PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2017 r."

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2017) 46 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2017 r. Towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii PL PL

2 Uwzględniając: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 1, w szczególności jego art. 41, budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, przyjęty dnia 1 grudnia 2016 r. 2, Komisja Europejska przedkłada niniejszym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu na 2017 r. ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie Eurleksu ( Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego. 1 Dz.U. L 298 z , s Dz.U. L XX z XX.XX

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE URUCHOMIENIE FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO POWODZIE W 2016 R CYPR SUSZE I POŻARY W 2016 R PORTUGALIA POŻARY NA MADERZE W 2016 R FINANSOWANIE PODSUMOWANIE

4 1. WPROWADZENIE Projekt budżetu korygującego (PBK) nr 1 na 2017 r. dotyczy uruchomienia z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) kwoty EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności. Uruchomienie środków ma związek z powodziami w Zjednoczonym Królestwie, suszą i pożarami na Cyprze i pożarami w Portugalii. 2. URUCHOMIENIE FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ Po otrzymanie pierwszego, niepełnego wniosku w lutym 2016 r., we wrześniu 2016 r. Komisja otrzymała ostateczny wniosek o wsparcie finansowe z FSUE w związku z powodziami w Zjednoczonym Królestwie. We wrześniu 2016 r. Komisja otrzymała również dwa wnioski o wsparcie finansowe z FSUE w związku z suszą i pożarami na Cyprze oraz pożarami w Portugalii. Służby Komisji przeprowadziły dokładną analizę wszystkich wniosków zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/ ustanawiającym FSUE (dalej rozporządzenie ), w szczególności jego art. 2, 3 i 4. Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy tych ocen. 2.1 Zjednoczone Królestwo powodzie w 2016 r. (1) Od grudnia 2015 r. do stycznia 2016 r. intensywne opady deszczu i silne wiatry doprowadziły do powodzi i szkód w infrastrukturze powodując zniszczenie infrastruktury publicznej i prywatnej oraz prywatnych domów oraz w rolnictwie. W całym Zjednoczonym Królestwie ucierpiało 11 regionów 4. Nad krajem przeszły także huragany Desmond w dniach 5 6 grudnia i Eva w dniu 24 grudnia. (2) W omawianym przypadku chodzi o powódź będącą klęską żywiołową, która jest objęta głównym zakresem zastosowania FSUE. (3) Wniosek Zjednoczonego Królestwa wpłynął po raz pierwszy do Komisji w dniu 26 lutego 2016 r., czyli w wymaganym terminie 12 tygodni od odnotowania pierwszej szkody w dniu 5 grudnia 2016 r. W swoim wniosku władze Zjednoczonego Królestwa podkreśliły, że ocena szkód jest niepełna i że odpowiednie szacunki liczbowe mają charakter tymczasowy. Ostateczny wniosek został ukończony dopiero dnia 22 września 2016 r., po oficjalnym piśmie Komisji, w którym ustaliła ona ostateczny termin sfinalizowania wniosku do końca września 2016 r. (4) Zjednoczone Królestwo nie wystąpiło o wypłatę zaliczki. (5) Władze Zjednoczonego Królestwa oszacowały początkowo łączną wartość szkód bezpośrednich spowodowanych klęską na kwotę mln EUR. Po aktualizacji, w ostatecznym wniosku z dnia 22 września, kwota ta wyniosła 2 412,042 mln EUR. Kwota ta stanowi 73 % progu dla poważnych klęsk żywiołowych wymaganego do uruchomienia środków z FSUE, który w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa w 2016 r. wynosił 3 312,242 mln EUR (tj. 3 mld EUR w cenach z 2011 r.). (6) Jako że łączna wartość szkód bezpośrednich pozostaje poniżej progu interwencji Funduszu Solidarności w przypadku poważnych klęsk żywiołowych, wniosek przedstawiono i 3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 311 z , s. 3), zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 661/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U. L 189 z , s. 143). 4 UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3- South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland oraz UKN0-Northern Ireland. 4

5 rozpatrzono na podstawie kryteriów stosowanych przy tak zwanych regionalnych klęskach żywiołowych, określonych w art. 2 ust. 3 rozporządzenia, w którym regionalną klęskę żywiołową definiuje się jako każdą klęskę żywiołową skutkującą, w regionie na poziomie NUTS 2 kwalifikującego się państwa, bezpośrednią szkodą przekraczającą 1,5 % produktu krajowego brutto (PKB) tego regionu. Wniosek władz brytyjskich dotyczy wielu pojedynczych regionów na poziomie NUTS 2 (zob. powyższy przypis). Wartość zgłoszonych szkód bezpośrednich wynosi 2 412,042 mln EUR i stanowi 5,77 % średniej ważonej PKB regionów dotkniętych klęską ( mln EUR na podstawie danych z 2014 r.) oraz przekracza próg 1,5 % określony w art. 2 ust. 3 rozporządzenia. Wniosek władz brytyjskich kwalifikuje się zatem do objęcia pomocą z Funduszu Solidarności. (7) Jeśli chodzi o wpływ i konsekwencje, jakie miała przedmiotowa klęska, gospodarstwa domowe zostały zalane, a około rodzin wymagało nowego zakwaterowania. Władze brytyjskie zgłosiły również, że zalanych zostało 4985 przedsiębiorstw. W tym okresie przydzielono osób personelu wojskowego do wsparcia przy niesieniu pomocy i przy odnowie, przy czym w terenie pracowało jednocześnie ok. 700 osób. Przed nadejściem powodzi ogłoszono stan wyjątkowy i tam, gdzie było to konieczne, ewakuowano ludność. Tam, gdzie to możliwe, utrzymano istniejące wały przeciwpowodziowe i zbudowano ponad 5 km tymczasowych wałów przeciwpowodziowych. Na terenach ogarniętych powodzią umieszczono 43 dodatkowe pompy, a na ciekach wodnych otworzono tamy w celu zminimalizowania szkód. Klęska miała wyraźny wpływ na przemysł turystyczny (np. anulowanie rezerwacji hotelowych, mniejszy napływ turystów), przy czym 35 % przedsiębiorstw turystycznych zlokalizowanych na obszarach ogarniętych powodziami przypadło na samą tylko północną Anglię. Straty dotknęły również gospodarstwa rolne. Objęły one uszkodzenie lub utratę istniejących upraw i przechowywanych zbiorów, brak dostępu do gruntów, koszty przemieszczenia zwierząt gospodarskich oraz operacji oczyszczania. Najbardziej jednak ucierpiała infrastruktura transportowa. Uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy ważne mosty. Na przykład uszkodzenie wiaduktu Lamington niedaleko Lockerbie wyłączyło z użytku West Coast Mainline główne połączenie kolejowe pomiędzy Anglią i Szkocją. (8) Władze UK oszacowały koszt niezbędnych działań nadzwyczajnych kwalifikujących się do przyznania pomocy na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia na kwotę 408,232 mln EUR, którą przedstawiono w rozbiciu na poszczególne rodzaje działań. Największa część kosztów tych działań (ponad 338 mln EUR) dotyczy sektora transportu. Druga co do wielkości część kosztów zostanie przeznaczona na zabezpieczenie infrastruktury prewencyjnej, co wyniesie ponad 32 mln EUR. (9) W ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych ( ) regiony dotknięte klęską żywiołową uznaje się za regiony słabiej rozwinięte, regiony w okresie przejściowym i regiony lepiej rozwinięte. Władze Zjednoczonego Królestwa oświadczyły, że przypadające im środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wykorzystywane są w celu wsparcia rolników w przywracaniu stanu wyjściowego, na zasadzie składania wniosków, i przekazały 12,5 mln EUR na przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego wskutek klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych. (10) Jeżeli chodzi o wdrożenie przepisów Unii w zakresie zapobiegania ryzyku klęsk żywiołowych i zarządzania nim, nie toczy się obecnie żadne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Rozporządzenia dotyczące powodzi z 2009 r. wdrażają dyrektywę powodziową UE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Dyrektywa wprowadza ramy na wysokim poziomie ograniczające ryzyko szkód spowodowanych powodzią na poziomie społeczności i pozwala państwom członkowskim na stosowanie swoich obecnych ocen ryzyka powodziowego i planów, aby spełnić wymogi przedmiotowej dyrektywy. Agencja Ochrony Środowiska (Environment 5

6 Agency) i pozostałe organy zarządzania ryzykiem wykorzystywały istniejące szczegółowe mapy zagrożenia powodziowego i dotyczące ich plany, tam gdzie było to możliwe. Zostaną one uzupełnione o plany zarządzania ryzykiem powodziowym skupiające po raz pierwszy środki dotyczące wszystkich przyczyn lokalnych powodzi w Anglii. (11) Na dzień złożenia wniosku wobec Zjednoczonego Królestwa nie toczyło się postępowanie w sprawie naruszenia przepisów prawa unijnego związanych z charakterem klęski. (12) Władze brytyjskie potwierdziły, że koszty kwalifikowalne nie są objęte ubezpieczeniem. 2.2 Cypr susze i pożary w 2016 r. (1) W okresie od października 2015 r. do czerwca 2016 r. na Cyprze odnotowano bardzo niski poziom opadów w połączeniu z bardzo wysokimi temperaturami, co doprowadziło do powstania dotkliwej suszy oraz nieudanych zbiorów, pożarów lasów i roślinności, niedoboru wody w rolnictwie i dla ludności oraz wynikających z tego problemów w reżimie hydrologicznym. W czerwcu 2016 r. (18 i 19 czerwca) doprowadziło to do wybuchu dwóch dużych pożarów powstałych naturalnie, które objęły powierzchnię ponad hektarów lasu państwowego. (2) Susza i pożary powstałe naturalnie nie są spowodowane przez człowieka, są więc objęte głównym zakresem zastosowania FSUE. (3) Wniosek Cypru wpłynął do Komisji w dniu 5 września 2016 r., czyli w wymaganym terminie 12 tygodni od odnotowania pierwszej szkody w dniu 14 czerwca 2016 r., kiedy to podjęto pierwsze oficjalne działania przeciwko suszy. Na wniosek Komisji przekazano w dniu 21 października 2016 r. dodatkowe informacje, potwierdzające prawidłowość tej daty. W związku z tym wniosek otrzymano w terminie określonym w rozporządzeniu. (4) W swoim wniosku Cypr zwrócił się o wypłatę zaliczki, o której mowa w art. 4a tego rozporządzenia. W dniu 17 listopada 2016 r. Komisja wydała decyzję wykonawczą C(2016) 7572 o udzieleniu zaliczki w wysokości EUR (10 % przewidywanego wkładu finansowego z funduszu), a następnie wypłaciła ją w całości Cyprowi. (5) Władze cypryjskie oceniły łączną wartość szkód bezpośrednich spowodowanych klęską żywiołową na kwotę 180,803 mln EUR. Kwota ta stanowi 1,78 % DNB Cypru i przekracza próg do uruchomienia Funduszu Solidarności, który w odniesieniu do Cypru wynosił w 2016 r. 100,412 mln EUR (tj. 0,6 % DNB na podstawie danych z 2014 r.). Ponieważ szacowana łączna wartość szkód bezpośrednich przekracza próg kategorii klęski żywiołowej do uruchomienia Funduszu, klęska kwalifikuje się do kategorii poważnej klęski żywiołowej. (6) Jeśli chodzi o wpływ i konsekwencje klęski żywiołowej, niedobór wody spowodował poważne szkody w sektorze rolnictwa, w gospodarstwach domowych i środowisku. Klęska dotknęła w sumie 374 wioski. Duże części dystryktów Nikozji, Larnaki i Famagusty poniosły 100 % szkody w uprawach zależnych od wody deszczowej (takich jak jęczmień, pszenica i inne nienawadniane sztucznie uprawy roślin pastewnych). Napływ wód do zbiorników wodnych został poważnie ograniczony; wody zabrakło w szczególności w zbiorniku Kouris, głównym źródle wody stacji uzdatniania wody i nawadniania. Na podstawie danych historycznych, począwszy od 1901 r., opady deszczu w okresie od października 2015 r. do czerwca 2016 r. były na szóstej najniższej pozycji w ciągu ostatnich 104 lat oraz na czwartej w ciągu ostatnich 50 lat. Oprócz opisanego powyżej wpływu suszy, w połowie czerwca 2016 r. nad Cyprem przetoczyła się fala upałów, wywołując dwa duże pożary lasów. W trakcie pierwszego pożaru w Argace zniszczonych zostało 763 ha lasów państwowych w dystrykcie Pafos. W trakcie drugiego pożaru w dolinie Solei zniszczonych zostało ha lasów państwowych, z których większa część należała do lasu państwowego Adelfoi. 6

7 (7) Władze cypryjskie oszacowały koszt niezbędnych działań nadzwyczajnych kwalifikujących się do przyznania pomocy na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia na kwotę 49 mln EUR, którą przedstawiono w rozbiciu na poszczególne rodzaje działań. Największa część kosztów tych działań (ponad 46,082 mln EUR) dotyczy kosztów interwencji służb ratowniczych w gaszeniu pożarów powstałych naturalnie. Druga co do wielkości część kosztów (2,484 mln EUR) dotyczy niezwłocznego odtworzenia obszarów przyrodniczych dotkniętych klęską żywiołową, aby uniknąć bezpośrednich skutków erozji gleby. (8) W ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych ( ) region dotknięty klęską żywiołową uznaje się za region lepiej rozwinięty. Władze cypryjskie nie poinformowały Komisji o zamiarze realokacji środków z programu w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową. (9) Jeżeli chodzi o wdrożenie przepisów Unii w zakresie zapobiegania ryzyku klęsk żywiołowych i zarządzania nim, nie toczy się obecnie żadne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Stosowne przepisy unijne dotyczące pożarów lasów zawiera decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, w szczególności przepisy art. 6 (Zarządzanie ryzykiem). W celu zapewnienia zgodności z prawem unijnym w ramach umowy o współpracy nr SOSC ISP CY między Wspólnym Centrum Badawczym (JRC) Komisji Europejskiej oraz Ministerstwem Leśnictwa Republiki Cypryjskiej opracowano mapę ryzyka pożarowego dla Cypru. Zarządzanie ryzykiem związanym z klęską żywiołową w przypadku suszy w rolnictwie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 przewiduje utworzenie i uruchomienie narzędzia stabilizacji dochodów w ramach wspólnej polityki rolnej. Cypr oświadczył, że nie zamierza korzystać z narzędzia stabilizacji. (10) Na dzień złożenia wniosku wobec Cypru nie toczyło się postępowanie w sprawie naruszenia przepisów prawa unijnego związanych z charakterem klęski. (11) Władze cypryjskie potwierdziły, że koszty kwalifikowalne nie są objęte ubezpieczeniem. 2.3 Portugalia pożary na Maderze w 2016 r. (1) W okresie pomiędzy 8 a 13 sierpnia 2016 r. portugalska wyspa Madera ucierpiała z powodu rozległych pożarów pochodzenia naturalnego, które objęły obszar o powierzchni ha. Do pożarów doprowadziły wysokie temperatury, bardzo silne wiatry i wyjątkowo niska wilgotność. Spowodowały one zniszczenia podstawowej infrastruktury publicznej, budynków publicznych, domów prywatnych, przedsiębiorstw oraz zniszczenia w rolnictwie. (2) Pożary pochodzenia naturalnego nie są spowodowane przez człowieka, są więc objęte głównym zakresem zastosowania FSUE. (3) Wniosek Portugalii wpłynął do Komisji w dniu 21 września 2016 r., czyli w wymaganym terminie 12 tygodni od odnotowania pierwszej szkody w dniu 8 sierpnia 2016 r. W związku z tym wniosek otrzymano w terminie określonym w rozporządzeniu. (4) W swoim wniosku Portugalia zwróciła się o wypłatę zaliczki, o której mowa w art. 4a tego rozporządzenia. W dniu 9 listopada 2016 r. Komisja wydała decyzję wykonawczą C(2016) 7250 o udzieleniu zaliczki w wysokości EUR (10 % przewidywanego wkładu finansowego z funduszu), a następnie wypłaciła ją w całości Portugalii. (5) Władze portugalskie oceniły łączną wartość szkód bezpośrednich spowodowanych klęską żywiołową na kwotę 157 mln EUR. Kwota ta stanowi tylko 15 % progu dla poważnych klęsk żywiołowych wymaganego do uruchomienia środków z FSUE, który w odniesieniu do Portugalii w 2016 r. wynosił 1 026,714 mln EUR (tj. 0,6 % ze mln EUR w cenach z 2014 r.). 7

8 (6) Jako że łączna wartość szkód bezpośrednich pozostaje poniżej progu interwencji Funduszu Solidarności w przypadku poważnych klęsk żywiołowych, wniosek przedstawiono i rozpatrzono na podstawie kryteriów stosowanych przy tak zwanych regionalnych klęskach żywiołowych, określonych w art. 2 ust. 3 rozporządzenia, w którym regionalną klęskę żywiołową definiuje się jako każdą klęskę żywiołową skutkującą, w regionie na poziomie NUTS 2 kwalifikującego się państwa, bezpośrednią szkodą przekraczającą 1,5 % produktu krajowego brutto (PKB) tego regionu. Ponieważ wniosek odnosi się do wyspy Madery (PT30 Região Autónoma da Madeira) stosowanym progiem PKB jest 1 %, jako że jest to region najbardziej oddalony w rozumieniu art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wartość zgłoszonych szkód bezpośrednich wynosi 157 mln EUR i stanowi 3,84 % PKB tego regionu (4 085 mln EUR na podstawie danych z 2014 r.), a zatem przekracza próg 1 % określony w art. 2 ust. 3 rozporządzenia. Wniosek władz portugalskich kwalifikuje się zatem do objęcia pomocą z Funduszu Solidarności. (7) Wpływ i konsekwencje klęski żywiołowej były najbardziej widoczne w stolicy Funchal i gminie Calheta, co znacznie wpłynęło na życie codzienne mieszkańców i ich mienie, w tym trzy cytowane tu przypadki. Pożar objął powierzchnię hektarów, z czego 560 hektarów to obszary chronione należące do sieci Natura Quinta do Monte, słynna posiadłość historyczna będąca własnością rządu, również została zniszczona. Ponadto Portugalia zgłosiła uszkodzenie 233 budynków mieszkalnych, z których 154 zostały całkowicie zniszczone. W wyniku pożaru ucierpiało również wiele gospodarstw rolnych, 24 przedsiębiorstwa i 5 hoteli, jak również miejscowe szkoła i szpital. Ponadto zniszczona została podstawowa infrastruktura, m.in. linie energetyczne dostarczające energii 400 użytkownikom. (8) Władze portugalskie oszacowały koszt niezbędnych działań nadzwyczajnych kwalifikujących się do przyznania pomocy na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia na kwotę 7,347 mln EUR, którą przedstawiono w rozbiciu na poszczególne rodzaje działań. Największa część kosztów tych działań (ponad 1,816 mln EUR) dotyczy kosztów tymczasowego zakwaterowania. Druga co do wielkości część kosztów dotyczy usuwania szkód i wynosi 1,756 mln EUR. (9) W ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych ( ) region dotknięty klęską żywiołową uznaje się za region słabiej rozwinięty. Władze portugalskie poinformowały Komisję o zamiarze realokacji środków z programu w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową. (10) Jeżeli chodzi o wdrożenie przepisów Unii w zakresie zapobiegania ryzyku klęsk żywiołowych i zarządzania nim, nie toczy się obecnie żadne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. We wniosku Portugalii przedstawiono ogólny zarys istniejących środków zapobiegawczych. Na przykład w 2015 r. w rezolucji nr 56/2015 Rady Ministrów opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Republiki Portugalskiej nr 147 z dnia 30 lipca 2015 r. zatwierdzono strategiczne ramy polityki klimatycznej, krajowego programu na rzecz zmian klimatu oraz krajowej strategii na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu, tj. strategicznych dokumentów zgodnych z prawodawstwem UE w zakresie zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi takimi jak pożary lasów i zarządzania nim. (11) Na dzień złożenia wniosku wobec Portugalii nie toczyło się postępowanie w sprawie naruszenia przepisów prawa unijnego związanych z charakterem klęski. (12) Władze portugalskie potwierdziły, że koszty kwalifikowalne nie są objęte ubezpieczeniem, z wyjątkiem kwoty EUR, która już została zgłoszona. 8

9 3. FINANSOWANIE Metoda obliczania pomocy z Funduszu Solidarności jest określona w sprawozdaniu rocznym na temat Funduszu Solidarności ( ) i została zaakceptowana przez Radę i Parlament Europejski. Ponieważ zasada solidarności była głównym uzasadnieniem utworzenia funduszu, Komisja jest zdania, że pomoc z funduszu powinna być udzielana stopniowo. Oznacza to, że zgodnie z uprzednio stosowaną praktyką część szkód powyżej wartości progowej obowiązującej w przypadku poważnej klęski żywiołowej (tj. 0,6 % DNB lub 3 mld EUR w cenach z 2011 r., w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa) powinna być objęta pomocą o większej intensywności niż szkody poniżej wartości progowej. Współczynnik stosowany w przeszłości do ustalania przydziałów środków w związku z poważnymi klęskami żywiołowymi wynosi 2,5 % całkowitej wartości szkód bezpośrednich poniżej progu uruchomienia funduszu dla poważnych klęsk oraz 6 % w przypadku szkód powyżej tego progu. W przypadku regionalnych klęsk żywiołowych oraz klęsk uwzględnionych na podstawie przepisu dotyczącego państwa ościennego współczynnik wynosi 2,5 %. Wysokość pomocy z Funduszu Solidarności nie może przekraczać szacowanych łącznych kosztów działań kwalifikowalnych, o których mowa każdorazowo w pkt (5) powyżej, odpowiednio w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa, Cypru i Portugalii. Przy obliczaniu całkowitej kwoty pomocy w ramach FSUE w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Portugalii zastosowano współczynnik 2,5 %, jako że łączna wartość szkód bezpośrednich jest niższa niż odpowiednie progi dla poważnych klęsk żywiołowych. W przypadku Cypru zastosowano współczynnik 2,5 % do poziomu progu dla poważnej klęski żywiołowej, zaś 6 % w odniesieniu do łącznej wartości bezpośrednich szkód powyżej tego progu. Komisja proponuje zatem zastosowanie tych samych wskaźników procentowych oraz udzielenie pomocy w następujących kwotach: 9

10 Klęska żywiołowa Łączna wartość szkód bezpośrednich Próg interwencji w przypadku regionalnych klęsk żywiołowych Próg interwencji w przypadku poważnych klęsk żywiołowych 2,5 % łącznej wartości szkód bezpośrednich do progu dla poważnych klęsk 6 % łącznej wartości szkód bezpośrednich powyżej progu dla poważnych klęsk Kwota proponowane j pomocy ogółem Zjednoczone Królestwo powodzie w 2016 r. (regionalna klęska żywiołowa) Cypr susze i pożary w 2016 r. (poważna klęska żywiołowa) Portugalia pożary na Maderze w 2016 r. (regionalna klęska żywiołowa) (w mln EUR) (w mln EUR) 2 412, , ,803 nie dotyczy 157,000 40,850 (w mln EUR) nie dotyczy 101,412 nie dotyczy (w EUR) (w EUR) (w EUR) OGÓŁEM Jest to pierwszy wniosek w sprawie decyzji o uruchomieniu środków z FSUE w 2017 r. Całkowita kwota dostępna dla uruchomienia Funduszu Solidarności UE na początku 2017 r. wynosi EUR i jest to suma przydziału na 2017 r. w wysokości EUR (tj EUR w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych 5 (WRF) i przydziału na 2016 r. w wysokości EUR (tj EUR w cenach z 2011 r.), który pozostał niewykorzystany i przeniesiony na następny rok, zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie WRF. Ze względu na to, że całkowita kwota zaproponowanej pomocy jest niższa niż łączna kwota środków dostępnych do mobilizacji FSUE w 2017 r., spełniono wymogi wynikające z przepisów dotyczących pułapu określonych w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych. 4. PODSUMOWANIE Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na każdy z trzech wyżej opisanych przypadków dotyczących Zjednoczonego Królestwa, Cypru i Portugalii oraz zmianę budżetu na 2017 r. poprzez zwiększenie zarówno środków na zobowiązania, jak i środków na płatności przewidzianych w artykule (Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę) o EUR. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej jest specjalnym instrumentem określonym w rozporządzeniu w sprawie WRF i w związku z tym odpowiednie środki należy ująć w budżecie poza odpowiednimi pułapami przyjętymi w WRF. Komisja jest przekonana, że kwota w wysokości EUR w środkach na płatności może zostać przesunięta w ramach budżetu na rok Jednakże na tym etapie procesu wdrażania Komisja nie jest jeszcze w stanie określić żadnego precyzyjnego źródła środków. W związku z tym Komisja proponuje ujęcie w niniejszym projekcie budżetu korygującego ujemnej rezerwy w środkach na płatności w artykule na kwotę EUR. 5 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata (Dz.U. L 347 z , s. 884). 10

11 Zgodnie z art. 47 rozporządzenia finansowego 6 Komisja zmniejszy ujemną rezerwę, tak szybko jak to możliwe, za pomocą przesunięcia środków z innych pozycji budżetu zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 26 i 27 tegoż rozporządzenia. 6 Dz.U. L 298 z , s

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.1.2017 r. COM(2017) 45 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2016 r. COM(2016) 462 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2015 R.

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2015 R. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.4.2015 r. COM(2015) 161 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2015 R. TOWARZYSZĄCY WNIOSKOWI O URUCHOMIENIE FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie z działalności Funduszu Solidarności Unii Europejskiej za rok 2016

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie z działalności Funduszu Solidarności Unii Europejskiej za rok 2016 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2017r. COM(2017) 776 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie z działalności Funduszu Solidarności Unii Europejskiej za rok 2016

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2016 r. (OR. en) 11268/16 FIN 477 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 13 lipca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.5.2019 r. COM(2019) 205 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019 towarzyszący wnioskowi o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2011 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja. (przedstawiony przez Komisję)

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2011 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja. (przedstawiony przez Komisję) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2011 KOM(2011) 154 wersja ostateczna PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2011 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja (przedstawiony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Budżetowa 17.10.2014 2014/2072(BUD) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.2.2018 COM(2018) 150 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE. (przedstawiony przez Komisję)

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE. (przedstawiony przez Komisję) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2011 KOM(2011) 155 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE (przedstawiony przez Komisję)

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU NA ROK 2005 OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU NA ROK 2005 OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 08.09.2005 SEC(2005) 1083 końcowy WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU NA ROK 2005 OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8257/17 FIN 260 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 12 kwietnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.3.2017 r. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI Dzięki Funduszowi Solidarności Unii Europejskiej UE może wspierać finansowo państwo członkowskie, kraj kandydujący do przystąpienia do UE lub region dotknięty poważną klęską żywiołową.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 649 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia 27.11.2017 A8-0358/2017/err01 ADDENDUM do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 15.12.2017 L 335/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2305 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 7 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 7 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 650 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 7 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r.

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2017 r. (OR. en) 14273/17 FIN 717 PE-L 56 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 13042/17 FIN 610

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku 05 listopada 2012 r. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0357/

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0357/ Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0357/2018 6.11.2018 SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 5 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 5 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.9.2014 r. COM(2014) 564 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 5 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0270/

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0270/ Parlament Europejski 204-209 Dokument z posiedzenia A8-0270/206 29.9.206 SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017.

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 września 207 r. (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 560/7 FIN 500 (COM(207)

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.9.2016 r. COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Budżetowa 23.10.2014 2014/2036(BUD) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2016 r. COM(2016) 414 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zawierające ocenę wymaganą na mocy art. 24 ust. 3 i art. 120 ust. 3 akapit trzeci

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 307 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB (art. 6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0175/

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0175/ Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0175/2018 17.5.2018 SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) 13159/15 FIN 699 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2015 r. COM(2015) 502 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2014 r. PL PL

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla powodzian. Wpisany przez

Wsparcie dla powodzian. Wpisany przez W trakcie ubiegłorocznej powodzi poszkodowanych zostało ponad 66 tys. rodzin, a 14,5 tys. z nich ewakuowano. Straty poniosło 811 gmin oraz blisko 1,4 tys. przedsiębiorców. Na stronie internetowej MSWiA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Budżetowa 2017/2061(BUD) 9.5.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

(4) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem.

(4) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem. L 219/4 25.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 799/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ustanawiające wzory rocznych i końcowych sprawozdań z wykonania w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2015 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2016 r. COM(2016) 546 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2015 r. PL PL SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2013 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2015 r. COM(2015) 118 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2013 r. PL PL

Bardziej szczegółowo

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Aleksandra Szelągowska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) 13015/16 FIN 631 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku Projekt w sprawie zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.5.2019 r. COM(2019) 310 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2020 r. do zmian DNB (ESA 2010) (art.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W projekcie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaproponowano rozwiązania zachęcające zakłady ubezpieczeń do zawierania umów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.3.2013 r. COM(2013) 156 final C7-0199/13 PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

Zalecenie DECYZJA RADY. uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2016 r. COM(2016) 295 final Zalecenie DECYZJA RADY uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze PL PL Zalecenie DECYZJA RADY

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 25 kwietnia 2014 r. (OR. en) 2013/0313 (COD) PE-CONS 78/14 FIN 242 CODEC 888 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 października 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 października 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 października 2016 r. (OR. en) 12876/16 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 sierpnia 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: REGIO 83 ECOFIN 870 FIN 623 FC 58 SOC 588

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.6.2015 r. COM(2015) 317 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS PL PL Uwzględniając: Traktat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0272/

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0272/ Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0272/2018 4.9.2018 SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 29/2017.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 29/2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 października 2017 r. (OR. en) 13563/17 FIN 643 PISMO PRZEWODNIE Od: Günther OETTINGER, członek Komisji Europejskiej Data otrzymania: 23 października 2017 r. Do: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.10.2018 L 255/7 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1507 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce KOMISJA

Bardziej szczegółowo

L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.8.2018 OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1141 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia 28.1.2019 A8-0018/2019/err01 ADDENDUM do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 330/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2017/2120 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.7.2018 C(2018) 4838 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 30.7.2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 ustanawiające zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.4.2014 r. COM(2014) 241 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2017 r. COM(2017) 156 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI_. do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI_. do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2016 r. COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI_ do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.9.2017 r. COM(2017) 554 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIESIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne.

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne. Historia: Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Wykonała: Iwona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.7.2016 r. COM(2016) 487 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat wydatków w ramach EFRG System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 PL PL

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.12.2018 r. C(2018) 8674 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 11.12.2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą C(2015) 9279 zatwierdzającą niektóre elementy programu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 144. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik czerwca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 144. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik czerwca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 144 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 8 czerwca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/845

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. C(2014) 10025 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.6.2018 C(2018) 3316 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 7.6.2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/892 ustanawiające zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

PRZECIWDZIAŁANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU PRZECIWDZIAŁANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W ŚWIETLE PROJEKTÓW ROZPORZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.11.2017 r. COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R.

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.4.2013 r. COM(2013) 254 final C7-0247/13 PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja Sekcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej

Bardziej szczegółowo

Usuwanie skutków powodzi i przeciwdziałanie zagrożeniu w powiecie płockim w latach Płock,

Usuwanie skutków powodzi i przeciwdziałanie zagrożeniu w powiecie płockim w latach Płock, Usuwanie skutków powodzi i przeciwdziałanie zagrożeniu w powiecie płockim w latach 2010-2013 Płock, 12.05.2014 Miejsca przerwania wałów Kalendarium powodzi w 2010 r. 19.05 22.05 23.05 23/24.05 24.05 03.06

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 10.11.2015 L 293/15 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1973 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 przepisami szczegółowymi dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.7.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1024 budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 1.8.2014 L 230/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania wspólnych ram monitorowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2013 r. COM(2013) 887 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 PL PL 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG SEKCJI

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG SEKCJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.2.2014 r. COM(2014) 78 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG SEKCJI ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2018r. COM(2018) 475 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.6.2017 r. COM(2017) 299 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) L 293/6 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1971 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2014 r. COM(2014) 19 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.1.2015 r. COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe

Bardziej szczegółowo

Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników!

Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników! .pl https://www..pl Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników! Autor: Elżbieta Sulima Data: 23 grudnia 2016 Od wiosny tego roku (zresztą jak co roku) głośno było a to o przymrozkach, a to o suszy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Podstawowymi kierunkami działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.12. r. COM() 597 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat danych dotyczących wpływu na budżet rocznej aktualizacji za r. wynagrodzeń i

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 15 grudnia 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2012 r. COM(2012) 549 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) 11629/17 AGRI 415 AGRIFIN 79 FIN 503 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 25 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.4.2012 r. COM(2012) 184 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB (punkt 16

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 25.11.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2011/748/EU,

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja systemu ubezpieczeń upraw rolnych w Polsce

Modyfikacja systemu ubezpieczeń upraw rolnych w Polsce Modyfikacja systemu ubezpieczeń upraw rolnych w Polsce dr Marietta Janowicz-Lomott, Uniwersytet Gdański dr Krzysztof Łyskawa, Uniwersytet Ekonomiczny Poznań Agenda Działanie ubezpieczeń dotowanych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.2.2017 r. COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1140 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Belgia - przemysł włókienniczy, Irlandia - Dell

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Belgia - przemysł włókienniczy, Irlandia - Dell 21.10.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 285 E/151 ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE KOMISJI Komisja wspiera używanie wspólnotowych instrumentów takich jak program Inteligentna Energia-Europa, który stanowi

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2017 r. (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECOFIN 806 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: 3563. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (do Spraw Gospodarczych i Finansowych),

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72 PISMO PRZEWODNIE od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisano przez pana dyrektora Jordiego AYETA PUIGARNAUA

Bardziej szczegółowo