PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2011 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja. (przedstawiony przez Komisję)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2011 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja. (przedstawiony przez Komisję)"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia KOM(2011) 154 wersja ostateczna PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2011 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja (przedstawiony przez Komisję) PL PL

2 PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2011 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja Uwzględniając: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 1, w szczególności jego art. 37, budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 przyjęty dnia 15 grudnia 2010 r., projekt budżetu korygującego nr 1/ przyjęty dnia 14 stycznia 2011 r., Komisja Europejska niniejszym przedkłada władzy budżetowej projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu na 2011 r. ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie Eurleksu: ( Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego. 1 2 Dz.U. L 248 z , s. 1. COM(2011) 9. PL 2 PL

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Uruchomienie Funduszu Solidarności UE Słowenia Chorwacja Republika Czeska Podsumowanie Finansowanie Zestawienie według działów ram finansowych WPROWADZENIE Projekt budżetu korygującego (PBK) nr 2 na 2011 r. dotyczy uruchomienia z Funduszu Solidarności UE kwoty EUR w formie środków na zobowiązania i na płatności w związku ze szkodami wywołanymi przez ulewne deszcze w Słowenii, Chorwacji i Republice Czeskiej. 2. URUCHOMIENIE FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI UE 2.1. Słowenia (1) Komisja otrzymała wniosek w dniu 26 listopada 2010 r., w terminie 10 tygodni po odnotowaniu pierwszych szkód w dniu 17 września 2010 r. Władze Słowenii zwracają się o pomoc na pokrycie szkód wywołanych przez powodzie, które wystąpiły po ulewnych deszczach w okresie od 17 do 20 września 2010 r. (2) W omawianym przypadku chodzi o klęskę żywiołową, która jest objęta zakresem zastosowania Funduszu Solidarności. (3) Władze Słowenii oceniają łączną wartość szkód spowodowanych klęską na kwotę EUR. Kwota ta stanowi 115,45 % normalnego progu do uruchomienia Funduszu Solidarności w odniesieniu do Słowenii, wynoszącego w 2010 r. 217,669 mln EUR (tj. 0,6 % DNB Słowenii na podstawie danych z 2008 r.). (4) Ponieważ szacowana łączna wartość szkód bezpośrednich równa 251,3 mln EUR przekracza próg do uruchomienia Funduszu Solidarności w odniesieniu do Słowenii, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2002 klęska kwalifikuje się do kategorii poważnej klęski żywiołowej i w związku z tym wchodzi ona w zasadniczy zakres stosowania Funduszu Solidarności. Łączna wartość szkód bezpośrednich jest podstawą obliczenia kwoty pomocy finansowej. Pomoc ta może zostać wykorzystana wyłącznie w celu przeprowadzenia niezbędnych działań nadzwyczajnych określonych w art. 3 rozporządzenia. PL 3 PL

4 (5) Jeśli chodzi o skutki klęski, powodzie dotknęły 137 z 210 gmin w Słowenii i wywołały liczne szkody w infrastrukturze, przedsiębiorstwach i nieruchomościach prywatnych. Ogółem zalanych zostało budynków, w tym lokale 127 przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o infrastrukturę, zniszczonych zostało 91 mostów oraz 550 km dróg krajowych i 2000 km dróg lokalnych. 296 mieszkańców ewakuowano ze swoich domów. Ponadto Słowenia poniosła szkody w zakresie dziedzictwa kulturowego na kilku obszarach, między innymi powódź zalała całe historyczne centrum miejscowości Konstanjevica na Krki i miejscowości Krško, uszkodzone zostały również solniska koło miejscowości Piran. Władze Słowenii złożyły wniosek w ścisłej zgodności z przepisami oraz przekazały przekonujące dowody potwierdzające poważny charakter tej klęski. (6) Koszty działań kwalifikujących się do przyznania pomocy na mocy art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 szacuje się na 171,3 mln EUR w podziale na poszczególne rodzaje działań. Największa część kosztów działań nadzwyczajnych (ponad 73 mln EUR) dotyczy kosztów w dziedzinie gospodarki wodnej i ściekowej. (7) W ramach funduszy strukturalnych na lata region ten kwalifikuje się jako region objęty celem Konwergencja. Władze Słowenii nie poinformowały Komisji o zamiarze wykorzystania jakichkolwiek innych źródeł finansowania wspólnotowego w celu usunięcia skutków tej powodzi. (8) Władze Słowenii podkreśliły, że koszty kwalifikowalne nie są objęte ubezpieczeniem Chorwacja W Chorwacji wystąpiły intensywne opady deszczu od 17 do 22 września 2010 r., wywołując gwałtowne powodzie, które szczególnie dotknęły obszar zachodniej Chorwacji. Ta klęska żywiołowa wywołała znaczące szkody w infrastrukturze, rolnictwie oraz nieruchomościach prywatnych. (1) Wniosek o wsparcie finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej wpłynął do Komisji w dniu 25 listopada 2010 r. w obowiązującym terminie 10 tygodni po odnotowaniu pierwszych szkód w dniu 17 września 2010 r. (2) W omawianym przypadku chodzi o klęskę żywiołową. Władze chorwackie oceniają łączną wartość szkód spowodowanych klęską żywiołową na kwotę EUR. Ponieważ kwota ta jest niższa od progu 275,804 mln EUR (0,6 % DNB Chorwacji w 2008 r.), klęski nie można zakwalifikować do kategorii poważnej klęski żywiołowej zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2002. Jednak Chorwacja została dotknięta tymi samymi powodziami, które spowodowały poważną klęskę żywiołową w Słowenii. Z tego względu uważa się, że spełniony został warunek wyjątkowego skorzystania z funduszu określony w art. 2 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2002, na mocy którego państwo ościenne dotknięte tą samą poważną klęską może również wyjątkowo skorzystać z pomocy w ramach Funduszu Solidarności. Jako państwo prowadzące negocjacje w sprawie przystąpienia do UE Chorwacja kwalifikuje się do otrzymania pomocy z Funduszu Solidarności UE. (3) Jeśli chodzi o skutki i konsekwencje powodzi, władze Chorwacji informują, że ponad tysiąc domów i mieszkań zostało zalanych, a wiele rodzin musiało zostać ewakuowanych. Według doniesień poważnie ucierpiało w wyniku powodzi muzeum Lapidarium w miejscowości Novigrad. Odnotowano poważne szkody w PL 4 PL

5 infrastrukturze energetycznej, wodnej i ściekowej, w infrastrukturze transportowej, edukacyjnej i ochrony zdrowia, co spowodowało między innymi przerwy w dostawach elektryczności i zablokowanie ruchu drogowego, co utrudniało podjęcie natychmiastowych działań. Jednak większość szkód dotyczyła rolnictwa, gdzie wartość łącznych szkód sięgnęła kwoty 7 mln EUR. (4) Władze Chorwacji oceniły koszt niezbędnych działań nadzwyczajnych, kwalifikujących się do przyznania pomocy na mocy art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2002, na kwotę EUR, którą zaprezentowano w podziale na poszczególne rodzaje działań. Największa część kosztów dotyczy działań związanych z oczyszczeniem stref dotkniętych klęską i jest szacowana na kwotę około 16 mln EUR. (5) Władze Chorwacji podkreśliły, że nie korzystają przy usuwaniu bezpośrednich skutków tej powodzi z innych środków wspólnotowych (np. środków w ramach instrumentu przedakcesyjnego) Republika Czeska Na początku sierpnia 2010 r. w północnych obszarach Republiki Czeskiej wystąpiły nadzwyczaj silne opady deszczu, po których rzeki wystąpiły z brzegów, zmuszając miejscową ludność do opuszczania swoich domów i wywołując szkody w infrastrukturze publicznej, domach prywatnych, rolnictwie i przedsiębiorstwach. (1) Komisja otrzymała wniosek w dniu 14 października 2010 r., w terminie 10 tygodni po odnotowaniu pierwszych szkód w dniu 7 sierpnia 2010 r. (2) W omawianym przypadku chodzi o klęskę żywiołową, która jest objęta zakresem zastosowania Funduszu Solidarności. (3) Władze Republiki Czeskiej oceniają łączną wartość szkód spowodowanych klęską na kwotę EUR. Kwota ta stanowi 53 % normalnego progu do uruchomienia Funduszu Solidarności w odniesieniu do Republiki Czeskiej w 2010 r., wynoszącego 824,03 mln EUR (tj. 0,6 % DNB na podstawie danych z 2008 r.). (4) Jako że łączne szkody pozostają poniżej normalnego progu do uruchomienia Funduszu Solidarności, wniosek został rozpatrzony na podstawie kryteriów stosowanych w przypadku tzw. klęsk nadzwyczajnych o zasięgu regionalnym, zawartych w art. 2 ust. 2 ostatni akapit rozporządzenia (WE) nr 2012/2002, który określa warunki uruchomienia Funduszu Solidarności w wyjątkowych okolicznościach. Według tych kryteriów region może wyjątkowo skorzystać z pomocy Funduszu w przypadku, gdy został on dotknięty klęską nadzwyczajną, głównie klęską żywiołową, dotykającą znaczną część jego ludności, z poważnymi i trwałymi skutkami dla warunków życia i stabilizacji gospodarczej tego regionu. Rozporządzenie wzywa do skupienia się szczególnie na regionach peryferyjnych i odizolowanych, takich jak regiony wyspiarskie i najbardziej oddalone określone w art. 349 Traktatu. Dotknięte obszary w Republice Czeskiej nie kwalifikują się do tej kategorii. Rozporządzenie wzywa do najwyższej dokładności przy dokonywaniu oceny wniosków złożonych na mocy przepisów dotyczących klęsk nadzwyczajnych o zasięgu regionalnym. PL 5 PL

6 (5) Jak określono w sprawozdaniu rocznym na temat Funduszu Solidarności ( ), Komisja uważa, że należy wprowadzić rozróżnienie między poważnymi wydarzeniami regionalnymi a wydarzeniami o zasięgu jedynie lokalnym, tak aby szczególne kryteria dotyczące klęsk regionalnych były rozumiane w kontekście krajowym. Zgodnie z zasadą pomocniczości, wydarzenia o zasięgu lokalnym podlegają władzom krajowym, natomiast w przypadku wydarzeń o zasięgu regionalnym można rozważyć udzielenie wsparcia w ramach Funduszu Solidarności. Zgodnie z wnioskiem powodzie dotknęły jeden spójny obszar Republiki Czeskiej, mianowicie kraj liberecki (Liberecký kraj) oraz sąsiedni powiat Děčín należący do kraju usteckiego (Ústecký kraj). Kraj liberecki graniczy z Polską i Niemcami, natomiast powiat Děčín graniczy z Niemcami. Największa intensywność opadów i powodzi miała miejsce w dorzeczu rzeki Nysy i częściowo w dorzeczu rzeki Łaby. (6) W jednym z warunków uruchomienia Funduszu Solidarności w wyjątkowych okolicznościach, określonym w rozporządzeniu (WE) nr 2012/2002 przewiduje się, że klęska musi dotknąć znaczną część ludności regionu, którego dotyczy wniosek. We wniosku Republiki Czeskiej stwierdza się, że w kraju libereckim klęska dotknęła bezpośrednio mieszkańców w 81 gminach (z łącznej liczby mieszkańców). W powiecie Děčín klęska wystąpiła w 43 gminach i dotknęła prawie 90 % łącznej liczby mieszkańców. Przedstawione dane są wiarygodne i mogą zostać zaakceptowane. (7) Aby zgodnie z wymogami uzasadnić, jak poważne i trwałe skutki klęska wywarła na warunki życia i stabilność gospodarczą w regionie, we wniosku podkreślono fakt zniszczenia podstawowej infrastruktury (między innymi transportowej, wodnej i energetycznej), szkody w przedsiębiorstwach oraz poważne szkody, które dotknęły znaczną liczbę domów prywatnych. Odnotowano szkody ogółem w domach i 220 blokach mieszkalnych w kraju libereckim oraz w domach i 48 blokach mieszkalnych w powiecie Děčín, z których wiele nie nadaje się już do remontu. Prawie osób musiało zostać ewakuowanych do tymczasowych miejsc zamieszkania. Nastąpiły przerwy w dostawach gazu i elektryczności oraz zanieczyszczonych zostało wiele indywidualnych źródeł wody pitnej (studni). W kraju libereckim zniszczonych zostało 7 mostów na głównych drogach i 198 mostów na drogach drugorzędnych. W powiecie Děčín zniszczonych zostało 146 mostów. Uszkodzonych zostało 195 km dróg. Odcinek torów kolejowych został zamknięty na kilka miesięcy. Prywatne przedsiębiorstwa utraciły maszyny, wyposażenie i zapasy magazynowe, przy czym większość z nich nie była ubezpieczona i są obecnie zagrożone koniecznością zamknięcia. Pod względem zatrudnienia największe szkody wystąpiły w turystyce, jednym z najważniejszych sektorów gospodarki w regionie. W wyniku powodzi liczba turystów odwiedzających kraj liberecki spadła o ponad 40 %. Poważne szkody wystąpiły również w infrastrukturze turystycznej. Jeśli chodzi o rolnictwo, zniszczonych zostało 165,5 ha gruntów rolnych, a 400 ha upraw zbóż i 100 ha rzepaku nie nadawało się do zebrania. Ogółem w okresie 2 miesięcy po wystąpieniu powodzi aktywność gospodarcza w kraju libereckim obniżyła się o 15 %. Ponadto kryzys gospodarczy ostatnich lat oraz brak środków publicznych na szybką naprawę najważniejszej infrastruktury i usunięcie innych szkód poważnie utrudniają 3 Sprawozdanie roczne ( ) i sprawozdanie na temat doświadczenia zdobytego po roku stosowania nowego instrumentu, (COM(2004) 397 wersja ostateczna z r.). PL 6 PL

7 ożywienie gospodarcze w regionie. Oczekuje się, że pełny powrót do normalnych warunków zajmie kilka lat. (8) Koszty działań kwalifikujących się do pomocy na mocy art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 szacuje się na EUR. Zostały one podzielone na 4 kategorie: A) natychmiastowe przywrócenie do działania infrastruktury, B) tymczasowe miejsca zamieszkania i służby ratownicze, C) infrastruktura prewencyjna i natychmiastowa ochrona dziedzictwa kulturowego, oraz D) oczyszczanie obszarów/stref dotkniętych klęską. Największa część kosztów działań nadzwyczajnych (ponad 195 mln EUR) dotyczy kosztów w dziedzinie infrastruktury transportowej. (9) W ramach funduszy strukturalnych na lata region ten kwalifikuje się jako region objęty celem Konwergencja. Władze Republiki Czeskiej oświadczyły, że żadne środki finansowe nie zostaną przesunięte do odnośnych obszarów. (10) W odniesieniu do ewentualnego pokrycia kwalifikowalnych szkód z ubezpieczenia, władze Republiki Czeskiej oświadczyły, że kwalifikowalne szkody nie są objęte ubezpieczeniem Podsumowanie Podsumowując, z wymienionych powyżej przyczyn wnioskuje się o przyjęcie złożonych przez Słowenię, Chorwację i Republikę Czeską wniosków dotyczących klęsk powodzi w sierpniu i wrześniu 2010 r. oraz uruchomienie Funduszu Solidarności we wszystkich powyższych przypadkach. 3. FINANSOWANIE Całkowity roczny budżet Funduszu Solidarności wynosi 1000 mln EUR. Ponieważ zasada solidarności była głównym uzasadnieniem utworzenia funduszu, Komisja jest zdania, że pomoc z funduszu powinna być udzielana stopniowo. Oznacza to, że zgodnie z uprzednio stosowaną praktyką część szkód, której wartość przekracza próg (wynoszący 0,6 % DNB lub 3 mld EUR w cenach z 2002 r., w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa), powinna być objęta pomocą o większej intensywności niż szkody do wartości progowej. Współczynnik stosowany w przeszłości do przydziału środków w związku z poważnymi klęskami wynosi 2,5 % wartości całkowitych szkód bezpośrednich poniżej progu uruchomienia funduszu oraz 6% wartości szkód powyżej progu. Współczynnik stosowany do przydziału środków w związku z klęskami nadzwyczajnymi o zasięgu regionalnym lub klęskami w państwie ościennym wynosi 2,5 % wartości całkowitych szkód bezpośrednich. Metoda obliczania pomocy z Funduszu Solidarności została określona w sprawozdaniu rocznym na temat Funduszu Solidarności ( ) i zaakceptowana przez Radę oraz Parlament Europejski. W omawianym przypadku proponuje się zastosowanie tych samych stawek procentowych oraz udzielenie pomocy w następujących kwotach: PL 7 PL

8 Państwo beneficjentem będące Szkody bezpośrednie Próg Kwota wg współczynnika 2,5 % Kwota wg współczynnik a 6 % (w EUR) Całkowita kwota proponowanej pomocy Słowenia powódź we wrześniu 2010 r. poważna klęska Chorwacja powódź we wrześniu 2010 r na podstawie kryterium państwa ościennego Republika Czeska powódź w sierpniu 2010 r Ogółem Powyższa kwota odszkodowania pozwoli zachować co najmniej 25 % środków Funduszu Solidarności UE, które będzie można przydzielić w ostatnim kwartale roku, zgodnie z wymogami art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002. PL 8 PL

9 4. ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW RAM FINANSOWYCH Ramy finansowe Dział/poddział Ramy finansowe 2011 Budżet na 2011 r. (w tym PBK 1/2011) Środki na zobowiązania Środki na płatności Środki na Środki na płatności zobowiązania Środki na zobowiązania PBK 2/2011 Środki na płatności Budżet na 2011 r. (w tym PBK 1-2/2011) Środki na Środki na płatności zobowiązania 1. TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY 1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 1b. Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Ogółem Margines ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA W tym wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie Ogółem Margines OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość b. Obywatelstwo Ogółem Margines UE JAKO PARTNER NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ 6 Margines ADMINISTRACJA Margines OGÓŁEM Margines Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) nie jest uwzględniany przy obliczaniu marginesu w ramach działu 1a (500 mln EUR). Kwota 34 mln EUR powyżej pułapu finansowana jest poprzez uruchomienie instrumentu elastyczności. Kwota Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) jest ujęta poza odpowiednimi działami zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. C 139 z ). Margines dla działu 4 na 2011 r. nie uwzględnia środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (253,9 mln EUR). Kwota 71 mln EUR powyżej pułapu finansowana jest poprzez uruchomienie instrumentu elastyczności. Przy obliczaniu marginesu w ramach pułapu w dziale 5 uwzględniono kwotę 82 mln EUR na składki pracownicze na system emerytalno-rentowy z przypisu (1) ram finansowych na lata PL 9 PL

10 PL 10 PL

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2016 r. COM(2016) 462 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE. (przedstawiony przez Komisję)

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE. (przedstawiony przez Komisję) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2011 KOM(2011) 155 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE (przedstawiony przez Komisję)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2015 R.

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2015 R. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.4.2015 r. COM(2015) 161 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2015 R. TOWARZYSZĄCY WNIOSKOWI O URUCHOMIENIE FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU NA ROK 2005 OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU NA ROK 2005 OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 08.09.2005 SEC(2005) 1083 końcowy WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU NA ROK 2005 OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2016 r. (OR. en) 11268/16 FIN 477 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 13 lipca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Budżetowa 17.10.2014 2014/2072(BUD) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.3.2013 r. COM(2013) 156 final C7-0199/13 PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 5 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 5 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.9.2014 r. COM(2014) 564 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 5 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 649 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczący DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek dotyczący DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia [ ] r. 20.4.2011 KOM(2011) 226 wersja ostateczna Wniosek dotyczący DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.1.2017 r. COM(2017) 45 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2012 do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2012 do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.4.2011 KOM(2011) 199 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2012 do zmian DNB

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.4.2012 r. COM(2012) 184 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB (punkt 16

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 7 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 7 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 650 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 7 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2017 r.

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2017 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.1.2017 r. COM(2017) 46 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2017 r. Towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.6.2015 r. COM(2015) 317 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS PL PL Uwzględniając: Traktat

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8257/17 FIN 260 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 12 kwietnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia 27.11.2017 A8-0358/2017/err01 ADDENDUM do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 15.12.2017 L 335/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2305 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI Dzięki Funduszowi Solidarności Unii Europejskiej UE może wspierać finansowo państwo członkowskie, kraj kandydujący do przystąpienia do UE lub region dotknięty poważną klęską żywiołową.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) 13159/15 FIN 699 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Budżetowa 23.10.2014 2014/2036(BUD) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2013 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2015 r. COM(2015) 118 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2013 r. PL PL

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.9.2016 r. COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 307 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB (art. 6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2015 r. COM(2015) 502 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2014 r. PL PL

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla powodzian. Wpisany przez

Wsparcie dla powodzian. Wpisany przez W trakcie ubiegłorocznej powodzi poszkodowanych zostało ponad 66 tys. rodzin, a 14,5 tys. z nich ewakuowano. Straty poniosło 811 gmin oraz blisko 1,4 tys. przedsiębiorców. Na stronie internetowej MSWiA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2015 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2016 r. COM(2016) 546 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2015 r. PL PL SPIS

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017.

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 września 207 r. (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 560/7 FIN 500 (COM(207)

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ

BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK FINANSOWY 2007 Dane KWICIEŃ 2007 1. WPROWADZENIE Budżet na rok 2007 to pierwszy z budżetów wchodzących w zakres nowych wieloletnich ram finansowych,

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 ISSN 1725-6844 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 Dane PL Stycznia 2010 KOMISJA EUROPEJSKA KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK FINANSOWY 2010 Dane BRUKSELA LUKSEMBURG,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.3.2017 r. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 330/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2017/2120 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 października 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 października 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 października 2016 r. (OR. en) 12876/16 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 sierpnia 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: REGIO 83 ECOFIN 870 FIN 623 FC 58 SOC 588

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.8.2018 OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1141 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0357/

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0357/ Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0357/2018 6.11.2018 SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r.

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2017 r. (OR. en) 14273/17 FIN 717 PE-L 56 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 13042/17 FIN 610

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) 13015/16 FIN 631 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.7.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1024 budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014 2020

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014 2020 L 347/884 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014 2020 RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Budżetowa 2017/2061(BUD) 9.5.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI_. do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI_. do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2016 r. COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI_ do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Zmieniony wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Zmieniony wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. określające wieloletnie ramy finansowe na lata KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.7.2012 r. COM(2012) 388 final 2011/0177 (APP) Zmieniony wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014 2020 PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.8.2009 KOM(2009) 423 wersja ostateczna C7-0113/09 Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.1.2015 r. COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG SEKCJI

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG SEKCJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.2.2014 r. COM(2014) 78 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG SEKCJI ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Bardziej szczegółowo

(2) Na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu Komisja postanowiła podzielić odnośną dokumentację w następujący sposób:

(2) Na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu Komisja postanowiła podzielić odnośną dokumentację w następujący sposób: KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 06.08.2010 K(2010)5639 Dotyczy: pomocy państwa nr N 235a/2010 Polska Program pomocy dotyczący rekompensaty za szkody spowodowane przez powodzie w Polsce w maju i czerwcu

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 25 kwietnia 2014 r. (OR. en) 2013/0313 (COD) PE-CONS 78/14 FIN 242 CODEC 888 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY Bruksela, dnia 9.10.2009 KOM(2009)539 wersja ostateczna 2009/0152 (CNS) C7-0223/09 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na 2013 r.: inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Projekt budżetu na 2013 r.: inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Projekt budżetu na 2013 r.: inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Bruksela, 25 kwietnia 2012 r. Przedstawiony dziś przez Komisję projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 241 final.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 241 final. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2015 r. (OR. en) 9000/15 FIN 366 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 13 maja 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

(4) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem.

(4) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem. L 219/4 25.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 799/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ustanawiające wzory rocznych i końcowych sprawozdań z wykonania w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY określające wieloletnie ramy finansowe na lata

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY określające wieloletnie ramy finansowe na lata RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 17 lipca 2013 r. (OR. en) 11791/13 POLGEN 129 CADREFIN 170 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 15.4.2004 COM(2004) 258 końcowy 2004/0083 (CNS) Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie przyjęcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich

Bardziej szczegółowo

11813/17 mkk/ap/mak 1 DG G 2A

11813/17 mkk/ap/mak 1 DG G 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 września 2017 r. (OR. en) 11813/17 BUDGET 27 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na rok 2017 towarzyszący wnioskowi dotyczącemu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.10.2016 r. COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 665 final. Zał.: COM(2016) 665 final /16 mg DG G 2B

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 665 final. Zał.: COM(2016) 665 final /16 mg DG G 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 WNIOSEK Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu UE na 2012 r.: z myślą o 500 mln Europejczyków w okresie cięć w wydatkach

Projekt budżetu UE na 2012 r.: z myślą o 500 mln Europejczyków w okresie cięć w wydatkach IP/11/499 Bruksela, dnia 20 kwietnia 2011 r. Projekt budżetu UE na 2012 r.: z myślą o 500 mln Europejczyków w okresie cięć w wydatkach Próba wyważenia działań oszczędnościowych i środków pobudzających

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku 05 listopada 2012 r. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisja

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 sierpnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 3 sierpnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.2.2017 r. COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Belgia - przemysł włókienniczy, Irlandia - Dell

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Belgia - przemysł włókienniczy, Irlandia - Dell 21.10.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 285 E/151 ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE KOMISJI Komisja wspiera używanie wspólnotowych instrumentów takich jak program Inteligentna Energia-Europa, który stanowi

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 8 czerwca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 25.11.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2011/748/EU,

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1140 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2016 r. COM(2016) 414 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zawierające ocenę wymaganą na mocy art. 24 ust. 3 i art. 120 ust. 3 akapit trzeci

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.10.2018 COM(2018) 713 final 2018/0366 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 października 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0242 (NLE) 13296/15 FISC 132 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 144. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik czerwca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 144. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik czerwca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 144 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 8 czerwca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/845

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72 PISMO PRZEWODNIE od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisano przez pana dyrektora Jordiego AYETA PUIGARNAUA

Bardziej szczegółowo

Województwo Świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie Warszawa 2013 Województwo Świętokrzyskie - powierzchnia 11.672 km 2, - ludność 1.288 tys., - podział administracyjny: 102 gminy, w tym: 5 gmin miejskich (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.2.2011 KOM(2011) 62 wersja ostateczna C7-0056/11 Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2009 KOM(2009)194 wersja ostateczna/2 2009/0060 (COD) SPROSTOWANIE Unieważnia i zastępuje dokument COM(2009) 194 wersja ostateczna z dnia 21 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 stycznia 2015 r. (OR. pl) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 stycznia 2015 r. (OR. pl) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 stycznia 2015 r. (OR. pl) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0010 (APP) 5467/15 FIN 47 CADREFIN 4 REGIO 6 FSTR 5 FC 6 SOC 20 AGRISTR 1 PECHE 24 JAI 36 ASIM

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.3.2010 KOM(2010) 71 wersja ostateczna 2010/0047 (COD) C7-0063/10 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom)

Bardziej szczegółowo

Usuwanie skutków powodzi i przeciwdziałanie zagrożeniu w powiecie płockim w latach Płock,

Usuwanie skutków powodzi i przeciwdziałanie zagrożeniu w powiecie płockim w latach Płock, Usuwanie skutków powodzi i przeciwdziałanie zagrożeniu w powiecie płockim w latach 2010-2013 Płock, 12.05.2014 Miejsca przerwania wałów Kalendarium powodzi w 2010 r. 19.05 22.05 23.05 23/24.05 24.05 03.06

Bardziej szczegółowo

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2017 r. (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECOFIN 806 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: 3563. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (do Spraw Gospodarczych i Finansowych),

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie z działalności Funduszu Solidarności Unii Europejskiej za rok 2016

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie z działalności Funduszu Solidarności Unii Europejskiej za rok 2016 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2017r. COM(2017) 776 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie z działalności Funduszu Solidarności Unii Europejskiej za rok 2016

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.12.2018 r. C(2018) 8674 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 11.12.2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą C(2015) 9279 zatwierdzającą niektóre elementy programu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2017 r. COM(2017) 156 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

ZASADY udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, DOLiZK-IV-775-10/2017 z dnia 17.08.2017 r. Zmiana: DOLiZK-IV-775-20/2017 z dnia 29.08.2017 r. ZASADY udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: DEKLARACJE PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA R. 03.09.10 BUDŻET OGÓLNY 2010 SEKCJA III KOMISJA, TYTUŁY 01, 04, 40 PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010 EUR POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 01 04 Operacje i instrumenty

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z

DECYZJA KOMISJI. z KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2011 K(2011) 9362 wersja ostateczna DECYZJA KOMISJI z 13.12.2011 zmieniająca decyzję K(2007) 4207 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2014 r. COM(2014) 461 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.4.2014 r. COM(2014) 241 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

B7-0081/176/rev

B7-0081/176/rev 6.3.2013 B7-0081/176/rev Poprawka 176/rev Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE James Nicholson w imieniu grupy ECR Ulrike Rodust, Brian Simpson, Göran Färm Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.8.2014 L 248/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 913/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wspierające

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE (WE) RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE (WE) RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 15.9.2008 KOM(2008)558 wersja ostateczna Wniosek ROZPORZĄDZENIE (WE) RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do strony wydatków proponowane są następujące zmiany:

W odniesieniu do strony wydatków proponowane są następujące zmiany: Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na 2016 r.: Aktualizacja środków odzwierciedlająca

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2012 r. COM(2012) 624 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja PL PL LIST

Bardziej szczegółowo

5) intensywność lub wartość pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 3:

5) intensywność lub wartość pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 3: FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC W ROLNICTWIE I RYBOŁÓSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓSTWA Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo