SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2013 r."

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2015) 118 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2013 r. PL PL

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Wnioski będące w trakcie rozpatrywania od 2012 r Nowe wnioski otrzymane w 2013 r Finansowanie Monitorowanie Zamknięcie pomocy Wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej oraz podsumowanie

3 1. WPROWADZENIE W rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiającym Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (zwanym dalej rozporządzeniem ) przewidziano przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania dotyczącego działalności Funduszu w poprzednim roku. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono działania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (zwanego dalej FSUE ) w 2013 r. obejmujące rozpatrywanie nierozpatrzonych i nowych wniosków oraz ocenę sprawozdań z realizacji w związku z ich przygotowaniem do zamknięcia. Sprawozdanie stanowi również odpowiedź na wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia przedstawiony w ciągu roku 1. W 2013 r. do Komisji wpłynęło osiem nowych wniosków o przyznanie pomocy finansowej z FSUE, co pod względem liczby złożonych wniosków stanowi średni roczny wynik. Cztery wnioski złożono w styczniu, a kolejne cztery wpłynęły w lipcu i sierpniu. Trzy z tych wniosków dotyczyły powodzi w Słowenii, Austrii i Chorwacji, które miały miejsce na przełomie października i listopada 2012 r. Wnioski złożone przez Niemcy, Austrię, Republikę Czeską i Węgry dotyczyły poważnych powodzi, które miały miejsce na przełomie maja i czerwca 2013 r. Wniosek otrzymany od Portugalii dotyczył lawin błotnych i osuwisk na Maderze w styczniu 2013 r. Z wyjątkiem wniosków z Portugalii i Węgier, Komisja przyjęła wszystkie pozostałe wnioski i przedstawiła wniosek o uruchomienie środków z FSUE. Poza tym Komisja zakończyła ocenę wniosku złożonego przez Rumunię, który oczekiwał na rozpatrzenie od 2012 r., dotyczącego suszy i pożarów i również w odniesieniu do tego wniosku zaproponowała uruchomienie środków z Funduszu. Jeżeli chodzi o aspekt finansowy, to w 2013 r. Komisja wyraziła zgodę na przyznanie pomocy z FSUE o łącznej kwocie mln EUR; szczegółowe wyjaśnienia na ten temat znajdują się w rozdziale 4 Finansowanie. Ogółem na pomoc związaną z powodziami w Słowenii i Austrii w 2012 r. wypłacono mln EUR. W załącznikach 1-3 znajdują się progi mające zastosowanie do uruchamiania funduszu w 2013 r., podsumowanie otrzymanych wniosków oraz kompletny wykaz wniosków rozpatrywanych od 2002 r. 1 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, COM(2013) 522 final z 25 lipca 2013 r. 3

4 2. WNIOSKI BĘDĄCE W TRAKCIE ROZPATRYWANIA OD 2012 R. Rumunia (susze i pożary) Latem 2012 r. na znacznych obszarach Rumunii odnotowano bardzo niski poziom opadów i wielokrotne fale bardzo wysokich temperatur, co doprowadziło do suszy oraz nieudanych zbiorów, licznych pożarów lasów i roślinności, niedoboru wody dla mieszkańców i związanych z tym problemów w funkcjonowaniu systemów zaopatrzenia w wodę i produkcji energii wodnej. W związku z tym w dniu 2 listopada 2012 r. Rumunia przedłożyła wniosek o pomoc finansową z FSUE. W przypadku suszy nie można w uzasadniony sposób zastosować przepisu rozporządzenia, zgodnie z którym wnioski muszą zostać przedłożone w terminie 10 tygodni po powstaniu pierwszych szkód. Komisja zastosowała w związku z tym takie same zasady, jakie ustalono w trakcie oceny pierwszego porównywalnego wniosku o pomoc finansową z FSUE, czyli wniosku dotyczącego suszy na Cyprze w 2008 r. Zgodnie z tymi zasadami za początek trwającego 10 tygodni okresu składania wniosków należy przyjąć dzień, w którym uznano, że susza osiągnęła swój punkt kulminacyjny. W Rumunii przedłużający się okres charakteryzujący się niskim poziomem opadów, wysokimi temperaturami powietrza oraz licznymi pożarami w ciągu kilku miesięcy doprowadził do wystąpienia dotkliwej suszy, która dotknęła mln hektarów gruntów w 35 z 41 powiatów w tym kraju. Punktem kulminacyjnym tej klęski był wybuch groźnych pożarów lasów i roślinności dnia 25 sierpnia 2012 r. Komisja stwierdziła zatem, że za datę rozpoczęcia poważnej klęski powinno się przyjąć dzień 25 sierpnia 2012 r. Wniosek przedłożony Komisji w dniu 2 listopada 2012 r. został zatem złożony w terminie. We wstępnym wniosku władze Rumunii oszacowały łączną wartość bezpośrednich szkód na kwotę ponad 1,9 mld EUR, co stanowi 263 % progu poważnej klęski żywiołowej mającego zastosowanie w przypadku Rumunii do celów uruchomienia FSUE, który w 2012 r. wynosił 735,487 mln EUR (tj. 0,6 % DNB na podstawie danych z 2010 r.). Kwota ta obejmowała jednak szkody rolne, które wystąpiły przed określoną datą rozpoczęcia i które nie mogą zostać ujęte w ogólnej kwocie szkód. Komisja zwróciła się do Rumunii o dokonanie ponownej oceny szkód. Skorygowana łączna wartość szkód podana przez Rumunię po odjęciu pozostałych niekwalifikowalnych szkód pośrednich wyniosła 806,7 mln EUR. Ponad 99 % szkód dotyczy prywatnego sektora rolnictwa i leśnictwa, które nie kwalifikują się do pomocy z FSUE, ponieważ nie są objęte rodzajami kwalifikowalnych działań nadzwyczajnych zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia. Koszty działań kwalifikujących się do przyznania pomocy na mocy art. 3 ust. 2 wyniosły zatem 2,476 mln EUR (tzn. koszty działań nadzwyczajnych podejmowanych przez służby ratownicze, w szczególności gaszenia pożarów i transportu wodnego oraz działań w zakresie odbudowy infrastruktury zaopatrzenia w wodę). Ze względu na fakt, że pomoc z FSUE nie może przekroczyć łącznych kosztów kwalifikowalnych działań, w dniu 3 października 2013 r. Komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem o uruchomienie funduszu w wysokości 2,476 mln EUR, pokrywając koszty kwalifikujących się działań. Po zakończeniu procedury budżetowej w Radzie i Parlamencie Europejskim oraz po zawarciu porozumienia wykonawczego między Komisją a Rumunią w dniu 10 marca 2014 r. wypłacono wkład z FSUE. 4

5 3. NOWE WNIOSKI OTRZYMANE W 2013 R. Powodzie w Słowenii, Austrii i Chorwacji (trzy przypadki) Pod koniec października i na początku listopada 2012 r. intensywne opady deszczu w Europie Południowo-Wschodniej spowodowały wystąpienie z brzegów rzek Sawa, Kupa, Mura i Drawa na większej części ich odcinków w Słowenii oraz w dorzeczach rzek Mura, Drawa i Lavant w Austrii, jak również na terytorium Chorwacji. W rezultacie wszystkie trzy kraje złożyły wnioski o pomoc finansową z FSUE: Słowenia złożyła wniosek dotyczący poważnej klęski żywiołowej, natomiast wnioski Chorwacji i Austrii zostały oparte na tzw. przepisie kraju ościennego, zgodnie z którym państwo dotknięte tą samą klęską co kraj z nim graniczący może w drodze wyjątku skorzystać z pomocy finansowej FSUE w przypadku poważnej klęski żywiołowej. (1) Słowenia: Wniosek otrzymano dnia 2 stycznia 2013 r. w obowiązującym terminie dziesięciu tygodni po tym jak odnotowano pierwsze szkody w dniu 28 października 2012 r. Łączną wartość szkód bezpośrednich oszacowano na 359,535 mln EUR. Szkody wynikały w szczególności ze znacznych szkód w rolnictwie, leśnictwie, lokalnej infrastrukturze drogowej i ciekach wodnych. Zniszczenia dotknęły ponad budynków mieszkalnych, obiektów administracji i przedsiębiorstw, a także 10 szkół. Kwota ta stanowiła 1,008 % DNB Słowenii i znacznie przekraczała próg dla poważnych klęsk wymagany do uruchomienia środków z FSUE wynoszący w odniesieniu do Słowenii w 2013 r. 214,021 mln EUR (tj. 0,6 % DNB na podstawie danych z 2011 r.). W dniu 30 kwietnia 2013 r. Komisja złożyła wniosek o uruchomienie pomocy finansowej w wysokości 14,081 mln EUR. Po zakończeniu procedury budżetowej w Radzie i Parlamencie Europejskim i po zawarciu porozumienia wykonawczego między Komisją a Słowenią w dniu 19 listopada 2013 r. został wypłacony wkład finansowy. (2) Austria: Klęska żywiołowa w Słowenii miała również negatywny wpływ na Austrię, jednak w bardzo ograniczonym zakresie. Miejscowość Lavamünd, położona bezpośrednio przy zbiegu rzek Drawy (Drau) i Lavant na granicy austriacko-słoweńskiej została zalana przez falę powodziową osiągającą do dwóch metrów wysokości, w wyniku czego zniszczeniu uległy budynki publiczne, domy prywatne, przedsiębiorstwa oraz infrastruktura lokalna. Wniosek przedstawiono dnia 11 stycznia 2013 r. w obowiązującym terminie dziesięciu tygodni po odnotowaniu pierwszych szkód w dniu 5 listopada 2012 r. Zaktualizowane informacje otrzymano w dniu 28 lutego 2013 r. Łączna wartość bezpośrednich szkód spowodowanych przez klęskę wyniosła 9,6 mln EUR. Kwota ta stanowi jedynie niewielki ułamek progu poważnej klęski żywiołowej wymaganego do uruchomienia FSUE wynoszącego 1,798 mld EUR (tj. 0,6 % DNB Austrii z 2011 r.). Jednak, mając na uwadze, że powódź w Lavamünd ma to samo źródło co poważna klęska żywiołowa w Słowenii, władze Austrii przedstawiły swój wniosek na podstawie tzw. przepisu państwa ościennego. Mimo że szkody są niewielkie i stanowią zaledwie 0,53 % kwoty progowej, istniała możliwość uruchomienia środków z FSUE. W 5

6 dniu 19 listopada 2013 r. wypłacono wkład finansowy z Funduszu wynoszący EUR. (3) Chorwacja: Chorwacja, która w momencie klęski żywiołowej była objęta zakresem FSUE jako kraj negocjujący przystąpienie do UE, złożyła wniosek w dniu 3 stycznia 2013 r., w terminie 10 tygodni po odnotowaniu pierwszej szkody w dniu 26 października 2012 r. Chorwacja zgłosiła, że istotne elementy infrastruktury, jak również majątek prywatny i publiczny uległy zniszczeniu w 9 żupaniach, a w 4 z nich powódź wywarła również negatywne skutki na gospodarkę lokalną i warunki życia około mieszkańców. W szczególności zniszczenia dotknęły rolnictwo i leśnictwo, obiekty przemysłowe i handlowe, budynki mieszkalne, wały przeciwpowodziowe, mosty i nabrzeża na wybrzeżu chorwackim. Zalanych zostało kilkaset domów prywatnych, których mieszkańcy musieli zostali ewakuowani. W pozostałych 5 żupaniach dzięki środkom przeciwpowodziowym podjętym przez chorwackie przedsiębiorstwo zarządzające infrastrukturą wodną Hrvatske vode uniknięto zniszczeń majątku prywatnego. Władze Chorwacji oszacowały łączne szkody bezpośrednie na ponad 11,463 mln EUR. Ponieważ kwota ta była wyraźnie poniżej progu 259,805 mln EUR wymaganego do uruchomienia środków z FSUE dla poważnej klęski żywiołowej (tj. 0,6% DNB Chorwacji w oparciu o dane z 2011 r.), klęski nie można było zakwalifikować do kategorii poważnej klęski żywiołowej. Jednakże, podobnie jak Austria, Chorwacja powołała się na przepis kraju ościennego, co Komisja zaakceptowała. W dniu 15 stycznia 2014 r. wypłacono wkład finansowy z Funduszu wynoszący 286,587 mln EUR. Powodzie w Europie Środkowej (4 przypadki) W maju i czerwcu 2013 r. Europa Środkowa ucierpiała na skutek sytuacji meteorologicznej bardzo podobnej do tej, która w 2002 r. doprowadziła do powodzi stulecia, a następnie do utworzenia FSUE. Ekstremalne powodzie ponownie nawiedziły Niemcy, Austrię i Republikę Czeską. Powodzie dotknęły również Węgry, jednak w bardziej ograniczonym stopniu. Pomimo częściowo wyższych poziomów powodzi ogólna wartość szkód, choć nadal bardzo wysoka, była niższa niż wartość szkód w 2002 r., w szczególności w Austrii i Republice Czeskiej, zwłaszcza ze względu na skuteczność ochrony przeciwpowodziowej i środków kontroli ryzyka wprowadzanych od 2002 r. W rezultacie Niemcy złożyły wniosek o udzielenie pomocy finansowej z FSUE na podstawie kryteriów przyjętych dla poważnej klęski żywiołowej, podczas gdy Austria i Republika Czeska przedstawiły swój wniosek na podstawie tzw. przepisu państwa ościennego. Węgry złożyły wniosek na podstawie kryterium przyjętego dla nadzwyczajnej klęski o zasięgu regionalnym. (1) Niemcy: Wniosek otrzymano dnia 24 lipca 2013 r. w obowiązującym terminie dziesięciu tygodni, po odnotowaniu pierwszych szkód w dniu 18 maja 2013 r. Niemcy odnotowały wyjątkowo intensywne opady deszczu na rozległych obszarach, a wiele rzek osiągnęło niespotykany dotąd rekordowy poziom. Powodzie były bardziej rozległe i dotkliwe niż te w sierpniu 2002 r. czy poprzednie rekordowe powodzie w lipcu 1954 r. W sumie dwanaście krajów związkowych Niemiec zostało bezpośrednio dotkniętych powodzią, osiem osób straciło życie, a co najmniej 128 osób zostało rannych. Ponad

7 osób zostało ewakuowanych z obszarów dotkniętych powodzią, a łączna liczba osób dotkniętych klęską wyniosła blisko Uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych zostało domów, poza tym zgłoszono poważne szkody w infrastrukturze publicznej. Władze Niemiec oszacowały łączną wartość szkód bezpośrednich na ponad 8,153 mld EUR. Ponieważ kwota ta znacznie przekraczała próg wymagany do uruchomienia środków z FSUE w odniesieniu do Niemiec, który w 2013 r. wynosił 3,679 mld EUR (3 mld EUR w cenach z 2002 r.), klęskę uznano za poważną klęskę żywiołową. W dniu 3 października 2013 r. Komisja złożyła wniosek o uruchomienie pomocy finansowej w wysokości 360,454 mln EUR. Odpowiedni budżet korygujący (obejmujące również opisane poniżej przypadki Austrii i Czech) został przyjęty przez Radę i Parlament Europejski w dniu 20 listopada 2013 r., jednak zawierał on zastrzeżenie, że znaczna część niezbędnych środków będzie dostępna dopiero w roku W związku z tym wkład z FSUE wypłacono dnia 19 marca 2014 r. po zawarciu porozumienia wykonawczego między Komisją a Niemcami. (2) Austria: Wniosek wpłynął do Komisji w dniu 6 sierpnia 2013 r. w obowiązującym terminie dziesięciu tygodni po odnotowaniu pierwszych szkód w dniu 30 maja 2013 r. Powódź dotknęła siedem spośród dziewięciu austriackich krajów związkowych, w szczególności Vorarlberg, Tyrol, Salzburg, Dolną Austrię i Górną Austrię, zamieszkanych łącznie przez około 4,6 mln osób. W dorzeczach niektórych rzek (Saalach, Salzach, Inn i górny Dunaj) powódź osiągnęła najwyższy poziom od pięciuset lat. Spowodowało to rozległe szkody w infrastrukturze, w szczególności infrastrukturze ochronnej wzdłuż rzek, w sektorze transportu i gospodarki wodnej/ściekowej. Liczne domy prywatne i inne nieruchomości zostały uszkodzone lub zniszczone, a zalanie ponad ha gruntów rolnych spowodowało utratę plonów. Ponad 300 przedsiębiorstw odniosło szkody bezpośrednie, w tym niektóre w niezwykle ważnym sektorze turystyki. Łączną wartość szkód bezpośrednich oszacowano na 866,462 mln EUR, co stanowi 48 % progu dla poważnych klęsk żywiołowych wynoszącego 1,798 mld EUR (tj. 0,6 % DNB Austrii), w związku z tym klęska nie kwalifikuje się jako poważna klęska żywiołowa. Ponieważ te same zjawiska pogodowe były przyczyną klęski żywiołowej w Niemczech, wniosek Austrii został uwzględniony na podstawie przepisu rozporządzenia dotyczącego państwa ościennego. W dniu 3 października 2013 r. Komisja postanowiła zaproponować pomoc finansową dla Austrii w wysokości 21,662 mln EUR. W dniu 14 lutego 2014 r. wypłacono wkład finansowy z Funduszu. (3) Republika Czeska: Wniosek wpłynął do Komisji w dniu 8 sierpnia 2013 r. w obowiązującym terminie dziesięciu tygodni po odnotowaniu pierwszych szkód w dniu 2 czerwca 2013 r. Ulewne deszcze spowodowały powodzie o skali zdarzającej się raz na 50 lat, zwłaszcza w obszarze zlewisk Berounki, Wełtawy i Łaby, wyrządzając szkody w szczególności w kraju południowoczeskim, Pilznie, kraju środkowoczeskim, Hradec Králové, Libercu, Uście i w Pradze, które łącznie stanowią ok. 54% terytorium Republiki Czeskiej; w efekcie powodzie bezpośrednio dotknęły ponad jedną trzecią ludności tego kraju. 15 osób poniosło śmierć, a zostało ewakuowanych. Powodzie uszkodziły lub zniszczyły w szczególności infrastrukturę transportową (koleje, drogi, mosty itd.), sieci telekomunikacyjne, systemy zaopatrywania w wodę i systemy 7

8 kanalizacyjne, jak również sieci energii elektrycznej i gazu. Uszkodzonych zostało ponad domów prywatnych. Rozległe szkody odnotowano również w sektorze opieki zdrowotnej i usług socjalnych, w przedsiębiorstwach oraz rolnictwie i leśnictwie. Łączną wartość bezpośrednich szkód oszacowano na 637,131 mln EUR. Jako że kwota ta stanowiła 73 % progu wynoszącego 871,618 mln EUR (tj. 0,6 % DNB Republiki Czeskiej), klęska nie kwalifikuje się jako poważna klęska żywiołowa. Jednakże, tak jak w przypadku Austrii, powódź w Czechach była spowodowana tymi samymi zjawiskami meteorologicznymi, co poważna klęska żywiołowa w Niemczech. Wniosek został zatem oparty na tzw. przepisie dotyczącym państwa ościennego. W dniu 3 października 2013 r. Komisja postanowiła zaproponować pomoc finansową dla Republiki Czeskiej w wysokości 15,928 mln EUR. Po przyjęciu odpowiedniego budżetu korygującego przez Radę i Parlament Europejski oraz po zawarciu porozumienia wykonawczego między Komisją a Republiką Czeską wkład z FSUE wypłacono w dniu 19 marca 2014 r. (4) Węgry: Ekstremalna fala powodziowa na Dunaju i jego górnych dopływach znajdujących się na terenie Niemiec i Austrii dotarła na Węgry w dniu 4 czerwca, a opuściła kraj w dniu 14 czerwca 2013 r. Największe straty odnotowano na obszarze regionu Közép Magyarország - w Budapeszcie i jego okolicach, gdzie uszkodzona została infrastruktura, w szczególności w sektorze transportu, zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacyjnego, zdrowia, edukacji, telekomunikacji, a także w domach prywatnych i przedsiębiorstwach. Zalanych zostało około ha gruntów rolnych powodując utratę plonów. Dzięki przeprowadzeniu bardzo intensywnych działań nadzwyczajnych udało się jednak uniknąć bardziej rozległych szkód. Wniosek Węgier wpłynął do Komisji w dniu 13 sierpnia 2013 r. w obowiązującym terminie dziesięciu tygodni po odnotowaniu pierwszych szkód w dniu 4 czerwca 2013 r. Węgry oszacowały łączną wartość szkód bezpośrednich na 27,951 mln EUR. Kwota ta stanowiła mniej niż 5 % progu dla poważnych klęsk wymaganego do uruchomienia FSUE wynoszącego 569,258 mln EUR (tj. 0,6 % DNB Węgier), klęski nie można zatem zakwalifikować do kategorii poważnej klęski żywiołowej. Nie można było też zastosować kryterium kraju ościennego, gdyż żadnego z państw graniczących z Węgrami nie dotknęła poważna klęska żywiołowa spowodowana powodziami. Wniosek przedstawiono zatem w oparciu o kryteria ustanowione dla tzw. nadzwyczajnej klęski żywiołowej o zasięgu regionalnym. Jednak według oceny Komisji wniosek Węgier nie spełniał kryteriów nadzwyczajnych ustanowionych dla klęski żywiołowej o zasięgu regionalnym, które zostały określone w rozporządzeniu, gdyż nie przedstawiono w nim dowodów na poważne i trwałe skutki dla warunków życia i stabilizacji gospodarczej regionu dotkniętego klęską żywiołową. W dniu 3 października 2013 r. Komisja odrzuciła wniosek, ponieważ uznała, że klęski żywiołowej nie można uznać za nadzwyczajną w rozumieniu rozporządzenia. Władze Węgier zostały o tym odpowiednio poinformowane. Powodzie i osuwiska na Maderze (Portugalia) W dniach 4 i 5 listopada 2012 r., nadzwyczajnie intensywne opady deszczu w częściach portugalskiego Regionu Autonomicznego Madera wywołały osuwiska i powódź wyrządzając szkody w infrastrukturze publicznej, własności prywatnej i 8

9 rolnictwie. W związku z tym Portugalia przedłożyła wniosek o pomoc finansową z FSUE, który wpłynął do Komisji w dniu 14 stycznia 2013 r. w obowiązującym terminie 10 tygodni. Portugalia zgłosiła łączną wartość bezpośrednich szkód na kwotę 25,7 mln EUR, co stanowiło jedynie 2,5 % progu dla poważnych klęsk żywiołowych wynoszącego 987,376 mln EUR (tj. 0,6 % DNB). Wniosek przedstawiono zatem w oparciu o kryteria ustanowione dla tzw. nadzwyczajnej klęski żywiołowej o zasięgu regionalnym. Biorąc pod uwagę ograniczony wpływ klęski żywiołowej na ludność Madery i pomimo statusu Madery jako regionu najbardziej oddalonego, Komisja uznała, że wniosek nie spełniał kryteriów nadzwyczajnych ustanowionych dla klęski żywiołowej o zasięgu regionalnym, które zostały określone w rozporządzeniu. W dniu 22 kwietnia 2013 r. Komisja postanowiła odrzucić wniosek, gdyż uznała, że klęski żywiołowej w rozumieniu rozporządzenia nie można uznać za nadzwyczajną. Władze Portugalii zostały o tym odpowiednio poinformowane. W przypadku uruchomienia wkładu finansowego z Funduszu, pełna kwota musi zostać wykorzystana w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania jej przez Komisję. Wkład ten można wykorzystać jedynie do przeprowadzenia niezbędnych działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie zgodnie z definicją zawartą w art. 3 rozporządzenia. 4. FINANSOWANIE W 2013 r. władza budżetowa zatwierdziła wkłady finansowe z Funduszu w odniesieniu do siedmiu przypadków dotyczących wniosków otrzymanych w latach 2012 i Odpowiedni wstępny projekt budżetu korygującego nr 5 na rok 2013 dla wniosków otrzymanych od Słowenii, Austrii i Chorwacji w 2013 r. (powódź na przełomie października i listopada 2012 r.) został ukończony w dniu 11 września 2013 r 2. Po przyjęciu decyzji o przyznaniu dotacji i podpisaniu porozumień wykonawczych wypłata środków dla Słowenii i Austrii nastąpiła w dniu 19 listopada 2013 r. W przypadku Chorwacji, wypłata środków nastąpiła w dniu 15 stycznia 2014 r. Wstępny projekt budżetu korygującego nr 9 na rok 2013 dotyczył powodzi w Niemczech, Austrii i Republice Czeskiej na przełomie maja i czerwca 2013 r. oraz wniosku złożonego przez Rumunię w związku z suszą i pożarami w 2012 r 3. Dopiero w 2014 r. udostępniono 150 mln EUR w środkach na płatności (z łącznej kwoty 400,5 mln EUR). Płatności dla wszystkich czterech przypadków zostały przeprowadzone w następstwie przeniesienia środków budżetowych na rok Wkład z Funduszu Solidarności budżet zatwierdzony w 2013 r. Państwo beneficjent Klęska Kategoria Kwota (w EUR) 2 3 Budżet korygujący (BK) nr 5 na 2013 r. dotyczy uruchomienia z Funduszu Solidarności UE kwoty EUR w formie środków na zobowiązania i na płatności w związku z powodzią w Słowenii, Chorwacji i Austrii, która miała miejsce jesienią 2012 r. Dz.U. L 327 z Budżet korygujący (BK) nr 9 na 2013 r. dotyczy uruchomienia z Funduszu Solidarności UE kwot w wysokości 400,5 mln EUR w formie środków na zobowiązania i 250 mln EUR w formie środków na płatności. Zaproponowany przez Komisję w dniu 3 października 2013 r. (COM(2013) 691), zmieniony przez Radę w dniu 30 października 2013 r. i zatwierdzony przez Parlament Europejski w dniu 20 listopada 2013 r. Dz.U. L 49 z

10 Słowenia Powódź w 2012 r. Poważna Austria Powódź w 2012 r. Państwo ościenne Chorwacja Powódź w 2012 r. Państwo ościenne Niemcy Powódź w 2013 r. Poważna Austria Powódź w 2013 r. Państwo ościenne Republika Czeska Powódź w 2013 r. Państwo ościenne Rumunia Susze i pożary w 2012 r. Poważna OGÓŁEM MONITOROWANIE W 2013 r. Komisja przeprowadziła wizyty monitorujące w trzech krajach będących beneficjentami w celu omówienia zastosowanych systemów realizacji i udzielenia odpowiedzi na konkretne pytania postawione przez organy wykonawcze: w Lorce (Hiszpania) w dniu 5 lutego 2013 r. w odniesieniu do wkładu finansowego w wysokości 21,071 mln EUR otrzymanego w związku z trzęsieniem ziemi, do którego doszło w mieście Lorca dnia 11 maja 2011 r. 10

11 w Genui (Włochy) w dniu 23 kwietnia 2013 r. w odniesieniu do wkładu finansowego w wysokości 18,062 mln EUR otrzymanego w związku z powodziami, do których doszło w Ligurii i Toskanii w 2011 r. w Bolonii (Włochy) w dniu 5 czerwca 2013 r. w odniesieniu do wkładu finansowego w wysokości 670,192 mln EUR otrzymanego w związku z niszczycielskimi trzęsieniami ziemi, do których doszło w Emilii-Romanii, Lombardii i Wenecji Euganejskiej dnia 20 maja 2012 r. Wszystkie trzy wizyty pozwoliły na uzyskanie wystarczającej pewności, że odpowiednie organy przeprowadziły realizację i kontrole w sposób przejrzysty i prawidłowy oraz przestrzegając zasad ustanowionych w rozporządzeniu, w odpowiedniej decyzji o przyznaniu dotacji oraz w porozumieniu wykonawczym. Po otrzymaniu sprawozdań końcowych Komisja przeprowadzi dalsze analizy, a w stosownym przypadku podejmie odpowiednie kroki. 6. ZAMKNIĘCIE POMOCY Artykuł 8 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że nie później niż sześć miesięcy po wygaśnięciu jednorocznego okresu od dnia wypłacenia wkładu finansowego państwo beneficjent przedstawia sprawozdanie dotyczące finansowej realizacji wkładu finansowego (zwane dalej sprawozdaniem z realizacji ) wraz z uzasadnieniem wydatków (zwanym dalej oświadczeniem uzasadniającym ). Po zakończeniu tej procedury Komisja zamyka pomoc z Funduszu. W związku z tym, w 2013 r. zamknięto akta dotyczące pomocy w czterech przypadkach: (1) Niemcy, huragan Cyryl z 2007 r.: wkład finansowy z Funduszu wyniósł 166,91 mln EUR. W dniu 9 lipca 2009 r. Niemcy przedstawiły sprawozdanie z realizacji zawierające 15 oświadczeń uzasadniających sporządzonych przez niemieckie kraje związkowe dotknięte huraganem. Podczas przeprowadzania kontroli Komisja zwróciła się do władz Niemiec o dodatkowe informacje, które uzyskano w maju 2012 r. Niemcy oświadczyły, że kwota 9 778,59 EUR została później pokryta przez stronę trzecią. Rozporządzenie przewiduje, że kwoty pokryte przez stronę trzecią muszą zostać zwrócone Komisji. Kwota ta została odzyskana przez Komisję w kwietniu 2013 r., a sprawa została zamknięta w maju 2013 r. (2) Francja, huragan Klaus z 2009 r.: wkład finansowy z Funduszu wyniósł 109,38 mln EUR. Sprawozdanie z realizacji Francja przedłożyła w dniu 31 sierpnia 2011 r. W następstwie wewnętrznego audytu przeprowadzonego przez władze francuskie, kwota zadeklarowanych niekwalifikowalnych wydatków wyniosła 1,105 mln EUR. Kwota ta została następnie skorygowana do 1,066 mln EUR. Ponadto z oceny Komisji wynika, że należy zwrócić się do Francji w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących oświadczenia uzasadniającego. W sierpniu 2013 r. Dyrekcja Generalna ds. budżetu Komisji Europejskiej zainicjowała procedurę wyrównawczą w odniesieniu do kwoty 1,066 mln EUR w stosunku do płatności na rzecz Francusko-Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Francja nie wyraziła sprzeciwu i w dniu 21 sierpnia 2013 r. dokonano wyrównania. Sprawa została zamknięta. (3) Grecja, powódź na rzece Evros z 2006 r.: wkład finansowy z Funduszu wyniósł 9,31 mln EUR. Sprawozdanie z realizacji Grecja przedłożyła do 11

12 Komisji w lipcu 2009 r. W kwietniu 2010 r. i czerwcu 2012 r. zaistniała konieczność zwrócenia się do Grecji o dodatkowe informacje. Grecja przesłała ostateczne odpowiedzi w kwietniu 2013 r., co pozwoliło na rozwiązanie wszystkich nierozstrzygniętych kwestii odnoszących się do oświadczenia uzasadniającego. Sprawa została zamknięta w listopadzie 2013 r. 12

13 (4) Włochy, trzęsienie ziemi w Abruzji z 2009 r.: wkład finansowy wyniósł 493,77 mln EUR. Komisja otrzymała sprawozdanie z realizacji w styczniu 2011 r. Włochy zgłosiły wydatki kwalifikowalne w wysokości 919,98 mln EUR, przekraczając wkład FSUE o 426,12 mln EUR. Biorąc pod uwagę wysokość wkładu finansowego, sprawa ta była przedmiotem audytu przeprowadzonego przez Komisję, a także przedmiotem kontroli wykonania zadań przeprowadzonej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Końcowe sprawozdanie z kontroli wykonania zadań przeprowadzonej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy zostało opublikowane w lutym 2013 r. (sprawozdanie specjalne nr 24/2012). Końcowe sprawozdanie z audytu Komisji zostało przesłane do władz Włoch w maju 2013 r. W następstwie audytu Komisji wykryto wydatki niekwalifikowalne. Włochy mogły w sposób legalny z wydatków zadeklarowanych odliczyć wydatki nieprawidłowe i w dalszym ciągu były w stanie uzasadnić wystarczającą kwotę wydatków prawidłowych do pokrycia całości wkładu finansowego z FSUE. W rezultacie, poczynione ustalenia nie miały żadnego wpływu finansowego na budżet UE i nie zaistniała potrzeba odzyskiwania funduszy UE. Sprawa została zamknięta w dniu 27 listopada 2013 r. W 2013 r. Komisja otrzymała również dziewięć nowych sprawozdań z realizacji od Słowacji, Polski, Republiki Czeskiej, Węgier, Chorwacji, Rumunii i Słowenii dotyczących spraw związanych z powodziami w 2010 r. Chorwacja i Republika Czeska złożyły sprawozdania dotyczące klęsk żywiołowych, które miały miejsce wiosną i jesienią 2010 r. Ponadto Komisja otrzymała sprawozdanie Włoch dotyczące powodzi w Wenecji Euganejskiej w 2011 r. Pod koniec okresu objętego niniejszym sprawozdaniem rocznym ocena wspomnianych sprawozdań z realizacji była nadal w toku. 7. WNIOSEK DOTYCZĄCY ZMIANY ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 2012/2002 USTANAWIAJĄCEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PODSUMOWANIE Tak jak w latach ubiegłych tylko niewielka część wniosków o pomoc dotyczyła poważnych klęsk żywiołowych (dwa ze wszystkich ośmiu spraw), podczas gdy pozostałe sześć wniosków dotyczyły albo nadzwyczajnej klęski żywiołowej o zasięgu regionalnym albo były oparte na mającym zastosowanie w drodze wyjątku przepisie dotyczącym państwa ościennego. Podobnie jak w latach poprzednich ocena czy wnioski dotyczące klęski żywiołowej o zasięgu regionalnym spełniają nadzwyczajne kryteria ustanowione w rozporządzeniu okazała się skomplikowana i czasochłonna. Ogólnie rzecz biorąc wdrożenie Funduszu Solidarności UE w 2013 r., podobnie jak doświadczenia z lat ubiegłych, utwierdziły Komisję w przekonaniu, że możliwa jest znaczna poprawa funkcjonowania funduszu, a zwłaszcza zwiększenie zdolności reagowania, poprzez dostosowanie ograniczonej ilości przepisów rozporządzenia, przy jednoczesnym utrzymaniu charakteru i celu Funduszu oraz bez ingerowania w finanse oraz dozwoloną wysokość wydatków. 13

14 Dlatego też w oparciu o swój komunikat z 2011 r. zatytułowany Przyszłość Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 4, w połowie 2013 r. Komisja przedstawiła wniosek legislacyjny w celu zmiany rozporządzenia 5. Wniosek ten obejmował w szczególności elementy mające na celu poprawę zdolności reagowania Funduszu oraz uproszczenie korzystania z niego przez zastosowanie jaśniejszych kryteriów dla potencjalnych beneficjentów, uproszczenie obowiązujących obecnie zasad, tak aby pomoc mogła być wypłacana szybciej niż do tej pory, wprowadzenie możliwości dokonywania wypłaty zaliczek, ustalenie w sposób bardziej wyraźny jakie sytuacje i podmioty kwalifikują się do otrzymania pomocy, w szczególności w odniesieniu do klęsk żywiołowych o zasięgu regionalnym oraz skoncentrowanie się na zapobieganiu klęskom żywiołowym oraz strategiach zarządzania ryzykiem dla państw członkowskich, co obejmuje pełne wdrożenie stosownych przepisów Unii w zakresie zapobiegania ryzyku klęsk i zarządzania nim oraz wykorzystania dostępnych środków unijnych na rzecz odpowiednich inwestycji. Obrady nad wnioskiem w Parlamencie Europejskim rozpoczęły się pod koniec listopada, a w Radzie w grudniu za prezydencji Litwy. Negocjacje zakończono podczas prezydencji greckiej w 2014 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 661/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej weszło w życie 28 czerwca 2014 r. Wyniki zostaną przedstawione w sprawozdaniu rocznym za 2014 r. 4 5 COM(2011)613 final COM(2013)

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2015 r. COM(2015) 502 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2014 r. PL PL

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Budżetowa 17.10.2014 2014/2072(BUD) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2016 r. COM(2016) 462 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2015 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2016 r. COM(2016) 546 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2015 r. PL PL SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2015 R.

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2015 R. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.4.2015 r. COM(2015) 161 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2015 R. TOWARZYSZĄCY WNIOSKOWI O URUCHOMIENIE FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2011 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja. (przedstawiony przez Komisję)

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2011 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja. (przedstawiony przez Komisję) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2011 KOM(2011) 154 wersja ostateczna PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2011 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja (przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2016 r. (OR. en) 11268/16 FIN 477 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 13 lipca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 października 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 października 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 października 2016 r. (OR. en) 12876/16 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 sierpnia 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: REGIO 83 ECOFIN 870 FIN 623 FC 58 SOC 588

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI Dzięki Funduszowi Solidarności Unii Europejskiej UE może wspierać finansowo państwo członkowskie, kraj kandydujący do przystąpienia do UE lub region dotknięty poważną klęską żywiołową.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Sprawozdania Komisji. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej sprawozdanie roczne za 2012 r.

ZAŁĄCZNIK. Sprawozdania Komisji. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej sprawozdanie roczne za 2012 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4..3 r. COM(3) 856 final ANNEXES to 3 ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania Komisji Fundusz Solidarności Unii Europejskiej sprawozdanie roczne za r. PL PL ZAŁĄCZNIK I: PROGI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE. (przedstawiony przez Komisję)

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE. (przedstawiony przez Komisję) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2011 KOM(2011) 155 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE (przedstawiony przez Komisję)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie z działalności Funduszu Solidarności Unii Europejskiej za rok 2016

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie z działalności Funduszu Solidarności Unii Europejskiej za rok 2016 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2017r. COM(2017) 776 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie z działalności Funduszu Solidarności Unii Europejskiej za rok 2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2011 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2011 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia.9.1 r. COM(1) 53 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 11 r. PL PL SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 3. Nierozpatrzone

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.1.2017 r. COM(2017) 45 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI_. do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI_. do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2016 r. COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI_ do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla powodzian. Wpisany przez

Wsparcie dla powodzian. Wpisany przez W trakcie ubiegłorocznej powodzi poszkodowanych zostało ponad 66 tys. rodzin, a 14,5 tys. z nich ewakuowano. Straty poniosło 811 gmin oraz blisko 1,4 tys. przedsiębiorców. Na stronie internetowej MSWiA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.5.2019 r. COM(2019) 205 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019 towarzyszący wnioskowi o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.2.2018 COM(2018) 150 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 649 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIE DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIE DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6..5 COM(5) 5 final ANNEXES to 4 ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIE DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 4 PL PL ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2017 r.

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2017 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.1.2017 r. COM(2017) 46 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2017 r. Towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017.

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 września 207 r. (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 560/7 FIN 500 (COM(207)

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) 13159/15 FIN 699 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.6.2017 r. COM(2017) 299 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU NA ROK 2005 OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU NA ROK 2005 OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 08.09.2005 SEC(2005) 1083 końcowy WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU NA ROK 2005 OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2018r. COM(2018) 475 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 5 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 5 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.9.2014 r. COM(2014) 564 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 5 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/6 2.2.2018 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/162 z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2018 C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27.3.2018 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r.

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2017 r. (OR. en) 14273/17 FIN 717 PE-L 56 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 13042/17 FIN 610

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.3.2017 r. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.10. COM(2017) 622 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognozy zobowiązań, płatności i wkładów państw członkowskich na lata budżetowe

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 295 final.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 295 final. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2015 r. (OR. en) 9946/15 ACP 92 FIN 435 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) 13015/16 FIN 631 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2016 r. COM(2016) 414 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zawierające ocenę wymaganą na mocy art. 24 ust. 3 i art. 120 ust. 3 akapit trzeci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.4.2014 r. COM(2014) 241 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0357/

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0357/ Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0357/2018 6.11.2018 SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) 10351/17 ACP 61 FIN 372 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2014 r. (2014) 644 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognozy środków na zobowiązania, środków na płatności i wkładów państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 7 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 7 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 650 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 7 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 144. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik czerwca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 144. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik czerwca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 144 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 8 czerwca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/845

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 21.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 48/23 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 lutego 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.11.2018 Komunikat Komisji Zatwierdzenie treści projektu rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0175/

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0175/ Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0175/2018 17.5.2018 SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60/48 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/347 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca niezgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.2.2019 L 51 I/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia 27.11.2017 A8-0358/2017/err01 ADDENDUM do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.10.2018 L 255/7 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1507 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce KOMISJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0270/

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0270/ Parlament Europejski 204-209 Dokument z posiedzenia A8-0270/206 29.9.206 SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 15.12.2017 L 335/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2305 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 22.6.2018 L 159/21 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/891 z dnia 21 czerwca 2018 r. ustalające na rok 2018 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2017 r. COM(2017) 156 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 października 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0242 (NLE) 13296/15 FISC 132 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2017 r. (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECOFIN 806 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: 3563. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (do Spraw Gospodarczych i Finansowych),

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.2.2017 r. COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 września 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 września 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 września 2017 r. (OR. en) 12043/17 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 8 września 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: AGRI 465 AGRIFIN 87 AGRIORG 84 DELACT 153 Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.9.2016 r. COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I Wydanie polskie Legislacja Rocznik 62 22 lutego 2019 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.7.2016 r. COM(2016) 487 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat wydatków w ramach EFRG System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 PL PL

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.7.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1024 budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.7.2013 COM(2013) 522 final 2013/0248 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.10.2016 r. COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku 05 listopada 2012 r. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisja

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B8-1812/2016, B8-1813/2016 i B8-1814/2016

Dokument z posiedzenia PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B8-1812/2016, B8-1813/2016 i B8-1814/2016 Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-1285/2016 23.11.2016 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B8-1812/2016, B8-1813/2016 i B8-1814/2016 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2013 COM(2013) 609 final 2013/0299 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.4.2018 C(2018) 2420 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 26.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014 w odniesieniu do nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0272/

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0272/ Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0272/2018 4.9.2018 SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 25.11.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2011/748/EU,

Bardziej szczegółowo

(4) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem.

(4) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem. L 219/4 25.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 799/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ustanawiające wzory rocznych i końcowych sprawozdań z wykonania w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia XXX r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia XXX r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX [ ](2018) XXX draft ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia XXX r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2014 r. COM(2014) 19 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.7.2018 C(2018) 4838 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 30.7.2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 ustanawiające zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) 11629/17 AGRI 415 AGRIFIN 79 FIN 503 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 25 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 307 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB (art. 6

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEŻENIE PRAWNE. A. Ogólne warunki stosowania

ZASTRZEŻENIE PRAWNE. A. Ogólne warunki stosowania Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozporządzenie 651/2014) - dokument roboczy Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi Najpierw należy sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 15.12.2015 r. COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010, 17.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286/239 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej 28.1.2015 2014/2101(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

B7-0081/176/rev

B7-0081/176/rev 6.3.2013 B7-0081/176/rev Poprawka 176/rev Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE James Nicholson w imieniu grupy ECR Ulrike Rodust, Brian Simpson, Göran Färm Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 665 final. Zał.: COM(2016) 665 final /16 mg DG G 2B

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 665 final. Zał.: COM(2016) 665 final /16 mg DG G 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 WNIOSEK Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

13584/16 mb/dh/dk 1 DG G 2A

13584/16 mb/dh/dk 1 DG G 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2016 r.: Wykonanie decyzji w sprawie zasobów

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.12.2014 r. COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Austrię, Belgię i Polskę do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Budżetowa 2017/2061(BUD) 9.5.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rolną (WPR), a mianowicie: sektora rolnictwa i przemysłu

Bardziej szczegółowo