POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna Inżynieria produkcji zwierzęcej St. S. II st. doc. dr inż. Józef Fleszar Koszalin, Umiejętności i kompetencje: Rozumienie nowych procesów technologicznych oraz zastosowanie i ocena prawidłowości wykorzystania nowoczesnej techniki, która wprowadzana jest jako wyposażenie nowoczesnych ferm chowu zwierząt, w różnych systemach chowu zwierząt, z zachowaniem ich dobrostanu i ochrony środowiska obszarów wiejskich. Umiejętnośd planowania, doboru i skutków zastosowania technologii i maszyn w procesach chowu zwierząt, w ramach systemów rolnictwa ekologicznego i i integrowanego.

2 Spis treści 1 Umiejętności i kompetencje 2 Treści kształcenia 3 Wykłady ( 30 godzin) 3.1. Ogólna charakterystyka tendencji zmian systemów chowu zwierząt. (1 x 45 minut) 3.2. Charakterystyka warunków dobrostanu bydła, trzody chlewnej i drobiu zgodnie z wymaganiami cross complience. (2 x 3.3. Nowoczesne budynki dla alkierzowego chowu zwierząt.(2 x 3.4.Nowe technologie pastwiskowego chowu zwierząt.(2 x 3.5. Systemy i uradzenia do utrzymania mikroklimatu pomieszczeo inwentarskich.(2 x 3.6. Nowoczesne budynki wyposażenie pomieszczeo inwentarskich.(2 x 3.7.Nowe technologie i maszyny do przygotowania pasz soczystych.(2 x 3.8. Nowe technologie i maszyny do przygotowania pasz treściwych.(2 x 3.9. Nowe technologie i maszyny do termicznego przygotowania pasz.(2 x Nowe technologie i maszyny do biologicznego przygotowania pasz (2 x Nowe technologie i maszyny i urządzenia do dozowania pasz.(2 x 3.12.Organizacja i nowoczesne technologie na wyposażenie paszarni.(2 x 3.13.Nowoczesne systemy i maszyny do zadawania pasz zwierzętom.(2 x 3.14.Robotyzacja i organizacja doju krów.(2 x 3.15.Nowoczesne systemy i urządzenia do usuwania i utylizacji odchodów zwierzęcych(2 x Kolokwium zaliczeniowe. (1 x 5 Zalecana literatura 1 Umiejętności i kompetencje Rozumienie nowoczesnych procesów technologicznych oraz planowanie i zastosowanie, a także ocena prawidłowości tworzonych systemów technologicznych, wykorzystania maszyn będących na wyposażeniu ferm chowu zwierząt. Znajomośd i umiejętnośd analizy funkcjonalnej produkcji zwierzęcej, utrzymywanej w różnych systemach chowu. Umiejętnośd planowania i doboru nowoczesnych maszyn w procesach technologicznych chowu zwierząt, w ramach rolnictwa ekologicznego i integrowanego. 2 Treści kształcenia Charakterystyka nowoczesnych systemów chowu zwierząt. Charakterystyka warunków i technologii oraz maszyn do zapewnienia dobrostanu zwierząt w różnych systemach chowu, tzn. konwencjonalnym

3 i ekologicznym. Poznanie i rozumienie procesu technologicznego oraz nowych potrzeb mechanizacyjnych i automatyzacji, w zakresie wyposażenia pomieszczeo inwentarskich. Rozeznanie w możliwościach technicznych, w zakresie planowania i tworzenia nowoczesnych technologii. Analiza i ocena efektywności stosowanych technologii oraz maszyn do transportu i przerobu pasz. Ocena organizacji procesu technologicznego oraz jakości pracy maszyn służących do realizacji sytemów żywienia zwierząt. Wiedza na temat budowy i stosowania zautomatyzowanych urządzeo do doju krów 0raz usuwania i zagospodarowania odchodów zwierzęcych. 3 Wykłady 3.1 Ogólna charakterystyka tendencji zmian systemów chowu zwierząt. (1 x 45 minut) Cel ogólny: Znajomośd zagadnieo i pojęd związanych z kierunkiem zmian w systemach chowu zwierząt. Poznanie wad i zalet funkcjonalnych i jakościowych różnych nowoczesnych technologii systemów chowu zwierząt. Cele operacyjne: Student powinien poznad nowe pojęcia wynikające ze zmian w systemach chowu zwierząt. Powinien rozróżniad ogólne podejście produkcyjne charakteryzujące różnymi warunkami dobrostanu i organizacji chowu zwierząt. Powinien znad nowe zasady i efekty zastosowania odpowiednich systemów chowu zwierząt. 3.2 Charakterystyka warunków dobrostanu bydła, trzody chlewnej i drobiu zgodnie z wymaganiami cross complience (2 x Cel ogólny: Znajomośd zagadnieo i pojęd związanych z przepisami i warunkami dobrostanu zwierząt określonych w przepisach cross complience. Cele operacyjne: Poznad i scharakteryzowad warunki i parametry dobrostanu zwierząt i wymagao stawianym budynkom i ich wyposażenia dla chowu różnych zwierząt. Rozumied zasady oddziaływania szczególnych warunków mikroklimatu pomieszczeo inwentarskich na procesy produkcyjne zwierząt. 3.3 Nowoczesne budynki dla alkierzowego chowu zwierząt.(2 x Cel ogólny: Znajomośd nowoczesnych zasad alkierzowego sytemu chowu i budowy i wyposażenia pomieszczeo inwentarskich dla różnych zwierząt. Cele operacyjne: Student powinien znad nowe rodzaje budynków dla podstawowej grupy zwierząt. Powinien poznad nowoczesne procesy technologiczne i zasady organizacyjne w budynkach inwentarskich. Poznad budowę i wyposażenie budynków dla różnych zwierząt. Umied ocenid budowę urządzeo pod kątem wymagao im stawianym w procesie chowu. 3.4 Nowe technologie pastwiskowego chowu zwierząt.(2 x Cel ogólny: Znajomośd nowoczesnych technologii pastwiskowego sytemu chowu oraz organizację i techniczne wyposażenie pastwisk. Cele operacyjne: Student powinien poznad problemy związane z organizacją i nowoczesnym wyposażeniem i wykorzystaniem pastwisk, w różnych warunkach gospodarstw rolnych. Rozumied cele,

4 zasady i techniczne sposoby pastwiskowego chowu różnych zwierząt, w różnych warunkach klimatycznych. 3.5 Systemy i urządzenia do utrzymania mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich.(2 x Cel ogólny: Poznanie wymagao i mikroklimatycznych potrzeb zwierząt. Cele operacyjne: Student powinien poznad szczegółowe cele dotyczące warunków przebywania zwierząt. Rozumied ograniczenia i określid możliwości ich wykorzystania w przedsiębiorstwie w procesie produkcji. Poznad i umied zaplanowad techniczne rozwiązania zapewniające warunki dobrostanu zwierząt. 3.6 Nowoczesne budynki i wyposażenie pomieszczeń inwentarskich.(2 x Cel ogólny: Znajomośd wymagao i planowania technicznego i organizacyjnego budynków inwentarskich. Cele operacyjne: Student powinien poznad nowoczesne typy budynków inwentarskich, ich wyposażenie zgodne z systemem chowu i żywienia krów, trzody chlewnej i drobiu. Określid znaczenie i cele różnych stanowisk dla krów. Rozumied czynniki wpływające na technologię obsługi zwierząt w różnych typach budynków chowu zwierząt. 3.7 Nowe technologie i maszyny do przygotowania pasz soczystych.(2 x Cel ogólny: Znajomośd nowoczesnych procesów przygotowania pasz dla zwierząt. Cele operacyjne: Student powinien poznad nowoczesne procesy technologiczne przygotowania pasz soczystych oraz rozumied możliwości ich wykorzystania do żywienia zwierząt. Rodzaje i metody wstępnego przygotowania pasz do dalszego przerobu. Poznad maszyny do sortowania, oddzielania zanieczyszczeo i rozdrabniania roślin okopowych. 3.8 Nowe technologie i maszyny do przygotowania pasz treściwych.(2 x Cel ogólny: Znajomośd podstawowych uwarunkowao i procesów przerobu pasz ziarnistych.. Cele operacyjne: Student powinien poznad podstawowe procesy technologiczne przygotowania pasz ziarnistych oraz rozumied możliwości ich wykorzystania do żywienia zwierząt. Zdefiniowad cele, rodzaje i metody przygotowania pasz ziarnistych. Poznad nowoczesne maszyny do czyszczenia, sortowania, i rozdrabniania ziarna zbóż Nowe technologie i maszyny do termicznego przygotowania pasz.(2 x Cel ogólny: Znad i rozumied cele i rodzaje procesów termicznego przerobu pasz. Cele operacyjne:. Poznad nowe technologie i metody obróbki termicznej różnych pasz. Rozumied i wyjaśnid procesy suszenia, parowania, gotowania i zaparzania różnych pasz stosowanych do żywienia

5 różnych zwierząt. Znad nowoczesne maszyny, urządzenia i ich organizację pracy w procesie obróbki termicznej Nowe technologie i maszyny do biologicznego przygotowania pasz.(2 x Cel ogólny: Znad i rozumied cele i rodzaje nowych technologii biologicznego przerobu pasz. Cele operacyjne: Student powinien poznad i rozumied zasady przygotowania różnych pasz metodami biologicznymi. Rozumied procesy nowych technologii i umiejętnośd wpływania na kształtowanie prawidłowego procesu biologicznego. Poznad budowę i obsługę maszyn do przygotowania różnych pasz metodą biologiczną Nowe technologie oraz maszyny i urządzenia do dozowania pasz.(2 x Cel ogólny: Znajomośd zagadnieo żywieniowych związanych z kształtowaniem porcji paszy w mieszalni pasz oraz przy zadawaniu pasz zwierzętom, przez nowoczesne technologie. Cele operacyjne: Student powinien znad nowe metody dozowania pasz o różnych własnościach mechanicznych i fizycznych. Rozumied koniecznośd kształtowania dokładności składników porcji paszy w zależności od potrzeb produkcyjnych zwierząt. Charakterystyka techniczna i jak osiowa dozowników pasz Organizacja i nowoczesne technologie na wyposażenie paszarni.(2 x Cel ogólny: Znajomośd zasad kształtowania przestrzeni produkcyjnej i technologicznego wyposażenia paszarni oraz rozumienie celów organizacyjnych i zootechnicznych przygotowania pasz. Cele operacyjne: Student powinien znad nowoczesne wyposażenie technologiczne paszarni, rodzaje linii przygotowania pasz, o różnych własnościach fizyczno-mechanicznych, a także ocenid wady i zalety różnych maszyn i urządzeo stosowanych współcześnie do transportu pasz do miejsc skarmiania w różnych systemach żywienia Nowoczesne systemy i maszyny do zadawania pasz zwierzętom (2 x Cel ogólny: Znajomośd systemów żywienia zwierząt i nowoczesnych technologii ich realizacji w procesie zadawania różnych pasz i różnych sposobach ich dawkowania. Cele operacyjne: Student powinien znad systemy żywienia zwierząt i rozumied koniecznośd stosowania najnowszych maszyn i dozowników do zadawania pasz zwierzętom w różnych systemach chowu. Powinien znad nowe metody dozowania i budowę nowoczesnych maszyn służących karmieniu różnych zwierząt bydła, trzody chlewnej i drobiu Robotyzacja i organizacja doju krów (2 x Cel ogólny: Znajomośd najnowocześniejszych rodzajów dojarni oraz ich funkcje technologiczne i parametry eksploatacyjne spełniające wymagania fizjologii krów mlecznych.

6 Cele operacyjne: Znajomośd budowy i obsługi automatów do doju krów. Charakterystyka rodzajów procesów udoju w automatach oraz ich obsługi. Znad wyposażenie dojarni zapewniające wysoką jakośd mleka Nowoczesne systemy i urządzenia do usuwania i utylizacji odchodów zwierzęcych. (2 x Cel ogólny: Znajomośd systemów usuwania odchodów zwierzęcych i nowoczesnych technologii ich realizacji oraz utylizacji odchodów zwierzęcych. Cele operacyjne: Znajomośd budowy i obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeo do usuwania odchodów zwierzęcych - stałych i płynnych, w różnych systemach chowu bydła, trzody chlewnej i drobiu. Charakterystyka rodzajów procesów i urządzeo do przerobu i oczyszczania odchodów zwierzęcych oraz ich wykorzystania do nawożenia i innych celów, np. energetycznych Kolokwium zaliczeniowe. (1 x Odpowiedź na 5 pytao problemowych, a za każde z nich otrzymad można max. 1,0 pkt. Odpowiedź niepełna 0,5 pkt. Pytania dotyczą charakterystyki trendów zmian systemów chowu zwierząt, budowy nowoczesnych maszyn i urządzeo stosowanych w Polsce i na świecie w produkcji zwierzęcej, schematów technologicznych procesów, schematów technicznych maszyn, charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej maszyn, celów produkcyjnych i ich technicznej realizacji. Oceny: pełna odpowiedź na 3 pytania dst.(3,0), na 4 pytania db.(4,0), na 5 pytao bdb (5,0). Przy odpowiedziach niepełnych dodanie 0,5 pkt do oceny łącznej (np. 3,5 itd.) Zalecana literatura 1. Fleszar J., Kukiełka L. : Urządzenia techniczne w rolnictwie, skrypt PK w Koszalinie. 2. Korpysz K. i in.: Maszyny i urządzenia do produkcji zwierzęcej, wyd. SGGW w Warszawie. 3. Dreszer K. i in.: Maszyny rolnicze, wyd..up w Lublinie 4. Kuczewski J., Waszkiewicz Cz.: Mechanizacja rolnictwa. Maszyny do produkcji roślinnej i zwierzęcej, wyd. SGGW w Warszawie 5. Czasopisma: Technika Rolnicza, Hoduj Bydło, Hoduj Trzodę, Inżynieria Rolnicza, TopAgrar.

7 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY kierunek Technika Rolnicza i Leśna studia stacjonarne II stopnia Planowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich dr inż. Kazimierz Sławioski Koszalin,

8 Spis treści 1 Umiejętności i kompetencje Treści kształcenia Wykłady Wprowadzenie, podstawowe pojęcia (2 x 45 minut) Stan i zmiany w infrastrukturze technicznej na obszarach wiejskich (5 x 45 minut) Źródła finansowania infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich (6x 45 minut) Przygotowanie gruntów pod inwestycje (5 x 45 minut) Inwestycje infrastrukturalne w gospodarstwie rolnym (5 x 45 minut) Gospodarka przestrzenna w gminie (5x 45 minut) Podsumowanie (2 x 45 minut) Ćwiczenia (15 godzin) Analiza uwarunkowao prawnych rozwoju infrastruktury (2 x 45 minut) Ocena poziomu rozwoju infrastruktury technicznej (3 x 45 minut) Planowanie finansowe inwestycji infrastrukturalnych (2 x 45 minut) Szacowanie wartości nieruchomości gruntowej (2 x 45 minut) Planowanie układu przestrzennego gospodarstwa (2x 45 minut) Planowanie układu przestrzennego gminy (2 x 45 minut) Określanie wartości determinantów rozwoju infrastruktury (2x 45 minut) Zalecana literatura uzupełniająca...5

9 1 Umiejętności i kompetencje Znajomośd uwarunkowao prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych związanych z planowaniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich. Znajomośd kryteriów oceny inwestycji i umiejętnośd pozyskania na nie środków zewnętrznych. 2 Treści kształcenia Zasady wyceny nieruchomości na obszarach wiejskich, dobór inwestycji do lokalnych uwarunkowao organizacyjnych, przyrodniczych i ekonomicznych. Inwestycje w źródła energii i jej dystrybucję, gospodarka wodno-kanalizacyjna, infrastruktura telekomunikacyjna, infrastruktura transportowa, gospodarka komunalna, infrastruktura społeczna. Wykłady (30 godzin) 3.1 Wprowadzenie, podstawowe pojęcia (2 x 45 minut) Cel ogólny: Znajomośd podstawowych zagadnieo i pojęd związanych z istotą infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich Cele operacyjne: Student powinien znad specyfikę obszarów wiejskich w aspekcie planowania infrastruktury technicznej, Umied określid różnice pomiędzy inwestycjami na obszarach miejskich i wiejskich 3.2 Stan i zmiany w infrastrukturze technicznej na obszarach wiejskich (5 x 45 minut) Cel ogólny: Znajomośd poziomu rozwoju infrastruktury technicznej obszarów wiejskich oraz czynników determinujących ten proces. Cele operacyjne: Student powinien znad uwarunkowania prawne i organizacyjne związane z rozwojem infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich. Potrafid wskazad przyczyny zróżnicowao w poziomie rozwoju infrastruktury w układzie przestrzennym. 3.3 Źródła finansowania infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich (6 x 45 minut) Cel ogólny: Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania inwestycji w infrastrukturę techniczną na obszarach wiejskich Cele operacyjne: Student powinien znad źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych ze środków krajowych i zagranicznych 3.4 Przygotowanie gruntów pod inwestycje (5 x 45 minut) Cel ogólny: Zasady wyboru lokalizacji inwestycji, dokumentacja nieruchomości gruntowej, scalanie gruntów, wycena nieruchomości gruntowej Cele operacyjne: Student powinien znad i rozumied zasady wyceny nieruchomości gruntowych i metody ich scalania. Znad zasady określania odszkodowao za nieruchomości lub ich części zabrane pod inwestycje infrastrukturalne.

10 3.5 Inwestycje infrastrukturalne w gospodarstwie rolnym (5 x 45 minut) Cel ogólny: Uwarunkowania prawne, organizacyjne i ekonomiczne inwestycji infrastrukturalnych w gospodarstwie rolnym Cele operacyjne: Student powinien znad uwarunkowania prawne wpływające na rozmieszczenie składników infrastruktury technicznej na obszarze gospodarstwa rolnego 3.6 Gospodarka przestrzenna w gminie (5 x 45 minut) Cel ogólny: Determinanty rozwoju przestrzennego gminy i uchwalanie prawodawstwa z nim związanego Cele operacyjne: Rozumienie zasad określania prawnego kierunków rozwoju infrastruktury technicznej w gminie. 3.7 Podsumowanie (2 x 45 minut) Cel ogólny: Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawnego, przyrodniczego, organizacyjnego i ekonomicznego planowania infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich. Określenie kryteriów ważności tych determinantów. Cele operacyjne: Znajomośd priorytetów rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich oraz zależności wielokryterialnych zależności miedzy nimi. 4 Ćwiczenia (7 godzin) 4.1 Analiza uwarunkowań prawnych rozwoju infrastruktury (2 x 45 minut) Cel ogólny: Akty i unormowanie prawne rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich Cele operacyjne: Znajomośd podstawowych kryteriów prawnych determinujących rozwój infrastruktury technicznej obszarów wiejskich 4.2 Ocena poziomu rozwoju infrastruktury (3 x 45 minut) Cel ogólny: Ocena poziomu rozwoju infrastruktury technicznej Cele operacyjne: Umiejętnośd określania poziomu rozwoju infrastruktury technicznej poszczególnych regionów w oparciu o średnie znormalizowane wartości cech diagnostycznych 4.3 Planowanie finansowe inwestycji infrastrukturalnych (2 x 45 minut) Cel ogólny: Dobór źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych Cele operacyjne: Znajomośd zasad doboru źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych 4.4 Szacowanie wartości nieruchomości gruntowych (2 x 45 minut) Cel ogólny: Zasady wyceny nieruchomości gruntowych. Cele operacyjne: Umiejętnośd wyceny nieruchomości gruntowych

11 4.5 Planowanie układu przestrzennego gospodarstwa (2 x 45 minut) Cel ogólny: Znajomośd uwarunkowao organizacyjnych uwzględnianych przy planowaniu układu infrastruktury gospodarstwa rolnego Cele operacyjne: Rozumienie podstawowe zasady planowania przestrzennego gospodarstwa rolnego. 4.6 Planowanie układu przestrzennego gminy (2 x 45 minut) Cel ogólny: Znajomośd uwarunkowao organizacyjnych uwzględnianych przy planowaniu układu infrastruktury gminy Cele operacyjne: Rozumienie podstawowe zasady planowania przestrzennego gminy. 4.7 Określanie wartości determinantów rozwoju infrastruktury (2 x 45 minut) Cel ogólny: Znajomośd determinantów rozwoju infrastruktury (przyrodnicze, ekonomiczne, organizacyjne, społeczne). Cele operacyjne: Określanie wag determinantów rozwoju infrastruktury 5 Zalecana literatura uzupełniająca 1. Basiewicz T., Infrastruktura transportu, PW, Warszawa, Czerna-Grygiel J., Infrastruktura zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich, Ekonomia i Środowisko, Dziembowski Z., Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna, Ekonomista, nr 4-5, Imhoff K., Imhoff K. R., Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków, Poradnik, Arkady, Warszwa, Kawala J., Realizacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich, Lemtech Konsulting, Kraków, Szpindor A., Zaopatrzenie w wodę i kanalizacje wsi, Arkady, Warszawa, Załoga E., Rozwój infrastruktury transportu w Polsce, Kema, Szczecin, 2006

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

Tematyka dostępnych szkoleń

Tematyka dostępnych szkoleń Tematyka dostępnych szkoleń Tematyka i zakres szkoleń udostępnionych na platformie projektu Wioska internetowa dostępnej dla wszystkich placówek: I. Ekonomika, zarządzanie i technologia produkcji w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział XII Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w ramach Branżowego programu mleczarstwa - symbol nbr15 - program branżowy

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy zrealizowany w ramach projektu Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy

Raport końcowy zrealizowany w ramach projektu Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena współzależności ekologicznych, społecznych, ekonomicznych w kontekście zielonej gospodarki w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo