Regulamin uczestnictwa w projekcie Senioralne Kluby Komputerowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin uczestnictwa w projekcie Senioralne Kluby Komputerowe"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa w projekcie Senioralne Kluby Komputerowe 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Senioralne Kluby Komputerowe realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Spons Iuventa zwane dalej Projektodawcą, w ramach środków finansowych Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata Tematem projektu jest realizacja szkoleń informatycznych dla osób w wieku Biuro Projektu znajduje się pod adresem: ul. Rajska 1 pok. 227, Kraków, dostępne jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z koordynatorem projektu. 4. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo małopolskie. 5. Okres realizacji projektu: od r. do r. 6. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Senioralne Kluby Komputerowe, zwanym dalej Projektem. 7. W projekcie weźmie udział 150 osób.

2 2 Warunki uczestnictwa 1. Uczestniczką/uczestnikiem Projektu może zostać osoba: 2. Zamieszkała na obszarze realizacji projektu tj. województwo małopolskie wg przepisów kodeksu cywilnego. 3. Która na dzień przystąpienia do projektu miała ukończony 60 rok życia. 4. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby o niskim wykształceniu (podstawowe i gimnazjalne), osoby w trudnej sytuacji społeczno-materialnej oraz osoby zamieszkałe na terenie wiejskim. 5. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu warunków określonych w 2 p.1 niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną, lub złożenie w Punkcie Rekrutacyjnym, lub biurze projektu: a. formularza rekrutacyjnego, kompletnie wypełnionego, opatrzonego datą i podpisanego; b. Formularz rekrutacyjny dostępny jest w Biurze Projektu, u koordynatora oraz na stronie internetowej klubykomputerowe.pl. 6. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu rekrutacyjnym, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem potencjalnej uczestniczki/uczestnika, lub opiekuna prawnego. 7. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty. 8. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w Projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia ww. kryteriów przez Komisję Rekrutacyjną. 9. Z przeprowadzonej rekrutacji sporządzony zostanie Protokół Rekrutacyjny.

3 3 Zasady rekrutacji 1. Sposoby rekrutowania Uczestników Projektu: Ogłoszenia w internecie; Ulotki; Spotkanie informacyjno-promocyjne; Informacja telefoniczna; Informacje w Biurze projektu. 2. Zgłoszenia na listę kandydatów będą przyjmowane do do lub do wyczerpania miejsc lub do wyczerpania miejsc. 3. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych przyjęcie zgłoszenia; weryfikacja złożonych dokumentów; uzupełnienie brakujących dokumentów, np. potwierdzenie posiadanego statusu; sporządzenie listy podstawowej i rezerwowej uczestniczek/uczestników Projektu; przyporządkowanie uczestniczek/uczestników Projektu do właściwych miejscowo oraz modułowo zajęć 4. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 4 Kwalifikacja uczestników Projektu 1. Komisja Rekrutacyjna powołana przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia zadecyduje o zakwalifikowaniu kandydatki/kandydata do projektu na podstawie następujących kryteriów: złożenia wymaganych dokumentów; spełnienia kryteriów wymienionych w 2 niniejszego regulaminu; 2. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grup uczestników, którzy podejmą bezpłatną naukę; 3. W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji kandydatka/kandydat zostanie poproszony o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku nie złożenia

4 uzupełnień formalnych, kandydatka/kandydat zostaje skreślony z listy uczestników Projektu. Na miejsce skreślonego kandydatki/kandydata wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej. 4. Osoby, które zakwalifikowały się do projektu zostaną powiadomione telefonicznie. 5 Prawa uczestnika/uczestniczki Projektu 1. Każda uczestniczka/uczestnik Projektu ma prawo do: a. udziału w zajęciach w projekcie; b. podejścia do egzaminu i po jego ukończeniu otrzymania certyfikatu ; c. otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć; d. poczęstunku podczas szkoleń; e. otrzymania świadectwa ukończenia szkoleń w ramach Projektu. f. Zwrotu części kwoty za dojazdy max. 20 zł za całość szkolenia na podstawie przedstawionych biletów komunikacji miejskiej. 6 Obowiązki uczestnika/uczestniczki Projektu 1. Uczestniczka/uczestnik Projektu zobowiązuje się do: a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych; b. przestrzegania regulaminu projektu; c. uczestniczenia we wszystkich zajęciach szkolenia, na które się zakwalifikował potwierdzonego własnym podpisem na liście obecności; d. wypełniania w trakcie trwania Projektu ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających; e. bieżącego informowania Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w szkoleniu; f. usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia;

5 7 Szkolenia 1. Zajęcia będą się odbywać w gminach: Kraków, miasto Kraków, Wieliczka, Bochnia, Brzesko, Chrzanów 2. Każdy uczestnik będzie miał możliwość uczestniczenia w 2 modułach szkoleń każdy po 8 godzin. W każdej grupie szkoleniowej będzie uczestniczyć od 5 10 osób w zależności od ilości komputerów na sali szkoleniowej (3 grupy po 10 os.). Każdy uczestnik może wziąć udział w 1 szkoleniu. 3. Zajęcia odbywać będą się 2 razy w tygodniu po 4 h dydaktyczne, w terminach ustalonych z uczestnikami. 4. Tematy spotkań szkoleniowych: Moduł I Moduł II Zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem, podstawowe elementy zestawu komputerowego. Uruchamianie programów, praca na oknach. Poznawanie klawiatury komputera oraz myszy. Podstawowe elementy systemu operacyjnego. Podstawy pracy z edytorem tekstu Word. Praca z programem graficznym Paint. Pliki i foldery. Zasady wprowadzania adresów stron internetowych. Odwiedzanie stron internetowych. Podstawowe zasady wyszukiwania informacji w Google. Rezerwacja, kupno biletów do kina, polski bus, PKP. Poczta elektroniczna: działania oraz wysyłanie poczty z załącznikami, zapisywanie załączników na dysk twardy, korzystanie z książki adresowej. Możliwości przeglądarki internetowej Skype komunikator: pobieranie oraz instalacja programu, ustawianie programu, komunikacja tekstowa, video rozmowy, przesyłanie plików. Podstawy fotografii cyfrowej praca w programie Picasa. Zakładanie oraz obsługa konta na portalu społecznościowym Facebook, Nasza Klasa, Grono Zakupy internetowe. Bezpieczne korzystanie z komputera. Komunikacja wybranych urządzeń z komputerem (pendrive, aparat cyfrowy, itp.) Wyszukiwanie, Pobieranie oraz instalacja oprogramowania z Internetu. Praca z wybranymi przeglądarkami internetowymi. Bezpieczne zakupy w internecie: Portale aukcyjne, Porównywarki cenowe, Sklepy internetowe, Zakupy grupowe. Bankowość elektroniczna. Montaż filmów video w programie Windows Movie Maker. Archiwizacja danych. Nagrywanie płyt CD/DVD

6 5. Na każdy moduł przypada 8 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowych po 4 godzin dydaktycznych każdy uczestnik). 6. Po każdym module uczestnik podejdzie do testu sprawdzającego poziom wiedzy, po otrzymaniu 60 % punktów z testu otrzyma on Certyfikat ukończenia szkoleń. 7. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, uczestniczka/uczestnik zobowiązana/y jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podaniem przyczyny. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, uczestniczka/uczestnik zobowiązana/y jest dołączyć do oświadczenia potwierdzającą ten fakt dokumentację. 8. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji z udziału w Projekcie jest inna niż wypadek losowy, lub dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie dostarczona przez uczestniczkę/uczestnika Projektu, Projektodawca ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych kosztów. 8 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2015 roku. 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach prawa oraz kosztorysu projektu i harmonogramu projektu będących załącznikiami do umowy o dofinansowanie projektu,. 4. Aktualna treść niniejszego regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu i Punkcie Rekrutacyjnym. Opracowano, dnia , Leszek Łubiarz koordynator projektu Zatwierdzono, Paweł Chorosz prezes zarządu

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: Alternatywne pomaganie program aktywizacji mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski IV edycja styczeń-grudzień 2012 rok współfinansowanym przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje to nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

4 Prawa uczestnika. Każdy uczestnik/czka kształcenia ma prawo do:

4 Prawa uczestnika. Każdy uczestnik/czka kształcenia ma prawo do: Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie Wróć na dobry kurs atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo