PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2013) 156 final C7-0199/13 PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja PL PL

2 PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja 2

3 Uwzględniając: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 1, a w szczególności jego art. 41, budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 przyjęty dnia 12 grudnia 2012 r. 2, Komisja Europejska przedkłada niniejszym władzy budżetowej projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu na 2013 r. ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie Eurleksu: ( Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego. 1 2 Dz.U. L 298 z , s. 1. Dz.U. L 66 z , s. 1. 3

4 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DOSTOSOWANIA WEDŁUG DZIAŁÓW RAM FINANSOWYCH DZIAŁ 1A KONKURENCYJNOŚĆ NA RZECZ WZROSTU GOSPODARCZEGO I ZATRUDNIENIA DZIAŁ 1B SPÓJNOŚĆ NA RZECZ WZROSTU GOSPODARCZEGO I ZATRUDNIENIA DZIAŁ 2 - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA DZIAŁ 3A - WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIAŁ 3B OBYWATELSTWO DZIAŁ 4: UE JAKO PARTNER NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ DZIAŁ 6 - WYRÓWNANIA ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW RAM FINANSOWYCH

5 1. WPROWADZENIE Projekt budżetu korygującego (PBK) nr 1 na 2013 r. dotyczy włączenia do budżetu na 2013 r. środków na zobowiązania i środków na płatności niezbędnych do pokrycia wydatków związanych z przystąpieniem Republiki Chorwacji ( Chorwacja ) do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r., z pełnym poszanowaniem traktatu o przystąpieniu Republiki Chorwacji 3 (dalej zwanego traktatem o przystąpieniu ). Równocześnie z tym działaniem Komisja przedstawia wniosek w sprawie zmiany wieloletnich ram finansowych na lata , aby umożliwić wprowadzenie tych zmian, jak przewidziano w pkt 29 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami. Zwiększenie kwot proponowane w PBK nr 1 wynosi 655,1 mln EUR w postaci środków na zobowiązania i 374,0 mln EUR w postaci środków na płatności. Odzwierciedla to pakiet finansowy uzgodniony na konferencji w sprawie przystąpienia w dniu 30 czerwca 2011 r., z wyłączeniem jednak działu 5, co jest zgodnie z restrykcyjnym podejściem Komisji do wydatków administracyjnych i wynika z faktu, że potrzeby związane z przystąpieniem zostały już uwzględnione w na 2013 r. PBK nr 1/2013 (w mln EUR, według cen bieżących) 2013 Płatności 1. Trwały wzrost 496,6 167,4 1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (1) 47,2 17,6 1b Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 449,4 149,8 w tym fundusze strukturalne 299,6 89,9 w tym Fundusz Spójności 149,8 59,9 2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona 10,2 2,6 Europejski Fundusz Rybacki 8,7 2,2 Inne wsparcie w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, Life + (1) 1,5 0,4 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 73,3 42,2 3a Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość (1) 2.1 1,1 Instrument finansowy Schengen 40,0 40,0 3b Obywatelstwo (1) 2,2 1,1 Środki przejściowe 29,0 4. UE jako partner na arenie międzynarodowej 86,8 6. Wyrównania (Instrument przepływu środków pieniężnych) 75,0 75,0 1) Nieprzydzielone wcześniej wydatki podaje się jedynie w celach ilustracyjnych. Ogółem 655,1 374,0 W traktacie o przystąpieniu określono wstępnie przydzielone kwoty na Środki przejściowe, Instrument finansowy Schengen, Instrument przepływu środków pieniężnych, fundusze strukturalne, Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rybacki. Orientacyjne kwoty na nieprzydzielone wcześniej wydatki przedstawione zostały we wspólnym stanowisku UE w rozdziale 33 (Przepisy finansowe i budżetowe) 5. Środki na zobowiązania i środki na płatności w pozycjach budżetowych przydzielono zgodnie z podziałem zaproponowanym w traktacie o przystąpieniu, z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości właściwego wykorzystania dodatkowych funduszy przed końcem roku Dz.U. L 112 z , s. 1. COM(2013) 157. Konferencja w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej Chorwacja, dokument akcesyjny nr 30/11 (CONF- HR 17/11) z

6 2. DOSTOSOWANIA WEDŁUG DZIAŁÓW RAM FINANSOWYCH 2.1. Dział 1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Dział 6 (w Płatności (w Badania naukowe związane z transportem (Galileo) Współpraca Zdrowie Współpraca Żywność, rolnictwo i rybołówstwo, biotechnologia Współpraca Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne Współpraca Energia Współpraca Środowisko (w tym zmiany klimatyczne) Współpraca Transport (w tym aeronautyka) Współpraca Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne Pomysły Możliwości Infrastruktura naukowo-badawcza Możliwości Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Możliwości Regiony wiedzy Możliwości Potencjał naukowo-badawczy Możliwości Nauka w społeczeństwie Możliwości Działania w zakresie współpracy międzynarodowej Możliwości Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka (RSFF) Możliwości Wsparcie dla spójnego opracowywania polityki w dziedzinie badań Euratom Energia termojądrowa Euratom Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem Wsparcie współpracy badawczej w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT Współpraca) Działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) niezwiązane z energią jądrową Program Uczenie się przez całe życie Ludzie Badania naukowe związane z energią Ogółem Odnośnie do Siódmego programu ramowego w zakresie badań (7PR), w którym Chorwacja uczestniczyła już jako państwo kandydujące, dodatkowe środki na zobowiązania (37,4 mln przydzielone zostaną proporcjonalnie do działań przewidzianych w rocznych programach prac w ramach 7PR na rok W związku z tym powstanie program szczegółowy 7PR Współpraca, dysponujący kwotą około 22 mln EUR, która rozdzielona zostanie pomiędzy wszystkie tematy badań tego programu. Około 2,7 mln EUR przydzielone zostanie na program szczegółowy 7PR Możliwości, 7,6 mln EUR na program szczegółowy Pomysły, a 4,3 mln EUR na program

7 szczegółowy Ludzie. 0,6 mln EUR przeznaczone będzie także na działania pośrednie 7PR EURATOM. Pozostałe 0,2 mln EUR przeznaczone będzie na działania bezpośrednie 7PR WE. Dodatkowe środki na płatności (11,2 mln wykorzystane zostaną na wypłacenie zaliczek na odpowiednie zobowiązania. Dodatkowe środki na Uczenie się przez całe życie (9,8 mln EUR na zobowiązania i 6,4 mln EUR na płatności) przeznaczone będą na finansowanie udziału Chorwacji w działaniach objętych zarządzaniem zdecentralizowanym, mających na celu promowanie mobilności Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig, jak również zarządzaniem scentralizowanym, takich jak wielostronne projekty i sieci, studia i konferencje. Całkowity poziom wnioskowanych środków na zobowiązania (47,2 mln wyniósł nieco poniżej orientacyjnej kwoty w pakiecie finansowym, czyli 47,4 mln EUR, odzwierciedla on jednak rzeczywiste możliwości realizacji Dział 1b Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Dział 7 (w Płatności (w Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Konwergencja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Konwergencja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejska współpraca terytorialna Fundusz Spójności Ogółem W art. 33 ust. 1 traktatu o przystąpieniu przewidziano, że środki na zobowiązania na kwotę 449,4 mln EUR przydzielone zostaną Chorwacji w 2013 r. w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, z czego jedna trzecia (tj. 149,8 mln zarezerwowana jest zgodnie z art. 33 ust. 2 dla Funduszu Spójności. Jeśli zajdzie taka potrzeba, tymczasowy podział środków między Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS) zostanie skorygowany na późniejszym etapie, zgodnie z odpowiednimi wnioskami władz chorwackich. Odnośnie do środków na płatności załącznik III do traktatu o przystąpieniu stanowi w pkt 7.1 v), że płatność zaliczkowa zostaje wypłacona w jednej racie na ogólną kwotę 149,8 EUR i stanowić będą 30 % wkładu z funduszy strukturalnych i 40 % wkładu z Funduszu Spójności Dział 2 - Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona Dział (w Płatności (w Europejski Fundusz Rybacki (EFR) Cel Konwergencja Wsparcie dla gospodarki zasobami rybnymi (zbieranie podstawowych danych) Wkład finansowy dla państw członkowskich na wydatki w dziedzinie kontroli Ogółem W przypadku działu 2 wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata Komisja proponuje zwiększyć środki na zobowiązania o 10,2 mln EUR, a środki na płatności o 2,6 mln EUR. Ten poziom środków na zobowiązania i na płatności jest niższy niż orientacyjna kwota w pakiecie finansowym, uzgodniona na konferencji w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej w dniu 30 czerwca 2011 r.,

8 odzwierciedla ona jednak realistyczną kwotę, która może zostać wykorzystana w drugiej połowie 2013 r. Odnośnie do wspólnej polityki rolnej (WPR) oczekuje się, że przystąpienie Chorwacji w dniu 1 lipca 2013 r. nie wpływa ogólnie na potrzeby z tytułu wydatków związanych z rynkiem, tak jak to przewidziano w na 2013 r. Zwrot płatności bezpośrednich zagwarantowanych dla rolników w Chorwacji na 2013 r. nie ma wpływu na budżet UE na 2013 r. i sfinansowany zostanie ze środków budżetowych na 2014 r. Jest to zgodne z normalnym harmonogramem zwrotu płatności bezpośrednich. Ponadto, zgodnie z art. 35 traktatu o przystąpieniu, wsparcie na rozwój obszarów wiejskich w 2013 r. nie będzie udzielane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), ale w ramach komponentu dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich, wspomnianego w art. 12 rozporządzenia w sprawie IPA (rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006). Dodatkowe środki wnioskowane dla Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) mają pokryć koszty programów operacyjnych realizowanych w ramach celu Konwergencja na 2013 r., zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/ Kwoty środków na zobowiązania (8,7 mln i na płatności (25 % płatności zaliczkowych z 8,7 mln na 2013 r. określone są w art. 34 traktatu o przystąpieniu. Na inne działania w ramach gospodarki morskiej i rybołówstwa wnioskowana jest całkowita kwota 1,5 mln EUR w postaci środków na zobowiązania i 0,4 mln EUR w postaci środków na płatności, które przeznaczy się na pokrycie kosztów włączenia Chorwacji do programów gromadzenia danych, kontroli i realizacji wspólnej polityki rybołówstwa (WPR) finansowanej z artykułów w i Poziom wnioskowanych środków na płatności odzwierciedla kwotę wypłacanych zaliczek zwykle zmniejszoną w pierwszym roku stosowania środków kontroli oraz 50 % zaliczki na działania związane z gromadzeniem danych Dział 3a - Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość Dział (w Płatności (w Instrument finansowy Schengen dla Chorwacji Środki nadzwyczajne w przypadku masowego napływu uchodźców Ogółem Instrument finansowy Schengen to tymczasowy instrument pomocy dla Chorwacji w finansowaniu działań prowadzonych na nowych zewnętrznych granicach Unii w związku z wprowadzaniem w życie dorobku Schengen oraz kontroli na granicach zewnętrznych między dniem przystąpienia a końcem 2014 r. Przewidziana kwota 40 mln EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności wynika bezpośrednio z art. 31 ust 2 Traktatu o przystąpieniu. Dalsze 2,1 mln EUR na zobowiązania i 1,1 mln EUR na płatności proponowane jest na artykuł budżetu Środki nadzwyczajne w przypadku masowego napływu uchodźców. Środki te zwiększą zdolność Unii do pomocy państwom członkowskim dotkniętym masowym napływem uchodźców lub wysiedleńców. Środki nadzwyczajne opierają się na solidarności między państwami członkowskimi. Ze względu na swoje geograficzne umiejscowienie Chorwacja mogłaby się znaleźć wśród beneficjentów tych środków nadzwyczajnych. 6 Dz.U. L 223 z , s. 1. 8

9 2.5. Dział 3b Obywatelstwo Dział (w Płatności (w Młodzież w działaniu Rozwiązania przejściowe na potrzeby rozwoju instytucjonalnego po przystąpieniu Ogółem Program Młodzież w działaniu finansuje takie działania jak mobilność, programy wymiany i udział w wolontariacie europejskim. Jest on przede wszystkim zarządzany w sposób zdecentralizowany przez krajowe agencje. Zgodnie z ustanawiającą program decyzją, środki dla agencji z każdego państwa członkowskiego przydzielane są na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak wielkość populacji Te dodatkowe środki umożliwią Chorwacji pełne, oparte na tych obiektywnych kryteriach uczestnictwo w programie, bez pomniejszania środków dla innych państw członkowskich. Zgodnie z art. 30 traktatu o przystąpieniu Środki przejściowe przydzielane będą na pierwszy rok po przystąpieniu, aby pomóc Chorwacji wzmocnić swoje możliwości administracyjne i sądownicze wprowadzania w życie i egzekwowania prawa unijnego oraz wspierania wymiany dobrych praktyk między równorzędnymi organami. Pomoc ta zapewnia finansowanie projektów w zakresie rozwoju instytucjonalnego oraz powiązanych mniejszych inwestycji. Proponuje się przeznaczyć z budżetu 29 mln EUR jako środki na zobowiązania, tak jak jest to przewidziane w art. 30 ust Dział 4: UE jako partner na arenie międzynarodowej Dział Płatności (w Instrument pomocy przedakcesyjnej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (IPARD) Pomoc w zakresie transformacji i rozwoju instytucjonalnego dla krajów kandydujących Ogółem Całkowita kwota zobowiązań pozostających do spłaty dla Chorwacji w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) wyniosła dla komponentów IPA Pomoc w okresie przejściowym i rozwój instytucjonalny oraz Rozwój obszarów wiejskich 220 mln EUR. Wnioski o płatność, które złożone będą w 2013 r. przekroczą środki dostępne w na 2013 r. (jako że te dwie pozycje zostały odpowiednio zmniejszone w procedurze budżetowej o 63,6 mln i 60,6 mln. W związku z tym proponuje się zasilić te dwa komponenty IPA środkami na płatności na kwotę 86,8 mln EUR. Jest to szczególnie ważne, jako że w art. 35 ust 1 traktatu o przystąpieniu określono, że kwoty na rozwój obszarów wiejskich dla Chorwacji pozostają w Dziale 4 nawet po przystąpieniu do Unii. Jest to nieco więcej niż orientacyjna kwota 77,6 mln EUR przewidziana początkowo na płatności w pakiecie finansowym uzgodnionym na konferencji w sprawie przystąpienia w dniu 30 czerwca 2011 r. Dodatkowe 9,2 mln EUR kompensowane jest przez mniejsze zapotrzebowanie w dziale 2, tak jak wspomniano powyżej w sekcji

10 2.7. Dział 6 - Wyrównania Dział Tymczasowa i zryczałtowana rekompensata dla nowych państw członkowskich (w Płatności (w Ogółem Instrument przepływu środków pieniężnych jest tymczasowym instrumentem pomocy dla Chorwacji w poprawianiu przepływu środków pieniężnych w państwa między dniem przystąpienia a końcem 2014 r. Zgodnie z art. 32 ust. 2 Traktatu o przystąpieniu w na 2013 r. należy zapisać kwotę 75 mln EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności. 10

11 5. ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW RAM FINANSOWYCH Ramy finansowe Dział/Poddział Zmienione ramy finansowe 2013 Budżet 2013 PBK nr 1/2013 Środki na zobowiązania Środki na płatności Środki na zobowiązania Środki na płatności Środki na zobowiązania Środki na płatności Budżet 2013 (w tym PBK 1/2013) Środki na Środki na płatności zobowiązania 1. TRWAŁY WZROST 1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Margines b. Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Margines Ogółem Margines ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA W tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie Ogółem Margines OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość Margines b. Obywatelstwo Margines Ogółem UE JAKO PARTNER NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ Margines Margines ADMINISTRACJA Margines WYRÓWNANIA p.m. p.m Margines OGÓŁEM Margines Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) nie jest uwzględniany przy obliczaniu marginesu w ramach działu 1a (500 mln. Kwota Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) jest ujęta poza odpowiednimi działami zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. C 139 z ). W marginesie dla działu 4 na 2013 r. nie uwzględnia się środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (264,1 mln. W celu obliczenia marginesu w ramach pułapu dla działu 5 uwzględniono kwotę 86 mln EUR na składki pracownicze na system emerytalno-rentowy z przypisu (1) ram finansowych na lata W ogólnym marginesie dla zobowiązań nie uwzględnia się środków związanych z Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (500 mln, z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (264,1 mln i ze składkami pracowniczymi na system emerytalno-rentowy (86 mln. W ogólnym marginesie dla płatności nie uwzględnia się środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (80 mln i ze składkami pracowniczymi na system emerytalnorentowy (86 mln. 11

12 Załącznik: Pakiet finansowy uzgodniony na konferencji w sprawie przystąpienia w dniu 30 czerwca 2011 r. (w mln EUR, według cen bieżących) 2013 Pakiet finansowy Chorwacji (wspólne stanowisko UE), przystąpienie w dniu 1 lipca 2013 r. Płatności 1. Trwały wzrost 496,8 167,4 1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (1) 47,4 17,6 1b Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 449,4 149,8 w tym fundusze strukturalne 299,6 89,9 w tym Fundusz Spójności 149,8 59,9 2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona 20,4 12,1 Wydatki związane z rynkiem (1) 9,0 9,0 Płatności bezpośrednie Rezerwa na oczyszczanie z min rozwój obszarów wiejskich Europejski Fundusz Rybacki 8,7 2,2 Inne wsparcie w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, Life + (1) 2,7 0,9 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 73,3 42,2 3a Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość (1) 2,1 1,1 Instrument finansowy Schengen 40,0 40,0 3b Obywatelstwo (1) 2,2 1,1 Środki przejściowe 29,0 4. UE jako partner na arenie międzynarodowej 77,6 5. Administracja 22,0 22,0 6. Wyrównania (Instrument przepływu środków pieniężnych) 75,0 75,0 1) Nieprzydzielone wcześniej wydatki podaje się jedynie w celach ilustracyjnych. Ogółem 687,5 396,3 12

Wniosek dotyczący DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek dotyczący DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia [ ] r. 20.4.2011 KOM(2011) 226 wersja ostateczna Wniosek dotyczący DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 649 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.6.2015 r. COM(2015) 317 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS PL PL Uwzględniając: Traktat

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ

BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK FINANSOWY 2007 Dane KWICIEŃ 2007 1. WPROWADZENIE Budżet na rok 2007 to pierwszy z budżetów wchodzących w zakres nowych wieloletnich ram finansowych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.5.2019 r. COM(2019) 205 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019 towarzyszący wnioskowi o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.8.2018 OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1141 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.4.2012 r. COM(2012) 184 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB (punkt 16

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2012 do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2012 do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.4.2011 KOM(2011) 199 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2012 do zmian DNB

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 ISSN 1725-6844 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 Dane PL Stycznia 2010 KOMISJA EUROPEJSKA KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK FINANSOWY 2010 Dane BRUKSELA LUKSEMBURG,

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 330/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2017/2120 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.3.2017 r. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 15.12.2017 L 335/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2305 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.9.2016 r. COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia 27.11.2017 A8-0358/2017/err01 ADDENDUM do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8257/17 FIN 260 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 12 kwietnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.1.2015 r. COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe

Bardziej szczegółowo

(4) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem.

(4) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem. L 219/4 25.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 799/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ustanawiające wzory rocznych i końcowych sprawozdań z wykonania w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 307 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB (art. 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Budżetowa 23.10.2014 2014/2036(BUD) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG SEKCJI

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG SEKCJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.2.2014 r. COM(2014) 78 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG SEKCJI ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.10.2012 COM(2012) 581 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY INSTRUMENT POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ (IPA) ZMIENIONE WIELOLETNIE ORIENTACYJNE RAMY FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2011 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja. (przedstawiony przez Komisję)

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2011 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja. (przedstawiony przez Komisję) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2011 KOM(2011) 154 wersja ostateczna PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2011 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja (przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 stycznia 2015 r. (OR. pl) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 stycznia 2015 r. (OR. pl) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 stycznia 2015 r. (OR. pl) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0010 (APP) 5467/15 FIN 47 CADREFIN 4 REGIO 6 FSTR 5 FC 6 SOC 20 AGRISTR 1 PECHE 24 JAI 36 ASIM

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r.

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 328 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r. PL PL UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017.

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 września 207 r. (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 560/7 FIN 500 (COM(207)

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 25 kwietnia 2014 r. (OR. en) 2013/0313 (COD) PE-CONS 78/14 FIN 242 CODEC 888 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) 13159/15 FIN 699 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2015 r. C(2015) 903 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 12.2.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014 2020

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014 2020 L 347/884 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014 2020 RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

11813/17 mkk/ap/mak 1 DG G 2A

11813/17 mkk/ap/mak 1 DG G 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 września 2017 r. (OR. en) 11813/17 BUDGET 27 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na rok 2017 towarzyszący wnioskowi dotyczącemu

Bardziej szczegółowo

Zmieniony wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Zmieniony wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. określające wieloletnie ramy finansowe na lata KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.7.2012 r. COM(2012) 388 final 2011/0177 (APP) Zmieniony wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014 2020 PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST

Bardziej szczegółowo

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY określające wieloletnie ramy finansowe na lata

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY określające wieloletnie ramy finansowe na lata RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 17 lipca 2013 r. (OR. en) 11791/13 POLGEN 129 CADREFIN 170 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu UE na 2012 r.: z myślą o 500 mln Europejczyków w okresie cięć w wydatkach

Projekt budżetu UE na 2012 r.: z myślą o 500 mln Europejczyków w okresie cięć w wydatkach IP/11/499 Bruksela, dnia 20 kwietnia 2011 r. Projekt budżetu UE na 2012 r.: z myślą o 500 mln Europejczyków w okresie cięć w wydatkach Próba wyważenia działań oszczędnościowych i środków pobudzających

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2016 r. COM(2016) 414 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zawierające ocenę wymaganą na mocy art. 24 ust. 3 i art. 120 ust. 3 akapit trzeci

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 241 final.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 241 final. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2015 r. (OR. en) 9000/15 FIN 366 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 13 maja 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.9.2013 r. COM(2013) 644 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2014 ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja PL PL LIST

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.1.2017 r. COM(2017) 45 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.4.2014 r. COM(2014) 241 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.12.2018 r. C(2018) 8674 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 11.12.2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą C(2015) 9279 zatwierdzającą niektóre elementy programu

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) 13015/16 FIN 631 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r.

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2017 r. (OR. en) 14273/17 FIN 717 PE-L 56 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 13042/17 FIN 610

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE. (przedstawiony przez Komisję)

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE. (przedstawiony przez Komisję) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2011 KOM(2011) 155 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE (przedstawiony przez Komisję)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI C 171/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.5.2018 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2018 dotyczącego szkoleń w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2017 r. COM(2017) 156 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Drugi PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 OGÓLNE WPROWADZENIE

Drugi PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 OGÓLNE WPROWADZENIE KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.11.2018 r. COM(2018) 900 final Drugi PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 OGÓLNE WPROWADZENIE PL PL DOKUMENTY Drugi PROJEKT budżetu ogólnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2014 r. COM(2014) 461 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Budżetowa 2017/2061(BUD) 9.5.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) L 178/4 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1242 z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. określające wieloletnie ramy finansowe na lata KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.6.2011 KOM(2011) 398 wersja ostateczna 2011/0177 (APP) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014 2020 UZASADNIENIE 1. KONTEKST

Bardziej szczegółowo

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA R. 03.09.10 BUDŻET OGÓLNY 2010 SEKCJA III KOMISJA, TYTUŁY 01, 04, 40 PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010 EUR POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 01 04 Operacje i instrumenty

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna UE, przegląd najważniejszych programów.

Polityka innowacyjna UE, przegląd najważniejszych programów. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polityka innowacyjna UE, przegląd najważniejszych programów. Szkolenie Innowacje, Regionalne Strategie Innowacji,

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Zmiana wniosku Komisji COM(2012) 496 dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek. Zmiana wniosku Komisji COM(2012) 496 dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Wniosek Zmiana wniosku Komisji COM(2012) 496 dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.7.2016 r. COM(2016) 487 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat wydatków w ramach EFRG System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 PL PL

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2016 r. COM(2016) 462 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

PRZECIWDZIAŁANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU PRZECIWDZIAŁANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W ŚWIETLE PROJEKTÓW ROZPORZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Tytuł 02 Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP Tytuł 04 Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne...

Tytuł 02 Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP Tytuł 04 Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne... Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 lipca 2016 r. (OR. en) 11166/16 ADD 6 FIN 472 PE-L 46 NOTA Od: Do: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Dotyczy: Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 329 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 54/6 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207 w odniesieniu do zmian wzorów sprawozdań z wdrażania w ramach celów Inwestycje

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 9/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2017/30 budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2014 r. COM(2014) 19 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21/XII/2007 r. K(2007) 6550 wersja ostateczna NIEPRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI DECYZJA KOMISJI z dnia 21/XII/2007 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.12. r. COM() 597 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat danych dotyczących wpływu na budżet rocznej aktualizacji za r. wynagrodzeń i

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał na mocy traktatu rzymskiego, aby poprawić mobilność pracowników oraz możliwości zatrudnienia na wspólnym rynku. Zadania i zasady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2013 r. COM(2013) 887 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 PL PL 1.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.6.2017 r. COM(2017) 299 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.12.2017 COM(2017) 826 final 2017/0336 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2012 r. COM(2012) 624 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja PL PL LIST

Bardziej szczegółowo

Spis treści Od autorów

Spis treści Od autorów Od autorów... Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Bardziej szczegółowo

Polityka. spójności UE na lata Propozycje Komisji Europejskiej. Filip Skawiński. Polityka. spójności

Polityka. spójności UE na lata Propozycje Komisji Europejskiej. Filip Skawiński. Polityka. spójności Polityka spójności UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Filip Skawiński Polityka spójności Struktura prezentacji 1. Spójność w UE - stan obecny 2. Jakie są główne zmiany? 3. Jak zostaną

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na 2013 r.: inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Projekt budżetu na 2013 r.: inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Projekt budżetu na 2013 r.: inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Bruksela, 25 kwietnia 2012 r. Przedstawiony dziś przez Komisję projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) L 293/6 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1971 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania

Bardziej szczegółowo

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2017 r. (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECOFIN 806 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: 3563. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (do Spraw Gospodarczych i Finansowych),

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.4.2018 C(2018) 2420 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 26.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014 w odniesieniu do nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 51/2012

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 51/2012 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 06/12/2012 R. BUDŻET OGÓLNY 2012 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.10.2018 C(2018) 7044 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 30.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2016 r. (OR. en) 11268/16 FIN 477 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 13 lipca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) 11629/17 AGRI 415 AGRIFIN 79 FIN 503 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 25 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.7.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1024 budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

10919/19 ADD 2 mo/dh/mg 1 ECOMP.2.A

10919/19 ADD 2 mo/dh/mg 1 ECOMP.2.A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2019 r. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 NOTA Od: Do: Dotyczy: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Stanowisko Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1140 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z

DECYZJA KOMISJI. z KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2011 K(2011) 9362 wersja ostateczna DECYZJA KOMISJI z 13.12.2011 zmieniająca decyzję K(2007) 4207 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 25.11.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2011/748/EU,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał na mocy traktatu rzymskiego, aby poprawić mobilność pracowników oraz możliwości zatrudnienia na wspólnym rynku. Zadania i zasady

Bardziej szczegółowo

PL 1 PL KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R.

PL 1 PL KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R. KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R. BUDŻET OGÓLNY - 2013 SEKCJA III - KOMISJA - TYTUŁY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 295 final.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 295 final. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2015 r. (OR. en) 9946/15 ACP 92 FIN 435 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 10.11.2015 L 293/15 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1973 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 przepisami szczegółowymi dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/49

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/49 28.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/49 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2003/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy

Bardziej szczegółowo