POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna Inżynieria produkcji zwierzęcej St. S. II st. doc. dr inż. Józef Fleszar Koszalin, Umiejętności i kompetencje: Rozumienie nowych procesów technologicznych oraz zastosowanie i ocena prawidłowości wykorzystania nowoczesnej techniki, która wprowadzana jest jako wyposażenie nowoczesnych ferm chowu zwierząt, w różnych systemach chowu zwierząt, z zachowaniem ich dobrostanu i ochrony środowiska obszarów wiejskich. Umiejętnośd planowania, doboru i skutków zastosowania technologii i maszyn w procesach chowu zwierząt, w ramach systemów rolnictwa ekologicznego i i integrowanego.

2 Spis treści 1 Umiejętności i kompetencje 2 Treści kształcenia 3 Wykłady ( 30 godzin) 3.1. Ogólna charakterystyka tendencji zmian systemów chowu zwierząt. (1 x 45 minut) 3.2. Charakterystyka warunków dobrostanu bydła, trzody chlewnej i drobiu zgodnie z wymaganiami cross complience. (2 x 3.3. Nowoczesne budynki dla alkierzowego chowu zwierząt.(2 x 3.4.Nowe technologie pastwiskowego chowu zwierząt.(2 x 3.5. Systemy i uradzenia do utrzymania mikroklimatu pomieszczeo inwentarskich.(2 x 3.6. Nowoczesne budynki wyposażenie pomieszczeo inwentarskich.(2 x 3.7.Nowe technologie i maszyny do przygotowania pasz soczystych.(2 x 3.8. Nowe technologie i maszyny do przygotowania pasz treściwych.(2 x 3.9. Nowe technologie i maszyny do termicznego przygotowania pasz.(2 x Nowe technologie i maszyny do biologicznego przygotowania pasz (2 x Nowe technologie i maszyny i urządzenia do dozowania pasz.(2 x 3.12.Organizacja i nowoczesne technologie na wyposażenie paszarni.(2 x 3.13.Nowoczesne systemy i maszyny do zadawania pasz zwierzętom.(2 x 3.14.Robotyzacja i organizacja doju krów.(2 x 3.15.Nowoczesne systemy i urządzenia do usuwania i utylizacji odchodów zwierzęcych(2 x Kolokwium zaliczeniowe. (1 x 5 Zalecana literatura 1 Umiejętności i kompetencje Rozumienie nowoczesnych procesów technologicznych oraz planowanie i zastosowanie, a także ocena prawidłowości tworzonych systemów technologicznych, wykorzystania maszyn będących na wyposażeniu ferm chowu zwierząt. Znajomośd i umiejętnośd analizy funkcjonalnej produkcji zwierzęcej, utrzymywanej w różnych systemach chowu. Umiejętnośd planowania i doboru nowoczesnych maszyn w procesach technologicznych chowu zwierząt, w ramach rolnictwa ekologicznego i integrowanego. 2 Treści kształcenia Charakterystyka nowoczesnych systemów chowu zwierząt. Charakterystyka warunków i technologii oraz maszyn do zapewnienia dobrostanu zwierząt w różnych systemach chowu, tzn. konwencjonalnym

3 i ekologicznym. Poznanie i rozumienie procesu technologicznego oraz nowych potrzeb mechanizacyjnych i automatyzacji, w zakresie wyposażenia pomieszczeo inwentarskich. Rozeznanie w możliwościach technicznych, w zakresie planowania i tworzenia nowoczesnych technologii. Analiza i ocena efektywności stosowanych technologii oraz maszyn do transportu i przerobu pasz. Ocena organizacji procesu technologicznego oraz jakości pracy maszyn służących do realizacji sytemów żywienia zwierząt. Wiedza na temat budowy i stosowania zautomatyzowanych urządzeo do doju krów 0raz usuwania i zagospodarowania odchodów zwierzęcych. 3 Wykłady 3.1 Ogólna charakterystyka tendencji zmian systemów chowu zwierząt. (1 x 45 minut) Cel ogólny: Znajomośd zagadnieo i pojęd związanych z kierunkiem zmian w systemach chowu zwierząt. Poznanie wad i zalet funkcjonalnych i jakościowych różnych nowoczesnych technologii systemów chowu zwierząt. Cele operacyjne: Student powinien poznad nowe pojęcia wynikające ze zmian w systemach chowu zwierząt. Powinien rozróżniad ogólne podejście produkcyjne charakteryzujące różnymi warunkami dobrostanu i organizacji chowu zwierząt. Powinien znad nowe zasady i efekty zastosowania odpowiednich systemów chowu zwierząt. 3.2 Charakterystyka warunków dobrostanu bydła, trzody chlewnej i drobiu zgodnie z wymaganiami cross complience (2 x Cel ogólny: Znajomośd zagadnieo i pojęd związanych z przepisami i warunkami dobrostanu zwierząt określonych w przepisach cross complience. Cele operacyjne: Poznad i scharakteryzowad warunki i parametry dobrostanu zwierząt i wymagao stawianym budynkom i ich wyposażenia dla chowu różnych zwierząt. Rozumied zasady oddziaływania szczególnych warunków mikroklimatu pomieszczeo inwentarskich na procesy produkcyjne zwierząt. 3.3 Nowoczesne budynki dla alkierzowego chowu zwierząt.(2 x Cel ogólny: Znajomośd nowoczesnych zasad alkierzowego sytemu chowu i budowy i wyposażenia pomieszczeo inwentarskich dla różnych zwierząt. Cele operacyjne: Student powinien znad nowe rodzaje budynków dla podstawowej grupy zwierząt. Powinien poznad nowoczesne procesy technologiczne i zasady organizacyjne w budynkach inwentarskich. Poznad budowę i wyposażenie budynków dla różnych zwierząt. Umied ocenid budowę urządzeo pod kątem wymagao im stawianym w procesie chowu. 3.4 Nowe technologie pastwiskowego chowu zwierząt.(2 x Cel ogólny: Znajomośd nowoczesnych technologii pastwiskowego sytemu chowu oraz organizację i techniczne wyposażenie pastwisk. Cele operacyjne: Student powinien poznad problemy związane z organizacją i nowoczesnym wyposażeniem i wykorzystaniem pastwisk, w różnych warunkach gospodarstw rolnych. Rozumied cele,

4 zasady i techniczne sposoby pastwiskowego chowu różnych zwierząt, w różnych warunkach klimatycznych. 3.5 Systemy i urządzenia do utrzymania mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich.(2 x Cel ogólny: Poznanie wymagao i mikroklimatycznych potrzeb zwierząt. Cele operacyjne: Student powinien poznad szczegółowe cele dotyczące warunków przebywania zwierząt. Rozumied ograniczenia i określid możliwości ich wykorzystania w przedsiębiorstwie w procesie produkcji. Poznad i umied zaplanowad techniczne rozwiązania zapewniające warunki dobrostanu zwierząt. 3.6 Nowoczesne budynki i wyposażenie pomieszczeń inwentarskich.(2 x Cel ogólny: Znajomośd wymagao i planowania technicznego i organizacyjnego budynków inwentarskich. Cele operacyjne: Student powinien poznad nowoczesne typy budynków inwentarskich, ich wyposażenie zgodne z systemem chowu i żywienia krów, trzody chlewnej i drobiu. Określid znaczenie i cele różnych stanowisk dla krów. Rozumied czynniki wpływające na technologię obsługi zwierząt w różnych typach budynków chowu zwierząt. 3.7 Nowe technologie i maszyny do przygotowania pasz soczystych.(2 x Cel ogólny: Znajomośd nowoczesnych procesów przygotowania pasz dla zwierząt. Cele operacyjne: Student powinien poznad nowoczesne procesy technologiczne przygotowania pasz soczystych oraz rozumied możliwości ich wykorzystania do żywienia zwierząt. Rodzaje i metody wstępnego przygotowania pasz do dalszego przerobu. Poznad maszyny do sortowania, oddzielania zanieczyszczeo i rozdrabniania roślin okopowych. 3.8 Nowe technologie i maszyny do przygotowania pasz treściwych.(2 x Cel ogólny: Znajomośd podstawowych uwarunkowao i procesów przerobu pasz ziarnistych.. Cele operacyjne: Student powinien poznad podstawowe procesy technologiczne przygotowania pasz ziarnistych oraz rozumied możliwości ich wykorzystania do żywienia zwierząt. Zdefiniowad cele, rodzaje i metody przygotowania pasz ziarnistych. Poznad nowoczesne maszyny do czyszczenia, sortowania, i rozdrabniania ziarna zbóż Nowe technologie i maszyny do termicznego przygotowania pasz.(2 x Cel ogólny: Znad i rozumied cele i rodzaje procesów termicznego przerobu pasz. Cele operacyjne:. Poznad nowe technologie i metody obróbki termicznej różnych pasz. Rozumied i wyjaśnid procesy suszenia, parowania, gotowania i zaparzania różnych pasz stosowanych do żywienia

5 różnych zwierząt. Znad nowoczesne maszyny, urządzenia i ich organizację pracy w procesie obróbki termicznej Nowe technologie i maszyny do biologicznego przygotowania pasz.(2 x Cel ogólny: Znad i rozumied cele i rodzaje nowych technologii biologicznego przerobu pasz. Cele operacyjne: Student powinien poznad i rozumied zasady przygotowania różnych pasz metodami biologicznymi. Rozumied procesy nowych technologii i umiejętnośd wpływania na kształtowanie prawidłowego procesu biologicznego. Poznad budowę i obsługę maszyn do przygotowania różnych pasz metodą biologiczną Nowe technologie oraz maszyny i urządzenia do dozowania pasz.(2 x Cel ogólny: Znajomośd zagadnieo żywieniowych związanych z kształtowaniem porcji paszy w mieszalni pasz oraz przy zadawaniu pasz zwierzętom, przez nowoczesne technologie. Cele operacyjne: Student powinien znad nowe metody dozowania pasz o różnych własnościach mechanicznych i fizycznych. Rozumied koniecznośd kształtowania dokładności składników porcji paszy w zależności od potrzeb produkcyjnych zwierząt. Charakterystyka techniczna i jak osiowa dozowników pasz Organizacja i nowoczesne technologie na wyposażenie paszarni.(2 x Cel ogólny: Znajomośd zasad kształtowania przestrzeni produkcyjnej i technologicznego wyposażenia paszarni oraz rozumienie celów organizacyjnych i zootechnicznych przygotowania pasz. Cele operacyjne: Student powinien znad nowoczesne wyposażenie technologiczne paszarni, rodzaje linii przygotowania pasz, o różnych własnościach fizyczno-mechanicznych, a także ocenid wady i zalety różnych maszyn i urządzeo stosowanych współcześnie do transportu pasz do miejsc skarmiania w różnych systemach żywienia Nowoczesne systemy i maszyny do zadawania pasz zwierzętom (2 x Cel ogólny: Znajomośd systemów żywienia zwierząt i nowoczesnych technologii ich realizacji w procesie zadawania różnych pasz i różnych sposobach ich dawkowania. Cele operacyjne: Student powinien znad systemy żywienia zwierząt i rozumied koniecznośd stosowania najnowszych maszyn i dozowników do zadawania pasz zwierzętom w różnych systemach chowu. Powinien znad nowe metody dozowania i budowę nowoczesnych maszyn służących karmieniu różnych zwierząt bydła, trzody chlewnej i drobiu Robotyzacja i organizacja doju krów (2 x Cel ogólny: Znajomośd najnowocześniejszych rodzajów dojarni oraz ich funkcje technologiczne i parametry eksploatacyjne spełniające wymagania fizjologii krów mlecznych.

6 Cele operacyjne: Znajomośd budowy i obsługi automatów do doju krów. Charakterystyka rodzajów procesów udoju w automatach oraz ich obsługi. Znad wyposażenie dojarni zapewniające wysoką jakośd mleka Nowoczesne systemy i urządzenia do usuwania i utylizacji odchodów zwierzęcych. (2 x Cel ogólny: Znajomośd systemów usuwania odchodów zwierzęcych i nowoczesnych technologii ich realizacji oraz utylizacji odchodów zwierzęcych. Cele operacyjne: Znajomośd budowy i obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeo do usuwania odchodów zwierzęcych - stałych i płynnych, w różnych systemach chowu bydła, trzody chlewnej i drobiu. Charakterystyka rodzajów procesów i urządzeo do przerobu i oczyszczania odchodów zwierzęcych oraz ich wykorzystania do nawożenia i innych celów, np. energetycznych Kolokwium zaliczeniowe. (1 x Odpowiedź na 5 pytao problemowych, a za każde z nich otrzymad można max. 1,0 pkt. Odpowiedź niepełna 0,5 pkt. Pytania dotyczą charakterystyki trendów zmian systemów chowu zwierząt, budowy nowoczesnych maszyn i urządzeo stosowanych w Polsce i na świecie w produkcji zwierzęcej, schematów technologicznych procesów, schematów technicznych maszyn, charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej maszyn, celów produkcyjnych i ich technicznej realizacji. Oceny: pełna odpowiedź na 3 pytania dst.(3,0), na 4 pytania db.(4,0), na 5 pytao bdb (5,0). Przy odpowiedziach niepełnych dodanie 0,5 pkt do oceny łącznej (np. 3,5 itd.) Zalecana literatura 1. Fleszar J., Kukiełka L. : Urządzenia techniczne w rolnictwie, skrypt PK w Koszalinie. 2. Korpysz K. i in.: Maszyny i urządzenia do produkcji zwierzęcej, wyd. SGGW w Warszawie. 3. Dreszer K. i in.: Maszyny rolnicze, wyd..up w Lublinie 4. Kuczewski J., Waszkiewicz Cz.: Mechanizacja rolnictwa. Maszyny do produkcji roślinnej i zwierzęcej, wyd. SGGW w Warszawie 5. Czasopisma: Technika Rolnicza, Hoduj Bydło, Hoduj Trzodę, Inżynieria Rolnicza, TopAgrar.

7 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY kierunek Technika Rolnicza i Leśna studia stacjonarne II stopnia Planowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich dr inż. Kazimierz Sławioski Koszalin,

8 Spis treści 1 Umiejętności i kompetencje Treści kształcenia Wykłady Wprowadzenie, podstawowe pojęcia (2 x 45 minut) Stan i zmiany w infrastrukturze technicznej na obszarach wiejskich (5 x 45 minut) Źródła finansowania infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich (6x 45 minut) Przygotowanie gruntów pod inwestycje (5 x 45 minut) Inwestycje infrastrukturalne w gospodarstwie rolnym (5 x 45 minut) Gospodarka przestrzenna w gminie (5x 45 minut) Podsumowanie (2 x 45 minut) Ćwiczenia (15 godzin) Analiza uwarunkowao prawnych rozwoju infrastruktury (2 x 45 minut) Ocena poziomu rozwoju infrastruktury technicznej (3 x 45 minut) Planowanie finansowe inwestycji infrastrukturalnych (2 x 45 minut) Szacowanie wartości nieruchomości gruntowej (2 x 45 minut) Planowanie układu przestrzennego gospodarstwa (2x 45 minut) Planowanie układu przestrzennego gminy (2 x 45 minut) Określanie wartości determinantów rozwoju infrastruktury (2x 45 minut) Zalecana literatura uzupełniająca...5

9 1 Umiejętności i kompetencje Znajomośd uwarunkowao prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych związanych z planowaniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich. Znajomośd kryteriów oceny inwestycji i umiejętnośd pozyskania na nie środków zewnętrznych. 2 Treści kształcenia Zasady wyceny nieruchomości na obszarach wiejskich, dobór inwestycji do lokalnych uwarunkowao organizacyjnych, przyrodniczych i ekonomicznych. Inwestycje w źródła energii i jej dystrybucję, gospodarka wodno-kanalizacyjna, infrastruktura telekomunikacyjna, infrastruktura transportowa, gospodarka komunalna, infrastruktura społeczna. Wykłady (30 godzin) 3.1 Wprowadzenie, podstawowe pojęcia (2 x 45 minut) Cel ogólny: Znajomośd podstawowych zagadnieo i pojęd związanych z istotą infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich Cele operacyjne: Student powinien znad specyfikę obszarów wiejskich w aspekcie planowania infrastruktury technicznej, Umied określid różnice pomiędzy inwestycjami na obszarach miejskich i wiejskich 3.2 Stan i zmiany w infrastrukturze technicznej na obszarach wiejskich (5 x 45 minut) Cel ogólny: Znajomośd poziomu rozwoju infrastruktury technicznej obszarów wiejskich oraz czynników determinujących ten proces. Cele operacyjne: Student powinien znad uwarunkowania prawne i organizacyjne związane z rozwojem infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich. Potrafid wskazad przyczyny zróżnicowao w poziomie rozwoju infrastruktury w układzie przestrzennym. 3.3 Źródła finansowania infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich (6 x 45 minut) Cel ogólny: Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania inwestycji w infrastrukturę techniczną na obszarach wiejskich Cele operacyjne: Student powinien znad źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych ze środków krajowych i zagranicznych 3.4 Przygotowanie gruntów pod inwestycje (5 x 45 minut) Cel ogólny: Zasady wyboru lokalizacji inwestycji, dokumentacja nieruchomości gruntowej, scalanie gruntów, wycena nieruchomości gruntowej Cele operacyjne: Student powinien znad i rozumied zasady wyceny nieruchomości gruntowych i metody ich scalania. Znad zasady określania odszkodowao za nieruchomości lub ich części zabrane pod inwestycje infrastrukturalne.

10 3.5 Inwestycje infrastrukturalne w gospodarstwie rolnym (5 x 45 minut) Cel ogólny: Uwarunkowania prawne, organizacyjne i ekonomiczne inwestycji infrastrukturalnych w gospodarstwie rolnym Cele operacyjne: Student powinien znad uwarunkowania prawne wpływające na rozmieszczenie składników infrastruktury technicznej na obszarze gospodarstwa rolnego 3.6 Gospodarka przestrzenna w gminie (5 x 45 minut) Cel ogólny: Determinanty rozwoju przestrzennego gminy i uchwalanie prawodawstwa z nim związanego Cele operacyjne: Rozumienie zasad określania prawnego kierunków rozwoju infrastruktury technicznej w gminie. 3.7 Podsumowanie (2 x 45 minut) Cel ogólny: Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawnego, przyrodniczego, organizacyjnego i ekonomicznego planowania infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich. Określenie kryteriów ważności tych determinantów. Cele operacyjne: Znajomośd priorytetów rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich oraz zależności wielokryterialnych zależności miedzy nimi. 4 Ćwiczenia (7 godzin) 4.1 Analiza uwarunkowań prawnych rozwoju infrastruktury (2 x 45 minut) Cel ogólny: Akty i unormowanie prawne rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich Cele operacyjne: Znajomośd podstawowych kryteriów prawnych determinujących rozwój infrastruktury technicznej obszarów wiejskich 4.2 Ocena poziomu rozwoju infrastruktury (3 x 45 minut) Cel ogólny: Ocena poziomu rozwoju infrastruktury technicznej Cele operacyjne: Umiejętnośd określania poziomu rozwoju infrastruktury technicznej poszczególnych regionów w oparciu o średnie znormalizowane wartości cech diagnostycznych 4.3 Planowanie finansowe inwestycji infrastrukturalnych (2 x 45 minut) Cel ogólny: Dobór źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych Cele operacyjne: Znajomośd zasad doboru źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych 4.4 Szacowanie wartości nieruchomości gruntowych (2 x 45 minut) Cel ogólny: Zasady wyceny nieruchomości gruntowych. Cele operacyjne: Umiejętnośd wyceny nieruchomości gruntowych

11 4.5 Planowanie układu przestrzennego gospodarstwa (2 x 45 minut) Cel ogólny: Znajomośd uwarunkowao organizacyjnych uwzględnianych przy planowaniu układu infrastruktury gospodarstwa rolnego Cele operacyjne: Rozumienie podstawowe zasady planowania przestrzennego gospodarstwa rolnego. 4.6 Planowanie układu przestrzennego gminy (2 x 45 minut) Cel ogólny: Znajomośd uwarunkowao organizacyjnych uwzględnianych przy planowaniu układu infrastruktury gminy Cele operacyjne: Rozumienie podstawowe zasady planowania przestrzennego gminy. 4.7 Określanie wartości determinantów rozwoju infrastruktury (2 x 45 minut) Cel ogólny: Znajomośd determinantów rozwoju infrastruktury (przyrodnicze, ekonomiczne, organizacyjne, społeczne). Cele operacyjne: Określanie wag determinantów rozwoju infrastruktury 5 Zalecana literatura uzupełniająca 1. Basiewicz T., Infrastruktura transportu, PW, Warszawa, Czerna-Grygiel J., Infrastruktura zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich, Ekonomia i Środowisko, Dziembowski Z., Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna, Ekonomista, nr 4-5, Imhoff K., Imhoff K. R., Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków, Poradnik, Arkady, Warszwa, Kawala J., Realizacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich, Lemtech Konsulting, Kraków, Szpindor A., Zaopatrzenie w wodę i kanalizacje wsi, Arkady, Warszawa, Załoga E., Rozwój infrastruktury transportu w Polsce, Kema, Szczecin, 2006

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna Inżynieria produkcji zwierzęcej St. N. II st. doc. dr inż. Józef Fleszar Koszalin, 2012-01-03 Umiejętności i kompetencje:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technika rolnicza R.C2

KARTA PRZEDMIOTU. Technika rolnicza R.C2 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Seminarium dyplomowe I

Seminarium dyplomowe I POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY kierunek Technika Rolnicza i Leśna specjalnośd: wszystkie I stopieo - niestacjonarne Seminarium dyplomowe I dr inż. Kazimierz Sławioski Koszalin, 2010-02-23

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rolnictwo ekologiczne R.C12

KARTA PRZEDMIOTU. Rolnictwo ekologiczne R.C12 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu Prowadzący

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych R.C13

KARTA PRZEDMIOTU. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych R.C13 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Seminarium dyplomowe II

Seminarium dyplomowe II POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY kierunek Technika Rolnicza i Leśna specjalnośd: wszystkie I stopieo - stacjonarne Seminarium dyplomowe II dr inż. Kazimierz Sławioski Koszalin, 2010-02-23 Spis

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI 1. Praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni została podzielona na

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Działanie 7.5 Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie 7.5.1 Pomoc na inwestycje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do SIWZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Lp. TEMATY E-SZKOLEŃ 1_Modułowe 2_Modułowe

Załącznik nr 2a do SIWZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Lp. TEMATY E-SZKOLEŃ 1_Modułowe 2_Modułowe MODR /05 Załącznik nr a do SIWZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Lp. TEMATY E-SZKOLEŃ _Modułowe _Modułowe Tematyka dotycząca zagadnień PR OSN Dobre praktyki rolnicze oraz wymogi dla gospodarstw rolnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rolnictwo precyzyjne R.D2.6

KARTA PRZEDMIOTU. Rolnictwo precyzyjne R.D2.6 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych Modernizacja gospodarstw rolnych Beneficjenci: Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych grupa takich rolników. Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK ROLNIK 314207 Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, 95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14 tel. 42/719 89 83, faks 42/719 66 77 e-mail:zs1bratoszewice@szkoły.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu:

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej Według przedmiotowego programu nauczania 314207 KOWEZIU na podbudowie gimnazjum opracował:

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM SYSTEMU QAFP?

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM SYSTEMU QAFP? JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM SYSTEMU QAFP? ZŁOSZENIE DO ADMINISTRATORA zgłoszeniowe 1. Formularz zgłoszeniowy + załączniki (formularz zgłoszeniowy dostepny na stronie www.qafp.pl) Załączniki 1) dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego Na podstawie 10 ust. 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: MECHANIZACJA ROLNICTWA KL IV TR Nr Pr. 321(05)/ T4, TU, SP/MENiS 2005.02.02

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: MECHANIZACJA ROLNICTWA KL IV TR Nr Pr. 321(05)/ T4, TU, SP/MENiS 2005.02.02 NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: MECHANIZACJA ROLNICTWA KL IV TR Nr Pr. 321(05)/ T4, TU, SP/MENiS 2005.02.02 Moduł-dział Temat I. Istota mechanizacji rolnictwa 1.Pojęcie mechanizacji Zakres treści

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI Opis efektów kształcenia dla kierunku Kierunek gospodarka przestrzenna to studia

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA Jest tak 2 Problem z uciążliwością zapachową w kraju Ilość skarg wpływających do WIOŚ i GIOŚ: 2010 r. - 1134 z zakresu zanieczyszczenia powietrza, w tym

Bardziej szczegółowo

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Przeznaczenie kredytu, cel inwestycji Zakup lub modernizacja ( budowa, przebudowa,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S kierunek ROLNICTWO Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia magisterskie II stopnia trwają: - stacjonarne 1,5 roku - niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-1-704-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-1-704-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Gospodarka terenami rolnymi Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-1-704-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020

Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020 Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020 dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS Wsparcie sektora trzody Od czasów reformacji nie było praktycznie żadnego wsparcia inwestycyjnego w modernizacje i powstawanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Z. Szczegółowy opis przedsięwzięć i kalkulacja płatności dla Działania 6 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK Z. Szczegółowy opis przedsięwzięć i kalkulacja płatności dla Działania 6 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK Z. Szczegółowy opis przedsięwzięć i kalkulacja płatności dla Działania 6 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej 1. Wyposażenie gospodarstwa w urządzenia do składowania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Infrastruktura w gospodarce żywnościowej R.D2.5

KARTA PRZEDMIOTU. Infrastruktura w gospodarce żywnościowej R.D2.5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik

Bardziej szczegółowo

Mechanizacja rolnictwa Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Spis treści

Mechanizacja rolnictwa Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Spis treści Mechanizacja rolnictwa Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej Spis treści Część I. MASZYNY I NARZĘDZIA DO UPRAWY I PIELĘGNACJI ROŚLIN 1. Narzędzia i maszyny uprawowe 1.1. Pługi 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wykłady, konwersatoria

Wykłady, konwersatoria Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/PIF/POŚ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Polityka ochrony środowiska Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Studium wykonalności inwestycji w inżynierii Nazwa modułu. Study of feasibility of investment in Environmental angielskim

Kod modułu Studium wykonalności inwestycji w inżynierii Nazwa modułu. Study of feasibility of investment in Environmental angielskim Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Studium wykonalności inwestycji w inżynierii Nazwa modułu środowiska Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Utylizacja Odpadów Technologicznych Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

technika rolnicza i leśna Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

technika rolnicza i leśna Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Wydział Mechaniczny Nazwa programu (kierunku) technika rolnicza i leśna Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Inżynieria Żywności Ścieżka dyplomowania: Nazwa Projektowanie zakładów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05.

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: ZOOTECHNIKA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI CZĘŚĆ WSPÓLNA dla wszystkich specjalności inżynierskich Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Forum Wiedzy i Innowacji PODSUMOWANIE

Forum Wiedzy i Innowacji PODSUMOWANIE Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Forum Wiedzy i Innowacji PODSUMOWANIE Stanisław Krasowicz Brwinów/Puławy, 2016 Wstęp 1. Ocena i podsumowanie 2-dniowego spotkania w ramach Forum Wiedzy i Innowacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wykazu obszarów badawczych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Technik rolnik. Semestr II-160 godz. -4 tygodnie. Semestr III 160 godz. 4 tygodnie

Technik rolnik. Semestr II-160 godz. -4 tygodnie. Semestr III 160 godz. 4 tygodnie Technik rolnik Semestr II-160 godz. -4 tygodnie Semestr III 160 godz. 4 tygodnie Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: przygotować pole do orki, dobrać

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Technika Rolnicza i Leśna

Technika Rolnicza i Leśna Technika Rolnicza i Leśna Technika Rolnicza i Leśna I stopnia (inżynierskie) stacjonarne - 3,5 roku lub niestacjonarne - 4 lata II stopnia (magisterskie) stacjonarne - 1,5 roku lub niestacjonarne - 2 lata

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Urządzenia do Sewage treatment devices Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.1.13 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.1 Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Kierunki studiów Specjalność: Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia Koordynator przedmiot:

Bardziej szczegółowo

-pojęcie normy żywieniowej je Wewnatrzszkolny konkurs prodokcja roślinna.

-pojęcie normy żywieniowej je Wewnatrzszkolny konkurs prodokcja roślinna. Zajęcia praktyczne w klasie II TR w roku szkolnym 2014/15 Moduł, dział, Temat: Zapoznanie z programem nauczania z PSO oraz z standardami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe BHP, normy żywieniowe,

Bardziej szczegółowo

Wpływ wykorzystania specjalistycznych maszyn rolniczych na efektywność i wydajność pracy w rolnictwie

Wpływ wykorzystania specjalistycznych maszyn rolniczych na efektywność i wydajność pracy w rolnictwie Wpływ wykorzystania specjalistycznych maszyn rolniczych na efektywność i wydajność pracy w rolnictwie Opracował Mateusz Tyl w ramach projektu Mazowsze stypendia dla uczniów szkół zawodowych W projekcie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA (ogólne efekty dla wszystkich dziedzin WO) obszaru nauk:

WIEDZA (ogólne efekty dla wszystkich dziedzin WO) obszaru nauk: 12.03. 2012-03-27 Dziedzina: nauki rolnicze, nauki leśne, nauki techniczne Poziom kształcenia: III stopień Forma kształcenia studia stacjonarne Opis efektów kształcenia dla dziedziny nauk rolniczych, leśnych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 2. Wybrane zagadnienia z organizacji produkcji zwierzęcej i roślinnej w gospodarstwach rolniczych

Zajęcia 2. Wybrane zagadnienia z organizacji produkcji zwierzęcej i roślinnej w gospodarstwach rolniczych Zajęcia 2 Wybrane zagadnienia z organizacji produkcji zwierzęcej i roślinnej w gospodarstwach rolniczych Plan zajęć: 1. Cechy różnicujące organizację produkcji w gospodarstwach rolniczych i przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa. w Olsztynie

Zarząd Województwa. w Olsztynie Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu ego nr 33/624/10/III z dnia 6 lipca 2010 r. Zarząd ego w Olsztynie Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników województwa warmińskiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE Lublin, dn. 12 września 2016 r. Aktualna oraz grup audytoryjnych i laboratoryjnych w semestrze zimowym w u akademickim 2016/2017 na poszczególnych Wydziałach, kierunkach i latach Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Warunki chowu ekologicznego FRILAND POLSKA

Warunki chowu ekologicznego FRILAND POLSKA Warunki chowu ekologicznego FRILAND POLSKA Na podstawie: Rozporządzenia Rady nr 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 roku w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział XII Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w ramach Branżowego programu mleczarstwa - symbol nbr15 - program branżowy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń marzec 2016 r.

Harmonogram szkoleń marzec 2016 r. Organizator: Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku ul. Słowackiego 7 23-200 Kraśnik tel. 81 884 31 51 Harmonogram szkoleń marzec 2016 r. Data Dzień tygodnia Godz. Tytuł szkolenia Miejsce szkolenia Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: HG, ORT i ZM Semestr: 6 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK Załącznik nr 1 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK Praktyki zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia. Stanowią one na wszystkich kierunkach obligatoryjny element kształcenia i podlegają z

Bardziej szczegółowo

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: zarządzanie i inŝynieria produkcji Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki techniczne oraz społeczne Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Hipoteza 1. Zasoby czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) wyznaczają potencjał produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Przemysłowa hodowla świo w świetle PROW 2014 2020. dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS

Przemysłowa hodowla świo w świetle PROW 2014 2020. dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS Przemysłowa hodowla świo w świetle PROW 2014 2020 dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS Wsparcie sektora trzody Od czasów reformacji nie było praktycznie żadnego wsparcia inwestycyjnego w modernizacje i powstawanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. Franciszek Kapusta W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM Jerzy Bański Konrad Czapiewski 1 PLAN PREZENTACJI/WARSZTATÓW 1. ZAŁOŻENIA I CELE

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Prawo ochrony środowiska nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA USŁUG MECHANIZACYJNYCH W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

ANALIZA USŁUG MECHANIZACYJNYCH W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Inżynieria Rolnicza 5(123)/21 ANALIZA USŁUG MECHANIZACYJNYCH W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Kazimierz Sławiński Katedra Agroinżynierii, Politechnika Koszalińska Streszczenie. Stwierdzono, że co piąte gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Wykładowca: prof.dr hab. Józefa Wiater Zaliczenie

Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Wykładowca: prof.dr hab. Józefa Wiater Zaliczenie Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną TEMATY WYKŁADÓW 20 godzin 1.Definicja chemii rolnej, gleba jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Typ rolniczy gospodarstw rolnych

Typ rolniczy gospodarstw rolnych Typ rolniczy gospodarstw rolnych Typ rolniczy gospodarstw rolnych określany jest udziałem wartości Standardowej Produkcji z poszczególnych grup działalności rolniczych w całkowitej wartości Standardowej

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC KONTROLNYCH

TEMATY PRAC KONTROLNYCH TEMATY PRAC KONTROLNYCH rok szkolny 2015/2016 semestr I Kurs R3 Zajęcia edukacyjne: Przepisy ruchu drogowego. Nauczyciel: Grzegorz Wójtowicz Lista tematów: 1. Charakterystyka wybranej grupy znaków drogowych

Bardziej szczegółowo

Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim 1. Przyporządkowanie kierunku studiów do obszarów kształcenia opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE nr 3. Praktyki i wyjazdy dydaktyczne dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE nr 3. Praktyki i wyjazdy dydaktyczne dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców Zał. nr 8 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 3 Praktyki i wyjazdy dydaktyczne dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców 1. Zajęcia praktyczne terenowe krajowe Obszar

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej - opis przedmiotu

Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej - opis przedmiotu Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej Kod przedmiotu proj09_pnadgenam57r Wydział

Bardziej szczegółowo

Architektura niskoenergetyczna Kod przedmiotu

Architektura niskoenergetyczna Kod przedmiotu Architektura niskoenergetyczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Architektura niskoenergetyczna Kod przedmiotu 02.1-WI-AUP-AN/1_P Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Tendencje rozwoju systemów produkcyjnych Kod przedmiotu: ZZMU_D._54_ Rok studiów: Semestr:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH. Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW

BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH. Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW 1 . USTAWA O PASZACH Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. 2014

Bardziej szczegółowo

ma podstawową wiedzę prawną i ekonomiczną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym lub usługowym

ma podstawową wiedzę prawną i ekonomiczną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym lub usługowym Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/2013 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Spis treści Wstęp 3 1. Uczelnie kształcące w zakresie inżynierii rolniczej 4 2. Informacje o kierunkach:, Zarządzanie i inżynieria produkcji,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne wykłady ćwiczenia teren. Forma zaliczenia lab / slo mowe O*/F* PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) ROLNICTWO specjalności: Agrobiznes,

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dr hab. Aneta Suchoń OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Prawo rolniczej działalności gospodarczej 2. Kod modułu : 10-PRODG-pe2-s 3. Rodzaj modułu : Obowiązkowy 4.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie o wysokiej różnorodności biologicznej i krajobrazowej (HNV) a ekstensywna gospodarka rolna

Obszary wiejskie o wysokiej różnorodności biologicznej i krajobrazowej (HNV) a ekstensywna gospodarka rolna Obszary wiejskie o wysokiej różnorodności biologicznej i krajobrazowej (HNV) a ekstensywna gospodarka rolna dr inż. Grażyna Niewęgłowska mgr inż. Marek Zieliński Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne lab./s lab./s lab./s lab./s lab./s lab./s lab./ semin.d Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia lab / slo mowe terenowe O*/F* ictw PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Bardziej szczegółowo

14. OCENA STANU ORGANIZACJI I SYTUACJI PRODUKCYJNO- EKONOMICZNEJ REPREZENTACYJNEJ PRÓBY GOSPODARSTW ROLNYCH

14. OCENA STANU ORGANIZACJI I SYTUACJI PRODUKCYJNO- EKONOMICZNEJ REPREZENTACYJNEJ PRÓBY GOSPODARSTW ROLNYCH 14. OCENA STANU ORGANZACJ SYTUACJ PRODUKCYJNO- EKONOMCZNEJ REPREZENTACYJNEJ PRÓBY GOSPODARSTW ROLNYCH Celem przedstawionej analizy jest prezentacja opinii rolników oraz instruktorów Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo