Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca SYNTEA SA Projekt - Inwestycja w przyszłośd jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Beneficjent Ostateczny/BO/Uczestnik projektu/uczestnik kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz otrzymał pozytywną opinię kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do projektu. Deklaracja uczestnictwa w projekcie dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie. Praktyka nieodpłatna forma rozwoju i sprawdzenia umiejętności praktycznych kierowana do kandydata. Dokumenty rekrutacyjne dokumenty, które kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do projektu ma obowiązek złożyd w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego przy ul. E. Kwiatkowskiego Myszków i Zespołu Szkół nr 2 im. H Kołłątaja przy ul. Pułaskiego Myszków bądź na spotkaniu informacyjnym. Biuro Projektu adres do korespondencji: Sekretariat Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie ul. E. Kwiatkowskiego Myszków oraz Sekretariat Zespołu Szkół nr 2 im. H Kołłątaja w Myszkowie ul. Pułaskiego Myszków. Adres Strona internetowa projektu: Telefon i numer faksu Biura Projektu: Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie tel. (34) ; fax. (34) Zespołu Szkół nr 2 im. H Kołłątaja w Myszkowie tel. (34) ; fax. (34)

2 2. Projekt Inwestycja w przyszłośd realizowany jest przez SYNTEA SA wpisane do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS , w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 3. Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum nr 1 z Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie oraz Technikum nr 2 z Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie poprzez wdrożenie programów rozwojowych w szkołach do r. 4. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 5. Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia: Zadanie 1. Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych-79 osób I Językowe: a) Zajęcia z zakresu języka angielskiego lub niemieckiego zawodowego zgodnego z kierunkami kształcenia w Technikum nr 1 i Technikum nr 2 ( język do wyboru) dla 30 osób II Informatyczne: a) Zajęcia Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D VCC dla 26 osób. b) Zajęcia Multimedia w reklamie VCC dla 23 osób. Zadanie 2 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- 16 osób a) Zajęcia matematyczne dla 16 osób Zadanie 3. Zajęcia warsztatowe- 75 osób Warsztaty z doradcą zawodowym dla 75 osób a) Doradztwo indywidualne b) Doradztwo grupowe Zadanie 4. Zajęcia specjalistyczne zawodowe- 51 osób a) Zajęcia Logistyk/Spedytor VCC- zajęcia teoretyczne i praktyczne dla 10 osób b) Zajęcia Technik Sprzedaży Telefonicznej VCC dla 10 osób c) Zajęcia Przedstawiciel handlowy VCC zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz z branżowego języka angielskiego dla 10 osób d) Zajęcia Transport materiałów niebezpiecznych VCC dla 16 osób e) Zajęcia Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażanie systemu HCCAP w zakładzie Zadanie 5. Praktyki zawodowe- 90 osób a) Praktyki dla 90 Uczestników Projektu.

3 2 Kryteria uczestnictwa w projekcie Grupę docelową stanowid będzie 125 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie oraz Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie. 3 Zasady rekrutacji Uczestników projektu 1. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: Etap I: złożenie wymaganych dokumentów Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Deklaracja uczestnictwa w projekcie Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie zobowiązani są do złożenia wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego. Dokumenty należy składad w sekretariacie lub na spotkaniu informacyjnym. Etap II: decyzja o zakwalifikowaniu Informację o wynikach rekrutacji kandydaci otrzymają od wychowawców. Komisja rekrutacyjna w składzie: Koordynator projektu i dwóch Specjalistów ds. organizacyjnych ustali listę podstawową i rezerwową, biorąc pod uwagę kryteria wyboru i kolejnośd zgłoszeo. Etap III: podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie Pierwszego dnia szkolenia kandydaci podpisują Deklarację uczestnictwa w projekcie. Podpisane dokumenty zostają przekazane do Biura Projektu. W przypadku osób niepełnoletnich, Deklarację uczestnictwa w projekcie podpisują dodatkowo rodzice/rodzic lub opiekun prawny kandydata. 2. Kandydat staje się Uczestnikiem projektu z chwilą podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie. 3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są stronie internetowej projektu, w sekretariacie oraz na spotkaniach informacyjnych. 4 Zasady przyjmowania zgłoszeo do projektu 4. Zgłoszenia i dokumenty są przyjmowane osobiście poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego oraz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sekretariacie oraz na spotkaniach informacyjnych. 1. Weryfikacji formalnej otrzymanych formularzy zgłoszeniowych i pozostałych dokumentów dokonuje Komisja rekrutacyjna w składzie: Koordynator projektu oraz dwóch Specjalistów ds. organizacyjnych.

4 5 Zasady kwalifikacji do projektu 1. Kwalifikacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną (Koordynator Projektu, Specjaliści ds. organizacyjnych) na podstawie złożonych dokumentów według zasad określonych w Regulaminie Projektu. 2. Kwalifikacja do projektu prowadzona będzie spośród osób, które spełniają następujące kryteria: Formalne: - złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych, - napisanie testów plasujących na poszczególne zajęcia, - kolejnośd zgłoszeo. Podstawowe: - uczęszczanie do Zespołu Szkół nr 1 im E. Kwiatkowskiego w Myszkowie na kierunkach kształcenia technik budownictwa: technik budownictwa, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik ochrony środowiska, technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik elektryk, technik elektronik lub Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie na kierunkach kształcenia : technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik spedytor, technik technologii żywności. Ustalona zostanie lista podstawowa 125 Uczestników projektu i lista rezerwowa (20 osób) W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane na ich miejsce wpisane zostaną osoby z listy rezerwowej. 3. O wynikach procesu rekrutacji uczestnicy poinformowani zostaną przez wychowawców. 4. Rekrutacja będzie się odbywała zgodnie z polityką równości szans w tym zasada równości płci przez zarezerwowanie min. 46% miejsc w projekcie dla DZ i 54% miejsc dla CHŁ. 6 Zasady organizacji i uczestnictwa w szkoleniach 1. Uczestnictwo w projekcie obejmuje: szkolenia/zajęcia językowe, informatyczne, matematyczne, warsztaty, zajęcia zawodowe oraz praktyki zawodowe. 2. Zajęcia będą organizowane w grupach ok. 10-osobowych w zależności od rodzaju zajęd. 3. Wsparcie udzielone w ramach projektu obejmuje odpowiednio: Zadanie 1. Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych-79 osób I Językowe: b) Zajęcia z zakresu języka angielskiego lub niemieckiego zawodowego zgodnego z kierunkami kształcenia w Technikum nr 1 i Technikum nr 2 ( język do wyboru) dla 30 osób

5 II Informatyczne: c) Zajęcia Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D VCC dla 26 osób. d) Zajęcia Multimedia w reklamie VCC dla 23 osób. Zadanie 2 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- 16 osób b) Zajęcia matematyczne dla 16 osób Zadanie 3. Zajęcia warsztatowe- 75 osób Warsztaty z doradcą zawodowym dla 75 osób c) Doradztwo indywidualne d) Doradztwo grupowe Zadanie 4. Zajęcia specjalistyczne zawodowe- 51 osób f) Zajęcia Logistyk/Spedytor VCC- zajęcia teoretyczne i praktyczne dla 10 osób g) Zajęcia Technik Sprzedaży Telefonicznej VCC dla 10 osób h) Zajęcia Przedstawiciel handlowy VCC zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz z branżowego języka angielskiego dla 10 osób i) Zajęcia Transport materiałów niebezpiecznych VCC dla 16 osób j) Zajęcia Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażanie systemu HCCAP w zakładzie Zadanie 5. Praktyki zawodowe- 90 osób a) Praktyki dla 90 Uczestników Projektu. 4. Uczniowie i uczennice będące jednocześnie uczestnikami projektu systemowego Mam zawód-mam pracę w regionie nie otrzymają tego samego wsparcia. 5. Kryteria rekrutacji Uczestników projektu na zajęcia: Zadanie 1: Pierwszeostwo mają uczniowie z roczną średnią ocen powyżej 3,5 (w przypadku uczniów klas pierwszych, będzie brana pod uwagę średnia ocen ze świadectwa ukooczenia gimnazjum) oraz ocena koocowa z danego przedmiotu: język angielski dla zajęd z języka angielskiego i informatyka dla zajęd z IT ( w przypadku uczniów klas pierwszych będą brane pod uwagę oceny z analogicznych przedmiotów z świadectw ukooczenia gimnazjum). Zadanie 2: Pierwszeostwo mają uczniowie z roczną średnią ocen poniżej 3,5 (w przypadku uczniów klas pierwszych, będzie brane pod uwagę świadectwa ukooczenia gimnazjum). Istotna jest również opinia wychowawcy dotycząca specyficznych problemów ucznia. Zadanie 3: Uczniowie uczęszczający do ostatnich klas. Istotna jest również opinia wychowawcy dotycząca specyficznych problemów ucznia. Zadanie 4 Pierwszeostwo mają uczniowie z roczną średnią ocen powyżej 3,5 (w przypadku uczniów klas pierwszych, będzie brana pod uwagę świadectwa ukooczenia gimnazjum oraz ankieta motywacyjna ucznia. Zadanie 5: Pierwszeostwo mają uczniowie z roczną średnią ocen powyżej 3,5 i ci którzy zakooczyli udział w zadaniu nr 4.

6 6. Uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe. 7. Podczas realizacji szkoleo nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją sprawuje Koordynator Projektu oraz Specjalista ds. organizacyjnych. 7 Prawa i obowiązki Uczestnika projektu 1. Beneficjent Ostateczny spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu projektu. 2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się uczestniczyd w prowadzonych w ramach Projektu zadaniach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator. 3. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach realizacji Projektu. 4. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do punktualności i rzetelności. 5. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym projektu w czasie jego trwania. 6. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeo odbioru materiałów promocyjnych, dydaktycznych i zaświadczeo oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora Projektu a związanych z realizacją Projektu. 7. Obowiązkiem Beneficjenta Ostatecznego jest poinformowanie Koordynatora Projektu o każdej zmianie danych Beneficjenta Ostatecznego. 8. Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 9. Beneficjent Ostateczny nie ponosi żadnych opłat z tytułu przystąpienia do projektu, uczestnictwa w zajęciach, odbywania praktyk. 8 Zasady organizacji praktyk oraz uczestnictwa w praktykach 1. Zasady organizacji praktyk oraz uczestnictwa w praktykach określone zostały w regulaminie praktyk. 9 Zasady ukooczenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie 1. Beneficjent Ostateczny po zakooczeniu wsparcia w ramach Projektu uzyska zaświadczenia o jego ukooczeniu. W celu otrzymania ww. zaświadczeo Uczestnik zobowiązany jest do obecności, w co najmniej 80% przewidzianych programem zajęd.

7 2. W przypadku, gdy liczba nieobecności na zajęciach przekracza dozwoloną liczbę, które Uczestnik projektu z przyczyn losowych może opuścid, zobowiązany jest on do samodzielnego zrealizowania i zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęd. 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed rozpoczęciem szkoleo lub praktyk Uczestnik zobowiązuje się dostarczyd informację o tym fakcie osobiście, telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. 4. Rezygnacja z udziału w projekcie po rozpoczęciu szkoleo lub praktyk możliwa jest tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia. 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Uczestnik dokona zwrotu otrzymanego zestawu materiałów szkoleniowych. 10 Postanowienia koocowe 1. Niniejszy Regulamin Projektu wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013 roku. 2. SYNTEA SA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu. 5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.;

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.; Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /tekst jednolity i / 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo