Praca w wakacje.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca w wakacje. www.pip.gov.pl"

Transkrypt

1

2 Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą chcesz wykonywać nie zagraża Twojemu zdro wiu. Je że li speł niasz te wa run ki mo żesz być za trud nio ny na podstawie umowy o pracę. Pra co daw ca ma obo wią zek za pew nić Ci opie kę i po moc nie zbęd ne do wy ko ny wa nia po wie rzo nej pra cy w spo sób wła ści wy i bez piecz ny.

3 Młodociany pracuje lżej Pracownik młodociany może wykonywać tylko pra ce lek kie. Ozna cza to, że pra co daw ca mo że po le - cać Ci wykonywanie tylko prac lekkich, czyli takich, które nie powodują zagrożenia dla Twojego życia, zdrowia i roz wo ju psy cho fi zycz ne go, a ta kże nie prze szka dza ją Ci w wykonywaniu obowiązku szkolnego. Wy kaz prac lek kich okre śla pra co daw ca za wsze po uzy ska niu zgo dy le ka rza me dy cy ny pra cy. Wy kaz ten musi być też zatwierdzony przez właściwego inspektora pra cy. Z wy ka zem prac lek kich, ja kie bę dziesz mógł wy ko ny wać, pra co daw ca ma obo wią zek za po znać Cię za nim roz pocz niesz pra cę. Przykłady prac lekkich: zbieranie owoców (ograniczenie dźwigania ciężarów), prze no sze nie do ku men ta cji i sprzę tu biu ro we go (ograniczenie dźwigania ciężarów), biurowe prace pomocnicze, np. jako goniec, sprzątanie wnętrz i pomieszczeń, prace porządkowe wokół budynków, ob słu ga kom pu te ra (wy szu ki wa nie in for ma cji z baz danych i internetu), drukarki, faksu. Pra co daw ca, któ ry nie prze strze ga re guł zatrudniania pracowników młodocianych po peł nia wy kro cze nie. Przepisy dotyczące zatrudniania młodocianych znajdziesz w Ko dek sie pra cy (art kp).

4 Młodociany pracuje krócej Pracownik młodociany pracuje krócej niż inni pracownicy! Je że li masz ukoń czo ne 16 lat i po dej mu jesz pra cę w cza sie wa ka cji szkol nych, Twój wy miar cza su pra cy nie mo że prze kro czyć 7 go dzin na do bę i 35 go dzin w ty go dniu. Ten wy miar cza su pra cy obo wią zu je Cię ta kże je że li chcesz pra co wać u wię cej niż jed ne go pra co daw cy. Ozna cza to, że mo żesz być za trud nio ny u wię cej niż jed - ne go pra co daw cy, ale pod wa run kiem, że Twój łącz ny wymiar czasu pracy nie przekroczy 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Przy na wią zy wa niu sto sun ku pra cy pra co daw ca ma obowiązek uzyskać od Ciebie oświadczenie o zatrudnieniu al bo o nie po zo sta wa niu w za trud nie niu u in ne go pracodawcy. UWAGA: Jeżeli nie ukończyłeś 16 roku życia możesz praco wać tyl ko: za zgodą rodzica albo przedstawiciela ustawowego lub opiekuna oraz za zezwoleniem inspektora pracy, u pracodawców prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. (podstawa prawna: art Kodeksu pracy). Je śli masz lat, nie mo żesz pra co wać w go dzi nach nad licz bo wych ani w po rze noc nej.

5 Umowa na czas określony Jest to umowa za wie ra na na okre ślo ny czas (np. 1 ty - dzień, 2 tygodnie, 1 miesiąc, 2 miesiące), a zatem zawiera termin, z upływem którego ulega rozwiązaniu. Umo wa na czas okre ślo ny roz wią zu je się z mo cy prawa z upływem terminu, na który została zawarta. Pracodawca ani pracownik nie mają zatem obowiązku wypo wia da nia tej umo wy, ani też usta la nia in ne - go ter mi nu jej rozwiązania. Umo wa za war ta na czas wa ka cji (a za tem na okres mak sy mal nie 2 lub 3 mie się cy) mo że być roz wią za - na przez pra cow ni ka lub pra co daw cę tyl ko na mo cy po ro zu mie nia stron. To ozna cza, że na jej roz wią za nie mu si się zgo dzić za rów no pra cow nik, jak i pra co daw ca. Umo wy tej nie mo żna na to miast jed no stron nie wy po - wie dzieć przed upły wem ter mi nu, na któ ry zo sta ła za - war ta. Mo żesz wy po wie dzieć umo wę za war tą na czas okre ślo ny dłu ższy niż 6 mie się cy. Aby to zro bić w umo - wie mu si być za pi sa ny 2-ty go dnio wy okres wy po wie - dzenia. Oba warunki muszą być spełnione jednocześnie. Umów za war tych w ce lu wy ko ny wa nia pra cy do - rywczej lub sezonowej nie dotyczy zasada, że trzecia umo wa na czas okre ślo ny sta je się umo wą na czas nieokreślony, jeżeli poprzednie dwie umowy zawierano na czas określony.

6 Umowa na czas wykonania określonej pracy Umowa ta zawierana jest na czas wykonania określonego zadania, np. budowy jakiegoś obiektu lub jego remon tu. W umo wie nie okre śla się ter mi nu jej za kończe nia, gdyż jest on uza le żnio ny od za koń cze nia prac, dla wykonania których zawarto umowę. PAMIĘTAJ! Umowa na czas wykonania określonej pracy musi zawierać zlecenie konkretnej pracy np. wymurowa nie da ne go mu ru. Nie mo że po le gać na ogól - nym określeniu zajęć, jakie masz wykonywać np. murowanie na budowie. Wcześniej umowa może być zawsze rozwiązana na mocy zgodnego porozumienia między Tobą a pracodawcą. Umo wa na czas wy ko - na nia okre ślo nej pra cy zo sta je za war ta, je że li do - kład nie uzgod nisz z pra co - daw cą ro dzaj pra cy, któ rą bę dziesz miał wy ko ny wać (np. ma lo wa nie kon kret - nej ścia ny) i po sta no wi cie, że za wie ra cie umo wę na czas wy ko na nia wła śnie tej pra cy.

7 Umowa na zastępstwo Ta ką umo wę za wie ra się na czas uspra wie dli wio nej nieobecności w pracy innego pracownika np. z powodu jego dwumiesięcznych wakacji. Po nie waż pra co daw ca za trud nia Cię że byś za stę po - wał nie obec ne go pra cow ni ka, umo wa ta roz wią że się z chwilą powrotu tego pracownika do pracy. Umowa ta może również zostać wypowiedziana zarów no przez Cie bie, jak i pra co daw cę. Okres wy po wie - dze nia tej umo wy wy no si 3 dni ro bo cze. Mó wi o tym wprost art Kodeksu pracy. Taką umowę można również za wsze roz wią zać na mocy porozumienia stron. PAMIĘTAJ! Przed przy ję ciem do pra cy, bez wzglę du na ro dzaj za war tej przez Cie bie umo wy, pra co daw ca ma obo wią zek na swój koszt skie ro wać Cię na ba - dania lekarskie oraz przeszkolić w zakresie bezpieczeń stwa i hi gie ny pra cy.

8 Umowa z agencją pracy tymczasowej Mo żesz też za wrzeć umo wę o pra cę z agen cją pra cy tymczasowej. Skieruje Cię ona do pracodawcy, na rzecz którego będziesz świadczył pracę, czyli pracodawcy użytkownika. Agencja może zatrudnić Cię tylko na postawie: umowy o pracę na czas określony, umo wy o pra cę na czas wy ko na nia okre ślo nej pracy, umowy o dzieło, umowy zlecenia. Pracodawca, u którego będziesz świadczył pracę, ma obo wią zek uzgod nić z agen cją ro dzaj pra cy, ja ką bę - dziesz wykonywał i warunki jej wykonywania. Musi też poinformować agencję o warunkach bhp i wynagrodzeniu, jakie będziesz otrzymywał za wykonywaną pracę. Wy na gro dze nie za pra cę wy pła ca Ci agen cja, a nie pracodawca, na rzecz którego świadczysz pracę. Umo wa o pra cę z agen cją pra cy tym cza so wej roz - wiązuje się z upływem ustalonego okresu wykonywania tej pra cy. Stro ny umo wy mo gą jed nak prze wi dzieć jej wcześniejsze rozwiązanie. Umowy zawarte na okres nieprze kra cza ją cy 2 ty go dni mo gą być roz wią za ne za 3-dnio wym wy po wie dze niem, a umo wy za war te na okres przekraczający 2 tygodnie mogą być rozwiązane za 1-tyg. wypowiedzeniem. Za sa dy, na ja kich mo żesz być za trud nio ny przez agen cję pra cy tym cza so wej znaj dziesz w usta wie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymcza so wych (Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1608, ze zm.).

9 Umowa zlecenia Umo wa zle ce nia jest umo wą sta ran ne go dzia ła nia. Ozna cza to, że wa żna jest wy ko ny wa na przez Cie bie pra - ca, czy li sa mo wy ko ny wa nie czyn no ści na rzecz zle ce - niodawcy. Rezultat tej czynności nie jest istotny. Za sad ni czo za wy ko na nie zle ce nia na le ży Ci się wy - na gro dze nie. Zle ce nie mo że być jed nak nie od płat ne, wte dy brak wy na gro dze nia po wi nien być wy raź nie za - znaczony w umowie. Wy na gro dze nie za wy ko na nie zle ce nia przy słu - guje Ci za samo staranne działanie, nie zaś za jego rezultat. Przy umo wie zle ce nia masz obo wią zek in for mo wać zle ce nio daw cę o prze bie gu wy ko ny wa nia umo wy, a na za koń cze nie przed sta wić mu spra woz da nie z jej wykonania. Pamiętaj, że w przypadku wykonywania pracy na po dsta wie umo wy zle ce nia pra co daw ca nie ma obo wiąz ku udzie le nia Ci urlo pu wy po czyn ko we go lub innego zwolnienia od pracy. PAMIĘTAJ! Zawierając umowę zlecenia nie stajesz się pracowni kiem. Nie je steś za tem chro nio ny prze pi sa mi pra wa pra cy. Jed no cze śnie nie je steś pod po rząd - ko wa ny oso bie, z któ rą pod pi sa łeś umo wę i nie musisz stosować się do jej poleceń. Zasady, na jakich możesz zawrzeć i wykonywać umowę zlecenia znajdziesz w Kodeksie cywilnym (art kc).

10 Umowa o dzieło Poprzez zawarcie umowy o dzieło zobowiązujesz się do wykonania oznaczonego dzieła, to znaczy do uzyskania pewnego wyniku swoich działań. Zamawiający dzieło zobowiązuje się natomiast do wypłaty wynagrodzenia określonego w umowie. Wy so kość wy na gro dze nia, ja kie po wi nie neś otrzy - mać po win na być okre ślo na w umo wie, choć nie ko - niecznie kwotowo. W umowie mogą bowiem znaleźć się jedynie wskazówki do określenia wynagrodzenia po zakończeniu pracy. Wskazówki te powinny określić, czego spo dzie wa się za ma wia ją cy i za co mógł by za pła cić wyższe wynagrodzenie, a co będzie odpowiadało za to, że otrzymasz niższe wynagrodzenie. PAMIĘTAJ! Zawierając umowę o dzieło nie stajesz się pracowni kiem. Nie je steś za tem chro nio ny prze pi sa mi prawa pracy. Jednocześnie nie jesteś podporządko wa ny oso bie, z któ rą pod pi sa łeś umo wę i nie musisz stosować się do jej poleceń. Po dob nie jak w przy pad ku umo wy zle ce nia, je że li wykonujesz pracę na podstawie umowy o dzieło pracodaw ca nie ma obo wiąz ku udzie le nia Ci urlo pu wy po - czynkowego lub innego zwolnienia od pracy. Zasady, na jakich możesz zawrzeć i wykonywać umowę o dzie ło znaj dziesz w Ko dek sie cy wil nym (art kc).

11 Zatrudnienie w wakacje Jeśli chcesz pracować w czasie wakacji, możesz podpisać jedną z poniższych umów: Umowę o pracę: na czas określony; na zastępstwo nieobecnego pracownika; na czas wykonania określonej pracy. Umowę z agencją pracy tymczasowej, Umowę zlecenia, Umowę o dzieło. Je śli chcesz wie dzieć, czym cha rak te ry zu ją się po szcze gól ne ro dza je umów, ja kie są Two je pra wa i obo wiąz ki zwią za ne ze świad cze niem pra cy na ich pod sta wie, od wiedź na szą stro nę

12 Wynagrodzenie za pracę Je że li pod pi sa łeś umo wę o pra cę pra co daw ca ma obo wią zek wy pła cić Ci umó wio ne wy na gro dze nie za pra cę. PAMIĘTAJ! Wynagrodzenie za pracę to Twoje prawo! Prze pi sy pra wa pra cy nie zna ją po ję cia umo wy o pra cę na pró bę, za którą nie należy Ci się wynagrodzenie! Nie mo żesz zrzec się pra wa do za pła ty. Wynagrodzenie w okresie pierwszego roku pracy, jakie otrzymasz będąc zatrudnionym na umowę o pracę w peł nym do zwo lo nym Ci wy mia rze cza su pra cy, nie mo że być ni ższe niż 80% wy so ko ści mi ni mal ne go wynagrodzenia za pracę. Dla te go też, je że li je steś za trud nio ny po raz pierw - szy w 2015 r., nie mo żesz za ro bić mniej niż zł (80% z zł). Natomiast w kolejnym roku zatrudnienia nie mo żesz za ro bić mniej niż peł ne mi ni mal ne wy na gro - dze nie. Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wy na gro dze niu za pra cę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, ze zm.) oraz rozporządzenie Ra dy Mi ni strów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wy na gro dze nia za pra cę w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1220). Copyright Państwowa Inspekcja Pracy 11015/05/00

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r.

codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r. nr 1(265) 5.01.2015 dodatek nr 1 Wskaźniki i stawki codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r. 9 771731 996559 0 2 DZIAŁ I. CZAS PRACY 1. ZMIANA! Nominalny wymiar

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Jakub Chojnicki Grażyna Jarosiewicz ABC BHP. Informator dla pracodawców

Jakub Chojnicki Grażyna Jarosiewicz ABC BHP. Informator dla pracodawców Jakub Chojnicki Grażyna Jarosiewicz ABC BHP Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt graficzny okładki Do ro ta Za jąc Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opra co wa nie ty po

Bardziej szczegółowo

Po rad nik. dla oby wa te li pol skich po dej mu ją cych pra cę w Niem czech

Po rad nik. dla oby wa te li pol skich po dej mu ją cych pra cę w Niem czech Po rad nik dla oby wa te li pol skich po dej mu ją cych pra cę w Niem czech War sza wa 2011 In for ma cje przy go to wa ne przez konsula MO NI KĘ LI PIŃ SKĄ Recenzja i konsultacja BE ATA KRA JEW SKA Departament

Bardziej szczegółowo

Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej

Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej Z Tobą od A do Z Spis treści Ogól ne wa run ki gru po we go ubez pie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Informacje przygotowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii. Po rad nik dla oby wa te li pol skich podejmują cych pra cę w Au strii

Informacje przygotowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii. Po rad nik dla oby wa te li pol skich podejmują cych pra cę w Au strii Informacje przygotowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Po rad nik dla oby wa te li pol skich podejmują cych pra cę w Au strii War sza wa 2011 Informacje przygotowane przez Wydział Konsularny

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

RE GU LA MIN KON KUR SU DLA ROL NI KÓW WY PEŁ NIJ AN KIE TĘ I ZBIERZ PLO NY

RE GU LA MIN KON KUR SU DLA ROL NI KÓW WY PEŁ NIJ AN KIE TĘ I ZBIERZ PLO NY RE GU LA MIN KON KUR SU DLA ROL NI KÓW WY PEŁ NIJ AN KIE TĘ I ZBIERZ PLO NY I. WPRO WA DZE NIE 1. Ni niej szy re gu la min ( Re gu la min ) okre śla za sa dy prze pro - wa dze nia Kon kur su Wy peł nij

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD 1. Informacja W dniu 11 grud nia 2014 r. w War sza wie od by ło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedze

Bardziej szczegółowo

Dostępne moduły reklamowe

Dostępne moduły reklamowe Dostępne moduły reklamowe 1 2 3 4 5 6 288 mm 246,4 mm 204,8 mm 163,2 mm 121,6 mm 80 mm 38,4 mm junior page 1 2 3 4 5 6 7 329,6 mm 8 371,2 mm 39 mm 81 mm 123 mm 165 mm 207 mm 249 mm 9 rozkładówka pół strony

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Wojciech Dyląg. BHP w biu rze

Wojciech Dyląg. BHP w biu rze Wojciech Dyląg BHP w biu rze Warszawa 2013 Projekt okładki Do ro ta Za jąc Zdję cia na okład ce i wewnątrz broszury Andrzej Jaworski Zdjęcia na s. 14, 16 i 19 Maciej Biernacki Opracowanie redakcyjne Iza

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2015

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2015 Zgłoszenia nadesłane do 19 czerwca 2015 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 72 marzec 2007. Jak stworzyć warunki do skutecznej integracji cudzoziemców w Polsce?

Nr 72 marzec 2007. Jak stworzyć warunki do skutecznej integracji cudzoziemców w Polsce? Nr 72 marzec 2007 i Opinie nalizy A Analyses & Opinions Jak stworzyć warunki do skutecznej integracji cudzoziemców w Polsce? Bartosz Smoter Piotr Kaźmierkiewicz Justyna Frelak (współpraca) Działania Pa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty DOM NOWE INWESTYCJE

OGÓLNE ZASADY oferty DOM NOWE INWESTYCJE I DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Dom No we In we sty cje, po le ga ją cą na za miesz cza niu ogło szeń o nie ru cho mo ściach w Ga

Bardziej szczegółowo

Zwia sto wa nie Naj święt szej Ma ryi Pan nie /

Zwia sto wa nie Naj święt szej Ma ryi Pan nie / Ka te che za 12 Zwia sto wa nie Naj święt szej Ma ryi Pan nie / Zwia sto wa nie Ce le ka te che tycz ne: Tre ści: Wy ma ga nia: po zna nie praw dy, że Ma ry ja zo sta ła wy bra na na Mat kę Sy - na Bo

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Bartłomiej Nowak NIEPEŁNOSPRAWNI. wymagania techniczno-budowlane

Bartłomiej Nowak NIEPEŁNOSPRAWNI. wymagania techniczno-budowlane Bartłomiej Nowak NIEPEŁNOSPRAWNI wymagania techniczno-budowlane Warszawa 2010 Aktualizacja Elżbieta Kossakowska Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

Grażyna Jarosiewicz WYPADKI W SZKOLE CO ZROBIĆ, ABY BYŁO ICH MNIEJ

Grażyna Jarosiewicz WYPADKI W SZKOLE CO ZROBIĆ, ABY BYŁO ICH MNIEJ Grażyna Jarosiewicz WYPADKI W SZKOLE CO ZROBIĆ, ABY BYŁO ICH MNIEJ Poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników służby bhp oraz społecznych inspektorów pracy Warszawa 2013 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Sankcja kredytu darmowego w praktyce Analiza orzecznictwa w zakresie pojęcia przeciętnego konsumenta

Sankcja kredytu darmowego w praktyce Analiza orzecznictwa w zakresie pojęcia przeciętnego konsumenta BIULETYN Nr 1 (27) MAJ 2008 K Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Sankcja kredytu darmowego w praktyce Analiza orzecznictwa w zakresie pojęcia przeciętnego konsumenta spis treści 1 2 W kraju

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r.

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r. Nr 2 (66) MAJ 2014 r. ISSN 1640-114X Dzi! w numerze:! Porz!dek obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków GSM,,Luiza w cz"$ciach w dniach 19-23.05.2014 r. czytaj str. 2! Harmonogram zebra% WZCz w cz"$ciach czytaj

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Mon tażi. cha ni zmów WC

Mon tażi. cha ni zmów WC Mon tażi wy mia na me cha ni zmów WC Wiadomości ogólne Bu do wa spłucz ki umoż li wia podłączenie gięt kie go prze wo dudo pro wa dza ją ce go wo dę od pio nu wo do cią go we go z jej prawej lub le wej

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 9

Spis treści. Przedmowa... 9 Spis treści Przedmowa.... 9 1. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa... 11 Kazimiera Winiarska Definicja rachunkowości... 11 Ustawa o rachunkowości... 19 Zasady rachunkowości... 24 Pytania i zadania kontrolne...

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Opis systemu Master Key System Master Key to specjalna kombinacja zamknięć i kluczy pozwalająca na otwieranie jednym kluczem wszystkich lub części pomieszczeń w budynku. Każdy z użytkowników

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI AGENCJI REKRUTACYJNYCH na Ukrainie

ZASADY CERTYFIKACJI AGENCJI REKRUTACYJNYCH na Ukrainie ZASADY CERTYFIKACJI AGENCJI REKRUTACYJNYCH na Ukrainie CELE ZASADY I KRYTERIA Spis treści 1. Wstęp............................................... 3 2. Standardy i kryteria certyfikacji............................

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie substancji i preparatów chemicznych

Oznakowanie substancji i preparatów chemicznych dr Tomasz Gendek Oznakowanie substancji i preparatów chemicznych Przewodnik po symbolach i oznaczeniach chemikaliów Przemysł VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Stop Rozbiórkom Altan. weszła w ycie. Wyrok NSA. Projekt ustawy. Prace legislacyjne

USTAWA. Stop Rozbiórkom Altan. weszła w ycie. Wyrok NSA. Projekt ustawy. Prace legislacyjne USTAWA Stop Rozbiórkom Altan weszła w ycie Od 30 kwiet nia br. usta wa o zmia nie usta wy Pra wo bu - dowlane i niektórych innych ustaw jest obowiązującym pra wem. Tym sa mym wie lo mie sięcz ne sta ra

Bardziej szczegółowo

Dość powszechnym staje się określenie, iż kłopoty z koncentracją

Dość powszechnym staje się określenie, iż kłopoty z koncentracją 2 Doświadczenia i projekty Aneta Ratajek Dolnośląska Szkoła Wyższa Wrocław Zaburzenia w koncentracji a ryzyko dysleksji Dość powszechnym staje się określenie, iż kłopoty z koncentracją uwagi u dzieci są

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

skuteczne od ywianie wtreningu isporcie

skuteczne od ywianie wtreningu isporcie skuteczne od ywianie wtreningu isporcie Podczas doskonalenia formy oraz treści niniejszej książki autor korzystał z pomocy Pierre a Manolova i Isabelle Touaty. Masz pytania? Chcesz porozmawiać z innymi

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Terapia INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

Terapia INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI) TEMAT NUMERU TERAPIA SI Terapia INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI) INTEGRACJA SENSORYCZNA polega na uporz¹dkowaniu oraz w³aœciwej interpretacji informacji odbieranych z r nych uk³ad w i wykorzystywaniu ich w

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

Po sze rze nie świa do mo ści praw nej człon ków na sze go sa mo rzą du uzna łem za je den z prio -

Po sze rze nie świa do mo ści praw nej człon ków na sze go sa mo rzą du uzna łem za je den z prio - z mojego punktu widzenia Po sze rze nie świa do mo ści praw nej człon ków na sze go sa mo rzą du uzna łem za je den z prio - ry te tów, stąd na sze za an ga żo wa nie w or ga ni za cję i po wsta nie pro

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

Znaczenie innych pojęć, użytych w niniejszym Załączniku, jest wyjaśnione w Regulaminie.

Znaczenie innych pojęć, użytych w niniejszym Załączniku, jest wyjaśnione w Regulaminie. ZAŁĄCZNIK NR 1A I. OKREŚLENIA 1. Określenia użyte w tym Załączniku oznaczają: Regulamin Regulamin zamawiania przez konsumentów usług ogłoszeniowych za pomocą poczty elektronicznej ; Gazeta Wyborcza - wydawany

Bardziej szczegółowo

Bajki nie-bajki i bajkoterapia

Bajki nie-bajki i bajkoterapia TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI Bajki nie-bajki i bajkoterapia O po ytkach p³yn¹cych z czytania, opowiadania, a nawet uk³adania bajek napisano ju niemal wszystko, zw³aszcza w ostatnio bardzo popularnym krêgu

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

MATURZYSTÓW SALON. Perspektywy. wrzesień. www.salonmaturzystow.pl. n Gdańsk n Katowice n Gliwice n Poznań. n Białystok n Toruń n Bydgoszcz

MATURZYSTÓW SALON. Perspektywy. wrzesień. www.salonmaturzystow.pl. n Gdańsk n Katowice n Gliwice n Poznań. n Białystok n Toruń n Bydgoszcz O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a SALON MATURZYSTÓW Perspektywy OFERTA DLA WYSTAWCÓW wrzesień n Gdańsk n Katowice n Gliwice n Poznań n Białystok n Toruń n Bydgoszcz n Lublin

Bardziej szczegółowo

Trudną do przecenienia, niosącą ze sobą szereg korzystnych efektów

Trudną do przecenienia, niosącą ze sobą szereg korzystnych efektów 2 Doświadczenia i projekty Aneta Jałowiecka Uniwersytet Jana Kochanowskiego Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wycieczce pytania i odpowiedzi Trudną do przecenienia, niosącą ze sobą szereg

Bardziej szczegółowo

Nr 75 maj 2007. Praca cudzoziemców w Polsce rozwiązaniem problemów na rynku pracy. Mirosław Bieniecki Justyna Frelak Piotr Kaźmierkiewicz (współpraca)

Nr 75 maj 2007. Praca cudzoziemców w Polsce rozwiązaniem problemów na rynku pracy. Mirosław Bieniecki Justyna Frelak Piotr Kaźmierkiewicz (współpraca) Nr 75 maj 2007 Opinie Praca cudzoziemców w Polsce rozwiązaniem problemów na rynku pracy Mirosław Bieniecki Justyna Frelak Piotr Kaźmierkiewicz (współpraca) i nalizy A Analyses & Opinions W polskiej gospodarce

Bardziej szczegółowo

Rusztowanie Blitz firmy Layher Instrukcja montażu i użytkowania. Standardowy system do wybudowy rusztowań

Rusztowanie Blitz firmy Layher Instrukcja montażu i użytkowania. Standardowy system do wybudowy rusztowań Rusztowanie Blitz firmy Layher Instrukcja montażu i użytkowania Standardowy system do wybudowy rusztowań Znak bezpieczeństwa B wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Praca w wysokich i niskich temperaturach

Praca w wysokich i niskich temperaturach Praca w wysokich i niskich temperaturach Informacje dla pracodawców Jaka temperatura? Bez przegrzań i wyziębień Tem pe ra tu ra w miej scu pra cy czło wie ka wpły wa na je go wy daj ność, sa mo po czu

Bardziej szczegółowo

Łatwa oszczędność powierzchni

Łatwa oszczędność powierzchni Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Łatwa oszczędność powierzchni 124 Pojemniki składane Pojemniki składane 125 System składania I Za opa tru jąc oddziały firmy czę sto trze ba za bie rać z po wro - tem

Bardziej szczegółowo

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Magia swiatla_1-338:layout 1 19-03-09 17:04 Page 27 2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Pod pew ny mi wzgl da mi fo to gra fo wie bar dziej przy po mi na jà mu zy ków ni ma la rzy, rzeê bia rzy czy in

Bardziej szczegółowo

NEWS. Partner w podróży od ponad 10 lat. W numerze. nr 1/2012. Jest kolej i jest Intercity. 1 Partner w podróży od ponad 10 lat

NEWS. Partner w podróży od ponad 10 lat. W numerze. nr 1/2012. Jest kolej i jest Intercity. 1 Partner w podróży od ponad 10 lat BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 1/2012 W numerze Jest kolej i jest Intercity Z a pra sza my do lek tu ry new slet te ra IC News. Chce my, aby stał on się dla Pań stwa źró dłem in for ma cji

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ CONTINUING DENTAL EDUCATION CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ TRYB INDYWIDUALNY SZKOLENIE TEORETYCZNE WARSZTATY HANDS - ON LIVE - SURGERY SAMODZIELNE IMPLANTACJE LATO 2014 ZIMA 2014 DYREKTOR CURRICULUM

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o ciśnieniu krwi Dlaczego ważne jest mierzenie ciśnienia krwi w domu?

Co należy wiedzieć o ciśnieniu krwi Dlaczego ważne jest mierzenie ciśnienia krwi w domu? Dziękujemy za zakup Cyfrowego Aparatu do Pomiaru Ciśnienia Krwi i Tętna firmy KARDIO-TEST. Jesteśmy z Państwem od ponad 60-ciu lat - nasze doświadczenie wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia produktów,

Bardziej szczegółowo

Technika dużych amputacji i resekcji w obrębie obręczy barkowej i miednicznej

Technika dużych amputacji i resekcji w obrębie obręczy barkowej i miednicznej Technika dużych amputacji i resekcji w obrębie obręczy barkowej i miednicznej Zbigniew I. Nowecki Amputacje są rzadko wykonywane jako element terapii chorych na mięsaki tkanek miękkich. Jednak w niektórych

Bardziej szczegółowo

9 Charytatywny Koncert Noworoczny, Sala Kongresowa PKiN, 4 stycznia 2009 r.

9 Charytatywny Koncert Noworoczny, Sala Kongresowa PKiN, 4 stycznia 2009 r. 9 Charytatywny Koncert Noworoczny, Sala Kongresowa PKiN, 4 stycznia 2009 r. Spotkanie Noworoczne przed Koncertem. Toast noworoczny. Pani prezes wznosi go wśród działaczy Izby, parlamentarzystów i współorganizatorów

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Li sto pad 2009 Cz Êç I ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Stare, nowe, kultowe Mo del za wie ra prze

Bardziej szczegółowo

Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog

Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog kursów językowych za granicą. Zawiera on szeroki przekrój propozycji najlepszych szkół językowych z całego świata, oferujących naukę angielskiego,

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo Policji. Technicy kryminalistyki s. 6 Mundurowe L-4 w Europie s. 11. s. 26

Lotnictwo Policji. Technicy kryminalistyki s. 6 Mundurowe L-4 w Europie s. 11. s. 26 Technicy kryminalistyki s. 6 Mundurowe L-4 w Europie s. 11 nr 11 (68), listopad 2010 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl s. 26 Lotnictwo Policji listopad 2010 r. POLICJA

Bardziej szczegółowo

Świadomość zdrowia. przygotowanie młodzieży do całożyciowej aktywności fizycznej. edukacja zdrowotna pomysły, badania

Świadomość zdrowia. przygotowanie młodzieży do całożyciowej aktywności fizycznej. edukacja zdrowotna pomysły, badania Świadomość zdrowia przygotowanie młodzieży do całożyciowej aktywności fizycznej Realizowany przez sześć krajów europejskich projekt Świadomość zdrowia: nauczanie i uczenie się oparte na doświadczaniu w

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Porzeczkowej 1-5

Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Porzeczkowej 1-5 Nr 3 (62) WRZESIEŃ 2013 ISSN 1640-114X Dziś w numerze: Pozytywna ocena Systemu ISO 9001 Zapraszamy do kontaktów z członkami Rady Nadzorczej GSM,,Luiza Nie karmić szczurów! czytaj str. 2 Wykaz realizacji

Bardziej szczegółowo

Próba oceny wiedzy studentów Pielęgniarstwa na temat wirusa HIV i zagadnień dotyczących AIDS

Próba oceny wiedzy studentów Pielęgniarstwa na temat wirusa HIV i zagadnień dotyczących AIDS Próba oceny wiedzy studentów Pielęgniarstwa na temat wirusa HIV i zagadnień dotyczących AIDS Tentative assessment of the awareness of HIV and AIDS-related issues among stu dents of Nursing Faculty Agata

Bardziej szczegółowo

Acculift laserowa lipoliza

Acculift laserowa lipoliza medycyna estetyczna dr n. med. Ewa Szpringer lek. med. Agata Szpringer Centrum Dermatologii i Laseroterapii Laser-Medic w Lublinie * Acculift laserowa lipoliza Pro ces sta rze nia nie sie ze so bą nie

Bardziej szczegółowo

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 z mojego punktu widzenia Kon kurs ofert na 2011 rok. Po wie dzieć, że wzbu dził wąt pli wo ści, to był by grzecz no ścio wy eu fe mizm. Wo kół pro ce du ry kon trak to

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kapuściński NTYNENTY NIEZNANE ZDJĘCIA ANDRZEJ STASIUK ZAPISKI MOŁDAWSKIE JACEK HUGO-BADER KIEDYŚ BYŁEM PSEM

Ryszard Kapuściński NTYNENTY NIEZNANE ZDJĘCIA ANDRZEJ STASIUK ZAPISKI MOŁDAWSKIE JACEK HUGO-BADER KIEDYŚ BYŁEM PSEM ANDRUCHOWYCZ/HUGO-BADER /JAGIELSKI/KAPUŚCIŃSKI/KRZYŻANIAK-GUMOWSKA/KYDRYŃSKI/MILLER /OSTAŁOWSKA PAWLICKA/PAWLICKI/STASIŃSKI/STA SIUK/SZA BŁOW SKI/THUBRON/WAJ RAK/WIER NI KOW SKA/WILK/ZAWADZKI CENA 13,95

Bardziej szczegółowo

Wielkanoctui tam. www.facebook.com/tygodnikextrakielce. W numerze. Wybieramy miss. Zapraszamy do salonu. Kielczanka na podium str.

Wielkanoctui tam. www.facebook.com/tygodnikextrakielce. W numerze. Wybieramy miss. Zapraszamy do salonu. Kielczanka na podium str. n n n największa bezpłatna gazeta kielecka z programem tv n n n największa bezpłatna gazeta kielecka z programem tv n n n największa bezpłatna gazeta kielecka z programem tv n n n www.facebook.com/tygodnikextrakielce

Bardziej szczegółowo

Wiedza ratowników me dy cz nych dotycząca zagrożeń na stanowisku pracy

Wiedza ratowników me dy cz nych dotycząca zagrożeń na stanowisku pracy Wiedza ratowników medycznych dotycząca zagrożeń na stanowisku pracy Knowledge of paramedic staff concerning the risk in their workplace Kinga Kulczycka, Katarzyna Mędzelewska Katedra i Zakład Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podjęliśmy szereg działań związanych z nową ustawą refundacyjną. W naszych protestach, z mojego punktu widzenia

Podjęliśmy szereg działań związanych z nową ustawą refundacyjną. W naszych protestach, z mojego punktu widzenia Reklama z mojego punktu widzenia Życzę Wam pełnych ciepła i spokoju, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, wielu radości, pomyślności i sukcesów. Aby wszystkie życzenia, jakie sobie nawzajem składamy, spełniły

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

My rodzice. Pytania i odpowiedzi rodziców lesbijek, gejów i osób biseksualnych

My rodzice. Pytania i odpowiedzi rodziców lesbijek, gejów i osób biseksualnych ? My rodzice Pytania i odpowiedzi rodziców lesbijek, gejów i osób biseksualnych My Pytania i odpowiedzi rodziców lesbijek, gejów i osób biseksualnych??rodzice przekład z angielskiego i redakcja Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Chcesz pobierać zasiłek

Chcesz pobierać zasiłek n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych Mandat za blachy Kozia grypa atakuje w Holandii

Bardziej szczegółowo

Triki Excelowe. Praktyczny poradnik dla controllera i analityka MARIUSZ JANKOWSKI

Triki Excelowe. Praktyczny poradnik dla controllera i analityka MARIUSZ JANKOWSKI Biblioteka Inforlex MARIUSZ JANKOWSKI programista VBA, doświadczony praktyk w zakresie wykorzystania Excela i VBA w biznesie Triki Excelowe Praktyczny poradnik dla controllera i analityka Spis treści:

Bardziej szczegółowo

BADANIE WP YWU WARTOŒCI WYBRANYCH PARAMETRÓW NA KSZTA TOWANIE SIÊ JEDNOSTKOWEGO KOSZTU WYDOBYCIA W ZGRUPOWANIU KOPALÑ WÊGLA KAMIENNEGO

BADANIE WP YWU WARTOŒCI WYBRANYCH PARAMETRÓW NA KSZTA TOWANIE SIÊ JEDNOSTKOWEGO KOSZTU WYDOBYCIA W ZGRUPOWANIU KOPALÑ WÊGLA KAMIENNEGO 143 Ma rian Tu rek A dam So j da Ma ciej Wo l ny BADANIE WP YWU WARTOŒCI WYBRANYCH PARAMETRÓW NA KSZTA TOWANIE SIÊ JEDNOSTKOWEGO KOSZTU WYDOBYCIA W ZGRUPOWANIU KOPALÑ WÊGLA KAMIENNEGO EXAMINATION OF THE

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

I. XVIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD W DNIACH 20-21 LUTEGO 2014 R.

I. XVIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD W DNIACH 20-21 LUTEGO 2014 R. I. XVIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD W DNIACH 20-21 LUTEGO 2014 R. W dniach 20-21 lu te go 2014 roku od by ło się XVIII po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze wod ni - czył Prezes PZD Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Czas na zmiany. Przyjazne starostwo Legionowskie sta ro stwo no mi no - wa ne w ple bi scy cie Urz¹d Przy - ja zny Me diom i Spo ³e cze stwu,

Czas na zmiany. Przyjazne starostwo Legionowskie sta ro stwo no mi no - wa ne w ple bi scy cie Urz¹d Przy - ja zny Me diom i Spo ³e cze stwu, INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje siê w: Jab³onnie Nieporêcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl grudzie nr 22/2011 Przysta w sercu Mazowsza Czas na zmiany W numerze Jaki

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREŚCI. 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treści 1.2. Autorzy 1.3. Objaśnienia piktogramów 1.4. Literatura 1.5. Wykaz skrótów 1.6.

1.1. SPIS TREŚCI. 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treści 1.2. Autorzy 1.3. Objaśnienia piktogramów 1.4. Literatura 1.5. Wykaz skrótów 1.6. PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str. 1 Drogi i mosty 1.1. SPIS TREŚCI 1. PRZEWODNIK 1.2. Autorzy 1.3. Objaśnienia piktogramów 1.4. Literatura 1.5. Wykaz skrótów 1.6. Indeks rzeczowy 2. AKTUALNOŚCI 2.1.

Bardziej szczegółowo

z mojego punktu widzenia

z mojego punktu widzenia reklama Bo że Na ro dze nie to tak że czas Ro dzi ny, oso bi stych wspo mnień, po wro tów do prze - szło ści. Ży czę Wam wszyst kim, aby Wi gi lia, ten naj bar dziej uro czy sty dzień w ro - ku, by ła

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREŚCI 1. PRZEWODNIK 2. AKTUALNE INFORMACJE. 1.1. Spis treści. 1.2. Wykaz autorów 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Objaśnienie piktogramów

1.1. SPIS TREŚCI 1. PRZEWODNIK 2. AKTUALNE INFORMACJE. 1.1. Spis treści. 1.2. Wykaz autorów 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Objaśnienie piktogramów PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str. 1 1.1. SPIS TREŚCI 1. PRZEWODNIK 1.2. Wykaz autorów 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Objaśnienie piktogramów 2. AKTUALNE INFORMACJE 2.1. Komentarz do ustawy o odpadach

Bardziej szczegółowo