POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna Inżynieria produkcji zwierzęcej St. S. II st. doc. dr inż. Józef Fleszar Koszalin, Umiejętności i kompetencje: Rozumienie nowych procesów technologicznych oraz zastosowanie i ocena prawidłowości wykorzystania nowoczesnej techniki, która wprowadzana jest jako wyposażenie nowoczesnych ferm chowu zwierząt, w różnych systemach chowu zwierząt, z zachowaniem ich dobrostanu i ochrony środowiska obszarów wiejskich. Umiejętnośd planowania, doboru i skutków zastosowania technologii i maszyn w procesach chowu zwierząt, w ramach systemów rolnictwa ekologicznego i i integrowanego.

2 Spis treści 1 Umiejętności i kompetencje 2 Treści kształcenia 3 Wykłady ( 30 godzin) 3.1. Ogólna charakterystyka tendencji zmian systemów chowu zwierząt. (1 x 45 minut) 3.2. Charakterystyka warunków dobrostanu bydła, trzody chlewnej i drobiu zgodnie z wymaganiami cross complience. (2 x 3.3. Nowoczesne budynki dla alkierzowego chowu zwierząt.(2 x 3.4.Nowe technologie pastwiskowego chowu zwierząt.(2 x 3.5. Systemy i uradzenia do utrzymania mikroklimatu pomieszczeo inwentarskich.(2 x 3.6. Nowoczesne budynki wyposażenie pomieszczeo inwentarskich.(2 x 3.7.Nowe technologie i maszyny do przygotowania pasz soczystych.(2 x 3.8. Nowe technologie i maszyny do przygotowania pasz treściwych.(2 x 3.9. Nowe technologie i maszyny do termicznego przygotowania pasz.(2 x Nowe technologie i maszyny do biologicznego przygotowania pasz (2 x Nowe technologie i maszyny i urządzenia do dozowania pasz.(2 x 3.12.Organizacja i nowoczesne technologie na wyposażenie paszarni.(2 x 3.13.Nowoczesne systemy i maszyny do zadawania pasz zwierzętom.(2 x 3.14.Robotyzacja i organizacja doju krów.(2 x 3.15.Nowoczesne systemy i urządzenia do usuwania i utylizacji odchodów zwierzęcych(2 x Kolokwium zaliczeniowe. (1 x 5 Zalecana literatura 1 Umiejętności i kompetencje Rozumienie nowoczesnych procesów technologicznych oraz planowanie i zastosowanie, a także ocena prawidłowości tworzonych systemów technologicznych, wykorzystania maszyn będących na wyposażeniu ferm chowu zwierząt. Znajomośd i umiejętnośd analizy funkcjonalnej produkcji zwierzęcej, utrzymywanej w różnych systemach chowu. Umiejętnośd planowania i doboru nowoczesnych maszyn w procesach technologicznych chowu zwierząt, w ramach rolnictwa ekologicznego i integrowanego. 2 Treści kształcenia Charakterystyka nowoczesnych systemów chowu zwierząt. Charakterystyka warunków i technologii oraz maszyn do zapewnienia dobrostanu zwierząt w różnych systemach chowu, tzn. konwencjonalnym

3 i ekologicznym. Poznanie i rozumienie procesu technologicznego oraz nowych potrzeb mechanizacyjnych i automatyzacji, w zakresie wyposażenia pomieszczeo inwentarskich. Rozeznanie w możliwościach technicznych, w zakresie planowania i tworzenia nowoczesnych technologii. Analiza i ocena efektywności stosowanych technologii oraz maszyn do transportu i przerobu pasz. Ocena organizacji procesu technologicznego oraz jakości pracy maszyn służących do realizacji sytemów żywienia zwierząt. Wiedza na temat budowy i stosowania zautomatyzowanych urządzeo do doju krów 0raz usuwania i zagospodarowania odchodów zwierzęcych. 3 Wykłady 3.1 Ogólna charakterystyka tendencji zmian systemów chowu zwierząt. (1 x 45 minut) Cel ogólny: Znajomośd zagadnieo i pojęd związanych z kierunkiem zmian w systemach chowu zwierząt. Poznanie wad i zalet funkcjonalnych i jakościowych różnych nowoczesnych technologii systemów chowu zwierząt. Cele operacyjne: Student powinien poznad nowe pojęcia wynikające ze zmian w systemach chowu zwierząt. Powinien rozróżniad ogólne podejście produkcyjne charakteryzujące różnymi warunkami dobrostanu i organizacji chowu zwierząt. Powinien znad nowe zasady i efekty zastosowania odpowiednich systemów chowu zwierząt. 3.2 Charakterystyka warunków dobrostanu bydła, trzody chlewnej i drobiu zgodnie z wymaganiami cross complience (2 x Cel ogólny: Znajomośd zagadnieo i pojęd związanych z przepisami i warunkami dobrostanu zwierząt określonych w przepisach cross complience. Cele operacyjne: Poznad i scharakteryzowad warunki i parametry dobrostanu zwierząt i wymagao stawianym budynkom i ich wyposażenia dla chowu różnych zwierząt. Rozumied zasady oddziaływania szczególnych warunków mikroklimatu pomieszczeo inwentarskich na procesy produkcyjne zwierząt. 3.3 Nowoczesne budynki dla alkierzowego chowu zwierząt.(2 x Cel ogólny: Znajomośd nowoczesnych zasad alkierzowego sytemu chowu i budowy i wyposażenia pomieszczeo inwentarskich dla różnych zwierząt. Cele operacyjne: Student powinien znad nowe rodzaje budynków dla podstawowej grupy zwierząt. Powinien poznad nowoczesne procesy technologiczne i zasady organizacyjne w budynkach inwentarskich. Poznad budowę i wyposażenie budynków dla różnych zwierząt. Umied ocenid budowę urządzeo pod kątem wymagao im stawianym w procesie chowu. 3.4 Nowe technologie pastwiskowego chowu zwierząt.(2 x Cel ogólny: Znajomośd nowoczesnych technologii pastwiskowego sytemu chowu oraz organizację i techniczne wyposażenie pastwisk. Cele operacyjne: Student powinien poznad problemy związane z organizacją i nowoczesnym wyposażeniem i wykorzystaniem pastwisk, w różnych warunkach gospodarstw rolnych. Rozumied cele,

4 zasady i techniczne sposoby pastwiskowego chowu różnych zwierząt, w różnych warunkach klimatycznych. 3.5 Systemy i urządzenia do utrzymania mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich.(2 x Cel ogólny: Poznanie wymagao i mikroklimatycznych potrzeb zwierząt. Cele operacyjne: Student powinien poznad szczegółowe cele dotyczące warunków przebywania zwierząt. Rozumied ograniczenia i określid możliwości ich wykorzystania w przedsiębiorstwie w procesie produkcji. Poznad i umied zaplanowad techniczne rozwiązania zapewniające warunki dobrostanu zwierząt. 3.6 Nowoczesne budynki i wyposażenie pomieszczeń inwentarskich.(2 x Cel ogólny: Znajomośd wymagao i planowania technicznego i organizacyjnego budynków inwentarskich. Cele operacyjne: Student powinien poznad nowoczesne typy budynków inwentarskich, ich wyposażenie zgodne z systemem chowu i żywienia krów, trzody chlewnej i drobiu. Określid znaczenie i cele różnych stanowisk dla krów. Rozumied czynniki wpływające na technologię obsługi zwierząt w różnych typach budynków chowu zwierząt. 3.7 Nowe technologie i maszyny do przygotowania pasz soczystych.(2 x Cel ogólny: Znajomośd nowoczesnych procesów przygotowania pasz dla zwierząt. Cele operacyjne: Student powinien poznad nowoczesne procesy technologiczne przygotowania pasz soczystych oraz rozumied możliwości ich wykorzystania do żywienia zwierząt. Rodzaje i metody wstępnego przygotowania pasz do dalszego przerobu. Poznad maszyny do sortowania, oddzielania zanieczyszczeo i rozdrabniania roślin okopowych. 3.8 Nowe technologie i maszyny do przygotowania pasz treściwych.(2 x Cel ogólny: Znajomośd podstawowych uwarunkowao i procesów przerobu pasz ziarnistych.. Cele operacyjne: Student powinien poznad podstawowe procesy technologiczne przygotowania pasz ziarnistych oraz rozumied możliwości ich wykorzystania do żywienia zwierząt. Zdefiniowad cele, rodzaje i metody przygotowania pasz ziarnistych. Poznad nowoczesne maszyny do czyszczenia, sortowania, i rozdrabniania ziarna zbóż Nowe technologie i maszyny do termicznego przygotowania pasz.(2 x Cel ogólny: Znad i rozumied cele i rodzaje procesów termicznego przerobu pasz. Cele operacyjne:. Poznad nowe technologie i metody obróbki termicznej różnych pasz. Rozumied i wyjaśnid procesy suszenia, parowania, gotowania i zaparzania różnych pasz stosowanych do żywienia

5 różnych zwierząt. Znad nowoczesne maszyny, urządzenia i ich organizację pracy w procesie obróbki termicznej Nowe technologie i maszyny do biologicznego przygotowania pasz.(2 x Cel ogólny: Znad i rozumied cele i rodzaje nowych technologii biologicznego przerobu pasz. Cele operacyjne: Student powinien poznad i rozumied zasady przygotowania różnych pasz metodami biologicznymi. Rozumied procesy nowych technologii i umiejętnośd wpływania na kształtowanie prawidłowego procesu biologicznego. Poznad budowę i obsługę maszyn do przygotowania różnych pasz metodą biologiczną Nowe technologie oraz maszyny i urządzenia do dozowania pasz.(2 x Cel ogólny: Znajomośd zagadnieo żywieniowych związanych z kształtowaniem porcji paszy w mieszalni pasz oraz przy zadawaniu pasz zwierzętom, przez nowoczesne technologie. Cele operacyjne: Student powinien znad nowe metody dozowania pasz o różnych własnościach mechanicznych i fizycznych. Rozumied koniecznośd kształtowania dokładności składników porcji paszy w zależności od potrzeb produkcyjnych zwierząt. Charakterystyka techniczna i jak osiowa dozowników pasz Organizacja i nowoczesne technologie na wyposażenie paszarni.(2 x Cel ogólny: Znajomośd zasad kształtowania przestrzeni produkcyjnej i technologicznego wyposażenia paszarni oraz rozumienie celów organizacyjnych i zootechnicznych przygotowania pasz. Cele operacyjne: Student powinien znad nowoczesne wyposażenie technologiczne paszarni, rodzaje linii przygotowania pasz, o różnych własnościach fizyczno-mechanicznych, a także ocenid wady i zalety różnych maszyn i urządzeo stosowanych współcześnie do transportu pasz do miejsc skarmiania w różnych systemach żywienia Nowoczesne systemy i maszyny do zadawania pasz zwierzętom (2 x Cel ogólny: Znajomośd systemów żywienia zwierząt i nowoczesnych technologii ich realizacji w procesie zadawania różnych pasz i różnych sposobach ich dawkowania. Cele operacyjne: Student powinien znad systemy żywienia zwierząt i rozumied koniecznośd stosowania najnowszych maszyn i dozowników do zadawania pasz zwierzętom w różnych systemach chowu. Powinien znad nowe metody dozowania i budowę nowoczesnych maszyn służących karmieniu różnych zwierząt bydła, trzody chlewnej i drobiu Robotyzacja i organizacja doju krów (2 x Cel ogólny: Znajomośd najnowocześniejszych rodzajów dojarni oraz ich funkcje technologiczne i parametry eksploatacyjne spełniające wymagania fizjologii krów mlecznych.

6 Cele operacyjne: Znajomośd budowy i obsługi automatów do doju krów. Charakterystyka rodzajów procesów udoju w automatach oraz ich obsługi. Znad wyposażenie dojarni zapewniające wysoką jakośd mleka Nowoczesne systemy i urządzenia do usuwania i utylizacji odchodów zwierzęcych. (2 x Cel ogólny: Znajomośd systemów usuwania odchodów zwierzęcych i nowoczesnych technologii ich realizacji oraz utylizacji odchodów zwierzęcych. Cele operacyjne: Znajomośd budowy i obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeo do usuwania odchodów zwierzęcych - stałych i płynnych, w różnych systemach chowu bydła, trzody chlewnej i drobiu. Charakterystyka rodzajów procesów i urządzeo do przerobu i oczyszczania odchodów zwierzęcych oraz ich wykorzystania do nawożenia i innych celów, np. energetycznych Kolokwium zaliczeniowe. (1 x Odpowiedź na 5 pytao problemowych, a za każde z nich otrzymad można max. 1,0 pkt. Odpowiedź niepełna 0,5 pkt. Pytania dotyczą charakterystyki trendów zmian systemów chowu zwierząt, budowy nowoczesnych maszyn i urządzeo stosowanych w Polsce i na świecie w produkcji zwierzęcej, schematów technologicznych procesów, schematów technicznych maszyn, charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej maszyn, celów produkcyjnych i ich technicznej realizacji. Oceny: pełna odpowiedź na 3 pytania dst.(3,0), na 4 pytania db.(4,0), na 5 pytao bdb (5,0). Przy odpowiedziach niepełnych dodanie 0,5 pkt do oceny łącznej (np. 3,5 itd.) Zalecana literatura 1. Fleszar J., Kukiełka L. : Urządzenia techniczne w rolnictwie, skrypt PK w Koszalinie. 2. Korpysz K. i in.: Maszyny i urządzenia do produkcji zwierzęcej, wyd. SGGW w Warszawie. 3. Dreszer K. i in.: Maszyny rolnicze, wyd..up w Lublinie 4. Kuczewski J., Waszkiewicz Cz.: Mechanizacja rolnictwa. Maszyny do produkcji roślinnej i zwierzęcej, wyd. SGGW w Warszawie 5. Czasopisma: Technika Rolnicza, Hoduj Bydło, Hoduj Trzodę, Inżynieria Rolnicza, TopAgrar.

7 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY kierunek Technika Rolnicza i Leśna studia stacjonarne II stopnia Planowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich dr inż. Kazimierz Sławioski Koszalin,

8 Spis treści 1 Umiejętności i kompetencje Treści kształcenia Wykłady Wprowadzenie, podstawowe pojęcia (2 x 45 minut) Stan i zmiany w infrastrukturze technicznej na obszarach wiejskich (5 x 45 minut) Źródła finansowania infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich (6x 45 minut) Przygotowanie gruntów pod inwestycje (5 x 45 minut) Inwestycje infrastrukturalne w gospodarstwie rolnym (5 x 45 minut) Gospodarka przestrzenna w gminie (5x 45 minut) Podsumowanie (2 x 45 minut) Ćwiczenia (15 godzin) Analiza uwarunkowao prawnych rozwoju infrastruktury (2 x 45 minut) Ocena poziomu rozwoju infrastruktury technicznej (3 x 45 minut) Planowanie finansowe inwestycji infrastrukturalnych (2 x 45 minut) Szacowanie wartości nieruchomości gruntowej (2 x 45 minut) Planowanie układu przestrzennego gospodarstwa (2x 45 minut) Planowanie układu przestrzennego gminy (2 x 45 minut) Określanie wartości determinantów rozwoju infrastruktury (2x 45 minut) Zalecana literatura uzupełniająca...5

9 1 Umiejętności i kompetencje Znajomośd uwarunkowao prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych związanych z planowaniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich. Znajomośd kryteriów oceny inwestycji i umiejętnośd pozyskania na nie środków zewnętrznych. 2 Treści kształcenia Zasady wyceny nieruchomości na obszarach wiejskich, dobór inwestycji do lokalnych uwarunkowao organizacyjnych, przyrodniczych i ekonomicznych. Inwestycje w źródła energii i jej dystrybucję, gospodarka wodno-kanalizacyjna, infrastruktura telekomunikacyjna, infrastruktura transportowa, gospodarka komunalna, infrastruktura społeczna. Wykłady (30 godzin) 3.1 Wprowadzenie, podstawowe pojęcia (2 x 45 minut) Cel ogólny: Znajomośd podstawowych zagadnieo i pojęd związanych z istotą infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich Cele operacyjne: Student powinien znad specyfikę obszarów wiejskich w aspekcie planowania infrastruktury technicznej, Umied określid różnice pomiędzy inwestycjami na obszarach miejskich i wiejskich 3.2 Stan i zmiany w infrastrukturze technicznej na obszarach wiejskich (5 x 45 minut) Cel ogólny: Znajomośd poziomu rozwoju infrastruktury technicznej obszarów wiejskich oraz czynników determinujących ten proces. Cele operacyjne: Student powinien znad uwarunkowania prawne i organizacyjne związane z rozwojem infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich. Potrafid wskazad przyczyny zróżnicowao w poziomie rozwoju infrastruktury w układzie przestrzennym. 3.3 Źródła finansowania infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich (6 x 45 minut) Cel ogólny: Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania inwestycji w infrastrukturę techniczną na obszarach wiejskich Cele operacyjne: Student powinien znad źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych ze środków krajowych i zagranicznych 3.4 Przygotowanie gruntów pod inwestycje (5 x 45 minut) Cel ogólny: Zasady wyboru lokalizacji inwestycji, dokumentacja nieruchomości gruntowej, scalanie gruntów, wycena nieruchomości gruntowej Cele operacyjne: Student powinien znad i rozumied zasady wyceny nieruchomości gruntowych i metody ich scalania. Znad zasady określania odszkodowao za nieruchomości lub ich części zabrane pod inwestycje infrastrukturalne.

10 3.5 Inwestycje infrastrukturalne w gospodarstwie rolnym (5 x 45 minut) Cel ogólny: Uwarunkowania prawne, organizacyjne i ekonomiczne inwestycji infrastrukturalnych w gospodarstwie rolnym Cele operacyjne: Student powinien znad uwarunkowania prawne wpływające na rozmieszczenie składników infrastruktury technicznej na obszarze gospodarstwa rolnego 3.6 Gospodarka przestrzenna w gminie (5 x 45 minut) Cel ogólny: Determinanty rozwoju przestrzennego gminy i uchwalanie prawodawstwa z nim związanego Cele operacyjne: Rozumienie zasad określania prawnego kierunków rozwoju infrastruktury technicznej w gminie. 3.7 Podsumowanie (2 x 45 minut) Cel ogólny: Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawnego, przyrodniczego, organizacyjnego i ekonomicznego planowania infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich. Określenie kryteriów ważności tych determinantów. Cele operacyjne: Znajomośd priorytetów rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich oraz zależności wielokryterialnych zależności miedzy nimi. 4 Ćwiczenia (7 godzin) 4.1 Analiza uwarunkowań prawnych rozwoju infrastruktury (2 x 45 minut) Cel ogólny: Akty i unormowanie prawne rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich Cele operacyjne: Znajomośd podstawowych kryteriów prawnych determinujących rozwój infrastruktury technicznej obszarów wiejskich 4.2 Ocena poziomu rozwoju infrastruktury (3 x 45 minut) Cel ogólny: Ocena poziomu rozwoju infrastruktury technicznej Cele operacyjne: Umiejętnośd określania poziomu rozwoju infrastruktury technicznej poszczególnych regionów w oparciu o średnie znormalizowane wartości cech diagnostycznych 4.3 Planowanie finansowe inwestycji infrastrukturalnych (2 x 45 minut) Cel ogólny: Dobór źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych Cele operacyjne: Znajomośd zasad doboru źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych 4.4 Szacowanie wartości nieruchomości gruntowych (2 x 45 minut) Cel ogólny: Zasady wyceny nieruchomości gruntowych. Cele operacyjne: Umiejętnośd wyceny nieruchomości gruntowych

11 4.5 Planowanie układu przestrzennego gospodarstwa (2 x 45 minut) Cel ogólny: Znajomośd uwarunkowao organizacyjnych uwzględnianych przy planowaniu układu infrastruktury gospodarstwa rolnego Cele operacyjne: Rozumienie podstawowe zasady planowania przestrzennego gospodarstwa rolnego. 4.6 Planowanie układu przestrzennego gminy (2 x 45 minut) Cel ogólny: Znajomośd uwarunkowao organizacyjnych uwzględnianych przy planowaniu układu infrastruktury gminy Cele operacyjne: Rozumienie podstawowe zasady planowania przestrzennego gminy. 4.7 Określanie wartości determinantów rozwoju infrastruktury (2 x 45 minut) Cel ogólny: Znajomośd determinantów rozwoju infrastruktury (przyrodnicze, ekonomiczne, organizacyjne, społeczne). Cele operacyjne: Określanie wag determinantów rozwoju infrastruktury 5 Zalecana literatura uzupełniająca 1. Basiewicz T., Infrastruktura transportu, PW, Warszawa, Czerna-Grygiel J., Infrastruktura zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich, Ekonomia i Środowisko, Dziembowski Z., Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna, Ekonomista, nr 4-5, Imhoff K., Imhoff K. R., Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków, Poradnik, Arkady, Warszwa, Kawala J., Realizacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich, Lemtech Konsulting, Kraków, Szpindor A., Zaopatrzenie w wodę i kanalizacje wsi, Arkady, Warszawa, Załoga E., Rozwój infrastruktury transportu w Polsce, Kema, Szczecin, 2006

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna Inżynieria produkcji zwierzęcej St. N. II st. doc. dr inż. Józef Fleszar Koszalin, 2012-01-03 Umiejętności i kompetencje:

Bardziej szczegółowo

MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ Spis treści MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 1. Wstęp 13 2. Charakterystyka pomieszczeń inwentarskich i ich wyposażenia technicznego 15 2.1. Pomieszczenia do chowu bydła i ich rozwiązania funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technika rolnicza R.C2

KARTA PRZEDMIOTU. Technika rolnicza R.C2 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Seminarium dyplomowe I

Seminarium dyplomowe I POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY kierunek Technika Rolnicza i Leśna specjalnośd: wszystkie I stopieo - niestacjonarne Seminarium dyplomowe I dr inż. Kazimierz Sławioski Koszalin, 2010-02-23

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rolnictwo ekologiczne R.C12

KARTA PRZEDMIOTU. Rolnictwo ekologiczne R.C12 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu Prowadzący

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Badanie jakości surowców rolniczych R.C15. studia pierwszego stopnia. stacjonarna, niestacjonarna

KARTA PRZEDMIOTU. Badanie jakości surowców rolniczych R.C15. studia pierwszego stopnia. stacjonarna, niestacjonarna KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia IV rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 29.09.2010 A. Przedmioty ogólne I rok II rok III rok IV rok Wymiar godzin 1 sem 2 sem 3

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych R.C13

KARTA PRZEDMIOTU. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych R.C13 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia niestacjonarne I stopnia IV rok realizowany w roku akad. 2011/2012

Rolnictwo studia niestacjonarne I stopnia IV rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Rolnictwo studia niestacjonarne I stopnia IV rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 29.09.2010 A. Przedmioty ogólne 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem 7 sem ogólne 210

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 realizacja od roku akad. 2013/2014 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 11.07.2013 Przedmioty ogólne Nazwa przedmiotu ogólne 315 1 Podstawy prawa 30 30 30 ZO 2 2 Technologia informacyjna 30-30 30 ZO 3 3 Etyka

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i II rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i II rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i I realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 30.06.2011 Przedmioty ogólne I ogólne 295 1 Język obcy 45 45 30-120 120 ZO 2 2 1 2 Etyka/Filozofia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI 1. Praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni została podzielona na

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2012/2013 Zatwierdzono na Radzie Wydziału

Rolnictwo studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2012/2013 Zatwierdzono na Radzie Wydziału realizacja od roku akad. 2012/2013 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 28.09.2012 Przedmioty ogólne Nazwa przedmiotu I rok II rok III rok ogólne 159 1 Język obcy 27 27 18-72 72 E 3 3 2 2 Etyka / Filozofia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Seminarium dyplomowe II

Seminarium dyplomowe II POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY kierunek Technika Rolnicza i Leśna specjalnośd: wszystkie I stopieo - stacjonarne Seminarium dyplomowe II dr inż. Kazimierz Sławioski Koszalin, 2010-02-23 Spis

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania skuteczności działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez sektor rolny

Uwarunkowania skuteczności działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez sektor rolny Uwarunkowania skuteczności działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez sektor rolny J.Lech Jugowar ITP Falenty Jacek Walczak IZ PIB Kraków Wprowadzenie Projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program Wieloletni - Realizacja działania 8.2 Standaryzacja obiektów zagrodowej infrastruktury technicznej, w tym budowli i budynków inwentarskich

Program Wieloletni - Realizacja działania 8.2 Standaryzacja obiektów zagrodowej infrastruktury technicznej, w tym budowli i budynków inwentarskich Program Wieloletni - Realizacja działania 8.2 Standaryzacja obiektów zagrodowej infrastruktury technicznej, w tym budowli i budynków inwentarskich Prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk Zakład Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. E/ER/PRR w języku polskim Produkcja roślinna Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. E/ER/PRR w języku polskim Produkcja roślinna Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/ER/PRR w języku polskim Produkcja roślinna Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Działanie 7.5 Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie 7.5.1 Pomoc na inwestycje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rolnictwo precyzyjne R.D2.6

KARTA PRZEDMIOTU. Rolnictwo precyzyjne R.D2.6 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ROLNIK - STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ROLNIK - STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ROLNIK - STAŻ 1. Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie stażysta: Stażysta kształcący się w zawodzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK ROLNIK 314207 Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, 95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14 tel. 42/719 89 83, faks 42/719 66 77 e-mail:zs1bratoszewice@szkoły.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2012 Senatu UP. Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych

Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2012 Senatu UP. Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych Modernizacja gospodarstw rolnych Beneficjenci: Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych grupa takich rolników. Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się

Bardziej szczegółowo

Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu

Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu Systemy transportowe w inżynierii produkcji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZPU-D-20_15gen Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do SIWZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Lp. TEMATY E-SZKOLEŃ 1_Modułowe 2_Modułowe

Załącznik nr 2a do SIWZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Lp. TEMATY E-SZKOLEŃ 1_Modułowe 2_Modułowe MODR /05 Załącznik nr a do SIWZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Lp. TEMATY E-SZKOLEŃ _Modułowe _Modułowe Tematyka dotycząca zagadnień PR OSN Dobre praktyki rolnicze oraz wymogi dla gospodarstw rolnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej Według przedmiotowego programu nauczania 314207 KOWEZIU na podbudowie gimnazjum opracował:

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM SYSTEMU QAFP?

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM SYSTEMU QAFP? JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM SYSTEMU QAFP? ZŁOSZENIE DO ADMINISTRATORA zgłoszeniowe 1. Formularz zgłoszeniowy + załączniki (formularz zgłoszeniowy dostepny na stronie www.qafp.pl) Załączniki 1) dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy. Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 roku,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego Na podstawie 10 ust. 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej

Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej imię i nazwisko producenta adres gospodarstwa Adres: TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. (budynek C1) Park Kingi 1 32-020 Wieliczka Telefon: 12 340 94 37 E-mail:

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: MECHANIZACJA ROLNICTWA KL IV TR Nr Pr. 321(05)/ T4, TU, SP/MENiS 2005.02.02

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: MECHANIZACJA ROLNICTWA KL IV TR Nr Pr. 321(05)/ T4, TU, SP/MENiS 2005.02.02 NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: MECHANIZACJA ROLNICTWA KL IV TR Nr Pr. 321(05)/ T4, TU, SP/MENiS 2005.02.02 Moduł-dział Temat I. Istota mechanizacji rolnictwa 1.Pojęcie mechanizacji Zakres treści

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Technologie bezodpadowe Zarządzanie produkcją i usługami Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA Jest tak 2 Problem z uciążliwością zapachową w kraju Ilość skarg wpływających do WIOŚ i GIOŚ: 2010 r. - 1134 z zakresu zanieczyszczenia powietrza, w tym

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Przeznaczenie kredytu, cel inwestycji Zakup lub modernizacja ( budowa, przebudowa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, OCENA I WYBÓR ROZWIĄZAŃ OBIEKTÓW INWENTARSKICH

PROJEKTOWANIE, OCENA I WYBÓR ROZWIĄZAŃ OBIEKTÓW INWENTARSKICH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2007 Wacław Romaniuk Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Szczecinie Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Z. Szczegółowy opis przedsięwzięć i kalkulacja płatności dla Działania 6 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK Z. Szczegółowy opis przedsięwzięć i kalkulacja płatności dla Działania 6 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK Z. Szczegółowy opis przedsięwzięć i kalkulacja płatności dla Działania 6 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej 1. Wyposażenie gospodarstwa w urządzenia do składowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE. Rok studiów. Liczba studentów III

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE. Rok studiów. Liczba studentów III Aktualna liczba oraz grup audytoryjnych i laboratoryjnych w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015 na poszczególnych Wydziałach, kierunkach i latach Uniwersytetu Przyrodniczego w LUBLIN TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI STOSOWANE DO MECHANIZACJI ZADAWANIA PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH W WYBRANYCH OBIEKTACH

TECHNIKI STOSOWANE DO MECHANIZACJI ZADAWANIA PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH W WYBRANYCH OBIEKTACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2009 Andrzej Karbowy Instytut Inżynierii Rolniczej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie TECHNIKI STOSOWANE DO MECHANIZACJI ZADAWANIA PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020

Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020 Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020 dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS Wsparcie sektora trzody Od czasów reformacji nie było praktycznie żadnego wsparcia inwestycyjnego w modernizacje i powstawanie

Bardziej szczegółowo

Prawo: PROW a pomoc w modernizacji gospodarstw

Prawo: PROW a pomoc w modernizacji gospodarstw .pl https://www..pl Prawo: PROW a pomoc w modernizacji gospodarstw Autor: Tomasz Żydek Data: 5 stycznia 2015 Po długim oczekiwaniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Dot. wykształcenia rolniczego i stażu pracy w rolnictwie. II. Kwestię wykształcenia rolniczego reguluje poniższe rozporządzenie:

INFORMACJA Dot. wykształcenia rolniczego i stażu pracy w rolnictwie. II. Kwestię wykształcenia rolniczego reguluje poniższe rozporządzenie: INFORMACJA Dot. wykształcenia rolniczego i stażu pracy w rolnictwie I. Kwestia stażu pracy w rolnictwie reguluje art. 6 ust, 3 ustawy zgodnie z którym za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres w którym

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej PUGP Materiał teoretyczny do dwiczeo system planowania przestrzennego, zagadnienia przyrodnicze w dokumentach planistycznych : studium uwarunkowao i

Bardziej szczegółowo

3. Omów pokrótce poszczególne etapy tworzenia wizualizacji obiektu inżynierskiego

3. Omów pokrótce poszczególne etapy tworzenia wizualizacji obiektu inżynierskiego Lista zagadnień na egzamin magisterski na kierunku Gospodarka przestrzenna od roku akademickiego 2016/2017 Ogólne 1. Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych 2. Metody

Bardziej szczegółowo

R o g o w o, g m. R o g o w o

R o g o w o, g m. R o g o w o S T A R O Ś C I N A D O Ż Y N E K B o g u s ł a w a Ś w i e ż a w s k a R o g o w o, g m. R o g o w o Przez wiele lat prowadziła z mężem gospodarstwo rolne. Obecnie pomaga synowi w prowadzeniu rodzinnego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Infrastruktura w gospodarce żywnościowej R.D2.5

KARTA PRZEDMIOTU. Infrastruktura w gospodarce żywnościowej R.D2.5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Mechanizacja rolnictwa Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Spis treści

Mechanizacja rolnictwa Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Spis treści Mechanizacja rolnictwa Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej Spis treści Część I. MASZYNY I NARZĘDZIA DO UPRAWY I PIELĘGNACJI ROŚLIN 1. Narzędzia i maszyny uprawowe 1.1. Pługi 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Chów i hodowla zwierząt R.C8

KARTA PRZEDMIOTU. Chów i hodowla zwierząt R.C8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu Prowadzenie produkcji rolniczej kl. I, II, III w zawodzie technik rolnik (314207)

WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu Prowadzenie produkcji rolniczej kl. I, II, III w zawodzie technik rolnik (314207) WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu Prowadzenie produkcji rolniczej kl. I, II, III w zawodzie technik rolnik (314207) Dział programowy - Prowadzenie produkcji roślinnej - zna pojęcia z zakresu charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i inżynieria produkcji

Regulamin praktyk studenckich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i inżynieria produkcji Regulamin praktyk studenckich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji Regulamin niniejszy mieści się w ramach Regulaminu Praktyk Zawodowych Studentów PWSZ w Suwałkach i jest dostosowany do specyfiki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI Opis efektów kształcenia dla kierunku Kierunek gospodarka przestrzenna to studia

Bardziej szczegółowo

technika rolnicza i leśna Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

technika rolnicza i leśna Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Wydział Mechaniczny Nazwa programu (kierunku) technika rolnicza i leśna Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Inżynieria Żywności Ścieżka dyplomowania: Nazwa Projektowanie zakładów

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i budowa maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Inżynieria ekologiczna Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM S 0 4-0_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Studium wykonalności inwestycji w inżynierii Nazwa modułu. Study of feasibility of investment in Environmental angielskim

Kod modułu Studium wykonalności inwestycji w inżynierii Nazwa modułu. Study of feasibility of investment in Environmental angielskim Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Studium wykonalności inwestycji w inżynierii Nazwa modułu środowiska Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-1-704-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-1-704-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Gospodarka terenami rolnymi Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-1-704-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05.

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: ZOOTECHNIKA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI CZĘŚĆ WSPÓLNA dla wszystkich specjalności inżynierskich Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Utylizacja Odpadów Technologicznych Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S kierunek ROLNICTWO Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia magisterskie II stopnia trwają: - stacjonarne 1,5 roku - niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wykłady, konwersatoria

Wykłady, konwersatoria Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/PIF/POŚ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Polityka ochrony środowiska Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Treść zagadnienia kierunkowego

Treść zagadnienia kierunkowego Zagadnienia egzaminacyjne kierunkowe Gospodarka Przestrzenna studia pierwszego stopnia Specjalność: Planowanie i Inżynieria Przestrzenna Treść zagadnienia kierunkowego Nr pytania oznaczenie Aksonometria

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM SE-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM SE-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Instalacje termicznego przekształcenia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-306-SE-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wykazu obszarów badawczych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie r. (z późn. zm ) PUNKTY ECTS

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie r. (z późn. zm ) PUNKTY ECTS PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: ZOOTECHNIKA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI CZĘŚĆ WSPÓLNA dla wszystkich specjalności inżynierskich Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka osadami ściekowymi. Sewage sludge management

Gospodarka osadami ściekowymi. Sewage sludge management Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Gospodarka osadami ściekowymi Nazwa w języku angielskim Sewage sludge management Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik

Bardziej szczegółowo

Forum Wiedzy i Innowacji PODSUMOWANIE

Forum Wiedzy i Innowacji PODSUMOWANIE Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Forum Wiedzy i Innowacji PODSUMOWANIE Stanisław Krasowicz Brwinów/Puławy, 2016 Wstęp 1. Ocena i podsumowanie 2-dniowego spotkania w ramach Forum Wiedzy i Innowacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział XII Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w ramach Branżowego programu mleczarstwa - symbol nbr15 - program branżowy

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Wygenerowano: 2017-10-02 16:50:01.129852, A-1-16-17 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo 1,2 Status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Technik rolnik. Semestr II-160 godz. -4 tygodnie. Semestr III 160 godz. 4 tygodnie

Technik rolnik. Semestr II-160 godz. -4 tygodnie. Semestr III 160 godz. 4 tygodnie Technik rolnik Semestr II-160 godz. -4 tygodnie Semestr III 160 godz. 4 tygodnie Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: przygotować pole do orki, dobrać

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

ECT S. Organizacja, zadania i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy 3 e

ECT S. Organizacja, zadania i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy 3 e Forma zal. Godziny ogółem Wykładów Ćwiczeń WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki 014/015, zatwierdzony uchwałą

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Urządzenia do Sewage treatment devices Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.1.13 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.1 Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

-pojęcie normy żywieniowej je Wewnatrzszkolny konkurs prodokcja roślinna.

-pojęcie normy żywieniowej je Wewnatrzszkolny konkurs prodokcja roślinna. Zajęcia praktyczne w klasie II TR w roku szkolnym 2014/15 Moduł, dział, Temat: Zapoznanie z programem nauczania z PSO oraz z standardami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe BHP, normy żywieniowe,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Logistyka - opis przedmiotu

Logistyka - opis przedmiotu Logistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści ROZDZIAł I ByDłO...8 1. Znaczenie gospodarcze chowu bydła (Piotr Brzozowski)...8 2. Typy użytkowe i rasy bydła (Piotr Brzozowski)...9 2.1. Informacja o gatunku i pochodzeniu bydła...9 2.2.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Kierunki studiów Specjalność: Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia Koordynator przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 2. Wybrane zagadnienia z organizacji produkcji zwierzęcej i roślinnej w gospodarstwach rolniczych

Zajęcia 2. Wybrane zagadnienia z organizacji produkcji zwierzęcej i roślinnej w gospodarstwach rolniczych Zajęcia 2 Wybrane zagadnienia z organizacji produkcji zwierzęcej i roślinnej w gospodarstwach rolniczych Plan zajęć: 1. Cechy różnicujące organizację produkcji w gospodarstwach rolniczych i przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo