RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72"

Transkrypt

1 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72 PISMO PRZEWODNIE od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisano przez pana dyrektora Jordiego AYETA PUIGARNAUA data otrzymania: 6 marca 2009 r. do: Pan Javier SOLANA, Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel Dotyczy: Wstępny projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na 2009 r. Ogólne zestawienie dochodów Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji COM(2009) 110 wersja ostateczna. Zał.: COM(2009) 110 wersja ostateczna 7331/09 kg 1 DG G II PL

2 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia KOM(2009) 110 wersja ostateczna WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2009 r. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW (przedstawiony przez Komisję) PL PL

3 WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2009 r. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW Uwzględniając: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 1, ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1525/2007 2, w szczególności jego art. 37, Komisja Europejska niniejszym przedkłada władzy budżetowej wstępny projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu na 2009 r. 1 2 Dz.U. L 248 z , s. 1. Dz.U. L 343 z , s. 9. PL 2 PL

4 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Stawka poboru zasobów własnych opartych na VAT Obniżki brutto rocznych wkładów opartych na DNB przyznane Niderlandom i Szwecji9 4. Obliczenie mechanizmu korekty nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa (rabat brytyjski) Obliczenie rabatu Rabat brytyjski za 2007 r Rabat brytyjski za 2008 r Wprowadzenie do WPBK nr 3/2009 pierwszej aktualizacji rabatu brytyjskiego za 2007 r. oraz kwoty tymczasowej rabatu brytyjskiego za 2008 r Rabat brytyjski za 2007 r. (rozdział 15) Rabat brytyjski za 2008 r. (rozdział 15) Wpływ finansowy DZW 2007 na wkłady na rzecz rabatu brytyjskiego, w podziale na lata i państwa członkowskie Inne korekty dotyczące wykonania DZW Wpływ nowej stawki poboru zasobów własnych opartych na VAT na wkłady oparte na DNB Korekty techniczne dotyczące wykonania DZW Podsumowanie wpływu finansowego wynikającego z wykonania DZW Podsumowanie finansowania budżetu ogólnego ZMIANY W OGÓLNYM ZESTAWIENIU DOCHODÓW Zmiany w ogólnym zestawieniu dochodów przekazuje się oddzielnie za pośrednictwem systemu SEI-BUD. Wersję zmian w ogólnym zestawieniu dochodów w języku angielskim dołączono dla celów informacyjnych w formie załącznika budżetowego. PL 3 PL

5 1. WPROWADZENIE Niniejszy wstępny projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu za 2009 r. (WPBK nr 3/2009) dotyczy wykonania nowej decyzji w sprawie zasobów własnych nr 2007/436/WE, Euratom (zwanej dalej DZW 2007 ) 3, w związku z wejściem w życie DZW 2007 w dniu 1 marca 2009 r. WPBK nr 3/2009 uwzględnia działanie DZW 2007 z mocą wsteczną od 1 stycznia 2007 r., a zatem obejmuje korekty dotyczące roku budżetowego 2007, 2008 i 2009 w związku z nowymi przepisami wprowadzonymi w DZW W związku z powyższym Komisja wnosi o ponowną korektę finansowania budżetu Wspólnoty. 3 Wykonanie DZW 2007 jest regulowane rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z 26 stycznia 2009 r., które zmienia rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000. PL 4 PL

6 2. STAWKA POBORU ZASOBÓW WŁASNYCH OPARTYCH NA VAT Decyzja Rady nr 2000/597 z 29 września 2000 r. (zwana dalej DZW 2000 ) przewidywała stosowanie jednolitej dla wszystkich państw członkowskich stawki do ujednoliconej podstawy wymiaru podatku VAT ustalonej zgodnie z zasadami wspólnotowymi. Stawka ta była obliczana zgodnie ze szczególnymi przepisami zawartymi w art. 2 ust. 4 DZW Zgodnie z DZW 2007 jednolita stawka poboru zasobów własnych opartych na VAT jest ustalona na poziomie 0,30% od 1 stycznia 2007 r. Jednakże na lata stawkę poboru zasobów VAT dla Austrii ustalona została na poziomie 0,225%, dla Niemiec na poziomie 0,15%, a dla Niderlandów i Szwecji na poziomie 0,10%. Skorygowane wkłady oparte na VAT po uwzględnieniu nowych jednolitych stawek zawarte są w poniższej tabeli: PL 5 PL

7 Rok budżetowy 2007 (w EUR) Państwo członkowskie 1% ograniczonej podstawy VAT (w BK 7/2007) Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %) według DZW 2000 Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %) według DZW 2007 Zmiana wkładów opartych na VAT w związku z wykonaniem DZW 2007 (ujęta w WPBK nr 3/2009) (1) (2) (3) (4) = (1) x [(3) (2)] Belgia , , Bułgaria , , Czeska , , Dania , , Niemcy , , Estonia , , Irlandia , , Grecja , , Hiszpania , , Francja , , Włochy , , Cypr , , Łotwa , , Litwa , , Luksemburg , , Węgry , , Malta , , Niderlandy , , Austria , , Polska , , Portugalia , , Rumunia , , Słowenia , , , , Słowacka Finlandia , , Szwecja , , Zjednoczone , , Królestwo Ogółem PL 6 PL

8 Rok budżetowy 2008 (w EUR) Państwo członkowskie 1% ograniczonej podstawy VAT (w BK 10/2008) Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %) według DZW 2000 Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %) według DZW 2007 Zmiana wkładów opartych na VAT w związku z wykonaniem DZW 2007 (ujęta w WPBK nr 3/2009) (1) (2) (3) (4) = (1) x [(3) (2)] Belgia , , Bułgaria , , Czeska , , Dania , , Niemcy , , Estonia , , Irlandia , , Grecja , , Hiszpania , , Francja , , Włochy , , Cypr , , Łotwa , , Litwa , , Luksemburg , , Węgry , , Malta , , Niderlandy , , Austria , , Polska , , Portugalia , , Rumunia , , Słowenia , , Słowacka , , Finlandia , , Szwecja , , Zjednoczone , , Królestwo Ogółem PL 7 PL

9 Rok budżetowy 2009 (w EUR) Państwo członkowskie 1% ograniczonej podstawy VAT (w budżecie na 2009 r.) Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %) według DZW 2000 Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %) według DZW 2007 Zmiana wkładów opartych na VAT w związku z wykonaniem DZW 2007 (ujęta w WPBK nr 3/2009) (1) (2) (3) (4) = (1) x [(3) (2)] Belgia , , Bułgaria , , Czeska , , Dania , , Niemcy , , Estonia , , Irlandia , , Grecja , , Hiszpania , , Francja , , Włochy , , Cypr , , Łotwa , , Litwa , , Luksemburg , , Węgry , , Malta , , Niderlandy , , Austria , , Polska , , Portugalia , , Rumunia , , Słowenia , , Słowacka , , Finlandia , , Szwecja , , Zjednoczone , , Królestwo Ogółem PL 8 PL

10 3. OBNIŻKI BRUTTO ROCZNYCH WKŁADÓW OPARTYCH NA DNB PRZYZNANE NIDERLANDOM I SZWECJI Zgodnie z DZW 2007 Niderlandy i Szwecja uzyskują obniżkę brutto swoich rocznych wkładów opartych na DNB w latach DZW 2007 określa wysokość tej obniżki (którą należy dostosować do bieżących cen) oraz wskazuje, że obniżka ta jest przyznawana po obliczeniu mechanizmu korekty nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa (rabatu brytyjskiego). Obniżka ta ma zostać sfinansowana przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z art. 10 ust. 9 rozporządzenia nr 1150/2000, zmienionego rozporządzeniem nr 105/2009 wykonującym DZW Obniżkę brutto na rzecz Niderlandów i Szwecji, wynoszącą odpowiednio 605 mln EUR i 150 mln EUR według cen z 2004 r., dostosowuje się do cen bieżących poprzez zastosowanie deflatora PKB dla UE wyrażonego w EUR. Poniższe tabele zawierają przegląd obniżek brutto i ich finansowania. PL 9 PL

11 Rok budżetowy 2007 (w EUR) Państwo członkowskie Obniżka brutto Procentowy udział w podstawach DNB (skala finansowania w BK 7/2007) Klucz DNB zastosowany do obniżki brutto Finansowanie obniżki na rzecz Niderlandów i Szwecji (ujęte w WPBK nr 3/2009) (1) (2) (3) = (2) x [(1) ogółem] (4) = (1) + (3) Belgia 2,73% Bułgaria 0,23% ,96% Czeska Dania 1,90% Niemcy 19,83% Estonia 0,12% Irlandia 1,33% Grecja 1,68% Hiszpania 8,44% Francja 15,35% Włochy 12,56% Cypr 0,12% Łotwa 0,16% Litwa 0,22% Luksemburg 0,25% Węgry 0,77% Malta 0,04% Niderlandy ,57% Austria 2,19% Polska 2,35% Portugalia 1,27% Rumunia 0,94% Słowenia 0,26% ,42% Słowacka Finlandia 1,46% Szwecja ,76% Zjednoczone 17,09% Królestwo Ogółem ,00% Deflator PKB (podstawa = 100 w 2000 r. i jest zaokrąglona do 4 miejsc dziesiętnych) podany wiosną 2006 r.: (a) UE = , (b) UE = , (c) UE = , (d) UE = Kwota ryczałtowa na rzecz Niderlandów według cen z 2007 r.: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Kwota ryczałtowa na rzecz Szwecji według cen z 2007 r.: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR PL 10 PL

12 Rok budżetowy 2008 (w EUR) Państwo członkowskie Obniżka brutto Procentowy udział w podstawach DNB (skala finansowania w BK 10/2008) Klucz DNB zastosowany do obniżki brutto Finansowanie obniżki na rzecz Niderlandów i Szwecji (ujęte w WPBK nr 3/2009) (1) (2) (3) = (2) x [(1) ogółem] (4) = (1) + (3) Belgia 2,76% Bułgaria 0,26% ,06% Czeska Dania 1,91% Niemcy 19,97% Estonia 0,13% Irlandia 1,29% Grecja 1,89% Hiszpania 8,46% Francja 15,58% Włochy 12,44% Cypr 0,13% Łotwa 0,18% Litwa 0,25% Luksemburg 0,24% Węgry 0,78% Malta 0,04% Niderlandy ,63% Austria 2,24% Polska 2,68% Portugalia 1,27% Rumunia 1,01% Słowenia 0,28% ,46% Słowacka Finlandia 1,51% Szwecja ,73% Zjednoczone 15,83% Królestwo Ogółem ,00% Deflator PKB (podstawa = 100 w 2000 r. i jest zaokrąglona do 4 miejsc dziesiętnych) podany wiosną 2007 r.: (a) 2004 UE-25 = , (b) 2006 UE-25 = , (c) 2006 UE-27 = , (d) 2008 UE-27 = Kwota ryczałtowa na rzecz Niderlandów według cen z 2008 r.: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Kwota ryczałtowa na rzecz Szwecji według cen z 2008 r.: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR PL 11 PL

13 Rok budżetowy 2009 (w EUR) Państwo członkowskie Obniżka brutto Procentowy udział w podstawach DNB (skala finansowania w budżecie na 2009 r.) Klucz DNB zastosowany do obniżki brutto Finansowanie obniżki na rzecz Niderlandów i Szwecji (ujęte w WPBK nr 3/2009) (1) (2) (3) = (2) x [(1) ogółem] (4) = (1) + (3) Belgia 2,76% Bułgaria 0,28% ,15% Czeska Dania 1,91% Niemcy 19,86% Estonia 0,14% Irlandia 1,31% Grecja 1,96% Hiszpania 8,53% Francja 15,59% Włochy 12,40% Cypr 0,13% Łotwa 0,19% Litwa 0,26% Luksemburg 0,24% Węgry 0,81% Malta 0,04% Niderlandy ,69% Austria 2,25% Polska 2,92% Portugalia 1,28% Rumunia 1,11% Słowenia 0,29% ,51% Słowacka Finlandia 1,53% Szwecja ,78% Zjednoczone 15,07% Królestwo Ogółem ,00% Deflator PKB (podstawa = 100 w 2000 r. i jest zaokrąglona do 4 miejsc dziesiętnych) podany wiosną 2008 r.: (a) 2004 UE-25 = , (b) 2006 UE-25 = , (c) 2006 UE-27 = , (d) 2009 UE-27 = Kwota ryczałtowa na rzecz Niderlandów według cen z 2009 r.: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Kwota ryczałtowa na rzecz Szwecji według cen z 2009 r.: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR PL 12 PL

14 4. OBLICZENIE MECHANIZMU KOREKTY NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ NA RZECZ ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA (RABAT BRYTYJSKI) DZW 2007 wprowadza kilka zmian sposobu obliczania kwoty rabatu brytyjskiego. Ustalenie stawki poboru zasobów własnych opartych na VAT na stałym poziomie 0,30% oraz obniżki stawek tymczasowo przyznane Niemcom, Niderlandom, Austrii i Szwecji (zob. powyżej) zwiększają kwotę rabatu brytyjskiego poprzez obniżenie korzyści dla Zjednoczonego Królestwa, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. d) DZW 2007 (brak zmian w stosunku do DZW 2000). Art. 4 ust. 1 lit. f) DZW 2007 uchyla korektę dotyczącą wydatków przedakcesyjnych z rabatu brytyjskiego za 2013 r. i kolejne lata (po raz pierwszy ujęcie w budżecie w 2014 r.). Art. 4 ust. 1 lit. g) DZW 2007 wprowadza korektę dotyczącą wydatków w nowych państwach członkowskich: począwszy od rabatu brytyjskiego za 2008 r. (po raz pierwszy ujęcie w budżecie w 2009 r.) suma wydatków na rzecz państw członkowskich zostanie pomniejszona o sumę wydatków na rzecz państw członkowskich, które przystąpiły do UE po 30 kwietnia 2004 r., z wyjątkiem płatności bezpośrednich w rolnictwie oraz wydatków związanych z rynkiem, jak również części wydatków na rozwój obszarów wiejskich pochodzącej z Sekcji Gwarancji EFOGR. Obniżka ta będzie wprowadzana stopniowo zgodnie z poniższym harmonogramem: 20% przy rabacie brytyjskim za 2008 r., 70% przy rabacie brytyjskim za 2009 r. oraz 100% w kolejnych latach. Dodatkowy wkład Zjednoczonego Królestwa wynikający z powyższej obniżki nie może w latach przekroczyć pułapu 10,5 mld EUR według cen z 2004 r. W przypadku kolejnego rozszerzenia między 2008 a 2013 r. pułap ten zostanie odpowiednio podwyższony. Niniejszy WPBK nr 3/2009 dotyczy rabatu brytyjskiego za 2007 i 2008 r., którego kwoty zmienia DZW Począwszy od rabatu brytyjskiego za 2007 r. rabat ten będzie podlegał zasadom zawartym w DZW 2007 oraz towarzyszącym jej dokumencie roboczym nr 9851/07 ADD2 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie metody obliczania rabatu brytyjskiego Obliczenie rabatu W niniejszym WPBK ujęto wyliczenie i finansowanie pierwszej aktualizacji rabatu brytyjskiego za 2007 r. oraz kwoty tymczasowej rabatu brytyjskiego za 2008 r. Kwota pierwszej aktualizacji rabatu brytyjskiego za 2007 r. i kwota tymczasowa rabatu za 2008 r. ujęte są w rozdziale 15 WPBK nr 3/2009 odpowiednio jako zastąpienie pierwszej aktualizacji rabatu za 2007 r. ujętej w rozdziale 15 BK 5/2008 i jako zastąpienie kwoty tymczasowej rabatu za 2008 r. ujętej w rozdziale 15 budżetu na 2009 r. 4 PL 13 PL

15 Rabat brytyjski za 2007 r. Poniższa tabela zawiera podsumowanie zmian między pierwszą aktualizacją rabatu za 2007 r. ujętą w BK 5/2008 (obliczoną zgodnie z DZW 2000) a pierwszą aktualizacją rabatu za 2007 r., która ma zostać ujęta w WPBK nr 3/2009 (obliczoną zgodnie z DZW 2007). Rabat brytyjski za 2007 r. Pierwsza aktualizacja BK 5/2008 (DZW 2000) Pierwsza aktualizacja WPBK nr 3/2009 (DZW 2007) Różnica (1) Udział Zjednoczonego Królestwa w teoretycznej nieograniczonej podstawie VAT 17,3696 % 17,3696 % 0,00 % (2) Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej kwocie wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowanych o wydatki związane z 7,2340 % 7,2340 % 0,00% rozszerzeniem (3) = (1) - (2) 10,1356 % 10,1356 % 0,00 % (4) Suma wydatków na rzecz państw członkowskich (5) Wydatki związane z rozszerzeniem (6) Wydatki na rzecz państw członkowskich skorygowane o wydatki związane z rozszerzeniem = (4) - (5) (7) Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) x (6) x 0, (8) Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa (9) Zasadniczy rabat brytyjski = (7) (8) (10) Zyski nadzwyczajne z tradycyjnych zasobów własnych (11) Rabat brytyjski = (9) - (10) Pierwsza aktualizacja rabatu brytyjskiego za 2007 r. (obliczona zgodnie z DZW 2007) jest o 385,7 mln EUR wyższa niż pierwsza aktualizacja rabatu za 2007 r. ujęta w BK 5/2008 (obliczona zgodnie z DZW 2000) Rabat brytyjski za 2008 r. Poniższa tabela zawiera podsumowanie zmian między kwotą tymczasową rabatu brytyjskiego za 2008 r. ujętą w budżecie za 2009 r. (obliczoną zgodnie z DZW 2000) a kwotą tymczasową rabatu za 2008 r., która ma zostać ujęta w WPBK nr 3/2009 (obliczoną zgodnie z DZW 2008). PL 14 PL

16 Rabat brytyjski za 2008 r. Tymczasowa kwota Budżet na 2009 r. (DZW 2000) Tymczasowa kwota WPBK nr 3/2009 (DZW 2007) Różnica (1) Udział Zjednoczonego Królestwa w teoretycznej 16,5798 % 16,5798 % 0,00 % (2) Udział Zjednoczonego Królestwa w skorygowanej 7,2239 % 7,4338 % + 0,21% o wydatki związane z rozszerzeniem sumie (3) = (1) - (2) 9,3559 % 9,1460 % - 0,21 % (4) Suma wydatków na rzecz państw członkowskich (5) Wydatki związane z rozszerzeniem (6) Wydatki na rzecz państw członkowskich skorygowane o wydatki związane z rozszerzeniem (7) Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) x (6) x (8) Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa (9) Zasadniczy rabat brytyjski = (7) (8) (10) Zyski nadzwyczajne z tradycyjnych zasobów (11) Rabat brytyjski = (9) - (10) Kwota tymczasowa rabatu brytyjskiego za 2008 r. (obliczona zgodnie z DZW 2007) jest o 74,8 mln EUR wyższa niż kwota tymczasowa rabatu za 2008 r. ujęta w budżecie na 2009 r. (obliczona zgodnie z DZW 2000) Wprowadzenie do WPBK nr 3/2009 pierwszej aktualizacji rabatu brytyjskiego za 2007 r. oraz kwoty tymczasowej rabatu brytyjskiego za 2008 r Rabat brytyjski za 2007 r. (rozdział 15) Kwota rabatu brytyjskiego za 2007 r., która ma zostać ujęta w rozdziale 15 niniejszego WPBK nr 3/2009 to kwota pierwszej aktualizacji rabatu brytyjskiego za 2007 r. (obliczona zgodnie z DZW 2007), tj EUR, zastępująca kwotę EUR ujętą w BK 5/2008 (obliczoną zgodnie z DZW 2000). Kwota ta ma zostać sfinansowana zgodnie z podstawami DNB za 2008 r., według ustaleń przyjętych w maju 2008 r. na posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych (ACOR). Ujęcie tej kwoty w rozdziale 15 w walucie EUR pokazuje poniższa tabela. PL 15 PL

17 Państwo członkowskie DNB za 2008 r. zgodnie z ustaleniami ACOR z maja 2008 r. Klucz finansowania zastosowany do rabatu Belgia Bułgaria Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacka Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo UE PL 16 PL

18 Rabat brytyjski za 2008 r. (rozdział 15) Kwota rabatu brytyjskiego za 2008 r., która ma zostać ujęta w rozdziale 15 niniejszego WPBK nr 3/2009 to kwota tymczasowa rabatu brytyjskiego za 2008 r. (obliczona zgodnie z DZW 2007), tj EUR, zastępująca kwotę EUR ujętą w budżecie na 2009 r. (obliczoną zgodnie z DZW 2000). Kwota ta ma zostać sfinansowana zgodnie z podstawami DNB za 2009 r., według ustaleń przyjętych w maju 2008 r. na posiedzeniu ACOR. Ujęcie tej kwoty w rozdziale 15 w walucie EUR pokazuje poniższa tabela. Państwo członkowskie DNB za 2009 r. zgodnie z ustaleniami ACOR z maja 2008 r. Klucz finansowania zastosowany do rabatu Belgia Bułgaria Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacka Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo UE PL 17 PL

19 Wpływ finansowy DZW 2007 na wkłady na rzecz rabatu brytyjskiego, w podziale na lata i państwa członkowskie Poniższa tabela zawiera szczegółowe dane dotyczące wpływu finansowego w EUR, w podziale na lata i państwa członkowskie. Państwo członkowskie Wpływ DZW 2007 na wkłady na rzecz rabatu brytyjskiego za 2007 r. Wpływ DZW 2007 na wkłady na rzecz rabatu brytyjskiego za 2008 r. Łączny wpływ (ujęty w WPBK nr 3/2009) (1) (2) (3) = (1) + (2) Belgia Bułgaria Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacka Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem PL 18 PL

20 5. INNE KOREKTY DOTYCZĄCE WYKONANIA DZW Wpływ nowej stawki poboru zasobów własnych opartych na VAT na wkłady oparte na DNB Przyjęcie nowych zasad dotyczących stawki poboru zasobów własnych opartych na VAT spowodowało obniżenie wkładów opartych na VAT w roku budżetowym 2007, 2008 i 2009 odpowiednio o EUR, EUR i EUR. Aby nie naruszyć zasady równowagi mającej zastosowanie do budżetu Unii Europejskiej, należy ponownie obliczyć jednolitą stawkę stosowaną do sumy DNB wszystkich państw członkowskich z uwzględnieniem sumy wszystkich innych dochodów, w tym wkładów opartych na VAT. Przeliczona jednolita stawka dla zasobów własnych opartych na DNB dla poszczególnych lat została ustalona na poziomie: - 0, % na 2007 r. (zamiast 0, %). Jednolita stawka stosowana do 1% DNB = (wydatki ogółem inne dochody kwota netto tradycyjnych zasobów własnych ogółem wkłady oparte na VAT) / 1% DNB Jednolita stawka = ( ) / Jednolita stawka = 0, % (w zaokrągleniu) % na 2008 r. (zamiast 0, %). Jednolita stawka stosowana do 1% DNB = (wydatki ogółem inne dochody kwota netto tradycyjnych zasobów własnych ogółem wkłady oparte na VAT) / 1% DNB Jednolita stawka = ( ) / Jednolita stawka = 0, % (w zaokrągleniu) - 0, % na 2009 r. (zamiast 0, %). Jednolita stawka stosowana do 1% DNB = (wydatki ogółem inne dochody kwota netto tradycyjnych zasobów własnych ogółem wkłady oparte na VAT) / 1% DNB Jednolita stawka = ( ) / Jednolita stawka = 0, % (w zaokrągleniu) Skorygowane wkłady oparte na DNB po uwzględnieniu nowych jednolitych stawek zawarte są w poniższej tabeli: PL 19 PL

21 Rok budżetowy 2007 (w EUR) Państwo członkowskie 1% DNB (w BK 7/2007) Jednolita stawka zasobów własnych opartych na GNI (w %) według DZW 2000 Jednolita stawka zasobów własnych opartych na GNI (w %) według DZW 2007 Zmiana wkładów opartych na GNI w związku z wykonaniem DZW 2007 (ujęta w WPBK nr 3/2009) (1) (2) (3) (4) = (1) x [(3) (2)] Belgia , , Bułgaria , , Czeska , , Dania , , Niemcy , , Estonia , , Irlandia , , Grecja , , Hiszpania , , Francja , , Włochy , , Cypr , , Łotwa , , Litwa , , Luksemburg , , Węgry , , Malta , , Niderlandy , , Austria , , Polska , , Portugalia , , Rumunia , , Słowenia , , Słowacka , , Finlandia , , Szwecja , , Zjednoczone Królestwo , , Ogółem PL 20 PL

22 Rok budżetowy 2008 (w EUR) Państwo członkowskie 1% DNB (w BK 10/2008) Jednolita stawka zasobów własnych opartych na GNI (w %) według DZW 2000 Jednolita stawka zasobów własnych opartych na GNI (w %) według DZW 2007 Zmiana wkładów opartych na GNI w związku z wykonaniem DZW 2007 (ujęta w WPBK nr 3/2009) (1) (2) (3) (4) = (1) x [(3) (2)] Belgia , , Bułgaria , , Czeska , , Dania , , Niemcy , , Estonia , , Irlandia , , Grecja , , Hiszpania , , Francja , , Włochy , , Cypr , , Łotwa , , Litwa , , Luksemburg , , Węgry , , Malta , , Niderlandy , , Austria , , Polska , , Portugalia , , Rumunia , , Słowenia , , Słowacka , , Finlandia , , Szwecja , , Zjednoczone Królestwo , , Ogółem PL 21 PL

23 Rok budżetowy 2009 (w EUR) Państwo członkowskie 1% DNB (w budżecie na 2009 r.) Jednolita stawka zasobów własnych opartych na GNI (w %) według DZW 2000 Jednolita stawka zasobów własnych opartych na GNI (w %) według DZW 2007 Zmiana wkładów opartych na GNI w związku z wykonaniem DZW 2007 (ujęta w WPBK nr 3/2009) (1) (2) (3) (4) = (1) x [(3) (2)] Belgia , , Bułgaria , , Czeska , , Dania , , Niemcy , , Estonia , , Irlandia , , Grecja , , Hiszpania , , Francja , , Włochy , , Cypr , , Łotwa , , Litwa , , Luksemburg , , Węgry , , Malta , , Niderlandy , , Austria , , Polska , , Portugalia , , Rumunia , , Słowenia , , Słowacka , , Finlandia , , Szwecja , , Zjednoczone Królestwo , , Ogółem PL 22 PL

24 5.2. Korekty techniczne dotyczące wykonania DZW 2007 Ponadto niniejszy WPBK zawiera pewne korekty techniczne dotyczące przyjęcia DZW 2007 i jej rozporządzenia wykonawczego nr 1150/2000, zmienionego ostatnio rozporządzeniem Rady nr 105/2009. Korekty proponowane w niniejszym WPBK oraz nowe przepisy dotyczące zasobów własnych muszą znaleźć odzwierciedlenie w strukturze budżetu na 2009 r. Pierwsza korekta dotyczy usunięcia rozróżnienia pomiędzy opłatami rolnymi (ujętymi w artykule 100 po stronie dochodów budżetowych) a cłami (ujętymi w artykule 120 po stronie dochodów budżetowych). Po wprowadzeniu do unijnych przepisów treści porozumień zawartych w trakcie Rundy Urugwajskiej nie ma już istotnej różnicy pomiędzy opłatami rolnymi a należnościami celnymi. Dlatego rozróżnienie między nimi zostało usunięte w DZW 2007, co w konsekwencji wymaga odpowiedniego dostosowania nomenklatury budżetowej. W związku z powyższym rozdział 10 nie będzie już używany. Wszystkie cła, w tym te dotyczące sektora rolnego, będą ujmowane w budżecie w rozdziale 12. W rozdziale 1 tworzy się nowy artykuł 160 obejmujący obniżkę brutto rocznych wkładów opartych na DNB na rzecz Niderlandów i Szwecji (zob. pkt 3 powyżej). Ponadto w nomenklaturze budżetowej należy przewidzieć nowy rozdział na korekty dotyczące wykonania DZW 2007 za 2007 i 2008 r., ponieważ art. 11 DZW 2007 stanowi, że po wejściu tej decyzji w życie obowiązuje ona z mocą wsteczną od 1 stycznia 2007 r. (zob. pkt 3, 4 i 5.1 powyżej). Ponieważ lata budżetowe 2007 i 2008 są zamknięte, korekty te należy ująć w budżecie na 2009 r. Dlatego korekty te zostaną w tytule 3 budżetu (nadwyżki, salda i korekty), w którym utworzony zostanie nowy rozdział PODSUMOWANIE WPŁYWU FINANSOWEGO WYNIKAJĄCEGO Z WYKONANIA DZW 2007 Poniższe tabela zawiera podsumowanie ogólnego wpływu wykonania DZW 2007, w podziale na lata i państwa członkowskie. Ten ogólny wpływ jest wynikiem zsumowania korekt dotyczących nowej jednolitej stawki poboru zasobów własnych opartych na VAT, obniżki brutto rocznych wkładów opartych na DNB na rzecz Niderlandów i Szwecji, ponownego obliczenia rabatu brytyjskiego oraz zasobów własnych opartych na DNB. PL 23 PL

25 Podsumowanie wpływu finansowego DZW 2007 w podziale na lata i państwa członkowskie (w EUR) Państwo członkowskie Wkłady na poczet zasobów własnych ogółem (w budżecie na 2009 r.) Skumulowany Wynikający z 2007 r. Wpływ finansowy Wynikający z 2008 r. Wynikający z 2009 r. Wkłady na poczet zasobów własnych ogółem (w WPBK nr 3/2009) (1) (2) (2.1) (2.2) (2.3) (3) = (1) + (2) Belgia Bułgaria Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacka Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem PL 24 PL

26 7. PODSUMOWANIE FINANSOWANIA BUDŻETU OGÓLNEGO Poniższa tabela zawiera podsumowanie wkładów zgodnie z niniejszym WPBK nr 3/2009, w podziale na państwa członkowskie i rodzaje zasobów własnych. PL 25 PL

27 Państwo członkowskie Opłaty wyrównawcze od cukru (75%) Tradycyjne zasoby własne (TZW) Cła netto (75 %) Tradycyjne zasoby własne netto ogółem (75 %) p.m. Koszty poboru (25% TZW brutto) Zasoby własne oparte na VAT Zasoby własne oparte na GNI Zasoby własne oparte na VAT i DNB, łącznie z korektami Obniżka na rzecz Niderlandów i Szwecji Rabat brytyjski Korekty dotyczące 2007 i 2008 r. Wkłady państw członkowskich ogółem Udział we wkładach państw członkowskich ogółem (%) Zasoby własne ogółem według WPBK nr 3/2009 (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) = od (5) do (9) (11) (12) = (3) + (10) Belgia , Bułgaria , Czeska , Dania , Niemcy , Estonia , Irlandia , Grecja , Hiszpania , Francja , Włochy , Cypr , Łotwa , Litwa , Luksemburg , Węgry , Malta , Niderlandy , Austria , Polska , Portugalia , Rumunia , Słowenia , Słowacja , Finlandia , Szwecja , Zjednoczone Królestwo , Ogółem , PL 26 PL

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) 13015/16 FIN 631 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 25.11.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2011/748/EU,

Bardziej szczegółowo

13584/16 mb/dh/dk 1 DG G 2A

13584/16 mb/dh/dk 1 DG G 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2016 r.: Wykonanie decyzji w sprawie zasobów

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1140 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 24.1.2012 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2012/30/UE,

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do strony wydatków proponowane są następujące zmiany:

W odniesieniu do strony wydatków proponowane są następujące zmiany: Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na 2016 r.: Aktualizacja środków odzwierciedlająca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik lutego Wydanie polskie. Spis treści

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik lutego Wydanie polskie. Spis treści Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 52 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 60 28 lutego 2017 Spis treści I Akty ustawodawcze Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2017/303 budżetu korygującego nr 4 Unii

Bardziej szczegółowo

TOM 1 DOCHODY OGÓŁEM A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 1. WPROWADZENIE

TOM 1 DOCHODY OGÓŁEM A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 1. WPROWADZENIE TOM 1 DOCHODY OGÓŁEM A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 1. WPROWADZENIE Budżet ogólny Unii Europejskiej jest instrumentem, w którym dla każdego roku budżetowego określa się i zatwierdza łączne

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) 13159/15 FIN 699 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.7.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1024 budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/6 2.2.2018 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/162 z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 649 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 22.6.2018 L 159/21 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/891 z dnia 21 czerwca 2018 r. ustalające na rok 2018 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8257/17 FIN 260 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 12 kwietnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017.

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 września 207 r. (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 560/7 FIN 500 (COM(207)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 213. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik sierpnia Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy L 213. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik sierpnia Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 22 sierpnia 2018 Spis treści I Akty ustawodawcze Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2018/1140 budżetu korygującego nr 2 Unii

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 295 final.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 295 final. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2015 r. (OR. en) 9946/15 ACP 92 FIN 435 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2018r. COM(2018) 475 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia XXX [ ](2013) XXX draft KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia XXX [ ](2013) XXX draft KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX [ ](2013) XXX draft KOMUNIKAT KOMISJI Stosowanie art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kwot ryczałtowych

Bardziej szczegółowo

13110/11 mkk/jp/pb 1 DG G II A

13110/11 mkk/jp/pb 1 DG G II A RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 25 lipca 2011 r. (22.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012: stanowisko Rady z 25 lipca 2011 r. 13110/11

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. DECYZJA RADY z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. (2014/335/UE, Euratom)

DECYZJE. DECYZJA RADY z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. (2014/335/UE, Euratom) 7.6.2014 L 168/105 DECYZJE DECYZJA RADY z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) 10351/17 ACP 61 FIN 372 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2018 C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27.3.2018 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla

Bardziej szczegółowo

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 12 lutego 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0183 (CNS) 5602/14 RESPR 5 FIN 53 CADREFIN 11 POLGEN 14 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 17 maja 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.10. COM(2017) 622 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognozy zobowiązań, płatności i wkładów państw członkowskich na lata budżetowe

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2017 r. (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECOFIN 806 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: 3563. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (do Spraw Gospodarczych i Finansowych),

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.6.2017 r. COM(2017) 299 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 2 marca 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 21.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 48/23 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 lutego 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2014 r. COM(2014) 461 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.10.2005 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 307 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB (art. 6

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2017 r. COM(2017) 242 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeglądu praktycznego stosowania jednolitego

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.2.2019 L 51 I/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r.

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2017 r. (OR. en) 14273/17 FIN 717 PE-L 56 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 13042/17 FIN 610

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 5DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2005 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 5DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2005 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.6.2005 SEC(2005) 758 końcowy WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 5DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2005 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW PL PL WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.11.2018 Komunikat Komisji Zatwierdzenie treści projektu rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I Wydanie polskie Legislacja Rocznik 62 22 lutego 2019 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2014 r. (2014) 644 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognozy środków na zobowiązania, środków na płatności i wkładów państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Odpowiedzi państw członkowskich w sprawie wprowadzania w życie zaleceń Komisji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

ZAŁĄCZNIK. Odpowiedzi państw członkowskich w sprawie wprowadzania w życie zaleceń Komisji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2014 r. COM(2014) 196 ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Odpowiedzi państw członkowskich w sprawie wprowadzania w życie zaleceń Komisji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2016 r. (OR. en) 11070/16 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 7 lipca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: STAT 10 FIN 462 INST 307 DELACT 146 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 9 lipca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/963

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 20 czerwca 2017 r. (OR. en) 2016/0186 (COD) PE-CONS 25/17 CULT 69 AELE 49 EEE 27 CODEC 867 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 2 lipca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2018/937 z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR L 348/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2009 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 15 maja 2008 r. (22.05) (OR. en) 9192/08. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2008/0096 (CNB)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 15 maja 2008 r. (22.05) (OR. en) 9192/08. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2008/0096 (CNB) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 15 maja 2008 r. (22.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2008/0096 (CNB) 9192/08 UEM 110 ECOFIN 166 PISMO PRZEWODNIE od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

A8-0061/19 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji

A8-0061/19 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji 8.6.2017 A8-0061/19 Poprawka 19 Petra Kammerevert w imieniu Komisji Kultury i Edukacji Sprawozdanie A8-0061/2017 Santiago Fisas Ayxelà Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 15.12.2017 L 335/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2305 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Ratyfikacja drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ZAŁĄCZNIK

Ratyfikacja drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ZAŁĄCZNIK KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.11.2013 r. COM(2013) 768 final ANNEX 1 Ratyfikacja drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12,

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12, L 129/12 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 423/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.12.2014 r. COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Austrię, Belgię i Polskę do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0291 (COD) 14183/17 ADD 1 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 10 listopada 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

26.1.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 18/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2016/70 budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia 27.11.2017 A8-0358/2017/err01 ADDENDUM do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zmieniony wniosek DECYZJA RADY. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. (//WE, Euratom)

Zmieniony wniosek DECYZJA RADY. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. (//WE, Euratom) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.11.2011 KOM(2011) 739 wersja ostateczna 2011/0183 (CNS) Zmieniony wniosek DECYZJA RADY w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (//WE, Euratom) UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie A. Wolontariat, staże i praca 1. Podróż Uwaga: Dystans podroży oznacza odległość w jedną stronę, z miejsca rozpoczęcia wyjazdu uczestnika do miejsca wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 PISMO PRZEWODNIE od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisano przez pana dyrektora Jordiego AYETA

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 lipca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 lipca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 lipca 2017 r. (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/1/13 REV 1 INST 234 POLGEN 69 AKTY PRAWNE Dotyczy: DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie A. Wolontariat, staże i praca 1. Podróż Poniższe stawki maja zastosowanie do działań wolontariatu, staży i miejsc pracy: Tabela 1 stawki na podróż Stawki

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 466/5

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 466/5 14.12.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 466/5 Aktualizacja wynagrodzeń i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej oraz mających do nich zastosowanie współczynników korygujących

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rolną (WPR), a mianowicie: sektora rolnictwa i przemysłu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

A8-0392/328

A8-0392/328 11.1.2018 A8-0392/328 328 Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis Motyw 7 (7) Należy zatem ustanowić wiążący unijny cel osiągnięcia co najmniej

Bardziej szczegółowo

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Teza do potwierdzenia Zawodność rynku i państwa a rolnictwo Efektywne dostarczanie dobra publicznego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.5.2019 r. COM(2019) 310 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2020 r. do zmian DNB (ESA 2010) (art.

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

2002L0004 PL

2002L0004 PL 2002L0004 PL 01.01.2007 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA KOMISJI 2002/4/WE z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Na posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 r. Rada przyjęła konkluzje Rady zawarte w załączniku do niniejszej noty.

Na posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 r. Rada przyjęła konkluzje Rady zawarte w załączniku do niniejszej noty. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 maja 2015 r. (OR. en) 9144/15 DEVGEN 78 RELEX 415 ACP 82 FIN 377 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Sprawozdanie roczne 2015 dla Rady Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 26 lutego 2013 r. (OR. en) 6206/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0262 (NLE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 26 lutego 2013 r. (OR. en) 6206/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0262 (NLE) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 26 lutego 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0262 (NLE) 6206/13 JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

A8-0249/139. Julie Girling Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego COM(2013)0920 C7-0004/ /0443(COD)

A8-0249/139. Julie Girling Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego COM(2013)0920 C7-0004/ /0443(COD) 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde i inni Artykuł 4 ustęp 1 1. Państwa członkowskie co najmniej ograniczają swoje roczne antropogeniczne emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), niemetanowych

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo