę okazać klientowi, że irytują mnie je go py ta nia al bo że mam dość tłu ma - cze nia po raz trze ci tej sa mej ofer ty mówi Beata, która pracuje w salonie sie ci ko mór ko wej. Cza sa mi lu dzie przychodzą z dziećmi, które krzyczą i biegają po całym pomieszczeniu, raz je den chło pak wy lał mi na biur ko ka wę ani jemu ani rodzicom oczywiście nie mogłam zwrócić uwagi. W takich chwilach czuję się bezsilna narzeka. Tłumienie emocji to główna przyczyna, dla której wypalenie częściej dotyka pracujących intelektualnie niż fizycznie. Z punktu widzenia wymagań emocjonalnych praca fizyczna, przykładowo polegająca na obsłudze betoniar ki, jest ide al na. Kie dy coś nie idzie po na szej my śli, mo że my od ra zu odreagować, rzucając choćby kilka przekleństw tłumaczy Retowski. Podobna reakcja w biurze nie byłaby możliwa. Podatność na wypalenie zawodowe zależy także od tego, jakim typem osobowości jesteśmy. Najbardziej narażone są oso by, któ re: (są prze ko na ne, że wię kszość istot nych kwe stii w ich życiu za le ży od oto cze nia, a nie od nich sa mych; (ma ją ni ską sa mo o ce nę i są prze ko na ne, że to, co ro bią, nie ma wię - kszego sensu; (są nastawione na rywalizację; (nie potrafią sobie poradzić ze stre sem, cze ka ją na to, aż prob lem rozwiąże się sam. 123RF Gdy czujesz się wyczerpany emocjonalnie, przedmiotowo traktujesz klientów i masz poczucie braku osiągnięć zawodowych uważaj. To sygnały wypalenia zawodowego Dla cze go się wy pa la my? Przy czyn mo że być wie le, jed nak psychologowie podkreślają, że do wypalenia najczęściej doprowadza nadmierne obciążenie pracą, kiedy od dłuższego czasu pracownik ma więcej obowiązków, niż jest w sta nie wy ko nać. Ko lej - ną z przyczyn jest mała decyzyjność i poczucie braku kontroli nad tym, co się ro bi. Ma to miej sce wte dy, kie dy w minimalnym stopniu pracownik decyduje o swojej pracy i nawet najdrobniejszą sprawę musi konsultować z przełożonym lub współpracownikami. Sa mo po czu cia nie po pra wia też prze ko na nie, że jest się nie spra wie - dliwie traktowanym, np. sądzi się, że zarabia się zbyt mało w stosunku do wykonywanych obowiązków lub z nieznanych przyczyn jest się pomijanym przy awan sie lub pod wyż kach. Du ży wpływ ma brak wspar cia ze stro ny współpracowników, kiedy ktoś czuje, że w trud nej sy tu a cji nie ma my na kogo li czyć, a wię kszość zes po łu tyl ko czeka na jego potknięcie. Eksperci wymie nia ją tak że nie do pa so wa nie wewnętrz nych war to ści do tych, któ re cenione są w firmie. Pod czas wy kła dów jed na ze studentek, która z wykształcenia jest lekarzem, powiedziała, że straciła zapał do pracy, gdy usłyszała od przełożonych, że od te raz, za nim po śle cho rych na badania, musi w pierwszej kolejności spojrzeć w ta bel kę i oce nić, czy sa mi nie są w sta nie za nie za pła cić, a je że li nie są, to czy bez nich prze ży ją. Tłu ma czy ła, że została lekarzem, żeby pomagać chorym, a system, w jakim pracuje, bardzo jej to utrudnia, dlatego zastanawia się nad zmia ną pra cy, bo po wo li tra ci do niej serce wyjaśnia Retowski. Jak po znać wy pa le nie za wo do we? Przede wszystkim pracownik powinien się zastanowić, czy praca, którą wykonuje, kiedykolwiek dawała mu satysfakcję, czy ją lubił, był zaangażowany i od da ny te mu, co ro bił. Wię kszość osób, które myślą, że dopadło ich wypalenie zawodowe, tak naprawdę nigdy nie odnalazła się w swojej pracy. W takiej sytuacji nie można mówić o wypaleniu, tylko źle dobranej pracy. Żeby pracownik mógł się wy pa lić, naj pierw mu siał być w nim ogień, czyli zaangażowanie w to, co ro bił tłu ma czy Re tow ski. Za najważniejsze objawy wypalenia uważa się: (wyczerpanie emocjonalne; (przedmiotowe traktowanie klientów; (poczucie braku osiągnięć zawodowych. W praktyce traci się dystans do te go, co się ro bi, zło ści się lub na wet pła cze z bła hych po wo dów, za czy na wyolbrzymiać niektóre fakty, staje się nieprzyjemnym dla otoczenia. Jak ta ki stan po tra fi uprzy krzyć życie, przekonała się Agnieszka, do niedaw na kon sul tan tka w za gra nicz nej korporacji, która dbała o to, żeby klienci byli zadowoleni z usług firmy i przedłużali abonament. Na początku miałam w sobie tyle pozytywnych emocji, że praktycznie z każdą osobą, z którą współ pra co wa łam, chcia łam się zaprzyjaźnić. Założyłam nawet specjalny zeszyt, w którym notowałam, co kto lu bi, kie dy ma imie ni ny, ile po sia da dzie ci i w ja kim są wie ku. Przed spot - kaniem lub rozmową telefoniczną szybko przypominałam sobie o tych szczegó łach. Ta ki stan trwał trzy la ta. W końcu przestało mnie to cieszyć, zaczęłam się za sta na wiać, czy po to koń czyłam trudne studia, żeby teraz wdzięczyć się do słu chaw ki za ja kąś mar ną prowizję. Zwierzenia klientów zaczęły mnie denerwować, chciałam, żeby wreszcie przestali gadać, tylko odesłali podpisaną umowę. Nie chciałam już się z nimi spotykać, traktowałam to jako stratę czasu. Moje wyniki spadły, regularnie byłam wzywana na dywanik do szefa, atmosfera stała się nieznośna opo wia da. Większość osób, poza podstawowymi objawami wypalenia, zauważa u siebie również nasilenie stresu i permanentne znudzenie pracą, które zazwyczaj przeradzają się w poczucie wyczerpania. Dodatkowy symptom to potrzeba alienacji i unikanie konfrontacji. Wstawałem godzinę przed budzikiem, robiłem kawę i bezmyślnie gapiłem się w telewizor. Potem wychodziłem do pra cy. Zda rza ły się dni, że po przyjeździe na służbowy parking przez pół go dzi ny nie wy sia da łem z sa mo - chodu. Słuchałem radia, jadłem kanapki, gapiłem się na budynek biura. Robiłem wszystko, byle tylko opóźnić moment odbicia karty zwierza się Jan, 33-letni bankowiec. W pracy machinal nie ro bi łem to, co do mnie na le ża ło, nie wda wa łem się ko le żeń skie po ga - wędki, nie wychodziłem ze wszystkimi na lunch. Po pew nym cza sie za czą - łem uciekać na zwolnienia lekarskie. Na wet nie mu sia łem kła mać, że by je dostać, bo pojawiły się u mnie problemy z ser cem. Przypadek Jana, u którego wypalenie zawodowe przerodziło się w dalsze schorzenia, nie dziwi Sylwiusza Retow skie go. To dość czę ste u osób, które tłumią negatywne emocje związane z narastającą agresją. Po pewnym czasie w wyniku nasilonego stresu dochodzą na skraj wytrzymałości, skąd jest już blisko do załamania nerwowego lub chorób psychosomatycznych, np. problemów z sercem tłumaczy ekspert. Często pacjentom po zawale tłumaczy się, że prze de wszyst kim mu szą zmienić swoje podejście do życia, zwolnić tempo, mniej się denerwować dodaje. Dokończenie na s. 2 Czy łatwo poddajesz się stresowi? Sprawdź na GazetaPraca.pl R E K L A M A

2 2 PRACA Na sza czwór ka na piąt kę Są dzi łam, że na pi sa nie tek stu to nic trud ne go. Te raz wiem, że tekst to jed no, a cie ka wy ar ty kuł, któ ry wcią gnie czy tel ni ka, to dru gie mó wi la u re at ka kon kur su Grasz o staż Ane ta Za dro ga Do koń ca wrześ nia la u re a ci te go - rocz nej 17. edy cji kon kur su Grasz o staż od by wa ją prak ty ki w 83 najwię kszych i naj bar dziej zna nych firmach. Czwo ro mia ło ta ką szan sę w Ga ze cie Wy bor czej. Sta że w Gaze cie by ły w roz strzy gnię tej w czer w - cu edy cji kon kur su naj wię kszym hitem. Naj po pu lar niej sze oka za ły się za da - nia z dzien ni kar stwa pra so we go. Na dwa za da nia do ty czą ce dzien ni kar - stwa prasowego o tematyce krajowej i za gra nicz nej wpły nę ły 492 roz wią - za nia. Sta ży stów przy ję ły: Ga ze ta - Praca.pl oraz działy: zagraniczny, promocji i akcji społecznych Gazety. Spo łecz nie i za gra ni cą Justyna Głogowska wygrała staż w dziale zagranicznym. Jak podkreśla, konkurs nie był dla niej ce lem sa mym w sobie, a je dy nie dro gą do ce lu. Staż był zgodny z moimi zainteresowaniami. Wyznaję zasadę, że człowiek najlepiej spraw dza się w czymś, co go in te re su - je, bo wte dy ro bi to z pa sją mó wi Justyna i dodaje: Przed dziennikarzem działu zagranicznego stoi nie lada trudne zadanie, musi nie tylko informować pol skich czy tel ni ków o tym, co się dzieje na świe cie, ale tak że być swe go rodzaju pośrednikiem, który wyjaśnia różnice między religiami, kulturami czy systemami politycznymi. Musi wiedzieć, jak przybliżyć czytelnikom obce im zja wi ska w ta ki spo sób, aby nie zostały wyśmiane czy strywializowane, ale za ak cep to wa ne. Dzien ni karz ma swego rodzaju misję. Od na le zie nie się w no wym miejscu poszło Justynie łatwo. Pomogli mi w tym otwar ci lu dzie z dzia łów wydarzenia i zagranica. Mogłam zawsze li czyć na ich po moc, choć zwy kle byli bardzo zajęci pracą. Bardzo dużo się nauczyłam. Te umiejętności na pewno zaprocentują. Poznałam wyjątkowych ludzi, którzy poprowadzili mnie przez labirynt dziennikarstwa przyznaje stażystka. Wcześniej sądziłam, że na pi sa nie tek stu to nic trud ne go. Te raz wiem, że ży łam w błęd nym przeświadczeniu. Napisanie tekstu to jedno, a na pi sa nie cie ka we go ar ty ku łu, SŁAWOMIR KAMIŃSKI Od le wej: Ry szard Wo ło siuk, Ju sty na Gło gow ska, Ja kub Ko rus i Na ta lia Klein który wciągnie czytelnika, to drugie. Zda łam so bie spra wę z róż ni cy między amatorstwem a profesjonalizmem i mam na dzie ję, że kie dyś osią gnę to drugie podkreśla. Na ta lia Kle in wciąż na prak ty ce w dzia le ak cji spo łecz nych Ga ze ty Wyborczej podkreśla, że nowością jest dla niej praca tak wielozadaniowa i prowadzona na różnych polach. Poz wa la się uczyć co dzien nie nowych rzeczy. Wyjątkowym doświadcze niem by ła dla mnie pra ca przy akcji Szko ła z kla są 2.0, w ra mach której zorganizowaliśmy niekonwencjonal ne roz po czę cie ro ku szkol ne go. W Jarocinie w obecności minister edukacji, ekspertów zajmujących się edukacją i nowymi technologiami, dziennikarzy i nauczycieli, uczniowie wzięli udział w lekcjach z wykorzystaniem najnowszych technologii wspomina jed no z naj cie ka wszych za dań, ja kie otrzymała. Współorganizacja tego wyjątkowego wydarzenia, a także możliwość uczestniczenia w nim na żywo i wyjątkowa energia, z którą się wiązało, pozostaną mi na długo w pamięci podkreśla Natalia. Dlaczego wybrała dział akcji społecznych? Czytałam wiele artykułów powstających przy różnych akcjach Gazety. Zawsze wydawały mi się niezwykle interesujące i potrzebne. Chciałam zobaczyć z bliska, jak przygotowywane są akcje społeczne i spróbować to robić mó wi Na ta lia. Czy chcia ła bym to robić w przyszłości? Myślę, że tak. W pra cy i w pro mo cji Jakub Korus wakacyjną praktykę miał w dzia le pro mo cji. Tak do brze się spraw dził, że staż przed łu żo no mu o miesiąc. Nie dzie li łem za dań na ła twe i trud ne wię kszość sta ra łem się roz wią - zy wać w nie tu zin ko wy spo sób. Promo cja me diów to bar dzo cie ka wy miszmasz różnych dziedzin: dziennikarstwa, PR, reklamy, promocji i marketingu. Interesuję się nimi wszystkimi, więc nie mog łem tra fić do lep szego miej sca mó wi Ku ba. Każ de go dnia sta wa łem przed no wy mi za da - niami często takimi, z którymi nigdy wcześniej nie miałem styczności. Praca była wymagająca, ale dzięki temu mogłem się wiele nauczyć. W dodatku atmosfera była świetna, co znacznie ułatwiało pracę podkreśla stażysta. Agnieszka Zawistowska, kierownik zes po łu pro mo cji, któ ra opie ko wa ła się stażystą, chwali tegorocznego zwycięz cę Grasz o staż : Ku ba współ pracował z nami m.in. przy redagowaniu książek i informatorów oraz tworzeniu spotów radiowych i telewizyjnych. Jest świetnym researcherem i jest bardzo kreatywny. Jego pomysły pozwoliły odświeżyć promocję jednego z naszych dodatków mówi. Jak podkreśla, Kuba potrafi działać pod pre sją cza su, a to bar dzo istotna umiejętność w pracy kogoś w dziale promocji, zaraz obok pracy w zespo le oraz współ pra cy z me dia mi zewnętrznymi. Przede wszystkim jednak Ku ba jest bar dzo by stry i nie sa - mowicie sympatyczny. Dzięki tym zaletom od razu złapał kontakt z resztą pracowników działu już w pierwszym tygodniu stażu. Czwar ty sta ży sta miał prak ty kę w grupie GazetaPraca.pl. Ryszard Wołosiuk pierwsze zadanie do wykonania miał już na roz mo wie re kru ta cyj - nej. Musiałem zebrać informację i napisać krótki tekst w redakcji, w takim oto cze niu, w któ rym nor mal nie się pracuje naokoło ludzie pracują, rozmawiają, harmider wspomina. Pomysł sprawdzenia kandydata w takich wa run kach mu się po do bał, ale przyznaje, że było to spore wyzwanie. Ry szard pod kre śla, że staż poz wo - lił mu najlepiej wykorzystać i sprawdzić umie jęt no ści (zbie ra nia in for - ma cji, pi sa nia tek stów), ja kie do tąd zdobył. Jestem zadowolony. Samodziel nie pi sa łem tek sty, a jak cze goś nie wie dzia łem, mog łem li czyć na pomoc innych. Ry siek bar dzo się spraw dził. Szybko się od na lazł w no wych obo wiąz - kach, był bardzo samodzielny i dobrze się z nim pra co wa ło. Był du żym wsparciem dla re dak cji i przy oka zji bar dzo sympatycznym człowiekiem mówi Agata Kinasiewicz, która opiekowała się prak ty kan tem w gru pie Ga ze ta - Praca.pl. Co by ło dla mnie spo rym za sko - czeniem, to łatwość kontaktu z osobami z ze wnątrz, z róż nych firm i in sty - tucji, komunikacja z rzecznikami prasowymi, ekspertami. Okazuje się, że lu dzie są bar dzo otwar ci, kie dy dziennikarz prosi o pomoc mówi stażysta. Mo je naj bliż sze pla ny za wo do we związane są z wyjazdem na Erasmusa do Wiel kiej Bry ta nii na pół ro ku. Bę dę chciał ten wy jazd jak naj le piej wy ko rzy stać, a co bę dzie po po wro - cie, to się oka że. Konkurs Grasz o staż organizowany jest przez Gazetę Wyborczą i firmę PwC. Najbliższa edycja będzie już 18. z kolei. Do końca grudnia będziemy czekać na fundatorów przyszłorocznych praktyk. Więcej informacji już wkrótce na oraz w Gazecie Praca. Wypalenie zawodowe jak je poznać i z nim walczyć Dokończenie ze s. 1 Niska motywacja, pogarszające się wyniki i poczucie bezcelowości towarzyszące wykonywanym obowiązkom to może być wypalenie zawodowe, które prowadzi nawet do zwolnienia. Sprawdź, jak z nim wal czyć! Czy to już de pre sja? Wypalenie zawodowe często jest stawiane na równi z depresją, tymczasem specjaliści przekonują, że nie powinno się ich porównywać. Co więcej, całkiem nietrudno je rozróżnić. Wypalenie zawodowe dotyka nas na gruncie zawodowym i oczywiście ma konsekwencje w życiu prywatnym. Natomiast depresja to stan, kiedy właściwie wyłączamy swoje funkcje życiowe, przestajemy wychodzić zdomu, nie odczuwamy potrzeby jedzenia, picia. Wypalenie zawodowe nie doprowa dza nas do ta kie go sta nu mó wi Retowski. To samo w przypadku przemęczenia ten stan mi ja po krót kim wy po - czynku, niektórym wystarczy weekend, żeby zregenerować siły. Natomiast wyczerpanie emocjonalne nie mija pomimo prób odpoczynku. Wy grać z wy pa le niem Wiele osób instynktownie ucieka w aktywność fizyczną lub angażujące hobby. Ro bią wszyst ko, że by za jąć się czymś, co przy nie sie im przy jem ność tłu ma czy Re tow ski. To dzia ła nia wspomagające, a nie zaradcze. Żeby pokonać wypalenie zawodowe, trzeba do ko nać zmian w miej scu, gdzie występuje problem, czyli w miejscu pracy dodaje. Metoda szybkiego cięcia, czyli rzucenie dotychczasowej posady, wydaje się rozwiązaniem najprostszym, jednak Retowski radzi, żeby traktować je jako ostateczność. W obecnej, niepewnej sytuacji gospodarczej, przy obarcze niu kre dy ta mi oraz roz chwia niu emocjonalnym wywołanym wypaleniem, mo że my so bie w ten spo sób narobić więcej szkody niż pożytku zaznacza. Jego zdaniem najlepiej skupić się na analizie czynników, które sprzyjają wypaleniu i szukaniu możliwości wpro wa dze nia kon struk tyw nych zmian. Po moc ne mo że oka zać się branie lżejszych projektów, zmiana działu lub chociaż częściowa zmiana obowiązków. Na tym eta pie nie ob ę dzie się bez poproszenia szefa o pomoc. Co więcej, nawet wskazane jest, żeby firma wspiera ła pra cow ni ka w tych dzia ła niach. A jak jest w prak ty ce? Pra co daw cy w czasach kryzysu znają wartość miejsc pra cy i li czą na to, że ich pod wład ni z troski o utrzymanie posady poradzą sobie z problemem sami. Bywa też i tak, że sze fo wie po pro stu nie wie dzą, co mogliby w takiej sytuacji zrobić, dlatego koncentrują się raczej na wysyłaniu najlepszych menedżerów na szkolenia czy spotkania z coachami od rozwoju kariery. Rzucenie posady, gdy czujemy się wypaleni to rozwiązanie najprostsze i najszybsze. Ale lepiej myśleć o tym w ostateczności, a najpierw zmienić coś w pracy Świa do mość pol skich pra co - daw ców na te mat emo cjo nal nych kosz tów pra cy nie jest zbyt du ża, chociaż jest skąd brać przy kła dy. Do jednego ze szwedzkich szpitali wkroczyła ekipa złożona z psychologów i speców od zarządzania. Wystarczyło, że ułożyli grafik, dzięki któremu po stresu ją cych dy żu rach per so nel miał chwi lę na re ge ne ra cję. Po ja wi ły się rów nież war szta ty psy cho lo gicz ne, mówiące, jak radzić sobie w trudnych sy tu a cjach. W ten spo sób ob ni ży li koszty emocjonalne pracy, dzięki czemu zes pół był w sta nie bar dziej efektywnie wykonywać swoje obowiązki mówi Retowski. Za nim się wy pa lisz Naj le piej nie tra cić czuj no ści i chociaż raz na ja kiś czas za sta no wić się, jakie emocje towarzyszą wykonywanej pracy. Jeżeli ogólne wrażenie będzie negatywne, poczujemy, że obniży ła się na sza sa tys fak cja i mo ty wa - cja, to jest to sy gnał, że dzie je się coś nie po ko ją ce go. To nie jest nor mal - ne, że prze ży wa my zbyt du żo ne ga - tyw nych emo cji w związ ku z pra cą ostrze ga Re tow ski. W ta kiej sy tu - a cji mu si my od po wie dzieć so bie na kil ka py tań, np. czy mu si my na dal robić to, co ro bi my? Je że li nie, to sprawa jest pro sta, bie rze my się za szukanie nowego zajęcia, które od nowa na ła du je na sze ba te rie. W sy tu a cji, kiedy nie możemy zmienić pracy, bo np. ma my kre dyt do spła ce nia, a na ryn ku bra ku je cie ka wych pro po zy - cji, mu si my szu kać po mo cy u pod - staw. Ponownie wracamy do analizy przyczyn wypalenia, czyli m.in. przepra co wa nia, po czu cia bra ku de cy - zyj no ści i kiep skich kon tak tów ze współpracownikami, i sprawdzamy, co da się z tym zro bić. Mo że jest szansa na od bu do wa nie re la cji i zmniej - sze nie licz by obo wiąz ków? Mu si my szu kać roz wią zań adek wat nych do naszych możliwości. Bez tego nic się nie zmie ni mó wi Re tow ski. MAR TA PIĄT KOW SKA REDAKTOR NACZELNA: Grażyna Borkowska REDAKCJA: ul. Czerska 8/10, Warszawa, centrala: , WYDAWCA: Agora SA; DRUK: Agora SA DZIAŁ SPRZEDAŻY REKLAM I OGŁOSZEŃ GAZETY PRACA tel Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń 1 RP

3 BARTOSZ BOBKOWSKI Mo ni ka Da czka, me ne dżer An tal IT Ser vi ces, zaj mu je się re kru ta cją spe cja li stów i me ne dże rów IT Dy plom MBA jest atu tem przy aplikowaniu na stanowiska menedżerskie, zarówno dla specjalistów, którzy chcą awansować, jak i dla kadry wyższego szczebla. Pracownicy IT (mowa o specjalistach) mają kierunkowe wykształcenie, techniczną wiedzę, ale zwykle brak im kompetencji, jeśli chodzi o zarządzanie firmą czy finansami. Taką wie dzę moż na uzu peł niać na wie lu studiach podyplomowych itp., ale to właśnie MBA w świecie biznesu jest najbardziej uznanym i prestiżowym programem. Znam firmy, w których warunkiem dalszego awansu jest ukończenie MBA. Kierownikowi przy przyjmowaniu do no wej pra cy MBA na pew no po może: za pew ni wyż sze wy na gro dze nie i lepsze stanowisko. Czy dy plom MBA mo że prze szkodzić, jeśli nie staramy się o stanowisko menedżerskie? Czasem tak. Z jednej stro ny stu dia świad czą o tym, że kandy dat jest am bit ny i w przy szło ści chciałby rozwijać się w danym kierunku. Ale jest też dru ga stro na me da lu. Je śli ktoś ukoń czył MBA, mo że być przez przyszłego szefa potraktowany jako zagrożenie. Na szczęście pracodawcy są coraz bardziej świadomi korzyści z zatrudnienia pracownika nastawionego na rozwój. Nie za chę cam do MBA np. osób przed 30, bo wła ści wy mo ment zwykle przychodzi później, kiedy ma się do świad cze nie, wie dzę, osią gnię cia i wyobrażenie, w jakim kierunku chce się pod ą żać. Nie ma sen su ro bić MBA tylko dla papierka, na początku kariery my nie skorzystamy, a pracodawca nie doceni samego dyplomu. Łu kasz Ra dzi kow ski, me ne dżer z HRK, re kru tu je w bran ży bu do wla nej STUDIA PODYPLOMOWE I MBA PRACA 3 MBA i szu ka nie pra cy: atut czy zbęd ny pa pie rek Do kto rat, stu dia pod y plo mo we, Ma ster of Bu si ness Ad mi ni stra tion? Co prze pro wa dza ją cy re kru ta cje my ślą o dy plo mach kan dy da tów? Mo ni ka Da czka ARCHIWUM PRYWATNE Łu kasz Ra dzi kow ski ARCHIWUM PRYWATNE Ka ta rzy na Kraś nic ka MBA to stu dia dla ko goś, kto pla nu je rozwój zawodowy w kierunku menedżerskim i zarządzaniem dużymi stały mi zes po ła mi w fir mie. Co raz częściej jednak w niektórych branżach, np. w budowlanej czy w IT, poszukuje się menedżerów, którzy potrafią zarządzać projektami. Tu przydatne są bardziej inne studia, np. z zakresu metodologii zarządzania projektami. Dlaczego? Bo sposób zarządzania zespołem projektowym bardzo różni się od zarządzania zespołem stałym. Chodzi np. o sprawy administracyjne, rozwojowe, płace czy tymczasowość zespołu. Oczy wi ście w ta kiej pra cy MBA nikomu nie zaszkodzi, ale specjalnie się nie przy da. Ta ki dy plom naj le piej słu ży tym, któ rzy pra cu ją w du żych kor po ra - cjach. Ta kie fir my czę sto stać też na to, żeby pracownika wykształcić i wysłać np. na dwa la ta na stu dia do USA. Przed pod ję ciem stu diów war to się za sta no wić, po co nam MBA. Gdy chce my się roz wi nąć po pro stu ja ko me ne dżer, to lep szy bę dzie ogól ny, droż szy pro gram. A je śli ktoś chce zarzą dzać np. pro jek ta mi bu do wla ny - mi, to ko rzyst niej wy brać spe cjal ne stu dia MBA prze zna czo ne dla osób zarządzających w tym obszarze. Mnie, jako rekrutera, dyplom MBA kandydata nie odstrasza, ale też niekoniecznie zachęca. Zwracam uwagę na to, czy ktoś zde cy do wał się na te studia we właściwym punkcie kariery, tzn. wte dy, gdy już był me ne dże - rem i miał do świad cze nie. Gdy stu dia ukoń czy się za wcześ nie, wie dza się zdezaktualizuje. Ka ta rzy na Kraś nic ka, kon sul tant Star tpe o ple Pro fes sio nals Do tej po ry nie zda rzy ło mi się, że by klient po szu ku ją cy pra cow ni ka wymagał od kandydata dyplomu MBA. A mamy zawsze bardzo jasno określone kry te ria przy re kru ta cji, rów nież dotyczące wykształcenia. Zdarzyło mi się usły szeć od pra co daw cy na wi dok CV oso by z MBA: Ale my po trze bu - je my ko goś bar dziej ela stycz ne go, mniej ukształtowanego. Firmy obawia ją się też, że ta ki kan dy dat bę dzie miał wyż sze ocze ki wa nia fi nan so - we. Z mojego doświadczenia wynika, że dy plom MBA nie ko niecz nie się przy da je. Owszem, mo że być atu tem dla osób ubie ga ją cych się o wy so kie stanowiska. Ja ki dy plom na pew no jest atu tem w oczach rekrutera? To zależy od wymo gów klien ta. Są fir my, dla któ rych absolutnym minimum jest wyższe wykształcenie, nawet licencjat. To zwykle zagraniczne przedsiębiorstwa. Taki wy móg jest też sta wia ny oso bom, któ re kie ru ją zes po łem, ma ją wie le kon tak tów tak że na ze wnątrz fir my. Przy rekrutacji do międzynarodowych firm pomaga ukończenie dobrej uczelni ze świetnymi wynikami. Czasami zda rza się, że fir my wo lą, że by to był absolwent studiów dziennych. ARCHIWUM PRYWATNE Ma rek Su char Ma rek Su char, IPK, kon sul tant per so nal ny o po nad 20-let nim do świad cze niu, wy kła dow ca przed mio tów z za kre su za rzą dza nia za so ba mi ludz ki mi na stu diach MBA Czy MBA pomaga szukającym pracy? Nie ma ta kich cech, któ re by by ły po żą - dane w każdej sytuacji. Studia MBA są dla ludzi, którzy mają doświadczenie wzarządzaniu. Zawsze będą atutem, gdy szuka się pracy na stanowisku kierowniczym. A je śli ktoś nie ubie ga się o ta kie stanowisko? To jest bardzo dziwną osobą. Wy da je 0 tys. zł na stu dia i nie chce być kie row ni kiem? To źle o nim świadczy. To jakby zrobił aplikację sędziowską i ni gdy nie za mie rzał być sę dzią. Al bo za pi sał się na stu dia do kto ran - ckie i nie chciał ro bić ka rie ry na u ko - wej. Znam osobę z doktoratem, która szuka pracy na stanowisku średniego szczebla w działach personalnych. Tam nie trzeba takich kwalifikacji. Dziś często młodzi ludzie narzekają, że ma ją do kto rat, ale nie zwię ksza on ich szans na pra cę. A dla cze go miałby zwiększać? Przydaje się tylko w określonych okolicznościach, tak jak MBA. To mit, że wie dza za wsze po ma ga. Rekruterzy szukają kandydatów nie poniżej kwalifikacji ani nie powyżej kwa li fi ka cji, tyl ko o umie jęt no - ściach dopasowanych do stanowiska. Nie spot ka łem się z tym, że by dyplom MBA nie po mógł w ka rie rze, jeśli podjęcie studiów było przemyślane. Nie za wsze tak jest. Pod czas wy kła dów na MBA spotykałem osoby, które świetnie so bie ra dzi ły, ale by ły też ta kie, które nie po win ny się tam zna leźć. I im dyplom raczej nie pomoże. KA TA RZY NA PA WŁOW SKA-SA LIŃ SKA Internetowe Targi Edukacyjne. Już trwa ją Ja ki kie ru nek stu diów wy brać? Jaką uczel nie? A mo że za miast studiów szko łę po li ce al ną? Któ ry kurs ję zy ko wy jest naj lep szy? 3 września zaczęły się Internetowe Targi Edukacyjne. Potrwają dwa tygod nie. W jed nym miej scu na gie du ka cyj ne.ga ze ta.pl zgro ma dzo no ofer ty edu ka cyj ne uczelni wyższych, szkół policealnych, szkół językowych z całej Polski. Targi edukacyjne skierowane są m.in. do obec nych oraz przy szłych absolwentów szkół średnich, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o dalszej edukacji. Mogą sprawdzić, co ofe ru ją uczel nie pu blicz ne i niepubliczne z największych polskich miast. Szko ły wyż sze pre zen tu ją kierunki studiów, kadrę naukową oraz zasady rekrutacji. Bez konieczności szukania informacji na stronach wielu uczelni, w jednym miejscu moż na do wie dzieć się, co zdawać na ma tu rze, aby do stać się na wymarzony kierunek, jakie dokumenty należy złożyć, czy jak otrzymać dofinansowanie studiów. Z myślą o ab sol wen tach uczel nie prezen tu ją ofer tę stu diów pod y plo - mowych. Dla wszystkich, którzy chcieliby podnieść kwalifikacje zawodowe, ofertę prezentują szkoły policealne są kierunki, praktyki zawodowe czy warsztaty. W tym ro ku po raz pier wszy wśród wystawców są szkoły językowe. Wszyscy zainteresowani dodatkowymi informacjami mają możli wość za da wa nia py tań wy staw - com. Na stronie Targów Edukacyjnych moż na też prze czy tać, m.in. o tym, czym kie ro wać się przy wybo rze stu diów, ja ki kie ru nek wybrać, by po ich ukoń cze niu ła two znaleźć pracę. Wejdź na ze ta.pl, nie prze gap suk ce - su! Patronat honorowy nad Targami Edu ka cyj ny mi ob ję ło Mi ni - sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizatorem Targów jest serwis Edulandia.pl. NG R E K L A M A 1 RP NASZA AKCJA Nowe sposoby rekrutacji Start: OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY REKLAMA Ostatnia szansa zdobycia LICENCJI ZAWODOWEJ STUDIA PODYPLOMOWE i praktyki Zarządca Nieruchomości Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami Kursy Administrator Nieruchomości Agent w Obrocie Nieruchomościami wymagane wykształcenie średnie-dyplom Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa jednostka resortowa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, tel./fax lub Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza Podnieś swoje kwalifikacje! Zapisz się na studia podyplomowe! Wybieraj z bogactwa naszej oferty i ciesz się atrakcyjnymi cenami! Jeśli: posiadasz dyplom wyższej uczelni, pracujesz lub chcesz pracować w administracji publicznej, służbach mundurowych albo szkolnictwie, interesuje Cię pogłębienie wiedzy z dziedziny administracji, finansów, organizacji i zarządzania, integracji europejskiej, PR i komunikacji publicznej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, ta oferta jest dla Ciebie! ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE MARKETING W SFERZE PUBLICZNEJ i wiele innych! Więcej informacji: lub tel.:

4 4 Ka ta rzy na Pa włow ska-sa liń ska Chmu ra ob li cze nio wa to sto sun ko wo no wy mo del ofe ro wa nia usług IT. W uprosz cze niu po le ga on na ko rzy - sta niu z opro gra mo wa nia i sy ste mów ope ra cyj nych on li ne. Po móc mo że w bły ska wicz nym wy sy ła niu wia do - mo ści, udo stęp nia niu pli ków przez inter net, wy mia nie in for ma cji w cza sie pra cy nad pro jek ta mi zes po ło wy mi oraz na wie le in nych spo so bów. Chmurowe rozwiązania szybko zdobywają klientów na całym świecie, jego za le ty od kry wa ją rów nież pol scy przedsiębiorcy. Korzyści z cloud computing to przede wszystkim obniżenie wy dat ków na no we tech no lo gie i łatwość we wprowadzaniu zmian. Jed nak właś nie to, co jest za le tą dla pracodawców, powszechnie uważa się za wadę dla pracowników. Panuje opinia, że cloud computing zmniejsza zatrudnienie. Tymczasem, jak wykazały analizy firmy IDC, w rzeczywistości chmura generuje nowe stanowiska pracy. Jak to możliwe? Wyniki badania pokazują, że firmy, które wprowadziły takie rozwiązania, mają w rezultacie więcej środków do dyspozycji. Firmy, które korzystają z chmurowego przetwarzania danych, ograniczają czas i budżet IT związany z tradycyjnymi systemami oraz rutynowymi modernizacjami, co zwiększa czas ibudżet na bardziej innowacyjne projekty mó wi John F. Gantz, dy rek tor ds. badań i wiceprezes firmy IDC, a zarazem jeden z twórców raportu. Innowacje IT przekładają się na innowacje biznesowe, a to ozna cza no we miej sca pra cy. PRACA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA Dyplom do zarządzania chmurą No we roz wią za nia w IT, tzw. chmu ro we usłu gi, stwo rzą do 201 r. pra wie 14 mi lio nów no wych miejsc pra cy na ca łym świe cie Według badań IDC dzięki rozwojowi clo ud com pu ting do 201 r. przy bę dzie aż 14 mi lio nów miejsc pra cy. Co cie ka we, ten wzrost bę dzie wi docz ny na róż nych kontynentach i w firmach każdej wielkości, ponieważ rynki wschodzące, małe mia sta i ma łe fir my ma ją ta ki sam dostęp do usług chmu ro wych jak du że. No we tech no lo gie in for ma cyj ne i komunikacyjne sprawiają też, że prościej i ta niej moż na za ło żyć i pro wa - dzić firmę, zarówno w sektorach tworzących rozwiązania IT, jak i tych, które je wykorzystują. W Pol sce licz ba miejsc pra cy związanych z chmurą wzrośnie o 168 proc. W chmurze można błyskawicznie wysyłać wiadomości, udostępniać pliki przez internet, czy przekazywać informacje zespołowi We dług ba dań IDC nasz kraj znaj dzie się dzięki temu w pierwszej dziesiątce światowego zestawienia. Już dziś co dru gi pol ski przed się - biorca z sektora małych i średnich firm zastanawia się nad skorzystaniem zoprogramowania online. Dla tych, którzy chcieliby się wyspecjalizować we wdrażaniu chmurowych rozwiązań, wtym roku powstało kilka kierunków studiów podyplomowych. Szkoła Główna Handlowa wwarszawie oferuje Zastosowanie technologii cloud computingu w modelowaniu biznesowym. To kierunek dla przedsiębiorców imenedżerów oraz dla odpowiedzialnych za działy i systemy IT. To bar dzo istot ny trend ryn ko wy, szczególnie w dobie kryzysu, kiedy firmy szukają źródeł optymalizacji przedsięw zięć mó wi prof. dr hab. An drzej Her man, dzie kan Ko le gium Na uk o Przedsiębiorstwie w SGH. Studenci będą mieli do dyspozycji nowoczesne laboratoria oraz wykłady ekspertów praktyków. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi oferuje Zarządzanie środowiskiem serwerowym przedsiębiorstw. Studia te prze zna czo ne są dla osób za in - teresowanych nowymi rozwiązaniami związanymi z rozwiązaniami cloud computing i zarządzaniem środowiskiem serwerów w zastosowaniach komercyjnych. Zajęcia stawiają przede wszyst kim na prak ty kę. Inżynieria systemów przetwarzających w chmurze to kierunek podyplo mo wy do stęp ny w Wyż szej Warszawskiej Szkole Informatyki. W trakcie stu diów bę dzie moż na po znać zasady działania oraz przykłady wykorzystania usług w chmurze. Program obejmie m.in. systemy operacyjne, bazy danych, systemy teleinformatyczne i sieci komputerowe, a także kluczowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa. W ramach nowych studiów Inżynieria procesów biznesowych business intelligence oferowanych przez Politechnikę Warszawską będzie można z kolei zapoznać się m.in. z najnowszymi trendami z wykorzystaniem cloud computing w firmie. Ra port Clo ud Com pu ting s Ro le in Job Cre a tion, lu ty 2012, przy go to wa ła fir ma IDC na zle ce nie Mic ro soft Prawnik odpowiada ROZ MO WA Z Łu ka szem Su pe rą praw ni kiem, spe cja li stą pra wa pra cy z war szaw skiej Kan ce la rii Ad wo kac kiej M. Su pe ra MAR TA PIĄT KOW SKA: Czy ta jąc py ta nia naszych czytelników mo że pan po wiedzieć, że Ko deks pra cy speł nia za da - nie? Pra cow ni cy zna ją swo je pra wa? ŁU KASZ SU PE RA:Większość pytań dotyczyła zagadnień, na które laikowi ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź w kodeksie. Trzeba pamiętać o orzecznictwie czy przyjmowanej wykładni. Prob lem wy ni ka z te go, że usta wę sto su je się do wszyst kich miejsc pracy, apowstała głównie zmyślą orobotnikach wfabrykach. Niezależnie od tego, czy pracujemy wbiurze, małej lub dużej firmie lub fabryce, obowiązują nas niemal te same zasady. A charakter tych prac róż ni się dia me tral nie. Kodeks jest regularnie nowelizowa ny, ale np. aby roz wią zać bez wypowiedzenia umowę o pracę z pracow ni cą w cią ży na le ży, zgod nie z ustawą, uzyskać zgodę organizacji związkowej. Jak stosować to w małym biu rze, w któ rym nie ma związków? Odpowiedź dało orzecznictwo, ale nie każ dy przed się bior ca je zna. Wie le osób przy sy ła ło py ta nia o system roz li cza nia nad go dzin. Wobecnych realiach gospodarczych wielu pracodawców nie wyobraża sobie funkcjonowania firmy w sztywnych ramach czasowych, które narzuca ko deks. Chcą mieć moż li wość ela stycz - nego zarządzania zespołem. To samo dotyczy wydawania poleceń. Pracownicy chcieliby mieć ścisły zakres obowiązków, a ich szefowie coraz częściej w umowach dopisują punkt wykonywanie dodatkowych poleceń przełożonego. I tu pojawiają się spięcia. Kodeks pracy daje przełożonemu możliwość zmiany obowiąz ków na trzy mie sią ce przy za cho - waniu tego samego wynagrodzenia. Przykładowo sekretarka na kwartał zostaje przesunięta do działu zaopatrzenia ichoć jej się to nie po do ba, jest zgod ne z prawem, jeżeli nowe obowiązki odpowiadają kwalifikacjom pracownika. Z opi sa nych przez czy tel ni ków sy tu a - cji wy ni ka, że na wet kie dy wie dzą, że ich pra wa są ła ma ne, sie dzą ci cho. To nor mal ne, że nie chcą do pro wa - dzać do eska la cji, bo bo ją się utra ty pracy. Większość nabiera odwagi dopiero, kiedy dostaje wypowiedzenie lub w fir mie szy ku ją się zwol nie nia. Wie dzą, że nie ma ją już nic do stra cenia. Zawsze doradzam klientom w trudnej sytuacji, żeby prowadzili prywatny dziennik przyjść i wyjść, notowali wykonywane zadania. Z dowodami łatwiej walczyć w sądzie pracy. Któ re py ta nie by ło za ska ku ją ce? Mo że nie py ta nie, ale od po wiedź na pewno zaskakuje. Chodzi o zasiłek dla bezrobotnych dla osoby, która pracowała na niepełny etat i zarabiała poniżej pensji minimalnej. Zgodnie z prawem bezrobotnemu nie przysługuje wtedy prawo do zasiłku. *Od po wie dzi na nad e sła ne przez czy tel ni ków py ta nia z za kre su pra wa pra cy bę dzie my pu bli ko wać przez naj bliż sze sześć ty god ni w każ dy po nie dzia łek w ser wi sie Ga ze ta Pra ca.pl. Od po wie dzi udzie li Łu kasz Su pe ra R E K L A M A MATEUSZ BAJ PO LI TECH NI KA ŁÓDZ KA Za pra sza na 16. edy cję Stu diów Pod y plo mo wych BEZ PIE CZEŃ STWO I HI GIE NA PRA CY System studiów: Dwusemestralne studia zaoczne (200 godz.) Kryterium przyjęcia: Ukończone studia wyższe (min. licencjat). Termin rozpoczęcia: październik 2012 r. Koszt: 1990 zł za dwa se me stry (moż li wość rat) 0 zł dla bezrobotnych, sfinansowanych przez Urząd Pra cy Katedra Mechaniki Maszyn Włókienniczych Łódź, ul. Że rom skie go 116, tel./faks: (042) Katedra i Zakład Biochemii Gdańskiego Uniwersytetu tu Medycznego poszukuje kandydatów do udziału w trzyletnim projekcie TEAM Nukleotydy w patologii, diagnostyce i terapii chorób serca na stanowiska: Magistrantów, Doktorantów i Asystentów (do 4 lat po uzyskaniu doktoratu) Szczegółowe informacje: Aplikacje należy składać drogą elektroniczną na adres do dnia 21 września Dodatkowe informacje: dr hab. Ryszard T. Smoleński Projekt Nukleotydy w patologii, diagnostyce i terapii chorób serca jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość RP

5 REKLAMA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA 1 ZP

6 6 REKLAMA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA n ZP 1

7 REKLAMA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA OFERTA KRAJOWA g KATEDRA LOGISTYKI Uni wersytetu Łódz kie go za pra sza na Stu dia Pod y plo mo we: Sy ste my Za rzą dza nia Ja ko ścią wg Norm ISO Se rii 9000 pro wa dzo ne wspól nie z Llo yd s Re gi ster Qua lity As su ran ce Słuchacze Podyplomowych Studiów: Systemy zarządzania jakością wg Norm ISO serii 9000, po zdaniu egzaminów uzyskują certyfikaty LRQA w zakresie: Systemy Zarządzania Jakością Systemy Zarządzania Środowiskowego Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy Wewnętrzny Auditor Jakości (kurs rejestrowany w IRCA) oraz po złożeniu pracy dyplomowej Uniwersyteckie Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Szcze gó ło we in for ma cje: Uni wersytet Łódz ki, Wy dział Za rzą dza nia, Katedra Logistyki, ul. Ma tej ki 22/26, Łódź, tel. (48) , faks: (48) , Sekretariat: mgr Stefania Konopa z INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW poniedziałek Szukasz eksperta? Znajdziesz z ekspertem! p Rekrutacja na ww. studia podyplomowe zakończy się 22 września 2012 r. OFERTA KRAJOWA OGŁOSZENIA I REKLAMA: z z Prokuratura Okręgowa w Łodzi ogłasza konkurs na 4 stanowiska: ASYSTENTÓW PROKURATORA Termin składania dokumentów 20 października 2012 roku. Bliższe informacje na temat konkursu na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Łodzi sekcja oferty pracy. 1 ZP

8 8 OFERTA KRAJOWA Firma Chandler Logistik Trelleborg ze Szwecji poszukuje partnerów transportu ciężarowego. Poszukujemy nowych kierowców samochodów ciężarowych do transportu na trasach: Szwecja - Norwegia i/lub Szwecja - Niemcy. Jesteśmy zainteresowani długoterminową współpracą biznesową. W sprawie warunków współpracy oraz płac proszę o kontakt. Aplikacje proszę przesyłać w języku niemieckim, angielskim lub szwedzkim! W razie pytań proszę o kontakt: Niklas Ganz, tel RADIO TOK FM zaprasza na audycję Szefie, rekrutuj nowocześnie! Słuchaj w sobotę od godziny Dystrybutor surowców chemicznych należący do uznanej międzynarodowej grupy poszukuje osoby na stanowisko Przedstawiciel techniczno- handlowy OPIS STANOWISKA: Doradztwo techniczne oraz sprzedaż określonych grup produktowych na terenie całej Polski Współpraca z dostawcami z zagranicy oraz europejskimi oddziałami firmy Aktywne poszukiwanie nowych odbiorców oraz nowych rynków zbytu OCZEKIWANIA: Wykształcenie wyższe (preferowane chemiczne) Mile widziane doświadczenie na rynku chemii budowlanej Chęć uczenia się i wysoka motywacja Umiejętność organizowania sobie pracy oraz współdziałania w zespole Wysoka kultura osobista Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, niezbędne narzędzia (samochód, komputer), możliwości rozwoju oraz stabilność zatrudnienia. Wybrana osoba będzie pracowała z domu lub jednego z biur firmy w Bydgoszczy lub Nadarzyna (pod Warszawą). Aplikacje prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Telewizyjna piątek przewodnik po kanałach REKLAMA: tel. 22 Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza konkurs na stanowisko Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Szczecinie 1. Kandydatem przystępującym do konkursu może być osoba, która: 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) uzyskała w kraju dyplom magistra farmacji bądź uzyskała za granicą dyplom uznany w kraju za równorzędny, 3) posiada co najmniej lat praktyki zgodnej z kierunkiem wykształcenia, 4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. 2. Oferta kandydata powinna zawierać: 1) kopię obydwu stron dowodu osobistego posiadającego formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej, 2) życiorys i list motywacyjny, 3) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, 4) oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przewinienia zawodowe, ) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym, 6) oświadczenie kandydata, że nie zachodzą przeciwwskazania do powołania na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. nr 216, poz. 184 ze zm.). Oferty należy składać do Wojewody Zachodniopomorskiego sekretariat Biura Organizacji i Kadr (pokój nr 283) Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem KONKURS, w terminie do dnia 28 września 2012 r. Konkurs odbywać się będzie w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4. Posiedzenie komisji konkursowej przeznaczone na zapoznanie się ze złożonymi dokumentami odbędzie się w dniu 09 października 2012 r. o godz Rozmowy z kandydatami spełniającymi wymogi formalne odbędą się w dniu 09 października 2012 r. od godz Więcej informacji pod numerem tel Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym: 6.00 zł brutto Firma handlowa działająca na rynku od ponad 20 lat w branży elektroenergetycznej poszukuje na różne stanowiska osób z całego kraju z doświadczeniem w branży. Zadania: realizowanie polityki sprzedażowej firmy, odpowiedzialność za rozwój ogólnopolskiego i lokalnego rynku sprzedaży, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z klientami. co najmniej 3-letnie doświadczenie w branży elektroenergetycznej, samodzielność w działaniu, umiejętność budowania stałych relacji biznesowych, gotowość do odbywania częstych podróży służbowych. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: KOMENDANT 109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W SZCZECINIE, ul. Piotra Skargi 9-11 w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w połączonych oddziałach endokrynologii i terapii izotopowej oraz urologii Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 11, poz. 896) proszeni są o składanie dokumentów wymienionych w 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 182). Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji i nr. telefonu kontaktowego oraz dopiskiem Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej połączonych oddziałów endokrynologii i terapii izotopowej oraz urologii należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia pod adresem: 109. Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 9-11, Szczecin. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania dokumentów. O miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie Wir sind ein Träger der Jugendhilfe und betreuen Kinder, die nicht in ihrer eigenen Familie leben können. Wir suchen für Berlin und Brandenburg: Pädagogische Fachkräfte Sie sind bereit: - nach Deutschland zu ziehen - in einem gemeinsamen Haushalt mit den betreuten Kindern zu leben, gerne auch mit ihrer eigenen Familie Sie verfügen - über eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung - über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift Wir bieten: Feste Anstellung und Vergütung nach Tarif AVB, externe Supervision, fachliche Begleitung und Unterstützung, kollegialen Austausch, interne und externe Fortbildungen. Wir können Ihnen ein passendes Haus oder eine passende Wohnung zur Verfügung stellen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihre Bewerbung senden Sie bitte schriftlich oder per mail an unsere Geschäftsstelle: Kinder- und Jugendhilfe-Verbund ggmbh z.h. Fr. Schmitz Siegfriedstr. 204c D Berlin z ZP 1

9 WARSZAWA 9 WARSZAWA z p ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA AKCYJNA w Mińsku Mazowieckim ul. gen. K. Sosnkowskiego 34 poszukuje kandydatów na stanowisko: MASZYNISTA POJAZDU TRAKCYJNEGO p wymagania: świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko maszynisty co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu lokomotywy elektrycznej i/lub spalinowej uprawnienia manewrowego i/lub ustawiacza będą dodatkowym atutem Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert na adres W ofer tach pro si my za mie ścić kla u zu lę: Wy ra - żam zgo dę na prze twa rza nie mo ich da nych oso bo wych za war tych w tym do ku men cie dla po trzeb nie zbęd nych do pro ce su re kru ta cji, zgod nie z Usta wą o Ochro nie Da nych Oso bo - wych Dz.U. nr 133, poz. 883 z dnia r. Ofer ty bez kla u zu li nie bę dą roz pa try wa ne. Fir ma za strze ga so bie pra wo do skon tak to wa - nia się tyl ko z wy bra ny mi oso ba mi ZP

10 10 WARSZAWA Przedstawiciel amerykańskiej firmy Quest Software poszukuje do pracy w Warszawie osób na stanowisko: Konsultant IDM Wymagania techniczne v Wcześniejsze doświadczenie na stanowisku pre-sales/konsultant v Znajomość technologii IDM (CA, IBM, Oracle, Courion itp.) v Dobra znajomość systemów operacyjnych Windows i architektury Active Directory v Znajomość VB i/lub.net Pozostałe wymagania v Wykształcenie wyższe informatyczne v Umiejętność samodzielnego prowadzenia prezentacji produktowych v Umiejętność prowadzenia projektów, tworzenia dokumentacji v Dobra znajomość języka angielskiego v Prawo jazdy kat. B v Dyspozycyjność v Mile widziane doświadczenie handlowe v Atrakcyjną pracę w środowisku międzynarodowej korporacji v Samochód służbowy po okresie próbnym v Możliwość rozwoju zawodowego, atrakcyjne szkolenia za granicą v Atrakcyjne wynagrodzenie na umowę o pracę Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: Quest-Dystrybucja Sp. z o.o., ul. Podwale 62, Wrocław bądź mailem: Oferta powinna zawierać następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Belvedere Catering by Design poszukuje kandydatów na stanowisko: Z-ca Dyrektora Cateringu Miejsce pracy: Warszawa - min. 2-letnie doświadczenie w branży HoReCa na szczeblu managerskim - praktyczna wiedza w zakresie kierowania zespołem - ukierunkowanie na najwyższy standard usługi - efektywność w zarządzaniu - zdolności analityczne - doskonała organizacja pracy - biegła znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie - prawo jazdy kat. B - dyspozycyjność - samodzielną i ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie - realny wpływ na rozwój firmy - bardzo duży zakres kompetencji Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn roku o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883) Fundacja Kolegium Europejskie z siedzibą w Warszawie poszukuje do Działu Technicznego: Hydraulika Miejsce pracy: Warszawa Minimum -letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prac konserwacyjnych, jak również doświadczenie w obsłudze kotłowni gazowych; wykształcenie minimum średnie; prawo jazdy min. kat. B; uprawnienia grzewcze powyżej 0 kw, gazowe do kpa, elektryczne 1kV; znajomość zagadnień z dziedziny bieżącej konserwacji instalacji wodnych oraz c.o.; umiejętność odczytywania dokumentacji budowlanej oraz schematów instalacyjnych; znajomość zagadnień z dziedziny wymienników ciepła, nagrzewnic wodnych oraz klimatyzatorów; znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowym; bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i zaangażowanie; dyspozycyjność w zakresie gotowości do podejmowania pracy w godzinach nadliczbowych (również w soboty i niedziele); dobry stan zdrowia; umiejętność pracy w zespole i komunikatywność. Przedstawiciel amerykańskiej firmy Quest Software poszukuje do pracy w Warszawie osób na stanowisko: Key Account Manager w branży IT v bardzo dobra znajomość technologii i rynku IT v wymagane doświadczenie we współpracy z klientami kluczowymi v umiejętność samodzielnego prowadzenia prezentacji produktowych i budowania relacji personalnych v wykształcenie wyższe, mile widziane informatyczne v dobra znajomość języka angielskiego v prawo jazdy kat. B v atrakcyjne warunki wynagrodzenia na umowę o pracę v możliwość rozwoju zawodowego szkolenia zagraniczne v ciekawą pracę w środowisku międzynarodowej korporacji Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z przebiegiem kariery zawodowej (oraz aktualnym numerem telefonu kontaktowego) do dnia 28 września 2012 r. Fundacja Kolegium Europejskie Dział Kadr i Płac ul. Nowoursynowska Warszawa z dopiskiem Rekrutacja hydraulik Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: Quest-Dystrybucja Sp. z o.o., ul. Podwale 62, Wrocław, bądź mailem: Oferta powinna zawierać następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)" Przedstawiciel amerykańskiej firmy Quest Software poszukuje do pracy w Warszawie osób na stanowisko: Politechnika Warszawska posiada wolne miejsce pracy w Administracji Centralnej na stanowisku Konsultant Kierownika Projektu wdrażania SAP FI-CO-PS w pełnym wymiarze czasu pracy. Kandydaci winni spełniać następujące wymagania: ë dobra znajomość rachunkowości, ë dobra znajomość SAP w zakresie modułów finansowych (co najmniej 2 letni staż), ë udział w co najmniej 2 projektach jako konsultant SAP (w zakresie modułów rozwiązań finansowych), ë udział w co najmniej jednym projekcie jako konsultant wiodący SAP (w zakresie modułów rozwiązań finansowych), ë posiadanie certyfikatu SAP będzie dodatkowym atutem, ë zdolności organizacyjne, ë umiejętność pracy zespołowej. Dokumenty należy składać do dnia r. w Sekretariacie Kanclerza PW, Warszawa, ul. Noakowskiego 18/20, Gmach Biurowy, kl A, pok v Wykształcenie wyższe informatyczne v Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy jako Konsultant v Dobra znajomość systemów baz danych Oracle, SQL Server v Dodatkowa znajomość systemów operacyjnych i aplikacji będzie dodatkowym atutem v Umiejętność samodzielnego prowadzenia prezentacji produktowych v Umiejętność prowadzenia projektów, tworzenia dokumentacji v Dobra znajomość języka angielskiego v Prawo jazdy kat. B v Dyspozycyjność v Mile widziane doświadczenie handlowe v Atrakcyjną prace w środowisku międzynarodowej korporacji v Samochód służbowy po okresie próbnym v Możliwość rozwoju zawodowego v Atrakcyjne wynagrodzenie na umowę o pracę Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: Quest-Dystrybucja Sp. z o.o., ul. Podwale 62, Wrocław bądź mailem: Oferta powinna zawierać następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). UBEZPIECZENIA INWESTYCJE Poszukuje osób z wykształceniem minimum średnim do pracy w charakterze DORADCY KLIENTA W DZIALE SPRZEDAŻY Jeśli: - ważny jest dla Ciebie rozwój - zarabiasz poniżej swoich możliwości - cenisz niezależność i swobodę działania - masz zdolności negocjacyjne lub sprzedażowe p prześlij swoje CV wraz ze zgodą na przetworzenie danych osobowych na adres: ZP 1

11 WARSZAWA 11 GŁÓWNY URZĄD MIAR UL. ELEKTORALNA 2 POSZUKUJE KANDYDATA Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI DO PRACY NA STANOWISKU GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE TECHNICZNYM. SZCZEGÓŁY NA STRONIE BIP.GUM.GOV.PL W ZAKŁADCE PRACA W GUM LUB POD NR TELEFONU Masz doświadczenie na rynku kawy i chcesz zabudować swoją przyszłość finansową? To szansa dla Ciebie! Jedna z najlepszych włoskich fabryk, produkująca kawę wyłącznie dla branży HORECA i VENDINGU marka EL Mundo Cafe poszukuje Dystrybutora / Regionalnego Partnera na województwa: mazowieckie, zachodniopomorskie, pomorskie. najwyższej jakości produkty, bardzo konkurencyjne ceny, wyłączność produktu. Wymagamy: min. lat doświadczenia na rynku kawy, pełnego zaangażowania w dystrybucję. Oferty proszę składać drogą mailową na adres RADA NADZORCZA MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DOM 82 ogłasza konkurs na stanowisko CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MSM NOWY DOM 82 Warunki uczestnictwa w konkursie: wykształcenie wyższe techniczne oraz posiadanie uprawnień budowlanych, co najmniej -letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pra cow ni czy mi na sta no wi sku kie - row ni czym, po sia da nie li cen cji ZA RZĄD CY NIE - RU CHO MO ŚCI, zna jo mość pra wa spół dziel cze go i usta wy o spół dziel niach miesz ka nio - wych, doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych i deweloperskich. Wraz z ofertą należy złożyć: CV i list motywacyjny, kserokopie dyplomu ukończenia wyższej uczelni (oryginał do wglądu), kserokopie świadectw pracy, koncepcje pracy oraz wizje rozwoju Spółdzielni, ak tu al ne oświad cze nie o nie pro wa - dze niu wo bec kan dy da ta po stę po wa - nia pro ku ra tor skie go, są do we go i kar no skar bo we go, zwią za ne go z dzia łal no ścią gos po dar czą. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem KONKURS NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU należy składać w sekretariacie MSM Nowy Dom 82 ul. Targowa 3, Warszawa, w terminie do dnia 28 września 2012 r. Nadesłane oferty nie będą zwracane. Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Doradca handlowy minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w sklepie detalicznym w branży okuć budowlanych, elektryki, narzędzi wykształcenie minimum średnie dyspozycyjność i punktualność prawo jazdy kat. B Poszukujemy osób: zainteresowanych branżą i aktywnym kontaktem z klientem kreatywnych i potrafiących zwiększyć sprzedaż samodzielnych w działaniu i biorących odpowiedzialność za podjęte decyzje kreatywnych i otwartych na pomysły innych oraz lubiących nowe wyzwania gotowych do pracy w systemie zmianowym oraz w soboty możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia umiejętności zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej pracę w młodym i dynamicznym zespole szkolenia branżowe oraz przeszkolenie z obsługi systemu informatycznego firmy atrakcyjne wynagrodzenie W związku z planowanym zatrudnieniem, Zakład Sprzedaży w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO ORAZ MAGAZYNIERA Od kandydata oczekujemy: doświadczenia w sprzedaży (preferowana branża FMCG, PREPAID) doświadczenie na stanowisku znajomość rynku lokalnego (woj. mazowieckie) wykształcenie min. średnie prawo jazdy kat. B dobrej znajomości obsługi komputera umiejętności negocjacji umiejętności organizacji pracy dyspozycyjności oraz samodzielności łatwości nawiązywania kontaktów i wysokiej kultury osobistej Oferta powinna zawierać klauzurę wyrażającą zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 101/2002, poz. 926). Oferty CV ze zdjęciem i telefonem kontaktowym oraz list motywacyjny prosimy składać w ter mi nie do r. wy łącz nie na adres e-ma il: z dopiskiem Przedstawiciel Handlowy lub Magazynier Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, nadesłanych aplikacji nie zwracamy Producent materiałów budowlanych zatrudni na stanowisko: Międzynarodowy Koncern amerykański, posiadający wiodącą pozycję w swoim segmencie rynku w Polsce i na świecie, poszukuje: DYNAMICZNYCH W DZIAŁANIU KANDYDATÓW DO NOWO TWORZONEGO DZIAŁU SPRZEDAŻY Oczekujemy: y wyższego wykształcenia y kilkuletniego doświadczenia sprzedażowego popartego sukcesami y nienagannej prezencji y silnej motywacji i inicjatywy y wiek powyżej 28 lat będzie dodatkowym atutem y profesjonalne i systematyczne szkolenia y drogę kariery w dużej międzynarodowej firmie y pracę w warunkach o wysokim standardzie oraz w zgranym i dynamicznym zespole y po okresie próbnym bogaty pakiet socjalny CV wraz ze zdjęciem oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na adres: PRZEDSTAWICIELA NA TERENIE WOJ. MAZOWIECKIEGO Obowiązki Przedstawiciela: - obsługa stałych klientów na wyznaczonym terenie, - pozyskiwanie nowych klientów, - przygotowywanie ofert i kalkulacji dla klientów, - informowanie klientów o asortymencie i warunkach współpracy, - organizowanie i prowadzenie szkoleń dla klientów, - bieżące monitorowanie rynku i sporządzanie raportów. Wymagania stawiane Kandydatom: - wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe z zakresu handlu, marketingu lub budowlane, - wysokie kwalifikacje interpersonalne i kultura osobista, - znajomość branży i doświadczenie na podobnym stanowisku (branża budowlana), - umiejętność obsługi komputera, - komunikatywność, dyspozycyjność i zaangażowanie, - prawo jazdy kat. B. Zatrudnionej osobie oferujemy: - stabilną i odpowiedzialną pracę, - przyjazną atmosferę pracy, - niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonych obowiązków, - podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia. DRUKARNIA db Print Polska w Grodzisku Maz. zatrudni osoby na stanowiska: DRUKARZY OFFSETOWYCH WYMAGANIA: wykształcenie poligraficzne/techniczne dodatkowy atut doświadczenie zawodowe min. lat na stanowisku drukarza zdolności manualne praca w systemie 3-zmianowym dyspozycyjność OFERUJEMY: szkolenia i stabilny rozwój zawodowy, zatrudnienie na umowę o pracę, PRACOWNIKÓW INTROLIGATORNI: KRAJACZ, OBSŁUGA FALCEREK, OPRAWA ZESZYTOWA WYMAGANIA: doświadczenie utrzymanie właściwego stanu technicznego maszyn zdolności manualne praca w systemie 3-zmianowym dyspozycyjność OFERUJEMY: szkolenia i rozwój zawodowy zatrudnienie na umowę o pracę Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich CV na adres: Drukarnia zastrzega prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje Aplikacje zawierające list motywacyjny, CV + zdjęcie prosimy przesyłać na adres do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem Warszawa. Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)". ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODPOWIEDZI TYLKO NA WYBRANE OFERTY Aplikacje wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres: PHU ANTARES Sp. z o.o. kluczowy dystrybutor piwa, wina i napoi na rynku woj. mazowieckiego poszukuje kandydatów na stanowisko: PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY doświadczenie na ww. stanowisku bardzo dobra znajomość rynku FMCG Silna motywacja do pracy, zorientowanie na sukces, kreatywność, dyspozycyjność Dobra organizacja pracy i samodyscyplina oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę, atrakcyjne warunki zatrudnienia, niezbędne narzędzia pracy. Aplikacje prosimy przesyłać w terminie do 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na adres: Jeżeli jesteś pracownikiem biurowym, masz 0 lat, pracujesz w przedsiębiorstwie lub prowadzisz działalność gospodarczą w woj. mazowieckim, zgłoś się w porozumieniu z pracodawcą na bezpłatne szkolenia: W ramach projektu KOMPETENTNY PRACOWNIK BIUROWY możesz skorzystać z następujących szkoleń: 1. Kompetencje twarde (PR, prawo, koszty w biurze) 2. Umiejętności informatyczne (ECDL start, Word, Excel, PowerPoint) 3. Kompetencje miękkie (zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, autoprezentacja) Ostatnie bezpłatne szkolenia! Możesz uzyskać certyfikat ECDL! Sprawdź warunki przyjęcia: Kontakt: tel lub , mail: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 ZP n

12 12 WARSZAWA Fundacja Kolegium Europejskie z siedzibą w Warszawie poszukuje do Działu Technicznego: Elektryka / Elektryka-automatyka Miejsce pracy: Warszawa minimum -letnie doświadczenie zawodowe (poparte praktyką) w zakresie zagadnień elektroenergetycznych i elektroinstalacyjnych; wykształcenie minimum średnie techniczne, mile widziane wyższe inżynierskie; posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji SEP E min. 1 kv, mile widziane bez ograniczeń, oraz dozoru D ; prawo jazdy min. kat. B; umiejętność w zakresie prac konserwacyjno-montażowych instalacji elektrycznych; znajomość zagadnień z dziedziny instalacji niskoprądowych i teletechnicznych; znajomość obsługi przyrządów mierniczych; doświadczenie oraz znajomość zagadnień związanych z obsługą central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych; znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowym pakiet OFFICE; znajomość posługiwania się dokumentacją techniczną i czytania schematów elektrycznych; dodatkowe kursy i szkolenia branżowe, mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy; mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym; bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i zaangażowanie; dyspozycyjność w zakresie gotowości do podejmowania pracy w godzinach nadliczbowych (również w soboty i niedziele); dobry stan zdrowia; umiejętność pracy w zespole i komunikatywność. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z przebiegiem kariery zawodowej (oraz aktualnym numerem telefonu kontaktowego) do dnia 28 września 2012 r. Fundacja Kolegium Europejskie Dział Kadr i Płac ul. Nowoursynowska Warszawa z dopiskiem Rekrutacja elektryk Firma produkcyjno-handlowa z siedzibą w Kobyłce, poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista IMPORT EXPORT Piękna-Dent Zatrudni na stanowisko: higienistka, asystentka stomatologiczna doświadczenie na podobnym stanowisku, najchętniej w firmie zajmującej się produkcją artykułów przemysłowych z plastiku doświadczenie w zakresie organizacji i obsługi międzynarodowych transportów towarów doświadczenie we współpracy z sieciami dystrybucyjnymi umiejętność planowania i koordynacji działań poszczególnych działów produkcji oraz terminów dostaw i wysyłek gotowość i umiejętność podejmowania ważnych decyzji odporność na stres i umiejętność pracy pod presją odpowiedzialność biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie mile widziana znajomość innych języków obcych Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: lub fax: tel. kontaktowy: Ogłoszenia szukaj w serwisie pod nr Republic of Iraq Ministry of Foreign Affairs Embassy of the Republic of Iraq Warsaw The Embassy of the Republic of Iraq in Warsaw is looking for an employee to fill the position of: Economic/Media Officer Main duties: Data analysis, reporting, media coverage and promotion of investment in Iraq. Skills: First degree in Political/Economic or related studies. Good understanding of economic issues, European and Middle East politics. Strong interpersonal and communication skills. Mandatory Requirements: fluency in English and Polish (spoken and written). Knowledge of Arabic is a bonus. Please send your CV and a letter of application (both to be written in English) to: Embassy of the Republic of Iraq or to: 9a Dąbrowiecka street Warsaw fax: Instytut Pamięci Narodowej- KŚZpNP z siedzibą w Warszawie Zatrudni na stanowisko: od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Inwestycji Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, Oddział w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta Ogłoszenia szukaj w serwisie pod nr Pełna informacja o wymaganiach stawianych kandydatowi, wykaz dokumentów aplikacyjnych oraz adres, pod który należy je przesyłać znajdują się na stronach internetowych Instytutu (www.inig.pl) oraz BIP dla MNiSzW (www.bip.nauka.gov.pl) z ZP 1

13 ŁÓDŹ 13 ŁÓDŹ z Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi poszukuje pracownika obsługi administracyjnej Biura Rektora. doświadczenie zawodowe min. 8 lat na podobnym stanowisku, wykształcenie wyższe - preferowane uniwersyteckie, komunikatywna znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego, znajomość i obsługa komputera. Oferty do r. na adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121, Łódź. Szczegółowe informacje na stronie internetowej OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE Firma Intertoll Construction sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy przy całorocznym utrzymaniu drogi ekspresowej S8 (na odcinku Piotrków Trybunalski Huta Zawadzka) na następujące stanowiska: KIEROWNIK DS. UTRZYMANIA DROGI Zadaniem tej osoby będzie organizacja pracy Obwodu Drogi zgodnie z wymaganiami kontraktowymi oraz kierowanie pracą podległego zespołu. Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego (mile widziane drogowe lub techniczne), min. 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze utrzymania dróg, znajomości specyfiki utrzymania dróg, umiejętności kierowniczych, interpersonalnych i organizacyjnych, dyspozycyjności, prawa jazdy kat. B, umiejętności obsługi komputera. OPERATOR (DYŻURNY) CENTRUM ZARZĄDZANIA RUCHEM Zadaniem tej osoby będzie koordynacja i bieżący nadzór nad realizacją prac Obwodu Drogi, rejestrowanie i obsługa zdarzeń drogowych, wzywanie służb ratowniczych na miejsce zdarzenia, koordynacja i nadzór pracy personelu drogowego, monitorowanie podległych systemów drogowych i warunków pogodowych. Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia min. średniego (mile widziane wyższe), min. 2 lat doświadczenia zawodowego (mile widziane w utrzymaniu lub budowie dróg), umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych, decyzyjności i umiejętności rozwiązywania problemów, wysokiej kultury osobistej, predyspozycji do pracy zmianowej (praca w systemie równoważnym po 12 godz.), prawa jazdy kat. B, bardzo dobrych umiejętności obsługi komputera i smykałki do obsługi urządzeń informatyczno-elektronicznych. PRACOWNIK PATROLU DROGOWEGO Zadaniem tej osoby będzie regularne patrolowanie drogi, kontrola obiektów drogi i urządzeń technicznych i zgłaszanie usterek osobie nadzorującej, zabezpieczanie miejsc zdarzeń drogowych i usuwanie przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia min. średniego, min. 2 lat doświadczenia zawodowego (mile widziane w utrzymaniu lub budowie dróg), spostrzegawczości i dokładności, predyspozycji do pracy zmianowej (praca na 3 zmiany) i w każdych warunkach pogodowych, prawa jazdy kat. B (mile widziane kat. C, CE lub BE), podstawowej umiejętności obsługi komputera. BRYGADZISTA Głównym zadaniem tej osoby będzie organizacja, koordynacja i nadzór nad realizacją prac utrzymaniowych podległego personelu zgodnie z wymaganiami kontraktu. Od kandydatów oczekujemy: min. 3 lat doświadczenia zawodowego (mile widziane w obszarze utrzymania lub budowy dróg), umiejętności kierowania ludźmi i rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych, znajomości specyfiki utrzymania dróg, dyspozycyjności (zwł. w okresie zimowym), predyspozycji do pracy zmianowej i w każdych warunkach pogodowych, prawa jazdy kat. B (mile widziane kat. C lub CE oraz dodatkowe uprawnienia do obsługi sprzętu drogowego). PRACOWNIK UTRZYMANIA Zadaniem tej osoby będzie wykonywanie prac w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi oraz obsługa sprzętu drogowego zgodnie z obowiązującymi standardami utrzymania. Od kandydatów oczekujemy: min. 2 lat doświadczenia zawodowego (mile widziane w obszarze utrzymania dróg), praktycznej znajomości podstawowych zagadnień mechaniki samochodowej, dyspozycyjności (zwł. w okresie zimowym), predyspozycji do pracy zmianowej i w każdych warunkach pogodowych, prawa jazdy kat. B i C lub CE, uprawnień do obsługi ładowarki i/lub HDS. Mile widziane dodatkowe kwalifikacje: elektryczne, mechaniczne (mechanika samochodowa), spawalnicze lub drogowe. MECHANIK Zadaniem tej osoby będzie zapewnienie sprawnego działania sprzętu drogowego, bieżąca kontrola sprzętu, drobne naprawy, współpraca z serwisem, utrzymanie magazynu części zamiennych itp Od kandydatów oczekujemy: min. 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze mechaniki pojazdowej, praktycznej znajomości podstawowych zagadnień mechaniki samochodowej, dyspozycyjności, prawa jazdy kat. B i C lub CE, uprawnień do obsługi ładowarki i/lub HDS, smykałki do mechaniki pojazdowej. Mile widziane dodatkowe kwalifikacje spawalnicze, drogowe lub elektryczne. 1 ZP POLITECHNIKA ŁÓDZKA poszukuje kandydata na stanowisko: ß Specjalista w Dziale Promocji wykształcenie wyższe biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie bardzo dobra obsługa pakietu MS Office i programów graficznych (Adobe Creative Suite, CorelDraw, Adobe Flash) znajomość zagadnień PR, promocji i marketingu edukacji Od kandydata oczekujemy: silnej motywacji, elastyczności i aktywności w działaniu dobrej organizacji pracy, umiejętności pracy w zespole umiejętności pracy pod presją czasu umiejętności budowania pozytywnych relacji z otoczeniem wysokiej kultury osobistej Opis stanowiska: dbanie o prestiż i pozytywny wizerunek Uczelni planowanie, organizacja i obsługa uroczystości i imprez uczelnianych planowanie, opracowywanie i wdrażanie planów promocyjnych przygotowywanie i koordynacja realizacji kampanii promocyjno-reklamowych przygotowywanie materiałów graficznych i reklamowych (ATL, Internet) analiza efektywności prowadzonych działań stabilne warunki zatrudnienia możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze CV ze zdjęciem i list motywacyjny z dopiskiem Specjalista w Dziale Promocji prosimy przesyłać mailem: pocztą lub dostarczyć na adres: Łódź, ul. ks. I. Skorupki 6/8, pokój nr 104, do dnia 21 września Odpowiemy tylko na wybrane oferty Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie, niezbędnych w procesie rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; Dz.U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Firma zatrudni menedżera ds. sprzedaży usług szkoleniowych: poparte sukcesami doświadczenie zawodowe w sprzedaży produktów i usług pokrewnych doświadczenie w kierowaniu zespołem sprzedażowomarketingowym znajomość technik sprzedaży B2B umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych znajomość nowoczesnych technik marketingu, w tym social marketingu umiejętność planowania i zarządzania kampaniami reklamowymi komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie znajomość procedur przetargowych będzie dodatkowym atutem prawo jazdy kat. B CV: ADMINISTRATOR OBWODU Zadaniem tej osoby będzie prowadzenie wszelkich prac administracyjnych dla Obwodu (rejestracja czasu pracy personelu, prowadzenie dokumentacji Obwodu, przygotowywanie raportów i statystyk itp.). Od kandydatów oczekujemy: min. 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze kadr i płac, księgowości lub ogólnej administracji), bardzo dobrej umiejętności obsługi komputera, umiejętności interpersonalnych i analitycznych, rzetelności, prawa jazdy kat. B. KONTAKT Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje o rekrutacji telefonicznie: lub od poniedziałku do piątku w godz Osoby zainteresowane pracą proszone są o przesłanie życiorysu (CV) z aktualnymi uprawnieniami (tj. kategorie prawa jazdy, uprawnienia do obsługi sprzętu, spawalnicze i inne) drogą mailową na adres: Prosimy o umieszczenie w życiorysie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w Intertoll Construction sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dn o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). ENTERPRISE SUPPORT Sp. z o.o., biuro rachunkowo-consultingowe o zasięgu ogólnopolskim, w związku z dynamicznym rozwojem biura w Łodzi poszukuje osoby na stanowisko: Księgowej/-ego Stawiane wymagania: Wykształcenie wyższe, Doświadczenie w pełnej księgowości (min. 2-3 lata), Bardzo dobra znajomość prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, Obsługa komputera (MS Office), Samodzielność w działaniu, Dyspozycyjność i zaangażowanie w pracy. Pracę w młodym, ambitnym zespole w rozwijającej się firmie Możliwość rozwoju zawodowego. Miejsce pracy: Łódź Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV (wraz ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres (z oznaczeniem numeru referencyjnego oraz stanowiska na kopercie): Enterprise Support Sp. z o.o. ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/ Łódź lub elektronicznie na adres w terminie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Na przesłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn o ochronie danych osobowych Dz.Ust. nr 133, poz. 883) Jesteśmy liderem na rynku prywatnej opieki medycznej Zapewniamy pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową. Prowadzimy największą w Polsce sieć niepublicznych placówek medycznych pod markami LUX MED, Medycyna Rodzinna, a także PROFEMED. Grupa LUX MED to również LUX MED Ubezpieczenia, ośrodek opieki Tabita w Konstancinie-Jeziornie, LUX MED Diagnostyka prowadząca ośrodki AVI Diagnostyka Obrazowa, FADO Centrum Usług Medycznych oraz Med-Sport. Z naszych usług korzystają klienci korporacyjni, a także indywidualni. Obecnie poszukujemy w Łodzi kandydatów na stanowiska: DYREKTOR CENTRUM MEDYCZNEGO Oczekiwania: Doświadczenie w organizacji i zarządzaniu zespołem lub placówką medyczną Silne nastawienie na jakość obsługi Pacjenta/Klienta Umiejętności kontroli jakości i kosztów usług oraz realizacji budżetu Znajomości lokalnego rynku medycznego Wykształcenie wyższe. KIEROWNIK MEDYCZNY Oczekiwania: Wymagane wykształcenie wyższe medyczne lekarskie oraz ukończony II stopień specjalizacji lub ukończona specjalizacja w nowym trybie jednostopniowym Minimum 3 lata pracy na samodzielnym stanowisku Mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem lub jednostką medyczną. LEKARZE SPECJALIŚCI (wszystkie specjalizacje) Oczekiwania: II stopień specjalizacji lub ukończona specjalizacja wg nowego trybu Umiejętność obsługi komputera Nastawienie na jakość obsługi Pacjenta. Oferujemy pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem swojej branży, przyjazną atmosferę pracy oraz atrakcyjne warunki zatrudnienia. Więcej informacji o ofertach pracy znajdziecie Państwo na naszej stronie LUX MED/ Kariera/Oferty Pracy. Zainteresowane osoby zapraszamy do złożenia CV (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji) przy pomocy naszego formularza na tej stronie lub przesłania CV na adres Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

14 14 ŁÓDŹ BIAŁYSTOK Ogólnopolska Firma zajmująca się projektowaniem i reklamą poszukuje: PROJECT MANAGER doświadczenie w pracy z klientami opieka nad stałymi i nowymi klientami dobra or ga ni za cja pra cy włas nej oraz sa mo dziel ność w działaniu i zaangażowanie w wykonywane zadania dys po zy cyj ność i ko mu ni ka tyw ność wyso ka kul tu ra oso bi sta i umie jęt no ści ko mu ni ka cyj ne umie jęt ność po zy ski wa nia no - wych klien tów, na wią zy wa nia kon tak tów i bu do - wa nia re la cji znajomość jęz. angielskiego oraz ryn ku re kla my pra wo ja zdy kat. B go to wość do wyjazdów służbowych Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/213 tel , mar ta.kraw BIAŁYSTOK z POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim w związku z rozpoczęciem pod koniec IV kwartału 2012 r. produkcji Małych Elektrowni Wiatrowych zatrudni pracowników na niżej wymienione stanowiska: 1. ŚLUSARZY (miejsce pracy Bielsk Podlaski) doświadczenie min. 1 rok 2. SPAWACZY (miejsce pracy Bielsk Podlaski) doświadczenie min. 1 rok uprawnienia na TIG 3. TOKARZY (miejsce pracy Bielsk Podlaski) doświadczenie min. 1 rok 4. OPERATORÓW MASZYN CNC (miejsce pracy Bielsk Podlaski) z doświadczenie min. 1 rok znajomość jednego z systemów: FANUC, SINUMERIK, MAZATROL będzie atutem UNI WER SY TET W BIA ŁYM STO KU WY DZIAŁ EKO NO MII I ZA RZĄ DZA NIA pro wa dzi re kru ta cję kan dy da tów na STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO Nowy program studiów! oraz STUDIA PODYPLOMOWE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW na rok aka de mic ki 2012/2013 Ukończenie studiów jest podstawą ubiegania się o wydanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. z 29 lipca 2002 r. nr 120, poz. 1022) UWA GA! Licz ba miejsc ogra ni czo na Szczegółowe informacje w godz poniedziałek-piątek sobota od Białystok ul. Warszawska 63, pok. 208 Tel. (8) Fax (8) uwb.edu.pl Wydział Ekonomii i Zarządzania posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych Fir ma PRO NAR Sp. z o.o. jest wio dą cym pro du cen tem ma szyn rol ni czych i ko mu nal nych w Pol sce i na świe cie. Je steś my rów nież naj wię kszą i naj szyb ciej roz wi ja ją cą się fir mą na Pod la siu za trud nia ją cą obec nie ok pra cow ni ków. Ak tu al nie po szu ku je my kan dy da tów na sta no wi ska: ä SPE CJA LI STA DS. HAN DLU ZAGRANICZNEGO ä EKS PORT MA NA GER Miej sce pra cy: Narew (woj. pod la skie) Za da nia na sta no wi sku: re a li za cja pla nów sprze da ży sprzę tu rol ni cze go i ko mu nal ne go pro wa dze nie ne go cja cji han dlo wych i ob słu ga klien tów za gra nicz nych dla osób z do świad cze niem na sta no wi skach kie row ni czych, za rzą dza nie pod leg łym zes po łem han dlow ców Wy ma ga nia: wy kształ ce nie wyż sze, mi le wi dzia ne tech nicz ne bar dzo do bra zna jo mość przy naj mniej jed ne go ję zy ka ob ce go: nie miec kie go, an giel skie go lub ro syj skie go do świad cze nie za wo do we w han dlu lub eks por cie pra wo ja zdy kat. B Ofe ru je my: pra cę w naj wię kszej na Pod la siu, dy na micz nie roz wi ja ją cej się fir mie o za się gu mię dzy na ro do wym atrak cyj ne i sta bil ne wa run ki za trud nie nia moż li wość roz wo ju i awan su za wo do we go dla osób spo za woj. pod la skie go moż li wość za kwa te ro wa nia służ bo we go Oso by za in te re so wa ne ofer tą pra cy pro szę o prze sła nie swo je go CV wraz z po da niem nu me ru re fe ren cyj ne go na adres: ka nar.pl W CV pro si my o wpi sa nie na stę pu ją cej kla u zu li: Wy ra żam zgo dę na prze twa rza nie mo ich da nych oso bo wych na po trze by pro ce sów re kru ta cyj nych fir my PRO NAR Sp. z o.o. (zgod nie z usta wą o ochro nie da nych oso bo wych z dnia r. Dz.U. nr 133, poz.833). POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim zatrudni kosztorysantów do Działu Handlowego Zakres obowiązków: sporządzanie wycen w programie do kosztorysowania Norma Pro w branży budowlanej lub elektrycznej samodzielne wykonanie obmiarów do wycen na podstawie dokumentacji projektowej pozyskiwanie i weryfikacja ofert od podwykonawców i dostawców materiałów analiza dokumentacji technicznej i projektowej wykształcenie techniczne (średnie lub wyższe) minimum 2 lata doświadczenia w kosztorysowaniu stałe zatrudnienie na umowę o pracę wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności pracę w stabilnej firmie z ugruntowanym portfelem zleceń Osoba do kontaktu: Maciej Leliwa-Sławiński, Dyrektor Działu Handlowego tel. kom.: ; tel.: Oduczamy milczenia w wielu językach! 30% ZNIŻKI + TABLET GRATIS! p n n ZP 1

15 BIAŁYSTOK LUBLIN 1 Fundacja Normalna Przyszłość zaprasza INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta CoJestGrane piątek bezrobotne, niepełnosprawne osoby zamieszkałe w Białymstoku i powiecie białostockim do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu Dobry start. Absolwenci szkoleń zostaną objęci opieką trenerów pracy, których zadaniem będzie pomoc w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Terminy szkoleń: obsługa komputera (120 godz.) obsługa adm.-biur. (90 godz.) telemarketing (90 godz.) Biuro projektu: Fundacja Normalna Przyszłość ul. Witosa 2 lok Białystok Więcej informacji: kina, teatry, kluby, restauracje, koncerty REKLAMA: tel LUBLIN z Barenbrug Polska Sp. z o.o. istnieje 17 lat na polskim rynku. Grupa Royal Barenbrug to firma nasienna z siedzibą w Holandii, prowadząca działalność na całym świecie. Firma specjalizuje się w hodowli roślin, produkcji nasiennej oraz sprzedaży roślin pastewnych, traw gazonowych i nawozów. Obecnie szukamy: Przedstawiciela handlowego na rynek traw gazonowych i nawozów (nr ref.: Ph 0912) z Firma o 20-letniej ugruntowanej pozycji na rynku oponiarskim, zatrudni na terenie województwa lubelskiego PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Oczekiwania od kandydatów prowadzenie negocjacji handlowych, utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami, realizowanie planów sprzedażowych, prawo jazdy kat. B, mile widziana znajomość z zakresu branży oponiarskiej. Oferujemy stabilne zatrudnienie w nowocześnie zorganizowanej firmie, motywacyjny pakiet wynagradzania, niezbędne narzędzia pracy, możliwość rozwoju zawodowego. CV i list motywacyjny prosimy przesłać na adres: Moto Budrex Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 291, Bydgoszcz Fa bry ka Okien i Drzwi BAS sp. z o. o. Zatrudni: * Okuwaczy * La kier ni ków * Kobiety do pracy na szlifierni Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na adres: ma il: ka lin.pl, lub ul. Smo lu chow skie go 1, Lub lin Aquilex Welding Services Poland Sp. z o.o. w Radomiu, będąca częścią Aquilex Corporation, światowego lidera branży spawalniczej, zatrudni: KIEROWNIKA PROJEKTU (PROJECT MANAGER) Podstawowe obowiązki: Współpraca z klientem i kierownikiem sprzedaży w zakresie warunków umów handlowych, w tym technologii, cen, płatności, gwarancji i poręczeń. Zarządzanie projektem, w tym tworzenie budżetu, harmonogramów, zamawianie materiałów, zapewnienie podwykonawców, koordynacja wykonania oraz zabezpieczenia i kontroli jakości. Współpraca z kierownikiem produkcji i zespołem operacyjnym w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji projektu. Monitorowanie realizacji projektu i sporządzanie raportów w tym zakresie. Wykształcenie wyższe techniczne mechaniczne/spawalnicze lub podobne. Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika projektów lub innym kierowniczym. Znajomość procesów technologicznych w branży petrochemicznej i/lub energetycznej. Doświadczenie w zarządzaniu projektami. Umiejętność negocjowania warunków kontraktu. Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego. Znajomość obsługi komputera oraz pakietu Office. Zdolności organizacyjne. Umiejętność pracy w zespole i zarządzania zespołem. Komunikatywność. Uczciwość, odpowiedzialność, terminowość. Miejsce pracy Radom, woj. mazowieckie. Oferujemy ciekawą pracę w dynamicznym, międzynarodowym zespole, możliwość rozwoju i atrakcyjne warunki płacowe. CV i list motywacyjny w języku polskim i angielskim proszę kierować na adres: Mirosława Nowak. Aquilex Welding Services Poland Sp. z o.o. ul. Kozienicka 97, Radom lub Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty i kontaktu z wybranymi kandydatami Zakres obowiązków Osoba zatrudniona na ww. stanowisku odpowiadać będzie za: - sprzedaż na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego - popularyzowanie produktów Barenbrug oraz wspieranie sprzedaży lokalnych Dystrybutorów - nawiązywanie, budowanie i utrzymywanie stałej współpracy z klientami - tworzenie i wdrażanie planów marketingowych i sprzedażowych zgodnie ze strategią firmy Barenburg, Wymagania - dobra znajomość branży ogrodniczej, - wykształcenie rolnicze (preferowane wyższe) - mile widziane doświadczenie w sprzedaży - znajomość języka angielskiego mile widziana - gotowość do częstych podróży służbowych - Prawo jazdy kat. B. - Znajomość pakietu MS Office. - Sumienność i inicjatywa w działaniu. - Komunikatywność. - Ambicja i orientacja zadaniowa. - Umiejętność pracy w zespole. Oferujemy - umowę o pracę - atrakcyjne wynagrodzenie - niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy, komputer, telefon) - pracę w miłym i zgranym zespole Składanie ofert Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do r. na adres: nr ref.: Ph 0912 w temacie wiadomości. lub na adres: Barenbrug Polska Sp. z o.o. ul. Sowia TARNOWO PODGÓRNE W związku z dynamicznym rozwojem Odlewnia Aluminium zatrudni pracowników fizycznych na stanowiska: FORMIERZ WYTAPIACZ WYBIJACZ ODLEWÓW Mile widziane doświadczenie na powyższych stanowiskach. Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego na adres kontakt telefoniczny: ZP p

16 16 LUBLIN PŁOCK Fir ma PRO NAR Sp. z o.o. jest wio dą cym pro du cen tem ma szyn rol ni czych i ko mu nal nych w Pol sce i na świe cie. Je steś my rów nież naj wię kszą i naj szyb ciej roz wi ja ją cą się fir mą na Pod la siu za trud nia ją cą obec nie ok pra cow ni ków. Ak tu al nie po szu ku je my kan dy da tów na sta no wi ska: ä SPE CJA LI STA DS. HAN DLU ZAGRANICZNEGO ä EKS PORT MA NA GER Miej sce pra cy: Narew (woj. pod la skie) Za da nia na sta no wi sku: re a li za cja pla nów sprze da ży sprzę tu rol ni cze go i ko mu nal ne go pro wa dze nie ne go cja cji han dlo wych i ob słu ga klien tów za gra nicz nych dla osób z do świad cze niem na sta no wi skach kie row ni czych, za rzą dza nie pod leg łym zes po łem han dlow ców Wy ma ga nia: wy kształ ce nie wyż sze, mi le wi dzia ne tech nicz ne bar dzo do bra zna jo mość przy naj mniej jed ne go ję zy ka ob ce go: nie miec kie go, an giel skie go lub ro syj skie go do świad cze nie za wo do we w han dlu lub eks por cie pra wo ja zdy kat. B Ofe ru je my: pra cę w naj wię kszej na Pod la siu, dy na micz nie roz wi ja ją cej się fir mie o za się gu mię dzy na ro do wym atrak cyj ne i sta bil ne wa run ki za trud nie nia moż li wość roz wo ju i awan su za wo do we go dla osób spo za woj. pod la skie go moż li wość za kwa te ro wa nia służ bo we go Oso by za in te re so wa ne ofer tą pra cy pro szę o prze sła nie swo je go CV wraz z po da niem nu me ru re fe ren cyj ne go na adres: ka nar.pl W CV pro si my o wpi sa nie na stę pu ją cej kla u zu li: Wy ra żam zgo dę na prze twa rza nie mo ich da nych oso bo wych na po trze by pro ce sów re kru ta cyj nych fir my PRO NAR Sp. z o.o. (zgod nie z usta wą o ochro nie da nych oso bo wych z dnia r. Dz.U. nr 133, poz.833). PŁOCK z ZATRUDNIMY: DYREKTORA GENERALNEGO do pracy w miejscowości Gostynin k. Płocka Doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Umiejętność kierowania zespołem. Znajomość kontroli finansów i księgowości. Doświadczenie w handlu. Determinacja w dążeniu do celu. Umiejętność samodzielnej organizacji i planowania pracy. Łatwość nawiązywania kontaktów i budowania długofalowych relacji interpersonalnych. Dla osób zamiejscowych możliwość zakwaterowania. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym w formie jednego pliku na adres Odpowiemy tylko na wybrane oferty p ARION Szpitale sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisko: Asystent ds. Badań Klinicznych. wykształcenie wyższe (medyczne/farmaceutyczne) doświadczenie zawodowe bez znaczenia dobra organizacja pracy odpowiedzialność radzenie sobie ze stresem biegła obsługa programów biurowych analityczny umysł terminowość w realizacji zadań znajomość języka angielskiego (średnio zaawansowany). Miejsce pracy: Biłgoraj/Lublin. CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać do 22 września 2012 r. na adres: z dopiskiem w tytule Rekrutacja Asystent ds. Badań Klinicznych. Więcej informacji na Fir ma RDS STAL dzia ła ją ca na ryn ku wy ro bów hut ni czych w związ ku z dy na micz nym roz wo jem po szu ku je pra cow ni ka na sta no wi sko: SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY Wy ma ga nia: wy kształ ce nie min. śred nie mi le wi dzia ne do świad cze nie w bran ży wy ro bów hut ni czych bieg ła zna jo mość ob słu gi kom pu te ra pra wo ja zdy kat. B umie jęt ność ana li tycz ne go my śle nia i pro wa dze nia ne go cja cji han dlo wych efek tyw ne pla no wa nie i or ga ni za cja włas nej pra cy od po wie dzial ność, dys po zy cyj ność znajomość języków angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem Za kres obo wiąz ków: aktywne pozyskiwanie oraz obsługa klientów prowadzenie rozmów i negocjacji handlowych wykonywanie nałożonych planów ilościowych budowanie trwałych relacji z klientami Ofe ru je my: atrak cyj ne wy na gro dze nie pro fe sjo nal ne wa run ki pra cy sta łe za trud nie nie moż li wość roz wo ju za wo do we go samochód służbowy (po okresie próbnym) Pi sem ne ofer ty (CV + zdję cie, list mo ty wa cyj ny) pro si my prze sy łać w cią gu 14 dni na adres: lub RDS STAL, ul. Gra nicz na 3, Płock z Wy sy ła jąc do ku men ty, pro si my o do pi sa nie na stę pu ją cej kla u zu li: Wy ra żam zgo dę na prze twa rza nie mo ich da nych oso bo wych za war tych w ofer cie pra cy dla po trzeb nie zbęd nych do re a li za cji pro ce su re kru ta cji (Zgod nie z Usta wą z dnia r. o Ochro nie Da nych Oso bo wych Dz. U. nr 133 poz. 883). Firma handlowa o stabilnej pozycji, działająca w branży budowlanej, poszukuje kandydata na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY Miejsce pracy: Lublin wykształcenie min. średnie kierunkowe minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku praktyczna znajomość zagadnień z zakresu pełnej księgowości firmy i płac wskazana znajomość programu CDN XL mile widziane prawo jazdy kat. B stabilną i odpowiedzialną pracę możliwości rozwoju zawodowego niezbędne narzędzia pracy Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV na adres: z dopiskiem Główny Księgowy w tytule maila Poszukujemy w LUBLINIE kandydatów na stanowisko: DORADCA KLIENTA KONIECZNE DOŚWIADCZENIE W HANDLU Aplikacje należy przesyłać na adres: z opisem w temacie a: Doradca Klienta Rozwijająca się firma produkcyjno-handlowa z Płocka poszukuje kandydatów na stanowisko Firma CNC JURCZAK zajmująca się obróbką metali na obrabiarkach CNC w związku z rozwojem Działu CNC zatrudni: Kierownika działu CNC Programistę CNC Operatora CNC Podania kierować na adres: Miejsce pracy Oława, woj. dolnośląskie, kom , Oferujemy po okresie próbnym stałe zatrudnienie oraz mieszkanie służbowe. Specjalista ds. Eksportu. Wymagania stawiane kandydatom: wykształcenie wyższe (ekonomia, lingwistyka, handel międzynarodowy) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; bardzo dobra znajomość minimum dwóch z wymienionych języków obcych (angielski, rosyjski, niemiecki), kreatywność i podejmowanie inicjatyw; gotowość do częstych wyjazdów zagranicznych; łatwość nawiązywania nowych kontaktów; odporność na stres i działanie pod presją czasu; nastawienie na wyniki i sukces. Aplikacje prosimy wysyłać na adres Rozwijająca się firma produkcyjno-handlowa z Płocka poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. Sprzedaży Wymagania stawiane kandydatom: wykształcenie wyższe; doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; kreatywność i podejmowanie inicjatyw; gotowość do częstych wyjazdów; łatwość nawiązywania nowych kontaktów; od por ność na stres i dzia ła nie pod pre sją cza su; nastawienie na wyniki i sukces. W związku z dynamicznym rozwojem firma REYPOL Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY wykształcenie minimum średnie, doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta, znajomość branży spożywczej będzie dodatkowym atutem, pracę w renomowanej firmie o stabilnej sytuacji rynkowej, atrakcyjne warunki zatrudnienia, samochód służbowy i niezbędne narzędzia do pracy, Oferty prosimy przesyłać na adres Aplikacje prosimy wysyłać na adres Raiffeisen-Leasing Polska S.A., wiodąca firma w branży leasingowej, posiadająca wieloletnie doświadczenie oraz duże zaplecze finansowe, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko: Dla nowo tworzonego Projektu poszukujemy: PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Specjalista ds. Sprzedaży Leasingu (Account Manager) Firma CNH Polska Sp. z o.o. w Płocku należy do globalnego koncernu CNH jednego z największych producentów maszyn rolniczych i budowlanych na świecie. Spółka specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji maszyn i urządzeń marek Case IH, New Holland oraz Steyr, zaspokajając potrzeby związane z każdą formą działalności rolniczej. Miejsce pracy: okolice Sierpca, Bieżunia, Mławy Opis stanowiska: aktywne pozyskiwanie nowych klientów, opieka nad przydzielonymi klientami, doświadczenie w kontaktach handlowych w branży drobiarskiej, udokumentowane sukcesy w sprzedaży, motywacja do osiągania dobrych wyników, prawo jazdy kat. B. pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku, atrakcyjne wynagrodzenie, promujące osoby nastawione na osiąganie celów, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, narzędzia pracy (samochód, telefon itp.) CV wraz ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres: Prosimy o dołączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W DEPARTAMENCIE SPRZEDAŻY Miejsce pracy: Płock Nr ref. AM/PLO wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów, wysoka motywacja do realizacji wyznaczonych zadań, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolności negocjacyjne, entuzjazm i zaangażowanie w pracę, znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kategorii B. Zadania: przygotowywanie ofert handlowych i dokumentacji leasingowej, zdobywanie nowych klientów i rozwijanie sprzedaży w podległym regionie, budowanie trwałych relacji z dostawcami środków transportu / maszyn i urządzeń. Zatrudnionym oferujemy: ciekawą pracę w zgranym i dynamicznym zespole, możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia i opiekę mentora, wynagrodzenie złożone z części stałej oraz zmiennej, zależne od wyników sprzedaży, atrakcyjny pakiet świadczeń (opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport), narzędzia pracy: samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy. Gwarantujemy dyskrecję. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV z aktualnym zdjęciem) za pośrednictwem przycisku APLIKUJ, w tytule wpisując numer referencyjny. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29/08/97 o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883). Jednocześnie informujemy, że oferty bez wspomnianej klauzuli nie będą rozpatrywane. Informujemy, że w chwili obecnej poszukujemy osoby do pracy na stanowisku: Kierownik Magazynu/Warehouse Manager Opis Stanowiska: Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za efektywne funkcjonowanie magazynu materiałów i komponentów do produkcji w CNH Polska w Płocku. Co najmniej trzyletnie doświadczenie pracy w magazynie i dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym; Wiedza o nowoczesnym zarządzaniu zapasami i produkcją (Lean Management, Kaizen, S, Kanban); Znajomość powiązanych programów klasy ERP oraz pakietu MS Office; Znajomość języka angielskiego; Samodzielność, elastyczność oraz dyspozycyjność, energia i efektywność w działaniu; Wyższe wykształcenie, kierunek preferowany: logistyka. Pracę w stabilnej międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; Bogaty pakiet szkoleń; Możliwość dalszego rozwoju zawodowego. Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających klauzulę o ochronie danych osobowych na adres mailowy do dnia r ZP 1

17 PŁOCK RADOM 17 RADOM z Nowo powstający Salon Sprzedaży Samochodów w Radomiu poszukuje osoby na stanowisko: ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWEGO wykształcenie zasadnicze lub średnie techniczne kierunkowe, Minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku elektromechanika samochodowego. CV ze zdjęciem prosimy składać w siedzibie Firmy w Radomiu przy ul. Warszawskiej 3, tel. (048) lub wysyłać na adres Dynamicznie rozwijająca się firma w Szydłowcu z kapitałem zagranicznym poszukuje osób na stanowisko ASYSTENT/KA DO DZIAŁU KALKULACJI I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI Wy ma ga nia: - język niemiecki i/lub angielski w stopniu zaawansowanym - wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne - zdolności organizacyjne - wysoka komunikatywność - mile widziane doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej i znajomość systemów klasy ERP Aplikacje zawierające CV i List motywacyjny prosimy przesyłać faxem nr: lub drogą elektroniczną: Więcej informacji pod nr. tel Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Specjalista ds. zaopatrzenia Oczekujemy od kandydata: n wykształcenia wyższego (preferowane techniczne lub ekonomiczne), n dobrej znajomości języka angielskiego, n umiejętności pracy w zespole oraz doskonałej organizacji pracy własnej, n wysokich zdolności interpersonalnych i umiejętności negocjacyjnych, n samodzielności w działaniu oraz dużego zaangażowania w pracę zespołu, n mile widziane doświadczenie związane z gospodarką magazynową, surowcową lub zaopatrzeniem. Zadania: n bieżąca współpraca z dostawcami krajowymi i zagranicznymi, n zapewnienie terminowości dostaw, n uzgadnianie z dostawcami szczegółów warunków realizacji zamówień, n prowadzenie postępowań reklamacyjnych i egzekwowanie roszczeń, n prognozowanie zapotrzebowania, n kontrola prawidłowości dokumentacji, n poszukiwanie nowych dostawców, n zarządzanie zapasami materiałów produkcyjnych. CV prosimy składać na adres: z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Firma WAMET w Jastrzębiu k. Szydłowca zatrudni: TOKARZA FREZERA CNC ZAKRES OBOWIĄZKÓW: do omówienia na miejscu Osoba kontaktowa Krzysztof Wabik tel. /48/ kom Osoby zainteresowane pracą prosimy o składanie Aplikacji zawierających CV /mile widziany list motywacyjny/ na adres HTH to duński producent mebli kuchennych tworzący międzynarodową sieć sprzedaży. W Polsce jako HTH Ekspert w kuchni istniejemy od 1999 roku. Będąc firmą dynamicznie rozwijającą się, jesteśmy pracodawcą, z którym warto związać się na dłużej. Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy w naszym salonie w Radomiu. PROJEKTANT HANDLOWIEC Zadania: Sprzedaż i projektowanie (meble kuchenne, meble łazienkowe, szafy, garderoby i zabudowy) w oparciu o programy komputerowe. Zaangażowanie w pracę salonu i pracę innych. Posiadanie zadowolonych klientów. Oczekujemy, że: Masz doświadczenie w handlu detalicznym i obsłudze klientów. Jesteś osobą o szerokich horyzontach, kreatywną i pełną pomysłów. Zadowolenie klienta jest dla Ciebie ważniejsze niż praca od 8.00 do Posiadasz prawo jazdy i jesteś osobą dyspozycyjną. Jesteś osobą sympatyczną i pewną siebie. Twoją mocną stroną jest odgadywanie potrzeb klientów. Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem. Ciekawą pracę opartą o cykle sprzedażowe. Możliwości rozwoju. Specjalistyczne szkolenie w Centrum Szkoleniowym HTH. Bardzo atrakcyjne zarobki - uzależnione od wyników sprzedaży. Aplikacje prosimy przesłać na adres: z dopiskiem kuchnie lub HTH Ekspert w Kuchni Radom, Al. Wojska Polskiego Firma działająca w obszarze produkcji gilz papierosowych oraz filtrów acetatowych zatrudni: 1. Operatorów maszyn z doświadczeniem w produkcji gilz papierosowych, filtrów lub papierosów oraz 2. Mechaników z doświadczeniem w remontach maszyn MK8, PA8, Garant 1, Garant 4, KDF i podobnych. Mile widziane oferty od byłych pracowników zakładów papierosowych. Aplikacje prosimy składać na adres lub kontaktować się pod numerem telefonu: ZP 32018

18 18 RADOM OGŁOSZENIA DROBNE HTH to duński producent mebli kuchennych tworzący międzynarodową sieć sprzedaży. W Polsce jako HTH Ekspert w kuchni istniejemy od 1999 roku. Będąc firmą dynamicznie rozwijającą się, jesteśmy pracodawcą, z którym warto związać się na dłużej. Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy w naszym salonie w Radomiu. Zadania: Oczekujemy, że: LOGISTYK - KSIĘGOWY OFERTA KRAJOWA AAAAA LEGALNA PRACA WE FRANCJI DLA MURARZY, TYNKARZY, ZBROJARZY - CIEŚLI SZALUNKOWYCH; CV na: tel.: (22) AA STEWARDESSA / STEWARD Spotkania: 1.09 Poznań i 0.10 Gdańsk, 27/10 Warszawa Info: CV: t Arbeiten in der Schweiz! Elektriker, Starkstrom/Freileitung-Elektromonteur, Dachdecker, HLK-Sanitär /Fassadenmonteur, Dachdecker, Tischler, Gerüstbauer, Baumaschinist, Schlosser, Schweißer, Zimmermann, Bodenbeschichter, Trockenbauer, Polier, Maler, Galabauer, Steinmetz, Boden/Fliesenleger, Berufserfahrung und Deutschkenntnisse notwendig. Bis ca. 28,- EUR/h. Unterkunft vorhanden. IMPIRIO AG, Florastraße 78, Berlin, Tel.: , Fax: , Mail: Belgia - murarzy na klinkier, zbrojarzy, cieśli, pomocników z frnacuskim lub angielskim, Anglia - do dociepleń z doświadczeniem CV: tel/fax 34/ Dekarz łupki, j.fran. CV: , lic Do pracy w Niemczech pilnie potrzebni elektrycy i pomocnicy elektryków. Płaca 12 i 10 euro za godzinę FIRMA KORMAL zatrudni na kontrakcie w Niemczech Inżyniera budowy ze znajomością kosztorysowania i obmiarów oraz z biegłą znajomością języka niemieckiego. udokumentowana praktyka w kraju i za granicą CV wyłącznie faksem: lub em: Firma poszukuje na kontrakt za granicą spawaczy dozorowych w metodach 136 pozycja PE. Kontakt 12/ lub Firma WILMON zatrudni w Niemczech: Majstrów, Brygadzistów, Zbrjarzy, Cieśli Operatorów żurawii wieżowych, Murarzy z praktyką na klinkierze i na mini dźwigach. CV wyłącznie faksem lub em: SPECJALISTA DS. OŚWIETLENIA Projektowanie w oparciu o programy komputerowe Sprzedaż artykułów oświetleniowych Zaangażowanie w pracę salonu i pracę innych Posiadanie zadowolonych klientów Masz wiedzę o rynku oświetleniowym Masz doświadczenie w sprzedaży produktów oświetleniowych Jesteś osobą o szerokich horyzontach, kreatywną i pełną pomysłów Zadowolenie klienta jest dla Ciebie ważniejsze niż praca od 8.00 do Posiadasz prawo jazdy i jesteś osobą dyspozycyjną Jesteś osobą sympatyczną i pewną siebie Twoją mocną stroną jest odgadywanie potrzeb klientów Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem Ciekawą pracę opartą o cykle sprzedażowe oraz możliwości rozwoju. Bardzo atrakcyjne zarobki uzależnione od wyników sprzedaży. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: z dopiskiem Oświetlenie lub Logistyk Księgowy. Personalny Serwis rekrutuje inżynierów z Polski różne specjalności /praca w NIEMCZECH w tej chwili poszukiwany: Inżynier / Informatyk Miejsce: Niemcy Obowiązki: - Tworzenie oprogramowań dla mikrokontrolerów (wszystkie warstwy modelu OSI, z przesyłaniem danych (PHY / MAC) do aplikacji z interfejsem użytkownika) i oprogramowań dla rozwoju i eksploatacji - Tworzenie Software Architecture - Samodzielne wdrażania modułów i ich testy - Integracja oprogramowań - Monitorowanie rozpoczęcia produkcji - J. niemiecki - komunikatywny - Wykształcenie: elektrotechnika - informatyk lub podobne - Min. 2 lata doświadczenia w rozwoju oprogramowania mikrokontrolera w ANSI C i C + + i oprogramowania PC w C #. NET - Dobra znajomość stosowanych w systemach automatyki budynkowej magistrali i protokołów, najlepiej - KNX / EIB, procesów rozwoju oprogramowania i narzędzi do oprogramowania QA i w dziedzinie architektury oprogramowania (UML) - Doświadczenia z abstrakcyjnych struktur SW oraz ograniczonych zasobów systemowych - Praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania i stosowania stosów komunikacyjnych w obszarze oprogramowań wbudowanych Jeśli znasz NIEMIECKI i szukasz pracy jako INŻYNIER prześlij CV w j. niem. i j. pol. na adres: Firma zatrudni na kontrakcie w Niemczech doświadczonego OPERATORA DŹWIGU/ PODNOŚNIKA TELESKOPOWEGO DO 90 TON. posiadanie aktualnych uprawnień oraz znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym. CV prosimy wysłać na adres: telefon kontaktowy Firma zatrudni na kontrakcie w Niemczech doświadczonych SPAWACZY z uprawnieniami ponadpodstawowymi spawających grube blachy (spoiny w klasie B w pozycji H-L04). Próby spawalnicze kwalifikujące do pracy organizowane są w woj. opolskim. CV prosimy wysłać na adres: telefon kontaktowy Francja - rzeźnik, drwal, piekarz, dojarz, silokombajnista. CV: , lic Holandia rzeźnicy trybka wołowiny. Zarobek do 3 tys. Euro, Tel instore solutions services Jesteśmy firmą usługową i szukamy od zaraz uczciwych, elastycznych teamcoach, kierowników regionalnych mówiących w języku polskim i niemieckim do sklepów drogeryjnych w Niemczech, w Monachium. Wynagrodzenie wynosi 8 Euro + wypracowana premia. Zapewniamy zakwaterowanie Prosimy o przesłanie podań na adres: Kontakt tel MECHANICY SAM. CIĘŻAROWYCH Wielka Brytania Praca w ASO Mercedes-Benz. Stawki bazowe od GBP 10,0/godz. Wymagane dośw. w serwisach sam. ciężarowych (mile widziane ASO). Min. PODSTAWOWY angielski. Mile widziane prawo jazdy C+E. Zagwarantowane zakwaterowanie. Prosimy o CV: Mechanik Samochodów Ciężarowych Daf i Volvo (Niemcy i Holandia) Tel : Monter rusztowań, j.niem. CV: , lic Niemcy - elektryk, j.niem. CV: , lic Niemcy, Holandia - ogrodnictwo, budowy, produkcja Tel: , Niemcy: opiekunka osób starszych, komunikatywny niemiecki, LICENCJONOWANA AGENCJA PRACY Tel. (89) w godz Niemiecka firma poszukuje kobiet i meżczyzn do prac porządkowych w hotelach, biurach, itp na terenie Niemiec. (Zakwaterowanie)Mówimy po polsku. Tel (16:00-20:00) Norwegia, Dania: murarzy, stolarzy od zaraz - prawo jazdy, język obcy, tel , Parkieciarz Niemcy Platformy wiertnicze info Praca w Anglii-Manchester. Poszukujemu krawców damsko-męskich do poprawek krawieckich i szycia na miarę. Kon. tel. od godz Praca w Holandii przy zbiorze i pakowaniu pieczarek dla pań do 40 roku życia nr. kontaktowy Praca w Niemczech na stanowisku Brygadzisty lub Operatora maszyn Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w dziedzinie logistyki. Dla naszych placówek na terenie Niemiec poszukujemy utalentowanych i gotowych do działania kandydatów na stanowisko Brygadzisty z perspektywą przejęcia odpowiedzialnej funkcji kierowniczej całego projektu oraz osoby na stanowisko Operatora maszyn. Jeśli: - cechuje Cię umiejętność kierowania zespołem i delegowania zadań - jesteś gotowy do pracy w dynamicznie prosperującej firmie - posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku - znasz język niemiecki na poziomie dobrym (w mowie) i komunikatywnym (w piśmie) - jesteś osobą zaangażowaną i chętną do udoskonalania wyników w wieku 3-4 lat, odporną na stres - posiadasz prawo jazdy kat. B - jesteś dyspozycyjny i gotowy do zmiany miejsca zamieszkania - dodatkowym atutem będzie znajomość programu SAP To właśnie szukamy Ciebie! Aplikacje prosimy przesyłać na adres z dopiskiem oczekiwanego wynagrodzenia lub pod numerem telefonu: / Praca za opiekunkę w Niemczech - legalne zatrudnienie - zarobki do 1300 euro tel RZEŹNICY PRACA WE FRANCJI : ubój i wykrawanie-pilne oferty! Tel.: Sidrom Sp. z o.o. dla swojego klienta -firmy francuskiej poszukuje DRWALI-PILARZY z doświadczeniem i własnym sprzętem. Praca akordowa, zatrudnienie i ubezpieczenie we Francji, bezpłatne zakwaterowanie. kontakt , Sprzątaczki wiek do 4 lat Szwajcaria Tynakrz maszynowy. CV: lic Aquilex Welding Services Poland Sp. z o.o. w Radomiu, będąca częścią Aquilex Corporation, światowego lidera branży spawalniczej, zatrudni: We are looking for a workers to a future project in Norway, Oil and gas industry: Mainly, for NDT (Non Destructive Testing), welding inspectors. - VT - visual inspection testing - MT - Magnet Particle Testing - PT - Penetration Testing - ET - Electromagnetic Testing - UL - Ultra Sonic Testing - RT - Radiography Testing men with experience and qualifications of casting iron (cast iron) inspections, who have IWS (international welding specialist) or IWI (international welding inspector) certificates ; Engineers with 3 years experience in Oil and Gas industry English mandatory also we are looking for professional welders and industry painters. Wyślij nam swoje CV z pełnymi danymi kontaktowymi oraz opisz swoje doświadczenie na jakich materiałach pracowałeś, jakie certyfikaty posiadasz. nr tel w godz 8-1, mail WŁOCHY-para,kobieta WYKRAWACZY MIĘSA do ZM Francja. UMOWA O PRACĘ, ZUS, przejazd, zakwater Zatrudnię monterów płyt GK, praca w Niemczech, tel Zatrudnię na stanowiska: ślusarzy i spawaczy - praktyka przy zbiornikach ze stali nierdzewnej, znajomość rysynku technicznego, praca w Niemczech; Lakiernik samochodowy, zakw MECHANIKA samochodów ciężarowych na telefon.tel Szukamy mechaników samochodowych do Centrum Serwisowego w Warszawie. tel aaaagcelnykurspraca: AA Euro Recruitment Poland Sp. z o.o. zaprasza następujący personel: inżynierów, inspektorów, brygadzistów, managerów budowy do przedstawienia swojego cv do pracy celem podjęcia współpracy z największymi firmami budowlanymi w Polsce. Referencje będą wymagane Brygady do ociepleń, tel Brygady ZBROJARZY do pracy w Tomaszowie Mazowieckim i Warszawie zatrudnimy. Tel , Cieśli zbrojarzy z dośw., umowa o pracę, wysokie zarobki, budowa Kraków, zakwaterowanie DEKARZY, BLACHARZY, PRACA W OKOLICACH WARSZAWY, tel.: Dekarzy pomoc.atrakcyjne zarobki. Zakwaterowanie. Ząbki k/w-wy ELEKTROMONTERÓW SAMODZIELNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO PRACY NA BUDOWIE Tel ; CV na adres: Elektryk z uprawnieniami, KIEROWNIKA PROJEKTU (PROJECT MANAGER) Podstawowe obowiązki: Współpraca z klientem i kierownikiem sprzedaży w zakresie warunków umów handlowych, w tym technologii, cen, płatności, gwarancji i poręczeń. Zarządzanie projektem, w tym tworzenie budżetu, harmonogramów, zamawianie materiałów, zapewnienie podwykonawców, koordynacja wykonania oraz zabezpieczenia i kontroli jakości. Współpraca z kierownikiem produkcji i zespołem operacyjnym w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji projektu. Monitorowanie realizacji projektu i sporządzanie raportów w tym zakresie. Wykształcenie wyższe techniczne mechaniczne/spawalnicze lub podobne. Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika projektów lub innym kierowniczym. Znajomość procesów technologicznych w branży petrochemicznej i/lub energetycznej. Doświadczenie w zarządzaniu projektami. Umiejętność negocjowania warunków kontraktu. Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego. Znajomość obsługi komputera oraz pakietu Office. Zdolności organizacyjne. Umiejętność pracy w zespole i zarządzania zespołem. Komunikatywność. Uczciwość, odpowiedzialność, terminowość. Miejsce pracy Radom, woj. mazowieckie. Oferujemy ciekawą pracę w dynamicznym, międzynarodowym zespole, możliwość rozwoju i atrakcyjne warunki płacowe. CV i list motywacyjny w języku polskim i angielskim proszę kierować na adres: Mirosława Nowak. Aquilex Welding Services Poland Sp. z o.o. ul. Kozienicka 97, Radom lub Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty i kontaktu z wybranymi kandydatami. Firma Budowlana poszukuje pracowników do elewacji na terenie Warszawy. Mile widziane także samodzielne brygady. Kontakt: lub Firma budowlana zatrudni CIEŚLI z doświadczeniem na obiektach: mostowych, wiaduktach, tel: Firma poszukuje SPAWACZY GAZOWYCH oraz MONTERÓW CO. Warunki pracy do uzgodnienia. Kontakt: Glazurników, pracowników do elewacji zatrudnię, tel KKUPIĘ książeczkę mieszk MALARZY, SZPACHLARZY t Monterów rusztowań, tel MURARZY przyjmę, tel MURARZY W-WA BLOKI MURZRZY, zakwaterow. W-wa Płytkarzy, Wrocław, 18 zł/mă, Pomocników do odwiertów geotermalnych. Praca na terenie całej Polski. Zakwaterowanie Wymagane prawo jazdy. Preferowane osoby do 4 r.ż. Mazowieckie T Pracownicy do robót elewacyjnych Warszawa - Ursynów, tel , Pracowników do dociepleń, glazurnik, malarz, szpachlarz; Profesjonalnych monterów, brygady do gips - kartonu, zakwater. Warszawa , Spółka z o.o. z a t r u d n i: - cieśli (szalunki systemowe), zbrojarzy tel udokumentowane min. 2-letnie doświadczenie w zawodzie, budowa Wrocław Tynkarzy cem-wapiennych TYNKARZY na AGREGAT gips, cem.- wap. Warszawa, tel., Zatrudnię brygady murarzy, zapewniamy zakwaterowanie. Tel Zatrudnię ZBROJARZY. Praca w Lubuskim. Tel ZATRUDNIĘ ZBROJARZY Z DOŚWIADCZENIEM OD ZARAZ. Możliwość zakwaterowania. Praca Wrocław. Tel.: , Kancelaria finansowa w Warszawie poszukuje współpracowników;t CUKIERNIKA zatrudnię, Podkowa Leśna k/ Warszawy, tel KURSY BARMAŃSKIE (022) Piekarnia w Warszawie zatrudni BARDZO doświadczonego CIASTOWEGO do produkcji chleba metodą tradycyjną, możliwość zakwaterowania. T Renomowana restauracja U KUCHARZY na Krakowskim Przedmieściu-Warszawa zatrudni: -KUCHARZY, - KUCHARZY ZMIANOWYCH zainteresowanych prosimy o wysłanie smsa pod numer tel o treści PRACA. Możliwe zakwaterowanie Szefa kuchni i kucharzy restauracja nad zalewem zegrzyńskim woj. mazowieckie - możliwość zamieszkania Szefa kuchni, kucharzy, barmanów; Hotel 4-gwiazdki Rzeszów zatrudni Firma o ugruntowanej pozycji rynkowej poszukuje do oddziału w Gliwicach SPEDYTORA Wymagane doświadczenie! Obsługa rynku krajowego i międzynarodowego. Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na : Firma transportowa zatrudni kierowców kat. C+E (również bez doświadczenia) na przewozach międzynarodowych. Atrakcyjne warunki zatrudnienia. COQUELLE POLSKA Sp. z o.o Tomaszów Mazowiecki ul. Dzieci Polskich 14, tel. 44/ , tel. 44/ KIEROWCA C+E CHŁODNIA, EUROPA + ROSJA. TEL KIEROWCA C+E kółka PL-FR-PL KIEROWCA C+E, UE, TEL Kierowca kat.c+e auto transporter tel Kierowca kat. C+E tel , KIEROWCÓW C+E, transport międzynarodowy, tel.: NA ZAKUPIONE U NAS SAMOCHODY DOSTAWCZE W LEASINGU ZAPEWNIAMY DOBRZE PŁATNY KONTRAKT NA CZAS SPŁATY, TEL , POSZUKUJĘ PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY, RELACJE ZACHÓD - WSCHÓD, MILE WIDZIANE WIZY RUS I BY ORAZ KARTA CHIP. TEL.: , PRZEWOŹNIKÓW Z SAMOCHODAMI OD EP, TEL , WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH Z DOBRZE PŁATNYM KONTRAKTEM, WYJAZDY MIĘDZYNARODOWE, TEL , Liderów do nowego MLM tel: 22/ Aaaaaaaa OKAZJA! ZPAP-PSzU Organizuje Profesjonalny Kurs Projektanta Wnętrz! Licencja MEN! ; Firma fotograficzna zatrudni FOTOGRAFÓW I FOTOAMATORÓW z samochodem, Firma fotograficzna zatrudni PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH na terenie całego kraju. Tel Młode dziewczyny na prywatkę NIGHT CLUB W WARSZAWIE zatrudni TANCERKI z doświadczeniem lub bez (oferujemy przeszkolenie). Zainteresowane panie prosimy o kontakt telef. na nr kom lub po godz. 21:00 na nr. (22) Restauracja zatrudni osobę na stanowisko MANAGER DO RESTAURACJI Zakres obowiązków: kierowanie i zarządzanie restauracją zarządzanie personelem, w tym rekrutacja szkolenia oraz nadzór nad pracownikami rozliczanie działalności bieżącej restauracji i odpowiedzialność za sprawy biurowe budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami zarządzanie zapasami i zamówieniami towarów Wymagane: doświadczenie za wo do we min. 2 la ta na sta no wi - sku managerskim zdol ność do pra cy w stre sie i pod pre sją cza su samodzielność w działaniu i umiejętność podejmowania decyzji motywowanie zespołu pracowników i dbanie o dobre re la cje w zes po le mile widziana znajomość programów zarządzających w gastronomii możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia wynagrodzenie uzależnione od umiejętności oraz obrotu firmy Poszuku je my oso by kre a tyw nej, od waż nej, ma ją cej bar dzo dobre umiejętności organizacyjne i niebojącej się trudnych wy zwań. Pra ca od za raz. Aplikacje proszę przesyłać na adres: Elektroradiologa, praca w Poradni Naczyniowej, teren cały kraj. Warunek osoba zmotoryzowana, własna działalność. Wysokie zarobki. CV ze zdjęciem na lub Medical University of Warsaw, Poland REGPOT Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) Position available: BIOINFORMATICS LAB LEADER (ref no APK2/ /2012) The deadline for the submission of the documents is September 21st, 2012 at 1:00 (Warsaw time). The applications for the competition should be sent to Magdalena Winiarska For more information on the project including expectations from a new group leader and admission procedures please visit our website at Medical University of Warsaw, Poland REGPOT Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) Position available: PROJECT MANAGER (APK2/ /2012) The deadline for the submission of the documents is September 21st, 2012 at 1:00 (Warsaw time). The applications for the competition should be sent to Magdalena Winiarska For more information on the project including expectations from a new project manager and admission procedures please visit our website at Nauczycielom EKSTRA CV Pisarzom historii, sensacji Atrakcyjne chałupnictwo tel Cholewkarzy do szycia Firma poszukuje spawaczy na metody: 13 i 136 MIG/MAG. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą mailową: Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do tel Firma zatrudni SPECJALISTÓW RZEŹNIKÓW na rozbiór (trybowanie, klasowanie) i ubój wieprzowy (ozory, podroby, jelita, podrywanie sadła). Atrakcyjne warunki zatrudnienia: wyżywienie, zakwaterowanie, dla wykwalifikowanych specjalistów nawet do 6000 zł netto. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerami telefonów kom , 24/ KIEROWNIKA PRODUKCJI METALOWEJ z zamieszkaniem. Wa-wa, PRACA SEZONOWA W PRZETWÓRSTWIE OWOCÓW, TARCZYN, WYM. KS. SANEPID. INFO: Tel: ZP 1

19 WARSZAWA OGŁOSZENIA DROBNE 19 1 ZP Serwis w Otrębusach k/ W-wy zatrudni (złotą rączkę, konserwatora, elektryka spawacza, hydraulika, prace porządkowe) konieczność zamieszkania na stałe na miejscu, wiek do 0 lat wynagrodzenie 100 zł tel Do rolnictwa z mieszkaniem Firma z siedzibą w Różanie zatrudni osobę posiadającą wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w szkółkarstwie i ogrodnictwie. Możliwość zakwaterowania. Oferty kierować: Małżeństwo na Fermę Kur Niosek. k/warszawy. Mieszkanie Praca w gospodarstwie warzywnym, koło W-wy, zakwaterowanie, Pracowników i kierowcę, spawacza, db zarobki, zamieszkanie, maz., ZATRUDNIE DO ZBIORU JABŁEK; Mazowieckie; ; Dzwonić: Zatrudnię - DWÓCH PRACOWNIKÓW DO DOJU KRÓW NA HALI, I JEDNĄ NA PORODÓWKĘ. - TRAKTORZYSTĘ z praktyką. Kontakt: tel , po Woj. dolnośląskie. Zatrudnię mężczyznę w gospodarstwie rolnym z zakwaterowaniem, Ożarów Mazowiecki, tel FIRMA ZAGRANICZNA POSZUKUJE PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH, WYMAGANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, TEL Producent markowych perfum poszukuje Partnerów do Sieci Sprzedaży swoich produktów. Więcej informacji na: oraz Włoska fabryka płytek ceramicznych poszukuje : Samodzielnego Przedstawiciela Handlowego na teren północnej Polski. - doświadczenie w sprzedaży płytek ceramicznych lub materiałów budowlanych - umiejętność budowania relacji handlowych oraz tworzenia sieci sprzedaży - umiejętność prezentacji i promocji produktu w środowisku architektów - komunikatywna znajomość języka włoskiego lub angielskiego - gotowość do częstych podróży - umiejętność organizacji samodzielnej pracy w powierzonym regionie - własny samochód. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres : Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami Pielęgniarki do domu opieki Marki k/ W-wy tel Anglia. Opieka nad dzieckiem. Pokój i wyżywienie zapewnione. Szczegóły Do prowadzenia domu z zamieszkaniem, tel OPIEKUNKA pref. wiek do 40 lat. do niepełnosprawnej kobiety na wózku, z zamieszkaniem. Warszawa. Tel: Preferowana cudzoziemka. Pielęgniarki ze znajomością j. niemieckiego do opieki nad starszymi osobami-praca w Niemczech. Zapewniamy: zakwaterowanie, wyżywienie, zarobek nie mniej niż 100 EUR. Kontakt: tel ; ; 34/ ; Cz-wa, ul. Kawia 4/16 pok. 211 Pracowników gospodarczych, świadectwa pracy, z zamieszkaniem. Wa-wa, AAAAAAAA PILNIE fajne, młode, wszystkie dziewczyny od 18 lat, duże zarobki, wypłata codziennie, tel. lub sms AAAAAAAA- Zatrudnię w Klubie Panie- Masażystki. Wrocław tel AAAAAAA MIŁE, ZWYCZAJNE PANIE OD 18 L. BARDZO DUŻE ZAROBKI, NA STAŁE LUB DORYWCZO. tel. lub sms AAAAA B.wysokie zarobki. Wszystkie miłe Panie od 18 lat, dni i godz. do ustalenia. Spotkania sponsorowane tel/sms Aaaaa Miłą Panią na prywatkę AAAAA Panie 18-3lat 10-1tys/mies. luźle godz. pracy-zero opłat-możliwość zamieszkania AAAAA PILNIE ZATRUDNIĘ PANIE, WYPŁATA CODZIENNIE, MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZKANIA, ZERO OPŁAT, WYSOKIE ZAROBKI, WARSZAWA TEL AAA!!!Koleżanki na prywatkę,super zarobki, lux mieszkanie.w-wa Aaa miłe początkujące panie spot. spons. 100zł dzien.na stałe lub doryw AAA Panie W-wa Aaa Panie wys. zarobki pryw Hostessy Koleżankę na prywatkę z zamie Masażystki dobre zarobki zam Na prywatkę w.zarobki W-Wa Panie do lat 40, z zam., Panie prywatnie wys.zarobki Panie wysokie zarobki, Prace fizyczne kwatera W-wa Salon masaż panie wys.zarobki Spedytor międzynarodowy, mam działalność spedycyjną, WARSZAWA Do masażu prac. waustrii Kupię książeczkę mieszk PRACA WIELKA BRYTANIA renomowane ośrodki Essex. PIELĘGNIARKI oraz OPIEKUNOWIE OSÓB STARSZYCH z doświadczeniem. * Spotkanie informacyjne: środa godz Spełniasz warunki przyjdź z CV dowiesz się szczegółów! Biuro TTM Warszawa Plac Wilsona 4 lok 48 * Rekrutacja z pracodawcą 2 i CV: tel: ; OFERUJEMY DOFINANSOWANE KURSY ANGIELSKIEGO MEDYCZNEGO Rodzina polsko-holenderska poszukuje opiekunki do córki na wózku inwalidzkim, preferowany wiek do 40 lat, z prawem jazdy. Praca wiąże się z czasowymi wyjazdami do Holandii. Wynagrodzenie do 6000 zł netto/mies. Tel.: po godz.12:00 lub Znasz język niemiecki? Masz doświadczenie w opiece nad osobami starszymi? Mamy dla Ciebie pracę od zaraz! OPIEKUNOWIE OSÓB STARSZYCH Zgłoś się: , SMS: ASO Skoda POL-MOT Auto w Raszynie zatrudni POMOCNIKÓW LAKIERNIKA SAMOCHODOWEGO z doświadczeniem, system wynagodzenia prowizyjny, kontakt lub CV proszę kierować na: Autoryzowany Serwis Obsługi NISSAN poszukuje pracownika myjni z doświadczeniem na podobnym stanowisku. CV z listem motywacyjnym proszę przesłać pod adres w temacie wpisując myjnia. Blacharzy samochodowych zatrudni wielomarkowy serwis na Pradze DEALER BMW zatrudni doświadczonego MECHANIKA SAMOCHODOWEGO CV: DIAGNOSTA Samochodowy. Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona. Promocja. Profesjonalne Szkolenie , Do serwisu samodzielny WULKANIZATOR. NIE PALĄCY TYLKO I WYŁĄCZNIE Z DUŻYM DOŚWIADCZENIEM, ludzie poważni, Piastów, tel.: , Do wulkanizacji-praktyka Dystrybutor oswietlenia LED poszukuje doświadczonego handlowca. Wynagrodzenie prowizyjne. CV: Mechanika, pomocnika mechanika, minimum zawodowe; CITROEN Bronowska 23. Mechanika sam.i elektromech Mechanika samochodowego doświadczonego, tel MECHANIKA SAMOCHODOWEGO do warsztatu na Bemowie Mechanika samochodowego samodzielnego Otrębusy k/warszawy MECHANIKA SAMOCHODOWEGO, Ursus, Al. Jerozolimskie, Warszawa. Tel: Mechanika samochodowego z doświadczeniem z regionu Legionowa, Tarchomina CV na MECHANIKA SAMOCHODOWEGO z doświadczeniem zatrudnię, 22/ Mechanika samochodów ciężarowych z doświadczeniem, praca od zaraz. tel.: 22 / , Mechanik sam-motocykl. Ursus MECHANIK SAMOCHODOWY, znajomość obsługi komputera diagnostycznego i geometrii podwozia. Warszawa, Praga Południe. Tel: Mechanik - wulkanizator W-wa Targówek, tel , Mobilis Sp. z o o poszukuje: INSPEKTORA TECHNICZNEGO. -wykształcenie: min. zawodowe - mechanika samochodowa - praktyka: w zakładzie naprawczym samochodów, preferowany w branży autobusowej - predyspozycje: dociekliwość, chęć do pracy, umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów technicznych, dyspozycyjność - charakter pracy: kontrola prawidłowości funkcjonowania podstawowych zespołów autobusów komunikacji miejskiej, kontrola jakości wykonywania napraw, analizowania przyczyn powstawania awarii Zgłoszenia pod tel Niezależny serwis Saab, Opel, VW, Ford poszukuje pracowników na stanowisko: - MECHANIK - LAKIERNIK Miejsce pracy: Warszawa - wykształcenie kierunkowe - znajomość aktualnej technologii napraw pojazdów samochodowyc - wysoka kultura i estetyka pracy - umiejętność korzystania i prowadzenia naprawy zgodnie z dokumentacją techniczną - ciekawą pracę w zgranym zespole - motywacyjny system wynagrodzeń -szkolenia napraw renomowanych marek samochodów - rozwój osobisty Zgłoszenia prosimy kierować pod adres Kontakt telefoniczny: , PILNIE elektryków /elektromechaników/ mechaników do serwisu sam. dostawczych i ciężarowych w Raszynie p. Warszawą. Miła atmosfera, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 22/ , Pomocnika lakiernika z doświadczeniem. Praca w Milanówku. tel Pomocnik mechanika do ciężkich pojazdów, tel Poszukujemy odpowiedzialnej osoby z doświadczeniem do pracy w myjni samochodowej Tel.: Poszukuję MECHANIKA samochodowego do obsługi pojazdów ciężarowych: w tym Scania Volvo, Weco w praca w systemie 2- zmianowym od 6-22, umowa o pracę Ok. Otwocka tel. : , PRACOWNIKA na MYJNIĘ Przyjmę lakiernika, pomocnika Warszawa ul. Łodygowa 22 Przyjmę PRACOWNIKA z doświadczeniem do myjni samochodowej, wymagane prawo jazdy kat. B, tel Serwis samochodowy marek premium zatrudni mechaników i elektroników. Wymagane doświadczenie. Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem. Aplikacje prosimy kierować na adres: SZEFA SERWISU / MANAGERA do poprowadzenia serwisu mechanicznego na Targówku zatrudnię Ucznia niepełnoletniego do auto-serwisu tel WULKANIZACJA- NAJWYŻSZE ZAROBKI BIAŁOŁĘKA TEL WULKANIZATORA, Bronisze k/ Warszawy, tel w godz 8-18 Wulkanizatora W-wa Mokotów Zatrudnię do przeszkolenia w wulkanizacji młodą osobę. Marki k/warszawy. Tel ; Zatrudnię kierownika warsztatu samochodowego. Wymagane umiejętności menagerskie, posiadanie kontaktów, wynagrodzenie prowizyjne. Mechanika Blacharstwo Lakiernictwo Otrębusy k/ Warszawy Zatrudnię Mechanika sam. i Pomocnika w serwisie Bosch na Białołęce, Zatrudnię osobę do przygotowywania aut do sprzedaży, najchętniej z doświadczeniem. prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność. ul. Modlińska 203 AAAAA do działu obsługi klienta podpisywanie umów. Niewymagane doświadczenie szkolenia AAAA SPRZĄTANIE-maszyny AAA praca PC/net AA Firma zatrudni absolwentów szkół średnich i studentów zaocznych. Szkolimy 1800 zł/m-c. Praca od zaraz 22/ AA SPRZĄTANIE 7-8 GODZIN A SPRZĄTANIE nowe budynki Asystentka / specjalista d/s obsługi klientów zagr. biegła znajomość ros. + ang., znajomość HZ,mile widziane dośw.współpracy z sieciami handlowymi Miejsce pracy - okolice Pruszkowa - linia WKD, info_ Biurowa: Do biura serwisu samochodowego mile widziane doświadczenie w branży motoryzacyjnej, Piastów, tel.: , DODATKOWA wypełnianie i kontrola dokumentów. PRACUJĄCY lub EMERYCI , Firma w okolicy Pruszkowa zatrudni osobe do pracy biurowo sprzedażowej.mile widziane doświadczenie w sprzedaży telefonicznej, konieczna znajomość ms office, tworzenia ofert. CV na adres: Instytut badawczy Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji zatrudni SEKRETARKĘ (umowa na zastępstwo) Szczegóły na stronie clk.policja.pl Kancelaria Prawnicza w Warszawie, o ugruntowanej pozycji na rynku, zatrudni na pół etatu młodą kobietę do pomocy w prowadzeniu sekretariatu. Wymagane: - wykształcenie min. średnie, znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel itp.), biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, doświadczenie oraz miła aparycja będzie dodatkowym atutem. Oferty zawierające CV oraz List Motywacyjny prosimy kierować na adres Informujemy jednocześnie, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Koordynator w branży utrzymania czystości.wymagane prawo jazdy, samochód cv Kurs Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, ostatnie miejsca 2012r. gwarantujemy pracę po kursie KURS Recepcjonistka medyczna. Ostatni nabór w 2012 r., tel MANAGERA działalności szkoleniowej (min. lat praktyki) zatrudni STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO Organizacja społeczna zatrudni EMERYTKĘ do prac merytorycznych, statutowych.koniecznością jest umiejętność posługiwania się biurowymi urządzeniami elektronicznymi. Aplikacje proszę przesyłać na adres e-meilowy Osoba z minimum kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu biura i recepcji CV na: Patron Service Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko: Pracownik Biurowy Miejsce pracy: W-wa Mokotów Obsługa komputera: znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), Obsługa urządzeń biurowych, Dobra organizacja pracy. Atrakcyjne wynagrodzenie, Stabilne zatrudnienie, Po okresie próbnym możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Mile widziane osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenia: (w temacie PB/WAR) Prosimy dopisać klauzulę dot. przetwarzania danych osobowych. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia PBI Hotels szuka osób bez. dośw. dobra znajomość internetu i komunikatywny ang. Pref. Studenci. Praca w dzień lub wieczorem. W-wa.CV, LM, foto : Poszukuję osoby do warsztatu stolarskiego. Okolice Konstancina Jeziornej. Tel PRACA BIUROWA W UBEZPIECZENIACH MICHAŁOWICE, MIŁĄ, PRACOWITĄ OSOBĘ, MOŻE BYĆ Z DOŚWIADCZENIEM. PRACOWNIK BIUROWY z biegłą znajomością jęz. angielskiego lub niemieckiego. Praca Nowy Konik k/ Warszawy. PROWADZENIE SEKERETARIATU, praca biurowa, obsługa komputera, angielski w mowie i piśmie, również 1/2 etatu. Magdalenka. Tel.: Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa TORWAR, ul. Górnośląska 9/11, Warszawa zatrudni pracowników: - INSPEKTORA NADZORU Z UPRAWNIENIAMI SANITARNYMI - INSPEKTORA NADZORU Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI - PEŁNOMOCNIKA ZARZĄDU DS. INWESTYCJI I REMONTÓW Zgłoszenia CV + list motywacyjny proszę składać w sektretariacie Spółdzielni w terminie do dnia października 2012r., tel.: 22/ , kadry tel.: 22/ SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w WARSZAWIE poszukuje kandydata na stanowisko SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. LEGISLACJI Szczegóły oferty Oferty prosimy składać do dnia r. BRUKARZA zatrudnię. Tel.: Brukarz do granitu BRUKARZY tel Brukarzy tel BRYGADA-ocieplenie elewacja, zabudowa kartongips-warszawa, tel Brygady do klinkieru Brygady na roboty rozbiórkowe Budowlańca - zakwaterowanie CIEŚLA-DEKARZ, TEL CIEŚLA SZALUNKOWY tel Cieśli zbrojarzy od zaraz Dam pracę w zakładzie kamieniarskim, wymagane doświadczenie w obróbce kamienia, tel Dekarzy i pomocników do papy termozgrze -walnej zł/h tel Do montażu okien, tel: Do ociepleń i wykończeń tel Do szpachlowania ubytków; DOŚWIADCZONYCH wszechstronnych budowlańców do remontów, Tel: , Do układania bruku, Mroków k/ Warszawy, tel ELEKTROINSTALATORÓW tel ELEKTROMONTERÓW SAMODZIELNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO PRACY NA BUDOWIE Tel ; CV na adres: ELEKTRYKÓW z uprawnieniami tel , F bud. zatrudni: brygady murarskie i murarzy praca w Ursusie Firma Bella Casa zatrudni od zaraz doświadczonego GLAZURNIKA tel Firma budowlana BUDNER S.A. zatrudni INŻYNIERA PROJEKTU (analiza dokumentacji i ofert, przedmiary) - branża budowlana. CV proszę przesłać na adres: Firma budowlana DECORY zatrudni doświadczonych MURARZY oraz PRACOWNIKÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH Zgłoszenia osobiste w dniu w godz , Al.Stanów Zjednoczonych 67 pawilon d4. Firma budowlana zatrudni pracowników do robót ogólnobudowlanych, systemów gips -karton, glazurników i hydraulików. Tel: Firma zatrudni dobrego GLAZURNIKA GIPSIARZA oraz brygadę tel. kontaktowy Firma zatrudni fachowca od elekacji lub brygadę do wykonania elekwacji. Budowa w Warszawie, tel Firma zatrudni KIEROWNIKA BUDOWY z uprawnieniami. Budowa w Częstochowie, tel Firma z Płochocina koło Ożarowa Maz. zatrudni: PRACOWNIKÓW DO UZBRAJANIA DRZWI ANYWŁAMANIOWYCH tel FIRMY do montażu systemów GK, ścianek i sufitów podwieszanych Glazurników GLAZURNIKÓW solidnych Hydraulika samodzielnego, umiejącego spawać gazowo, HYDRAULIKOM SPAWACZOM Hydraulików Warszawa, INŻYNIERA BUDOWY na budowę hotelu koło Płónska zatrudni firma. CV i LM proszę przesyłać na adres: INżYNIERA BUDOWY zatrudnimy. Praca na terenie Warszawy. CV proszę wysłać na nr faksu: 22/ Kupię książeczkę mieszk MALARZ SZPACHLARZ, Malarzy, Tynkarzy do prac remontowych (tynkowanie, gładź, malowanie) tel MAXIDOOR stolarz mont drzwi MONTER KLIMATYZACJI /WENTYLACJI tel. 22/ , Monterów instalacji sanitarnych na wymiany Monterów wind KONE Monter sieci zewn. wod. kan MURARZE, robotnicy bud., pomocnicy tel lub Murarzy i brygady, tel MURARZY I TYNKARZY MURARZY ściany 19 zł/m2, materiał podany na strop, z gwarancją umowy o pracę po okresie próbnym, z gwarancją wypłat, płatne co tydzień. Warszawa. Tel.: MURARZY. Tel.: MURARZY w Warszawie, tel MURARZY zatrudnię. Tel: Operator koparki kierowca kat.c Pomoc budowlana, Wiązowna POMOCNIKÓW. tel PRACOWNIKA do składu budowlanego, kat B + wózek widłowy. na 1/2 etatu tel PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH na umowę zlecenie, na okres ok. 3 miesięcy, mile widziane doświadczenie w branży elektrycznej. Tel , Prywatne Szkoły zatrudnią do działu inwestycji i zaopatrzenia STUDENTA / STUDENTKĘ WYDZIAŁU BUDOWLANEGO LUB SANITARNEGO. Czas pracy do uzgodnienia. Oferty z CV proszę składać na adres: OSIEDLE MŁODYCH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grenadierów 21 zatrudni osoby do pracy przy realizacji inwestycji mieszkaniowych: 1. PRACOWNIKÓW DO DZIAŁU PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI z wykształceniem średnim lub wyższym o specjalności budowlanej, również studentów studiów zaocznych wydziału inżynierii lądowej. 2. PRACOWNIKA DS. BIUROWO EKONOMICZNYCH z wykształceniem średnim lub wyższym ekonomicznym. Oferty z CV prosimy składać w sekretariacie pok. 1 przy ul. Grenadierów 21 lub przesyłać na adres Przyuczę do glazurnictwa, hydrauliki i innych prac budowlanych od 10zł/godz. Dzwonić do godz , Serwis automatów, bram garażowych, wjazdowych, biegłej osobie - firmie jako dodatkowa działalność, konieczne auto, narzędzia. Warszawa i okolice, tel Spawacz-Ślusarz, prawo jazdy, młody, Warszawa, tel , (22) ŚLUSARZ-SPAWACZ,Józefów, TYNKARZE GIPS CEMENT 10ZŁMĂ /11ZŁMĂ TYNKARZY na AGREGAT gips, cem.- wap. tel., Warszawska dobrze prosperująca firma zatrudni Pracowników ( wolnych od nałogów ) na stanowiska : BLACHARZY I DEKARZY z możliwością przyuczenia w zawodzie. Specjalizacją firmy jest wykonywanie hydroizolacji i obróbek blacharskich. Praca na terenie całej Polski. Tel: Zatrudnię brygady hydraulików lub samodzielnych hydraulików. Tel Zatrudnię inżyniera lub technika budownictwa wodnego lub melioracji, Warszawa, Zatrudnię inżyniera, technika, majstra robót budowlanych lub drogowych, Warszawa, Zatrudnię kierownika robót budowlanych, Warszawa, Zatrudnię MURARZY tel Zatrudnię na umowę o pracę cieślę, dekarza, glazurnika, elektryka, pracowników ogólnobudowlanych kontakt Zatrudnię od zaraz Brukarzy oraz Ekipy brukarskie Tel Zatrudnię operatora dźwigu POLAN do hurtowni stali w Warszawie. Tel Zatrudnię Operatora Koparko-Ładowarki z doświadczeniem Tel: Zatrudnię PRACOWNIKA do prac remontowo-wykończeniowych: malarskich, glazurniczych, tynkarskich itp. Praca w Warszawie i Radzyminie. Niezbędne jest doświadczenie. Kontakt pod numerem lub Zatrudnimy monterów suchej zabudowy. Tel ZLECĘ WYKONANIE tynków gipsowych W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH W WARSZAWIE kom AAA zatr. mgr farm. i tech. staż, Apteka Centrum Warszawy zatrudni TECHNIKA FARMACJI NA STAŻ tel , CV na adres: Apteka Grodzisk Mazowiecki - Kierownika Magistra Farmacji, tel APTEKA (OCHOTA - WŁOCHY) zatrudni miłego MAGISTRA FARMACJI ze stażem pracy powyżej lat. tel Apteka Warszawa Bielany zatrudni MAGISTRA FARMACJI, tel: Apteka Warszawa-Ursynów Galeria Ken Center zatrudni Magistra Farmacji Kontakt: APTEKA W GÓRZE KALWARII ZATRUDNI MGR FARM Apteka w Górze Kalwarii zatrudni mgr farm na soboty i niedziele Apteka wiejska w okolicach Makowa Mazowieckiego poszukuje technika farmacji po stażu Apteka w PŁOŃSKU zatrudni MAGISTRA FARMACJI oraz KIEROWNIKA APTEKI. Zgłoszenia: tel Apteka w Rembetowie zatrudni KIEROWNIKA, tel Apteka w Sulejówku zatrudni KIEROWNIKA, tel "Nasze Apteki" zatrudnią Magistra i Technika Farmacji do nowo otwieranej apteki w Terespolu. CV prosimy przesyłać na adres: Informacja telefoniczna: Biuro Rachunkowe ( Mokotów) zatrudni SAMODZIELNA KSIĘGOWĄ. WYMAGANIA: CV: Biuro Rachunkowe poszukuje samodzielnej księgowej, pomocy księgowej, Biuro Rachunkowe zatrudni księgową. Praca w Wilanowie. Mile widziana znajomość jęz. angielskiego. Oferty ze zdjęciem prosimy kierować na Biuro rachunkowe zatrudni KSIĘGOWĄ ze znajomością programu CDN i RAKS SQL minimum 2 lata doświadczenia w pełnej księgowości; lokalizacja Warszawa Ochota, praca od zaraz. Aplikacje proszę przesyłać na adres: DBFO - URSYNÓW ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE PLANOWANIA I ANALIZ. INFORMACJE: Do banków: Raszyn, Łomianki, Nowy Dwór obsługa klientów, CV: Doradcę Klienta do nowego oddziału Kancelarii Finansowej GOLDSTONE. Podstawa+prowizja. CV na: Doradcę ubezpieczeniowo finansowego. Doświadczona, samodzielna KSIĘGOWA/ GŁÓWNA KSIĘGOWA potrzebana na pół etatu, elastyczne godziny pracy. PILNE! CV: Firma handlowa z Piaseczna przyjmie pracownika do księgowości. CV proszę kierować na adres: Kancelaria Doradztwa Podatkowego poszukuje SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH ze znajomością programu Symfonia. Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji na: KASJER / KASJERKA DO KANTORU. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani zatrudni GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - CZŁONKA ZARZĄDU z uprawnieniami i doświadczeniem w spółdzielniach mieszkaniowych. Tel Pracownika księgowo-kadrowego (zmotoryzowanego) zatrudni Hotel Venecia Palace W-wa Michałowice.Cv + zdjęcie: Spółdzielnia mieszkaniowa "Służewiec" zatrudni na cały etat Główną Księgową/Głównego Księgowego -znajomość przepisów prawa z uwzględnieniem przepisów prawa spóldzielczego, -doświadczenie w pracy w spółdzielczości mieszkaniowej na w/w stanowisku, -znajomość programu "S-bit", -doświadczenie w zakresie rozliczania podatków CIT i VAT, -umiejętność rozliczania kredytów mieszkaniowych, -umiejętność organizacji pracy pracowników pionu księgowego. Osoby zajneresowane prosimy o złożenie aplikacji pocztą mailową na adres: lub osobiście do Sekretariatu Spółdzielni: Warszawa,ul.Bełdan 2. Zatrudnię pracownika do biura kredytowego z doświadczeniem w firmach typu "Expander, Notus, Open finance. Praca w Legionowie. CV prosze o przesyłanie na adres Zatrudnię samodzielną księgową do wspólnot mieszk., tel. (22) Zatrudnimy Doradcę ds. sprzedaży produktów finansowych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Zapewniamy atrakcyjny system wynagradzania, elastyczny czas pracy i możliwość awansu. Mile widziani studenci II - V roku. CV prosimy kierować na BARMANKI/ KELNERKI (z angielskim, z możliwością przyuczenia) i HOSTESSY zatrudni klub na ul. Mazowieckiej. CV + zdjęcie: BARMAN RECEPCJONISTA/TKAZ OK. MIŃSKA MAZ Chętnie panią do kuchni z doświadczeniem w barku Domu Kultury, ul. Łowicka 21. Ciastowy w piekarni oraz pomoc do pieca ceramicznego Wa-wa Wawer, tel Cukiernia zatrudni panią do sprzątania Rzymowskiego 37. CUKIERNIKA tel CUKIERNIKA zatrudnę na noce, najchętniej w wieku 20-3 l. Pensja 3000zł Praca w g Ursus, po 18 Do piekarni ok. Marek,tel Duża firma zatrudni osoby do pracy jako POKOJOWA / POKOJOWY w hotelu na Ochocie. Praca wg grafiku w godz Wynagrodzenie miesięczne: zł netto (na rękę). Oprócz wynagrodzenia firma oferuje darmowe posiłki (przerwa kawowa i obiad) oraz ubiór służbowy. Kontakt: DZIEWCZYNĘ z MIŁĄ APARYCJĄ do BARU zatrudnię tel Emerytkę do stołówki szkolnej tel

20 20 OGŁOSZENIA DROBNE WARSZAWA ETAT W KAWIARNI NA UCZELNI WYŻSZEJ Firma Cateringowa zatrudni bufetową i wykwalifikowanych kucharzy. CV proszę przesyłać na adres: Gościniec Oycowizna w Lesznowoli koło Magdalenki zatrudni osobę na stanowisko Recepcja Hotelowa, z podstawową znajomością języka angielskiego. Praca nocna, zmianowa, od 1 października. Prosimy o przysłanie CV na Hotel w Warszawie zatrudni RECEPCJONISTĘ Hotel zatrudni Specjalistę do spraw Sprzedaży i Marketingu, Recepcjonistów, Kelnerów, Kasjerka2-3l.do baru Ochota; KELNERKA/KELNER do nowego hotelu w Warszawie - Dobra znajomość języka angielskiego, - Wyksztalcenie średnie kierunkowe, - doświadczenie na podobnym stanowisku, - rzetelność i odpowiedzialność za powierzane zadania, - zorganizowanie i kreatywność, - aktualne zaświadczenie sanitarne. Prosimy o przeslanie cv ze zdjęciem na adres: KELNER / KA Z DOŚWIADCZENIM. OTRĘBUSY, REST. ELITA, TEL CV na: Kelnerów, kelnerki z doświadczeniem, tel.: 1 00 Kelnerów zmotoryzowanych zatrudni Hotel Venecia Palace W-wa Michałowice. Wysokie zarobki. Cv + zdjęcie: KUCHARKĘ DO BUFETU Z DOŚWIADCZENIEM! CHĘTNIE OSOBY W ŚREDNIM WIEKU, PRACA STAŁA, 8 GODZIN, TAKŻE W WEEKENDY, UMOWA O PRACĘ, , KUCHARZA do nowego hotelu w Warszawie - doświadczenie na w/w stanowisku - aktualna książeczka badań SANEPID, - gotowość do pracy w systemie zmianowym, - bardzo dobra organizacja pracy, - wysoka kultura osobista, - zorientowanie na wysoki poziom świadczonych usług, - wysoko rozwinięta zdolności komunikacyjne, - odpowiedzialnosć, sumienność i zaangażowanie. Prosimy o przesłanie cv ze zdjęciem na adres: KUCHARZA do restauracji Kucharza/kę Wiązowna, Kucharza mocnego w kuchni gorącej i zimnej zatrudni Hotel Venecia Palace W-wa Michałowice. Wysokie zarobki. Cv + zdjęcie: Kucharzowi wynajmę lokal na kuchnię - lunch KUCHARZY na stołówkę Kupię książeczkę mieszk MENAGERA KLUBU (funk, rock, etc.) organizatora koncertów i wydarzeń muzycznych MENAGERA-SZEFA baru ze znajomością systemu rozliczeń i magazynu Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów 2 TYG. SZKOLENIA BARMAŃSKIE, I WIELE INNYCH WARSZTATY PRO BAR WORK SHOP STANDARDY UE I USA OFERTY PRACY tel "SZKOLENIA BEZPŁATNE" Na stałe przy pierogach, naleśnikach, itp. W-wa Rembertów Nowo otwarty lokal zatrudni: kucharkę, kucharza, młodą bufetową, pomoc kuchni tel Osoba z doświadczeniem w gotowaniu wegetariańskim - 3 dni w tygodniu, dom w Wilanowie, tel Panią do baru dyspozy.gotującą Piekarnia francuska Petit Appetit na Nowym Świecie poszukuje PIEKARZY z doświadczeniem w wypiekach francuskich. Oferujemy ciekawą pracę (w ramach pracy oferujemy kursy doszkalające) i stabilne zatrudnienie. Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy lub pod numer telefonu Piekarza ciastkarza Centrum PIEKARZA zatrudnimy Pilnie zatrudnię POMOCE KUCHNNE oraz OSOBY DO PRODUKCJI PIEROGÓW. Tel: POKOJOWE do nowego hotelu w Warszawie -zdolności organizacyjne - samodzielność, - dokładność i sumienność, - miła aparycja, - aktualne zaswiadczenie sanitarne. Prosimy o przesłanie cv ze zdjęciem na adres: Pokojowe zmotoryzowane zatrudni Hotel Venecia Palace W-wa Michałowice. Tel , mail: POMOC CUKIERNIKA, BIELANY WYSOKIE ZAROBKI, NA PEŁEN ETAT, TEL Pomoc do kuchni, Wola, tel POMOCE DO KUCHNI do zmywania naczyń zatrudni restauracja w Centrum, POMOC KUCHARZA do baru RATATUJ ul. Rechniewskiego 11, Gocław. Tel : Pomoc kuchenna Wiązowna, Pomoc kuchni-w-wa B.Czecha10, Potrzebna pomoc do pracowni cukierniczej, rencistka,emerytka. Praca na noc. Zgłoszenia W-wa Zacisze, ul. Płońska 16, od godz Przyjmę panią do wyrobów garmażeryjnych w Milanówku tel RECEPCJONISTKA/RECEPCJONISTA do nowego hotelu w Warszawie - znajomość języka angielskiego, - Wyksztalcenie min.średnie kierunkowe, - dobra prezencja, - mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, - doskonałe umiejetności interpersonalne, - rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania, - znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) Prosimy o przeslanie cv ze zdjęciem na adres: Renomowana restauracja U KUCHARZY na Krakowskim Przedmieściu zatrudni: -MENAGERÓW Kontakt: budynek hotelu Europejskiego Restauracja Banja Luka na ul. Szkolnej w Warszawie potrzebuje do pracy menagera głównego, menagera zmianowego, kelnerów, kucharzy różnej narodowości. Zgłoszenia osobiste na ul. Szkolnej 2/4 Tel Restauracja & Hotel Mela Verde zatrudni KELNERKI z doświadczeniem, Zakręt k. Warszawy, tel Restauracja i cukiernia Smaki Warszawy zatrudni kelnerów, kucharzy, cukierników Restauracja Kompania Piwna zatrudni KUCHARKĘ NA ZIMNĄ KUCHNIĘ. Zgłoszenia Podwale 2 Restauracja Kompania Piwna zatrudni KELNERÓW. Zgłoszenia ul. Podwale 2 Restauracja na Żoliborzu przyjmie kelnerów, kelnerki RESTAURACJA stała praca w kuchni na pełny etat. Możliwość przeszkolenia. Wymagane doświadczenie gastronomiczne. SKLEP Z EKOLOGICZNĄ ŻYWNOŚCIĄ poszukiwany sprzedawca. KWALIFIKACJE w SAM Lipowa 7a wtorek i Restauracja ( Warszawa - Mokotów) zatrudni : kucharza, pizzera, kelnerkę, dostawcę z własnym transportem. Nie wymagamy doświadczenia. Tel: od godz Restauracja zatrudni pomoc kucharza CV na adres: Tel Samodzielnego kucharza z doświadczeniem do restauracji włoskiej SZEFA KUCHNI do resturacji hotelowej w Warszawie - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, - umiejętnosci kierowania zespołem, - aktualne badania sanitarne Prosimy o przesłanie cv ze zdjęciem na adres: SZEFA KUCHNI z dyplomem Mistrza, KUCHARZA, POMOC, KIEROWNIKA RECEPCJI, RECEPCJONISTĘ. CV na: tel Uczniów lub studentów do kawiarni w tyg. lub na weekendy, tel Wykwalifikowaną POMOC KUCHARZA, Zatrudnię STUDENTKI do pracy w barku na terenie Makro. Oferujemy pracę 3 zmianową. CV prosimy przesyłać na adres: ZMYWAJĄCEGO do nowego hotelu w Warszawie - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, - dobra znajomość systemów kontroli jakości i czystości (HACCP), - gotowość do pracy w systemie zmianowym, - aktualna książeczka sanitarna, Prosimy o przeslanie cv ze zdjęciem na adres: Kadrowa z doświadczeniem do firmy transportowej. Ożarów Maz. tel SPECJALISTA ds. Kadr i Płac na część etatu. CV na adres: Drukarnia zatrudni handlowca z doświadczeniem. Atrakcyjne warunki. Tel. 22/ ; Obsługa Klienta: RECEPCJONISTKI DO SALONU URODY. dyspozycyjność, wykształcenie min. średnie. Oferujemy stałą pracę, dobre warunki socjalne, wysokie wynagrodzenie, umowę o pracę. Tel TELEMARKETER, praca dodatkowa. Aplikacje mailem: Do serwisu - sprzedaży w sklepie komputerowym, wyłącznie z doświadczeniem, CV + zdjęcie: Drukarnia poszukuje GRAFIKA KOMPUTEROWEGO w Warszawie do projektowania wizytówek, ulotek, kalendarzy, itp. Biegła znajomość Corel, Adobe. Proszę o wysłanie portfolio wraz z CV na adres: Firma odzieżowa w Starej Iwicznie poszukuje osobę do działu projektowego odzieży. język angielski, Illustrator Photo Shop, mile widziani absolwencie Firma w Otrębusach INFORMATYKA raz w tygodniu 8 godzin Firma z branży IT poszukuje osób do pracy w dziale techniczno-handlowym (H). Osoby bez doświadczenia, w trakcie studiów lub po studiach humanistycznych / AWF mile widziane kontakt: Grafik komputer.: Grafik-Webmaster Tel ,CV na Programista PHP: Serwisant IT handlowiec z doświad. ZPCHR zatrudni na Stanowisko Kierownicze do swojego biura w Warszawie. laptop, telefon, samochód. CV na tel akurs.pl ZAPRASZA NA KURSY: PRZEWÓZ OSÓB I RZECZY szkolenie okresowe, kwalifikacja wstępna TAXI, ADR, HDS PSYCHOTECHNIKA W-wa, Leszno 22 lok. 17, 22/ Autoedukacja KURSY NA PRZEWÓZ OSÓB, RZECZY, KURSY ADR KURSY OKRESOWE dla kierowców zawodowych. Szybkie terminy, kursy weekendowe. Dworzec Zachodni PKS, , CONCEPT LOGISTIC - Pruszków zatrudni KIEROWCĘ kat. C - jazda wyłącznie po kraju, - każdy weekend wolny. Oferty proszę przesłać na fax lub tel. kontaktowy: Drukarnia Wielkoformatowa w Piasecznie zatrudni Magazyniera. CV na adres Firma Batex zatrudni SERWISANTA AUTOMATÓW SPRZEDAJĄCYCH na teren Warszawy wykształcenie techniczne, praw. kat B. CV na Firma kurierska Arrows zatrudni: KURIERÓW z własnym samochodem lub skuterem. Duża ilość zleceń, bez działalności gospod. T Firma Kurierska OPEK Sp. z o.o. w Łomiankach k/warszawy poszukuje KURIERA z własną działalnością gospodarczą, z samochodem typu BUS lub kontener dyspozycyjnego, odpowiedzialnego, mile widziane doświadczenie wysokie zarobki, stabilną pracę, stałe zlecenie przewozowe, gwarancję terminowych płatności,możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia kontakt: FIRMA TRANSPORTOWA ZATRUDNI KIEROWCÓW KAT. C+E, W RUCHU KRAJOWYM, DOŚWIADCZENIE, NOWY DWÓR MAZ. I OKOLICE, PRACA STABILNA. TEL Firma transportowo-spedycyjna przyjmie KIEROWCÓW z kat. C + E, jazda po kraju, praca w Zielonce k/warszawy. Tel Firma zatrudni KIEROWCĘ kat. C+E na terenie Warszawy z dobrą znajomością topografii miasta. Tel Firma zatrudni kierowcę z kat. B. Transport towarów Polska i Europa. Oczekujemy znajomości j. angielskiego lub j. niemieckiego. FIRMA ZATRUDNI KOORDYNATORA TRANSPORTU, M. INN. ZARZĄDZANIE FLOTĄ FIRMOWĄ, WYMAGANE DOŚWIADCZENIE - OKOLICE NOWY DWÓR MAZ., OFERTY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Firma z Warszawy (ul. Poleczki) zatrudni na umowę (2000 brutto) młodą osobę do pracy fizycznej w dziale reklamacji. Oferty kierować: GOLD TAXI zatrudni kierowców z własnym samochodem do przewozu osób, Hurtowenia zatrudni KIEROWNIKA MAGAZYNU. Hurtownia owocowo - warzywna zatruni Zakupowca ze znajomością branży Hurtownia zatrudni kierowców kat. B do rozwozu towaru w Warszawie. Importer lakierów do drewna poszukuje pracownika do mieszalni farb oraz pełnienie funkcji magazyniera, wymagania uprawnienia na wózek widłowy, praca w Szeligach/Warszawa. CV prosimy wysyłać na adres mailowy: Kierowca C+E Italia-Polska Kierowca C+E na chłodnie tel KIEROWCA C+E, tel Kierowca C+E Wołomin tel Kierowca C+E wschód Kierowca C+E zagranica, Kierowca kat.b wymagana książeczka sanepidu z ok. Mińska Maz Kierowca kat. C+E, ADR - Cysterny, UE Tel.: KIEROWCA kat. C+E Praca na terenie Warszawy i okolic. CV proszę kierować na adres Tel.: Kierowca kat. C +E transport międzynarodowy Kierowca kat. C+E, w niepełnym wymiarze godzin lub emeryta, rencistę Kierowca kat. C+E zagranica+ Ukraina tel Kierowca kat. C na wywrotkę, praca przy rozbiórkach, tel , w godz Kierowca kat. D emeryt, rencista, okolice Grodziska Mazowieckiego, KIEROWCA kategoria C+E na samochód z przyczepą, jazda z pomocnikiem po całym kraju, tel , Kierowca-kurier C,niekaralność Kierowca- magazynier oraz Kierowcahandlowiec zatrudnię w Markach k/ W-wy KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY C+E Tel.: (22) Kierowca - pomoc drogowa kat. C lub C,E z doświadczeniem, tel KIEROWCA TIR, PL-H-PL, Kierowca z własnym samochodem do rozwożenia pizzy,józefów k/otwocka, Kierowcę C+E, transport krajowy i międzynarodowy tel KIEROWCĘ C+E Z DOŚWIADCZENIEM DO FIRMY BRUK W MARKACH K/W-WY, STAWKA ZŁ/H, Kierowcę C+E z doświadczeniem na kraj. Okolice Piaseczna. tel KIEROWCĘ kat. C+E, Kraj, Piaseczno, tel.: ; KIEROWCĘ kat. C+E. Transport międzynarodowy, chłodnia. Tel.: KIEROWCĘ na dostawczy po Warszawie z żywnością (pon.-pt. od :00, Warszawa Rembertów). KIEROWCĘ TIR w transporcie międzynarodowym, stabilna praca, rzetelne płatności. Tel.: (22) KIEROWCÓW C+E KRAJ KIEROWCÓW C + E na chłodniach, w transporcie międzynarodowym, w relacji: Europa Zachodnia - Rosja (Moskwa), Tel KIEROWCÓW do PIEKARNI P.H.U. EURO TRANS Spółka z o.o. - zatrudni kierowców: CEMENTOWOZU kat C+ E Kurs na przewóz rzeczy, niekaralność, Karta kierowcy Kontakt ; Pomocnik magazyniera z grupą inwalidzką, tel Poszukuję kierowcy kat. C+E,mile widziane ADR, kraj lub prebałtyka, Błonie SPEDYTORA, KIEROWNIKA SPEDYCJI zatrudni firma transportowa z Piaseczna. Aplikacje proszę kierować na: SPEDYTORA MIĘDZYNARODOWEGO z doświadczeniem, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. poszukuje kierowcy pojazdów pow. 3, t Od kandydatów oczekujemy: - wykształcenia zasadniczego zawodowego; - prawa jazdy kat. B i C; - co najmiej rocznego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowca kat. B i C; - znajomości topografii Warszawy; - wiedzy specjalistycznej z zakresu diagnozowania usterek w pojazdach; - odporności na stres, punktualności, samodzielności w podejmowaniu decyzji; - uprawnienia HDS do 16 t; - uprawnienia operatora żurawia samochodowego do 32 t. Prosimy o przesłanie CV do dnia 12 września 2012 r. na adres : (z dopiskiem w tytule wiadomości imię_nazwisko_2012/100 ). Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. poszukuje mechanika samochodowego Od kandydatów oczekujemy: - wykształcenia zasadniczego zawodowego ; - co najmiej rocznego doświadczenia zawodowego na stanowisku mechanik samochodowy; - umiejętności naprawy pojazdów samochodowych, ładowarek, ciągników rolniczych, wózków podnośnikowych, układów hydrauliki siłowej; - umiejętności obsługi wciągników elektrycznych, podnośników samochodowych, elektronarzędzi, szlifierki kątowej; - prawa jazdy kat. B. Prosimy o przesłanie CV do dnia 14 września 2012 r. na adres : (z dopiskiem w tytule wiadomości imię_nazwisko_2012/101 ). Zatrudnię KIEROWCĘ kat. C+E do kierowania samochodem marki MAN przyczepa kontener do złomu. Praca po kraju, wymagana karta kierowcy, uprawnienia na HDS, doświadczenie na podobnym stanowisku, wiek kierowcy od 30-4 lat, wynagrodzenie do 4000 tys. zł. Miejsce pracy Żyrardów Tel.: , Zatrudnię kierowcę kat. C+E na kraj tel Zatrudnię kierowcę kat. C+E na Rosję tel ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. C+ E na wywrotki Tel Zatrudnię KURIERA z własnym samochodem osobowym. Tel: Zatrudnimy KIEROWCÓW z doświadczeniem w przewozach międzynarodowych. - prawo jazdy kat C+E, - świadectwo kwalifikacji i kurs na przewóz rzeczy, - Cyfrowa Karta Kierowcy, - aktualne orzeczenie psychologiczne i zaświadczenie lekarskie, - aktualne zaświadczenie o niekaralności, - ADR, - komunikatywność i punktualność, - znajomość (w stopniu komunikatywnym) co najmniej jednego z następujących języków: angielski, niemiecki lub rosyjski. KIEROWCÓW do pizzeri, KIEROWCÓW k. C+E z ok. Mszczonowa Tel: KIEROWCÓW z doświadczeniem w transp.międzyn. zatrudnimy kat. CE+karta kierowcy , Kuriera z autem typu Berlingo NIEZBĘDNE DO JAZDY AKTUALNE WIZY. KURIEROM ze znajomością topografii Samochody: box / koffer stałe jazdy. Warszawy i z własnym środkiem transportu (gaz, diesel). CV pod adres: Tel. kont Andrzej Piętka Tel. kont Michał Piętka com. pl KURIERÓW - samochód - skuter - rower - pieszy, dobre stawki, tel KURIERÓW z doświadczeniem, z własnym samochodem, najlepiej na gaz, z Warszawy zatrudni firma kurierska Cosico Kontakt ( ) tel: AAAA do działu marketingu i reklamy Kursy instruktorów nauki Jazdy, 3000 ZŁ/M-C 22/ kursy TAXI, ADR, szkolenia okresowe. Agencja Ochrony zatrudni na stanowisko www. liniaszkolenia.pl tel.: Dyrektora Handlowego. MAGAZYNIER praca sezonowa zmianowa Miejsce pracy: Warszawa Falenica * Duże doświadczenie w firmie o podobnym Zadania: kompletowanie wysyłek, profilu, szeroki zakres kontaktów, rozładunek/załadunek, praca magazynowa * Wysokie umiejętności negocjacyjne mile widziane uprawnienia i interpersonalne, do obsługi wózków widłowych, * Umiejętność planowania i konsekwentnej CV prosimy wysyłać na: realizacji strategii sprzedaży, * Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy podległemu zespołowi, Niepalącego, młodego do prac * Dbanie o wizerunek firmy, nadzór montażowych i rozładunkowych, prawo jazdy, nad marketingiem. Włochy, tel Prosimy o przesyłanie CV na adres: Osobie z samochodem do przewozu dzieci do Szkoły na Mokotowie rano i popołudniu. Prosimy o kontakt pod nr tel Agencja reklamowa Ewros Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie (dojazd SKM 1 min. z centrum Warszawy) poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. marketingu i sprzedaży. Wymagane doświadczenie, wykształcenie wyższe, bardzo dobra organizacja pracy. Zainteresowane osoby proszę o CV ze zdjęciem: Asystentka / specjalistka d/s marketingu i sprzedaży internetowej, znajomość programów graf. mile widziana, ang., prawo jazdy. Miejsce pracy - okolice Pruszkowa - linia WKD, Dodatkowa praca: dzwoń od godz.10:00, tel.: , , Firma zatrudni osobę ds. social media - facebook, youtube, oraz posiadającą umiejętność edycji stron www. kontakt , Handlowca do współpracy zsieciami. Branża przemysłowa. Tel Warszawa Menagera muzycznego do współpracy, tel Praca Dodatkowa w godzinach wieczornych, stała pensja 180 zł miesięcznie, służbowy samochód. Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na maila: Rozdawanie ulotek, tel SPECJALISTA od organizacji imprez facebooka i marketingu-doświadczony. CV i LM - Uczącym się bardzo atrakcyjne rozdawanie ulotek, tel , Zarób dodatkowe pieniądze: dzwoń od godz.10:00, tel.: , , Agencja Aktorska Sceneria ogłasza nabór statystów do nowego projektu filmowego. Zapisy w biurze agencji ul. Chełmska 21 bud. 1 lok. pn-pt w godz Dojrzałe, atrakcyjne Panie do 0l. Praca dzienna. Wysokie zarobki Panie od 18-4l. Wysokie zarobki. Praca dzienna SEKRETARZ REDAKCJI do miesięcznika popularno-technicznego. Oferty: Wydawca tygodnika lokalnego poszukuje PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH z Radomia, Warszawy i Mazowsza Zadania: - zbieranie reklam do gazety, - dystrybuowanie tygodnika, - sumienność i zdolności organizacyjne, - umiejętność pracy w zespole, - komunikatywność, - dobra organizacja pracy i systematyczność, - prawo jazdy kat. B. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wydawca tygodnika lokalnego poszukuje: DZIENNIKARZY PRASOWYCH Zadania: - zbieranie informacji o charakterze lokalnym (wydarzenia, gospodarka, kultura, sport), - przygotowywanie artykułów, robienie zdjęć, - publikowanie przygotowanych przez siebie materiałów na portalu. - znajomość warsztatu dziennikarskiego i umiejętność sprawnego pisania znajomość obsługi komputera (Ms Office), - sumienność i zdolności organizacyjne, - umiejętność pracy w zespole, - komunikatywność, - dobra organizacja pracy i systematyczność, - wykształcenie wyższe, - doświadczenie w pracy na stanowisku dziennikarza/redaktora, - oraz prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem. - rozwój warsztatu dziennikarskiego, - możliwość podejmowania nieszablonowych tematów, - realizowanie pasji, - dla początkujących dziennikarzy - praktyki z możliwością późniejszego zatrudnienia. Zamiast listu motywacyjnego oczekujemy przedstawienia własnych materiałów: - 2 artykuły/newsy ok znaków na dowolny temat lifestylowy. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i własnych materiałów na adres: Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Asystentce stomatologicznej Lecznica Stomatologiczna Pryzmat Warszawa Bielany Cv prosze przesyłać na adres elektroniczny: Asystentkę / higienistkę stomatologiczną w gab. na Bemowie, 2 x tyg., tel ASYSTENTKĘ stomatolog./recepcjonistkę - klinika w centrum W-wy Asystentkom Stomatologicznym po szkole. tel Dam pracę OSOBIE PO SZKOLE MEDYCZNEJ - PIELĘGNIARCE DO ŻŁOBKA W MARKACH. TEL.: Firma produkcyjna poszukuje do zakładu przemysłowego Lekarza Medycyny Pracy - emeryta. Praca w Warszawie, ul. Łopuszańska, 2 razy w tygodniu po 3 godziny. Tel. 022/ , Gabinet stomatologiczny zatrudni recepcjonistki. język angielski komunikatywny, obsługa urządzeń biurowych. Dodatkowe informacje tel.: LEKARZOWI STOMATOLOGI, KLINIKA W CENTRUM. TEL.: Ortodoncie podnajmę gabinet PIELĘGNIARCE DODATKOWĄ MAŁY NZOZ W CENTRUM, Renomowana klinika stomatologiczna nawiąże współpracę z LEKARZEM ( dni w tygodniu ) - Szczegóły na: tel.: godz STOMATOLOGA. Stare Babice przy obwodnicy S8. Tel.: STOMATOLOGA z dośw.- do pracy na soboty i niedziele zatrudni klinika w centrum Warszawy Stomatolog przychodnia Bielany tel , Szpital Wolski w Warszawie zatrudni SPECJALISTÓW MEDYCYNY RATUNKOWEJ lub chorób wewnętrznych do pracy w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM. Wynagrodzenie: dyżur 24 h 1000 zł. (składnik stały) + 40 zł za pacjenta. Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Szczegółowych informacji udziela Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, tel. kom Terapeuta, pielęg., logopeda, psycholog Wynajmę gabinet stomatologiczny, Zatrudnię asystentkę stomatologiczną z doświadczeniem w pracy na 4 ręce. Metro - Kabaty, tel Zatrudnię STOMATOLOGA z min. 3l dośw. Białołęka, Wola; tel.: AKADEMIA UŚMIECHU - SIEĆ ŻŁOBKÓW i PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH W WARSZAWIE zatrudni: nauczyciela języka angielskiego oczekujemy: - przygotowania pedagogicznego, - min. certyfikatu FCE. Praca na pełny etat. Mile widziane doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. CV/Oferty prosimy kierować na adres British School zatrudni lektorów j. angielskiego, CV: Do całodniowej nauki języka Angielskiego w Lesznowoli k/piaseczna. Tel Dyrektor szkoły prac. kuratorium Firma zatrudni lektorów języka angielskiego, praca w przedszkolu, CV na adres: r. Instruktora kat. A i B, tel Instruktor Tańca, Lektorce angielskiego, do dzieci w przedszkolu (Międzylesie). 2 x/tydz, od 13-ej. Super stawki Lektorom angielskiego do prowadzenia zajęć popołudniami w prywatnej szkole językowej na Bemowie. Prosimy o CV na adres LEKTOROM MAIL: Native Speaker of German needed in Warsaw. Business classes. Please send your CV to: Native Speakers of English needed in Warsaw. Please send your CV to: Native Speakers of English needed in Warsaw/Tarchomin. Please send your CV to: Nauczycielkę do niepubl. przedszkola integracyjnego na Bemowie, tel , Nauczycielowi świetlicy do pracy na pełny etat w Szkole podstawowej na Mokotowie. Prosimy o CV na adres Niepubliczna Intergracyjna Szkoła Podstawowa w Mysiadle zatrudni KREATYWNEGO WYCHOWAWCĘ ŚWIETLICY. CV na Niepubliczna Szkoła Podstawowa Karolkowa 49 nawiąże współpracę z: 1) nauczycielem zajęć teatralnych oraz muzyki nauczanych w języku angielskim, 2) ENGLISH NATIVE SPEAKER NEEDED. The applicants must be native speakers of English and have experience with kids. We are looking for friendly school teacher to work with children aged 6-9. Aplikacje proszę przesyłać na adres: Niepubliczne Przedszkole na Ursynowie zatrudni: STUDENTKĘ na godzin dziennie, Kontakt: Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym kurs uprawniający do pracy w zawodzie opiekunki, certyfikat MPiPS. Smolna13/0, Pomoc do przedszkola niepublicznego na Bielanach, 1/2 etatu, chętnie z doświad. tel , Pomoc nauczyciela do pracy w Przedszkolu na Mokotowie. CV na Poszukujemy Nauczyciela języka angielskiego nativa lub polskiego - biegle posługującego się języka angielskim. Prosimy o kontakt: Przedszkole Montessori zatrudni NAUCZYCIELA. Praca Konstancin-Jeziorna Przedszkole na Tarchominie - studentkę pedagogiki do 2 r.ż. ZP 1

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Nabór na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy.

Nabór na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy. Data publikacji: 2007-03-06 Nabór na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy. OGŁOSZENIE Nr 1/2007 z dnia 6 marca 2007r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INWESTYCJI Liczba etatów: 1 I. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r. Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Łódź, 2013 r. Usługi Biura Karier PŁ Na stronie pojawia się codziennie kilkanaście nowych ofert pracy, staży oraz praktyk. Wizyta w Biurze Karier pomoże Wam w napisaniu

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18 Spis treści Wstęp.................................................................... 7 Po co nam przyjaźnie?.................................................... 7 Kim jestem? Moje wewnętrzne JA....................................

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Oferta Pracy Koordynator Programu w Angloville

Oferta Pracy Koordynator Programu w Angloville Oferta Pracy Koordynator Programu w Angloville Zapraszamy ambitną, chcącą się rozwijać osobę, z biegłą znajomością języka angielskiego do współpracy z Angloville, jednym z największych organizatorów programów

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

ROSENBERG, Wielkopolska: Doradca ds. Techniczno-Handlowych

ROSENBERG, Wielkopolska: Doradca ds. Techniczno-Handlowych Firma to precyzyjny mechanizm, w którym - do prawidłowego funkcjonowania - niezbędne jest poprawne działanie wszystkich elementów składowych. Nasza Firma to My. Nieskomplikowana struktura i proste zasady

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji

Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA Inspektor ds. inwestycji 1. Wymagania niezbędne, które kandydat

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Sportowych DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH

Zespół Szkół Sportowych DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH 1. Wymagania niezbędne: OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY referent w wymiarze 0,5 etatu 1) kandydat jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą polskiego

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA

KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA ANKIETA Cel badania Za pra sza my Cię do udzia łu w ba da niu an kie to wym, pro wa dzo nym przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy. Ankieta ta ma na celu zba da nie

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia Formy zatrudnienia www.pip.gov.pl Umowa o pracę a umowa prawa cywilnego W prawie polskim funkcjonują dwie formy zatrudniania: zatrudnienie pracownicze jest naj czę ściej efek - tem pod pi sa nia umo wy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 09.11.2012 r. OFERTA PRACY

Warszawa, 09.11.2012 r. OFERTA PRACY Stanowisko - Administrator Nieruchomości: - wykształcenie średnie - doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami nie mniejsze niż pół roku - wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu Pakiet aplikacyjny Stanowisko: Nr referencyjny: ADM/2014/01 Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: List do kandydatów Szczegóły jak przesyłać

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV?

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV? ZASADY PISANIA CV CV to Twoja zawodowa wizytówka. Ma w zwięzły sposób podawać wszystkie podstawowe informacje o Tobie, które mogą być istotne dla przyszłego pracodawcy. Po zapoznaniu się z CV powinien

Bardziej szczegółowo

Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń

Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń Załącznik nr2do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PUP w Puławach POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH UL. LUBELSKA 2G 24-100 PUŁAWY Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent

Bardziej szczegółowo

Oferujemy: Trevira Polska sp. z o.o., 65-722 Zielona Góra ul. Dekoracyjna 3, bądź adres e-mail: rekrutacja.polska@trevira.com

Oferujemy: Trevira Polska sp. z o.o., 65-722 Zielona Góra ul. Dekoracyjna 3, bądź adres e-mail: rekrutacja.polska@trevira.com Trevira jest waŝnym europejskim producentem markowego poliestru z rocznym obrotem sięgającym 320 milionów EURO i pięcioma zakładami produkcyjnymi w czterech krajach. Produkujemy i sprzedajemy włókna poliestrowe,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE - PRACOWNIK SOCJALNY z dnia 6 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE - PRACOWNIK SOCJALNY z dnia 6 grudnia 2016 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE - PRACOWNIK SOCJALNY z dnia 6 grudnia 2016 r. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

2. przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji i przesyłek przychodzących i wychodzących z biura LGD

2. przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji i przesyłek przychodzących i wychodzących z biura LGD Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. obsługi biura i zarządzania projektami Stowarzyszenia LGD Ziemia Przemyska. Główne obowiązki 1. obsługa sekretariatu

Bardziej szczegółowo

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów?

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów? Tomasz LATAWIEC Członek Zarządu SIDiR FI DIC a pol skie re gu la cje praw ne. Od dłu ższe go cza su w śro do wi sku in fra struk tu ral nym trwa dys ku sja na te mat te go, czy wa run ki kon trak to we

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej to: nieruchomości mieszkaniowe i

Bardziej szczegółowo